Het meisje van Alabama erkgevers en gespannen werknemers verhouding in D Regering op de hoogte gesteld M\ Kolonisten zweren: Ajblijven in Afrika Mysteries Nog geen overeenstemming in Genève gevonden Reclame-IA wil starten met 8 uur per week Braziliaans schip gestrand STANDPUNTEN IN LIJNRECHTE TEGENSTELLING Hammarskjoeld in Djakarta Aantasting; van georg. overleg" %k eeroverzicht Zotte situatie Autobus iu Italië met 50 man zoek Concessieaanvraag reeds ingediend Overstroming in Australië Onderwijssubsidie op de helling? ZATERDAG 11 FEBRUAI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3306 D NIEUWE RELLETJES IN ALGIERS Betogingen in Parijs streng verboden Atoomovereenkomst Rusland-E^ypte Vermist meisje terecht Televisie Exploitatie Mij. N.V" opgericht Assisterende sleepboot liep zelf vast Wijziging doodstraf in Engeland 5? 5? V. O O V Advertentie Een begrip voor progressieve damesschoenen r r 99 f 7 PROTESTERENDE Franse kolo nisten hebben zich gisteren in Algiers een weg gebaand naar het plaatselijke oorlogsmo nument en daar met opgeheven arm bij hun doden gezworen leven of stervend in Afrika te blijven. Deze plechtigheid werd voor afgegaan en gevolgd door relletjes, echter op veel kleinere schaal dan die bij de aankomst van premier Guy Mollet op maandag jl. in Algiers. Werkgevers f| Zie verder pagina 3 Brandstof fentoeslag Voorstel in Franse Kamer Herdenking geboortedag Juliana van Stolberg Botterdam: Witte de Wuhstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18 30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'j-Gravenhage. Huygenspiem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. TeL 114402 Ktachtendienst 18 30—3930 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2"b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot zondagavond. MINDER WIND Heldere nacht met op de meeste plaatsen strenge vorst, morgen overdag meer bewolking met voor namelijk in het noorden van het land plaatselijk enige sneeuw en tijdelijk afnemende vorst. Matige tot zwakke wind, aanvankelijk noordoostelijk, later veranderlijk. 12 febr zon op 8 04 uur, onder 17.46 uur, maan op 7 47 uur, onder 18 54 uur. 13 febr. zon op 8 02 uur, onder 17.48 uur. maan op 8 06 uur. onder 20.04 uur Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT HET geval van het Amerikaanse negermeisje, dat als eerste van haar kleur tot de universiteit van Ala bama toegelaten werd, maar wie men nu om veiligheidsredenen de toegang weer (tijdelijk?) heeft ontzegd, heeft alierwege de aandacht getrokken. Tegelijkertijd lezen we van een an der verhaal over negers, die een ste delijke autobusdienst boycotten, omdat iren hun in de bus geen gelijke rech ten met blanken wil geven, maar wil dat bij plaatsgebrek een neger voor een blanke op zal staan. De reacties op dit alles In het bui tenland zijn niet gunstig voor de Ame rikaanse houding. Loonoverleg m Itic.itog y. d. Arbeid vastgelopen E eerste reactie is deze: de Ame rikanen treden alom m de wereld in het krtjt ten behoeve van de kolonia le volkeren. Kolonialisme is hun een gruwel. Zij wijzen er dan op dat zij zelf een koloniaal volk zijn geweest dat zich van de Britse overheersing vrijgevochten heeft. Hun traditie maakt hen antikoloniaal. Maar men kan zich afvragen of de houding van de Amerikaanse samen leving tegenover de oorspronkelijke bevolking van Amerika, de Roodhui den, hun wel aanspraak geeft deze tra ditie voor zich op te eisen. De Ameri kaanse politiek tegenover de Indianen heeft tot gevolg gehad dat dit volk in Noord-Amerika op een klein overblijf sel na, is uitgestorven. Dat was kolo- niüïisme in de ergst denkbare vorm Nu, dat is dan verleden tijd. Maai wat er vandaag nog met de negers ge beurt Is niet minder bedenkelijk. Uit de verhalen uit Alabama blijkt dat de massa er niet tegen op gezien zou hebben om het negermeisje dat de universiteit bezocht, te lynchen. Het eisen van een