Prinses Beatrix Duizenden reizigers moesten kleumenduren wachten Lil Herdenking mr. De Wilde in Tweede Kamer Ameland en Schiermonnikoog geïsoleerd fells Gesprek Eisenhower en Eden begonnen Russische vissersvloot door Noren opgebracht Nederland accepteert Japans aanbod WINTER BRACHT ONGEMAK EN PRET Afsluitdijk geheel onberijdbaar MIDDEN-OOSTEN TER TAFEL Nuchter Weeroverzicht Minister Donker had hartaanval Nog geen beslissing over „Genève" Schadevergoeding geïnterneerden 38 miljoen gidden in vijf jaar DINSDAG 31 JANUARI 1956 J VEERTIENDE JAARGANG No. 3296 Weerbericht Ministerraad feliciteert Koninklijk Gezin Tweede Kamer zond gelukwens STORM UIT HET OOSTEN Dr. Kortenhorst terug in Tweede Kamer Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19 30 u.: Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks V- Weersverwachting tot Woensdagavond: VORST NEEMT TOE, WIND AF Weinig bewolking, maar vanavond In het uiterste zuiden van het land wellicht nog wat sneeuw. Aanvan kelijk nog nu en dan stormachtige, later langhaam afnemende wind tussen oost en noordoost. Matige tot strenge en morgenochtend plaatselijk zeer strenge vorst. Directeur: H. DE RUIG O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H, J. S. BRUINS SLOT Vandaag wordt prinses Beatrix acht tien jaar. Dat is voor de Prinses zelf en voor ons voik een betekenisvolle dag. Wat de Prinses zelf betreft Is dat nogal voor de hand liggend. Want voor haar zal het niet anders zijn als voor andere meisjes van haar leeftijd: ja rig zijn betekent een prettige dag, die elk jaar terugkomt. En als men dan achttien jaar wordt dan is dat wel in sterkere mate iets bijzonders. Want dan realiseert men zich dat men zo langzamerhand volwassen is gewor den. En dat is nu eenmaal de vervul ling van een kinderideaal. Voor prinses Beatrix is dat achttien jaar worden nog in bijzondere zin be tekenisvol. Want zij zou nu, in geval zij thans tot de troon geroepen zou worden, meerderjarig zijn. En zij krijgt nu, als de vermoedelijke erfge naam van de Kroon, van rechtswege zitting in de Raad van State. Dat betekent derhalve dat de Prin ses een functie gaat krijgen in ons Staatsbestel. Voor een Prinses, die vermoedelijk erfgenaam van de Kroon is, werpt de Koninklijke functie haar schaduw vooruit tot op -de eerste levensjaren. Zij moet door opvoeding en onderwijs immers op dat hoge ambt worden voorbereid. Maar als zij achttien jaar geworden is dan verandert er iets in dat voor bereid worden. De voorbereiding ge-s schiedt dan mede door een functione ren in het hoge college van de Raad van State. Wat dat betekent hangt natuurlijk in grote mate van de Prinses zelf af. Er zullen wel mensen zijn, die denken dat dit weinig meer dan een formele waardigheid is, die de Prinses gaat bekleden. Naar ons gevoelen betekent het evenwel voor alles dat het nu ernst wordt met de Staatstaak. Het is nu voor de Prinses niet alleen maar meer een kwestie van de school, van leer meesters en van leerboeken. De Staatstaak zelf, de concrete pro blemen waarmee de Kroon en de Raad van State te maken hebben, doen hun intrede in het leven en in de arbeids sfeer van de Prinses. En wij zouden ons voor kunnen stel len, dat de gedachte daaraan wel een.' even een schaduw over de verjaar dagsvreugde van de Prinses zou kun nen werpen.. Want wie zou van deze hoge, geïso leerde positie, waarvan wij belijden dat zij door Gods genade wordt