Aanhoudende strenge vorst verwacht Vele veerdiensten moesten de ijs-strijd opgeven Engels voorstel over handel met communistisch China remier van Post ENOmE STAPEL BRIEVEN EN GESCHENKEN voor 18-jarige m Vervuld ideaal Geen verstarring Brits-Amerikaanse besprekingen Grimmige ijsmassa op IJsselmeer Fooi Onafzienbare ijsvlakte om Ameland Hartelijke sfeer m 'k ?fff W eeroverzicht WOENSDAG 1 FEBRUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3297 Weerbericht J Zo gaat dat! V.N.-strij dkrachten in midden-Oosten Eerste socialistische premier sinds 1947 PRINSES BEATRIX VOOR DE RADIO Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telèf. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 's-Gravenhage: Huygensplein 1 postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afd Tel. 114402 Dordrecht Scheffersplein 3 Postgiro No. 424208 Telefoon 4570 Klachtendienst na 17.30 uur 7314. Gouda: Fluwelensingel 104. Red. Tel. 2867. Adv. TeL 4735 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijksj Directeur: H. DE RUIG WEERSVERWACHTING geldig tot donderdagavond: Van het noorden uit toenemende bewolking en plaat selijk wat sneeuw, vannacht echter in het grootste deel van liet land nog weinig bewolking en plaatselijk weer zeer strenge vorst. Morgen tijdelijk afnemende vorst. Overwegend matige wind uit noordelijke rich tingen. <C> O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET volksdagblad van Peiping, het' orgaan van de Chinese communis tische partij bericht dat de lonen en vergoedingen van arbeiders In parti culiere ondernemingen verlaagd zullen worden nadat deze gesocialiseerd zijn. De arbeiders van particuliere onder nemingen tonen weineg enthousiasme voor gemeenschappelijk beheer, merkt het blad vervolgens op. Nu, dat is geen wonder. Vervolgens wordt gezegd dat het no dig is hun duidelijk te maken dat de lonen bij particuliere ondernemingen te hoog zijn en dat het absoluut nood zakelijk is om de lonen en de sociale voorzieningen aan te passen. Aanpassingspolitiek? Wij herinneren) ons vele boze woorden, ja de grootste smaadredenen over aanpassingspoli tiek te hebben gehoord van socialisti sche en communistische zijde in de vooroorlogse jaren. Misschien maakt het bovenstaande iedereen duidelijk hoe goedkoop kri tiek kan zijn! 1 T N het Kurhaus te Scheveningen 1 zijn gistermiddag de besturen van een tiental pas ingestelde produkt- schappen in de landbouwsector bijeen geweest. Er is hier sprake van een belangrij ke ontwikkeling. De vooroorlogse cri siscentrales. die na .de bezetting wer den omgezet in bedrijfschappen (oude stijl) zijn omgezet in organen overeen komstig de wet op de (publiekrechte lijke) bedrijfsorganisatie. In deze nieuwe organen worden de arbeidersvertegenwoordigers mee ver antwoordelijk voor het te voeren eco nomisch beleid. Van de ongeveer 250 bestuursleden komen er ca. 120 uit de arbeidersvakbeweging. Men ziet, dat in deze ontwikkeling, een stuk vernieuwing van de samen leving wordt gepresenteerd. Dc verwezenlijking van de economi sche medezeggenschap in een deel van de zo belangrijke landbouwsector is be reikt Daarmee begint een oud ideaal van de christelijk-sodale beweging in ver vulling te gaan. N „De Slager", het vakblad van de Federatie van Slagerspatroons- j bonden, werd dezer dagen gewezen opj de moeilijkheden, die energieke mid denstanders ondervinden wanneer zij rich in nieuwe woonwijken willen ves tigen. In deze klacht schuilt veel waars. Wie 'n nieuwe zaak wil beginnen, moet veel risico's op zich durven nemen. Daarbij mag echter niet over het hoofd worden gezien, dat de laatste tijd het Algeineen Waarborgfonds voor de Mid denstand goed werk doet. Het stelt hy pothecaire kredieten beschikbaar tot, 85 pet. voor de bouw of aankoop van een nieuw bedrijfspand. Bovendien; kan men ruim krediet krijgen voor de! inrichting van de nieuwe