voorrang in de bus en de kleurbarrière op school in sommige Amerikaanse staten, zijn overblijfse len uit de slaventijd. ER Is echter een belangrijk licht punt in deze zaken. Explosies als die te Alabama en een zaak als die boycot van de autobus zijn bewijzen dat de neger» in Ameri ka hun zaak winnen. En zij winnen hun zaak, omdat de overgrote meerderheid der blapken achter hen staat. "De Amerikaanse slavenoorlog ia de vorige eeuw is door de antislavernij- blanken gewonnen op de proslavernij- blanken. Dat de afschaffing der sla vernij niet maar een-twee-drie kon lei den tot een volledige emancipatie der negers en zeker niet tot eon aanvaar ding van zulk een emancipatie voor de bevolking der staten, waar vroeger de slaven gehouden werden, laat zich verstaan. Belangrijker is echter dat dit proces aan de g^ng is en dat de meerderheid van het Amerikaanse volk en dat de federale regering en de federale recht spraak daar achter staan. In het Amerikaanse leger dienen sinds een aantal jaren blank en zwart door elkaar. Er zijn niet meer aparte zwarte en blanke eenheden. De negers komen ook tot hoge amb telijke functies. IN het vorige jaar nu is het strijd punt vooral in de school komen te liggen. Toen heeft het Amerikaan se opperste gerechtshof uitgemaakt dat er een eind moet komen aan alle rassenscheiding op de openbare scho len. Dat heeft tot gevolg gehad dat er ln het afgelopen jaar ruim 500 scho len, die tevoren uitsluitend voor blan ken of zwarten bestemd waren, de no dige maatregelen hebben getroffen, op dat kinderen van alle rassen naast el kaar in dezelfde lokalen onderwijs ont vangen. Een groot gedeelte van de staten waar de apartheid heerste is dus over stag gegaan. Er zijn echter een klein aantal zui delijke staten, die proberen de kop er voor te houden om de apartheid te handhaven. En in Alabama heeft men nu door intimidatie getracht de apartheid te handhaven. Het is een akelige strijd. Men moet zich echter realiseren dat deze strijd het teken is dat een b'terschapspro- ces aan de gang is. Als men niet van zulk een strijd hoort, zou dat beteke nen, dat er niets gebeurde en dat al les bij het oude bleef. En dat zou er ger zijn dan een lynchpoging. HET negervraagstuk in Amerika is een geval van de zonden der va deren, die bezocht werden aan de kin deren. In zoverre ligt hier het vraag stuk ook anders dan in Zuid-Afrika Men heeft in Amerika de negers erin gehaald onder God- en mensonteren de voorwaarden en omstandigheden De gevolgen daarvan kunnen alleen worden goedgemaakt door de volledige politieke, culturele en sociale assimi latie van de negers. Dat geschiedt in «en proces dat pijnlijk is voor de ne gers en beschamend voor de blanken. Maar de uitslag is niet twijfelachtig. Vakkundig Een lid van de Sowjet- expeditie naar het Noordpoolgebied, die iel op een drijvend ijsveld bevindt, heeft een operatie aan de blindedarm ondergaan. De dokter werd bijgestaan door een weerdeskundige en een meca nicien. De secretaris-generaal van de Ver enigde Naties, Dag Hammarskjoeld, is gistermiddag per K.L.M.-vliegtuig op het vliegveld Kemajoran bij Djakarta aangekomen. Hij brengt een bezoek van twee dagen aan Indonesië in het kader van de wereldreis, die hij op het ogenblik maakt. Hammarskjoeld zal president Soe- karno en andere Indonesische autoritei ten ontmoeten Het socialistische dagblad Pedoman heeft de hoop uitgesproken, dat de In donesische leiders het Indonesische standpunt inzake Nieuw-Guinea zullen toelichten Tijdens hun bezoek aan Nigeria hebben meisjes tan de Niger delta haar nationale „Bonn} "-dun j uil- getoersl t oor HM. koningin Eliza- beth en de hertog tan Edinburgh. E werkgevers- en de werknemersorganisaties gistermorgen na in de Stichting van de Arbeid zijn de bestuursvergadering van de Stichting uiteengegaan zonder tot overeenstemming te zijn ge raakt over de in de toekomst te volgen vrijere loonpolitiek. De