Plechtigheid in de Residentie „Ik zal mij nog lange tijd als V wleerling Ontslag van generaal Catroux aanvaard Matrozen geronseld voor Vreemdelin genie; ;i oen 3 Tweede Kamer en Regering herdachten mr. Donker Eilanden onbereikbaar door ijsgang en mist Het oude liedje Mollet met stenen bekogeld Vechtpartijen bij kranslegging „Hij heeft rechtvaardigheid liefgehad" 01 Minister Donker herdacht DINSDAG 7 FEBRUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3302 Koningin sprak tot liaar dochter Ongerustheid in Zivartsluis Diner in Koninklijk Paleis op de Dam Ned. delegatie naar Genève Eerste Kamer Koningin en Prins eren minister Donker Vliegtuigen konden niet landen Rotterdam: Witte de Wuhstraat 30 Tek-„ 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huvgensp'-in 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klaehtendienst 18.30-19.30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG O O Weersverwachting geldig tot woensdagavond. KWAKKELWEER Aanvankelijk overdrijvende wolkenvelden, weinig wind en lichte tot matige vorst. Later: Toenemende bewolking met plaatselijk sneeuw, mogelijk over gaand in regen en in de kustprovincies lichte dooi. Matige winti uit zuidelijke richtingen, daarna veran derlijk. ZON EN MAAN 8 febr. zon op 8.11 uur. onder 17.39 uur. maan op 6.05 uur, onder 14.25 uur^ Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT i N een hoofdartikel in „Tijd en Taak" van 4 februari formuleer de prof. dr. W. Banning de taak. die naar zijn mening thans de taak der doorbraaksocialisten is. Die taak bestaat uit het zingen van „het oude liedje". Wij zullen de tekst van dat oude liedje, zoals het door prof. Banning op schrift gesteld is, hier eerst voor u afdrukken. Want het bevat een zeer scherp requisitoir tegen de politieke organisatie op confessionele grond slag. Dat oude liedje klinkt ons dus niet bepaald als muziek in de oren. Maar dat is de bedoeling van dr. Banning ook niet Hij is meer van zins om ons daar nog eens duchtig de oren mee te wassen. Wij zullen daar dan onzerzijds1; „een oud liedje" tegenover moeten stellen. Dat wordt dus een beurtzang. Waarom deze oude liederenbundel op tafel komt? Wel, de verkiezingen zijn op komst, zegt prof. Banning en nu lijkt hem dat zingen van dat oude liedje „nog ver duiveld hard nodig". De principiële tegenstelling tussen Partij van de Arbeid en de confes sionele partij, zoals prof. Banning die ziet, wordt hierin bezongen. Laten wij om te beginnen hem uit iaten zingen en stil naar hem luisteren. Dan begin nen wij daarna en men zal dan uit beide zien dat de oude geschiedenis altijd weer nic-uw blijkt. Yf7 AT is dan dat oude liedje?", i aldus vraagt de hooggeleer de zanger. „Dat is eerst een nuchter politiek woord: nl. dat er in Nederland op dit ogenblik geen enkel politiek en so ciaal vraagstuk bestaat, dat langs de lijnen van confessioneel denken wordt opgelost. Of anders gezegd: dat de po litieke organisatie op confessionele grondslag niet meer op de huidige ac tuele vraagstukken slaat. Aan de ene kant is dat een winst aan de an dere kant blijft de confessionele or ganisatie een kwaad ding, nï. een rem die vastzet, terwijl de wagen rij den moet. Daarnaast een nationaal woord. Aan de felheid, waarmee men in po litieke discussies, ook in de Tweede Kamer, zich nog te goed kan doen aan kwesties, die de schijn van gods dienstig te zijn aan zich hebben, rea liseer ik mij soms met vreugde, dat de tegenstelling klerikalisme anti klerikalisme uit de politiek gaat ver dwijnen. De antithese van weleer heeft haar scheppende kracht verloren dat is voor ons volk als