Alleen daden tellen woorden niet Sowjetblok stelt voor: Niet-aanvals verdragen voor Europa Morgen zal het druk zijn op Paleis Soestdijk MOLLET GESLAAGD IN ZIJN FORMATIE-POGING Ned.-Belgische groep tactische luchtmacht opgeheven? BOELGANINS PLAN VERWORPEN Molotow kan het niet„begrijpen" Toch visum voor mr. an Empel Geen mooie droom scheppen Kabinet beslist heden Kroonprinses Jaar Oost-Duitsland in rode „Navo Verschillende delegaties komen Prinses Beatrix gelukwensen Lege trein bij Maastricht ontspoord Oud-premier Nagy uit partij gezet? Weer overzicht Alle aandelen HTM naar gemeente Den Haag MAANDAG 30 JANUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3295 Weerbericht trr. Gesprek te Geneve Mr. Utoyo Ramelan weer in ons land Meerderheid in het parlement niet Gespannen verhouding Syrië-lurkije Eisenhower benoemt speciale assistent Trein vertragingen voor groot deel overwonnen Lawine in Oostenrijk eist 6 levens Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 LI Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s.Gravenhage: Huygensplein Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Adm, Tel 214402 Kiachtendienst 18.30—19.30 u.: TeL 362560 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers-13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. VORST Op de meeste plaatsen droog weer, met later van het noordoosten uit enkele opklaringen. Krachtige tot matige oostelijke wind. Lichte tot matige vorst. ZON EN MAAN 31 januari: zon op 8 25, onder 17 26: maan op 23.07, onaer 9.33. Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Reacties op antwoord van Eisenhower - „Ik kan niet begrijpen hoe iemand een vriendschapsverdrag kan afwijzen". Dit lai de Sowjet-minister van Buitenlandse Zaken, Molotow, zaterdagavond in Praag over bet-antwoord van president Eisen- houwer op het schrijven van premier Beelganin. Molotow voegde eraan toe dat elk con tact tussen de Ver.' Staten en de Sowjet- Unie bevorderlijk zou zijn voor een ver betering der betrekkingen. Op de Queen Elizabeth, waarmee de Britse premier Sir Anthony Eden, onder weg is naar Amerika, verklaarden per sonen uit de omgeving van Eden dat hij zijn volle steun gaf aan Eisenhowers „flinke realistische" antivoord. De Indonesische regering heeft maan dag in een officiële verklaring meege deeld dat rechter Maengkom mr. Van Empel heeft afgewezen als verdediger in de zaak Jungschlaeger omdat het onderzoek in deze zaak het einde na dert en dat de regering zich In over eenstemming met het principe „trias po litica" niet kan en niet zal mengen In de beslissing van de rechter. De Indonesische regering besluit haar verklaring met te zeggen dat indien ran Nederlandse zijde de wens bestaat dat mr. Van Empei een visum voor een kort bezoek wordt verleend, de In donesische regering daartegen geen en kel bezwaar heeft. Intussen heeft- de Indonesische minis ter van Buitenlandse Zaken ad interim, premier Harahap, het antwoord op de Nederlandse nota van donderdag jl. overhandigd.- De minister van Voorlich ting, Sutan Makmur. verklaarde dat de' nota niet van een tijdslimiet repydoch inlichtingen bevat aan de Nederlandse regering betreffende het Indonesische standpunt tenaanzien van de Neder landse nota. 99 99 pRESIDENT EISENHOWER heeft het voorstel voor een verdrag van vriendschap en samenwerking tussen Amerika en Rusland verworpen. Hij deed dit in een persoonlijke boodschap aan de Russische premier Boelganin, in antwoord op de brief die Boelganin hem woensdag had laten overhandigen. Eisenhower zegt in zijn antwoord dat de vooi zieningen van het voor gestelde verdrag letterlijk voorkomen in het handvest der Ver. Naties. Hij meent dat de huidige internationale spanning niet kan worden voorkomen door de woorden van het handvest. „Hoe zouden wij dan kunnen hopen dat de huidige toestand opgelost zou kunnen "^örden door deze woorden te herhaJen en dan slechts in een tweezijdig verdrag?" vraagt de president Het antwoord op Boelganins brief is buitengewoon snel gekomen. Men zegt dat Eisenhower dit heeft gedaan omdat hij meende dat er geen op rechte vredespoging achter de brief van Boelganin school, maar propaganda en een poging om een wig te drijven tussen de Ver. Staten en hun bond genoten aan de vooravond van het gesprek EisenhowerEden. waardoor volgens heen ,.een grote verandering zou kunnen intreden in de Amerikaans-Russische betrekkin gen en in de hele wereld," zijn: 1. Prompte maatregelen tot hereni ging van beide delen van Duitsland m vrijheid en binnen het kader der veiligheid. 