EGYPTOLOGIE IN DE HUISKAMER pftassusiiwfs! ets. xsjstiz sisF sss^'uasrss-s Leerlingen van Herv. Beatrixschool vierden verjaardag van prinses Verkeerstest op bijeenkomst van Vereniging Veilig Verkeer Ds. G. de Ru tot praeses gekozen Kunst trok de heer Guttling meer dan de handel JASSENDIEFSTAL BERECHT Veel ijs en sneeuw in Oostenrijk SCHIEDAM Jaarverslag Zeekadetten- korpsJacob v. Heemskerk" De Commissaris vertelde van Politietaak R.K.«streeklyceum te Schiedam op 1 sept, open VLAARDINGEN T eraardebestelling dr. A. van Iterson MAASSLUIS P. y. d. Spek sprak over C.N.Y. Burgerlijke stand van Rotterdam S.V.C. resultaten Ned. HervSynode Parlementaire delegatie naar huis Naar zelfbestuur voor Spaans Marokko R'damse Jeugd Gemeenschap in Duisburg ontvangen Boekhouder pleegde verduistering da. a.eJ.'X'" Veerboot vastgelopen Jungschlaeger heden jarig (in de cel) Record-omzet van veiling Berkel en Rodenrijs TROUW Vandaag is prinses Beatrix jarig en dat is de aanleiding, dat de leerlingen van de Hervormde Prinses Beatrix school te Schiedam zich in de grote zaal van het gebouw Irene verzamelen voor de bijwoning van een gezellig feest. Met de onderwijzers zijn vanmorgen in de konde grauwe jannari-ochtend de ralm 300 jongens en meisjes feestelijk uitgedost met oranje in lange rijen van de Buys Ballotsingei, via de Rotterdam- sedljk getrokken om omstreeks half tien hij het gebouw Irene aan te komen, waar hen een uitgebreid programma wachtte. Het jaarverslag 1955 van het Zeeka- detkorps „Jacob van Heemskerk" te Schiedam is optimistisch van toon, al moest men letterlijk en figuurlijk roeien met de riemen, die men had. Eén van de drie sloepen moet noodzakelijk ver vangen worden; het onderhoudswerk aan het wachtschip „Spica" met on gelofelijk veel animo door de kadetten verricht wordt belemmerd door de afwezigheid van het nodige materiaal. Er is gebrek aan touw, staaldraad, rie men, verf, kwasten en allerlei gereed schappen en onderdelen, die nu eenmaal bij nautisch werk horen als een schip bij het water. Van de tot nu toe afgemonsterde ka detten gaat 53 pet. varen, 11 pet. kiest een beroep in verband met de scheep vaart en 36 pet. kiest een ander beroep. Naast het opleidingsschema maakten de kadetten vele excursies. Het leden tal van het korps nam weer toe, zodat bnen thans voor de beschikbare accomo- datie zo goed als geheel is volgeboekt. Nieuw benzinepompstation van Winkelman 1 Het benzinepompstation van Win- kelman's automobielbedrijf aan de Lange Nieuwstraat ter hoogte van de kop van de Plantage te Schiedam zal worden vernieuwd en uitgebreid. Over drie maanden hoopt men daar een nieuw modem gebouwtje in ge bruik tc kunnen nemen dat zal zijn opgetrokken uit gebroken-wit gegla zuurde tegels. Het aantal pompen wordt uitgebreid van een op vier ter wijl er een grote kelder zal komen, die moet dienen als magazijn- en kleedruimte. Het geheel zal worden aangepast aan de omgeving. Tweetal Geref. kerk te Schiedam In de vergadering van de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Schiedam werd maandagavond het volgende twee tal opgesteld in de vacature ds. J. J. van Wageningen: 1. Ds. J. Nawijn te Aalten; 2. Ds. H. v. d. Weii te Emmen. De gemeente zal maandagavond 6 febr. in de zaal van de Julianakerk bijeen komen om haar keus te bepalen, waarna een beroep zal worden uitgebracht. Korte Schiedamse berichten MODERNE KUNST EN WIJ. In het kader van de tentoonstellingen Start en Karei Appel, die momenteel in het Ste delijk Museum te Schiedam gehouden worden, zal de heer P. W. J. Steinz een causerie met projectie houden over ,,De moderne kunst en wij". De lezing zal in het museum gehouden worden op zaterdag 4 februari 's avonds om 8.15 uur. Het geheel wordt georganiseerd door de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum. „DE STUDIEVRIENDEN" Voor de te ken- en schildervereniging „De Studie vrienden" zal de heer J. de Raat een le zing houden over het onderwerp, „Van kindertekening tot kunstwerk" De bijeenkomst vindt op 6 februari plaats in het atelier van het gebouw „Ar- cade" 's avonds om acht uur. Burgerlijke stand van Schiedam Voor zakenstudiekring In een bijeenkomst van de Zaken- studiekring te Schiedam, die maandag In hotel Beyersbergen werd gehouden ■prak de commissaris van de Schiedam se politie de heer K. Bijpma over „de taak van de politie". Hoewel de politie bij het publiek over het algemeen in het middelpunt van de belangstelling staat, ziet deze de juiste kant van het poütie-apparaat toch vaak niet. Dat komt wel tot uiting wanneer een politieman iets doet dat niet naar de smaak van het publiek is. Wanneer een