geheel «en 2egen. Eerlijkheidshalve moet daar aan worden toegevoegd, dat met na me de K.V.P. in bepaalde gevallen die met de actuele politieke en so ciale waagstukken overigens niet te maken hebben het wel moeilijk maakt, om haar te zien als niet- klerikale party. Voor de toekomst van het socialisme is het zonder meer een enorme vooruitgang, dat de P.v.dA. het volstrekt steriele antiklerikalisme heeft overwonnen waren onze vrien den in Frankrijk en België er ook uiteindelijk van verlost! (Wat overi gens niet alleen van hen afhangt). En dan vooral: een godsdienstig woord. Zolang ik spreek op het cul turele vlak, ben ik bereid de lof te zingen van de Anti-Revolutionairen en de Rooms-Katholicken, dat zij in de tweede helft der 19e eeuw hun schou ders hebben gezet onder de emanci patie van hun volksgroepen, die uit een geweldige achterstand moesten worden opgetrokken. Maar wanneer ik godsdienstig spreek, kan en mag ik niet anders zeggen dan: het is zonde geweest, dat de A.-R. hun poli tiek die typisch middenstandspoli- tiek is geweest, al zou precies het zelfde oordeel moeten gelden indien zij arbeiderspolitiek hadden gevoerd hebben opgediend onder de leuze: voor of tegen Christus. Deze vereen zelviging, van partijpolitiek met. het gebod van Christus is het enorme kwaad, door deze politiek aan het godsdienstig leven aangedaan. Ik wil daarmee niet ontkennen, dat in een bepaalde situatie een geloofseis tot een concrete politieke keuze kan dwingen; gr waren en zijn er, die op grond van hun geloof socialist wer den. Maar dat is iets anders dan de keuze van een partij te vereenzelvi gen met de keuze voor Christus. Ik las deze dagen een uitspraak van Reinhold Niebuhr: politics in the na me of God is of the devil hij be doelt: een partijprogram gelijk stel len met de wil van God is duivels werk. Hiermede is het liedje uit. (Van een onzer verslaggevers) AANDACHTIG EN STIL, zichtbaar onder de indruk van dit zo belangrijke gebeuren, zat onze achttienjarige Prinses Beatrix vanmiddag naast haar vader in een van de hoge, deftige zetels in de zaal van de Raad van State. Zo juist had zij de handen gedrukt van de wijze leden van dit eerbiedwaardige college, wier leeftijd gemiddeld tegen de zeventig jaar loopt. Stil zat zij daar nu in die voorname, historische zaal aan het Binnenbof en luisterde met een ernstig gezicht naar de woorden van haar moeder. De toespraak, waarmee Koningin Juliana deze buitengewone vergadering van de Raad van State opende, was ten einde. Toen was het buitengewoon gewichtige ogenblik voor het jongste lid van de Raad van State gekomen. Langzaam en duidelijk beantwoordde Prinses Beatrix de korte rede van H.M, de Koningin. Ondanks de spanning, die zij zeker ervaren zal hebben, volgden de eenvoudig gekozen woorden elkaar op zonder enige aarzeling. De jeugdige prinses had haar eerste stap waardig, en toch ook beschroomd, gezet op het toneel van het Nederlandse staatsleven. H. M. de Koningin hield in deze plechtige zitting de volgende rede: Leden van de Raad van State. Het is mij een vreugde in uw midden te zijn en uw vergadering te kunnen lei den. Dat de aanleiding daartoe gelegen is in het feit. dat onze oudste dochter haar achttien jaren voltooid heeft, stemt mijn man en mij tot dankbaarheid. Nu gij deze leeftijd bereikt hebt. verleent de Grondwet u zitting in de Raad van State. Dit recht een groot voorrecht is u gegeven met de bedoeling u te helpen vertrouwd te raken met en inzicht te verkrijgen in de vraagstuk ken, tot wier oplossing de regering zich geroepen ziet. Talloze onderwerpen, ieder terrein van rijks- of