ver leend niet ook de drukkende last ge voelen? En zo is deze verjaardag van prin ses Beatrix ook voor ons volk een be tekenisvolle dag. De romantische benadering van het prinsesje en haar zusters zoals die sinds de geboorte van prinses Beatrix bij ons volk heeft bestaan gaat nu langzamerhand over in een meer zakelijke instelling. Ons volk gaat nu in steeds toene mende mate in de Prinses de toe komstige koningin zien. En, wetende wat een koningin voor Nederland be tekent, zal het zich in toenemende mate gaan afvragen wat de Prinses waard is. Dit is een zakelijke belangstelling, die voor de Prinses veel minder hin derlijk zal zijn dan de naar wij ho pen in het verleden toch niet al te hinderlijk geweest zijnde kijkgraag heid van het publiek. Het is een zakelijke belangstelling, waarbij de Prinses een grote voorgifl aan genegenheid van de zijde van hei Nederlandse volk krijgt. Maar het zal toch een gezond-kritische belangstel ling zijn. Maar wie wat is en wie zijn taak inderdaad opneemt, behoeft daar geen ogenblik bang voor te zijn. Zo vieren wij vandaag met goede verwachtingen de verjaardag van prinses Beatrix. En zo wensen wij haar geluk en spreken de bede uit dat dit nieuwe jaar met zijn vele nieuwe dingen, nieuwe perspectieven en nieu we plichten voor haar een zeer geze gend jaar mag zijn. De minister-president heeft heden aan H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden namens de ministerraad een telegrafische geluk wens met de verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix gezonden. De mi nister-president heeft namens de mi nisterraad een bloemstuk met zijn schriftelijke gelukwensen aan de ja rige Prinses doen toekomen. De voorzitter der Tweede Kamer heeft medegedeeld, dat hij namens de Kamer een telegram van gelukwens heeft gezonden aan H.K.H. prinses Bea trix ter gelegenheid van haar 18e ver jaardag. Dit telegram luidt aldus: „Moge Gods zegen u 'bijstaan bij uw studie en uw werk. moge uw leven ge lukkig zijn, vrij van zorgen en over vloedig aan vriendschap, blijf wie gij thans reeds zijt en moge de toekomst u maken, wat gij eenmaal hoopt te wor den, het Nederlandse volk draagt uw beeltenis in zijn hart en omringt u met zijn genegenheid en liefde". HK.H. Prinses Beatrix heeft In een telegram van deze inhoud er op geant woord: „Mijn zeer hartelijke dank voor uw vriendelijke telegram dat mij bijzonder getroffen heeft". DE nieuwe aanval van de winter heeft gisteren voor duizenden treinreizigers onaangename gevolgen gehad. Door üzelafzet- tingen op de bovenleidingen werd het treinverkeer op ver scheidene traiecten volkomen ontwricht. Reizigers die gistermorgen om kwart voor zeven uit Groningen vertrokken, bereikten Utrecht pas 's middags. En zü moesten gebruik maken van uit reservematerieel samengestelde treinen, die giotendeels onverwarmd waren en waarin slechts weinigen een zitplaats konden vinden. Het wegverkeer werd ook ernstig door de gladheid gehinderd, vooral in het oosten van het land, waar sneeuwstormen vele wegen vrijwel onbegaanbaar maakten, 's Morgens lag op de weg Deventer- Goor al 10 cm sneeuw en het busverkeer op de Veluwe was vol komen ih de war. Behalve narigheid bracht de winter echter ook pret: in Friesland hebben maandag reeds velen de schaatsen ondergebonden en men heeft er al plannen gemaakt voor hardrijderijen, die vandaag op meer dan tien plaatsen gehouden zullen worden. Bij