Vandaag slotzittingte Genève? Positieve reactie van Nederland V.S. verbieden reizen naar Hongarije i Afkoeling MINISTER MR. L A. DONKER VANNACHT OVERLEDEN LEVERING REEDS BEGONNEN Mr. L. A. Donker was geacht door vriend en tegenstander V)n &en ilc? Omstreden zaak Eden sceptisch Nadere regeling bleef uit Protestnota's tegen arrestaties Ook C.H.U. vraagt zendtijd Weldra in de drie grote steden Weeroverzicht Weinig ruimte voor hogere lonen ZATERDAG 4 FEBRUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3300 V. VORDEN - VIANDEN m Hof diner uitgesteld Laatste nieuws uit Parijs kE SER-ADVIES NIET EENSTEMMIG O AMERIKA heeft gisteren het reizen van Amerikaanse burgers naar Hongarije verbóden. In een nota wordt de Hongaarse regering ervan beschuldigd. Hon gaarse employé's van de Ameri kaanse legatie te vervolgen en de vrijheid van drukpers te be knotten. (Van onze verkeersredacteur) B INNENKORT hoeft het niet meer voor te komen, dat u onverhoeds de pas wordt afgesneden door een tram. U wordt dan tijdig gewaarschuwd. De vervoerbedrijven van de drie grote steden zullen namelijk binnen afzienbare tijd de beschikking hebben over seinlampen, door middel waarvan de wagenvoerders kunnen laten weten welke kant hun voertuig uitgaat. 2i« verder pag. 3, 4e koi.) J7 EX DL'1 ZEN DEM le zers verkeren in span ning over de uitslag van Tronic's grote icinter- avondprijsvraag „Wie ben ik?" Als het aan ons gelegen had, zouden wij een eina hebben gemaakt aan deze spanning door vandaag de vi>slug-te publiceren. Wij hebben zoveel mensen ge rekruteerd als mogelijk was om de bergen oplos singen te controleren Hiermee zijn wij nage noeg gereed, maai nu komt nog de moeilijkste taak voor de jury: het be oordelen van de rijmpjes. U moet dus nog even ge duld hebben. Op zaterdag 18 februan hopen wij de oplossingen te geven met de namen van de prijswinnaars. Wij moeten u dus nog enige tijd in spanning laten ver keren. Het einde is echter tn zicht. Let u allen pp de datum: 18 februari? Kind op overwes gedood Het achtjarig dochtertje van de heer J. Neijmeïjer te Koekange is zaterdag ochtend op weg naar school door de trein MeppelGroningen op een on bewaakte overweg gegrepen. Het kind was op slag dood. Rotterdam Witte d« Withstraat 30 Telef. 115700 (4 W Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •u-Gravenhage: Huygenspleia 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19 30 u.: Tel. 362669 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 18 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot Zondagavond. MORGEN OM HET VRIESPUNT. Veranderlijke bewolking met hier en daar mist en vrjjwel nergens sneeuwval meer. Zwakke wind, draaiend naar Westelijke richtingen. Vannacht lichte, plaatselijk matige vorst. Morgen overdag temperatuur om het vriespunt. ZON EN MAAN Jebr. zon op S.16 uur. onder 17.33 uur, maan op 3.42 uur. onder 11.49 uur. S febr. zon op 8.14 uur. onder 17.35 uur, maan op 4.38 uur. onder 12.34uur. pfreotenr: H. DE RUIG IN „Doorbraak", het orgaan van de Prot. Chr. Werkgemeenschap in de P.v.d.A., kwam de volgende ont boezeming voor van een doorgebro kens: „Het enige wat mij in de pro gramma's van bepaalde christelijke partijen aantrok, was hun strijd voor de christelijke school, waar ik per soonlijk een voorstander van was en nog ben. Maar na de onderwijspacifi- oatie is ook dat enige aantrekkelijke vervallen." Het is duidelijk dat iemand, die de christelijke politiek alleen om de christelijke school aanvaardbaar vindt, het wezen en de drijfveren van de christelijke politiek niet begrepen