Het kabinet- Mol let INDONESISCHE AIDE-MÉMOIRE Besprekingen dan beëindigd vóór het weekeinde D Alexis Eerst eindexamen doen, dan pas feestvieren Vier werkgeversverbonden: Waar mogelijk de prijzen verlagen Gesprek met Frankrijk over Midden-Oosten GEEN FLESSEN MELK MEER IN ZUID-LIMBURG.... 99 rnm Prinses Beatrix dankt via radio Weer overzicht Scheepvaart ernstig bemoeilijkt DONDERDAG 2 FEBRUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3298 Weerbericht "N V. -s Almelose fabrikant dodelijk verongelukt AKKOORD EISEN HOW ER-EDEN Prijzenbeschikking handels marges ingetrokken Geen speciaal leger van Ver. Naties KOU IN CIJFERS V- afnemende vorst. XV 55 E Indonesische zaakgelastigde in Den Haag, de heer Kweedhie- hoo, heeft gistermiddag in opdracht van de voorzitter der Indonesische delegatie aan de regeringscommissie voor Indonesische aangelegenheden, nir. N. S. Blom, een aide-mémoire overhandigd, waarin verzocht wordt vandaag of uiterlijk morgen de besprekingen te hervatten, opdat deze tegen het einde van deze week kunnen worden beëindigd. De Indonesische gezant in bijzondere missie, mr. Oetoyo Ramelan, die zich gistermiddag naar Genève zou hegeven, heeft op het laatste moment zijn reis afgelast „wegens bijzondere bezigheden". Woensdag vernam A.P reeds in Genève, dat het secretariaat der Indonesische delegatie voorlopige passage heeft geboekt in vlieg tuigen naar Djakarta voor zondag en maandag. Deze maatregel was tregrond op de verwachting dat in het antwoord van de Neder landse regering een slotzitting op vrijdag of zaterdag z( voorgesteld of en dit achtte men in kringen der Indonesische delegatie waarschijnlijker - een „vaag antwoord" zal worden ge geven, ws" or een langer ver olijf in Genève met verantwoord zou zijn. Mr. Van Empel De besturen van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, het Centraal Sociaal Werkgevers- Verbond, het Katholiek Verhond van Werkgeversvakverenigingen en het Verhond van" Protestants- Truman wenst geen politieke functie meer Na zachtere temperatuur nieuwe koude op komst PRESIDENT Eisenhower en premier Eden zijn overeen gekomen Frankrijk tot een spoe dige bijeenkomst uit te nodigen ter bespreking van het behoud van de vrede tussen Israël en de Arabische staten. Dit hebben de Amerikaanse en Britse regeringsleiders meege deeld in een verklaring over hun driedaagse besprekingen in Washington. Christelijke Werkgevers in Ne-' derland hebben hun leden nog maals opgeroepen om medewer king te blijven verlenen aan de stabilisatie van de prijzen en waar mogelijk aan verlaging daarvan. (Van een onzer verslaggevers) DE strenge- heer Winter regerrt, alsof er geen spreekwoord be staat, ijskoud door. Steeds groter wordt zijn invloed. Tal vanjmers. De vorm daarvan zal ongetwü- verbindmgen heeft hij uitgeschakeld, andere in moeilijkheden bracht. Ongerief is geen uitzondering meer. va" rP rt>ee»r,na ""an om Lelystad Jg Zie verder pagina 5 V. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJacbtendienst abonnementen 18 30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 11570D 's-Gravenhage. Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 1U892 - Adrn. TeL 114402 Klachtendienst 18 30—1930 u: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788' Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. Over het algemeen veel bewolking, maar geen sneeuw van betekenis. Zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Aanvankelijk In het zuiden van het land nog plaatselijk strenge, overigens matige tot lichte vorst. 