staatsbestuur beslaande, wor den aan zijn oordeel onderworpen. De raad is samengesteld uit persoonlijkheden waarvan de Kroon een wijs en bezonken oordeel mag verwachten. Zijn adviezen z(jn van hoog gehalte en dus van grote waarde voor de wetgeving Van Rijk en Staat. Be heet u welkom in deze vergade- WT OEDENDE Franse kolonisten hebben gisteren in Algiers de nieuwe Franse premier, Guy Mollet, begroet met een hagel van stenen en rotte tomaten. Temidden van wilde betogingen maak'e Mollet kort na syn aankomst bekend dat lift het ontslag aanvaardt van de 79-jarige generaal Georges Catroux, die resident-minister in Algerije zou worden. Na de benoeming van Catroux hadden de Franse kolonisten in Algiers met bloedvergieten gedreigd als hij naar Noord-Afrika zou komen. Zij vreesden dat Catroux door de knieën zou gaan voor het nationalistische terrorisme, omdat hij indertijd ook heeft deelge nomen'aan de onderhandelingen die zouden leiden tot meer vrijheid voor Marokko. Een krans die premier Mollet gisteren bij het monument voor de Franse ge vallenen In Algiers neerlegde, is door de demonstranten aan flarden getrapt. De eerste stenen en rot fruit vielen rondom Mollet en zijn escorte toen de premier tijdens het spelen van de Mar seillaise in de houding stond. Verschei dene stukken fruit troffen Mollet. Som mige stenen werden door Franse officie ren in de lucht onderschept. Daarna begon de menigte met kluiten aarde te gooien. Op verscheidene pun ten trachtte men door de afzetting van politie en militairen naar Mollet te ko men. Er ontstond een hevig gevecht met de zwaar bewapende politie. Terwij] Mollet met bleek gelaat naar het monument ging, weerklonken luide ontploffingen van de traangasgranaten, die in de opdringende menigte van Franse demonstranten werden geworpen. In grote ongerustheid over het ïot van haar zoon, de minderjarige G. B, H.. ver keert op het ogenblik de familie H. te Zwartsluis, De jongen, die op 19 januari j.l. 18 jaar is geworden, voer als matroos o_P de kustvaarder „Jeanne", van de rede rij Wynne en Barends te Delfzijl. Vorige week kreeg men bericht, dat de jongen met een andere matroos, de 23-jarige zoon van de familie M. uit Westzaan, niet aan boord was terugge keerd van een bezoek aan Bayonne in Frankrijk, welke haven het schip op dat moment aandeed. Daarbij werd meege deeld, dat beiden vermoedelijk in handen waren gevallen van wervers voor het Franse Vreemdelingenlegioen. Via de burgemeester van Zwartsluis werden pogingen in het werk gesteld om meer gewaar te worden. Thans is bekend geworden, dat de beide Nederlanders zich bevinden in het hoofdkwartier van het Vreemdelingenlegioen in Frankrijk, het fort Ste Nicola te Marseille. De familie H. tracht thans haar zoon terug te krijgen. „We hebben de overtui ging, onze zoon kennende, dat hij niet vrijwillig dienst heeft genomen", aldus de heer en mevr. H. De heer H. heeft reeds enkele malen naar Fort Ste. Nicola te Marseille geschreven, maar op zjjn^ brie ven is niet geantwoord, noch door de ad ministratie van het Vreemdelingenlegioen noch door zijn zoon. Het traangas, dat het geschreeuw van de woedende menigte niet verminderde, bereikte de officiële personen en Franse officieren. Mollet spoedde zich daarop terug naar zijn auto. De betogingen duurden tot laat in de avond voort Ten minste veertien per sonen werden gewond. TELEFOONGESPREK Catroux, die vrijdag naar Algerië zou reizen om als opvolger van Soustelie zijn nieuwe post op,zich te nemen, heeft zijn ontslag ingediend na een lang tele foongesprek met premier Mollet. Hy had al eerder ontslag gevraagd, maar Mollet