zaak en dan op aantrekkelijke voorwaarden. Voorts zijn er in enkele midden standsbranches door de bedrijfsgenoten zelf ook bijzondere waarborgfondsen gesticht, waardoor het mogelijk wordt bestaande bedrijven over te nemen, Indien men zelf niet over voldoende middelen beschikt. Er is zo Iets al bij de kruideniers, de bakkers, de rijwiel handelaren en ook bij de handel in aardappelen, groente en fruit. De mogelijkheden, die hier liggen, zijn nog te weinig bekend. Elk initia tief, dat genomen wordt om onze sa-! menleving dynamisch (beweeglijk) te. houden, znoet worden toegejuicht. V De Britse en Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd en Dulles, hebben dinsdagochtend op het State Department gesproken over problemen, betreffende het Midden- en het Verre Oosten, waaronder een Brits voorstel om de beperkingen op de handel met communistisch China te verminderen. Voor de besprekingen tussen de president en de Britse premier had het Amerikaanse ministerie van Defensie de krachtigst mogelijke druk uitge oefend om te verhinderen, dat de handelsbeperkingen jegens China worden verzacht, hetzij door Engeland alleen, hetzij bij overeenkomst door de Westelijke mogendheden. Wat het Midden-Oosten betreft wor den de kansen om- tot een gemeen schappelijke politiek te komen door som mige Washingtonse commentators op zijn best gering geacht, ondanks het feit dat de meningsverschillen maan dag officieel zeer klein werden ge noemd. Een der kwesties, waarover het mees- Guy Mollet Is dinsdagavond met 420- tegen 71-stemmerr bij ^-ont houdingen door de Franse Nationale Vergadering aanvaard als 22-ste na oorlogse premier van Frankrijk. _aT1 De secretaris-generaal van de socialistische partij kreeg van leden van velerlei politieke gezindte een meerderheid, die indrukwekkend genoemd taSteïï!ekrees hU wn. van dc communisten, do M.R.P. en do aanhangers MoïïttiSlS? vi. ae°vergadoring Is althans tijdelijk, een einde gekomen aan X'&SSÏUpLe! tvefke be,S» «fnU^chS parlement ontbond en nieuwe algemene verkiezingen uit schree Tevens kreeg Frankrijk zijn eerste socialistische premier, sinds Paul Ra- madier einde 1947 aftrad. De minslerbank op do voorste ri] was leeg, toen Mollet gistermiddag in d« Nationale Vergadering zijn voorge steld programma begon uiteen te Zeiten. Mollet las eerst de namen van zijn uit-13 man bestaande kabinet voor .Premier: Guy Mollet (socialist), Mi nister van Staat zonder portefeuille: Pierre Mendès-France (radicaal), Mi nister van Staat en minister van Jus titie: Francois Mitterand (verzetsso- ciaüsten) Buitenlandse Zaken: Chris tian Pinèau (soc.), Defensie: Maurice BourgèsMaunoury rad.), Binnen landse Zaken: Gilbert Jules (rad.). Mi nister-res. in Algerije: gener. Georges Catroux (onafhankelijk), Economische Zaken: Robert Lacoste (soc.), Sociale Zaken: Albert Gazier (soc Onder lijs: René Billères (rad.). Oud-strij ders: TanguyPrigent (soc.), Over zeese gebiedsdelen: Gaston Deffsrre (soc.), Minister verbonden aan het bu reau van de premier: Felix Houp- houetBoigny (Afrikaans democra tische beweging). Houphouet is een 50- jarige neger V3n. de Ivoorkust in Frans West-Afnka. Mollet verklaarde dat het Algerijnse vraagstuk vóór alle andere opgelost moei worden. Het doel moet blijven meer vrijheid voor de Algerijnen. De unie van Frankrijk en Algerije blijf, echter onontbindbaar. Er zullen vrije algemene verkiezin gen voor een Algerijnse assemblee worden gehouden, zonder onderscheid tussenEuropeanen en Algerijnen. Alle politieke gevangenen die met beschul digd worden van misdrijven tegen de gewone wetten, worden vrijgelaten. Mollet noemde verder de volgende programmapunten: 1. Frankrijk zal trachten met zijn bondgenoten het probleem van de wereldvrede van een nieuwe hoek te benaderen - gelijktijdige en gecontroleerde ontwapening aan gezien de oude voorrang voor het herenigen van Duitsland in Geneve op niets is uitgelopen. 