NedAndon. conferentie zonder resultaat Slotzitting werd twee keer uitgesteld Twee doden en drie gewonden bij autobotsing Min. Luns deed's; laatste poging - MILJOENEN AAN DIAMANT IN BRANDEND GEBOUW Engeland wil zelfbestuur geven Utrechtse door brand verwoest Dikke sneeuwlaag bedekt beel Nederland mm,... m Katwijkse vissers na een barre tocht aan wal Nog geen verontrustend nieuws over de grote rivieren Turken verzetten zich fel Alleen de muren bleven staan Treedt Hatta af als vice-president? Friesland veegt de banen Weer over zicht Durf en zeemanschap overwonnen IJsbrekers voor het eerst actie üi MAANDAG 13 FEBRUARI 1956 f VEERTIENDE JAARGANG No. 3307 Weerbericht j Ernstig ongeluk bij St. Willebrord Amsterdamse Diamantbeurs gehavend m m 1 Zorin naar Moskou Mollet terug in Parijs ifeiiSi Weinig vertraging m de treinenloop Sow jet-ambassadeurs naar Moskou vertrokken I Ernstige poging? 1 i Onaanvaardbaar De arrestanten 1 Shock Nieuw onderzoek Eisen howers gezondheidstoestand Waterschade j J an dek tot Directeur: H. DK RUIG Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'f-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst .'8.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks -N Weersverwachting', geldig tot dinsdagavond. KOLDE NOORDOOSTEN WIND. Opklaringen maar ook enkele sneeuwbuien. Matige tot strenge vorst. Matige en vooral langs de Wadden- kust tijdelijk krachtige Noordoostelijke wind. ZON' EN" MAAN' H febr. zon op 8.00 uur. onder 17.50 uur. maan op 8.24 uur, onder 21.!5 uur. Hoofdredacteur: Or. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT GENÈVE GESTRAND op geschillenregeling INE Nederlands-Indonesische ministersconferentie te Genève is mislukt. De beide delegaties zijn zaterdagavond uiteengegaan na de uitgifte van een gemeenschappelijk slotcommuniqué, waarin wordt gezegd, dat „de delegaties zijn gestuit op een op hel ogenblik onoverbrugbaar gebleken verschil van inzient omtrent de formulering van een geschillenregeling." Onmiddellijk na de formele slo*2itting. die zaterdag tot tweemaal toe werd uitgesteld, sprak de Nederlandse delegatieleider minister Luns zijn diepe teleurstelling uit over deze afloop van de conferentie. Minister Anak Agoeng, de leider van de Indonesische delegatie, zei onder meer tot journalisten: „Van Nederlandse zijde wordt de ernst van de toestand, die het gevolg is van het mislukken van de conferentie, niet voldoende onder ogen gezien." Gistermiddag is de Nederlandse delegatie per vliegtuig naar Nederland teruggekeerd; dinsdag zullen de Indonesische ministers naar Djakarta vertrekken. zijn rede tijdens de slotzitting nog eens onderstreept, dat de Nederlandse delegatie de kwestie van de Nederland- i se arrestanten in Indonesië van belang lacht voor de betrekkingen tussen belde j landen. Minister Anak Agoeng heeft i daarover in zijn laatste rede op deze' conferentie met geen woord gerept. 1 Aan het begin van de vorige week j werd tijdens een persoonlijk gesprek j i tussen minister Luns en minister Anak Agoeng overeengekomen, dat de kwes tie van de gevangenen nader tussen hen zou worden besproken. Dit overleg heeft! echter niet plaats gehad en in feite zijn dan ook geen vorderingen In deze voor Nederland zo belangrijke kwestie ge maakt. Overigens heeft minister Luns in zijn slotrede qc mogelijkheid opengelaten over dit'vraagstuk een oplossing ie vin den ..langs rustig, diplomatiek overleg". Ook de kwestie Niéuw-Guinea is in deze laatste fase van de conferentie in het geheel niet ter sprake gekomen. iyj#$ Twee kinderen vonden zater dagavond de dood en drie personen werden ernstig gewond, toen op de rijksweg Breda Roosendaal ter hoogte van het dorp St. Willebrord een personen auto. bestuurd door de heer L. H. uit Leur, niet waarschijnlijk flinke snelheid opbotste tegen een stilstaande trailer. De