2. Vervulling van de in oorlogstijd gedane belofte om het recht der vol keren te eerbiedigen de eigen rege ringsvorm te kiezen waaronder zij willen leven. 3. Openstelling van de Ver. Staten en de Sowjet-Unie voor inspectie, op dat de mogelijkheid van een verras sende aanvai zou verdwijnen en opdat de produktieve krachten gebruikt kunnen worden voor de verbetering ven het lot der mensen. 4. Een vrije uitwisseling van nieuws, inlichtingen, ideeën en bezoeken tus sen de twee landen. Aan het slot van zijn brief schreef de president: „Ik zie met belangstel ling uit naar een verdere uiteenzetting van uw opvattingen," Eisenhowers perschef zei dat pre mier Eden en de leiders van alle an dere bevriende landen „de toon ken- van de brieven van Boelganin „Ik vraag mij af of een verdrags procedure, en ditmaal dan nog alleen op tweezijdige grondslag, in feite niet de zaak van de vrede zal tegenwer ken, door het scheppen van de illusie dat met één pennestreek een resultaat bereikt is, dat in werkelijkheid slechts kan worden behaald door een veran dering van geest." „Ons voik strekt de hand van vriendschap uit naar allen die deze hand willen aannemen in oprechtheid. Ik heb dikwijls gezegd, en ik wil dit nogmaals herhalen, dat er niets is jdat- ik niet zou willen doen om dei vrede ie bevorderen, gepaard gaande mot rechtvaardigheid in de wereld. Maar wij weien dat alleen daden en geen woorden tellen," zegt Eisenho wer.' Voorwaarden De daden die Eisenhower vraagt, en nen en Eisenhower, maar dat Eisenhowers antwoord „zuiver Amerikaans" is. Twintig jaar Tegelijkertijd met Eisenhowers brief heeft hel Witte Huis de bood schap van premier Boelganin bekend gemaakt, waarin deze een verdrag van vriendschap en samenwerking van twintig jaar tussen Amerika en de Sowjet-Unie voorstelt. Een dergelijk verdrag, aldus Boelganin, zou Ame rika en de Sowjet-Unie in staat stel len op basis van gelijke rechten, we- derzijdsè eerbied voor de soevereini teit en de niet-inmenging in binnen- (Van onze parlementaire redacteur) Naar wij uit Indonesische bron ver nemen bevat het antwöord datd, Indonesische regering gegeven heetl op de Nederlandse nota inzake de Ne derlands-Indonesische onderhandelin gen, een afwijzing van de Nederlands® suggestie op de voortzetting van deze onderhandelingen uit te stellen totdat in Indonesië en Nederland de nieuwe kabinetten zijn gevormd. Het Indonesische antwoord dat ne- denmiddag in de wekelijkse vergade ring van het Nederlandse kabinet zou worden behandeld, wijst er op, dat het kabïnet-Harahap nog steeds de volledige regeringsbevoegdheid uitoe fent en dat de Indonesische delegatie in Genève naar hei oordeel van bet Indonesische kabinet eveneens ten volle bevoegd is om als onderhandelings partner op ie treden. De Indonesische regering handhaaft echter haar standpunt dat de voort zetting van de onderhandelingen met afhankelijk mag worden gesteld van de ouuten, die Nederland nog graag op de Geneefse conferentie zou zien behandeld. Zij laat blijkbaar de vraag die in de Nederlandse nota werd vast gesteld, n.i. of de Indonesische dele gatie in Genève inderdaad niet meer over de vrijheid van handelen beschikt om over deze nunten, b.v. de kwestie van de Nederlandse arrestanten, ver der te onderhandelen, onbeantwoord. Het was juist deze situatie, die de Nederlandse regering er van weerhield om aan het verzoek van