2 Wapens, die thans aan een con trole kunnen worden onderwor pen dienen stap voor stap onder controle te worden gebracht. 3 De weg naar hereniging van Duits land leidt langs de weg van een algemene en gecontroleerde ont wapening.. 4 De organisatie van het Noord- atlantische Verdrag is en blijft de waarborg voor het behoud van de vrede en vrijheid. Voor Mollets Investituur stemden 141 te verschil van mening op de confereci- tie bestaat, is het Britse voorstel om de handelébeperkingen jegens China te verzachten. Engeland wenst Amerikaan se instemming te verkrijgen met, het schrappen van een aantal goederen, waaronder rubber, van de verboden lijst. De V.S., onderhouden in het geheel geen handelsbetrekkingen met commu nistisch China. De Britten zeggen, dat de beperkin gen werden opgelegd tijdens de Ko reaanse oorlog, welke drie jaar geleden eindigde, en dat het niet realistisch is deze volledig te handhaven. Zij willen voor de handel met China overeenkom stige beperkingen als thans bestaan in het goederenverkeer met de Sowjet-unie. In kringen van het Amerikaanse mi nisterie van Defensie verklaart men, dat verzachting van de druk op com munistisch China in geheel Azië als eee teken van zwakheid van het Westen zou worden opgevat cn dat de volkeren en regeringen van landen in de buurt van China zouden worden aangemoedigd hun eigen verzet tegen communistische ex pansie te verminderen. President Eisenhower en premier Eden bespraken onder meer de rede, die premier Tsjou en Lal van com munistisch China maandag in Peking heeft" uitgesproken en met name zijn verklaringen aangaande Formosa, aldus deelden officiële woordvoerders mee. Aangaande het Midden-Oosten werd onder meer het voorstel voor het sta tioneren van strijdkrachten der V.N. in de gedemilitariseerde zones langs' de grenzen van Israël, met het doel de vrede in dat gebied te bewaren, bsproken. Dit voorstel was de vori ge week door Selwyn Lloyd in het lagerhuis uiteengezet. Dr. John blijft gevangen Dr. Otto John moet in gevolge een be slissing van het Federale Hof gevangen blijven hangende het onderzoek in dc beschuldiging van verraad. John had om vrijlating op borgtocht verzocht. DE WINTER heeft ons land vast in zijn greep. Het ziet er naar uit dat de strenge vorst in ieder geval tot het eind van de week zal voort duren. Bij de zeer koude oostenwind, die gisteren met een snelheid van 50 tot TO km per uur over ons land blies, daalde het kwik in het noorden reeds tot tien, in liet zuiden tot zeven graden onder nul. Koude lucht blijft uit Polen en Duitsland, waar meer dan 20 gra den vorst voorkomt, naar ons land stromen. Behalve in het noorden en oosten mag ook elders in ons land een daling van de temperatuur tot beneden de tien graden worden verwacht. De depressie, die gisteren boven Finland gelegen nog een harde wind veroorzaakte, trekt naar het zuidoosten weg, waardoor de wind langzaam verder in kracht gaat afnemen. Overigens betekent de koude in ons land nog weinig in vergelijking met Zweden, waar de temperatuur daalde tot 46 graden beneden het vriespunt. .Koningin Emma", die gistermorgen op de Hav-endijk te Zierikzee vastliep, zat daar gisteravond nog steeds vast. De bootdienst Anna JacobapolderZijpe was weer enigszins hervat doch bij aanhou dende vorst moet met grote vertraging rekening worden gehouden. Vele inwoners van Marken zagen zich gisteravond in Monnikendam de weg, of beter gezegd, de Gouwzee, versperd door een grimmige ijsmassa, 's Mor gens was er nog nauwelijks sprake van ijsvorming geweest. De veerboot, die uit Marken naar Monnikendam vertrokken was, onder vond bij de terugreis naar Marken gro te moeilijkheden. Nadat men onverrich ter iake naar Monnikendam teruggeva ren was, werd gewacht op een ijsbre- ker, die zou pogen het ijs in de Gouw zee klein te krijgen. Ongeveer 180 inwoners van Marken vreesden reeds de nacht in Monniken dam door te moeten brengen doch een deel van hen heeft het eiland laat in de avond toch nog kunnen bereiken na dat de ijsbreker „Mereuur" zijn werk "nad gedaan. Ongeveer honderd eiland bewoners moesten echter irr- Monniken dam achterblijven. Vanmorgen om zes uur is de boot, die de dienst met-het vasteland <?nderhoudt, weer ven hst .eitend-yenSrokkenLNa-.