heeft. De strijd om de christelijke school Is niet te isoleren uit het geheel van de christelijke politieke strijd. Want de strijd om de christelijke school is van meet af een strijd om het karakter van de staat geweest. Dat in die strijd met betrekking tot de school een bepaald compromis be reikt is afgedwongen, mag men wel zeggen dat wij als pacificatie aanduiden, betekent niet dat die strijd afgelopen ia, noch ook dat de chr. aehooi buiten gevaar is. WAT het eerste betreft, wij hebben onlangs in een referaat over de christelijke partijformatie aangetoond fiat de grondvragen, die de verhouding vea overheid en school beheersen, grondvragen zijn, die over de hele lijn der politiek aan de orde zijn. Omdat het hier in wezen gaat over de vraag of de overheid bij haar beleid met Gods geopenbaarde wil zal rekenen. Thorbecke heeft daarover indertijd aan Groen van Prinsterer geschreven: dat m een salto-mortale, waar ik voor terugwijk. En de heer N. Stufken* zei het onlangs in de Tweede Kamer op tsjn manier: een rechtlijnige toepas sing op de samenleving van wat In het persoonlijk leven als een godde lijke gave is ontvangen is principieel onaanvaardbaar en praktisch onuit voerbaar. En daarom is in Nederland ds gchootkwastie nooit afgelopen. Want het bereikte compromis blijft altijd Éggen in de spanning van de in Neder land bestaande tegenstelling over de vraag of het Woord Gods voor de over heid normatief zal zijn. DA* HBjtot ook 'In «te praktik. De aociaüstea auja met de liberalen de strijders voor de openbare school. Die school Mgt in de lijn van de socia listische en liberale opvattingen over het karakter van de samenleving. Op het gebied van het nijverheids onderwijs bestaat bij de socialisten een duidelijke voorkeur voor de openbare school en stellen zij de bijzondere school secundair. Op dat gebied wil de F.v.d.A. geen gelijkstelling. Op de laatste dag van het oude jaar kwam „In de Waagschaal" vertellen dat de Reformed Church in Canada seer sceptisch staat tegenover „de wilde jacht naar eigen christelijke scholen en verenigingen". Zonder overdrijving kan, zo vervolgde 't blad, gezegd worden, dat „dit gedoe de Canadezen hevig tegen de borst «tuit". Er ia immers op de openbare scholen in Canada gelegenheid tot godsdienstonderricht en er wordt uit de Bijbel gelezen en gebeden. De schrijver vergeet echter te wij- sen op het oppervlakkige karakter van dit alles. En zo demonstreert dit arti kel dat men vanuit Nederland de stich ting van christelijke scholen in der vreemde tegenwerkt. IN het verleden jaar verschenen handboek „Pastorale sociologie" wordt het pleit gevoerd voor een ander schooltype, een mixtum van een christelijke en een neutrale school. In de Wieringermeer heeft men, zo lezen wij op pag. 218 v.v. van dit boek, ge- itreefd naar een schooltype, dat, beter dan de huidige openbare school dit kan, zo breed mogelijke lagen van ons volk zou kunnen bevredigen. Men kwam tot de oprichting van een achoolvereniging voor Nederlands Volksonderwijs. Als grondslag aan~ vaardde de vereniging in aansluiting aan de beide geestelijke machten, die aard en karakter van het Nederlandse volk wezenlijk hebben bepaald, te weten: Evangelie en Humanisme, de beginselen van waarheid, naastenliefde sn gerechtigheid. DEZÏ voorbeelden kynnen gemak kelijk met meer worden aange vuld: men denke aan het „Herderlijk Schryven" en wat daarover zo al ge legd er. geschreven is. Maar hier blijkt uit dat de christe lijke school in de kringen van de door braak zelf in geding is. En zij is in gprtinu omdat men hu de doorbraak de realiteit van de anti these miskent. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Indonesië stelde ruil van gevangenen voor De Britse premier Sir Anthony Eden heeft gisteren op een persconferentie in Washington verklaard, dat zij besprekin gen met president Eisenhower zijn ver wachtingen hebben overtroffen. Er is een grotere mate van overeenstemming bereikt dan venvacht was. zei Eden. Ovei Boelgamn's brief van donderdag aan president Eisenhower zei Eden niet helemaal overtuigd te zijn van de waar de van een nieuw vriendschapsverdrag, zo spoedig nadat het vorige door de Sowjetume was verscheurd. Eden zei, dat hij indertijd zelf met Molotow een vriendschapsverdrag met een looptijd van 20 jaar had onderte kend en dat later Engeland dit verdrag heeft willen uitbreiden tot 50 jaar. De Sowjetume heeft het verdrag vorig jaar echter opgezegd, omdat Engeland de Parijse akkoorden voor herbewapening van West-Duitsland goedkeurde. De persconferentie werd door de radio naar Engeland uitgezonden. Dat was voor de Engelsen een bijzondere attrac tie, want op eigen bodem heeft Eden, evenals zijn voorganger Churchill, stand vastig geweigerd deel te nemen aan openbare persconferenties, omdat dit een onhoffelijkheid zou zijn tegenover het parlement. (Van onze parlementaire redacteur) Van officiële zijde werd ons gisteravond medegedeeld, dat reeds geruime tijd geleden het voorstel werd gedaan om tot uitwisseling over te gaan van fie Nederlandse gevangenen, die In Indonesië op hun berechting wachten, met de Indonesische infiltranten, die in Nieuw-Guinea gevangen zitten. Neder land heeft op dit voorstel positief gereageerd. Men beperkte zich gister avond van officiële Nederlandse zijde tot dit commentaar op het bericht uit Genève. Uit het feit, dat Nederland op dit voorstel positief reageerde, moet worden geconcludeerd, dat Indonesië hiertoe het initiatief heeft ge nomen. Het ANP vernam, dat de ambassa deur in bijzondere missie, de heer Oto- ya Ramelan dit voorstel zou hebben gedaan tijdens zijn gesprek van vorige week met de Nederlandse minister-pre sident dr. Drees. Nader vernemen wij. dat nadat dit voorstel was gedaan, werd De maatregel Is de eerste van deze soort sedert de dooi in de koude oorlog na de topconferentie van Genève. Het is een van de drie stappen die Washington doet in verband met de arrestatie in Hongarije van Endre Marton, de Boedapester cor respondent van Associated Presse en zijn vrouw Ilona, die correspondente voor United Press was. De Martons, die Hongaren zijn, heb ben gevangenisstraffen gekregen wegens Het dagelijks bestuur van de Chris telijk Historische Unie heeft zich tot de minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen gewend met een schrijven, waarin, naar aanleiding van opmerkin gen in de memorie van antwoord op de begrotting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over het beschikbaar stellen van zendtijd aan de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, wordt ge zegd, dat de Christelijk Historische Unie, wat radio-uitzendingen betreP, in pre cies dezelfde omstandigheden verkeert als de Volkspartij voor Vrijheid en De mocratie. De Christelijk Historische Unie zal gaarne, wanneer eventueel zendtijd ter beschikking van daarbij belanghebben de politieke partijen zal worden gesteld, als „belanghebbende politieke partij" worden beschouwd. Het bestuur verzocht de minister dit standpunt ter kennis van de Radioraad te willen brengen en bij zyn uiteinderiyke beslissing daarme de rekenng te willen houden. y av* „spionnage". Tegelijk met de Martons werden twee andere Hongaren gearres teerd. Het zijn plaatselijke employé's van de Amerikaanse legatie, die eveneens tot gevangenisstraffen zijn veroordeeld. Ver der zijn zeven andere plaatselijke em ployé's van de legatie gedurende de pe riode van 1951-*54 gearresteerd. Hun lot is onbekend. De nota houdt in: 1. Amerikaanse burgers krijgen geen geldig paspoort voor Hongarije, uitgezon derd in bijzondere gevallen. 