de Indonesi sche delegatie om naar Genève terug te keren niet te voldoen en die haar ertoe noopte in een nota aan de Indo nesische regering mee te delen, dat zij eerst hierover inlichtingen wenst te ontvangen. De Indonesische regering staat op het standpunt dat de beide delegaties elkaar thans in ieder geval weer op korte termijn in Genève die nen te ontmoeten. Daar zal dan wel blijken, aldus de Indonesische redene ring, of het tot een breuk komt en er dus slechts een slotbijeenkomst wordt gehouden of dat de besprekingen kun nen worden voortgezet. H.K.H. prinses Beatrix hoopt morgen Raaf .18>d4 verjaardag te vieren. landse aangelegenheden de vriend schappelijke betrekkingen versterken en alle internationale geschillen tus sen beide landen op te lossen volgens het handvest der Ver. Naties en wel met uitsluitend vreedzame middelen. Boelganin voegde bij zijn brief een ontwerp voor zo'n verdrag. Koningin Elizabeth zit tussen koning Oba Adeniji-Adela II en de gouverneur van Nigeria, Sir James Robertson. Het kindlinks, had enige ogenblikkken te voren aan de koningin bloemen aange boden. Aanzienlijke stagnatie Een leeg treinstel is ontspoord tijdens rangeerbewegingen op het station Maas tricht, zaterdagmiddag omstreeks halfvijf. Bij de ontsporing werden enige sporen versperd, waardoor een aanzienlijke stag natie in het treinverkeer ontstond. Ook raakte een bovenleiding defect, doordat masten werden geraakt. Het treinstel ontspoorde tijdens het rangeren naar het revisieterrein, ten ge volge van een bedieningsfout bij de wis sels. De herstelwerkzaamheden, waar mee men onmiddellijk begon, namen veel tijd in beslag. De ernstigste stagnatie ontstond op het vak Sittard—Maastricht. Enige interna tionale D-treinen hadden in Maastricht ongeveer een uur vertraging. Omstreeks tienuur gisteravond kon het treinver keer tussen Maastricht en Sittard gedeel telijk worden hervat. Gistermorgen was de situatie weer bijna normaal, doch omstreeks halfeen ontstond weer vertraging, doordat de bovenleiding defect raakte. De Indonesische ambassadeur in bij zondere missie, mr. Utoyo Ramelan, is zaterdagavond uit Genéve in ons land teruggekeerd. Hij heeft in Genéve de voorzitter van de Indonesische delega tie, minister mr. Anak Agung gde Agung verslag uitgebracht over de besprekin gen, die-hij de vorige week in ons land «eeft gevoerd, onder andere met minis ter-president, dr. W. Drees. Rusland en zy'n Oosteuropese satel lieten hebben zaterdag een stelsel van De Franse kabinetsformateur, de so cialist Guy Mollet, heeft een voorlopige lijst van dertien ministers bekendge maakt. Mendès-France staat er op als een van de drie vice-premiers zonder portefeuille, de socialist Christian Pi- ncau als minister van Buitenlandse Zaken. De lijst omvat vijf socialisten en vier leden van de radicale partij van Men dès-France. Verder zullen kleinere par tijen elk een man in het nieuwe kabinet krijgen. Mollet heeft meegedeeld, dat hij bezig is een speciaal departement te vormen voor Algerije, dat geleid zal worden door de 79-jarige generaal Georges Catroux. De generaal zal in Algiers resideren en tevens gouverneur-generaal worden. Men verwacht, dat gouverneur generaal Jacques Soustelle aan het eind van de maand zal aftreden. Mollet heeft verklaard, dat hij voor nemens is zo spoedig mogelijk naar Algerije te gaan. als de Franse Kamer hem als premier bevestigt. De voormalige Hongaarse premier Imre Nagy is in december uit de Hongaarse communistische partij gezet, verneemt de Oostenrijkse radio van goed ingelichte kringen in Boedapest. In April werd Nagy beschuldigd van rechtse afwijkingen en werd hij van alle partijfuncties ontheven. Het schijnt, dat nu de laatste ernstige hinderpaal in de partij voor een absoluut leiderschap van eerste-secretaris Matyas Rakosi uit de weg is geruimd. In tegenstelling met de algemene ver wachtingen komt Mendès-France dus niet aan Buitenlandse Zaken. Het schijnt, dat de M.R.F., die