Feitelijkheden West-Europa in de greep van de vorst Engeland beleefde koudste dag van de eeuw m VASTGERAAKT SCHIP BU AMELAND ONBEREIKBAAR Vijf mensen inhet kruiend ijs van Waddenzee geïsoleerd Krap Den Haag stelt nieuwe bijeenkomst voor Zeer vriendelijk en hoffelijk Nieuwe „vredes - boodschap van Boelganin aan Eisenhower Aanbod voor het sluiten herhaald van verdrag ZESDE VLOOT NAAR HET NABIJE OOSTEN? Ter opheldering van misverstand Indonesische delegatie been nog steeds boudt het stijf CEDRUS li Demonstratie tegen Mollet in Algiers In tien jaar bijna 250.000 emigranten Weeroverzieht VRIJDAG 3 FEBRUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 32VS Weerbericht Eén der koudste dagen van laatste eeuw O Ongematteerd Geen cellophaan Ceder verpakt De sigaar van Vroege fijn... die herken ik! MELPENN!NCIy| ïn moeilijkheden gewaande 0 27 lag in Den Helder O m De vorst is de afgelopen nacht in ons land minder hevig geweest, ïn Brabant werden de laagste temperaturen gemeten 11 gr.) en in het Noorden de hoogste (~r 1 gr.). Hoewel de zeer lage temperatu ren dus tot het verleden behoren, kan toch wel met zekerheid wor den voorspeld, dat de vorst de eerstkomende dagen zal blijven aanhouden. Voor de schaatslief hebbers ziet het er bijzonder goed uit, want sneeuw van betekenis wordt er niet verwacht. Dame aangereden en gedood Verkeersstremming Rotterdam- Dor drcc'lit Door de hevige koude van de laatste dagen heeft zich op het Scheveningse strand een ijsbarrière gevormd, tot groot vermaak van de wandelaars, die men hier een der ijsbergjes ziet beklimmen. Advertentie Rotterdam; Witte de Withstraat 30 Teief. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'g-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19 30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cenl; Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond. OVERWEGEND LICHTE VORST, Veranderlijke bewolking en hier en daar wat sneeuw van weinig betekenis. Overwegend zwakke wind. Van nacht lichte, hier en daar matige vorst. Morgenmiddag temperatuur om het vriespunt. ZON EN MAAN 4 febr. zon op 8.18 uur, onder 17.31 uur, maan op 2.40 uur, onder 11.12 uur. Hoofdredacteur: Dr, J. A. H. J. S. BRUINS SLOT I TT ET Vrije Volk" heeft sinds eni- •»n ge tijd een dagelijks rubriekje onder de titel: Feitelijk is het ZO. Nu, daar is niets op tegen om de mensen eens in te lichten hoe de din gen feitelijk zijn. Maar de lezing van meerdere van die artikeltjes gaf ons het gevoel dat hier dingen verteld worden die feite lijk niet helemaal zo zijn als „Het Vrije Volk" het gelieft op te dienen. In het nummer van 27 januari lezen we het volgende: „Ja, als een arbeider ziek wordt, krijgt hij ziekengeld. Daarvoor is hij verzekerd. Vroeger kreeg hij niets. Als een arbeider een ongeval krijgt in dienst van zijn werkgever, krijgt hij een ongevallenuitkering. Vroeger kreeg hij niets. Als hij en zijn gezin medische hulp nodig hebben, kan hij die inroepen. Daarvoor betaalt hij. Vroeger was hij misschien in een „ziekenbus". Anders was hij aangewezen op de armendok- I ter. Als een arbeider buiten zijn schuld zonder werk geraakt, krijgt hij 21 we ken uitkering van de Wachtgeld- en W erkloosheidsverzekering. Vroeger kreeg hij niets of een uitkering van zijn bond. Als een arbeider oud is en niet meer werken kan, krijgt hij een uitkering van „Drees" en straks van Suurhoff. Vroeger kreeg hij niets." ZO zegt „Het Vrije Volk" dat het feitelijk is. Wij zouden de navolgende feitelijke