Overlast voor handel verkeer en industrie SNEEUW en VORST: elke dag vele miljoenen schade Handgemeen in de Franse Nationale ergadering Indonesische delegatie door demonstranten begroet Afgeremd Koudste nacht sinds 1942 Treinenloop in ons land nog steeds in de war Aardbeien plukken op de ladder r Branchevervaging Veel arbeidsuren gaan verloren Bezoeker schoot met kinderpistooltje Poujadisten raakten slaags met politieke tegenstanders Terug in Djakarta Egypte arresteert communisten W eeroverzicht Britse disconto is opnieuw verhoogd Regering zal de Kamer inlichten DONDERDAG 16 FEBRUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 33&I Weerbericht Stormloop op het spreekgestoelte Tussentijdse verkiezingen in Engeland m Wordt prinses Margaret Rooms-Katholiek V' In Volkel (N.B.) vroor het 26 graden VORST, STUIFSNEEUW EN MIST..... Grote vertragingen Vondst van een Duitse kweker? O O V. In verband met de slechte toestand van de wegen kan er stagnatie ontstaan in de expeditie van de krant. Wy roepen by voorbaat de cle mentie in van onze lezers, voor het geval de krant later dan gewoonlijk wordt be zorgd. (Van één onzer verslaggevers) TlE SCHADE, die vorst en sneeuwval dagelijks aan ons land toc- brengen, is enorm. De overlast, die handel en verkeer, industrie en scheepvaart ondervinden, is morngntcel nog niet in cyfers uit te drukken, maar aangenomen mag^worden, dat iedere dag voor enige millioencn guldens aan directe en indirecte schade wordt toegebracht. Bij dit alles is er echter één lichtpunt. Door de maatregelen, die door werkgevers en werknemers op de bouwwerken zijn getroffen, is de schade in de bouwnijverheid aanmerkelijk minder dan vorig jaar. En men hoopt, dat wanneer de vorstperiode niet al te lang aanhoudt, de vertraging, die door de strenge vorstperiode in de woningbouw is ontstaan, minder zal zijn dan in de vorige winter. Gistermorgen is de nieuw benoemde minister van Justitie, prof. mr. J. C. van Oven, op het paleis Lange Voorhout beëdigd. Prof. Van Oven gefotografeerd bij het betreden van het paleis. O Anarchist J Excuus Conservatieven behielden zetels STICHTING V. D. ARBEID Geen verbetering Jongeman verdwenen Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1H2 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—39.30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond. AANHOUDEND ZEER KOUD. Nevelig weer met enkele overdrijvende wolkenvel den, maar vrijwel nergens sneeuw van betekenis. Zwakke t-ot matige wind uit oostelijke richtingen. Opnieuw strenge lot zeer strenge vorst. ZON EN MAAN' 17 febr. zon op 7 54 uur. zon onder 17 55 uur. maan op 9.28 uur, maan onder 0 uur. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE laatste tijd voltrekt zich in de kring van de middenstand een ontwikkeling, die in hoge mate de ge moederen bezighoudt. Het betreft hier een vraagstuk, dat met een vreemd woord in de regel wordt aangediend als parallelisatie of branchevervaging. Wat daarmee wordt bedoeld, kan het best worden toegelicht met een voorbeeld uit de, praktijk. Als gevolg van verschillende om standigheden heeft het kruideniersbe- drijf zich langzamerhand ontwikkeld tot een levensmiddelenbednjf. Werd aanvankelijk in deze branche een zeer beperkt assortiment gevoerd, geleidelijk aan heeft zich dit belang rijk uitgebreid. Deze ontwikkeling gaat nog steeds door. Men kan zelfs in deze branche het streven opmer ken om op den duur te komen tot een compleet levensmiddelcnbedrijf, waar in b.v. ook brood, melk en vleeswa ren te koop worden aangeboden. Met parallelisatie wordt dus be doeld het streven om artikelen te gaan verkopen, welke voorheen niet tot het assortiment werden gerekend. NIET alleen bij de afzonderlijke on derneming, maar ook branche- ge wijs begint het parallelisatiestreven zich aan te dienen. Daarmede accentueren zich tevens de moeilijkheden, want het is een voor de hand liggende zaak, dat degenen die tot dusver de artikelen hebben