politieman zijn gummi stok eens moet gebruiken is de kritiek van" het publiek groot, maar vergeten wordt dat het vorige jaar 84 politiemen sen met zware kwetsuren in de zieken huizen moesten worden opgenomen. Onbekend maakt onbemind en daar om was commissaris Rijpma verheugd op deze avond iets over het korps te kunnen vertellen. Hoe" meer contact er is tussen politie en publiek hoe beter De heer Rijpma merkte op dat geen van de overheidsorganen onder zulk een zware controle staat als de politie. Daar om zal een politieman er wel voor op passen buiten zijn boekje te gaan. De taak van de politie zag de commissa ris driedelig, een preventieve, een op sporings- en een dienende taak. De ken nis, die een politieman tegenwoordig moet hebben is veel omvattender dan vroeger. De commissaris noemde daar bij o.a. vele wetten, die een politieman moet kennen. Tenslotte zette hij de taak van de ver schillende politie-onderdelen nader uit een. Door verschillende aanwezigen wer den nog een aantal vragen gesteld, die door de commissaris op geestige wijze werden beantwoord. Op een vergadering van de „Stich ting St. Liduina Lyceum" te Schiedam werd bekendgemaakt, dat de voorbe reidingen voor de oprichting van een R.K. streeklyceum voor leerlingen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis thans zo ver zijn gevorderd, dat deze streekschool op 1 september geopend zal kunnen worden. Voorlopig zullen de lessen worden gegeven in een houten gebouw dat geplaatst zal worden in Nieuwland op de voormalige ijsbaan bij de Spiering- hoek te Sohiedam. Reeds 100 leerlin gen hebben zich aangemeld. Tot rector van de school is benoemd d"r. J. A. M. v. d. Linden, leraar oude ta len aan het gemeentelijk lyceum te Dordrecht. Op de school zal de Dalton-methode worden toegepast. Na een rouwdienst in de Willem de Zwijgerkerk te O-egstgeest, die geleid werd door de Hervormde predikant van LeidenOegstgeest ds. W. J, H. Hubeek, is vanmiddag op de Alge mene Begraafplaats Crooswijk te Rot terdam het stoffelijk overschot ter aarde besteld van dr. A. van Iterson, in leven emeritus-predikant van de Nederlands Hervormde Kerk. In de icapel is allereerst gesproken door ds. K. H. L. van Selms, praeses van de centrale kerkeraad der Her vormde Gemeente Dordrecht. Daarna voerden o.a. het woord een oud leerling van dr. Van Iterson ds. R. Hensen en de heer L. A. P. van Dal- sum, oud-bestuurslid van de Rotter damse afdeling der Vrijzinnig Her vormden. De oudste zoon sprak ten slotte woorden van dank voor de be toonde belangstelling. Aanrijding Aan de Rotterdamsedijk, bij de afrit naar de Boerhaavelaan te Schiedam had maandagavond om half elf een aanrij ding plaats, die wat lichte materiële schade tengevolge had. Twee personen werden licht gewond. Het ongeluk gebeurde doordat een per sonenauto bestuurd door .e Schiedam mer P. v. G. geen voonang verleende aan de door M. M. uit Rotterdam be stuurde bromfiets. De bromfietsrijder en zijn duopassa gier vielen beiden op de grond. De be rijder kreeg een wond boven, het rech teroog, de passagier een wond aan de rechter schouder. Door de G. G. en G. D. werden beiden ter plaatse verbon den man 81 J. Voor een gedeelte van de Gerefor meerde J.V. en M.V. en de overgangs afdeling „De Brug" hieid de secretaris van het C.N.V. te Schiedam, de heer P. v.d. Spek, een inleiding over het onderwerp „tr C.N.V. in de huidige samenleving1'. De heer J. van Vliet jr. kon in zijn openingswoord voor deze bijzondere vergadering vele belangstel lenden welkom heten. De heer "Van der Spek memoreerde, dat het C.N.V. momenteel meer dan 294.000 leden heeft. Daarnaast is echter een grote meerderheid, die bij andere bonden is aangesloten. Na te hebben nagegaan hoe het C.N.V. tot stand is gekomen, vertelde de heer v.d. Spek het een en ander over het werk van en de opbouw in de organi satie. In het kort zette spreker uiteen wat het C.N.V. o.a. denkt en doet t.a.v. de huren, de lonen en prijzen. Bij het onderwerp overwerk merkte spreker op. dat dit alleen goed kan gaan wanneer de samenwerking tussen werknemer en werkgever goed is. Na deze duidelijke uiteenzetting volg de een uitgebreid debat waarbij o.a. de O.V.B.. de nieuwe vakantieregeling en de vrije zaterdag onderwerpen van ge sprek vormden. Op al deze praktische vragen gaf de inleider een duidelijk antwoord. Op 18 maart zal in de benedenzaal van het Jeugdhuis voor alle gereformeer de jongeren, georganiseerd in de M.V. en J.V. en de overgangsklassen door ds. W. A. Krijger worden gesproken over het „Ja-woord". Dinsdag 31 januari 19^ De Nederlandse parlementaire d»i„ gatie is maandagavond uit Will.J-I naar