heer i SC Al met al is voor velen moeillijk te begrijpen, dat de conferentie althans formeel is mislukt op de formulering van het punt. waarover in principe! reeds overeenstemming was bereikt. J Men vraagt zich in Genève ook wel af. j of in de laatste fase de conferentie in derdaad een ernstige poging is geweest, i wijziging te brengen in de Nederlands-! Indonesische verhoudingen, of slechts! een reflectie is geweest Van de binnen landse politiek van Indonesië. Zaterdagochtend was de situatie zo, d»t er een Indonesische tekst ter tafel j was voor een geschillenregeling, die j naar Nederlandse opvatting niet alleen) tal van juridische leemten bevatte, j maar bovendien geen waarborg was' voor een werkelijke arbitrage der! rechtsgeschillen. De Nederlandse tekst! daartegenover was, naar Indonesischej opvattingen „onverteerbaar". i Een hevige brand heeft gistermid dag, de bovenste verdieping van de Diamantbeurs aan het Weesperplein te Amsterdam verwoest. Juist in de nok van dit grote gebouw waren de kantoren van tien diamantairs ge vestigd en juist daar bevonden zich voor vele miljoenen aan geslepen en ruwe diamant. De kluizen waren echter tegen het vuur bestand, zodat de overigens grote schade zich beperkte tot het gebouw en kantoor- inventarissen. Na afloop van deze vergadering wa- j ren de voorzitters van belde delegaties! het erover eens, dat geen oplossing kon j worden bereikt. In een laatste poging, j de conferentie voor een mislukking tel behoeden, heeft daarna minister Lun»[ Engeland heeft nieuwe compromisvoor- de voorzitter van de Indonesische dele- stejjen voor Cyprus klaar, aldus is uit gatte uitgenodigd voor een persoonlijk #ff|e|gle bron vernomen. Deze regeling v^erisnifl? zou Cypnm onmiddellijk zcUbtstuur $t- •enve»^tel»(Usr. )m*l beperkingen op 't gebied werd tegemoeTgek on"en aLrf j. der externe *n inlerne venl*heId' j gedrongen. Zij doodden de abt, j nios, met twee revolverschoten, was een Griekse Cyprioot, die stond als Britsgezind. Epipha-j Duizenden Amsterdammers zagen de De abti brandweer het vuur bestrijden met der- bekend! tien stralen en drie waterkanonnen. Maar de drijvende brandspuit „Jan van /langrijke1 Indonesische bezwaren. In de eerste plaats werd hierin de arbitrageregeling niet beperkt tot de ge schillen op financieel-economisch tgV- rein, zoals aanvankelijk door de Neder landse delegatie was voorgesteld, en in de tweede plaats werd de rol van de president van het Internationale Ge rechtshof beperkt tot de benoeming van het zevende lid van de uit zes leden bestaande paritaire arbitragecommissie, indien de stemmen daarin zouden sta ken. Na dit persoonlijke onderhoud tus sen minister Anak Agoeng en minister Luns werd op een interne vergade ring van de Indonesische delegatie 'n nieuwe tekst opgesteld, die echter voor de Nederlandse delegatie geen enkel bezwaar tegen de oorspronke lijke Indonesische formulering weg nam en daarom onaanvaardbaar werd geacht. Op dat moment was het zeker geworden, dat verder overleg niet meer mogelijk was. De slotzitting diende toen alleen nog maar om dit mislukken formeel te be vestigen. Over de formele oorzaak, die ook in het gemeenschappelijk commu niqué werd genoemd het formuleren van een geschillenregeling hebben de ministers van beide delegaties in hun redevoeringen op de formele slotverga dering ieder hun eigen lezing gegeven. Minister Luns zesde daarin, dat een geschillenregeling „tot onze teleurstel ling onbereikbaar is gebleken, ondanks het feit. dat wij meenden aan de door u genoemde bezwaren tegemoet te zijn gekomen". Minister Anak Agoeng stelde het in zijn slotwoord geheel anders. Hij zeide. dat de conferentie was gestrand, door dat de Nederlandse delegatie „heeft ge meend niet te kunnen ingaan op de Indonesische voorstellen en tegenvoor stellen". In Nederlandse delcgatiekringen