-een moeilijke tocht arriveerde de boot onge veer anderhalf uur later in Monniken dam. Verwacht werd dat de dienst van daag zal' worden onderhouden. ZEELAND Op de provinciale veerdiensten in Zee land moet met stagnatie rekening wor den gehouden. De dienst Vlissingen Breskens die gistermorgen was gestaakt wegens de lage waterstand in de Wes- terschelde, Is gistermiddag even hervat. Om vijf voor half vier Is een boot uit Vlfssingen naar Breskens vertrokken. De kapitein achtte het bij de terug komst in Vlissingen voorlopig niet ver antwoord te varen, zodat de dienst weer is gestaakt. Men hoopte gisteravond dat het gis teravond mogelijk zou zijn Schouwen- Duiveland te bereiken. Vanuit Vlissingen was de „Oosterscihelde" op weg naar Zierikzee- Het contact met. Katseveer was door het uitvallen van de telefoni sche verbinding verbroken. De veerboot Advertentie VORDSN - VIAJVDEN mmmi In een gisteren gehouden buitengewo ne algemene ledenvergadering van aan deelhouders van de K.L.M. is besloten mr. J. van der Wiel, algemeen secre taris van de K.L.M. met ingang van 1 januari te benoemen tot directeur van de vennootschap. NCDERLAND heeft nu een aanbod van Japanse zijde geaccepteerd ten behoeve van de door Japan geïn terneerde Nederlanders uit bet voor malige Ned.-lndië tot een bedrag van 38 miljoen gulden. Smartegeld noemt men dat. omdat het in geen velden of wegen lijkt op een werkelijke vergoe ding van schade. Men kan het beter een fooi noemen. Wij moeten ons realiseren, dat dit mede te danken Is aan het beleid der geallieerden, die toen zij vrede met Japan gingen sluiten voor de speciale verliezen, die Nederland en Nederland- ders geleden hadden geen oog wilden hebben. Nederland was het enige wes terse land waarvan Japan burgers op grote schaal had geïnterneerd. En daarom was er bij de groten der aarde geen oog en geen oor voor. Men heeft nu door aparte onderhan delingen getracht er nog wat uit te ha len. Maar het Is voor ons de vraag of een dergelijk smadelijk resultaat wel aan vaardbaar is. POSTVERVOER Naar de PTT meedeelt Is het niet uit gesloten dat zich nog enige dagen ver traging in het postvervoer zal voordoen. TREINVERKEER Men kan zich afvragen of de Ned. Spoorwegen er niet goed aan zouden doen, een aantal stoomlocomotieven in reserve te houden om dienst te doen wanneer door de vorst, zoals thans, het treinverkeer op de geëlektrificeerde baanvakken stagnatie ondervindt. De kwestie is echter, dat de meeste vertragingen bij vorst en sneeuwval ont staan ten gevolge van het vastzitten der wissels. Maar ook draadbreuk doet zich her haaldelijk voor. Doch eveneens is het in -deze gevallen vrijwel onmogelijk de dienst op de gestoorde lijn met behulp van stoomlocomotiéven te onderhouden. Aanstonds moet ..immers, met jde her stelwerkzaamheden worden begonnen. Daarvoor wordt de nog vrijgebleven lijn dan in beslag genomen door de z.g. werktreïn, die zich naar de plaats van de draadbreuk begeeft. (Van onze correspondent) TIET is nu al voor de derde achter- eenvolgende winter noodzakelijk de verbinding tussen de Wadden eilanden Ameland en Schiermonnikoog en de vaste wal door middel van een lifchtbrug in stand te houden. Geluk kig zijn rijkswaterstaat en Kon. Lucht macht ook nu weer tot een goede samenwerking gekomen en zo vlogen dinsdagmiddag voor het eerst weer De Havilland Domini's naar de beide eilanden, die met nog witbesneeuwde duintoppen en onbeschut tegen de gierende