tegenstellingen bleken zo groot, dat de besturen van de drie vakcentrales C.N.V.. K.A.B. en N.V. V.hebben medegedeeld, dat zij door de houding van de werkgevers zijn gedwongen de Stichting van de Arbeid als niet meer functionerend te beschouwen. De vakcentrales hebben vooits besloten de regering met de stand van zaken op de hoogte te stellen en maandag a.s. de bevoegde organen bijeen te roepen om intern de situatie te bespreken. Ook de werkgeversorganisaties hebben de regering op de hoogte gebracht van de vastgelopen besprekingen. Zowel de werknemers- ais de werk geversorganisaties hebben een commu niqué uitgegeven. Daaruit blijkt, dat de vertegenwoordigers der vakcentralen de volgende voorstellen hebben gedaan: Een uitkering ineens ter hoogte van tenminste twee weken loon, ter com pensatie van de in 1955 ontstane achterstand. Indien over het eerste punt een be vredigend akkoord zou worden De mars naar het oorlogsmonument was ondanks het officiële verbod van openbare samenscholingen uitgeschre ven door het „Comité voor openbare Veiligheid". Voordat de demonstratie begon, hadden de winkeliers in de Europese wijk hun zaken gesloten. In de kop van de stoet liepen 1-0 burgemeesters met hun sjerprn in de nationale kleuren. De nieuwe minister-resident. Robert Lacoste, is gisteren in Algiers aange komen. Hij reed onmiddellijk naar het zwaar bewaakte zomerpaleis om met premier Mollet te confereren. De Franse regering heeft twee de monstraties, die vandaag in Parijs zouden worden gehouden, verboden Het zouden betogingen zijn var, de voor* en de tegenstanders van de regeringspolitiek in Algerije. Beide groepen wilden bijeenkomen bij de Are de Triomphe, De autoritei ten waren bang vooor ernstige inciden ten. Ook voor zondag zijn alle parades en r. assabijeenkomsten verboden. Daar door kan ook een communistische de monstratie op de Place de la Republi- que niet doorgaan. Premier Mollet. die aanvankelijk gisteravond naar Frankrijk zou terug keren, heeft zijn vertrek tot zondag uitgesteld. Daardoor is hu nog m de gelegenheid een bezoeiv te brengen aan het „front" in het Aurèsgebergte, waar zich 200.000 man Franse troe pen bevinden. DE BILT, zaterdag 10 uur. De grote koude duurde ook algelo pen 24 uur in vrijwel geheel Europa voort. Algelopen nacht kwamen op vele plaatsen weer zeer lage tempera turen voor. In Zweden en Fimand vrooi het hier en daar meer dan 35 graaen, ln Duitsland, Polen en Tsje- choslowakye 20 tot 30 graden, In ons land, Beigxe en FranknjK over het al gemeen lo tot 15 graden. De koude breidde zich verder naar het zuidwes ten uit. ln Madrid daalde het kwik tot iets beneden 5 graden onaer nui, ter wijl zelts op ae Balearen 6 graden vorst voorkwam na sneeuwval. In Noord-Scanainavic werd het vorstgeoied echter aangetast door een tamelijk actieve depressie, welke m zuidelijke richting beweegt. Deze bracht langs de kust van Noorwegen tijdelijk dooi, maar de noordenwinden voerer. opnieuw koudere lucht aan, waarin sneeuwbuien voorkomen. Dit stonngsgebied zal zich zondag over Denemarken in de richting van ons land uitbreiden en de kans op sneeuw groter doen worden. Geduren de de nacht zal op de meeste plaatsen tijdens afnemende wind opnieuw stren ge vorst voorkomen. Morgen overdag loopt de temperatuur vooral in de kustprovincies tijdelijk op, maar waar schijnlijk zal het met tot dooi komen. Postzegelgezicht. Monaco gaat een postzegel uitgeven, waarop prins Rai nier en zijn aanstaande bruid, Grace Kelly, staan afgebeeld. Het wachten is echter op een goede beeltenis van een ernstig kijkende Grace Kelly, daar de beschikbare plaatjes niet geschikt zijn voor een huwelijkspostzegel. bereikt: een verhoging van de richt lijn voor de loonvorming in de bedrijfstakken met 3 pcL en daar boven voldoende ruimte voor toe passing van verantwoorde differen tiatie. 