aanhoudende vorst zullen zaterdag in Leeuwarden vrouwen op de schaats strijden om het gouden schaatsje Het verkeer op de Afsluitdijk is sinds gistermiddag geheel gestremd. Het spatwater van de door de Oosten- Advertentie (Van onze parlementaire redacteur) De voorzitter van de Tweede Kamer, dr. L. G. Kortenhorst, die hedenmid dag voor het eerst na het herstel van zijn ziekte de vergadering van de Tweede Kamer weer voorzat en door prof. Gerbrandy namens de Kamer met zijn herstel van harte werd ge lukgewenst, heeft bij de aanvang van de vergadering het overlijden herdacht van mr. J. A. de Wilde, oud-minister en oud-lid van de Eerste en Tweede Kamer, en van de heer J, G. Pippel, oud-directeur van de Griffie van de Tweede Kamer. Dr Kortenhorst herinnerde eraan, hoe mr. Jacob Adriaan de Wide het voor beeld van zijn vader volgde, die van 1907 tot 1916 wethouder van de Resi dentie was. De Wide's staat van dienst vertoont dezelfde onweerstaanbare drang tot het dienen van de openbare zaak als waarvan zijn vader blijk had pe geven De heer Kortenhorst wees op Door een draadbreuk op de Moerdijker- waterstand op ac Wadden vanmorgen buitengewoon laag, zodat de postboot „Waddenzee" ook vandaag niet kon varen. Ameland was als gevolg hier van voor de tweede dag geïsoleerd. In het vaarwater tussen Ameland en de vaste wal zette zich bovendien veel Üs vast. Gelukkig heeft men op het eiland voldoende wintervoorraden op geslagen, zodat nog nergens gebrek Ran is. Het verkeer wordt voorlopig onderhouden met Austers van de Koninklijke Luchtmacht, die opstijgen van de vliegbasis Leeuwarden. Ook het eiland Schiermonnikoog is van daag weer geïsoleerd doordat de postboot het eiland wegens de lage waterstand niet kon bereiken. Het vliegveld op het Noor- derstrand werd in gereedheid gebracht om een luchtverbinding met de vaste wal tot stand te kunnen brengen. De boot- dienst UrkEnkhuizen moest ook met iQgang van heden worden gestaakt. Van de landzijde is Urk echter vrij normaal te bereiken. Wegens ijsgang op het IJssel- meer is vanochtend eveneens de boot- dienst EnkhuizenStaveren v.v. om half tegen gestaakt. Vanmorgen om 8.40 uur was de waterstand op het Buiten-U 56 AAP. Om die tijd was er nog geen ijs voor de Oranjesluizen, doch na half elf groeide het ijs zienderogen aan. Ook buiten de vuurtoren werd al veel dryfijs waargenomen. De ijzelafzetting, waarmede de Spoor wegen gisteren te kampen hadden, lever de vanmorgen niet zulke grote moeilijk- heden meer op. alleen op het emplace- ment Alkmaar ontstond vertraging wegens ijzelafzetting op de wissels, ver traging was er ook op de Zaanlijn, de Gooilijn en de Zeeuwse lijn wegens vast gevroren wissels. Door een draadbreuk op de Moerdijder- brug was het treinverkeer hier van morgen omstreeks 6 uur ernstig ver traagd. Men kon slechts over een spoor rijden. De binnenlandse lijnen Dordrecht —Lage Zwaluwe moesten enige tijd worden opgehouden om drie D-treinen te laten passeren. De reizigers zijn zo veel mogelijk met deze D-treinen ver voerd. Ook op de lijn Utrecht—'s-Hertogen- bosch ontstond ernstige vertraging door een draadbreuk op de Waalbrug nabij Zalt-Bommel. De draadbreuk ontstond juist op het moment, dat de trein, die om 8.52 uur uit 's-Hertogenbosch naar Utrecht vertrok, passeerde. De trein moest wachten, totdat een stoomlocomo tief voor verdere tractie kon worden in geschakeld. zijn grote gaven van karakter