verkocht, waarmee anderen willen uitbreiden, zich op tegenweer gaan bezinnen. Met andere woorden: de bakkers, de melkhandelaren en de slagers gaan zich beraden op de vraag in hoeverre zij een deel van het krui deniersassortiment kunnen gaan voe ren. Bij heel deze ontwikkeling is van groot belang in welke richting in de toekomst zich het vestigingsbeleid van de overheid zal gaan bewegen. Er zijn sinds de Vestigingswet van 1937 een groot aantal vestigingsbeslui- ten tot stand gekomen. In eerste aan leg bedoelde de Vestigingswet van 1937 vooral om beunhazerij en on oordeelkundige vestiging te voorko men. In dit opzicht heeft deze wet een goede uitwerking gehad. In de* loop der jaren is echter te vens als gevolg van deze wet een ze kere afbakening tussen de diverse branches ontstaan, "omdat in elk ves- tigingsbesluit een nauwkeurige om schrijving moet voorkopien van de goederen, waarop het besluit betrek king heeft. De vraag is dus met name in het geding of deze afbakening van bran ches een permanent karakter moet krijgen, dan wel of ook rekening moet worden gehouden met een ontwikke ling, zoals die de laatste jaren valt op te merken en die uiteraard een rechtstreeks gevolg is van het dyna misch karakter van onze samenleving. IN een artikel, dat het Tweede-Ka merlid de heer H. van Eysden, schreef voor „Textilia", het orgaan van de Chr, Textieldetailhanöelaren. heeft deze onlangs opgemerkt, dat het verkeerd zou zijn voor de ontwikke lingsmogelijkheden, die zich in het economisch leven voordoen, de ogen te sluiten. Uiteraard is het niet gewenst de vestigingswetgeving, in zoverre die ook een afbakening van branches heeft tot stand gebracht, geheel op losse schroeven te zetten. Anderzijds moet gewaakt worden tegen verstarring in het vestigingsbe leid. Aangezien het waarschijnlijk niet wel doenlijk is algemene richtlijnen aan te geven voor de toekomstige ont wikkeling heeft de heer Van Eysden in genoemd blad de vraag gesteld of het niet beter is branchegewijs te be zien welke aanpassing in de praktijk als noodzakelijk is te beschouwen, waarbjj het streven erop gericht moet zijn om een chaotische toestand en een ondermijning van de doeleinden van het vestigingsbeleid te voorko men. Met nadruk heeft de heer Van Eys den erop gewezen, dat bij uitbreiding van de branchegrenzen de eisen van vakbekwaamheid moeten blijven gel den, want dit is een van de pijlers waarop de vestigingspolitiek rust. En overigens: de leidende instan ties van de betreffende verwante branches staan hier voor een verant woordelijke taak. Zij zullen moeten nagaan hoever het parallelisatiestre ven kan gaan, opdat de ontwikkeling zo harmonieus mogelijk verloopt. Men krijgt wel eens de indruk, dat het bij deze zo belangrijke materie nog te veel aan onderling overleg ont breekt. En toch is overleg altijd beter dan strijd, omdat het voordeel van de pa rallelisatie anders wel eens in een na deel zou kunnen verkeren. Dat neemt echter niet weg', dat ook jjaar. in de bouwnijverheid de dagelijkse ver liezen groot zijn, want al heeft men dan op tal van werken alles in het werk gesteld om zo lang mogelijk te kunnen doorwerken, bij de strenge vorst van de laatste weken, is zelfs op.de bouw werken waar speciale maatregelen ge nomen zijn, verder bouwen onmogelijk. De voorzitter van de Raad voor de Bouwnijverheid de heer J. Dura Dzn. was één van de personen met wie wij spraken over de verhezen, die dagelijks aan onze nationaie economie worden toe gebracht. Natuurlijk, aldus de heer Du- ra, m de bouwnijverheid is de schade door vorst enorm, maar momenteel ligt het cijfer toch nog lager dan verleden jaar. De campagne voor snellere woning bouw die wij de afgelopen maanden ge voerd hebben, heeft vruchten afgewor pen. Op de bouwwerken werden de werk zaamheden zo lang mogelijk voortgezet. Arbeiders brachten zelf verwarmingsap paraten aan om het werk toch maar niet al te lang te moeten neerleggen. Wij kunnen vaststellen, dat