3 Teneinde gevolgen voor het prijspeil zoveel mogelijk te voorkomen, zou den de vakcentralen de verwezen lijking van loonsverhogingen in de verschillende bedrijfstakken niet op één uniform tijdstip willen doen plaats hebben, maar deze over een bepaalde periode willen spreiden. De werkgeversvertegenwoordigers daarentegen wensten niet verder te gaan dan: 1 Medewerking te verlenen aan het openen Van de'mogelijkheid lot het verstrekken van een uitkering in eens over 1955 van ten hoogste 2 act. van het jaarloon, voor zover daar over overeenstemming tussen de betrokken partijen wordt bereikt, echter met uitzondering van die gevallen, waarin de werknemers reeds door middel van 'winstuitke ringen deel hebben gehad m de toegenomen welvaart. 2 Het scheppen van een dlfferentïatie- mogelükheid van 2 pet. boven de huidige richtlijn, te realiseren na afloop van de geldende collectieve arbeidsovereenkomsten, met dien verstande, dat \oor langlopende contracten en voor bindende loon regelingen bijzondere voorzieningen dienen te worden getroffen. Nadat de werkgevers deze voor de werknemers onaanvaardbare voorstellen hadden medegedeeld, verklaarden zij, dat in verband met de grote afstand tussen de beide voorstellen de beide standpunten aan de regering dienden te worden voorgelegd. De Sowjet-Unle mal aan Egypte tech nische en wetenschappelijke hulp ver lenen bij het oprichten van een atoom- laboratorium in Cairo. De Russische deskundigen zuilen naar Egypte gaan om advies te geven bij het opstellen van plannen voor het la boratorium en de bouw ervan. In de Sowjet-Unie zullen Egyptische deskun digen opgeleid worden, meldt radio- Moskou. De Egyptische delegatie, die in Mos kou de overeenkomst oor deze hulp heeft gesloten, is vrijdag naar Cairo vertrokken. De bekendmaking komt 24 uur nadat premier Nasser van Egypte een Weste lijke lening van 200 miljoen dollar van de Wereldbank voor de bouw van de danu bij Assoean in de Nijl had aan vaard. Hef. was de eerste aankondiging van een formele overeenkomst over Russische hulp op atoomgebied aan een niet-communistisch land. TIJDENS de onderhandelingen in de Stichting van de Arbeid hebben de besprekingen plaats ge vonden tegen de achtergrond van het loonruimte-rapport van de So ciaal Economische Raad. Merkwaardig genoeg is dit rap port nog steeds geheim. Het bu reau van de Sociaal Economische Raad was gisteren nog bezig met het redigeren van de tekst als ge volg van de amendementen die tij dens de besloten SER-vergadenn- gen er in zijn aangebracht Het advies over de loonruimte is dus nog steeds niet aan de rege ring uitgebracht en inmiddels zijn de onderhandelingen in de Stich ting reeds vastgelopen. Dergelijke zotte situaties dienen m de toekomst voorkomen te wor den. Hoe hard het kel wintert in Italië dat op het ogenblik zijn koudste dagen van deze eeuw beleeft, toont deze jnto, gemaakt :n de uitlopers tan het Abruzsen-gebergle in de buurt tan Rome. Een tan de redders die een tunnel door de sneeuw hebben gegraien naar een huisje dat op de top tan een heuvel volkomen was ingesneeuwd, strekt de hand uit naar de twee bejaarde bewoners, die langs deze weg uit de zolderverdieping van hun tconing stapten. Alom hebben stormen de sneeuw tot ongekende hoogten opgejaagd, waardoor dorpen en steden werden geïsoleerd, mensen om het leven kwamen en vervoer middelen, waaronder bussv, volkomen zoek geraakten IN de conferentie van Genèv# strandde men vele weken geleden op een meningsverschil over de arbi trageregeling. Iedere delegatie ging naar huis om haar regering te raadplegen. Inmiddels begon men te spreken over een misverstand. Een mysterieus misverstand, dat de zaak wekenlang ophield totdat het door een mysterieuze telegrammen- wisseling op mysterieuze wijze weer verdween. Toen ging men weer opgewekt ver der. De dag daarna stuitte men weer op de moeilijkheid van de arbitragerege ling. Dat laatste is niet verbazingwek kend. Maar ons interesseert zeer de reeks mysteries die tussen