en van bcistuursbekwaamheden. Na de levensloop van mr. de Wilde geschets te hebben, herinnerde hij eraan, dat mr. de Wilde ondanks zijn zwakke gezondheid op 4 maart 1952 nog een indrukwekkend betoog in de Eerste Ka mer hield, kvaaruit zijin grote liefde voor de anti-revolutionaire staatkundige beginselen sprak. Hij was daarvan een trouw, temperamentvol verdediger. Uit zijn levensloop spreekt de beteke nis van mr. De Wilde voor het land, de Staten-Generaal en de A.R Partij. Het is het lot van staatslieden van de oudere generatie, dat jongeren hen nog slechts van horen zeggen kennen. De ge drongen gestalte van deze stoere Zeeuw deed denken aan onze oude admiraals. Steeds had hij het oor van de Kamer alleen als hij iets te zeggen had. een ge en van de parlementaire pers. Hij sprak boren debater. Bij alle strijdbaarheid vijanden had hij niet was er steeds een twinkel in zijn oog, waardoor hij de be trekkelijkheid van de tegenover elkaar staande standpunten liet blijken. Boven alles was hij eerlijk, oprecht, grootmoe dig en loyaal. Gedurende zijn loopbaan had hij een intensief contact met de kiezers, die hij in ontelbare redevoeringen toesprak. Voorts wilde dr. Kortenhorst er op wijzen, dat mr. De Wilde afwisselend Kamerlid en minister is geweest. Het gezag van de Kamer stijgt wanner alle bewindslieden trouw blijven aan het parlement. Het feit, dat hij na zijn aftreden als bewinds man opnieuw zitting nam in de Kamer noemde dr. Kortenhorst een navolgings- waardig voorbeeld. G. J. Pippel Vervolgens herdacht de voorzitter van de Kamer de heer G. J. Pippel. Het was zijn laatste wil, aldus de heer Korten horst, dat alleen de voorzitter %-an de Kamer bericht van zijn overlijden zou ontvangen. Hij wilde zijn leven en heen gaan zonder gerucht doen geschieden. De Kamer werd op één lijn gesteld met zijn naaste familie. Op 15-jarige leeftijd, in 1888, werd de heer Pippael tijdelijk ambtenaar bij de Griffie van dc Tweede Kamer. Bij diens 45-jarig jubileum ver leende de Kamer hem de persoonlijke titel van directeur der griffie. Na vijftig jaar in dienst te zijn geweest van de Kamer werd hem eervol ontslag verleend, maar de banden met de Kamer werden niet geslaagt. Geen enkele Ne derlander heeft met meer belangstelling de arbeid van de Kamer gevolgd dan de heer Pippel. Wie Pippel noemt, denkt terstond aan diens standaardwerk over het reglement van Orde van de Tweede Kamer, dat n 1925 verscheen. De naam van Pippel zal een begrip, een exempel, een aansporing tot navolging blijven. Een sneeuwlawine heeft in Centraal Japan een slaapzaal van arbeiders aan een rwavelmijn bedolven. Veertien mijn werkers kwamen daardoor om het leven en vijf' werden gewond. Dertien bleven ongedeerd wind opgezweepte golven van hei IJs- selmeer bevroor ioi een spiegelgladde ijslaag op de rijweg en tientallen auto's kwamen in moeilijkheden. Verschei dene personenauto's kwamen op de glooiing terecht en meerdere auto mobilisten hebben hun wagen in de steek gelalen en sijn lopend verder gegaan. Er is getracht door het strooien van zout de w-eg weer berijdbaar te ma ken. maar de harde wind maakte dit onmogelijk. De autobusdiensten over de Afsluitdijk zijn in de loop van maan dagmiddag alle gestaakt. De stagnatie in de treinenloop was vooral groot op de lijnen Amersfoort- Zwolle, AmersfoortApeldoorn, Am sterdamAlkmaar en Amsterdam Amersfoort. Vooral in Zwolle waren de moeilijk heden niet meer te overzien. Er kon geen trein over de Veluwe. Enkele reizigers konden met een stoptrein naar Deventer reizen voor de richting Amersfoort. Maar ook -hier bleef men steken.