de campag ne, die wij gevoerd hebben, zowel bij werknemers als bjj werkgevers een gro tere verantwoordelijkheid voor de wo ningbouw heeft aangekweekt en daar hebben we in deze vorstperiode de vruchten van geplukt. Maar al is de schade in de bouwnij- i verheid dan met zo groot als verleden In de Franse Nationale Vergadering heeft zich, gedurende een debat over de al dan niet geldigheid van een aantal door Poujadisten verworven zetels, een handgemeen voorgedaan tussen Poujadistische en andere afge vaardigden, waarbij de stoelen door de vergaderzaal viogen. Het tumult werd nog groter, toen een bezoeker van de openbare tribune met naar later bleek een kinderpistooltje in de lucht schoot. Suppoosten schoten toe en poogden de vechtende „deputées" te scheiden. Ook de man-mct-het-kinderpistooUje werd „ontwapend". Een Poujadistische afgevaardigde liep een bloedneus op. terwijl de das van een ander sneuvelde. Voorzitter Le Troquer liet onmiddellijk de sirenes loeien en gaf op dracht tot ontruiming van de tribunes voor bezoekers en pers. Le Troquer, deelde mee, dat Damasio zijn excuus had aangeboden voor het feit, dat hij de oorzaak van het inci dent was geweest. Le Troquer verdaagde het debat daarop tot donderdag. Premier Guy Mollet zal de vergadering dan toe spreken. Hii zal de Algerijnse kwestie ter sprake brengen. Later op de avond verzamelden zich meer dan drie duizend aanhangers van de beweging van Poujade in een zaal ie Parijs, om te luisteren naar de pro testen van Poujadistische afgevaar digden tegen de ongeldigverklaring van sommige zetels der beweging. De strijd brak uit toen er juist ge stemd zou worden over een voorstel om de verkiezing van Cyprien Calmel, een Poujadistische afgevaardigde voor het departement Haute Garonne, on geldig tc verklaren. Jean Damasio, een nauwe mede werker van Pierre Poujade, rende naar het spreekgestoelte en poogde zich van de microfoon meester te maken. Een socialistische afgevaardigde zet te toen op zijn beurt een stormloop naar het spreekgestoelte in. Hij werd door de Foujadist opgevangen, waarna vuistslagen werden uitgewisseld. Andere Poujadisten ijlden Dama sio te hulp en weldra ontspon zich een algemeen gevechttussen Pou jadisten en linkse afgevaardigden, waarbij het strijdtoneel werd ge vormd door de open ruimte tussen het spreekgestoelte en de voorste zitbankon. Uiteindelijk vochten een veertig tal Poujadisten legen^ een honderd socialisten en communisten. Zaalwachten slaagden er tenslotte m de twee groepen te scheiden, waar na zij door handreiking een mense lijke ketting dwars door de vergader zaal vormden. Toen het niet meer mogelijk was de meningsverschillen op de vuist te be slechten, uitten partyen hun toorn m wederzijdse beledigingen, waarbij de linksen „fascisten" riepen en de Pou- reageerden met „Ga naar en „Kom dat eens hier ver iadisten Moskou' tellen". Nader wordt gemeld dat de-man- met-het-kinderpistooltje „lang leve Ra- vachol" (Ravachol was een beruchte Franse anarchist, die in het begin van deze eeuw verscheidene mensen door het werpen van bommen om het leven bracht), riep, toen hij in de lucht schoot. Hij werd, na „ontwapend" te zijn, eerst naar het secretariaat der Natio nale Vergadering en vervolgens naar het dichtst bij het parlementsgebouw gelegen politiebureau gebracht, om ondervraagd te worden. Toen men hem daar vroeg, of hij "ook anarchist was, antwoordde hij - „Neen, maar hetgeen ik vanavond gezien heb zou genoeg zijn om mij er een te doen worden' De vergadering werd hervat, nadat de orde was hersteld. De voorzitter, Dinsdag zijn de uitslagen bekend ge worden van drie tussentijdse verkiezin gen in Engeland. De conservatieven, die thans aan het bewind zijn, hebben weliswaar de drie zetels, die op het spel stonden, alle behouden, doch in het geheel 23,78 pet. minder stemmen ge kregen dan bij de laatste algemene verkiezing. De socialisten kregen 1.08 pet. minder stemmen tegen de libera len 