het stranden en het stuiten voorgekomèn is en wat de rol van de Nederlandse regering daar in geweest is. In Calabrië (Zuid-Italië) wordt een autobus met vijftig inzittenden, die een rit maakte over een traject van dertig kilometer, sinds zes dagen vermist. Men vreest, dat de Bus onder de sneeuw, die hier tot vijf meter hoog ligt is bedolven. De plaatselijke autoriteiten hebben ver zocht vliegtuigen voor nasporingen uit de lucht te zenden. De 14-jarige H. Bremer uit Emmen, die sinds maandag uit het Doorgangs huis te Groningen vermist werd, is don derdagavond' teruggevonden in de wo ning van een ver. familielid te Tinaar- lo (Dr.). Het meisje was maandagoch tend in plaats van naar school naar Tinaarlo gegaan, waar zij had verteld, dat haar ouders niet thuis waren. De moeilijke en langdurige bespre kingen, die vrijdag de Nederlandse en Indonesische ministers te Genève hebben gevoerd en die enkele malen zijn onderbroken voor vergaderingen van de financieel-economische en juridische deskundigen van beide de legaties, hebben niet geleiü tot over eenstemming over de voornaamste hindernis van de Nederlands-Indone sische conferentie: een voor beide partijen aanvaardbare geschillenrege ling. Ondanks het feit, dat de resultaten van,* de discussies ,f vaa^de.af gelopen dagen bepaald gèön groot optimisme rechtvaardigen, kwam toch de mede deling van de woordvoerder van de Nederlandse delegatie, dat nog geen Te 's-Gravenhage is opgericht de „Televisie-Exploitatie Mij N.V." sta tutair gevestigd te 's-Gravenhage. die zich ten doel stelt „het uitzenden van televisieprogramma's van cultureel en artistiek verantwoorde hoedanigheid en van reclameboodschappen gedurende een beperkt gedeelte van de zendtijd". Daarbü zal, naar van de zijde der oprichters wordt medegedeeld, strikt het beginsel in acht worden genomen, dat de opdrachtgevers van reclame geen invloed zullen kunnen uitoefenen op enige uitzending. Het maatschappelijk kapitaal be draagt twee en een half miljoen gul den, verdeeld in twintig prioriteitsaan delen, elk groot vijf en twintig duizend gulden en twintigduizend aandelen elk groot honderd gulden. Tot nu toe zijn achttien prioriteitsaandelen geplaatst bij de oprichters, waartoe o.m. grote bankinstellingen, industrieën en enkele dagbladen behoren. Een concessie-aanvraag voor het uit zenden, via het door de PTT verzorgde zendernet, van televisieprogramma's annex reclame is inmiddels bij de mi nister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen ingediend. De Televisie-Exploitatie Maatschap pij N.V. heeft de minister verzocht haar een zendtijd toe te staan van zes tien uur per week, „van welke even tueel toegemeten tijd zij in de eerste twee exploitatiejaren zich voorstelt slechts acht uur per week te zullen be nutten". Ernstige overstromingen hebben in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales aan zes mensen het leven gekost. Meer dan tienduizend mensen zijn dakloos. Er is voor miljoenen guldens schade aange richt en er is veel vee verloren gegaan. Onderuijssubsidle op de helling? overeenstemming over de arbitrage regeling was bereikt, als een anti climax. De spanning in het Hotel des Bergues was immers in de loop van de dag met het uur toegenomen en zowel van Nederlandse als van In donesische zijde was tydens de tal loze onderbrekingen van de vergade ringen de indruk gewekt, dat de zaak er niet zo somber uitzag als donderdag. Het was ook moeilijk te zeggen, of de vergadering van zater dagochtend, die om elf. uur begon, het verlossende einde van deze zich voortslependeconferentie zou bren gen.