Biesbosch moet Volledige schadevergoeding wachten wordt gevraagd Veiligheids campagne Mollet tracht Frans kabinet te vormen Morgen antwoordt Djakarta op Nederlandse nota Finse kabinet afgetreden I Eerherstel voor Beets ONDANKS INSTEMMING MET DELTAPLAN: Foto's niet herkend door Tomasoa KROONGETUIGE IN HET NAUW IN PROCES-JUNGSCHLAEGER Verkeer bemoeilijkt door sneeuwval W eeroverzicht MINISTERS BERADEN ZICH OVER „EURATOM" Aanvaarding verwacht van plan voor bovennationale gemeenschap Portefeuille voor Mendès-F r ance Den Haag vroeg om opheldering Mr. Utoyo Ramlan bij dr. Drees VRIJDAG 27 JANUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3293 Weerbericht W H OOK BEZWAREN IN WEST-BRABANT Storingen in de treinenloop Koningin Elizabeth vanavond naar Nigeria SOCIALIST AANVAARDT OPDRACHT Botsingen tussen Marok kaanse nationalisten /-N O 51 Doorgestoken- kaart SCHADEVERGOEDING VERBITTERD ZEER MOEILIJK (Van onze parlementaire redacteur) HET NEDERLANDSE kabinet zal waarschijnlijk reeds in zijn ver gadering van maandag a.s. trachten zijn standpunt te bepalen ten eerste ten opzichte van de plannen tot oprichting van een boven nationale Europese gemeenschap voor de vreedzame toepassing van atoomenergie zoals deze worden uitgewerkt door de studiecommissie van de zes landen der JSuropese Gemeenschap voor Kolen en Staal, dfiè ohder leiding van de Belgische "rninlsler*vah^'Buitëiïfandse Zaken; Paul Henri Spaak, in Brussel aan het werk is en ten tweede ten op zichte van de gemeenschappelijke politieke verklaring die door het Europese Actie Comité van de voornaamste parlementariërs uit de zes K.S.G.-landen op 17 en 18 januari in Parijs onder leiding van de Fransman Jean Monnet inzake de „Euratom" werd opgesteld.' POUJAD1STEN BOOS Vreedzarne toepassing Zie verder pagina 3 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 115700 'S-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelyks Geldig tot zaterdagavond. DROOG WEER Geleidelijk afnemende bewolking en droog weer. Overwegend matige noordoostelijke wind, afnemend tot zwak. Vannacht lichte vorst, morgen overdag zonnig weer met temperaturen om het vriespunt. ZON EN MAAN 28 januari: zon op 8 30, onder 17 21; maan op 19 07, onder 8.28. Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S- BRUINS SLOT N het Cultureel Maandblad voor het Christelijk Onderwijs „Ad Fontes" (uitgave Born, Assen), van dec. 1955 komt een artikel voor van dr. W. P. Keijzer, dat o.I. toch wel een noodzakelijke aanvulling behoeft. In dit artikel, dat verscheen onder het opschrift: „De les van Beets", komt de schrijver óp voor eerherstel van Beets. Evenals Van der Brugghen, wiens papieren bij de mensen van de christelijke school gestegen zijn, heeft zo wordt geconcludeerd ook Beets recht op rehabilitatie. Door vele voorstanders van de christelijke school werd en wordt hij als een „halve" ver sleten. Wij hebben echter zo kan men het betoog verder omschrijven veel aan Beets te danken. Hij toch heeft ons de les geleerd, dat wij als christenen de openbare school niet mogen loslaten, maar juist, integen deel, alles hebben te doen ook déar een doortocht te banen voor het Evan gelie van Christus. Herinnerd wordt dan aan het conflict Groen-Beets van 1869, waarin Beets schrapping van het woord christelijk in de wet van 1857 misdadig, Groen daarentegen plicht matig achtte. protest wanneer men ons Beets voor wil houden als de zaaier ener hei lige ongerustheid, die ons, mensen van de christelijke school, toeroept: Ver geet in het isolement van uw bijzonde re school toch niet uw apostolaire roe ping