aanvullingen daarbij willen geven: Als een arbeider ziek wordt krijgt hij ziekengeld ingevolge een wet die oorspronkelijk van Talma was en la ter door Slotemaker de Bruine is gewijzigd. De socialisten en liberalen hebben vanwege de uitvoerings vorm de werking van die wet tien jaren opgehouden tot schade van de arbeiders. Als een arbeider een ongeval krijgt in dienst van zijn werkgever krijgt hij een uitkering ingevolge de Onge vallenwet 1901 van de liberale minis ter Lely. Als de arbeider medische hulp no dig heeft kan hij medische hulp inroe pen omdat hij verplicht in een zieken fonds is. Tot het ontstaan van de vrijwillige ziekenfondsen vroeger hebben vooral. Patrimonium en de Chr. Nat. Werk mansbond veel bijgedragen. De verplichting van nu danken wij aan de Duitse* bezetter. Als een arbeider buiten zyn schuld zonder werk komt, krijgt hij uitkering op grond der Wachtgeld- en. Werkloos heidsverzekering die onder minister Joekes wettelijk geregeld werd. Tevo ren was er echter reeds het Werkloos heidsbesluit 1917, een gevolg van het werk van de Staatscommissie-Treub, die het als minister tot stand bracht. De Staatscommissie-Treub ontving haar opdracht in 1909 van minister Talma, Als een arbeider oud is en niet meer werken kan krijgt hij een uitkering van Drees en straks van Suurhoff. Vroeger kreeg hij niets. Aldus „Het Vrije Volk". Als een arbeider oud is, ontvangt hij momenteel zo nodig een aanvullende uitkering op grond van de Noodwet Ouderdomsvoorziening van minister Drees en door de Tweede Kamer met algemene stemmen aanvaard en straks wellicht op grond van het door minister Suurhoff ingediende ontwerp- wet op de Ouderdomsvoorziening, aan de voorbereiding waarvan door alle richtingen in ons land is meegewerkt. Voordat deze wetten bestonden, kreeg de arbeider niet niets, zoals „Het Vrije Volk" zegt, maar een uit kering op grond van de Invaliditeits- wet-Talma, die door „Het Vrije Volk" blijkbaar vergeten is. Winter eiste 70 doden in zeven landen Een van de strengste vorstperiodes in West-Europa van deze eeuw heeft ten minste 70 mensenlevens geëist, eilandbewoners geïsoleerd en ellende veroorzaakt voor miljoenen mensen. De temperatuur daalde tot 37 graden onder nul in Kalenbrunn in West-Duitsland. De Franse en Italiaanse Riviera langs de gewoonlijk zonnige Middellandse Zeekust was bedekt met sneeuw en dit strekte zich uit tot Napels. Kinderen gooiden met sneeuwballen op het Sint Pietersplein in Rome. Voor zover bekend is het aantal slachtoffers van de laatste drie dagen van Siberische koude: Engeland 10, Duitsland 5, Denemarken 8, Italië 8, Frankrijk 26, Oostenrijk 3, Turkije 10 en Nederland 2. voeden. Fabrieken worden Het meiske,, dat so hartelijk lacht op deze foto, is de anderhalf jarige Etfriede uit een weeshuis in Amsterdam. De reden waai om se zo lief lachte was, dat zij op het vliegveld Idlewild bij IVetc York, waarheen zij van Schiphol was gevlogen, haar pleegvader, de heer Robert Payne uit Lockney in Texas, vond wachten met een levensgroot speel goedkonijn in de hand. Hei was, wat men zou kunnen noemen, tussen deze twee liefde op het eerste gezicht, welke zal uitgroeien in een romantische om geving, nl. op een ranch in Texas, waar heen Elfriede later met haar nieuwe vader reisde en waar zij gaat wonen De eilanden voor de Deense kust zijn door een dikke ijslaag van het vasteland gescheiden. Deze eilanden moeten per schip van levensmiddelen voorzien worden. De 200 bewoners van het eiland Njord hadden na drie