oostenwind in de greep van het ijs liggen. Het is een onafzienbare ijsvlakte, die in de Waddenzee ten noorden van Friesland ligt. Een enkel vissersscheepje heeft blijkbaar geen kans gezien om tijdig aan de wal te komen. Op de eilanden heeft men zich tijdig voor het isolement klaargemaakt. Ameland beschikt ten westen van het dorpje Ballum over een mooi vliegveldje, dat door enkele tien tallen ijverige Amelanders sneeuwvrij is gemaakt. Op Schiermonnikoog was dinsdagmid dag grote belangstelling voor het eerste vliegtuig, dat daar landde om drie pas sagiers te brengen en enkele mee terug te nemen. Er werd bovendien nog 118 kg post meegebracht. Naar Amelan-d zijn vijf. vluchten ge maakt. Dit eiland was al een dag eer der geïsoleerd en er stonden 16 passa giers klaar. Bovendien was er nog 340 kg post. Op Ameland zelf waren ook nog 10 passagiers, o.w. militairen, die naar de vaste wal terug moesten. Nu is het luchtvervoer naar de eilan den aan bepaalde voorwaarden gebon den. Niet ieder, die er zin in heeft, kan het tochtje 12,50 enkele reis) maken. Er mag alleen in noodgevallen passa giersvervoer plaats vinden. Geen wonder dus, dat dinsdagmiddag in het lekker warme wachtkamertje, dat op de Leeuwarder vliegbasis is inge richt, velen him belangen zaten te be pleiten te midden van de postzakken en de pakken kunstmatige zeugenmelk, die voor de kleine biggetjes op Ameland bestemd zijn. "TEN stralende achttienjarige prinses Beatrix heeft gistermiddag in het paleis Soestdijk de hulde van het Nederlandse volk in ontvangst ge nomen, Soms kon zij moeilijk de woorden vinden om te bedanken voor de geschenken, die haar door verschil lende delegaties aangeboden werden maar andere keren zei zij spontaan: „Ik weet niet wat ik daarop zeggen moet", waarmee de hartelijke sfeer van deze middag geaccentueerd werd. Mevrouw M. P. v. d. SluysKusel- bos typeerde de gevoelens van het Ne derlandse volk misschien nog het best, toen zij, sprekend namens de afdeling Den Haag van de federatie Vrouwe lijke Vrijwillige Hulpverlening, zei: „TJ bent onze Prinses, maar u bent ook zo'n heerlijk gewoon jong meisje". Nadat de Prinses vol ontzag de enor me stapel brieven pakjes en telegram men bekeken had, die opgestapeld la gen in het secretariaat en uit alle de len van het land en van de wereld af komstig waren, trad in de zonovergo ten zaal als eerste delegatie binnen de afvaardiging van het civiele en mili taire huis van H. M. de Koningin, be- (van de 144) communisten. 93 (van d< 96 socialisten, 64 (van de 73 lede van de M.R.P.). 57 (van de 58! rad caal-socialisten, de 19 leden van ..Democratische en Socialistische Ve' zetsunie" (Afrikaanse democratise! groepering) (16 van de 22), sociaal-r publikeinen, 12 (van de 14) linkse r publikeinen, de tier, overzeese ona hankelijken. de zes progressieven, ee van de 83 leden van de „independar paysan d'action sociale" en één vr de zes partijlozen. De tegenstemmers waren: 49 led van de Poujade-beweging, 14 van leden van de ..Independents Paysa' d'Action Sociale", zes van de 12 ledt van de boerenpartij en twee parti. lozen. Drie-en-tachtig afgevaardigden ont hielden zich van stemming, terwijl voorzitter Le Troquer en 20 afgevaar digden niet aan de stemming deel namen. Een delegatie van de Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen hood de Prinses een bloemstuk aan, dat het insigne van de federatie voorstelt: De bloe men werden gedragen door mejuffrouw A. Kistenmaker en Gerbrand van der Horst. staande uit mevr. N. Smitt-Avis, mr. J. C. baron Baud en jhr. mr. C. Dedel. Zij boden een gekleurde kopergravure aan,, die de stad Leiden in 1659 voor stelt. Een prachtige orchidee in kris tallen vaas was het geschenk van het gezamenlijke personeel uit Den Haag, het Loo, Soestdijk en Amsterdam. Vervolgens traden drie commissaris sen van de Koningin binnen, tevens