ten aanzien van die kinderen, die op de openbare school gaan! Dat is inderdaad een vermaan, dat wij ons niet genoeg kunnen aantrekken. Maar of aan Beets nu op grond van déze roepstem door de voorstanders van het bijzonder onderwijs eerherstel zou moeten worden gegeven, is oi. toch wel zéér de vraag. OE stond de zaak in 1869 eigen lijk? Men leefde onder de wet van Van der Brugghen, die de gemengde school voor héél de natie had gehandhaafd. En aan deze school, waarin *i het leer stellig godsdienstonderwijs uit den bo ze was. had men tóch het woord chris telijk gehecht. Groen wilde schrapping van dat woord in déze wet. Niet om de openbare school te ontebrlstelijken, zoals Beets hem verweet, maar omdat dit woord .tot een vlag geworden was die de lading niet meer dekte. Het woord christelijk werkte hier mislei dend. Het was onwaar, het vestigde bij de goegemeente de indruk, dat het er met de staatsschool nog niet zo erg voorstond, het opende de poort voor het binnendragen van onchristelijke le ringen onder christelijke vlag, het hield de oprichting van christelijke scholen tegen. Groen had alles gedaan om de ont kerstening van de openbare school te gen te gaan. Hij had zijn vingers tot bloedens toe stuk gekrabd aan de deur van de openbare school om haar weer geopend te krijgen voor het volle Evangelie van Christus. Eerst toen bij deze arbeid alle wegen waren doodge lopen, was hij noodgedwongen de bij zondere school als de enige toevlucht voor christenouders met alle kracht gaan propageren. Beets daarentegen hield nog vast san de gedachte van de christelijke staatsschool. Ook nadat Groen dit sta tion al lang gepasseerd was. Liever wilde hij een minimum van christen dom op een school voor allen, dan een maximum van christendom op een school, die slechts voor een bepaalde groep was. De idee van de christelijke staats- «chool was echter een standpunt, dat in 1869 reeds als overwonnen moest worden beschouwd en waarvan de rea lisering thans verder is dan ooit. Door Groen's strijd echter tegen het misleidende woord christelijk in de wet van 1857 zijn bij het christelijk volksdeel al meer de ogen open ge gaan. Men zag in, dat éérst in de bij zondere school een waarlijk missionai re dienst aan het volkskind gebracht kon worden, omdat het hiér geconfron teerd mocht worden met de vólle Christus der Schriften, de ware Red der onzer zielen, T. M. GILHUIS Zeeuwse vissers maken zich zorgen (Van onze Haagse redacteur) Ir. A. G. Maris, directeur-gene raal van de Rijkswaterstaat heeft op de Deltadag in Scheve- ningen meegedeeld, dat een af doende bedijking van de Bies bosch niet mogelijk is zolang de Deltawerken niet voltooid zijn. Tot zolang is de Biesbosch nodig als bergingsgebied voor over tollig water. Wij zonden nieuwe gevaren oproepen als we eerder tot indijking van de Biesbosch overgingen, aldus Ir. Ma ris. Een tunnel onder de Wester- Schelde is „in een onbewaakt ogenblik" ter sprake gebracht. Dit werk is zo enorm groot, moeilijk en kostbaar, aldus ir. Maris, dat men zich wel heel goed moet beraden voor men dit m overweging neemt. (Van onze Haagse redacteur) IN visserijkringen blijkt men zich de meeste zorgen te maken over het Deltaplan, „In het ontwerp-Deltawet zijn veel tedere woorden over de visserij geschreven en dat is ontroerend voor het niet verwende vissers hart, maar het wetsontwerp biedt ons weinig perspectief. De nuchtere werkelijkheid is dat visserij en oesterteelt afgeschreven moeten worden, maar die werkelijkheid willen wij nog niet onder het oog zien. Wij vragen ons af of het behoud van de mossel- en