zelf geen deel uitmaakt van het nieuwe kabinet, maar wel bereid is het te steunen, te kennen heeft ge geven haar steun in te trekken, wanneer aan Mendès-France de portefeuille van Buitenlandse Zaken zou worden gegeven. Eén ding is vast. De moeilijkheden zijn door de formatie van Mollet nog lang niet opgelost. De vraag is nl. of er ge noeg steun voor de socialistische leider in het parlement zal zijn. Wat doen de communisten, zo vragen buitenlandse waarnemers in de Franse hoofdstad zich af. De lijst van ministers, die Mollet dinsdagmiddag aan het Franse parle ment zal voorleggen zal er waarschijnlijk als volgt uitzien: premier: Guy Mollet (socialist) minister van staat: Pierre Mendès- France (radicaal) buitenlandse zaken: Christian Pineau (socialist) economische zaken en financiën: Roger Lacoste (socialist) binnenlandse zaken: Gilbert Jules (radicaal) defensie: Maurice Bourges-Manoury (radicaal) justitie: Frangois Mitterand (udsr) overzeese gebieden: Gaston Deferre (socialist) arbeid: Aloert Gazier (socialist) onderwijs: René Billeres (radicaal) veteranen: Jacques Chaban-Delmas (soc. rep.) minister bij kabinet van de premier: Felix Houphouet-Boigny (Afrikaanse democratische beweging) minister, residerend in Algerije: Gene raal Georges Catroux (partijloos). tweezijdige niet-aanvalsverdragen aan beide zijden van het ijzeren gordijn voorgesteld. Morgen tussen twee en vier uur zal het druk zijn op het Paleis Soestdijk, als de 18-jarige Prinses Beatrix verschillende delegaties, die hun gelukwensen komen aanbieden, zal ontvangen. De eerste zal zijn een afvaardiging van het civiele en militaire huis van H.M. de Koningin, die zal bestaan uit mevr. N. Smitt-Avis, particulier secretaresse van H. M. de Koningin, mr. J. C. Baron Baud, grootofficier in speciale dienst en jhr. mr. C. Dedel. kamerheer in buitengewone dienst van H. M. de Koningin. De volgende delegatie is die der com missarissen van Hare Majesteit der Ko ningin, die vertegenwoordigd worden door mr. H. P. Linthorst Homan uit Friesland, mr. C. Th. E. Graaf van Lynden van Sandenburg uit Utrecht en dr. F. J. M. A. H. Houben uit Limburg. Qp dezelfde dag dat president Eisen hower de voorstellen van Boelganin voor een Amerikaans-Russisch vriend schapsverdrag van de hand wees, kwa men de hoogste militairen en politici van het communistische blok tijdens hun vergadering in Praag met de vol gende voorstellen: 1) Landen als Turkije. Griekenland, Italië en Wesl-Duitsland (bondgenoten ran het westen) sluiten individueel ver dragen met hun communistische buur staten (Rusland, Bulgarije, Albanië en Tsjecho-Slowakije) zonder uit de Navo te treden. Westelijke waarnemers zien hierin o.a. een poging het Balkanverdrag lus sen Turkije, Griekenland en Joegosla vië te verzwakken. 2) Een algemeen Europees veiligheids- verdrag en een gecontroleerde militaire zone in Duitsland, waar de aanwezig heid van atoomwapens verboden zou zijn. Dit punt is een herhaling van een oud voorstel, dat het westen reeds her haaldelijk van de hand heeft gewezen. De Oosteuropese defensieconferentie is na besprekingen die twee dagen hebben geduurd, geëindigd. Men heeft eenstemmig besloten het Oostduitse leger in het bondgenootschap van War schau op te nemen. De leden van dit bondgenootschap zijn de Sowjet-Unie. Polen, Tsjecho-Slowakije, Bulgarije, Roemenië, Hongarije en Albanië. De rede van minister Molotow hield een aanwijzing in, dat Rusland bereid zou zijn om zijn bondgenoten van atoom wapens te voorzien. Rusland zendt zijn bondgenoten reeds atoomuitrustingen voor vredesdoeleinden. Minister Molotow zei in zijn rede verder dat „de vermindering van de internationale spanning er niet toe moet leiden, dat onze waakzaamheid verslapt. Het gevaar van een nieuwe oorlog kan men niet als voorbij beschouwen". Tijdens de conferentie is maarschalk Konjew in zijn functie van opperbevel hebber van de gecombineerde strijd krachten bevestigd. Generaal Willi Stoph, de