dagen geïsoleerd te zijn zo goed als geen brood meer. IJsbrekers worstelen tegen het ijs om tientallen schepen die in de Deense wateren vastgevroren zitten te bevrijden. De koude golf overviel Europa, dat niet voorbereid was op zulk streng winterweer. In Parijs werd een overdekte markt uitgerust met bedden voor 450 daklo zen. Zij kregen dekens en hete soep en koffie. Het kwik daalde hier tot 5 graden onder nul, een record voor de afgelopen 75 jaar. In' delen van Frankrijk, Duitsland en Engeland was een tekort aan gas. Ziekenhuizen in de staat Hesse heb ben noodkeukens ingericht om de pa- NS bezwaar tegen dit „Feitelijk is het ZO" geldt derhalve niet enige exacte onwaarheden, al zijn er een paar dingen vergeten, maar de wijze waarop de feiten hier met ver melding van kleur, daar kleurloos aan de lezer worden opgedist. In het historische tafereel van „Het Vrije Volk" springen de socialisten eruit. In werkelijkheid is het zo dat de socialisten er helemaal niet uit springen, maar dat de sociale verze kering van de laatste vijftig jaar een gevolg is van de gezamenlijke activi teit van het hele Nederlandse volk, waarbij de naam van Aalberse, de man van de Arbeidswet, natuurlijk ook niet verzwegen mag worden. Men moet daarbij niet alleen de na men van Drees en Suurhoff noemen. Minister Suurhoff zelf schreef in de memorie van toelichting op het ont- werp-Ouderdomsvoorziening: Met Tal- ma begint een nieuw tijdperk in de geschiedenis der Sociale Verzekering. De voorstelling van „Het Vrije Volk" is feitelijk onwaardig. Over het lot van vijf opvarenden van een klein garnalenvissersscheepje, dat reeds enige dagen drie tot vier kilometer ten Zuiden van het eiland Ame land vastzit, maakt men zich zorgen. Tot gistermorgen leefden de inwoners van Nes op Ameland in de veronderstelling, dat de opvarenden zich in Hollum op hetzelfde eiland bevonden, terwijl de inwoners van Hollum dachten, dat de mensen van het scheepje zich in Nes ophielden. Het is gistermorgen pas bekend geworden, dat zij noch in Nes, noch in Hollum vertoeven en aangezien nog steeds geen teken van leven op het scheepje was waargenomen vraagt men zich af, hoe de toestand aan boord is. Op het scheepje bevinden zich man, vliegtuig op de terugweg van Ame- vrouw en kind van twee jaar, als mede twee knechts. Zij zijn afkom stig uit Usquert en waren voor de garnalenvisserij op de Waddenzee. De vangst leveren zij steeds op Ameland aan een garnalendrogerij af, waarvan de eigenaar een oom is van de schip per. Het scheepje is enkele dagen geleden tijdens de vangst in een drooggevallen geul vastgeraakt. Als gevolg van de strenge Oostenwind bleef het laag water, waardoor het schip niet loskwam. Het zit vast te midden van drijfijs en modder. Van Ameland uit heeft men nog gepro beerd het scheepje te bereiken, doch deze pogingen moest men spoedig staken. Op het eiland is men van mening, dat het schip „ongelukkig ligt". Lag het ongeveer anderhalve kilometer meer naar het Oosten, dan gelooft men wel, dat men het zou kunnen bereiken. Gistermorgen nog heeft men op Ameland gesproken over een poging het schip te bereiken. Drie zoons van de eigenaar van de garnalendrogerij waren bereid deze poging te onder nemen, doch hiervan moest worden afgezien. Aan piloten van de vlieg tuigen, die de luchtbrug tussen het vasteland en Ameland onderhouden, was verzocht boven het schip uit te zien naar enig leven. Zij deelden op Ameland evenwel mede niets te heb ben opgemerkt. Hoewel men zich op Ameland