- Toch werd''' omstreeks., kwart over elf een stoptrein samengesteld uit Zwolle voor de richting Amersfoort. Men wist toen blijkbaar nog niet, dat in Harderwijk de trein uit Groningen van 7.40 nog steeds stond te wachten. Ook deze stoptrein uit Zwolle voor de richting Amersfoort strandde in Har derwijk. Vele passagiers hebben uren op de perrons en in de overvolle wacht kamers moeten wachten. Eerst tegen twee uur werd een stoomlocomotief voor een der expres- treinen gezet, later gevolgd door een diesellocomotief. Bussen om de reizi gers te bestemder plaatse te brengen bleken niet aanwezig te zijn. zodat vele reizigers o£ moesten wachten of ge bruik moesten maken van taxi's. Het verwijderen van de ijzel van de bovenleidingen bleek moeilijkheden op te leveren. Men is reeds vroeg hiermee begonnen, maar doordal de ijzelafzet ting op de Veluw©lijn bijzonder groot bleek ie zijn en in verschillende delen van het land opnieuw motregen viel, kon de regelmaat in de treinenloop niet zo spoedig als men hoopte worden hersteld. Tegen het einde van de middag was de treinenloop nog niet regelmatig op de lijn Amersfoort- -Zwolle en Alk maarUitgeest. Ook de dienst op de aan deze lijnen aansluitende baan vakken kon daardoor niet normaal onderhouden worden. Op de overige geëlektrificeerde baanvakken schenen de moeilijkheden overwonnen te zijn. Ook in het westen van het land kwam ernstige stagnatie voor: vele forensen bereikten gistermorgen de hoofdstad uren te laat en vele trams konden niet tijdig uitrijden. Vol spanning wachten de vierjarige Foleshade Latvson en haar broer Kolapo aan de rand van de Nigeriaanse hoofd stad Lagos op koningin Elizabeth van Engeland. Vooral Foleshade was wel een tikje zenuwachtig, want zij sou Hare Majesteit bloemen aanbieden. De vader van de kinderen is voorzitter van de gemeenteraad van Lagos. I> RESIDENT Eisenhower en de Britse premier, Sir Anthony Eden, zijn gisteren op het Witte Huis in Washington besprekin gen begonnen, o.a. over de crisis in het Midden-Oosten en een nieuwe strategie om de Russische aanvallen in de koude oorlog te weerstaan. De eerste bijeenkomst van de Ame rikaanse en Britse regeringsleiders had plaats aan een lunch die ook bijgewoond werd door de Amenkaan- en Britse ministers van Buiten landse Zaken, John Foster Dulles en Selwyn Lloyd. Volgens diplomaten zouden zij na gaan welk werk zij te doen zullen hebben. Tevens zouden zij het alge mene schema van de conferentie, die drie dagen zal duren, vaststellen. Eisenhower daalde de treden van de noordelijke zuilengalerij af om Eden te begroeten toen deze voor het Witte Huis voorreed. Eden was op het vliegveld in Wash ington verwelkomd door Dulles. Ter wijl er zeker twintig televisie- en filmcamera's snorden, verklaarden Eden en Dulles, te hopen dat de ko mende besprekingen in Washington een ernstige en positieve bijdrage tot de vrede vormen. Enkele uren tevoren was Eden met zijn minister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd, aan boord van de Queen Elizfoeth in New York aange komen. BETOGING Een kleine groep zionistische Noorse marine-vaartuigen hebben gis teren een Russisch depotschip van 10.000 ton en vier treiters betrapt op het vis sen binnen de