Oostduitse minister van Defensie, werd benoemd tot afgevaardigde bij de staf van Kon jew. Men besloot tenminste tweemaal per jaar in commissie bijeen te komen en twee vaste commissies te Moskou in te stellen. Ook werd een overeenkomst bereikt over het stationneren van troe pen in de leden-landen. Molotow en Zjoekow zijn zondag in Moskou teruggekeerd. Vervolgens komen afgevaardigden van B. en W. der gemeente Baam en B. en W. der gemeente Soest, hierna burgemeester mr. A. J. d'Ailly en mej. E. van Es, voor zitster van de vereniging van leerlingen van de Academie voor Bouwkunst, de Academie voor Beeldende Kunsten, de Kunstnijverheidsschool, het Amsterdams ■Conservatorium en de Toneelschool, daar na bestuursleden van het Oranjccomüé Soest en van de Baarnse Oranjevereni ging, een afvaardiging van de Koninklijke Marechaussee onder leiding van brig.-gen W. Kist, vertegenwoordigers van de Chr. Oranjevereniging „Bijbel en Oranje" uit Den Haag, van de Vereniging Tessel- schade-Arbeid Adelt, de Ned. Vereniging van Huisvrouwen, de afdeling Den Haag van de Federatie voor Vrouwelijke Vrij willige Hulpverlening, de hoofdredactie van Winkler Prins Encyclopedie, de Kon. Ned. Zeil- en Roeivereniging en tenslotte van de Federatie van Landelijke Rijver- enigingen Deze laatste zal o.m. komen aanrijden in een met vier ossen bespannen calèche en zal begeleid worden door acht ruiters en voorafgegaan door een vaandel drager te paard. Volgens het Syrische dagblad ,,A1 Ray al Aam" hebben de Turkse auto riteiten een nota gericht tot hun ambt genoten in het Syrische grensgebied, -waarin geprotesteerd wordt tegen de „uitdagende manier van optreden der Syrische grenswachten, die Turkse mi- Jitairen beschieten, wanneer zij in het grensgebied smokkelaars achtervolgen". Het blad vervolgt: ..Het Turkse pro test heeft bij de Syrische autoriteiten grote ontstemming gewekt, daar de Turkse grenstroepen in de afgelopen ze ventien dagen tien incidenten hebben verwekt, waarbij vier Syrische burgers om het leven zijn gekomen. In Syrische politieke kringen beschouwt men het Turkse protest als een onderdeel van een imperialistische campagne van Tur kije, bedoeld om Syrië onder druk te zetten." President Eisenhower heeft zaterdag William Jackson, een republikein, be noemd tot speciaal assistent, die maat regelen van buitenlandse politiek, welke meer dan een regeringsdepartement of -bureau omvatten, moet coördineren. Het ambt zal in hoofdzaak gelijk zijn aan dat van Nelson Rockefeller, die de vorige maand aftrad. D,ens functie werd vaak beschreven als het ontwerpen van de ..strategie der koude oorlog". Jackson is voormalig onderdirecteur van de Amerikaanse centrale geheime dienst. Naar de Spoorwegen ons meedelen zijn de moeilijkheden in de treinenloop van hedenochtend al een heel eind over wonnen. De moeilijkheden waren ont staan doordat, zoals steeds, het trein verkeer op de elektrische lijnen in de nacht van zondag op maandag stilligt en daardoor de kans op ijzclafzet op de bovenleidingen uiteraard zeer groot wordt. De bovenleidingen zijn nu overal schoongemaakt en de kans op vorming van ijzelafzet is door het treinverkeer nu zeer gering geworden. Ook wanneer het in de loop van de dag zou gaan ijze- len en sneeuwen is deze kans zeer ge ring. Tengevolge van een lawine zijn bU Sank? Anion in Oostenrijk zes vakantie gangers, die een skitocht maakten, bedol ven en om hei leven gekomen. Zij waren afkomstig uit Amerika, Grooi-BriHannië en Duitsland. Drie skiërs konden levend te voór- echijn gehaald worden uit de sneeuw massa van de lawine, die 700 meter lang, 180 meter breed en 3,5 meter diep was. De Bilt, Maandag 10 tuit" - Dit weekeinde heeft zich in Scandi navië, waar meer dan 30 graden vorst voorkomt, een zeer krachtig hogedruk- gebied ontwikkeld. Een boven Spanje ge concentreerde hogedrukcel trok zich in westelijke richting terug, zodat storingen van de oceaan de gelegenheid kregen over Engeland en het zuiden