3 febr. zon op 8 19 uur, onder 17.29 uur, maan op 1 32 uur, onder 10 41 uur. I Directeur: H. DE RUIG GUY Mollet is er in geslaagd een kabinet samen te stellen. Het be staat rnt socialisten en radicalen. En het heeft om te beginnen de steun ge kregen van communisten, M. R. P.'ers en de ex-gaullistische sociaal-republi keinen. Alleen de poujadisten waren tegen, maar die juichten sommige on derdelen van Mollet's program ook nog toe. Welk een eendracht, zou men zo zeggen. Ja, maar die eendracht is nu juist het gevaarlijke. Want dit is geen eendracht die macht maakt. We zullen dit trachten aan te tonen. VY^E willen beginnen met te zeggen, dat Frankrijk door de uitslag der jongste verkiezingen nog dieper in het moeras geraakt is dan het al was. Er is geen homogene kamermeerderheid, waaruit een kabinet gevormd kan wor den. Het kabinet-Mollet is dan ook een minderheidskabinet, dat aan het bewind komt en aan het bewind gela ten zal worden, omdat en zolang er geen ander kabinet te maken is. Het zal dan ook als het op stemmen aankomt in de Franse kamer steeds op wisselende meerderheden moeten steunen. En de samenstellende delen van die verschillende meerderheden verenigden zich nu bij de entree van het kabinet tot deze strijdbare een dracht. R/j EN kan misschien zeggen dat dit kabinet de enige mogelijkheid was. Men kan misschien ook zeggen dat dit kabinet het beste is van het slech te dat Frankrijk alleen maar meer te bieden heeft. Het goede dat we er van kunnen zeg gen is dat er tenminste een kabinet is en dat Mollet een nuchtere, verstan dige en bepaald flinke man is. Goed is ook dat Mollet er voor ge zorgd heeft, dat Mendès-France op de achtergrond gedrongen is en niet de portefeuille van Buitenlandse Zaken heeft gekregen. Want daar bewaart Europa slechte herinneringen aan. De man van Buitenlandse Zaken is Pineau en hij is voor Europese inte gratie. Mollet heeft zich dan ook dui delijk uitgesproken voor de Euratom. Dat is dan een winstpunt. MAAR bedenkelijk achten we het, dat Mollet gepleit heeft voor een nieuwe benadering van de Oost-West- verhouding. Weliswaar handhaaft hij nadrukkelijk de Navo en de Navopoli- tiek, maar hij wil toch ook met Rus land praten op een andere dan de machtsbasis. Afgezien van het feit, dat dit een in nerlijke tegenstrijdigheid en dus een zwakte is, is die nieuwe benadering le vensgevaarlijk. Want Genève heeft be wezen dat er voor weike nieuwe bena dering ook geen enkele kans is, gezien de houding der Russen, indien het niet is een benadering, die tot capitulatie voor de Russen leidt. De geestdriftige toejuichingen van de communisten, die er reeds toe ge leid hebben dat de Franse socialisten op hun beurt de communisten toe juichten, toen deze de poujadisten te lijf gingen, is dan ook een groot ge vaar, een grote verleiding. Dit kan tot een dodelijke omhelzing leiden. KT IET minder bedenkelijk, wijl in- nerlijk tegenstrijdig en dus zwak, is de politiek, die Mollet inzake Algiers voorstelt. Hij wil nl. concessies doen aan de Algerijnen. Daarvoor heeft hij Catroux ingeschakeld. Hij wil verkiezingen in Algiers waarbij Fransen en Algerijnen gelijkwaardig zullen zijn. Dat bete kent, dat er in Algiers een meerder heid in de volksvertegenwoordiging komt, dié overwegend nationalistisch zal zijn. Misschien moet dat. Maar dan kan men er niet bij zeggen wat Mollet doet, dat het Franse leger in Algiers blijft en dat Algiers een deel van Frankrijk blijft Want dit laatste gevoegd bij het eerste zal tot een onmogelijke politie ke impasse leiden. BINNENLANDS-politiek heeft Mol let het hete hangijzer van de sub sidiëring van het bijzondere onderwijs laten rusten. De regering zal er zich niet mee bemoeien. Maar de kamer zal er zich wel mee bemoeien. En er is een sterke antiklerikale meer derheid in de Franse kamer, die zich: dit kluifje niet zal laten ontgaan. Dit betekent: een schoolstrijd in Frank rijk. En al bemoeit de regering er zich niet mee, die schoolstrijd zal zich wel met de regering bemoeien. Bovendien is de gehele economisch- sociale en financiële sector van het regeerbeleid in socialistische handen. Aan die sector komen de radicalen (lees: vrijzinnigen) niet te pas. Dat betekent een links georiënteerd! beleid, waarop de communisten zware druk zullen oefenen. Maar een meer derheid hebben socialisten en commu nisten samen ook weer niet. zodat daar de radicalen weer aan te pas moeten komen. Dal