oestercultuur binnen het Delta gebied niet mogelijk zou zijn als de overheid dat werkelijk wil"'. Dit zei de voorzitter van de Vereniging tot Bevordering van de Zeeuwse Visserijbelangen, mr. Lockefeer, gisteren op de in het Scheveningse Kurhaus gehouden Deltadag, waar bestuurders van gemeenten en waterschappen In het Deltagebied de directeur-generaal van Rijkswaterstaat, ir. A. G. Maris, vele inlichtingen konden vragen. In de grote Kitrhauszaal te Scheveningen werd gisteren de Deltadag gehouden, georganiseerd door het provinciaal bestuur van Zuid-Holland. Op deze vergadering, waarop problemen, met het Deltaplan samenhangende, werden besproken, ivaren lertegenuoordigers tan de provincies Zuid-HollandZeeland en Noordbrabant aanwezig. De Commissaris van de. Koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaassesz, opende de vergadering. Links tan hem de Commissaris der Koningin in Noord brabant, prof. dr. J. E. de Quay en rechts tan hem de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. OP 10 februari a.s. zal in Rotterdam het startschot gegeven worden voor een campagne tot opvoering van de veiligheid op de bouwwerken. Het initiatief daartoe is genomen, door het produktiviteitscentrum voor het bouwbedrijf, waarbij ook aan dacht zal worden besteed aan het vraagstuk van de verbetering van hygiënische voorzieningen op de bouwplaats. Grotere veiligheid en betere hy giëne op de bouwwerken zullen er toe leiden, dat er minder ongelukken gebeuren en er minder verzuim door ziekte optreedt. De produktiviteit van het bouwbe drijf zal erdoor in stijgende lijn gaan. Daarom is hier sprake van een be langrijk en gelukkig initiatief, dat als gevolg van een gezamenlijke krachts inspanning van alle bedrijfsgenoten met succes moge worden bekroond. De plaatsvervangende Sowjetmims- ter van buitenlandse zaken Vladimir Semenof heeft verklaard, dat alle 9.626 Duitse krijgsgevangenen, die gerepa trieerd zouden worden» op enkelen na naar huis teruggekeerd zijn. Er was echter niet alleen kritiek. „Er zijn veel wensen, maar daaraan mag men niet afmeten hoe men m het Deltagebied tegenover dit plan staat. Met uitzondering van de visserij is '••er».* De Zwolse vierling,die in februari 13 jaar wordt, verbeert in de beste wél stand. De kinderen doen alles samen, zodat het geen wonder is, dat zij op een gegeven moment gevieren werden aangetroffen op rolschaatsen. Gisteren is voor het Iandgerecbt te Djakarta de 56e zitting in het proces- Jungschlaeger gehouden. De verklarin gen van kroongetuige Tomasoa over il legale activiteiten op de onderneming „Dramaga" werden door de getuigen h décharge tegengesproken. De eerste getuige, Raden Asmaun, die administrateur op „Dramaga" is geweest, verklaarde Tomasoa in Juli 1951 ontslagen te hebben wegens verre gaande onbetrouwbaarheid. De Nederlandse getuige luitenant Rensen, die tot oktober 1950 kwartier meester op de onderneming was, zei, dat Tomasoa daar eerst in september 1950 gekomen was, terwijl Tomasoa had verklaard, reeds vanaf januari daar te zijn geweest. Toen Tomasoa foto's werden getoond van mensen, die in september 1950 niet meer op de onderneming waren, kon hij de namen niet noemen. "Voorts werd hem een foto getoond van een plechtigheid op „Dramaga", die hij zich niet kon herinneren. Luitenant Hovenier verklaarde, dat hij Tomasoa na 1950 niet meer ontmoet heeft, hoewel volgens Tomasoa Hove nier nog aanwezig was op een gehei me bijeenkomst in 1951. Majoor Van Buren, commandant van het bataljon, waarvan een onderdeel op Tengevolge van de sneeuwval hebben rich vrij ernstige storingen