2. Amerika is van plan nieuwe beper kingen op te leggen aan het reizen van •Hongaarse diplomaten in Amerika. 3. Amerika beschouwt besprekingen mat de Hongaarse regering over verschil lende vraagstukken tussen de twee landen niet langer als doenlijk. Meer dan een jaar geleden heeft de regering van Boedapest het verlangen te kennen gegeven met Washington over handelsvraagstukken te spreken. Advertentie Kasteel Vorden te Vorden met 80 ha bos en landerijen veranderde van eigenaar door bemiddeling van Benmnk's Landerijen Bui eau te Gorssel. Iets verder van huis en wel m de mooie omgeving van Vianden (Luxemburg! werd een prachtig terrein voor 't stichten van een leereatieoord aangekocht. Logisch is de vraag „Zijn er nog mogelijk heden m deze tijd van veel vraag en weinig aanbod'"' Toch kan Benmnk U hier te lande nog een rijk gevarieerde offerte maken van klem tot groot. Over groot gesproken: Benmnk kwam pas -/eer enthousiast terug uit de Correze. Hij bezichtigde daar een aaneengesloten land goed van ruim 600 ha Oordeel zelf of dit entho jsiasme gewettigd is: uniek natuur schoon zeldzame jacht uitzonderlijk gaaf kasteel en een waarde aan kaprijp hout van minstens vijf ton Belangstelling'' Telefoon K 6759455 Als gevolg van het plotseling overlijden van de minister van justitie, miL. A. Donker, is na overleg met leden van de ministerraad, besloten dat het diner ter eie van H.K.H. Punses Beatrix door H.M. de Koningin en Z K H. de Pnns der Nederlanden aangeboden aan de letten van de regering, hoge colleges van staat en. andere hoge autoriteiten, hedenavond bi het paleis te Amsterdam geen door- gong zal vinden. Het is te verwachten, dat dit diner thans op 25 februari a.s. Plaats heeft. Genevie Fath toonde gisteren haar collectie, d>' gekenmerkt wordt door de kelk-lijn. Dc/c lijn woidt verkregen door een naad die horizontaal midden over de óuste loopt. De aldus gevormde kelk wordt opgevuld met witte ja'bots. In deze collectie, die overigens niet zoveel indruk maakte, kwamen voorts veel klokkende wikkelrokken voor en kopmouwen. overeengekomen dat voor deze uitwisse ling van gevangenen een nadere rege ling zou worden getroffen. Tot dusver hebben de Indonesiërs echter aan hun voorstel geen uitwerking gegeven. Wij vestigen er de aandacht op, dat dit Indonesische voorstel geen onderdeel uitmaakte van de nota-wisseling, die de laatste weken tussen Nederland en In donesië plaats vond en dat thans plot seling een Indonesische woordvoerder in Genéve blijkbaar het ogenblik geko men acht om dit in de openbaarheid te brengen. Afgewacht moet worden of men hier te maken heeft met een proef ballon of met de inleiding tot een nieu we stap om toch nog tot het houden van de door Indonesië gewenste slotbij eenkomst te komen. Vandaag is de Indonesische zaakgelas tigde in Den Haag. de heer Kweedhie- hoo bij de legenngscomirussans vooi c,e Indonesische aangelegenheden, mr N S. Blom geweest, waarbij deze namens de Indonesische delegatie in Genéve nog maals op het houden van een slotzit ting aandrong. Daarbij werd echter geen bevredigend antwoord gegeven op het verzoek, dat de