Noorse territoriale wa teren. De vrieskamers in het op 31 januari in gebruik te nemen nieuwe civiele dienst gebouw op de luchthaven Schiphol kan men slechts in Paolkleding betreden, aangezien de temperatuur er doorgaans 20 graden C.'J bedraagt. Noorse officieren en matrozen heb ben zich aan boord van de schepen begeven en deze naar Aalesund opge bracht. Voordat een van de Russische kapi teins zijn schip wilde overgeven moes ten echter enige waarschuwingsschoten gelost worden. Naar aanleiding van officieuze be richten, dat een grote Russische treller- vloot in de Noorse wateren bij het haringcentrum Aalesund aan het vissen was, zond de Noorse marine gistermor gen twee motortorpedoboten uit, om de Russen te onderscheppen. De torpedobotevi verrasten de Russen en namen vier treilers en een groot depotschip in beslag. Zij zeiden nog meer schepen te pakken te kunnen krijgen als zij maar meer manschap pen aan boord hadden gehad. Elk van de motortorpedoboten had een beman ning van vijftien koppen, terwijl drie man aan boord van elk der Russische schepen gebracht werd. Het marine-hoofdkwartier te Oslo heeft gisteravond bekendgemaakt, dat een van de motortorpedoboten opnieuw uitgevaren is en dat grote marinesche pen zich full speed naar het betrokken gebied begeven. Een verslaggever van NRK, de Noorse staatsradio, die voor een normale uit zending mee gegaan was, kon de repor tage van zijn 'ieven maken, toen hij de Russen zag op het ogenblik, dat de Noorse motortorpedoboten met een snelheid van 30-knopen en draaiende radarantennes door de vloot raasden. Vele Russen kapten hun netten en vluchtten naar de open zee, terwijl de opgewondtn verslaggever een kilome ter per minuut op zijn bandrecorder sprak. Zijn reportage is gisteravond uitgezonden. De verslaggever telde 57 Russische treiters, de meeste dezer sche pen lagen ver binnen de vier mijlsgrens. Hij zei, dat er slechts één een zeemijl van de Noorse kust lag, terwijl de meeste treiters met1 enorme hoeveel- demonstranten riep „Eden ga naar huis'' en „Wij willen u 'niet hier", toen de Britse premier en zijn ge zelschap zich van de Queen Eliza beth naar het vliegveld van La Gu- ardia begaven. De betoging was georganiseerd door de zionistische jeugdorganisatie Trum- peldor. die verklaart dat de regering- Eden een politiek van sussen van de Arabische landen volgt. De betogers waren vertoornd over het plan-Eaen, waarbij Israël delen van de Negeb en Haifa zou moeten afstaan aan de Arabieren. De demonstranten hadden spandoe ken bij zich, waarop stond: „Geen München in Amerika" en „Londen is van de Britten, maar Jeruzalem is van ons". Zij droegen tv/ee doodkisten mee waarop aan weerskanten „Ne ville Chamberlain" stond en waarbo ven paraplu's werden gehouden (de paraplu was Chamberlains onafschei delijke tribuut) om de „geest van München" uit te beelden. Politie hield de demonstranten op een afstand. Tijdens de persconferentie sel de Britse premier dat het antwoord van Eisenhower op het verzoek van de Russische premier Boelganin om een vriendschapsverdrag „bewonderens waardig" is. STEEN Eden heeft Eisenhower alle steun toe gezegd om Rusland uit te lokken zijn vredelievende bedoelingen niet met woorden maar met daden waar te ma ken. Een woordvoerder voor de beide de legaties zei, dat Eden- president Eisen hower persoonlijk op de hoogte gesteld had van die Britse steun tijdens de eerste van een