had tot nu toe geweigerd dit te aanvaar den. Bij het aankondigen van.het aftreden van Catroux zei Mollet: „Zo gauw hij (Catroux) hoorde van de demonstraties, die vandaag in Algiers plaats hebben gehad, in het bijzonder toen hij ervan overtuigd was dat zijn naam een punt van tweedracht kon worden onder zijn voormalige oorlogskameraden, heeft ge neraal Catroux verzocht zijn ontslag te aanvaarden". „Daar ik de twist, die reeds in Algiers woedt, niet nog erger wilde maken, heb ik dit ontslag aanvaard. Maar ik wens hulde te brengen aan deze grote sol daat voor dit nieuwe bewüs van zelf opoffering en vaderlandsliefde." „ONONTBINDBAAR" Bij aankomst op het vliegveld had Mollet een beroep op de bevolking van Algerije gedaan, kalm te blijven. Hij was niet met een „wonderbaarlijk geneesmiddel" voor het Algerijnse probleem gekomen, maar om meer te weten te komen over de behoeften en wensen van allen. Zijn aanwezigheid in het land was bedoeld om de nadruk te leggen op het „onontbindbare ka rakter" van de banden met Frankrijk. Mollet heeft verklaard, dat hij zo nodig 3 weken in Algerije zal blijven om te trachten de gemoederen te kalmeren. Hij staat voor een bijna onoplosbaar con flict. De 8 miljoen mohammedaanse be woners van Algerüe eisen de onafhan kelijkheid van het land. Aan de andere kant wensen de één miljoen Europeanen, voor het merendeel Fransen, .de-banden met Frankrijk te handhaven en te ver sterken. ring uit naam van alle leden en ik meen hiermee hun gevoelens weer te geven. Nadat gij hier zitting hebt ge nomen hoop ik dat temidden van de beraadslagingen in de Raad van State uw belangstelling in de publieke zaak zal ontluiken, opbloeien en tenslotte vrucht dragen voor .uw vermoedelijk toekomstig werk. Ik geef het woord aan prinses Bea trix. De Prinses H.K.H. Prinses Beatrix zei hierna het volgende: Dankbaar ben ik lieve moeder, dat u zelf mij vandaag in dit hoge college hebt willen binnenleiden De grondwet verleent mij zitting m de Raad van State. Dat dit een groot voorrecht is besef ik. Het zal mij de gelegenheid geven m de praktijk iets te leren begrijpen van het ingewikkeld raderweik van ons re- geringsbestel. Met de-uiteenlopende problemen, die hft bestuur van Rijk cn Staat meebren gen, zal ik mij vertrouwd kunnen ma- Ken* zó zal ik mij kunnen voorbereiden op de taak. die, naar ik hoop en verwacht, voor mij nog ver in de toekomst ligt. Nog zeer lange tijd, leden van de Raad van State, zal ik mij beschouwen als uw leerling. Ik zal mij bewust van mijn ver antwoordelijkheid trachten een goe de leerling te zijn. Ik weet, dat ik op uw hulp en me dewerking kan rekenen. Dit geeft mij de moed de taak, die voor mij in uw college is weggelegd, m het belang van het land gaarne te aan vaarden. Mr. Beelaerts van Blokland De vice-president van de Raad van State. mr. F. Beelaerts van Blokland, sprak hierna de volgende rede uit: Mevrouw, met grote vreugde en er kentelijkheid heeft de Raad van State hier vandaag Uwe Majesteit, in gezel schap van Zijne Koninklijke hoogheid de Prins der Nederlanden en v3n hare Ko ninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, mo gen ontvangen. Te groter is onze dankbaarheid, wijl Uwe Majesteit wei gebruik wil "maken van haar voorzitterschap van de Raad om uw oudste dochter, nu zij de door de grondwet daarvoor gestelde leeftijd heeft bereikt, binnen te leiden in het college, waarin ook haar vader reeds sedert jaren zitting heeft en met grote belangstelling menige vergadering heeft mede gemaakt, U, Koninklijke Hoogheid, moge ik van harte, ook namens de leden van de Raad, gelukwensen bij deze