is een weinig benijdens waardige positie voor deze laatsten INTUSSEN schijnt een samengaan van socialisten en vrijzinnigen, dat in Nederland als een principieel S. BRUINS SLOT Hoofdredacteur: Dr Vandaan of mor „uiterlijl praten De vierjarige Oloeboertmi Jiboxvoe uit de Nigeriaanse stad Lagos, het zoontje tart een tan de rechters tan het hier gevestigde hof, bleek meer belangstelling te hebben t oor de persfotograf en dan toor HM, koningin Elizabeth tan Enge land, aan wie hij bloemen moest aan bieden toen z{j bij de gerechtsgebouwen aankwam om daar een nieuw rechts systeem in te wijden. En zo kwant het, dat de kleine man, na gauw zijn bloe men te hebben afgeleverd op de wijze zoah zijn moeder hem had geleerd, in deze bijzonder koddige houding met de Engelse vorstin op de foto kwam Mr. Utoyo Ramelan, zal nu vanmid dag per vliegtuig naar Genève ver trekken om de voorzitter van de In* donesische delegatie, mr. Anak Agung Gde Agung, op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen m ons land van de laatste dagen ten aanzien van de Nederlands-Indonesische besprekin gen. De inhoud van de Indonesische aide mémoire werd bekendgemaakt door een woordvoerder van het Indonesi sche Hoge commissariaat in Den Haag, Mei hel oog op de tijd, die reeds verstreken is sinds de Indonesische aide-mémoire van 23 januari 1956 wees d© voorzitter van de Indonesische delegatie nogmaals op de noodzaak tot het vaststellen van een definitieve datum, waarop hervatting van de on derhandelingen op de basis van de be reikte resultaten en afspraken van 7 januari 1956 zal moetan geschieden. Een officiële zegsman heeft medege deeld, dat de Indonesische regering het protest tegen de weigering om de Am sterdamse advocaaot mr. A. C. van Em pel toe te staan Jungschlaeger en Schmidt te verdedigen van de hand heeft gewezen. De protestnota was zoals gemeld dins dag overhandigd. In haar antwoord protesteert de Indo nesische regering op haar beurt tegen de manier waarop de Nederlandse rege ring de zaak van mr. Van Empel wil doordruken kondanks het feit, dat de In donesische regering "niet" bij machte is om de weigering van de rechter om mr. Van Empei als verdediger te aanvaarden te veranderen. Rechter G. A. Maen,gkom heeft van daag deze weigering opnieuw bevestigd. Hij heeft er geen bezwaar tegen indien mr. Van Empel het proces als een ge wone bezoeker bijwoont en ook is er geen bezwaar tegen dat hy met mevr. Bouman samenwerkt, mits dit buiten de recht bank gebeurt. Ook de openbare aanklager Soenarjo deelt dit standpunt. Hij heeft hieraan toe gevoegd, dat hij niet zal toestaan dat mr. Van Empel ook maar enig contact heeft met de verdachten. fmsti .v-'-v' H.K.H. prinses Beatrix heeft Ik heb vernomen, dat van vele gisteravond voor de beide kanten de wens is opgekomen aan deze dag een wat meer algemeen radiozenders de volgende toe- feestelyk karakter te geven. Maar spraak gehouden: u zujt begrijpen, dat in verband met HET is met gevoelens van grote het drukke schoolwerk van dit vreugde, dat ik mij vandaag eindexamenjaar en het buitenge- door de radio tot u wend. woon ongunstige jaargetijde, het mij Ik wil een woord van dank rich- beter leek te wachten tot na mijn ten tot allen, die aan mij gedacht examen. Ik hoop dat u binnenkort hebben en van hun goede wensen hierover nadere bijzonderheden hebben blijk gegeven. Hetgeen mij kunnen worden meegedeeld, het meest getroffen heeft, is, dat Met hoeveel genoegen ik uitzie zovelen met mij hebben meege- naar de dag, waarop ik persoonlijk leefd. Het is zo vanzelfsprekend met u in contact kan komen, behoef voor een jarige zijn dank te betui- ik u niet te zeggen, gen, dat men de zin ervan vergeet, Ten slotte hoop ik, dat u mijn maar in dit woord „dank" ligt alles dankbaarheid, welke ik op deze opgesloten, wat ik jegens u voel. wijze geuit heb, wilt aanvaarden". HET is een merkwaardig verhaal dat ons nu weer van Djakarta uit voorgeschoteld wordt. Het komt hierop neer: Ons geduld is