van ons land naar de Alpen te trekken. Een dergelijke storing bracht in de nacht van zaterdag op zondag regen over West- en Zuid-Nederland en drong de vorst tot de noordelijke provincies te rug. Dit herhaalde zich in de afgelopen nacht toen een volgende, en voorlopig, laatste storing over België naar de Alpen trok, en de temperatuur in Zuid- Nederland tot 7 graden deed oplopen, terwijl het in Groningen 5 graden vroor. Achter deze storing zullen oostelijke winden de vorst over het gehele land brengen. De neerslag verdwijnt en de bewolking gaat afnemen. In Duitsland ligt veel sneeuw en heerst matige tot strenge vorst, zodat ook in ons land temperaturen van min vijf tot min tien mogelijk zijn. Een oceaanstoring deed vanmorgen de druk in Zuid-Europa dalen. Het ziet er naar uit, dat de vorst van wat langere duur zal zijn. STREVEN NAAR VERDERE INTEGRATIE In kringen van de Kon. Luchtmacht acht men de mogelijkheid niet uitge sloten, dat in de nabije toekomst de 69e groep (Beigisch-Ned.) van de tweede geallieerde tacthche lucht macht (hoofdkwartier Müncben-Glad- bach) opgeheven zal worden. Per 1 januari is gen. maj. vlieger Van Gies- sen, tot dusverre commandant van de 69e groep te Antwerpen, overgeplaatst naar Fontalnebleau en zijn plaats 'nronomen door een Bel gische luitenant-kolonel, die tot dus verre als chefstaf fungeerde. Het eventueel opheffen van de 69e groep zou men in verband kunnen brengen met het feit, dat men de W. Europese luchtmacht nog meer dan thans wil integreren en aat men de gebieden, die thans door nationale luchtverdedigingen worden bestreken onder een verder strekkend comman do wil brengen dan thans het geval is. Dit zou men kunnen zien tegen de achtergrond van de nieuwe conceptie van de oorlog te land en in de lucht, die men niet los kan maken van de atomische oorlogvoering. Evenals men grote veranderingen in de opzet van de landstrijdkrachten mag verwachten (getuige het niet- doorgaan van de herfstmanoeuvres) kan men aannemen dat ook de lucht strijdkrachten op nieuwe leest ge schoeid zullen worden. En op die UIT AUTO GESLINGERD Zondagmorgen reden op de rijksweg nr. 2 (Amsterdam—Utrecht) nabii het verkeersplein Ouderijn drie auto's vrij kort achter elkaar. De derde auto wilde de tweede gaan passeren, juist op het ogenblik dat de tweede wagen de eerste wilde voorbijrijden. Het gevolg was, dat de derde auto in de berm terechtkwam. Een naast de bestuurder van deze wagen zittende dame, mevrouw R. P. J. M.B. uit Weert werd uit de auto geslingerd en is ter plaatse overleden. nieuwe leest zou misschien voor de 69e groep wel eens geen plaats meer kunnen zijn. (Van een onzer verslaggevers) De N.V. Haagsche Buurtspoorwegen heeft aan B. en W. van Den Haag rrtr- «redeeld, dat zij niet medewerkt aan de' liquidatie van de N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg Maatschappij, de H.T.M., maar dat zij verlangt, dat de gemeente van de Haagsche Buurtspoor- wege novemeemt de aandelen B in de N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tram weg Maatschappij. Dit deelde zaterdagmiddag de wet houder van Economische Zaken van de gemeene Den Haag, mr. Van Aartsen, mee tijdens de voortgezette begrotings behandeling. Over de financiële afwikkeling'van deze aangelegenheid zyn onderhande lingen gaande tussen en W. van Den' Haag en de raad van beheer va» de Haagsche Buurtspoorwegen. Zoals bekend besloot de gemeente raad van Den Haag op 12 december vorig jaar de N.V. Gemengd Bedrijf H.T.M. te ontbinden per 31 december 1956. Dit besluit was o.m. een gevolg "an het feit, dat de gemeente ter voor koming van tariefverhoging besloten had het gehele exploitatieverlies 'yan de H.T.M. voor haar rekening te ne men. De dekking van de tekorien, ge schiedde, zonder dat de gemeente de volledige zeggenschap had in het tram-, en busbedrijf. V- M I X Eisenhower tegen pact A jneri ka - Rusland Xs O rr 1 LÉ.te."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1