eerste ver schijning in ons midden. De taak, wel ke u hier wacht, behoort zeker niet tot de gemakkelijkste, maar ik ben er van overtuigd, dat warme belangstelling in de zaken van het Rijk en van de Staat u een krachtige steun zal zijn bij uw streven om moeilijkheden te boven te komen en het vereiste inzicht in 's lands zaken te verkrijgen. Hetgeen Uwe Koninklijke Hoogheid daarbij voorzeker ook van groot nut zal kunnen zijn. is de voorlichting, wel- ke's Raads leden, aan wie het aan ken nis en ervaring in deze zaken zeker niet ontbreekt, altijd bereid zullen zijn u desgewenst te verstrekken De Prinses was gekleed In een ko ningsblauw deux-plèces met een fluwe len kapje en zwarte accessoires. De Prins droeg het uniform van vi- ee-admiraal der Koninklijke Marine. Koningin Juliana en prins Bernhard hebben gisteravond jn het paleis op de Dam te Amsterdam het jaarlijks diner gegeven voor een gedeelte van het Corps Diplomatique. Koningin en Prins arriveerden om on geveer twintig minuten voor acht ten pa- icize. Kort daarna verschenen één voor eén de auto's van ambassadeurs, de mi nister zonder portefeuille, mr. Luns, ge zanten en zaakgelastigden en tijdelijk zaakgelastigden voor de paleis-ingang. De rij van glanzende limousines werd een enkele keer onderbroken door het grauwe gevaarte van een zandstrooier van de gemeente Amsterdam, die er voor zorgde dat het plaveisel voor het paleis begaanbaar bleef. Ceremonieel vertoon bleef, omdat de duisternis was ingevallen ach'terwege. Twee leden van de Koninklijke Mare chaussee die de paleisingang in stram me houding flankeerden, brachten de eerbewijzen. Vanavond zal het gedeelte van het Corps Diplomatique dat giste ren niet eveneens voor een diner heeft aangezeten, ten paleize worden ontvan gen. In de hedenmiddag gehouden vergadering van de Tweede Kamer is mr. L. A. Donker, in leven minister van Justitie, herdacht. De voorzitter, dr. L. G. Kortenhorst, ze! o.a.: „Het Binnenhof, nog feestelijk versierd, Prinses Beatrix ter ere, lag verleden zaterdag plotseling ontluisterd en in rouw gedompeld, toen de vlaggen op de "omringende gebouwen halfstok werden gehesen ten teken, dat een groot Nederlander, een op het wereldwijde gebied van het recht en van de gerechtigheid begenadigd landsbestuurder, een ais door een hogere macht naar scheppende arbeid gedrevene en door harde niets ontziende plichtsbetrachting bewogene, het tijdelijke met het eeuwige verwisseld had. Mr. Leendert Antonie Donker, oud-lid van de gemeenteraad van Rotter dam, oud-lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland, oud-lid dezer Kamer en sinds 1952 minister van Justitie, is op het hoogtepunt van zijn politieke loopbaan van ons weggenomen. Geschenk Het geschenk, dat de vice-president, leden en secretaris van de Raad van State aan prinses Beatrix aanboden, is een zilveren vaas va» een modem mo del, speciaal voor deze gelegenheid ge smeed bij de N.V. Kon. Ned. Fabriek an Gouden en Zilveren Werken Gerrit sen en Van Kempen te Zeist, door de 67-jarige zilversmid Jan Duyndam. Chef-ontwerper G. J. Beran (17 dienstjaren», graveur J. II. E, van Peppel (42 dienstjaren). Midden op de vaas staat het Rijks wapen. Zij-:s versierd met lijnen en de twee heraldische figuren, voorkomend in de standaard van H. K. H. prinses Beatrix, (jachthoorn uit het wapen van Oranje en de roos uit het wapen van Lippen Op de onderzijde staat: Raad van State 4 februari 1956. De vaas was met oranjekleurige bloe men (euphorbia's) geplaatst op tafel vóór de zitplaats van H. K. H. prin ses Beatrix. De Raadzaal van de Raad van Sta te wordt sedert 1919 