Nederland vertrokken na harte afscheid te hebben genomen van hal gastheren en de Surinaamse partem^ ta re gasten. De Surinaamse zal dinsdagavond vertrekken via Tri?6 dad, waar men zal overnachten r> delegatie komt woensdagavond in ÏW maribo aan. x"a* Er is afgesproken, dat de voleend. keer de Surinaamse staten en het Nederlandse parlement als earth»05 zullen optreden. Data hiervoor rijn nf niet vastgesteld. Te Madrid is officieel medegedeeld dat de. Spaanse regering haar hoge com rmssans m Spaans Marokko, g|Si Valnm, heeft gemachtigd de beS. dfru? Van u ®Paanse bestuur gefei delijk aan het Marokkaanse kaf,in», (de „Majzen") over te dragen blnet Men meent te Madrid dat deze rt=„ past m de Spaanse politiek, om «n groot gedeelte van de plaatselijk» suursbevoegdheid der Spaanse auto* teiten in Marokko aan de Marokkaan over te dragen. kkanji In verband met moeilijkheden in de treinenloop en gladde we gen kan onze expeditie met moeilijkheden te kampen heb ben. WO roepen de clementie Ln V3n onze abonnees voor het ge val er vertraging in de bezor ging van de krant mocht ont staan. J De Generale Synode van de Ned. ISamenwerking RUsland. Herv. Kerk heeft gistermiddag Joegoslavië op atoomgebied een nieuw moderamen gekozen. n" T Praeses werd ds. G. de Ru van I betreffende samemverkftyTop 6hetV Rotterdam, assessor ds. L. Kievit difd jan de atoomenergie. Joegoslavië van Woerden assessor-secundus hulp ontvangenzfe SfreLte ds. J. Vonk, Sïootdorp en asses- te bouwen. reactór sor-tertius ds. A. A. Koolhaas tepundigen naar Joégojflavië^^ilfer! pan Amersfoort. lom de reactor te monteren en dat In antwoord op het bezoek van het bestuur van de Jugendring van Duis burg (Did) in juni jl., brachten leden van het dagelijks bestuur van de Rot terdamse Jeugd Gemeenschap van 27 tot 29 januari een tegenbezoek. De de legatie werd o.a. ten Raadhuize ontvan gen door Oberbürgemeister A. Seeling, aan wie de voorzitter der R. J. G., mr. J. C. Gülcher, een schrijven met groeien en goede wensen namens bur gemeester mr. G. E. van Walsum over handigde. De Qberbürgermeister stelde mr. Gülcher een fraai wandbord met het stadswapen van Duisburg ter hand. Tijdens het overleg met de Jugend ring Duisburg, waarvan men verschil lende vertegenwoordigers ontmoette, werd besloten, dat in de zomer een in ternationaal kamp te Duisburg zal wor den gehouden, waaraan jeugdleiding uit Duisburg, Rotterdam en zo mogelijk ook uit Portsmouth zal deelnemen. (Van onze correspondent) De Leidse politie heeft de 32-jarige de R. aangehouden, die als boekhou der van de machinefabriek Draken- burgh te Leiden gedurende zes jaar 40.000 a 50.000 heeft verduisterd. De R. heeft bekend. De verduistering kwam aan het licht nadat de oude direc teur van de fabriek met pensioen was gegaan. Opening tentoonstelling Argusgroep Aanstaande zaterdag 4 februari "s mid dags om uur zal de wethouder van Cul turele Zaken, de heer H. K. van Minnen, in de Visbank op de Westhavenplaats te Vlaardingen, de tentoonstelling openen vaai schilderijen van de groep „Argus" van Rotterdam. Een inleidend woord zal worden gesproken door de heer P. A. Begeer. De tentoonstelling is geopend dagelijks van 1417 en 1921 uur. Tweetal voor rector lyceum Vlaardingen Ter benoeming van een rector aan het gemeentelijk lyceum, tot oprichting waar van in de vergadering van 3 november 1955 werd besloten, bieden B. en W. de raad de volgende aanbeveling aan: 1. Dr. F. J. Hulsman, directeur der rijks h.b.s. en m.mjs. Breda; 2. P. Vreeken, leraar aan de rijks-h.bjs. te Schiedam. De inspecteur van het middelbaar Vader en zoon sloegen er op los De 23-jarige elektrotechnicus J. v uil Honselersduk en zijn 24-jarige broer D V. maakten op Koninginnedag, 30 anril een onaangenaam voorval mee, toen zii op de fiets naar de residentie redea ter bijwoning van een concert in de Houtrusthallen. Onderweg moesten zii een bruggetje passeren. De weg weri echter versperd door de opperman P. C. J. J. J, uit Poeldijk en diens 22-ja- nge zoon C. J. J. „Ik heb geen haait," zei de opperman en toen de Honselers- JY3n een onzer verslaggevers) i en vaak tot diep In de nacht gebogen en zoon er sloegen vader TT hT wasitn het begin van de eerste Dat over lijvige boekwerken met de Vader en zoon waren nu gedagvaard wereldoorlog, dat een pientere nieuwste gegevens over opgravingen v00r de Haagse politierechter. Alleen de Rotterdamse jongen zijn einddiploma in Egype en andere landen in het I z0°n \vas v,erschenen. Hij gaf het tenlaste- n.o.s, in ontvangst nam en de school" Nabije Oosten. wel toe. Een van de mishandelden deuren voorgoed achter zich in het-l Daarnaast legde