reeks conferenties over de koude oorlog. De woordvoerder zei, dat tijdens deze eerste besprekingen geen besluiten ge nomen waren. President Eisenhower, Eden en hun twee ministers van Buitenlandse Zaken, zei hij. hadden volledige overeenstem- mng bereikt ten aanzien van hun ana lyse van Rusland's recente tactiek en politiek tegen het Westen. Dit gemeenschappelijke standpunt, al dus de woordvoerder, bleek toen Eden uiting gaf aan zijn waardering voor Eisenhower's boodschap aan premier Nikolai Boelganin. In deze boodschap wees Eisenhower vriendelijk. maar vastberaden het Russische aanbod voor een exclusief Russisch-Amerikaans vriendschapsverdrag van de hand. HET antwoord, dat president Eisen hower aan Boelganin heeft ge- gegeven, is nuchter en zakelijk. Een verdrag van vriendschap en samenwerking ts niets anders dan een verzameling van woorden, die blijkens de ervaring der laatste jaren niets anders dan holle woorden zijn. De vrede wordt daarmee niet ge diend. Het uitspreken van dergelijke woorden camoufleert de onopgeloste vragen waar het om gaat. Eisenhower heeft die onopgeloste vragen, die niet om woorden, maar om daden roepen, nog eens uitdrukke lijk aan Boelganin gepresenteert: 1. Hereniging van Duitsland in vrij heid. 2. Vrije keuze van zijn regerings vorm door ieder volk. 3. Wederkerige vrije inspectie met bet oog op mogelijke overvallen. 4. Vrije gedachtenwlsseling en vrij bezoek over en weer. DE BILT, dinsdag 10 uur. Het üoga- drukgebied boven Scandinavië hand haaft zich onverminderd. Het centrum ervan heeft zich nu naar midden-Zwe den verplaatst, waar vanmorgen «een temperatuur van 43 graden onder nul voorkwam. Een depressie, die gisteren ten Westen van de Golf van Biscaye tot ontwikkeling kvam, heeft zich vrij sterk uitdiepend naar (Frankrijk ver plaatst, waardoor de iuchtdrukverscfail- len over ons land aanzienlijk toenamen. Krachtige tot stormachtige winden voe ren zeer koude lucht uit Duitsland, en Polen aan. - In Polenen de randstaten vroor het vanmorgen plaatselijk 31 graden. -In Duitsland kwamen temperaturen van rond 20 graden onder nul voor, De kouöe lucht stroomt over de Noordzee naar de Britse eilanden. Boven het warme Noord zeewater vormen zich sneeuwbuien, die in Oost-Engeland tot langdurige sneeuw val aanleiding geven. Boven de Oostzee is een zwakke storing in ontwikkeling, tengevolge waarvan de wind van het Noorden uit gaat afnemen. De vorst neemt nog toe. Toestand op het ogenblik niet verontrustend Van onze Haagse redacteur Naar wij vernemen heeft de mi nister van Justitie, mr. L. A. Donker, tijdens het afgelopen weekeinde een hartaanval gehad. -De toestand- van minister Donker' is op het ogenblik niet verontrustend, maar hij 2al ge ruime tijd rust moeten houden. Als minister van justitie a.i zal prof dr. L. J. M. Beel, de minister van binnenlandse Zaken optreden. De Twee de Kamer zou deze week een .aantal wetsontwerpen behandelen, die door mi nister Donker verdedigd moesten.wor den. Hiertoe behoort o. m. het wets ontwerp tot opheffing van de handelings onbekwaamheid van de gehuwde vrouw. In de Eerste Kamer zou binnenkort.