Nederlandse regering in haar jongste nota aan Djakarta heeft gedaan nl. dat eerst een bijeenkomst van de beide delegaties zou worden ge houden tot opheldering van de misver standen, die sinds de informele bijeen komst van de ministers te Genève op 7 januari zijn gerezen. Nederland stelde in deze nota als voorwaarde voor de voortzetting van de Onderhandelingen deze éis van opheldering. Het is niet duidelijk of het bezoek van de heer Kweedhiehoo het Indonesische antwoord betekende van de laatste Nederlandse nota. De Amerikaanse commissie voor atoomenergie heeft dinsdag bekendge maakt dat een begin is gemaakt met proefnemingen met ontwerpen van atoommotoren voor vliegtuigen. Op deze foto ziel mat hoe chilcleruchtig gekleed de igeritutnve minister tan arbeidhoofdman Festut Okote Eboeen dient echtgenote Victoria bij het Fede rale fluit tan Afgeianrdigden verschenen om daar kennis te maken met H.M. koningin Elisabeth i an Engeland en Z.k'.ll. prins Philip, die op het, ogen blik een bezoek aan ISigerië brengen. is rijkelijk met kralen behangen. Zeer belangrijk is bij het kostuum van de minister de strooien hoed met de grote veer. terwijl hij om de hals enige snoeren kralen draagt. De sleep tan de minister is meer dan zes meter lang en wordt gedragen door een bediendedie het uiteinde en an om zijn hals heeft geknooot. zoals het gebrnik dat eist. Ook het gewaad van de ministersvrouw Sinds zijn ziekte wordt de porte feuille van Justitie ad interim beheerd door de minister van Binnenlandse Zaken, dr. L. J. M. Beel. In de nacht van vrijdag op zaterdag is in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam overleden de minister van Justitie, mr. L. A. Donker. De overledene moest vrijdag plotseling in het ziekenhuis worden opgenomen. Aanvankelijk werd gemeld dat deze opname geen ongerustheid behoefde te verwekken, uoeh in de loop van de dag verergerde de toestand dermate dat hedennacht het einde kwam. Mr. Leendert Antonie Donker werd op 7 september 1899 te Almkerk (N.B.) geboren. In Gorinchem bezocht hij de H.B.S. en deed in 1920 staatsexamen A-, waarna hij aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam rechten ging studeren. In 1924 vestigde hij zich als advocaat en procureur te Rotter dam, waar hij in 1927 voor de S.D.AJ?. tot lid van de gemeenteraad werd ge kozen. Vier jaar later kreeg hij zitting in de Prov.'Staten van Zuid-Holland. Sedert 1935 was mr. Donker, die naar de Partü van de Arbeid overging, lid van de Tweede Kamer. Hij was voor zitter van de parelmentaire enquête commissie regeringsbeleid 19401945 en voorzitter van. de Raad voor het Rechtsherstel. Nadat in 1951 ihr. mr. Van der Goes van Naters bedankt had voor het fractie-voorzitterschap van de P.v.d.A. in de Tweede Kamer werd mr. Donker in cfiens plaats benoemd. Tijdens de kabinetscrisis in 1052 werd mr. Donker belast met de vorming van een kabinet, hij slaagde daarin echter niet. Zijn opvolger dr. Drees formeerde een nieuw kabinet waarin mr. Donker als minister van justitie werd opgenomen. V^vv-" 3** ft V t-eeyty £§tv&a,..vv 4 - 4 a Me lichting- seinen op alle trams Voor het zomer Is, kunnen alle Amsterdamse. Rotter üamse en Haagse trams met richtingaangevers zijn uit gerust. Of die apparaten dan inderdaad zullen functio neren hangt echter af van de minister. Er zal namelijk een wettelijk besluit moeten ivorden genomen, dat toe staat de richtingselnen eerder te gebruiken dan de destijds door de minister van Verkeer en Waterstaat bepaalde datum. Die datum is: 1 januari 1958. Over een aanmerkelijke vervroeging