hii zich toe on d» dacl?t' dat ,de vader onder invloed van slot hoorde vallen. studie van de Fmrtïïkrh» ster,ke drank was geweest. De vader was Zijn studietijd lag achter hem enl waarmee vooraSande veroo{dee^ D_e officier van hij verlangde >r ~~alle~ev"maïr'I lersone? in justitie eiste tegen de oude J. 75,-boe- om zo onneriin 'mnnojffu I ™t oude Egypte de door hen gedane te of 15 dagen en tegen de jonge J. 20 wopelijk aan de slap j waarnemingen op velerlei terrein no- boete of 10 dagen. Conform de eis wép en tegen de jonge J. 20,— .mens Sn'SfiXiSTS, K VeraaChtM Sli ft-JTS ÏESWMSïr* en nlet Elektromonteur veroordeeld iln styye ®an de dag had Hij ontcijfert die ingewikkelde let- I - °vereei1^?I?stig de eis veroordeelde de Nabije Oosten. landen van het\ Wanneer de tjd het hem toeliet, jbij zijn werkgever te Delft in Mei" 1955 maakte hij reizen iangs vrijwel alle tw"ee elektrische snoeren met prikfittin- ouuuduooidowgegaan, zodra belangrijke musea ter wereld en ook I gen weggenomen, onderwus m de 3e inspectie kan zich met getekend...." zegt de keerde hij vele malen terug naar De elektricien C. Th. C. uit Delft stond deze aanbeveling verenigen. heer •»- aji~ «s lWöi - Lichtbeelden over Palestina Onteigening In gebouw Liefde en Vrede te Vlaar dingen wordt vanavond om 8 uur een nviuv yauavwm wu o uur een i tv» j- f 'vwy, u,c muou uvkt, zeub een qoea "r lichtbeeldenavond gehouden over Pales- f.,e' dle hlj °P z^n\ Nederlands spreekwoord. Dat is wel en werd afgerekend. Hij kon dus tina door de Internationale Gemeen-1 __e 21 e" k^eS: maakten op hemji» het bijzonder van toevassina rm schap van Christus belijders. w?f Guttung uil Amsterdam. Egypte, waar hij vele tempels en gra- m 6 Ia!ik terecht- omdat hij de snoe- Hu kan het weten, want was hij niet ven bezocht g ren—j feestverlichting - in Hoek van die jeugdige Rotterdammer, die de /t Holland met winstbejag had verkocht, avontuurlijke reis langs de kusten van LaUSeneeil nad,at die snoeren door misdrijf waren de altijd-blauwe Middellandse Zee m- verkregen. Het bleek dat verd. wel vaker maakte? Y^aar het hart vol van is, daar van de vorige verdachte artikelen had loopt de mond van over, zegt een goed Sckooht, maar dat het dan regelmatig ids spreekwoord. Dat is toel giP§ en werd afgerekend. Hij kon dus bijzonder van topnn*<iinn me!". weten dat het ditmaal niet regel- t SktoJ"ta"h„Tr brb0ren' rtenzc scnoonnliaitde Ifm- S?" d°" '»Ii,iwed'to Examen judo en jiu jitsu De afgelopen week zijn in de dojo van de Azaleastraat te Vlaardingen judo en weer zijn wrevel onwekte*'h»t f»it 1 T. jiu jitsu-examens gehouden. Geslaagd yj „je* in staat WSP 1 dat Daarom heeft de heer Guttling een rijn: alJ T ln.,swat wa® °P de opschriften grote kring van vrienden en heken- Ji« Jitsu. Ie graad: F. J. Bakker, C. te ontcijferen. monumenten den om zich heen verzameld, die op v. Brandwijk, J. v. Brandwijk, K. Buite- w ommjterem gezette tijden te zijnen huize bijeen- rJI'J': t v a a J?' I ,"- T'as fe?.^k de aa°leiding tot komen om daar te luisteren naar de SssdSur G- HmdSedï ,T n .latere studie van de geschiede- boeiende causerieën van hun gast- gesieyn, g. Handstede, J. de Heer, p. nis. de kunst en de TTm,7„_ I fL_._ Vanmorgen omstreeks halfzes is de .JConingin Emma" van de Provinciale Bootdienst in Zeeland, op de verbin ding ZierikzeeKatseveer (Zuid-Beve- het uitvaren van Zierikzee Horfemak-r, A. de Hoeg, s. Kattesuart. f' R0„iefnse ïvé?h,.r5L - van «eramellng diapositieven te bekijken, gelopen. Alle verbinding met Goes Is B. S. Kemper, J. v. Keulen, J. C. Kroon, 3 J heersiing.ver- die een beeld geven van het leven in verbroken, tot er wellicht tegen de P. v. d. Leeden. mej. C. v, Meggelen, F, ,\.ae beerGuttling, als we op een het Egypte van het Oude- het Middel- avond een mogelijkheid gevonden wordt Molenaar, M. Noordam, W. Oosterom, middag in zijn sinaanvol gemeubileer-1 en het Nieuwe Rijk en ook van dat der I de boot vlot te trekken. Ook de bus- M. H. Plambock, J. N. de Ronde, B. A. de huiskamer aan de Prins Hendrik- vele andere volken, die in die perioden idienst naar het veer van Zijpe op van Santen, B. Schaper, M. A. Schouten, laan zitten en zijn boekenschat en de met de Egyptenaren in contact kwa- I Schouwen-Duivelend is wegens de glad- M. Sloot, A. m t Veld, D. Waardenburg, met zoveel zorg en toewijding bijeen- men. heid stopgezet, zodat het eiland sinds J. v. d. Wiindt, 2e graad: de dames T. gebrachte collectie foto's van konines- I gisteravond vrijwel geïsoleerd is. Boon. mevr. v. Gorkum—van Gooi, F. F. eravpn pn Hennink. C. Proost, W. Proost en A. g bewonderen. Valk, en voorts