als vergaderzaal ge bruikt en ziet uit op het Buitenhof. De zaal behoort tot hetgeen vroeger het ..stadhouderlijk kwartier" werd ge noemd. Het was m deze zaal. waar hedenmid dag omstreeks half vier prinses Beatrix werd binnengeleid. Zij werd vergezeld van haar vader en moeder, koningin Ju liana en prins Bernhard. Aan de ingang vond de ontvangst plaats door de vice president van de Raad van State. jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, het oudste lid van de raad, dr. A. A. L. Rutgers en het op één na oudste lid J. Th, Furstner. Nadat in de raadszaal de staatsraden de staatsraad in buitengewone dienst, prof. mr. R. P Cleveringa en de acht ambtenaren m jacquet hun opwachting bad.lcn gemaakt namen de drie vorste lijke personen hun plaatsen in De ze tels van de Koningin, die president is van de Raad van State, en van prins Bernhard, blijven altijd onbezet, als zij de vergaderingen van de Raad niet bij wonen. Advertentie hazetfabrieken te zevensereen Mogen wij hem wel beklagen, nu hij tijdens de betrekkelijke korte duur van zijn leven zich zoveel verdiensten heeft verworven, dat deze voldoende zouden zijn geweest om de carrières van een ganse reeks bekwame ministers van justitie te vullen? Bij mr. Donkers heengaan passen geen jammerklachten. Hij heeft gewerkt en geleefd naar eigen wil en wens. Neen, geen rouwbetoon past bjj de dodenbaar van deze werker en doener: Hij heeft het zo en niet anders gewild. Hij. kon, hoewel meermalen gewaar schuwd. niet anders. Hij heeft zichzelf nooit beklaagd. Klagen zou voor hem betekend hebben gebrek aan hoogach ting voor zichzelf. Zijn levensloop liep evenwijdig met zijn werkmethode.- stysteroatlsch geor dend, logisch en moedig .Leven'en ar beiden waren bezield door slechts een gedachte: de gemeenschap dienen zon der om te zien, zonder vooroordelen, zonder rancunes, zonder afhankeiykheid. Ziehier een man uit een stuk, geen partijganger, geen ogendienaar, even objectief tegenover zün politieke vrien den als tegenover degenen, die z'(jn levensbeschouwing niet deelden. Wanneer dan een klaagzang, weinis passet: zou bij deze grote onder oni, dan betekent dit, ondanks de weemoed, die niet te onderdrukken is, dat wij mr. - Donker bij zijn laatste gang zullen begeleiden met andere gevoelens: met die van hoogachting, bewondering en dankbaarheid. N iet dat h(j tijdens zijn leven daarom heeft gevraagd en even min. dat zijn onblusbare dadendrang daardoor geïnspireerd is geweest. Wij staan tegenover hem als tegenover de ondergaande zon, die ons verwarmd en verheugd heeft uit de kracht van zijn eigen wezen De naam van de eenvoudige, weinig Incident bij Goa gemeld Van Indische zijde is gemeld, dat de Indische politie en Portugezen zondag te Netarda, aan de grens van het Portu gese Goa, schoten gewisseld hebben. Twee personen werden gewond. Het in cident begon toen gewapende Portugezen de grens van Goa overschreden, een honderdtal meters op Indisch gebied doordrongen en begonnen te schieten blijkbaar op mensen, die langs de grens Hepen. De Indische grenspolitie vuurde terug. Hedenochtend is de Nederlandse delegatie ter Nederlands-Indonesische conferentie van het vliegveld Valken burg naar Genève vertrokken. De delegatie bestaat uit de ministers Luns, Van de Kieft en Zijlstra en de raadadviseur in algemene dienst bij het ministerie van justitie, mr. P. Eijssen. Mr. Blom de regeringscommissaris voor Indonesische aangelegenheden is ten gevolge van verpachtingen van particuliere aard verhinderd reeds vandaag te vertrekken. Het is de be doeling. dat de heer. Blom donderdag a.s. naar Genève