van dit tijdstip wordt hans echter gepraat. De tram-cligno- teur op iets meet dan een derde van de ware grootte. Schipper Kes van de Markerboot (rechts) en tivee Marker bootslie den zijn er met sleden op uitgetrok ken om in Monnikendam levensmid delen te halen, die hoog nodig waren Over het ijs van de Gouwzee keerden de mannen met de sleden naar Marken terug. Op de achter grond ligt Monnikendam. De slechte toestand van het tjs maakte het lopen niet bepaald gemakkelijk. Ideaal Aloysius Mozier, een 52-jarige scheepsbouwkundige in Baltimore, heeft de afgelopen dne jaar meer dan een half miljoen pakjes graszaden op eigen kosten vcrspieid om ,,een groene strook rond de wereld te planten tegen het rode gevaar van het communisme". Hij zoekt zijn ar beidster! em ook tn Europa en levert bij de /.aden tevens de noodzakelijke werk tuigen. DE BILT. zateidag 10 uur. De af gelopen nach' kwam an ons land behalve m het Noordoosten niet meer dan lichte vorst voor. In Gionmgen, Friesland Di ente en 0\ erijssd stroomde evenwel tegen de ochtend koudere lucht binnen die boven het in Noordwest Duitsland aanwezige sneeuwdek sterk was afge koeld. De temperatuur daalde toen m Eelcie, Leeuwarden en Twente tot 8 graden. Intussen begint het boven Scandinavië gelegen hogedrukgebied sterk van bete kenis af te nemen Boven Engeland handhaaft zich echter een centrum van hoge druk en daarom wordt bij ons de wind. die nog geruime tijd zwak blijft Westelijk Een langzaam invallende dooi wordt daarom zondag verwacht De /eer koude, in Oost-Europa aan wezige. lucht is in Polen vrijwel tot stil stand gekomen. De kans, dat deze lucht Nederland bereikt moet thans zeer klein worden geacht Mr It, A. Donker, De crematie van het stoffelijk over schot van de minister van Justitie, mr. L. A. Donker, is bepaald op woensdag a.s. te Westerveld. WIE van een door Eisenhower ea Eden uitgegeven communiqué zou verwachten dat daar nu precie* in staat wat Amerika en Engeland zullen gaan doen. komt bedrogen uit. Het is ook niet redelijk dit te ver wachten. Want men kan in de politiek mt eenmaal niet spelen met alle kaarten op tafel. Hoofdzaak is dat de grote lijn dui delijk blijft en dat de beslistheid dui delijk zichtbaar is Uit wat er gezegd is, blijkt dat En gelsen en Amerikanen bereid zijn hun militaire macht in te zetten ten einde de vrede m het Nabije Oosten te hand haven. De vrede, dat wil dus zeggen: de wapenstilstandsvoorwaarden tus sen Arabieren en Israëli's. Wanneer het er werkelijk tot vrede zal komen, moet er meer gebeuren. Maar eerst moet de zaak daar al- gekoeld worden. Het is van belang dat Amerika. En geland en straks Frankrijk zich daar mee gaan bemoeien. (Van ome parlementaire redacteur) Naar wij vernemen Is de Sociaal Economische Raad gisteren niet tot een eensluidend advies aan de regerirjg kunnen geraken over de berekening van de ruimte voor eventuele loonsverhogin gen. De raad heeft in zijn advies vier verschillende berekeningen opgenomen. Tengevolge van het feit, dat niet tot concrete uitspraken kon worden geko men, zal het advies van de SER de re gering weinig houvast bieden, Het ge volg hiervan zal tevens z|jn, dat in de Stichting van de Arbeid, waarin loon onderhandelingen zullen plaatsvinden evenmin over een duidelijke richtlijn kan worden beschikt. De cijfers in het S.E.R.