W. Borsboom, A. Drop,! f? egyptologie mijn J. v. d. Lugt en P. v. Oeveren. grote liefde, ik ben geen egyptoloog Judo. Jeugdjudo, gele slip: A. SchelL P. van beroep, ik werd het uit roeping, v. d. Weiden-, P. Wetsteyn; oranjeslip: zou ik willen zeggen. K. v. Brakel, B. v. Dam, C. van Dam, D. Kats (eerste gedeelte), Oranje band: TTiïI»-/i/*T-trPö-r» D. v. Dorp, J. v. d. Hoeven, A. Hofman, i iXicrUj-iyicD P. S. Ike, J. C. Kleis, B. Plugge, W. de Een jiaar gevangenisstraf met aftrek yan voorarrest, heeft de officier van justitie bij de Rotterdamse Rechtbank T - -TT T, Sinds die bewuste reis, die zoveel vanmorgen geëist tegen de 22-jarige los- Vnes, J. Moor. Groene band: H. Bonte- betekende voor de geestdriftige jonge- werkman D. S„ die zich in de nacht bal, B. v. Leeuwen, W. Maas, _J, de j man uit de Maasstad, zijn heel wat j i"'an °P 16 september van het vnrïfTA op 16 september van het vorige S^kn^SnieS^au^S: J.ll faren ï0*™-. De heer Guttting\\Zl'J^lJ^lv^ Val_se_sleutel de Wilt (alleen, teohndok). Burgerlijke stand van kwam inderdaad „in de handel" te- heFziaS^il Rntt^minkel/an me tijd geleden dat bedrijf uaarioelj Verdachte bekende. De raadsman mr. zegde om zich uitsluitend aan zijn ge-1 Schuit, pleitte cplegrging van. een liefkoosde studie te gaan wijden. gedeeltelijk voorwaardelijke straf. Vlaardingen Geheel onverwacht is heden op de 57e zitting in de zaak-Jungschlaeger de getuige a charge Masaryk Telehala gehoord. Hij zeide de kroongetuigen Manoch en Tomasoa goed te kennen uit de KNIL-tijd en beiden ongeschikt te achten voor illegaal werk. Getuige, die zelf daarmee bekend was uit de tijd van de Japanse bezetting, zei, dat daarvoor hersens en intelligentie no dig waren. Hierop merkten de kroongetuigen onder andere op, dat beklaagde de hersens vormde en dat zij maar loopjongens waren. Voorts werd op deze zitting onder meer het resultaat van het onderzoek naar de Li unciële bescheiden van de voormalige Nederlandse Militaire Mis sie besproken. Volgens kroongetuige Amiruddin zou in de boeken ge knoeid zijn ten behoeve van illegale fondsen. K ioor Van Tuin, eertijds hoofd van i administratie van de missie, zeide, at hij de bescheiden geheel in orde n id afgesloten. De heer Jungschlaeger is vandaag 53 jaar geworden en zit thanp 2 jaar en I dag in arrest RWm»dag-,beeft de CoöP- Groenten- en Bloemenveiling vereniging „Berkel en RcKienrijs" G A. te Berkel en Snrijs naar jaarlij' algemene voorjaarsver gadering gr juden. voorzitter, de heer B. Havenaar, opende deze vergadering, waarna hij een kort overzicht gaf van de tuinbouw ui het algemeen gedurende het afgelo pen jaar en van de veiling in het bij- zonaer. Het verslag van de secretaris, de heer W. van Leeuwen, gewaagde van een gestadige groei van de vereniging, zowel wat het aantal geveilde kilogram men, als wat de omzet betreft. Deze kwam nl. voor het eerst boven 10.000.000,00. n Niet alleen ging het cijfer aan de groentenveiling omhoog. Ook het om zetcijfer aan de bloemenveiling was wederom gestegen. Spr. onderwierp ver- volgens de hoofdprodukten van beide veüingen aan een nader onderzoek, om dan te herinneren aan de werkzaamhe den, die in het afgelopen jaar tot ver betering der terreinen hebben geleid. Het verslag van de secretaris, zowel ais van de penningmeester werd door de vergadering goedgekeurd. De financiële commissie stelde de vergadering keaiing goed werd aanvaard. Tegen deze verdachte eiste de offi cier, wegens medeplichtigheid aan dief stal, acht maanden gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest. Mr. Schravendljk pleitte clementie. Tegen de 24-jarige behanger G. F, T. eiste de officier, wegens heling, 40 boete, subsidiair tien dagen hechtenis, en veertien dagen voorwaardelijke ge vangenisstraf. Uitspraken op 14 februari. In Oostenrijk was het dinsdag de koudste dag van deze winter. De laag ste temperatuur is in Lunz, Neder- Oostenrijk, gemeten (23 gr.). In Wenen was hel 18. In de provincie Tirol is het laatste etmaal meer dan een meter sneeuw gevallen. De Arïbergpas is wegens lawinegevaar gesloten. Vele oergwegen zijn door sneeuw versperd. Ook in West-Duitsland vriest het hard. In Nedersaksen 18 graden, in Hamburg 16 en in Zuid-Beieren 20. De haven van Cuxhaven en de boch ten van de Elbemond liggen voor bet eerst in deze winter vol ijs. Het Mittellandkanaal is met een ijs laag van 8 cm overdekt. De scheep vaart zal daar waarschijnlijk geheel stil komen te liggen. Ook op ae Wezer ondervinden de schepen veel moeilijk heden. V isserijberichten voor om de exploitatiere- van kilo: Groot middeltong te keuren, hetgee£ even^ fiSf Voffi - aü«3 per kilo. Notering verse