ont veinst men zich inmiddels niet, dat behalve de formulering van de geschillen regeling de conferentie ook zou heb ben kunnen stranden op andere punten van de agenda. Zo heeft minister Luns VA Dit nieuwe^ plan zal naar gouverneur Sir John Harding gezonden worden, waar op deze de besprekingen met aartsbis schop Makarlos. de leider der nationalis ten op Cyprus, aal kunnen hervatten. De voorstellen gaan niet zo ver als Makarios verleden week geëist had in zijn besprekingen met gouverneur Har ding, maar zij zouden een compromis be vatten, dat aan het eiland een grote mate van zelfbestuur verschaft. De Turken op Cyprus zullen niet deel nemen aan besprekingen over een grond wet, die het eiland zelfbestuur geven zal, zolang het terrorisme niet is verdwenen. Dit heeft de voorzitter van de Turkse partij op Cyprus. Koetsjoek. vrijdag op een persconferentie in Nicosia verklaard. De Turken zullen zich integendeel uit alle macht tegen de voorgestelde grond wet met zelfbestuur verzetten, als zij niet dezelfde rechten krijgen als de Grieken op Cyprus. In Nicosia zijn zaterdagmiddag twee Britse militairen door verzetslieden op straat doodgeschoten. In totaal zijn nu op Cyprus 17 Britse militairen gesneuveld. Twee gemaskerde mannen zijn zaterdag het klooster van Khrysoroyiatissa. onge veer 100 kilometer van Nicosia, binnen- De Indonesische vice-president Mo hammad Hatta heeft besloten, zich te rug tc trekken uit zijn functie als vice- president van Indonesië, nadat het nieu we Indonesische parlement za! zijn tol stand gekomen. Dit schrijft het gewoon lijk goed ingelichte cn-afhankelijke blad „Indonesia Raya", dat dit heeft verno men uit kringen in de omgeving van de vice-president. Volgens het blad is nog niet bekend of Moh. Hatta in de politiek zal gaan of candidaat zal wor den gesteld voor hel presidentschap. TERWIJL IN ALLE PROVINCIES VAN NEDERLAND de hartstochtelijke A schaatsliefhebbers hun gladde ijzers nog eens extra nakeken en ij' er m het „hoge noorde.V/veei_orpmsatonsch werkwerd gedaan 0^3 alles op rolletjes" te laten verlopen tijdens het grote dwarrelde een centimeters dik pak sneeuw overal geruisloos neer Sneeuw is in de meeste gevallen alleen maar plezierig om te zien en dan oolT nog maar pas nadft het gevallen is end. jeugd weet erook wel van te genieten, maar verder is zon witte wade niet erg weino En dus zeker niet met het oog op bovenvermelde omstandigheden. '.Zuidwesten van de provincie, waar de sneeuw was opgewaaid, zijn militairen druk bezig de baan schoon te maken. In Gaasterland is men niet erg for tuinlijk geweest. Daar hadden de hel pers van de Elfstedencommissie in hun ijver om op te schieten een te zware landbouwtrekker voor de sneeuwploeg gezetmet als gevolg, dat de trekker door het ijs zakte. Er ontstond een geweldig gat en het is niet onmogelijk, dat hierdoor ter plaatse de route moet 1oorden om gelegd. ickonanto.-Tic^ort na^ct.uü-),?e^z.ai:.fiet woensdagochtend J Zurich 24 én- uit van dé brancr eeri volkomen oelsent|5?S^Si-0 efaden .vorst. der Heiden", die pal naast het bran dende gebouw lag ingevroren, kon al spoedig door een defect geen water ge ven. Terwijl enkele brandweermannen op de 32 meter hoge magyrusladder bijna verstikt werden door de hevige rookont wikkeling, moesten hun collega's op de begane grond telkens een veilig heen komen zoeken voor de dakpannen, die vrijwel onafgebroken van grote hoogte en met veel lawaai op straat terecht kwamen. Klokken bleven intact De grote koepel op liet gebouw lieeft weinig of geen schade gekregen, getui ge het feit, dat de twee elektrische klokken in die koepel, ondanks de hevi ge rookontwikkeling, tijdens de brand precies de juiste tijd bleven aangeven Even na zes uur. twee en een half uur nadat de brand was uitgebroken, trok het publiek naar huis. de brand weer had het vuur.onder