doorgaans niet erg bezorgd maakt over de opvarenden van sche pen, die in de Waddenzee zijn vast geraakt, vindt men het thans toch vreemd zelfs geen rook boven het scheepje te hebben gezien. Het is namelijk bekend, dat de schipper en zijn gezin steeds op het scheepje wo nen en dus neemt men aan, dat er alle gelegenheid moet zijn voor het maken van vuur. Zowel op Ameland als in Usquert wist men gisteravond nog niets over het lot van de opvarenden. De burge meester van Usquert dacht er reeds over huljr van een helicopter in te roepen om een onderzoek in te stellen. Hij nam daartoe contact op met de vliegbasis Leeuwarden en vernam daar, dat overste Van Arkel met zijn Het etmaal, dat Woensdagmiddag 12 uur afsloot is één der koudste van deze eeuw geweest. Er waren sinds het begin van de waarnemingen van het K.N.M.I. maar twee dagen met een lager gemid delde, nl. 2 januari 1950 en 2 januari '42. Het etmaal-gemiddelde van dinsdag op woensdag was —14 gr. De max-mum- temperatuur bedroeg —11.2 gr. en de minimum-temperatuur —19 gr. land naar de vaste wal boven het schip is geweest en daar drie mensen heeft waargenomen. Over de toestand aan boord kon hij uiteraard niets melden. De burgemeester heeft zich toen in verbinding gesteld met Ame land en dit bericht doorgegeven. Daar meent men bovendien dat bij invallende dooi gevaar bestaat voor kruiend ijs. Men acht het evenwel een gunstig teken, dat de opvarenden geen seinen hebben gegeven aan het overvliegend vliegtuig. Het was nog niet bekend, of er vandaag pogingen zouden worden gedaan op enigerlei wijze in contact met de opvarenden te komen Door nog onbekende oorzaak is gis teravond op de Rijksweg bij Elten, na bij het voormalige douanekantoor aan de Zevenaarsestraat, de 59-jarige me vrouw B. door een uit de richting Ze venaar komende bestelauto gegrepen en ernstig gewond. Het slachtoffer is enkele uren later in een ziekenhuis in Zevenaar overledn. tiënten te gesloten. In België werden aan de armen extra kolen uitgedeeld. De laagste temperatuur sedert 1929 werd waar genomen in Zwitserland en de ther mometer daalt nog steeds. Een storm met een snelheid van 80 kilometer per uur joeg het ijs hoog op langs de oevers van het Lac Lemari en boten die in Genève gemeerd lagen zonken door het gewicht van het ijs. De Britten leden gisteren onder de koudste dag van deze eeuw. De vis sersvloot ligt in de havens. Honderden bewoners van Worcester gingen schaat senrijden op de renbaan en de cricket- velden die overstroomd waren door de zware regenval van verleden week De internationale treinen naar Rome hadden een vertraging van twee uur ten gevolge van sneeuwstormen in Noord Europa en Italië. En de mimosa bomen, die in bloei staan, werden be dekt met een laag sneeuw. In Joegoslavië zijn de rivieren be vroren en ligt de scheepvaart stil, ter wijl in de bergen sneeuwstormen woeden. Wegens \verkzaanThedenjaan,de yerharj^ët~kab^iet Harahapu dreigden dingen van de weg KotterdarsNDordfécbt', Jopen. aldus meldt de KNAC, zullen afwisselend Djakarta gedeelten van de westelijke en van de oostelijke rijbaan voor het verkeer zijn gestremd. De maatregelen zullen worden getroffen in de periode van half februari tot augustus. «•X <v,/> TT ET ziet er met de werkzaamhe- den van de Tweede Kamer niet zo florissant uit. De tijd is kort. Straks komen de ver kiezingen. En geruime tijd daarvoor zal de kamer haar werkzaamheden moeten beëindigen, omdat haar leden het verkiezingspad op moeten. Door de ziekte van