op. We hebben genoeg concessies gedaan. En: Anders zullen we wel eens een wat straffere houding aan nemen tegenover de Nederlandse be langen in Indonesië. Wij zouden wel eens willen weten weike concessie Indonesië gedaan heeft. Voor zover wij weten, heeft niet Nederland maar Indonesië om deze conferentie gevraagd. Indonesië wilde bepaalde dingen veranderd zien. In donesië wilde concessies. Nederland wilde alleen maar een fatsoenlijke behandeling van de ge vangenen en een behoorlijke verdedi ger in de processen. Over het eerste wil Indonesië niet praten, op het laat ste zegt het neen. Waar zijn dan de concessies? Verder wil Indonesië in strijd met de afspraak toch op een of andere manier over de soevereiniteit van Nieuw-Guinea spreken. Natuur lijk zegt Nederland daarop neen. Want dat is afspraak. Het komt erop neer dat Indonesië én ten aanzien van de Nederlandse gevangenen en de processen én ten aanzien van Nieuw-Guinea Neder land op de kop wil zitten. En als Nederland dat r.iet wil ge dogen, wordt men in Djakarta boos en zegt: ons geduld Is op. We hebben genoeg concessies gedaan en we zul len jullie wel krijgen. Een aardige conferentie is dat. Alexis heeft zijn zusje lief, wanneer ze in vrede leven. Hij noemt haar zelfs zijn hartedief Als zij haar speelgoed hem wil geven. Maar als zij iets wat hem behaagt Voor haar om mee te spelen vraagt, Dan wordt die liefde ras verminderd. Ja, als zij hem in 't doen van zijnen zin verhindert Dan haat hij bijkans haar geheel! Dit beeld van het huidige Indonesië schiep Hieronymus van Alphen reeds in de achttiende eeuw. Op de rijksweg Hengelo-Oldenzaal is woensdagmiddag om half drie de heer E. Gorter, directeur van het textielbe drijf H. ten Gate Hzn en Co. N.V, te Almelo met zijn auto in volle vaart in botsing gekomen met de auto van R. uit Hengelo. Hierbij werd de heer Gorter dusdanig gewond dat hij ter plaatse overleed. Het ongeluk gebeurde halfweg de weg Hengelo-Oldenzaal waar de weg van Deurnmgen naar het vliegveld de rijks weg kruist. R. kwam uit Deurnmgen en verleende de wagen van de heer Groter geen voorrang. De auto sloeg over de kop waarbij de heer Gorter uit de wa gen werd geslingerd. Deze sloeg met zijn hoofd tegen een verkeerspaal, ten gevolge waarvan hij overleed. Sinds dinsdag is de verbinding van Ameland met de taste wal alleen moge lijk per vliegtuig. De luchtmacht onder houdt deze terbinding thans dagelijks toor passagiers en post. Uit de lucht gezien heeft het er, zoah uit de foto blijkt, veel i an weg dat Ameland ergens in het poolgebied ligt. „Luchtfoto A.N.P." Naar uit de Nederlandse Staatscou rant van 2 februari 1956 blijkt, hebben de ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening zoals aangekondigd, de prijzen beschikking handelsmarges 1955 Inge trokken. In het algemeen gesproken zijn de be windslieden van oordeel, dat deze doel stellingen thans in grote trekken zijn be reikt. Zij achten daarom het tijdstip aan gebroken om deze algemene beschikking m te trekken. Zij zullen het prijsverloop in de onderscheiden branches uiteraard nauwgezet blijven volgen. Ex-president Truman heeft vandaag verklaard, dat hij voor geen enkele po litieke functie in aanmerking wenst te komen, laat staan voor het prestdent- schap. Ik ben In ruste, zei hij ik heb mijn land gediend. Zou ik 46 of 50 zijn, dan was het wat anders, maar ik word 72 in mei. onmogelijke zaak wordt uitgekreten, in het buitenland steeds normaler te worden. In België zitten socialisten en libe ralen in één kabinet en nu m Frank rijk de socialisten en de vrijzinnigen. Er zyn toch affiniteiten, die de so cialisten en de liberalen in Nederland nog niet zo door hebben, naar het schijnt! De Bilt, donderdag 10 uur: De vorst heeft vanmorgen vroeg zijn hoogtepunt bereikt. Op het vliegveld Delen werd een temperatuur van 19 gra den onder nul gemeten. De koude lucht bereikte ook de Riviera, waar sneeuw viel bij temperaturen beneden het vries punt. Door het Rhönedal waaide