Russische spion ontdekt op een der schepen in Aalesund Reeds 150 doden door Fells fabrieksbrand in Nijkerk AUTO RAAKTE TE WATER: VIER PERSONEN VERDRONKEN Min. Beel gelast onderzoek Noren opnieuw opgeschrikt Hotelbrand eist twee doden Minister v. d. Kieft terug uit de West Weeroverzicht Mr. van Lmpel m Djakarta *13Èlfc-- MAANDAG 6 FEBRUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3301 Minister Donker in de ministerraad herdacht bespannen sfeer bij bezoek van Mollet WOLVEN BIJ ITALIAANSE DORPEN van mensen Ruitengewone vergadering Raad van State Nieuwe getuigen naar Djakarta Machinepark verwoest Franse uitnodiging aan Boelganin Met yale-wagen van l meter hoogte gevallen „De Nederlandse en Indonesische delegaties hebben besloten elkaar op dinsdag a.s. in Genève wederom te ontmoeten." Deze korte verklaring werd zaterdagavond gedaan door een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, kort nadat uit Genève en Djakarta reeds was gemeld, dat de Indonesiërs de confe rentie als mislukt beschouwden en klaar stonden uit Genève naar Djakarta te vertrekken. Minister Anak Agoeng en de zyncn hadden de avond tevoren al een afscheidsdiner aangeboden, waaraan o.a. Zwitserse autoriteiten hebben aangezeten. Deze nieuwe verrassende wending zou een gevolg zijn van een telegramwisseling tussen de leiders van de beide delegaties, de minis ters Luns en Anak Agoeng. Minister Luns zou daarbij het initiatief hebben genomen. I- Onrust in Algerije ZAAK-SCHOKKING Prinses Beatrix zal delegaties ontvangen m Nieuwe ambassadeur in Madrid Herdenkingsbijeenkomst minister Donker Weersverwachting geldig tot dinsdagavond. MORGEN OPKLARINGEN Aanvankelijk zwaar bewolkt met plaatselijk mist, later opklaringen. Zwakke tot matige wind, draaiend naar noord tot noordoost. Vannacht over het alge meen lichte vorst. Morgenmiddag op de meeste plaat sen lichte dooi. ZON EN MAAN 7 febr. zon op 8.13 uur. onder 17.37 uur, maan op 5.26 uur, onder 13 26 uur. Directeur: II. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKDINS SLOT MET ontsteltenis vernamen wij za terdagmorgen he» overlijden van minister Donker. De heet Donker was een bijzonder bekwaam en bijzonder ijverig minister. Hij was een Integere figuur met een vast karakter. En daarbij een princi pieel en overtuigd socialist. Nederland verliest in hem een uitstekend minis ter en de Partij van de Arbeid een man die een sieraad van haar was. Aan het begin vun de heden gehou den vergadering van de ministerraad heeft minister-president, dr. W. Drees. de overleden minister van Justitie, mr. L. A. Donker herdacht. Dr. Drees heeft daarbij geschetst de grote betekenis, die de thans ontsla pene heeft gehad voor het land en voor het kabinet. De Nederlandse regering en de re gering van de U.S.S.R. zijn overeen gekomen, dat een Nederlands smal deel een bezoek aan Leningrad zal brengen, terwijl tegelijkertijd een Sowjet smaldeel Rotterdam zal be zoeken. Als tijd voor bezoek is vastgesteld 20—24 juli 1956- De samenstelling van beide smal delen zal gelijk zijn. De beide vloot- verbanden zuilen bestaan uit een kruiser en twee torpedobootjager». Begunstigd door een stralende zon is zaterdag in de omgeving van Leiden weer de traditionele molentocht gehouden, welke verleden jaar niet kon ivorden georgani seerd. Een overzicht bij een der molens in de buurt ian Rijptvetering waar juist een plocgje schaatsenrijders passeert. Van officiële Nederlandse zijde werd medegedeeld, dat de ontmoeting die mor gen in Genève zal plaats vinden, ls be doeld om klaarheid te brengen In de gebleken verschillen van opvatting. Ge hoopt wordt, zo werd daaraan toege voegd, dat, nadat die klaarheid zal zUn verkregen, de conferentie zat kunnen worden voortgezet. Uit Indonesische bron in Genève werd vernomen dat zaterdag -de gehele dag telegrammen en telefoontjes zijn ge wisseld tussen Den Haag. Genève en Djajkarta. Een persoonlijk telegram van minister Luns schijnt daarbij de door slag te hebben gegeven. Onmiddellijk na de ontvangst van dit telegram gaf mr. 