vertrekt. geruchtmakende Donker, zal in de va derlandse en in het bijzonder in de par lementaire geschiedenis bekend blijven als een uitzonderlijke figuur, die tijdens de moeilijkste jaren van ons volksbe staan op hoge posten zijn koningin, de natie, het kabinet, de volksvertegenwoor diging en zijn partij heeft gediend met grote bekwaamheid, met helder inzicht, met groot begrip voor de behoeften en noden van deze tijd, uiterlijk koel, maar brandend van inwendig vuur. Zijn men selijke taak is thans volbracht. Mr. Donker heeft niet vergeefs ge leefd: hij neeft het recht gediend. Op hem is toepasselijk vers 8 van Psalm 45: „Gij hebt de gerechtigheid liefge had, maar de boosheid gehaat", waarop aansluiten uit het boek der Spreuken: „Als rechtvaardigen heersen, verheugt zich het volk", en „de nagedachtenis van de rechtvaardige wordt gezegd". Moge Gods oordeel hem genadig zijn. De minister-president, dr. Drees, sloot t N een krantenartikel over de zaak i Schokking lezen wij o. m. het vol gende: „Er is wel reden om eraan te twij felen of hij ook de moed bezat, die het burgemeestersambt van zelfs een zo kleine en m de oorlogsjaren betrekke lijk rustige gemeente als Hazerswoude vergde. De krant, die dat schreef zal onge twijfeld tijdens de oorlog de moed ge toond hebben, die de dagbladjournalis tiek in die jaren vergde. Het stond in „De Telegraaf". Ook in de Eerste Kamer heeft de voorzitter, mr. J. A. Jonkman, heden middag een rede gehouden ter herden king van de overleden minister. Mr Donker was voor het ministerschap uitstekend voorbereid, dank zij in het bijzonder zijn ervaring verworven in de gemeenteraad van Rotterdam, in de Provinciale Staten van Zuid-Holland en in de Tweede Kamer, daar met name ook als voorzitter van de vaste com missie voor privaat- en strafrecht en als voorzitter van de enquetc-commis- sie naar het regeringsbeleid 1940-*45. Hij was niet alleen een uitmuntend parlementariër naar Nederlandse trant die aan degelijke argumentatie hoger waarde toekent dan aan schitterende wclsorekendheid. Hij bewees ook een voortreffelijk be windsman te zijn. die degelijkheid met spoed en nauwgezet en uitvoerig reken schap afleggen metbesluitvaardigheid te verenigen wist. Kenmerkend en nu achteraf ont V- rend waren zijn laatste woorden' hier in onze vergadering 24 januari (het verband, waarin zij werden uitge- soroken doet in deze niet ter zake), die luidden: „Intussen zal ik er eens over denken." Zo besluitvaardig, voortvarend, vast houdend als hij wezen mocht, tot na dere overweging was hij toch telkens ook bereid. Minister Donker is heengegaan in eeuwigheid. Zijn nagedachtenis houden wij in ere. Zijn werk leeft voort." Namens de regering werd hier het woord gevoerd door minister Beel. Namens koningin Juliana en prins Bernhard heeft majoor J. J. baron van Lynden, adjudant van de Ko ningin, vanmorgen in het Zuider ziekenhuis te Rotterdam een krans gelegd bij de baar van wijlen minis ter. L. A. Donker. zich bij deze woorden aan. Het is voor ieder duidelijk wat het kabinet verliest in een man als Donker was en hoe diep het bericht van zijn overlijden ons heeft geschokt. Het werk, dat hij voor zich zag, was hem lief, en met volle overgave heelt hij zijn ambt vervuld. Wat hij aan het departement van justi tie te behandelen had waren voor hem geen formele en abstracte vraagstuk ken, al was hij thuis ook in de formele kant van elk probleem. Het ging_ hem om het recht, om de maatschappij, om de mens. Groot inderdaad is het verlies, dat wij lijden. Hij ivas als minister een krachtig en doelbewust bestuurder en tevens een wetgever van