een ijzige mistral. Zelfs in Rome kwam lichte vorst voor. In de algemene weersituatie zijn voor ons land enkele belangrijke veran deringen gekomen Het Scandinavische hogedrukgebied breidde zich over de Britse eilanden naar het zuidwesten uit. Tegelijkertijd nam het boven de Oostzee m betekenis af. onder invloed van een storing die van Finland naar Noord Duitsland trok. Achter het front van deze storing be vindt zich belangrijk minder koude lucht, die via een omweg langs de Noord kaap van de Oceaan afkomstig is. In de ze lucht kwam in Finland en Zweden maar lichte '.orst voor De minder koude lucht uit het noord oosten zal de komende 24 uur ook ons land langzaam binnendringen, zodat de vorst zal afnemen. Plaatselijk kan wat sneeuw vallen, maar deze zal niet van veel betekenis zyn. De weerkundigen verwachten voor de komende dagen een lichte vermin dering van de vorst, doch achter de thans over de Oostzee nader komen de warmere lucht vojrmcn zich bo ven Rusland reeds weer nieuwe i eengekomen: koude luchtlagen. I, Herziening Uit het communiqué bleek dat „en kele meningsverschillen" zijn blijven bestaan tussen de beide landen in zake de doelmatigste middelen om de vrede in het gebied rondom Formosa te hand haven. De heide regeringsleiders ver klaarden, dat zij vastbesloten zijn „agressieve exjjansie" in het Verre Oosten af te wenden dan wel te voor komen. Verder beloofden zij te zullen voort gaan om onder-ontwikkelde landen eco nomische en technische bijstand te ver lenen, onder meer door het Colombo plan. Zij verklaarden, dat zij zouden blijven vasthouden aan de Navo als „essentieel voor onze gemeenschappelijke veilig heid". Ook meenden zij dat een „wer kelijke en stabiele vrede" niet mogelijk is zolang Duitsland verdeeld blijft. Ook zouden zij blijven zorgen voor de veilig heid en de welvaart van Berlijn. Bij de Brits-Amerikaanse besprekin gen in Washington is men gisteren, naar verluidt, tot de slotsom gekomen dat noch een maehtsorgaan van de Ver. Naties noch een drie-landen-verdrag van nut zouden kunnen zijn ter handhaving van de vrede bij de grenzen tussen Israel en de Arabische staten. Ofschoon in zekere kringen voorstellen van deze strekking zijn geopjierd, voelen de Ver Staten en Engeland er voorlopig mets voor, vooral niet voor het voorstel om een machtsorgaan van de Ver. Naties in te stellen, daar Rusland er zeker deel van zal uitmaken. Verder was men het erover eens, dat de Ver. Staten en Engeland op hun eigen standpunten zullen blijven staan ten aanzien van het betwiste gebied van de Boeralmi-case aan de Perzische Golf. Volgens zeggen zou dit het enige verschil In opvattingen tussen de Britten en Amerikanen vormen. Volgens United Press is men over- inzake de handel tussen oost en west, die wordt overgelaten aan de Cocom, het coördinerend comité der Navo-lan- den, met uitzondering van IJsland en Japan. 2. De Ver. Staten dienen hun vrijheid van handelen te behouden voor het ge val communistisch China ertoe mocht overgaan de door de nationalistische Chinezen bezette eilanden voor de kust, zoals Quemoy en Matsoe, aan te vallen. De Britse en Amerikaanse leiders verwerpen verder elke gedachte, dat de kloof tussen oost en west door middel van geweld ongedaan moet worden ge maakt. „Wij zullen nooit beginnen met geweld", zo wordt in punt zes van de verklaring gezegd. „Bovendien zullen wij al onze invloed aanwenden om er voor te zorgen, dat Sowjet-pogingen om oude tegenstellingen aan te wakkeren niet zullen leiden tot een verbreken van de vrede". De leiders van de twee landen belo ven, dat zij zullen blijven streven naar een algemene en doeltreffend te contro leren ontwapening. „Intussen moet de gemeenschap van vrije volkeren de macht behouden om agressie af te schrikken. Wij erkennen, dat een derge lijke macht nooit mag dienen als mid del tot nationale verheffing, doch enkel als schild voor ieder lid van de volkeren gemeenschap". Aan net slot van hun gemeenschappe lijke verklaring