voorgedaan in de treinenloop. Met name ten oosten van de lfjn MaastrichtEindhoven- UtrechtAmsterdam en op de zg. oude lijn van Amsterdam via Haarlem—Den Haag naar Rotterdam zijn talrijke treinen opgeheven. Met name treinen van Am sterdam naar Haarlem. Amsterdam naar Leiden, Zwolle naar Almelo, Zwolle DeventerZulphen, werden opgeheven waardoor de moeilijkheid ontstond dat de materieel omloop verward geraakte zodat verschillende reizigers hun eind stemming niet meer konden bereiken. In het noorden van het land onder vond het verkeer ook de nodige moeilijk heden. Door de opstekende wind kreeg de sneeuwval op verschillende plaatsen het karakter van een sneeuwjacht. Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf in Gronin gen kon de diensten vrij normaal blijven onderhouden dank zij het intensieve op treden van de Gemeentereinigingsdienst die veel pekel en zand strooide in de binnenstad. De auiobusdiensien in de Provincies Groningen en Drente onder vonden hier en daar enige stagnatie. De bussen kregen over het algemeen alleen vertraging. Ook In Apeldoorn en omgeving beert het verkeer zeer veel hinder onder vonden van het dikke pak sneeuw. oor- al de busdiensten op de grote wegen ApeldoornArnhem, Apeldoorn—Zwolle en Apeldoorn—Amersfoort ondervonden veel hinder van de sneeuw. DE BILT, 27 januari 1956, 10 uur. Boven de Ierse Zee kwam donderdag een oceaanstoring tot ontwikkeling die in betekenis toenemende zich naar ons land verplaatste en die zich nu in dc richting 'van Duitsland verwijdert. De storing bracht gisteren en de afgelopen nacht veel neerslag. De sneeuw werd vannacht door de zachte lucht, die tot de noordelijke provincies doordrong, weer opgeruimd, maar in Groningen, Friesland en Drenthe bleef een sneeuw laag van ongeveer 5 cm achter. Intus sen beginnen de barometers in West- Europa flink te stjjgen, zodat de koude continentale lucht met oostelijk of noordoostelijke wind het land opnieuw gaat binnen stromen. Daarbij neemt de bewolking af, zodat de komende nacht lichte en" plaatselijk zelfs matige vorst kan voorkomen. Morgen overdag zullen de temperaturen niet of nauwelijks bo ven het vriespunt stijgen en het ziet er naar uit dat we een paar vorstdagen tegemoet gaan. De neerslagkansen zijn de komende 24 uur gerln®. „Dramaga" was gelegerd, zei, dat hij Tomasoa rooit ontmoet had, hoewel hij tot september 1950 dagelijks op de on derneming kwam en er een tijdlang woonde. Volgens Tomasoa zou ook Van Buren geheime vergaderingen hebben bijge woond. Toen de officier van Justitie Van Buren vroeg, welke redenen er voor de kroongetuige konden bestaan hem te beschuldigen, zei de majoor: „ik kan dat niet bewijzen, maar het is mogelijk, dat de zaak een doorge stoken kaart is". Rechter Maengkom wees een verzoek van Tomasoa af om ex-kapitein Wes terling als getuige te dagvaarden om Tomasoa's verklaringen te verifiëren. Tomasoa zegt Westerlings aide de camp te zijn geweest. Koningin Elizabeth de Tweede ver trekt vanavond met de Hertog van Edinbuig uit Londen naar Nigeria, dat met zijn 32 miljoen inwoners de dichtst bevolkte kolonie van het Britse rijk is. Uit goedingelichte bron is vernomen, dat deze reis naar de Westkust van Afrika de eerste van een serie reizen binnen het gemenebest zal zijn. In het vervolg zal de koningin niet, zoals twee jaar geleden bij haar reis om de wereld, lange tijd buiten Engeland vertoeven, doch jaarlijks zullen een o£ twee reizen van korte duur enkele weken of dagen gemaakt worden. De raadslieden van koningin Elizabeth zouden Nigeria als reisdoel gekozen heb ben, omdat de toestand