minister Donker moeten nu een aantal belangrijke on derwerpen van de agenda worden af gevoerd. Het ontwerp-Delta-wet moet nog in de afdelingen worden behan deld. Het is een gewichtig ontwerp en de behandeling zal ongetwijfeld ge ruime tijd vergen. Wij vrezen dat het ontwerp het Staatsblad niet haalt voor de verkiezingen. En dat is jammer. Maar zelfs een behandeling in de Tweede Kamer zal zo een hele toer worden. Het wachten is ook nog steeds op de memorie van antwoord op de wet- üuderdomsvoorziening. Hier begint het ook al krap tijd te worden. Een verkiezingsjaar valt altijd tegen wat betreft de parlementaire werk zaamheid. Zo schijnt het ook nu weer te zijn. De nieuwe nota van de Neder landse regering aan Djakarta dwingt de Indonesiërs ertoe niet alleen de misverstanden die er met Nederland zijn gerezen op te klaren, maar in de eerste plaats de verschillen van opvatting die in het Indonesische kamp over de onderhandelingen met Nederland gerezen zijn uit de weg te ruimen. Direct na 7 januari toen beide delegaties in de laatste forme le bijeenkomst te Genève besloten om zich over de stand der besprekingen met haar, regering nader te beraden, bestonden reeds in de boezem van het Indonesische kabinet en voorts tussen dit kabinet en de Indonesische delegatie te Genève ernstige menings verschillen, die zelfs op een val van uit te en Genève hebben elkaar daarna kunnen vinden in het opstellen van een nieuwe taktiek waarbij men de interne Indonesische meningsverschil len verdoezelde en samen Nederland als zondebok aanwees. Zowel het Indone sische kabinet als de Indonesische de- «88 >t,v: %<- sr> Donderdagmiddag bracht H.K.II. primes Irene een bezoek aan het 46ste wapen- feest t an de Kon. Onder-Ojficiers Schermbond (K.O.OJSJ, dat ter gelegen heid van het elfde lustrum in de Haagse Dierentuin wordt gehouden. De Prinses vol aandacht voor een der partijen met v.l.n.r. prinses Irene, een vriendin, Hasseley Kirchner, de verzorgster van de prinsessen, mevrouw A. Broers, en de voorzitter tan de K.O.OJ5., adjudant H. Jansen. De premier van de Sowjet-Unie, maarschalk Nikolai Boelganin, heeft in een nieuwe boodschap aan president Eisenhower zyn aanbod herhaald een vriendschapsverdrag aan te gaan met de Verenigde Staten voor de duur van 20 jaar. Hjj bood tevens aan soortgelijke verdragen aan te gaan met andere landen, waaronder Engeland en Frankrijk. De Russische premier verklaarde tevens dat het Russische voor stel tot een verdrag tussen de staten van de Atlantische verdrags organisatie en de staten, die lid zyn van de verdragsorganisatie van Warschau „nog steeds open staat". De nieuwe boodschap van premier Boelganin werd donderdag op het Ame rikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken overhandigd door ambassadeur Georgi Zarubin. De tekst van de bood- voor pu- schap werd donderdagavond blikatie vrijgegeven. De boodschap van Boelganin is be doeld als antwoord op de boodschap van president Eisenhower van 27 janu ari waarin deze het Russische aanbod tot bet aangaan van een bilateraal vriendschapsverdrag verwerpt. Premier Boelganin zei dat mogelijk bij president Eisenhower enige twijfel is gewekt om dat de Russische regering een Russisch- Amenkaans verdrag „op bilaterale basis" had aangeboden terwijl het hand vest van de Verenigde Naties een onder ling verdrag tussen vele staten is. Hij voegde hieraan toe: „Doch u zult het ermee eens zijn dat een verdrag van vriendschap tussen -de twee sterk ste machten ter wereld veel