de knie ge kregen. Por zi breken ontredderde man weggebracht, Hij was de 54-jarige verwarmingsman C. Kolder van het gebouw, die de brand zou heb ben veroorzaakt. Hij was helemaal boven in het ruim 30 meter hoge gebouw met een lood- gictersapparaat bezig met het ontdooien van een bevroren waterleidingbuis en is blijkbaar van de plotseling om zich heen grijpende brand zo geschrokken, dat hij een shock opliep. De man werd pas later, toen de brandweer al ge waarschuwd was, wezenloos in het ge bouw aangetroffen. Het bestuur van de Diamantbeurs pakte de zaken wel heel snel aan. Het vergaderde op een lager gelegen ver dieping in het nog brandende gebouw. Men verzekerde, dat de verwoeste vier de etage zo snel mogelijk zal worden herbouwd. De Sowjet-ambassadeur in Bonn is za- terdagavond per vliegtuig voor een dïenstbezoek naar Moskou vertrokken. De duur van zijn bezoek aan Moskou staat niet vast. Zorin gaf bij zijn ver trek geen commentaar. Protcslbeloging bij <le Are de Triompb De Franse premier, Mollet, is za terdagmiddag per vliegtuig uit Alge rije in Parijs teruggekeerd. Op het vliegveld waren verscheidene minis ters aanwezig. Mollet wilde geen enkele verklaring afleggen. Om zes uur verzamelden zich drie honderd jongelui bij de Are de Triomphe om een protestbetoging te houden tegen de Noord-Afrikaanse politiek van de regering-Mollet. Onder kreten als „Algerije is Frans" en „Weg met Mollet, weg met Mendès-France" trachtten zij de Are de Triomphe te omsingelen, doch de politie dwong hen, de Champs Elysees af te marcheren. Er werden stenen naar de politie geworpen. Een zestal leiders werd gearresteerd. De betogers gooiden de ruiten in van het kantoor van „L'Express", het blad van Mendès-France. en trachtten het gebouw binnen te dringen. Ze' werden tenslotte door de politie uit eengejaagd. De perschef van president Eisen hower heeft zaterdag bekendgemaakt, dat de president in het Walterèed- hospitaal in Washington een diep gaand medisch onderzoek zal onder gaan. Het onderzoek begon 'zaterdag middag. Het zal pas tegen dinsdag 'voltooid zijn. De uitslag,, die: van •groot "belang is met het oog op een tweede ambtstermijn van de presi H. kwam van Huybergen af. waar hij, in gezelschap van zijn 15-jarig dochtertje, zijn zoontje ging op halen, die daar op kostschool is. Twee dorpsgenootjes, die even eens in Huybergen op kostschool zijn, mochten meerijden. In de finaal verwrongen resten van de auto troffen te hulp gesnelde buurtbewoners het stoffelijk over schot aan van twee kinderen, die op slag dood moeten zijn geweest, nl. het dochtertje van de heer H. en een 13-jarig zoontje van de familie R. uit Leur. Slechts met veel moeite slaag de men erin, de heer "H. diens 13- jarig zoontje en een zoontje van de familie L. uit hun benarde positie le bevrijden. Allen bleken ernstige kwetsuren te hebben opgelopen en moesten worden 'overgebracht naar het ziekenhuis Charïias te Roosen daal. Een half uur nadat het ongeluk was gebeurd, toen de verkeerspolitie volop bezig was met het verrichten van de nodige opmetingen, botste een andere personenauto op het wrakstuk van de auto van de heer H. De inzitten den van deze wagen, een echtpaar, uit Dordrecht werden slechts licht gewond Hun auto kon de reis echter niet op eigen kracht voortzetten. Een van Groenland afkomstige storing, trok in de nacht van zondag op maandag in diepte toenemend over de Noordzee naar het zuiden. De kern trok vergezeld van veel sneeuw vlak langs de kust van Holland en Zeeland, waar de tempera tuur gedurende enkele uren tot even boven het vriespunt steeg. Na het passe ren van de kern draaide de wind weer naar oostelijke richtingen en werd weer koudere lucht aangevoerd. Inmiddels steeg de luchtdruk in Noord-Scanöinavië aanzienlijk en daar de depressie-activiteit in het Middellandsezeegebied voortduurt