daar zeer deli caat is. De verschillende onderdelen van het land. dat als een Britse enclave ligt tussen Frans West-Afrika en Frans Equa toriaal Afrika, vormen geen hechte een heid. Het noorden, waar meer dan de helft van de bevolking woont, is minder ontwikkeld dan de andere delen van het land en het staat zeer wantrouwend tegenover de „intellectuelen" van Oost en West-Nigeria. Drie jaar geleden beloofde Engeland, dat elk gebied van Nigeria dat onaf hankelijkheid wenste, in 1956 zjjn wensen ingewilligd zou krijgen. Men is van plan een federatie te stichten, doch dit is door het wantrouwen van Noord-Nigeria dat overheersing door het meer ontwik kelde Oost- en West-Nigeria vreest, een delicate aangelegenheid. In Augustus zal een constitutionele conferentie gehouden worden. Men is er zich van bewust dat het land wellicht in onlusten gestart zou kunnen worden, als het te snel onafhankelijk worden ZO**. mgen der van dit plan. Wij zijn blij, dat het ten uitvoer zal worden gebracht", al dus vertolkte mr, N. Bolkestein, bur gemeester van Middelburg de gevoe lens van de ongeveer zevenhonderd aanwezigen. Mr, Lockefeer vroeg voor degenen, die schade lijden door de afsluiting der zeegaten volledige schadever goeding. Ook de burgemeester van Bruinisse drong daarop aan. „De regering moet al het mogelijke doen om van deze mensen geen steuntrek kers te maken. Het wetsontwerp verontrust ons in dit opzicht", zei hij. Andere sprekers vreesden, dat de kosten van het maken van bijkomende werken te zwaar zullen drukken op degenen, die deze werken moeten laten uitvoeren. Het Deltaplan is een nationale zaak, en de kosten behoren daarom door het rijk gedragen te wor den. Een groot deel van westelijk Noord-Brabant heeft een natuurlijke lozing op het Volkerak. Dat zal ija de uitvoering van het Deltaplan niet meer mogelijk zijn. Dan zullen grote gema len gebouwd moeten worden, die meer geld zullen kosten dan een dijkverho ging om Noord-Brabant afdoende te beschermen. ■^fK'-MerisVei-idaÖrtS-oesterculiJLiur bij Yerseke' in elk-géval zal moeten ver dwijnen. Al het mogelijke wordt ge daan om deze cultuur elders te laten bloeien. Het is de bedoeling voor de visserij niet alleen een schadevergoe ding in geld te geven, maar de be trokkenen zoveel mogelijk een nieuwe plaats in het productieproces te ge ven". Uit westelijk Noord-Brabant drong men erop aan de Volkerakdam zo spoe dig mogelijk aan te leggen, omdat dit gebied dan uit zijn isolement verlost zal worden. Gevreesd werd, dat de noodzakelijke verbetering van de wa terhuishouding, die reeds vertraging ondervindt door de kwestie van het Moerdijkkanaal, nu ook de vertragen de werking van het Deltaplan zal on dervinden. „West-Brabant is verbit terd", zei de burgemeester van Roosen daal en Nispen. Ir. Maris hoopte, dat een beslissing nu binnen niet al te lange tijd geno men zal worden, maar voegde daar onmiddellijk aan toe. dat die hoop al vele jaren bestaat. De directeur-generaal verklaarde verder, dat een stormstuw in de Nieuwe Waterweg tot de categorie „technisch zeer moeilijke werken" ge rekend moet worden. Als de minister de Waterweg en de Westerschelde in de opdracht aan de Deltacommissie had betrokken, zou er voorlopig nog geen sprake kunnen zijn van een ont werp-Deltawet. Kabinet wil maandag zijn standpunt bepalen ■W.vcf'WX Guy Mollet. DE 50-jarige socialistische leider Guy Mollet heeft gisteravond de opdracht aanvaard een nieuw Frans kabinet te vormen. Men ver wacht dat Mollet reeds dinsdag de kamer een kabinet zal voorstellen. President Coty had Mollet ontboden na een