zeggen de twee leiders, dat zij „gretig elke oprechte gelegen heid zullen aangrijpen om de mensheid te bevrijden van de sluier van angst en onveiligheid, waardoor nu hetgeen een glorierijke toekomst kan zijn, wordt verduisterd". Winter regeert ijskoud door van enige bepalingen De prijsstabiïisatiepolitiek zal ter bereiking van de gestelde doeleinden zodanig worden opgevat, dat in 1956 slechts in uitzonderingsgevallen prijs verhoging zal kunnen optreden. Dit betekent intussen niet, dat onverhoop te sterke kostprOsverhogende tenden- zen nimmer in het prijspeil tot uit drukking zonden mogen komen. Het verdient aanbeveling om in een «oda- nig geval niet automatisch tot prijs verhoging over te gaan, ook al zou dit om bedrijfseconomische redenen ge motiveerd zijn, maar hierover overleg te plegen met het ministerie van Eco nomische Zaken. De in het afgelopen jaar opgedane ervaringen geven de besturen het ver trouwen, dat de Nederlandse Industrie ook in 1936 bereid zal zijn de gevolgde weg voort te zetten. De vrijwillige me dewerking van de leden aan deze prijsstabiïisatiepolitiek rechtvaardigt! de eis van de verbonden om van re-| ge^ingswege aan het industriële be-j dryfsleven geen gedetailleerde prijsbe-i heersing op te leggen en van het nood zakelijk daarmede gepaard gaandej diepe overheidsingrijpen af te zien. Aldus de oproep, waarin verder mee gedeeld wordt dat de minister van Economische Zaken toegezegd heeft met de verbonden nauw voeling te houden over eventueel ingrijpen tegen prijsontwikkelingen. De besturen realiseren zich, dat en thans wellicht meer dan gedurende het afgelopen jaar sterke krachten werk zaam zijn die prijsverhoging zouden kunnen veroorzaken en prijsverlaging in de weg zouden kunnen staan. In de naaste toekomst zal overleg plaatsvinden over een eventuele ver-; hoging van de inkomens der werkne-j Zo hebben de melkinrichtingen In Zuid-Limburg besloten voorlopig geen melk meer in flessen af te leveren «Joch alleen losse melk. Deze maatregel moest men nemen door het veelvuldig breken van de flessen ten gevolge van het bevriezen van de inhoud Ook het spoorbedrnf functioneert niet normaal. Seinen en wissels vriezen hier en daar vast en omdat het apparaat net een horloge is. loopt op verscheidene plaatsen de boel mis als op een plaats iets hapert Een tweede draadbreuk bo ven de Moerdykbrug gaf daarvan gister morgen nog een voorbeeld. Verschillende veerdiensten hebben met zeer grote moeilijkheden te kampen of zyn geheel uitgevallen. De Waddeneilanden bleven door mid del van vliegtuigen met de vaste wal verbonden. Het IJselmeer werd in een ommezien tot een grote ijsvlakte Drie baggermolens, die bij 't noordelijk deel van Oost-Flevoland vastgeraakt waren, konden met moeite bevrijd worden. Een ysbreker onderhield gisteren een „pen deldienst" van de vaste wal naar Marken. besluit van de regering van september 1955 om in beginsel de mogelijkheid van een meer gedifferentieerd loonbe- leid te openen, alsmede door de in begin 1957 te verwachten maatregelen inzake de algemene ouderdomsvoor ziening en een verdere huurverhoging. Een gedifferentieerd beleid ten aan-j zien van de inkomens der werknemers; steunt op de gedachte, dat dèèr een in-j komensverbetering mogelijk is waar' deze haar grond vindt in een staging Verder werd er op het IJselmeer haast van de produktiviteit, resp. in een ver niet gevaren. Havenmeester De Graaf, die de voor uitgeschoven post Lelystad bezet vertelde: „Het was verbazingwekkend. Waar a! dat ijs zo gauw vandaan kwam is me een raadsel. Zo juist", vertelde de heer De Graaf ons gistermorgen, „heb ik nog even door m'On kijker gekeken. IJs, ys, cn nog eens ijs. Slechts hier en daar een gaatje water. En nergens een schip". betering van de ruilvoet. Temperaturen van gisteravond 7 uur: Oen Helder —In. Tpenburg —12; Vlissingen —tl; Etdde —14; De Bilt —14; Twente —15. Eindhoven —14; vliegveld Zuid-Limburg 14, v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1