hetgeen de barometerstanden daar laag houdt, zuilen over een groot deel van Rusland' en West- en Noord-Europa noordoostelijke winden de aanvoer, van koude lucht in stand houden. Er is dan ook nog geen enkel teken, dat op een einde van de vorstperiode wijst. Er werden weer zeer lage temperaturen gemeld. In Noord-Finland kwam 40 gra den vorst voor. In Duitsland en Polen 15 tot 20 graden, uit Zwitserland meldde Noord-Italië Turijn Hoe dan ook. bijna de helft van alle échte Friezen wil zich wel beschikbaar stellen, om ervoor te zorgen, dat morgen het gehele Elfstedentraject vrij van sneeuw zal zijn. Welicht lukt dat niet helemaal, maar de grootste zorgen zijn daarmee verdwenen: sneeuw of geen sneeuw de Elfstedentocht gaat door Uit vele plaatsen in Friesland komen optimistische berichten binnen. In het Zie verder pagina 6 (Van een onzer verslaggevers) Een felle brand heeft het kerk gebouw van de Baptisten-gemeente in Utrecht zondagmiddag in de as gelegd. Alleen zwartgeblakerde muren bleven overeind staan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar de brandweer vermoedt, dat de pijplei ding van een kachel naar een schoor steen In de nok van het kerkdak de schuldige is. 's Morgens was in het kerkgebouw nog een dienst gehouden, die om half- twaalf uitging. Daarna was er nog-Zon- dagssehool in een aangrenzend lokaal tje, maar ook toen werd niets bijzon ders opgemerkt. Om kwart over een werd de brandweer gealarmeerd, die het gehele dak van het gebouw in liohterlaaie zag staan. Met zes stralen gingen de brand weermannen in ijzige koude het vuur te lijf. Brandende balken stort- ten uit het dak neer op de kerkban ken en de preekstoel. Snel vrat het vuur door de houten lambrizering naar beneden. Het avondmaalstel en enkele bijbels en boeken konden nog naar buiten worden gebracht voor dat het binnenste van de kerk één grote vuurzee was. De kosterswoning, die in allerijl was ontruimd, heeft alleen waterschade opgelopen. Men'acht het mogelijk de muren van de kerk, die.overeind zijn blijven staan, te gebruiken bij her bouw. Het kerkgebouw was verzekerd. Sinds 1949 was het bij de Baptisten gemeente vai-„ Utrecht in gebruik. Daarvoor was "het gebouw eigendom van de N. H. Stadszending, die er vanaf 1909 in heeft gezeten. De kerk werd gebouwd in 1821 als kapel voor de Augustijner paters en bevatte ongeveer 350 zitplaatsen. De predikant van de Baptistengemeente, ds. J. Broertjes, was bij het blussings- werk aanwezig. De Sowjetrussische ambassadeurs te Londen, Parijs en Washington, Malik. Vinogradof en Zaroebin, zijn zondag per vliegtuig uit Parijs naar Moskou vertrok ken. Met hen-reisde de leider der commu nistische parlementaire fractie in de Franse Nationale Vergadering. Jacques Duclos. die het in de Sowjetrussische hoofdstad te' houden congres der Rus sische communistische partij zal bijwo nen. De leden der bemanning, die het schip wisten tc behouden, bij het gat in de voorsteven. In Cairo zijn dertig personen gearres teerd die er van verdacht worden lid te zijn van een communistische cel, zo ver neemt Reuter van de zijde der politie. Vooralsnog ontbraken nadere bijzonder heden. (Van een onzer verslaggevers) Durf en zeemanschap hebben zater dagavond gezegevierd over de kracht ran een stormachtige Noordzee. De bemanningen van twee Katwijkse log gers ziin er in geslaagd de zwaar ge havende „Voorwaarts" KW 140 na een uiterst moeilijke sleepreis behouden in IJmuiden binnen te brengen. Om halfelf stapten de vissers ver moeid en nog diep onder de indruk van de aanvaring van de „Voor waarts" mét de Brise trawler „Saint Carrisbrooke" en de daarop volgen de barre sleeptocht aan wal. Daar werden zij omarmd door dankbare vrouwen en kinderen. De mannen van schipper IJsbrand van de Bent gaven een sober verslag van het gebeurde. De „Voorwaarts" was vrijdagmiddag