als' vertegenwoordigers van hun acht collega's. Mr. H. P. Linthorst Homan uit Friesland overhandigde het geschenk, een zeer moderne schemerlamp, ter wijl dr- F, J. M. A. H. Houben uit Limburg cn mr. C. Th. E. Graaf van Lynden van Sandenburg uit Utrecht be- angstellend toekeken, hoe de Prinses de doos openmaakte. De beurt was hierna aan B. en W. van de gemeente Baarn en aan B. en W. van de nabuur gemeente Soest. De eerste delegatie bracht een kristallen bowlstel mee. de tweede een boek met reproducties van de „National Gallery" te Londen. Burgemeester d'Ailly bood het ge schenk van de gemeente Amsterdam aan. Een gemeentebode In ambtskos tuum torste de grote bronzen uil, oeuvre van de onlangs overleden beeld houwer Johan Radecker. „Het symbool van dc wijsheid", zei de Amsterdamse burgervader- Zie verder pagina 5 Vanavond om acht uur zal H. K. H. Prinses Beatrix over de zenders Hil versum I en II een dankwoord rich ten tot allen, die. er aan bijgedragen hebben om haar verjaardag voor haar onvergetelijk te maken, Namens de Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereniging werd de jarige kroonprinses een zeiljacht aangeboden. Op dc foto bekijkt zij het boek met ontwerpen, waaruit zij zelf een keus mag maken. Links de heer E. Crone. De Oostduitse regering heeft donder- dag de Verenigde Staten er van be schuldigd, het luchtverkeer boven Oost- Duitsland in gevaar te brengen door het oplaten van grote ballonnen met fo tografische en radiouitrusting. De be schuldiging is vervat in eén verklaring van het bureau voor perszaken van de eerste minister, die door het Oostduitse persbureau, ADN, is gepubliceerd. DE BILT, woensdag 1 februari, 10.00 u. Tussen een krachtig hogedruk- gebied boven Scandinavië en een de pressie boven het Middellandse zeegebied handhaafde zich de afgelopen 24 uur eén krachtige oostelijke luchtstroming. De zeer koude continentale lucht breidde zich hierdoor verder naar het westen en zuiden van Europa. Van morgen stortte de koude lucht ook Zuid- Frankrijk binnen, waardoor thans alleen de gebieden vlak bij de Middellandse Zee nog buiten de greep van de. vorst zijn gebleven. In de oostelijke helft van ons land kwam zeer strenge vorst. d.L vorst van meer dan 15 graden Celsius, voor. De laagste temperatuur, gemeten op het vliegveld Twenthe, bedroeg 18 gr. C. De wind, die al minder krachtig is geworden, zal verder afnemen van wege luchtdrukstijgingen boven Frank rijk en omdat een storing uit het Oost- zeegebied naderbij komt. Deze storing zal in hoofdzaak in het noorden van het nemen, terwijl er ook kans is op. wat land de bewolking tijdelijk doen toe- sneeuw. De vorst zal daardoor in het noorden wat afnemen, maar in hét zuE- oosten van het land kan .vannacht plaat selijk weer zeer strenge vorst voor komen. Het einde van de vorst is de eer- ste paar dagen nog niet te verwachten. NEDERLAND IN DE GREEP VAI DE WINTER vwW: Zo zien talrijke vissersschepen in de Nederlandse havens er op het ogenblik uit. Kasteel Vorden te Vorden met 80 ha bos en landerijen veranderde- van eigenaar door bemiddeling van Bennink's Landerijen Bureau te Gorïsel. Iets verder van huls en wel in de mooie omgeving van Vmnden (Luxemburg) werd een prachtig terrein voor 't stichten van een rï-reatieoord aangekocht. Logisch Is de vraag: „Zijn er nog mogelijk heden in deze tijd van veel vraag en weinig aanbod"? Toch kan Bennink U hier te lande nog een •rijk gevarieerde offerte maken van klein tot groot. Over groot gesproken: Bennink kwam pas zeer enthousiast terug uit de Corrèze. Hij bezichtigde daar een aaneengesloten land goed van ruim 600 ha. Oordeel zeif of dit enthousiasme gewettigd !s: uniek natuur schoon zeldzame jacht uitzonderlijk gaaf kasteel en 'een waarde aan kaprijp hout van minstens vijf ton. Belangstelling: Telefoon K 6759455. .A„..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1