haring: f 17—1854 g> kist van 50 kilo. Geboren: Marie, z v L Noordzij en W Rel- lof; Paulus H Th, x v J B C van Z wieten en C M Machgeels; Frederika, d v A C Xan d? Grijp en C H Hoefman; Gabriche J. d v M H Groen en N P Kool; Petrus M, z v J G Jongeneel en Tb M van Diggelen. Overleden: W B J Dieters, «9 j; J i Opijnen. Se J. Na het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus sprak het hoofd van de school de heer M. Lührman een kort welkomstwoord, waarbij hij op de bij zondere betekenis van deze dag wees vooral nu onze kroonprinses achttien jaar wordt. Vervolgens hebben ongeveer vijftig leerlingen uit de hoogste klassen onder leiding van de onderwijzer de heer M. Rieuwerts verschillende liede ren gezongen, waarna ook de andere jongens er, meisjes zich hebben beijverd in samenzang van vaderlandse liederen. Het was een uitstekend afwisselend programma vanmorgen, waarbij volks dansen werden getoond en de blokfluit club zich liet horen. Bij het optreden van de goochelaar Perplexika waren de toeschouwers in de letterlijke zin van het woord soms perplex van de ongelo felijke kunsten, die deze man liet zien. Het programma werd besloten met de vertoning van wat vrolijke films. Als hoofdschotel was daar een natuur film en verder wat tekenfilms. De leerlingen werden getracteerd op versnaperingen, die voor deze gelegen heid met oranje waren versierd. Vanmiddag hadden de jongens en meisjes vrij. Vanaf 1940 worden deze gezellige bij eenkomsten reeds gehouden, ieder jaar op de verjaardag van prinses Beatrix, naar wie de school is genoemd. van AANGIFTEN VAN 30 JANUARI BEVALLEN: M C Volwerk—Brans z; J Ba- rendse—de Saire z; J Moeling—Hanzen z; J «"«—Hartman d; J Molenaar—Ti mmers d; M Coelers—du Pont z: W Ba mm ens— Houtima d; J M Le Maitre—Meijer d; H Steenman—den Boer z; A Cohen—Christen d; M van Bracht—van Item z: A Edelenbosch— Janknegt z; Chr van MosselaarWagner z en a; A N van Dongen—de Vroed z: T Stam— Groene z; M P GertitseRooic d: N I Weise— Lauffer d; M A M van Houwelinger,Slump d; S KrikkeAamoutse d: G D J Heinj— Adriaansen d; S Chr VerschuereLindhout d; A M van der Zijden—Polman z; A Middei- hoekGroenenboom d; H M G Canta—Spek z; A van den Bulk—Zandbergen d; M Noo- men—Noordegraaf z; N A Wursten—Otte d; J M van der Sman—Llndaart d; W Springer Westerweel d; H J Schram—Kievit d: H W Pfeiffervan Well z: C JetirissenHappel d: I van der Stelt—Nleuwbuurt d; C W M Ham- van Adrichem z; J SlaagerMoerman z; Th SoumangMalais z; E J Gravestein—-Gerrit- se z; A van den Tol—Erkelens z: C Snijder- Laros d: P Dorst—van Esch d; C J Mei vogelSchumacher 2z; A W M Nieuwenhout Hoevenberg d; J ProvoostMooij z; U M Arr.sBouwhuis d; A J H M KleinStieger z: P SnethorstGootjes d; G Hoenderop Florussen d; G Lubking—Vente z: M Kruit— Hoogendoom z: G Pijper—Hiemstra z; G Th M van Hovede Koning d: H KapteinSme ding d; C P WesterinkPlak z; T M van Wljtvlietvan Nugteren z; M T v. d. Vos Broere z; A Houtman—van der Voorden d: B van der StoepHummelman z; L F van den Bogerd—van den Ouden z: C F Mank— Lagendijk z; E A Roodenburg—Willemse z; A M Laurfjsscnsde Boer d: J Tenthof—van NoordenTenholter z: B J Mekesvan Lan- geveld d; F Kok—Ras z; P C van Herpen- Steenbergen d: L J Jansenvan Belle d: M G van Koningsbrugge—Korsten z; A J Nieu- wendïjk—Snel z: N van Bokkum—Kleinen- dorst d; F Meinema—van der Wal z: Chr M Rouss—Lommerse z: W Nieuwdorp—Bol z; T Mesman—Sloff z; W den Boef—Heuvel man d; S M J S Th Kruijning—van Hout d: G H PropSpuljman z; A J A Doppegieter— Bclcc d OVERLEDEN: A le Mahieu, man van W Smit 30 J: L D Horsten, vr, geh gew met J Thissen 78 j; C M Eishout, man van C J Oosthoek 52 j: J R Volk. man van A. Krui denier 89 j; H A van de Rovaart, man van M Thomas 53 J: P J van Belle, vrouw van A de Bruin 85 J; N. Schreuders, man van H Appels 79 J; B C GruUemans, man van S T, Veithuiisen 59 j: G van de Voren, man van J R Siebel 55 j: H J van de Laer, man. geh gew met E C W vsn der Heijden. <9 i, 3 F van Es, vrouw van G van der Linden 82 J: W Visser, zoon 11 j: H Bliek man van A M Groeneveld, 77 J; P M van den Bout. vr geh gew met M van den Broek 84J, J Sies? man van M C van 't Hoff 77 j; j B Jobse, vr. geh gew met C C Baetens 70 1* W van der Linden, man van H J Kolthof 27 j; A M Kleij. man van Offen- berc 70 j; W J Visser, man van J Scheffer 75 5- H W M Maassen, ongeh vrouw 88 J: tra van der Meer. ongeh man 70 J L P Klerk, ongeh man 75 j; P Berg, man var A H Schmidt 69 j; A Chr Muit man van P Hoek 68 J; K Spruit, man, geh gew rrtet A de Leur 80 J: Voorts als levenloos de Keizer-Kooijman, doch- Usselmonde: D van Bees, aangegeven: A ter; Voormalig I man van P Koot Het eerste dames-team van de Schiedamse Volleybal Club „S.V.C." speelde in de afgelopen week een ner veuze wedstrijd tegen het Rotterdam se Hou Stand. Het wilde bij de Schiedamse dames niet erg vlotten en de uitslag 2—2 gaf dan ook de ver houding goed weer. Dames 2, dit keer voltallig, kon op gemakkelijke wijze het team van Uni cum de baas. Met 40 zegevierde het S.V.C.