24,86 pet. meer. De drie districten waar de verkiezin gen zijn gehouden zijn Taunton, Here ford en Gainsborough. In Taunton hebben de conseivatieven nun zetel met een meerderheid van slechts 657 stemmen behouden. Bij de algemene verkiezingen in 1955 was de conservatieve meerderheid 5.542 stem men. Te Hereford is de meerderheid dei- conservatieven van 9,400 stemmen in 1955 geslonken tot 2.150 stemmen. De liberale kandidaat heeft in dit district 1.300 stemmen meer behaald dan m 1935. Te Gainsborough hebben de conserva tieven hun zetel behouden met een meerderheid van 1 006 stemmen. In 1955 bedroeg de conservatieve meerderheid 4.469 stemmen. andere takken van het bedrijfsle ven zuchten onder het strenge regiem van koning winter. De directeur van het Centraal Bu reau voor Tuinbouwveilingen, mr. L. Niemoller, deelde ons mede, dat de schade bij de tuinbouw meer indirect is. De koudegrond-gewassen zijn er niet meer. Maar m de kassen moet thans hard worden gestookt, omdat anders de oogst dreigt te mislukken. Er zijn momenteel tuinders, die voor 300 per nacht verstoken, en afgewacht moet worden of de kosten, die thans worden vemaakt, verantwoord geweest zuilen zjjn, wanneer straks de prijzen van het kasgoed bekend zuilen worden. Ook voor de huisvrouw brengt de vorst schade mee. De prijzen van de wintergroenten zijn enorm opgelopen en zuilen voorlopig ook hoog blijven. Daar bij speelt een grote rol de enorme scha de. die aan de Italiaanse tuinbouw is toegebracht. Heel de vroege voorjaars- oogst is daar door de vorst vernietigd. Zowel in het binnen- als in het buiten land zal er dus in de a.s. lente geen concurrentie van de Italianen zijn. al dus mr. Niemoller. Ook de binnenscheepvaart is door de vorst ernstig gehandicapt. De directeur van het Centraal Bureau voor de Rijn en binnenvaart, mr. G. A. de Meester, deelde ons mede, dat de meeste sche pen tijdig een vluchthaven hebben kun nen bereiken, zodat het materieel in vei ligheid is, maar de vaart ligt volkomen stil en dat in een periode, waarin er voldoende werk is. Daarbij komt, dat de binnenvaart een gedeelte der kosten moet dragen van het openhouden van de vaarwegen door ijsbrekers. Ja, het ijsbreken. Dat kost niet al leen het bedrijfsleven, maar ook de over heid handen vol geld. Alleen vanait Rot terdam opereren dagelijks-veertien ijs brekers om de grote rivieren in de om- gering van de Maasstad open te hou den. Rijkswaterstaat Is met het toezicht hierop belast en draagt ook een gedeel te van de kosten. Het verkeer te land ondervindt ook veel last van sneeuw en vorst. De Spoor wegen kunnen zich bijna niet meer hou den aan de dienstregeling. Men deelde ons mede, dat vertragingen van een uur op het ogenblik geen zeldzaamheid zijn. Het materieel van de spoorwegen, alsmede dat van de gemeentelijke ver voersbedrijven en de particuliere ver voersondernemingen, heeft veel van de sneeuw te lijdn. Tot nu toe hebben de busondernemin gen hun diensten aardig kunnen volhou den, maar de vraag is, hoe lang chauf feurs en materieel nog weerstand kun nen bieden. Van de zijde der Rotterdam- sche Tramweg Maatschappij, die de verbindingen met de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden onderhoudt, vernamen wij. dat men hier,al een enkele maal taxi's heeft moeten inschakelen om de passagiers op de plaats van bestemming te brengen. De verbindingen met Goeree Overflak- kee lopen nu alleen nog over het veer Middelharnis-Hellevoetsluis. De ijsbre- ker „Siberië" is gisteren naar Middel- harnis vertrokken om in opdracht van Rijkswaterstaat te zorgen, dat de vaar weg voor de pont open blijft. De ..Si berië" is één van de sterkste Neder landse ijsbrekers. Al met al kan gezegd worden, dat de vorst voor miljoenen guldens schade aanricht. Niet alleen, dat er grote ma teriële verliezen %vorden geleden, maar er gaan ook veel arbeidsuren verloren. Door de langdurige koude en de dikke snceutvlaug zijn de wilde zwijnen in de