nature. Hij Donker is geweest een man met een vaste en sterke overtuiging. Tevens met een breed begrip voor de opvattingen van andersdenkenden. Hij is zijn leven lang vervuld geweest van de drang om bij te dragen tot verbetering van men selijke verhoudingen. Dit element zag hij ook in zijn arbeid op justitieel ter- rein* Veel van zijn werk is onvoltooid ge bleven. ook op gebieden waar hij alles erop zette om tijdig gereed te komen, maar een rijke oogst is toch binnenge bracht. Dc nagedachtenis aan deze zuivere mens en bekwame werker, met zoveel liefde voor land en volk en zo onbegrens de toewijding, zal in dankbare herinne ring blijven. Door de dichte mist konden de boten van Terschelling en Vlieland gistermor gen niet naaT Ilarlingen vertrekken. Het was ook niet mogelijk met vliegtuigen op de eilanden te landen, omdat er zeer weinig zicht was. Gistermiddag omstreeks twee uur is de sleepboot „Holland" van Terschelling ver trokken om te trachten Den Helder te bereiken De „Holland" had passagiers en post aan boord. De postboten van Vlie land en Terschelling zouden hedenochtend om half acht van de eilanden vertrekken om nogmaals te trachten Harlingen te be reiken. Ziek ent rans po rt Een poging van de boten „Brakzand" en „Ameland" om Schiermonnikoog uit zijn isolement te verlossen is. eveneens door dc dichte mist, mislukt. Gistermirtdac om vier uur landde op het eiland een vliegtuig dat twee zieken heeft opgehaald om hen naar het ziekenhuis te Leeuwar den te brengen. Een tweede vliegtuig is gekomen om passagiers te halen. Met kompas Gistermorgen heeft een ploeg Amelan ders weer een tocht naar het garnalen- scheepje gemaakt. Er zijn melk, pap en nog andere benodigdheden naar de schuit gebracht. De afstand is ongeveer twee en een halve kilometer, dat betekent dus een half uur over het ijs ïopen. De mannen hadden een kompas bij zich, zodat zij, hoewel het mistig was. niet konden verdwalen. De tocht was weer gevaarlijk, doordat het ijs zacht was en men er dikwijls doorheen trapte. Het scheepje ligt veilig en de schipper met de knechts denken,er niet aan het te ver laten. Zij hebben een sloep bij zich, zo dat ze daar desnoods in kunnen gaan. De vrouw en het kindje, die zondag aan de wal zijn gekomen, zijn ondergebracht bij een oom van de schipper te Nes op Ameland. Naar van de zijde van de provinciale waterstaat wordt medegedeeld is het Noordhoüands Kanaal van Amsterdam tot aan Den Helder door middel van een ijsbreker weer geschikt gemaakt voor de scheepvaart. Sinds zondagmiddag is het Renkumse veer. dat enkele dagen gestremd is ge weest. weer normaal in de vaart. Do veren DintelsasOoltgensplaat en Den BommelNumansdorp, die de af gelopen week hebben stilgelegen, zuilen deze week bij daglicht weer gaan varen. Bijzondere omstandigheden voorbehouden zullen de eerste resp. laatste afvaarten zijn- van Dintelsas 7.45 en 17.30. van Ooltgensplaat 8 30 en 18 uur. Van Den Bommel 8.30 en 16.30 uur van Mtimansdorp 9.45 en 17 uur. Verder is het de bedoeling, de normale dienstregeling aan te houden. Overeenstemming tussen Engeland en Malakka Tussen Groot-Brittannië en Malakka is gisteren in ruime mate overeenstem ming bereikt over een programma om binnen twee jaar Malakka als onafhan kelijke staat tot het Britse Gemenebest toe te laten. Van officiële zijde wordt vernomen, dat Groot-Brittannië als eerste stap de regering in Koeala Loempoer vrjjwel volledige zeggenschap in binnenlandse aangelegenheden heeft beloofd. I Prinses Beatrix lid de Raad van van State OMÏEPMKTE GASANns Of 0£ vering,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1