'Anak Agoeng een ver klaring uit, waarin hij onder meer zei- «e ..er van overtuigd te zijn, dat de onderhandelingen thans vlot en snel naar een geslaagd einde zullen lelden". Indonesische regeringsautoriteiten heb ben heden hun verwondering uitgespro ken over het op het laatste ogenblik door Nederland genomen besluit omb de Ne derlands-Indonesische besprekingen Jin Genève te hervatten. Zij weigerden voor spellingen te deen over het verloop van cfe conferentie, maar zij legden er de na druk op, dat de Indonesische regering haar standpunt handhaaft, dat de her vatting alleen handelt over het formu leren van de resultaten, die op 7 janu ari waren bereikt, toen de conferentie werd opgeschort. Op een vraag over de ophelderingen, die Nederland wenste, voordat zij bereid was de onderhandelingen te hervatten, zei een woordvoerder, dat de misver standen het gevolg waren van het uit wisselen van noita's tussen de twee re geringen na- de onderbreking van de conferentie op 7 januari. De oppositiebladen schreven heden ochtend, dat zij de Indonesische delega tie er van verdachten concessies te heb- be ngedaan. zodat de onderhandelingen hervat konden worden. D» Russische minister van Buiten- lvndse Zaken, Molotow heeft in een in terview met de Londense ..Sunday Ti mes" verklaard, dat hij voorstander is van meer iop-confereniies, zoals de Ge- neefse conferentie van vorig jaar van de regeringsleiders van Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sowjet-Unle. Er dien den echter voorbereidende onderhande lingen op diplomatiek niveau aan vooraf ie gaan. Verder zei Molotow dat de Sowjet- Unie zal blijven aandringen op het slui ten van vriendschapsverdragen met de Ver, Staten, Engeland en Frankrijk, zo als in de jongste brief van maarschalk Boelganin aan president Eisenhower. Wij geloven, dat er over deze kwestie ver der van gedachten gewisseld moet wor den, voegde hii hieraan toe. In een verklaring over het contact tussen Oost en West heeft de nieuwe Franse regering er zaterdag haar vol doening over uitgesproken, dat Boel ganin, ondanks het afwijzend bescheid van president Eisenhower op zijn eerste voorstel, bereid blykt te zijn het ge sprek met het Westen voort te zetten. het Corps Diplomatique. Voor het betreden van het paleis werd de erenacht der Mariniers geïnspec teerd. In het paleis op de Dam te Amsterdam hebben HM. de Koningin en Z.K.H. prins Bern hord zaterdag nieuwjaarsreceptie gehouden voor het officiële Sowjot-pezsbureau Tas* bekendgemaakt. De Sowj et-Unie hoopt dat de Russische schepen onmiddellijk vrijgelaten zullen worden, zoals ook dikwijls gebeurd is met Noorse vissersschepen die door de Sowjet-autoriteiten waren aangehouden. Het hele incident is een betreurenswaardig misverstand, zegt de Sowjet-nota. De nota was een antwoord op een Noors protest. DE visserij-oorlog in da Naarse wateren heeft de gemoederen in Noorwegen opnieuw in beweging gebracht, doordat is ontdekt, dat Arthur Oayen, een Rus sische spionageagenl, met wie de Noren reeds eerder kennis hebben gemaakt, zich aan boord van een der Russische sche pen in de haven van Aalesund bevindt. Oeyen is bekend uit de spionageaffaire in Kirkesnes van 1954, toen een netwerk van Russische spionnen in Noord-Noor- wegen werd ontmaskerd. Hij bleef toen zelf buiten schot, hoewel het duidelijk was, dat hij als verbindingsman tussen Noren cn Russen was opgetreden. Oeyen is Russisch onderdaan, maar hij spreekt Noors zonder enig accent. Zijn groot ouders zijn jaren geleden van Noorwegen naar Moermanslc geëmigreerd. Gebleken is. dat hij zich thans op het Russische moederschip „Tambbow" in Aalesund be vindt. Zijn aanwezigheid heeft het ver moeden der Noorse autoriteiten dat er meer achter de visserijincidenten steekt dan de Russen doen voorkomen, uiteraard nieuw voedsel gegeven. De Sowjei-Unie heeft in een nota aan Noorwegen toegegeven dat de Russische vissersschepen die door de Noorse marine naar Aalesund zijn opgebracht, mogelijk de Noorse territoriale wateren hebben geschonden. De Sowjet-Unle verwierp echter een Noors protest aangezien de schending niet „opzettelijk" was gebeurd. Dit heeft Zoals gemeld zal H.K.H. Prinses Beatrix morgen een buitengewone vergadering van de Jtaad van State bijwonen. Krachtens de grondwet heeft zij thans na het vervullen van haar achttiende jaar zitting in dit hoge college. H.M. de Koningin, Z.K.H. de Prins der Nederlanden en H.K.H. Prinses Beatrix zullen morgenmiddag half vier per auto aan het gebouw van de Raad van State arriveren. Zij zullen hier worden ontvangen door de vice-president, jhr. mr. F. Bee- laerts van