-team. Heren I wist de moeilijke uitwed strijd tegen Torpedo's in Dordrecht op fraaie wijze in winst om te zetten. Met 3i werd Torpedo's geslagen en kon S.V.C. de twee zo hard nodige punten mee naar huis nemen. Het 2e heren-team liet het er dit keer lelijk bij zitten en verloor in Rotterdam met 3—1 van EVCH/Olym- pia 2. Heren 3 verloor thuis met 40 van Nationale 2 terwijl het juniorteam haar overwinningenreeks onderbroken zag door het team van EVCH/Olym- pia, dat neg ongeslagen aan de kop gaat. De Sobledammertjes verloren met 31. Het programma voor de komende aa- gen is ais volgt: dinsdag 31 jan.: DOS SVC (juniores), USC 2—SVC 3 (heren>; woensdag 1 febr.: Concordia 1SVC 1 (dames); donderdag 2 febr.: Rammeh- laars 2—SVC 2 (dames); vrijdag 3 febr.: SVC 1—EVCH/Olympia 1 (he- ren), SVC 1—HVC 1 (dames), SVC 2 ZVC 2 (heren). Onteigening De gemeenteraad van Maassluis heeft 20 januari 1956 vastgesteld een plan tot onteigening in het belang van de volks huisvesting, ten name der gemeente Maassluis, ter verkrijging van de he schikking over een aantal ongebouwde en gebouwde eigendommen, gelegen in de gedeelten der gemeente, begrensd door de Lange Boonestraat, de Nieuwe Kerkstraat en de Noordvliet N.Z., de Noordvliet Z.Z.-Prinsekade en de Dr, Kuyperkade-Groen van Prinstererkade en de Zuid vliet, Nieuwstraat. Jokweg, Patijnestraat, Landstraat en de achter kant van de Lijnstraat N.Z. en van de Sint Aagtenstraat O.Z., teneinde uitvoe ring te kunnen geven aan een gedeelte van het bij raadsbesluit van 1 maart 1955 vastgestelde uitbreidingsplan in on derdelen voor de Sluispolder-West en omtrek. Het onteigeningsbesluit ligt tot en met 17 februari 1956 met de daarbij be horende kaarten, grondtekeningen en verdere bescheiden ter secretarie voor een ieder ter inzage. Voetbal, In de sportrubriek van maan dagavond staat aangegeven, dat de ont moeting Excelsior 2—-C.S.V.D. 2 niet is doorgegaan. De wedstrijd is echter wèl gespeeld en door Excelsior 2 met 10 verloren. Verkeersovertredingen. Bij de jongste verkeerscontrole is door de politie te Maassluis tegen 26 weggebruikers pro cesverbaal opgemaakt. Negen fietsers reden zonder achterlicht; 3 gaven geen richting aan; 1 reed over een voetpad; 1 zonder bel en 4 reden in een ver boden richting. Voorts reden 6 auto's met onverlicht kenteken en 2 met ver blindende verlichting. In de dr. A. Plesmanschool te Vlaar dingen heeft de plaatselijke afdeling van de vereniging voor veilig verkeer maan dagavond een bijeenkomst gehouden, die zeer geslaagd mocht heten. Vice-voorzit- ter G. C. Buüs kon aan het begin van de avond een groot aantal belangstellen den welkom heten, onder wie de ANWB- consul ir. A. van Buksen. Een kernachtige inleiding werd gehou den door inspecteur C. A. van Eenden burg, van de Vlaardingse verkeerspolitie. Voor de Vlaardingers, die de gigantische groei van hun gemeente naar een grote stad meemaken, speciaal voor de bewo ners van de Indische buurt, wilde hij een ernstig probleem aan de orde stellen, dat belangrijk genoemd kan worden voor alle Vlaardingse weggebruikers. Hij bedoelde de vervoer van materialen voor de bouw van de nieuwe wijk, speciaal het transport van meer dan een millioen kubieke meter zand, dat dagelijks hon derden zware vrachtwagens van de Ko ningin Wilhelminahaven en de Oude haven door het westen der stad naar de wijk in aanbouw zal voeren. In de Indi sche buurt kan in feite slechts gebruik worden gemaakt van de Billitonlaan, de Soendalaan en de Floresiaan. Straten, die door het grote verkeer stellig niet ge schikt'zijn. De heer Van Eendenburg zag nog als geluk bij het ongeluk, dat het beroepsvervoerders waren, die de trans porten moeten volvoeren. Deze mensen zullen tenminste begrijpen, dat de route, die ze door de stad rijden er niet be paald een is, die geschikt is voor snel verkeer. Maar het ernstige gevaar blijft dreigen. Een gevaar in het bijzonder wel voor de kinderen. Alle voorzorgsmaatregelen die nen genomen te worden, ook door de ouders. Zo mag het niet meer voorkomen, dat de kinderen met ondeugdelijke rij wielen (remmen, stuurinrichtingen), de\ deur uitgestuurd worden. Het is een mis stand, dat bij de controle in de rijwiel stallingen van een aantal Vlaardingse scholen