} ïn .gezaghebbende Nederlandse- en Indonesische' delegatiekripgen waagt men zich niet aan voorspellin gen. De enige commentaar is: Het kan nog alle kanten uit. Wel wijst men erop, dat de grote moeilijkheden, die op het punt van de arbitrage worden ondervonden, duidelijk blij ken uit de bijzonder langdurige ver gaderingen. Een half uur, nadat de Nederlandss en Indonesische minister ter Neder lands-Indonesische conferentie in Ge nève zaterdagochtend bijeen waren gekomen, werd bekend, dat vanmiddag om 16.00 uur de formele slotzitting zal worden gehouden. Op dit ogenblik duurt het ministe riele averleg nog voort. Hei Is niet bekend of aen oplossing is gevonden voor de arbitrageregeling. Het is niet mogelijk bevestiging te krijgen van de indruk dat het gesprek tot dusver geen perspectieven heeft geopend voor het samenbrengen van de bekende standpunten. In Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage zal aan van gemeente wege ondersteunden wegens de op nieuw ingetreden aanhoudende vorst andermaal een week brandstoffen- toeslag extra worden verstrekt. Martha IVieringa uit Huizen werd gisteren tijdens een spannende wedstrijd te Nieuw Amsterdam nationaal kampioene korte baan. Op de voorgrond Martha Wieringa, naast haar Tine de Vries uit Korte Zurig, kampioene van vorig jaar. Hedenmorgen is het Braziliaanse stoomschip „Loide Honduras" aan de grond gelopen op Longsand tussen Har wich en Ramsgate. De sleepboot Maas van L. Smit en Co., is ter assistentie uitgevaren, evenals de Engelse sleep boot „Roemenia". De „Roemenia" is echter zelf ook vast gelopen op North-Langsand. Deze vraagt via de radio om hulp omdat de ma chinekamer volloopt. Nader vernemen wij nog, dat de Nederlandse zeeslepers „Maas" en „Blankenburg" hedenmorgen om half negen zee gekozen hebben om de „Rumania" assistentie te verlenen. De marconist van de Britse sleper seinde om elf uur, dat het water de machine kamer instroomde en dat de enige nog bruikbare reddingboot niet meer ge streken kon worden. De „Rumania" heeft m de loon van de morgen zoveel slagzij gekregen, dat de bemanning in groot gevaar verkeert. De zee is zeer stormachtig en zware sneeuwbuien bemöeü ijken het reddingswerk. De Rotterdamse slepers van L. Smit Co. zullen trachten het schip naar een haven te slepen. Hopelijk komt deze hulp nog op tijd. De Engelse regering heeft aan het La gerhuis een motie aangeboden tot wij ziging van de toepassing van de dood straf, zonder dat daarmee de dood straf behoeft te worden afgeschaft. De motie luidt: „Dit Huis is van mening, dat terwijl de doodstraf behoort te wor den behouden, de wet met betrekking tot moord wijziging behoeft". Blikbaar denkt ae regering aan een wetswijziging, waardoor er verscsheidene graden van „moord", naar het Amerikaanse sys teem, worden onderscheiden. Thans kent de wet slechts „murder", waarop steeds de doodstraf staat. Bij het ter peis© gaan van deze >di- tie werd bekend, dat een Engelse heli copter is opgestegen om een reddings poging t» wagen. Deze helikopter Is er in geslaagd acht van de naar schat ting 14 opvarenden van de „Roemenia" van boord te halen. Een tweede heli kopter is opgestegen om te trachten de andere bemanningsleden te redden. Inmiddels zinkt de „Roemenia" sneL De commissie voor onderwijszaken van de Franse Nationale Vergadering heeft een dringend debat voorgesteld over door socialisten en communisten afzonderlijk ingediende wetsontwerpen, die het voor stel bevatten tot intrekking van de zo genaamde wet-Barange. Op grond van de wet'Barange wordt tot nu toe staats subsidie verleend aan bijzondere scho len waarvan de meeste door rooms-ka- tholieke Instellingen worden beheerd. In de kapittelzaal van het Historische Prinsenhof te Delft waar Willem van Oranje heeft gewoond, zal woensdag 15 februari onder auspiciën van het His torisch Genootschap „Delfia Batavorum" het feit worden herdacht, dat 450 jaren geleden Juliana van Stolberg, de moe der van Prins Willem, werd geboren. Mej. A. W. J. Mulder, conservatrice van het Oranje Nassaumuseum te 's-Gra venhage, zal een lezing over Juliana van Stolberg houden. De avond wordt opge luisterd met klaveeimbelmuziek en de clamatie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1