-de begroting van Justitie aan de orde komen. Het is nog niet bekend" op~ wel&ë wijze hierin voorzien zal worden. Uit het feit dat de Nederlandse re gering gisteren nog 'geen definitief standpunt heeft bepaald ten aanzien van een hervatting van de Nederlands- Indonesische besprekingen wordt'in po litieke kringen in Den Haag afgeleid.' dat het diplomatieke overleg tussen Den Haag en Djakarta, dat is begon- pers met het Nederlandse verzoek om inlichtingen, nog niet is afgesloten, In dit stadium achtte men het dan ook onmogelijk iets te zeggen over «en voortzetting van de conferentie.' Voordat de voorzittervan de :Kamer, dr. Kortenhorst, hedenmiddag de verga dering opende, vroeg prof. Gerbrandy het woord om namens de Kamer dr. Kor tenhorst van harte geluk te wensen met zijn herstel. Met spanning, zorg eti met aangroeiende hoop heeft de Kamer, aldus de heer Gerbrandy, het verloop van uw ziekte gevolgd. Nu zit u in de Kamer alsof u noiot ziek bent geweest.-God de Here heeft u behouden. Wij hebben u al die tijd heel erg gemist. "Welkom in ons midden, voorzitter, aldus besloot prol Gerbrandy, waarna hij d"r. Kortenhorst onder applaus van de Kamer de hand drukte. Dr. Kortenhorst merkte op, dat hij diep getroffen was door de bewijzen'van vriendschap en belangstelling die hij tij dens zijn ziekte van zovele vrienden had ondervonden. Hij dankte met name He heren Van Sleen en Gerbrandy voor hun optreden als waarnemend-voorzitters. Beide hebben dit op voortreffelijke wijze gedaan. Japan heeft zich bereid verklaard 38 miljoen gulden te betalen als schadeloos heden haring aan boord 10 tot 15 meter uit de wal lagen. De matrozen van cte motortorpedo boten zeiden, dat de Noren, die zich aan boord van een van de Russische treiters begaven, waarschuwingsschoten moesten lossen toen de Russische ka pitein weigerde zijn schip over te ge ven. De Noren moesten alle vier de treilers naar Aalesund loodsen, daar de Russen geen hand uitstaken. stelling voor het lijdtn van Nederlandse burgers, die gedurende de tweede we reldoorlog door de Japanners geïnter neerd werden. Dit heeft de Nederland*# ambassade in Tokio vandaag bekend gemaakt. Van de rijde der ambassade -werd voorts verklaard dat de Nederlandse regering rich met dit bedrag ale mi nimum akkoord heeft verklaard; hoe wel het aanzienlijk minder is dan 4e helft van het bedrag, dat Nederland oorspronkelijk geëist had. Aanvankelijk had Nederland namelijk f 103.500.000,— geëist (ong, I 970 voer elk van de ongeveer 310.000 Neder landse burgers, die door Japan geïnter neerd zyn geweest) Japan-, zal dit be drag in ponden sterling oyermaken 'in vijf termijnen van een jaar. Ernstige stagnatie in het treinverkeer HET GEDENKBOEK OVER HET tEVEN VAN ONZE VIER PRINSESSEN, O# „naUoni!»"* •ehriiver K. Nor«l h«tft tw bo«h 5«*chr«ven» w»tr?rt bij om v®rb*»lt ho» tilts r»l1t ml( kj oma Primesien. Hare Ma]eslett d* Koningin wittro w«twlll»nd da schrijver lo» ta slaan, de nodig» Indrukken In hel palels Soeildijk op U do«n en aldaar gegevens la verzamelen. Door d«l boek, dal rljV geïlluilreerd b mei maar lielit 50 prachtige foto's HAAKT U PERSOONLIJK KENNIS MET ONZE VIER PRINSESSENI Da prils van dexo bijzonder mooi»uitga*»van blijvadhistorisch*. t d bedraagl "lleehls X 5.90. j j.VIER ZONNEKI NOEREM- ZüH] VIER ZONNESTRALEN r.chtstr.slcf naar Uw hart! De ondergetekende verzoekt BLANKEVOORrS BOEKHANDEL Roosavaltlaan 62*, Amsterdam, postgiro 141995, telefoon 79.12.44 hem/haar omgaand la zenden Vier Zonnekinderen Af 5.90 Het verschuldigd» wordt voldaan: contant na ontvangst/in min. twea achtereenvolgende maandtarmljnan Naam m _L Adres Woonplaats^. JSBtK

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1