moest worden geconstateerd, dat de helft van de fietsen in onvoldoende toestanden verkeerden. Niet alleen de kinderen, ook de ouderen zal het gevaar- dat de transporten door de stad, jaren lang, elke dag honderden wagens, duide lijk moeten worcen. Dat alleen kan tot een min of meer veilige toestand leiden. Natuurlijk zullen gemeentebestuur en politie alles in het werk stellen om die veiligheid maximaal te bevorderen. Zo zal er geen zandwagen meer door de stad rijden, die meer dar. vijf ton geladen heeft, verzekerde spr. Aan het slot van zijn inleiaing deed hij nogmaals een sterk beroep op allen zoveel mogelijk aan de bevordering van de veiligheid mee te werken. Onder leiding van de heer Streefkerk van de Vlaardingse politie werd vervol gens de verkeerskennis van de aanwezi gen met een 24-tal vragen getest. De uit slag van deze aardige wedstrijd viel de politiemensen nu niet direct mee; niet eer. van de aanwezigen wist alle vragen juist te beantwoorden. De prijzen vielen tenslotte ten deel aan J. C. Vogler, Westhavenkade 77, L. C. Roukema, J, Smit, Arie Dijkshoorn en G. B. van der Schans. Na een korte pauze werd een tweetal films vertoond, waaronder die van het bezoek van Prins Bernhard aan de West. Mevrouw J. KosterVan Roon sloot de bijeenkomst. tp nn'n* 'ul.' T "TV. I.>t> veierici terrein no- j oueie 01 iu aagen. Conform h»»r T n I ujj veie inaien terug naar ——vu v,. v. un, usut bujau ZO THtPT" mpt TH0or ontVinncionmft mwn I j:_ uf f i. t -O y Gehuwd: Rocus van Opstal, oud 43 jr «n Wilhelmina Maria Koelen, oud 31 Jr. Corne lls Gerrit de Groot, oud 26 jr en Jacoba van Noord, oud 23 jr. Jacobus Batenburg 117n n{-t mot moor »««uu«u n. s\. v. de Jong, oud 28 jr en Maria Sonja Maat. met mieer, enthousiasme pra- die bij het plegen van deze diefstai be- oud 36 jr. Martinus Visser, oud 37 jr en j I 'en aIS toen hij als jongeman voor het hulpzaam was geweest door als uitkiik Maart je Maria Bal, oud 21 je. i eerst het land van de Nijl had be- te fungeren, terwijl de eerste verdachte van dcrepiigtepféter' ^lijn, zerv.^G.eMar-j h zo^ hiWmp"3^D had+Voorts kus en P, L van Holten Johanna Fredenka, Hij herinnert zich nog als de dag J emge der gestolen jassen mee d. v. M. Jongste en b e. stolk. Anttionie van gisteren, hoe hij na terugkeer j J?fa vervoerd naar de woning van p^Goedkne^t v' H' C Kamerinans en K met zijn stdie begon. Hoe hij de Bae- vfra A"ja"f? G" F- T; aan de Fabriek- p Goedknegt ||d?kep raadpleegdef allerlei knipsels! dakgoot werd verhol W3ar in de uit couranten en tijdschriften begon Verdachte bekende. Hij was reeds te verzamelen, zich later abonneerde meermalen veroordeeld op vele wetenschappelijke geschriften De zevcnenttvintigjarige heer Broekman en zijn zes jaar jongere echtgenote, met tussen hen in: Bertha Broekman, Vlaar- dingens zestigduizendste. Het tvas in Vlaardingen toch wel echt feestelijk bij het bereiken van deze nieuwe mijlpaal in de gestadige groei, die zich boven verwachting sterk voortzet. Zo zelfs, dat burgemeester mr. J. Heusdens voordat gisterochtend in het stadhuis beschuit met mutsjes werd genuttigd enkele op. merkingen maakte, waarin hy stelde, dat de geweldige grtan dc landelijke, maar ook van de plaatselijke bevolking niet uitsluitend reden tot blijdschap geeft. Op deze 30ste januari voerde evenwel de vreugde de boventoon. Het was op- merkelijk, dat de gebeurtenis zeer onder de bevolking leefde. Was het bereiken van ,jcroonaantallen' vroeger eigenlijk niets bijzonders in de ogen van het pu bliek, nu tccs er veel belangstelling en Bertha Broekman, drie dagen oud, vormde het kernpunt van menig gesprek ROTTERDAMSE TERMIJNMARKT RUWE LIJNOLIE IN TRANSITO. ROTTERDAM. 31 januari. Slotnotering (jn gids. per 100 kg), medegedeeld door de N.V. Commissiehandel v.h. Julius van Roo- sendaal: maart 119.85, mei 119.70, juli 118-30, sept. 116.85. Aantal contracten gisteren def. 9; voorlopige opgave vandaag 4. 's-GRAVENHAGE, 31 januari. Met verse vis waren hedenmorgen aan de markt de loggers Sch 55 met t 18.750. Voorts drie kust- vissers met tezamen f 1400. Besommingen spanvlssers sardines: Sch 76 Sch 67 met f 410, Uk 78 en Uk 93 met i 390. Od. 10 en Od 19 met f 520. Prjjzen verse vis: grote schelvis f 25—28, groot middelschelvis f 28—32, klein f 25.80— 26, schelvis 1 f 24.80—25.60, 2 f 24.30—2520, wijting gestript t 26—28, wijting f 13.80—15. mfkreel f 3132, grote kabeljauw f 2747. middelkabeljauw f 33—39.50, kabeljauw 1 f 24—30, 2 f 19—21, 3 f 18—24 koolvia f J8- J1' groot middelschol f 24—26. middelscnol 34—36, kleine schol f 28—30, schar t 23—23

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2