gesprek met oud premier Pierre Mendès-France, wiens radicaal-socialistische partij samen met de socialisten gaat Mendès-France en zijn vrienden zullen belangrijke portefeuilles krijgen in een eventuele regering-Moliet. Mendès-France krijgt wellicht de portefeuille van Buitenlandse Zaken. Mendès-France werd na premier Edgar Faure ontvangen. Faure wil, dal de centrumpartijen zitting zullen krij gen in een kabinet van nationale unie, waarin slechts de communisten en waarschijnlijk ook de poujadisien ge weerd zouden worden. De voornaamste programmapunten, waarover Mollet en Mendès-France het eens zijn, zijn: 1) onderhandelin gen in Algerié, maar handhaving van de strijdmacht daar om de orde te her stellen en te handhaven; 2) loonsver hogingen op bescheiden schaal; 3) be spoediging van de besprekingen tussen Oost en West over een gecontroleerde ontwapening; 4) aanvaarding van het Euratoomplan. De fractieleiders in de Franse Kamer hebben de 52 poujadistische afgevaar digden de uiterst rechts gelegen zetels w di assemblee toegewezen. Deze zetels worden door alle politieke par tijen in Frankrijk angstvallig geme den. Zelfs de partijen met een uiterst rechtse instelling v betiteling „rechts verafschuwen de De Brusselse studiecommissie onder leiding van Paul Henri Spaak heeft wel iswaar haar eindrapport nog niet kun nen afsluiten, omdat het wachten is op de totstandkoming van de nieuwe Fran se regering het is van belang dat de Franse vertegenwoordiger in het „Comité Directeur" van deze commis sie, die bezig is het eindrapport te ont werpen, over de instructies van het nieuwe Franse kabinet beschikt maar het ziet er naar uit, dat de rege ringen van de zes landen in de loop van februari zich reeds moeten uitspre ken over de resultaten van het onder zoek, dat ten aanzien van de samen werking in Europa op het gebied van de atoomenergie door een drietal des kundigen van de Organisatie voor Euro pese Economische Samenwerking (O.E.E.S.) m Parijs is ingesteld. Op 28 februari komt de ra.-d van ministers van de O.E.E.S. in Chateaux de la Muette te Parijs bijeen om het rapport van deze deskundigen te bestuderen, welker rapport de vorming van een bo vennationale gemeenschap „Euratom" afwijst en samenwerking van de achit- tien landen van de O.E.E.S. op rege ringsniveau en langs de weg van par ticuliere instellingen aanbeveeld. Het Nederlandse kabinet beschtkt.bij "dé 'bepaling" van 'zïjiT standpunt niet at leen over een voorlopig rapport -van-da Brusselse studiecommissie, over 'het kernenergierapport van de O.E.E.S., de gemeenschappelijke verklaring inzake „Euratom" -van het Europese actie comité Monnet, ook zijn in zijn bezit een advies van deambtelijke inter departementale commissie inzake de vreedzame toepassing van de atoom energie onder leiding van de secretaris generaal van het departement van Al gemene Zaken mr. Fock en de advie zen van het bestuur en de directeur van de Stichting Reactor Centrum Neder' land en van de heer J. C. van Stave ren, de directeur van de N.V. tot Keu ring van elektrotechnische Materialen, K.E.M.A. Deze Nederlandse adviseurs staan allen afwijzend tegenover de vor ming van een bovennationale gemeen schap voor atoomenergie en bepleiten in tergouvernementele samenwerking in de geest van het O.E.E.S.