Blokland, dr. A. A. L. Rut gers, oudste lid van de Raad van State, en J. Th. Furstner, op een na oudste lid van het college. Zodra in de raadzaal de Staatsra den, de Staatsraad in buitengewone dienst en de acht ambtenaren van staat hun opwachting hebben ge maakt en de koningin, de prins en prinses Beatrix hebben plaats geno men, zal de koningin als president van de Raad, de buitengewone ver gadering openen en een toespraak houden ter gelegenheid van het feit, dat haar dochter prinses Beatrix voor het eerst een vergadering van het college bijwoont. Vervolgens zal prinses Beatrix deze rede beantwoorden, waarna de vice- president van de Raad het woord zal voeren. Hierna zal de koningin de buiten gewone vergadering sluiten. Prinses Beatrix zal morgen na afloop van de buitengewone vergade ring van de Raad van State in het paleis Lange Voorhout, delegaties ontvangen van het Corps Diplomati que, het Kabinet der Koningin, gemeente Den Haag en het Neder lands Padvindstersgilde, die hun ge lukwensen vergezeld zullen doen gaan van een geschenk. SS* x 1 Naar wij uit Djakarta vernemen, heeft de 39ste zitting in de zaak Schmidt slechts enige minuten ge duurd. Nadat rechter Rochjani de zit ting had geopend om 10.10 uur, deelde hij beklaagde mee, dat de getuigen Van Buuren en Sijnja. die aanvanke- bjk in zijn zaak zouden worden ge hoord, waren teruggetrokken door de verdedigster (de heer Van Buuren is vanmorgen naar Nederland terugge keerd). Beklaagde verzocht hierna of de ver klaringen. die deze twee getuigen in de zaak Jungschlaeger hebben overge legd en die ook betrekking hebben op zijn zaak, kunnen worden opgenomen in het dossier. De rechter stond dit toe. De rechter deelde vervolgens mee, dat hij verdedigster heeft toegestaan de volgende vier getuigen uit Neder land te laten overkomen: E. Luning jr., H. J. Leebeek. Th. Meyer en B. J. Heynen. Zij zullen Maandag 12 febru ari gehoord worden. Na afloop van de zitting vernamen, wij dat deze vier getuigen waarschijn lijk 10 februari hier zullen aankomen- Zaterdagavond is de minister van Fi nanciën. de heer J. van de Kieft op Schiphol gearriveerd, na een bezoek van twaalf dagen aan Suriname en de Ne derlandse Antillen. De bewindsman deelde na zijn aan komst op de Amsterdamse luchthaven mee, dat er binnenkort een missie van drie Nederlandse functionarissen naar Suriname zal vertrekken om de Neder landse regering op de hoogte te hou den van de verrichtingen van het Plan bureau in Suriname, dat de uitvoering van het tienjarenplan to' taak heeft. Deze missie za.i, aldus de minister, naar alle waarschijnlijkheid bestaan u:t een landbouwdeskundige, een econoom en een financieel deskundige^ Dit tien jarenplan behelst een werkschema voor grote objecten op landbouwkundig ge bied en op het terrein van onderwijs, wagenbouw en volksgezondheid, waarin de Nederlandse regering a fonds perdu en middels een lening participeert. Naar wij vernemen is een ambassa deurswisseling te verwachten van onze ambassade te Madrid en is binnenkort de benoeming aldaar tot ambassadeur te verwachten van mr. A. W. C. baron Bentmck. die thans Nederlands gezant in Bern is. deel. ook de bedrijfsbrandweer van de Zaanlandse Cacaofabriek te Nijkerk was aanwezig. Men schat dat de schade enige ton nen zal bedragen. De fabriek verschaft aan ruim 200 arbeiders werk. De burge meester van Nijkerk, de heer Z. Bruins Slot was bij de brand aanwezig. Om ongeveer half vijf was men de brand meester en kon aan het nablussen worden begonnen. De brandweer had nog met vele moeilijkheden te kampen door bevroren water en pompen. Twee brandweerlieden die gewond wa ren geraakt, werden door leden van de E H.B.O. verbonden. Het vuur werd ontdekt in de sorteer, afdeling en korte tijd later sloegen de vlammen over naar andere afdelingen, zodat de fabrieksgebouwen in een om mezien in lichte laaie stonden. Aan red den viel toen met meer te denken. De brandweer kon, mede tengevolge van de vorst, niet onmiddellijk water geven. Het gehele machinepark is. zoals is ge meld verwoest. Er stonden ruim 200 machines, waaronder de allernieuwste. Ook van de technische afdeling kon niets worden gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Toen om twee uur de nor male controle werd gehouden, was er nog niets van de brand te bespeuren. De fabriek moet zo snel mogelijk