zou bijdra gen tot een gezonder internationale toestand. Aan de andere kant zijn wjj bereid soortgelijke verdragen te sluiten met andere landen, zoals Engeland en Frankrijk. Ten slotte, het voorstel om een verdrag te sluiten tussen de twee groepen staten van de NAVO en de verdragsorganisatie van Warschau staat nog steeds open", aldus premier Boelganin. De toon van deze boodschap van pre mier Boelganin was zeer vriendelijk en hoffelijk. De maarschalk prees „de vriendelijke toon" van de boodschap van 27 januari van president Eisen hower. legatie in Genève geven een voorstelling van zaken over hetgeen er op 7 januari m Genève besloten zou zijn, die geheel in strijd is met de feiten. Nu Nederland hierover eerst opheldering wenst, alvo rens het tot voortzetting van de bespre kingen kan besluiten, lijkt het waar schijnlijk dat de moeilijkheden die er in Indonesië zuilen rijzen over een even tuele voortzetting van de onderhandelin gen in Genève eerst dienen te worden opgelost, voordat de Indonesische dele gatie met goed fatsoen de Nederlandse delegatie zal kunnen ontmoeten. In ge nève schijnt de Indonesische delegatie een soort zenuwoorlog tegen Den Haag te voeren. Uit een nieuwe nota die zij gisteravond aan de Nederlandse rege ring heeft verzonden blijkt, dat de In donesische delegatie tegen het door Ne derland gevraagde gesprek opziet en maar liever naar Djakarta terugkeert. -De- Indonesische?minister-president, Burhanuddin Harahap.' heeft gezegd, dat de Indpnesische delegatie in Geneve vol mandaat is gegeven. Harahap gaf commentaar op de nota van de Neder landse regering, die donderdag aan de Indonesische regering is overhandigd en waarin een ontmoeting van de aide delegaties wordt voorgesteld, met als hooofddoel opheldering te brengen over de meningsverschillen. De Indonesische regering heeft her haaldelijk verklaard, dat zij de confe rentie in een slotvergadering wenst te beëindigen op basis van de op 7 janu ari bereikte resultaten, toen de confe rentie werd opgeschort. Nederland handhaaft met verwijzing naar het op die dag uitgegeven gezamenlijke com munique, haar standpunt, dat de bespre kingen niet zijn beëindigd. Karanap weigerde de vraag te beant woorden. of er voor de Indonesische delegatie een tijdslimiet is gesteld om de besprekingen te beëindigen. Hij ver wees naar eerdere verklaringen, waar in gezegd wordt, dat de Indonesische besprekingen niet tot het oneindige wenst uit te stellen. Ongeveer honderdduizend Fransen heb ben gisteren- in Algiers gedemonstreerd om de aftredende gouverneur-generaal Jacaues Sonstelle, uitgeleide te doen en het toekomstige Algerijnse beleid van de nieuwe Franse regering te veroordelen. De grote menigte doet vermoeden, dat er volgende week moeilijkheden zullen komen, wanneer de nieuwe Franse pre mier Guy Mollet en zijn minister voor Algerije generaal Geoge Catroux, zullen aankomen. De menigte, hoofdzakelijk oorlogsveteranen, schreeuwde leuzen als „Treed af, Mollet" en „Catroux, aan de galg". De Nationalistische Tunesische leider, Habib Bourguiba. heeft aangekondigd dat hij naar Frankrijk zal gaan om daar bu de Franse .regering te pleiten voor een versneld onafhankelijk maken van Tu nesië. O De lijfarts van president .Eisen hower heeft verklaard: „Niemand die vier en een halve maand geleden een hartaanval gehad heeft is nu in de nositle „om te heslissen of hij zich-kan didaat zal stellen voor het president, schap van Amerika". TN aansluiting op het officiële com- *- muniqué