Amerikaanse sektor ian het Gruneuald hij Berlijnzoals deze foto ook toontzo tam geworden, dat :ij de wandelaars dankbaar het voedsel uit de hand eten. Zelfs het blaffen ;an een hond kan de hongerige dieren niet verjagen. In Cairo zajn 25 personen gearresteerd en heeft men revolutionaire lectuur in beslag genomen. De politie spreekt van het onschadelijk maken van een commu nistische ceL Enkele dagen geleden werden 65 men sen aangehouden by een aotie tegen com munistische elementen. De Indonesische delegatie, die met Nederland in Genève besprekingen heeft gevoerd, is heden in Djakarta aangekomen. Zij werd op het vlieg veld begroet door premier Harahap, door leden van het kabinet en van het corps diplomatique en enige hon derden juichende demonstranten, behorende tot de socialistische partij. De Nederlandse Hoge Commissaris, mr. W. F. L. Graaf van Bylandt, was niet aanwezig. Het Amerikaanse dagblad „New York Daily News" heeft donderdag gemeld uil „kringen van de Britse koninklijke hofhouding" Je hebben vernomen dat prinses Margaret mogelijk binnenkort Rooms-Katholiek zal worden. Het blad zei dal dit besluit niet het gevolg zou zijn van „het ineenstorten van haar romance" met kolonel Peter Towns- end. Zij zou na verscheidene jaren van overweging Jot dij besluit zijn gekomen, aldus dit blad. De „Daily News" zei dat het besluit van de prinses door de koninklijke fami lie zal worden bekendgemaakt. De her tog van Norfolk zou „het geestelijke probleem" van de Prinses persoonlijk hebben besproken met Paus Pius XII tijdens hun onderhoud op het Vaticaan afgelopen dinsdag. Volgens het blad had de hertog onmiddellijk na zijn terug keer in Engeland contact opgenomen met de Prinses. De „Daily News" zei dat iemand in nauw contact met de koninklijke hof houding op Windsor Castle een corres pondent van het blad had verzekerd, dat „iets buitengewoon sensationeels" voor de deur staat. De Hertog van Norfolk verklaarde zondag in Londen, in antwoord op vra gen: „Dit is allemaal onzin. Ik had de paus in 18 jaar niet gezien. Het was een beleefdheidsbezoek. Het heeft geen die pere betekenis." Functionarissen op het Vaticaan weigerden donderdagmorgen commen taar te geven op het bericht van de New York Daily News. Ook wensten zij geen bijzonderheden te geven over de audiëntie die de paus verleden week aan de hertog van Norfolk heeft verleend. In Londen zijn de berichten met scepticisme ontvangen. Men wijst op de nauwe banden, die de Prinses met de Engelse Kerk onderhoudt. Vanavond zal zy de gast zijn van de deken van de Kathedraal van St. Paul, dr. Matthews, en een concert van het koor van deze kerk bijwonen. Het gerucht, dat prmscs Margaret tot het R. K. geloof zou overgaan en zich in een klooster zou terugtrekken, heeft overigens al verscheidene malen de ronde gedaan, de laatste maal twee jaar geleden. De demonstranten droegen span doeken mee, met leuzen waarin voor al de socialistische minister van Fi nanciën, prof. Sumitro, werd begroet en waarin het opzeggen werd ge- eist van alle overeenkomsten, die met Nederland op de ronde tafel-confe rentie zijn aangegaan. De voorzitter van de Indonesische delegatie, de minister van Buiten landse Zaken, Anak Agung gde Agung, verklaarde, dat het eenzijdig verbreken van de Nederlands-Indone sischepUnie het logische gevolg was van de mislukking "van de conferen tie te Genève. Hij legde er de na druk op, dat dit slechts een eerste stap is, die moet worden gevolgd door het opzeggen van alle overeen komsten van de Ronde Tafelconferen tie. Hij zei, dat de geschillenregeling voor de Nederlanders slechts een voorwendsel was geweest om de con ferentie te doen mislukken. Hun be doeling, dat de conferentie moest mislukken bleek al uit hun houding sinds 7 januari, aldus Anak Agung gde Agung. die voorts zeide, dat hij de Nederlandse delegatie te voren had medegedeeld, dat een mislukking de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië slechter zou