weer op gang komen, aldus de directeuren der fabriek. Reeds zaterdagmiddag was er een architect om de zaak in ogen schouw te nemen. Volgende week, aldus is het plan, gaat men naar Duitsland om* nieuwe machines te kopen. Zaterdagmiddag omstreeks twee uur is in de N.V. Knopenfabriek aan de Barneveldseweg te Nijkerk brand uitgebroken. Binnen enkele uren was de gehele, in 1949 gebouwde fabriek in de as gelegd. Tijdens de brand ontploften enkele zuurstofcylinders, waardoor tot in de verre omtrek rui ten sprongen. Men is er in geslaagd de kan toorinventaris uit het vuur te redden, maar het gehele machinepark ging verloren. De brandweer van Nijkerk nam aan het blussingswerk met twee spuiten De westenwind heeft in Engeland een krachtige dooi veroorzaakt. Op tal van plaatsen steeg daar zondag de tempera tuur tot 10 graden boven het vriespunt. De dooigrens naderde zondagochtend vroeg Nederland, hetgeen in de zuid westelijke heift van het land langdurige sneeuwval %'eroorzaakte. De zachte lucht drong daarbij tot in Zeeland en op de Zuidholiandse eilanden door, vanwaar maximum temperaturen van vier graden boven nul werden ge meld. De koude lucht, die zich in de lest van het land wist te handhaven, is intussen ook weer tot het uiterste zuid westen doorgedrongen. Intussen stijgt in Scandinavië de lucht druk snel. Er komt daar een nieuw ho- gedrukgebied tot ontwikkeling, waar door bij ons de zwak blijvende wind nei ging vertoont, naar het noorden te draai en. Aanvankelijk stroomt dan iets min der koude lucht het land binnen, zoda! morgen de temperatuur in de kuststre ken wel e^en boven het vriespunt kan komen. Er bestaat echter kans, dat na morgen weer belangrijk koudere lucht arriveert, zodat op aanhouden van de vorsttoestand moet worden gerekend. Volgens hei blad „France-Soir" over weegt de Franse regering de Russische premier Boelganin uit ie nodigen voor een officieel bezoek. Ook_ zouden de Franse premier on de minister van Buitenlandse Zaken bereid zijn Moskou te bezoeken als de Russen daartoe een uitnodiging zouden doen. Een goodwül-bezoek van de vorige regering aan Moskou is in oktober vorig jaar uitgesteld, omdat de sfeer met gunstig werd geacht. Rusland had toen gestemd voor bespreking van de kwestie-Algerië door de V -Assem ble® De Nederlandse advocaat, mr. Van Empel, die door dc Nederlandse rege ring is aangewezen om de in Indonesië terechtstaande Nederlandse arrestanten te verdedigen, is heden in Djakarta aangekomen met een bezoekersvisutn, dat vijf weken geldig is. Het verlenen van zijn visum is het onderwerp geweest van uitgebreide notawisselingen tussen de Nederlandse en Indonesische regering. Rechter Maengkom heeft géén toe stemming aan mr. Van Empel gageven om de Nederlanders Jungschlaeger en Schmidt te verdedigen. Mr. Van Empel logeert tijdelijk bij de Nederlandse Hoge Commissaris, zolang hij nog geen hotel heeft kunnen vinden. Tijdens een herdenkingsbijeenkomst voor minister Donker, die woensdag des morgens om elf uur in de Rotterdamse Schouwburg gehouden wordt, zulJrn vier sprekers het woord voeren, namelijk mr. H. Willemse. minister J. G. Suurhoff, mr. J. A. W. Burger en mr. G. E. van Walsum. Het „Rotterdamsch Phdharmonisch Orkest" heeft medewerking aangeboden. De bijeenkomst zal ongeveer "een uur duren. Na afloop zal de stoet zich voor de Schouwburg formeren. Daar kunnen zich de personen aansluiten, die geen plaats in de Schouwburg konden be komen. De stoet gaat langs het stadhuis op de Coolsingel, waar de burgemeester van Rotterdam een krans aan de baar zal bevestigen. In de Stieitjesstraat te Rotterdam-Z. is zaterdagmorgen de 36-jarige haven arbeider Ph. J. Penders uit de Van Speijkstraat met een yalewagen ach teruit van het platform op de 2e ver dieping van het Vrij Entrepot gereden. De man viel van 7 meter hoogte op straat en moest in ernstige toestand op genomen worden. Het ongeluk ontstond doordat de man die de wagen naar binnen wilde rijden verkeerd schakelde, waardoor hij in- plaats van vooruit achteruit reed. Het nieuwe A.N.W.B.-Technostation in Arnhem zal op 9 februari in gebruik worden genomen. Het is het zevende station in den lande en gevestigd ach ter het nieuwe bijkantoor van de A.N. W.B. op.de hoek van de Utrechtse-weg en de Bergstraat m Arnhem.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1