-rapport, Het Indonesische kabinet heeft heden morgen in een speciale zitting het ant woord besproken, dat zij aan de Neder landse regering zal geven op de nota over de Nederlands-Indonesische bespre kingen te Genève. Gisteren heeft de Nederlandse Hoge Commissaris, mr. W. F, L. Graaf van Bylandt aan minister president Burhanuddin Harahap, die bij afwezigheid van Anak Agung gdc Agung ook minister van Buitenlandse Zaken is, deze nota overhandigd. Noch Harahap noch Graaf van Bylandt wens te iets te zeggen over de inhoud van dc nota. Maar politieke waarnemers, die pers berichten uit Den Haag aanhalen, me nen te weten, dat Nederland gevraagd heeft naar de Indonesische politieke si tuatie en dat Nederland wenste te weten, wat de Indonesische houding is ten aanzien van de Nederlandse arres tanten en hun verdediger, die in Bang kok nog op een visum wacht, alvorens Nederland antwoordt op het Indonesi sche verzoek om de besprekingen te Genève in een slotvergadering te be ëindigen. De Indonesische minister van voor lichting. Sjamsuddm Sutan Makmur, De poujadisten, die om de bovenste protesteren. j In do afgelopen 24 uur zijn in Kabylië en Constantlne zeven Algerijnse opstan delingen gesneuveld in de strijd met Franse troepen. De opstandelingen gaan voort met het In brand steken van scho len en huizen in de bossen en het om zagen van telegraafpalen. De spanning tussen de elkaar naar de kroon stekende Marokkaanse nationalis tische partyen, de Istiqlal en de demo cratische onafhankelijkheidspartij, is gestegen na botsingen, die zich maandag hebben voorgedaan tussen geüniformeer de leden van de militie van beide par tijen te Soek El Arba Du Rharb. Hierbij zijn vijf mensen om het leven gekomen. Premier Kekkonen heeft bij president Paasikivi van Finland het ontslag van zijn kabinet ingediend, nadat zes socia listische ministers, als protest tegen een verhoging der prijzen van levensmidde len, waren afgetreden. Kekkonen stond aan het hoofd van een coalitieregering, die steunde op de socia listische en de boerenpartij. De ministers der boerenpartij hebben verklaard een stijging der leven.smld.de- lenprijzen niet te kunnen voorkomen omdat de volksvertegenwoordiging met een kleine meerderheid een wetsontwerp dat voorzag in prijzenstabilisatie, haa verworpen. derlandse nota morgen zal worden over handigd. De te volgen gedragslijn Werd hedenmorgen eenstemmig door het ka binet goedgekeurd. Makmur voegde hieraan toe, dat het stellen van een tijdslimiet voor het houden van een slot vergadering van de Geneefse conferen tie niet ter sprake was gekomen. Inmiddels is de minister van Land bouw, Mohammad Sardjan, uit Genève teruggekeerd. Hij zei, dat hij ervan overtuigd is, dat Nederland niet anders kan doen dan de Indonesische eisen, zo als die in Genève waren besproken, in te willigen. Zou de Nederlandse rege ring dit weigeren, dan zou het duidelijk worden, dat Nederland verantwoordelijk is voor het mislukken van de besprekin gen, aldus Sardjan. Naar wij vernemen heeft de Indo nesische ambasadeur in bijzondere missie, mr. Utoyo Ramlan, vandaag om twaalf uur een bezoek gebracht aan minister-president Drees. De woordvoerder van het Indonesische Hoge Commissariaat in Den Haag deelde desgevraagd mede, dat mr. Utoyo met dr. Drees „een diepgaand gesprek" heeft gevoerd over de ont wikkelingen in de Nederland-Indone sische conferentie. Verdere medede lingen over dit gesprek wenste hij niet te doen. Mr. Utoyo heeft voorts zowel gister middag als vanochtend wederom een kort onderhoud gehad met de rege ringscommissaris voor Indonesische aangelegenheden, mr. N. S. Blom. Vanmiddag zou mr. Utoyo naar Geneve terugkeren om verslag uit te brengen aan de voorzitter van de Indonesische delegatie, minister Anak Agung gde Agung, over de bespre kingen. die hy sinds zaterdag in Den Haag heeft gevoerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1