-rapport lopen ver uiteen, maar uit het advies van de S.E.R. valt wel ap te maken, dat er niet zo heel veel ruimte voor verdere loonsverhogingen bestaat, wanneer men tenminste rekening wil houden met het feit, dat de invoering van de gewijzig de secundaire arbeidsvoorwaarden (va kantietoeslag enz.) reeds een loonsver hoging van 3 pet veroorzaakt. Voorts dat de loonbeweging in de be drijfstakken via de collectieve arbeids overeenkomsten nog tot enige procenten stijging zal voeren en dat voor de in voering van de oudedagsvoorziening en de verhoging van de huren per K ja nuari 1957 op een stijging van de lonen, met 4 pet moet worden gerekend. In to taal ongeveer 19 pet. Het hangt er natuurlijk wel van af of men de huurverhoging van 25 pet inder daad op 1 januari 1957 zal invoeren of dat men deze zal uitstellen. Be Amerikaanse federale rechter Louis Goodman heeft dinsdag een ver zoek van Ceryl Chessmann. om voor een nieuw verhoor te worden voorgeleid, af gewezen. Als dit verzoek was ingewilligd had Chessman, die sinds 1948 strijdt voor herziening van zijn doodvonnis, de gevangenis van San Quentin kunnen ver laten. (Vari onze parlementaire redacteur) [JET plotseling overlijden van de 11 minister van Justitie, mr. L. A. Donker, heeft hedenmorgen in Den Haag in de kring van ministers en op het departement van Justitie grote verslagenheid gewekt. De iaatste jaren gaf de gezondheidstoe stand van minister Donker reeds herhaaldelijk reden tot bezorgdheid. Telkens waren er tekenen, die er op wezen, dat hij dreigde te bezwij ken onder de zware last van de ministeriële verantwoordelijkheid. Mr. Donker was een bewindsman van formaat, die bij vriend en te genstander groot respect afdwong door zijn grote voortvarendheid, zijn noeste ijver en scherpzinnig ver stand. NTA de bevrijding tiad hij in het L politieke leven als lid van de Tweede Kamer-fractie van de Partij van de Arbeid steeds meer op de voorgrond. Vooral als voorzitter van de Parlementaire Enguêtecommissie en van de commissie voor Privaat- en Strafrecht uit de Tweede Kamer wist hij het respect en het vertrou wen van alle partijen te winnen Diepe bewondering had iedereen voor hem als voorzitter van de en quêtecommissie. Hij was de man, die vaart bracht in de totstandkoming van de omvangrijke rapporten van deze commissie. Hierdoor alleen Veeds zal zijn naam in de parlemen taire historie blijven voortleven. Ook als voorzitter van de Tweede Ka merfractie van de Partij van de Ar beid, welke functie hij van 1951 tot 1952 vervulde, bleken zijn bijzondere gaven. RIJ zijn optreden als minister van Justitie in september 1952 in de zomer van dit jaar was hy als kabinetsformateur betrokken by de oplossing van de kabinetscrisis verraste hij de Tweede Kamer met een opsomming van al hetgeen hij zich voornam in de periode van zijn ministersloopbaan tot stand te bren gen. Het belangrijkste v~-rk, an", mi nister Donker heeft geëntameerd :s wel de herziening van het Burger lijk Wetboek. De debatten i'i de Tweede Kamer over de zogenaamde vraagpunten werden mede door de juridische scherpzinnigheid en de gedegenheid van minister Donker op biizonder hoog peil gebracht. Vooral vooi de medewerkers van minister Donker op het departement van Justitie is het vandaag *cn zwarte dag. omdat deze min-ster de bijzondere gaven bezat het ambtelijk apparaat vlugger te doen marineren en zijn medewerkers enthous'r.s* te maken voor het werk. dat verzot moest worden Men kan "o "tateren, dat minister Donker niet cl het werk, dat hij zich in 1952 nat', voor genomen te verrichten, heeft kunnen afmaken, maar vast staat, dat hij on der de bewindslieden, die tot dusver aan het departement van Justitie leiding hebben gegeven, tot de groot sten moet worden gerekend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1