over de conferentie van Eisenhower en Eden vernam Ass. Press van Amerikaanse autoriteiten Vijf schepen van de Italiaanse Ma rine, die de opdracht hadden gekre gen in de gevaarlijke Straat van Messina te gaan zoeken naar de Ne derlandse onderzeeër 0-27 zijn terug geroepen, nadat gebleken was, dat het schip rustig in Den Helder ligt. De kruiser Duca Degli Abruzzi, de mijnenveger Tuhpano en de onderzeeër Tazzoli en de huïpschepen Andromedea en Abba waren naar de door een vlie gende storm opgestuwde wateren ter hoogte van Kaap Peloro gedirigeerd, nadat daar een „sos-boei" van de O- 27 gevonden was. Deze boei, waarin zich een telefoon be vindt. welke het mogelijk maakt van de oppervlakte van de zee met de on derzeeër te telefoneren, was door de O- 27 bij een oefenreis in december bij i'oulon verloren. Dit verlies was direr*» gemeld aan de Franse autoriteiten, die de oefeningen leidden en de Italiaanse marine. Het zoeken werd gestaakt, toen bleek, dat de boei onder de mosselen zat en de roest al diep in de ketting was ge vreten. Kort daarna werd uit Den Haag bericht ontvangen, dat de 0-27 reeds voor de Kerstdagen van de betreffende oefenreis teruggekeerd was en thans in de haven van Den Helder ligt. Na de oorlog, van 1946 tot en met 1955, zijn uit ons land door bemiddeling van de officiële emigratieorganen 244.951 personen geëmigreerd. Daarvan emi greerden respektievelijk naar Argenti nië 924, Australië 70.640. Brazilië 3.130. Canada 105.022, Nieuw Zeeland 13.030, Rhodesia en Nyassalanö 819, Zuid-Afri- ka 22.903. de Verenigde Staten van Ame rika 26.209 en naar andere landen met uitzondering van Europa 2.2-4. die de besprekingen hebben, bijge woond, dat overwogen wordt de zich in de Middellandse Zee bevindende zesde Amerikaanse vloot naar het Midden-Oosten te zenden om te kunnen ingrijpen indien vijande lijkheden in dit gebied zouden uit breken. Ook het Britse plan om strijdkrachten van de Ver. Naties langs de grenzen van Israël en zijn buurlanden te laten patrouilleren, wordt onder zocht. Een nadeel van dit plan is echter, dat de Sowjet-Unie een bij drage tot deze strijdmacht zou wil len leveren en zo vaste voet in het Midden-Oosten zou proberen te krijgen. Verder werd nog vernomen, dat En geland er mee heeft ingestemd, dat communistisch China nog ten min ste een jaar buiten de Verenigde Naties moet blijven. De Amerikaanse regering is bereid om, te zamen met Groot-Brittannië en veertien andere landen, de ha»-- delsbeperkingen met communistisch China opnieuw te bezien, maar een voorstel van Eden, dat die beper kingen niet scherper zullen zijn dan die voor andere communistische landen, heeft Eisenhower afgewezen. DE BILT, vrijdag 10 uur: In de afge-' lopen nacht is oen front dat de begren zing vormt van minder koude lucht, uit het Noordoosten ons land binnengedron gen. De vorst nam daarbij belangrijk af. De minder koude lucht bedekt het gehele Oostzeegebied, maar in vrijwel geheel Rusland heeft de zeer strenge vorst zich gehandhaafd. Het front dat deze koude lucht begrenst, komt langzaam naar het Westen. Dst gebeurt onder invloed van een krachtig hogedrukgebied dat zich boven Noordoost-Rusland ontwikkelt. Het hogedrukgebied boven Scandinavië begint iets m betekenis af te nemen. De komende 24 uur blijft ons land. in de minder koude lucht, waarin 's nachts lichte vorst voorkomt en overdag tempe raturen om het vriespunt. Sneeuw* van' enige betekenis is niet te verwachten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1