maken. AN socialistische zijde wordt her haaldelijk beweerd, dat de land arbeiders zo geprofiteerd hebben van de geleide loonpolitiek. „De Gids", het orgaan van het CNV, heeft de onjuist heid van deze redenering aan de kaak gesteld. Wanneer in 1945 de zaak was vrij gelaten zouden de landarbeidersionen met één slag op het peil van de Indus trie-arbeiders zijn gekomen. De landarbeidersbonden hebben echter in de jaren na de bevrijding moeten vechten voor elke loonsverho ging en voor elke meerdere gelijkstel ling met de overige arbeiders. Vechten tegen de organen van de centraal be heerste loonpolitiek. De gelijkstelling van landbouw- en industrieionen is door de centraal be heerste loonpolitiek niet bevorderd, maar afgeremd. De afgelopen nacht Is de koudste ge weest sinds 1942. Het vroor In Volkel (N.B.) maar liefst 26 graden Celsius. Eelde rapporteerde hedenmorgen om 7 uur een temperatuur van 23 gr. en in De Bilt en Twcnthe was het niet veel warmer 21 gr.). Eindhoven bracht het vanmorgen om 7 uur tot 20 graden onder nul en in Zuid-Limburg en Den Helder noteerde men 18 gra den. Op Ypenburg wees de termometer 16 graden Celsius aan en het „warmst" was het vanmorgen om zeven uur In Vlissingen, waar een vorstje van „slechts" 10 graden gerapporteerd werd. Een van de oorzaken van deze strengste vorst sinds 1942 is o.m. het dikke pak sneeuw. De totale sneeuwhoogte in De Bilt bedroeg vanmorgen 25 cm, in Eind hoven 18 cm, in Den Helder 15 cm, in Vlissingen 14 cm, in Zuid-Limburg 13 cm, in Eelde 10 cm, op Ypenburg 9 cm en in Twenthe 7 cm. De temperaturen in alle overige Euro pese landen waren belangrijk lager dan m ons land, zoals duidelijk wordt uit een blik op het elders in dit blad opgenomen weerrapport uit het buitenland. Bijna ge heel Europa vormt echter nog één grote sneeuwvlakte, waarboven in Noordoost- Rusland een gebied van hoge druk wordt waargenomen, dat zo krachtig is, als bijna nooit eerder is voorgekomen. Daardoor blijft de Siberische kou ongehinderd Europa binnenstromen, ondanks een oceaanstoring, die woensdagavond West- Schotland bereikte. De barometers in het Oostzeegebied zijn weer flink gaan stijgen. Het zeer krachtige hogedrukgebied boven Noord oostrusland krijgt hierdoor een uitloper boven Scandinavië, m—- tegelijkertijd komt ook het centrum zelf langzaam naar het Zuidwesten. Een storing uit het zeegebied ten Zuiden van IJsland trekt met sneeuw over de Britse eilanden m de richting van Frankrijk maar zal het weer in ons land nauwelijks beïnvloeden. Een hogedrukgebied ten Westen van Ierland verspert verdere oceaanstoringen de weg naar Europi In verband met dit alles is de eerste paar dagen nog geen einde van de vorst te verwachten. De komende nacht zal weer plaatselijk zeer strenge vorst voorkomen. Mei de treinenloop is hei evenals voorgaande dagen, ook vandaag nog nieJ in orde door vasJziJiende wissels tengevolge van de mist en vooral door stuifsneeuw begon de dag al met vertraging op verscheidene baanvak ken. Doordat de ene vertraging weer een andere veroorzaakt, breidt de on regelmatigheid in de dienst zich ge leidelijk uit, het meest op de grote lijnen. In de noord-west verbinding is de vertraging een half uur tot een uur. Onder Woensel is vannacht om Het Britse officiële disconto is heden met een procent verhoogd tot 5'/z procent. De vorige wijziging vond plaats op 27 februari 1955, toen het disconto werd verhoogd van 3/z tot 4'/2 proeent. „Geef me de ladder, ik wil aardbeien plukken" Dat is volaens een doodernstige Duitse kwe ker de leuze waarmee het aardbeienseizoen in april of mei geopend zal worden. Adolf Horstmann, de 54-jarige eigenaar van een der grootste parti culiere kwekerijen iv Duitsland, voorspelt een grote sensatie bij de aan staande oogst: een „toon der-aardbei", genaamd Sonja, zoals zijn dochter heet. De aardbei is volgens Horstmann het resultaat van bijna tien jaren zoe ken, waarbij verscheide ne variaties van aard- beiplanten