omstreeks 12 uur vissende. Het sneeuwde hevig. De schipper stond in het stuurhuis, in het ruim was de bemanning bezig met het verwerken van de visvangst. Plotseling dook uit de'sneeuwjacht de Britse trawler,op, die zonder koers te wijzigen op de „Voorwaarts" af snelde. Schipper 'Van de Bent liet de motor onmiddellijk volle kracht ach teruit slaan. Direct daarop knalde de steven van de „Saint Carrisbrooke" in die van de logger. j Een gat van dek tot kiel schuerde in de boeg van de Katwi.jker en het water gulpte binnen. Terwiil de logger snel begon te zinken, sprong de be manning op het dek van de Brit. die j boord aan boord met de „Voorwaarts" lag. Schipper Van de Bent telde de konpen: alle opvarenden waren gered. Toen bleek, dat de „Voorwaarts" bleef drijven, heeft de „Willem Cor nells" KW 18 met een uit vismijnen en ankerketting vervaardigde tros de zwaar gehavende logger op sleeptouw, genomen. Na 30 uur slepen over een, lastige zee smaakten de bemanningen het genoegen van een behouden bin-i nenkomst met twee schepen. (Van écn onzer verslaggevers) Gisteren zijn de Rotterdamse ijsbrekers, die in liet verleden zo vaak op do grote rivieren de strijd tegen liet zich vastzettende drijfijs hebben aangebonden, voor de eerste maal in dit seizoen in ae.tïe geweest. Een aantal schepen vertrek onder commando van de Rotterdamse havenmeester in de richting Dordrecht, terwijl enkele andere de ijsmassa's op dc Lek gingen breken. Veel^ verontrustends is er van de grote rivieren nog niet te melden. De tocht naar Schoonhoven over dj> Lek verliep zeer voorspoedig en bijna nergens kwam men grote vaste ijslagen tegen. Het meeste ijs zit nog niet vast. Al kan de situatie natuurlijk elk ogenblik veranderen, wanneer de vorst aanhoudt. Vandaag zullen de ijsbrekers ten Zui den van de Maasstad dc scheepvaart weg naar Dordrecht langs de Oude Maas gaan inspecteren. Ook hier zijn nog geen verontrustende meldingen gedaan. Men wil echter voorkomen, dat het scheepvaartverkeer straks al te veel last van het ijs zal onder vinden en daartoe worden thans in opdracht van het IJscomité en de Rijkswaterstaat reeds tochten ge maakt om [ie scheepvaartwegen open te houden. De veerdiensten op het eiland Goeree en Overvlakkee ondervonden zaterdag en zondag veel hinder van het drijf ijs in het Haringvliet. Vermoedelijk zullen ook hier in de eerstkomende dagen de ijsbrekers aan het werk moeten, teneinde een geregelde vaart te verzekeren. Aanvankelijk was er enig misverstand tussen de Rotter- cfamsche Tramweg Maatschappij en de Waterstaat, over de vraag,"wie de kosten van het ïjsbreken dient te dragen. Na enig overleg is er een oplossing gevonden. Het rijk en de Provincie zullen gezamelijk 75 procent van de kosten voor hun rekening de R.T.M.een deel nemen, terwijl zal bijdragen. Men is op het eiland nog niet ver ontrust. Gistermiddag was de ver binding ai weer veei beter. Mocht in de komende dagen de veerdienst gestaakt worden, dan is er nog niet direct een gevaarlijke toestand, want er is voedsel genoeg. Bovendien is er nog de mogelijkheid van een lucht-, verbinding. Wel wijzen de eilandbé- woners erop, dat de dreigende ijs massa s m de winter Goeree al meer aan eens hebben geïsoleerd. Een brugverbinding met de vaste wal zou dit gevaar van isolatie uitschakelen. In Rotterdam heeft de Havendienst geen risico willen lopen. De Rijn- scnepen, die meestai benoorden de Maasbruggen od dc Maas voor anker1 gingen, werden vrijdag en zaterdag naar de Waalhaven gedirigeerd. Daar is de stroom niet 7.0 hevig en bestaat er t ook minder kans dat de Rijn- schepen door het schurende ijs zullen worden beschadigd. Gisteravond moest de veerdienst tussen IJsselmonde en Kralingsche- vcer, welke bestemd is voor voet gangers en wielrijders, worden ge- staakt. e

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1