werden ge kruist „Een droom werd wer kelijkheid," vertelde Horstmann. „Het zal de eerste hoge aardbeiplant ter wereld zijn, die 't ge hele voorjaar tot novem- her bloesems zal dragen.' De wonderplant kan tegen muren of palen klimmen zoals klimop. Niemand hoeft meer ge knield aardbeien te plukken, volgens Horst mann. Een van de „vader- planten", die by de krui sing gebruikt zijn, kwam in 1940 op de Duitse markt en droeg tweemaal m het seizoen vruchten Andere „vaderplanten' kwamen uit Amerika en andere landen. De kwe ker weigert de volledige details over de wijze waarop hij de planten met elkaar kruiste, be kend te maken. Hij en Rei nhold Hummel, een plantendeskundige, wiens adres Horstmann zorg vuldig geheim houdt zijn de enigen, die het drocédé kennen. Horstmann zal de vol gende maand beginnen met de verzending van de „Sonja Horstmann- planten" aan zijn klan ten in Duitsland, Europa en elders ter wereld. Hij zou al bijna een half miljoen bestellingen heb ben ontvangen. (Van onze parlementaire redacteur) De voorzitter van de Tweede Ka mer, dr. Kortenhorst, deelde gister middag in de Kamer mede. dat de regering het voornemen heeft de Ka mer op korte termijn in te lichten om trent het conflict, dat in de Stichting van de Arbeid is ontstaan tijdens de loonbesprekingen van vorige week. De voorzitter stelde in verband hier mede voor om de beslissing over het verzoek van de heer Burger (Arb.) tot het houden van een interpellatie over de besprekingen, die de minister van Eco nomische Zaken prof Zylstra op 24 ja nuari op de Hoge Veiuwe heeft gehouden met de werkgeversorganisaties en over het conflict, dat nadien in de Stichting van de Arbeid is ontstaan, uit te stellen totdat de regering de Kamer heeft in gelicht. Aldus werd besloten. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de heer J. G. Suur- hoff heeft gisteren op zijn departement een informele bespreking gehad met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties» die in de Stich ting van de Arbeid zijn vertegenwoor digd, over het loonconflict, dat vorige week is ontstaan. half drie een draadbreuk geconstaieerd die vanmorgen om zeven uur was ge repareerd. Vele zijn de moeilijkheden waar mede de Spoorwegen in deze vorst on gen hebben te kampen. Het bevriezen van de luchtslangen en de koppelingen tussen de rijtuigen en van de remblokken levert ook grote vertraging op. De bestuurders van de treinen hebben veel hinder door het bevriezen., van de voorruiten. Dezelfde moeilijk-:' heden doen zich voor door bevriezingT van de geluidsinstallaties. Bij het de fect zijn daarvan kan evenmin worden doorgereden. Bij de nog in gebruik zijnde stoomlocomotieven blijkt herhaalde lijk de watervoorziening bevroren- Weer andere moeilijkheden wor den veroorzaakt door het opvriezen., van de spoorbaan. Dat deed zich vanochtend voor bij Culemborg, waar op beide sporen de treinen slechts langzaam het omhoog ge- werkt deel van de spoorbaan kun nen passeren. deze oorzaken is de ae- midaelde toestand na gister niet veel vetbeierd. Sommige treinen moesten heven vvo gemaakt, andere opge- Na de inmiddels weer gerepareerde dmaabreuk, i Woensel. was er om 8.20 een draadbreuk by Boxtel die om 10.15 uur was he-steld. Tassen Heerenveen cn Wolvega werd van- ortHokf 8en jreuk 5,1 ?en spoorstaaf ontdekt, waardoor op dit traject over enkel spoor moet worden gereden. Tvrf-ei -iedel;elektrische trein Keulen- Maastricht kwam vanochtend twee uur frir-MV1?i12 ™inuten, Iaat in Maas tricht aan, tengevolge van de zware sneeuwval in DujtHnnd. S ^dcrL ^atcrdagm01'Ken 11 februari jl" is de 23-jarige Johannes Arie Bogert wonende te Spijkenisse spoorloos ver dwenen. De jongeman, die in pension was bij de wed. A. Villerius aan de Hoogwerfsingel, gaf vrijdag te kennen. t dat hij zich wilde aanmelden voor h»t Vreemdelingenlegioen. De familie hgeft de politie verzocht een onderzoek'iïi te stellen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1