Televisie en reclame Engels Westen defensiewitboek moet zo sterk mogelijk Duits schip aan de grond na aanvaring met Noor Europa had gisteren minder te lijden van de koude Rankin's aanval op Soekamo door Evatt gesteund „Ned. Hoge Commissariaat heeft geen legale basis meer" Wantrouwen tegen kabinet-Harahap Vrouw lag na val 14 uur buiten Documentatiedienst Tjandbouivmiljoeneji schade Kritiek leider Australische Labour op minister Casey Auto onder* het ijs; twee doden Weer overzicht ZATERDAG 18 FEBRUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3312 «SSgSSsJg* Vergeefse nasporingen naar vermist echtpaar MET A-WAPENS OP TEGENAANVAL VOORBEREID ZIJN „Zeeleeuw" en „Maas boelen hulp KABINET BERAADT ZICH OVER NOOD DER ARMEN Laffe roofoverval bidon, minister van Voorlichting Geen besprekingen over arrestanten r Vfpts, Oppositie diende motie in Zo zien op prinses Marijke's negende verjaardag K.L.M. pilotenwier route over Soestdijh gaat, het Konin klijk Paleis liggen te midden van een wade van sneeuw en een dikke laag ijs op de vijversNegen jaar geleden, toen kanonschoten en klok gelui de geboorte van dc prinses aankondigden, ver toonde Soestdijk hetzelfde romantische beeld. K. J ,4J.s koude aanhoudt Tragisch ongeval in Gouda BERGDORPEN •Rotterdam: Witte de Withstxaat 30 Telef. 115700 <i Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.3019.30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks j Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot Zondagavond. AANWAKKERENDE WIND. Zwaar bewolkt met opklaringen en hier en daar wat sneeuw. Tot matig of krachtig aanwakkerende wind tussen noord en oost. Vannacht matige tot strenge, morgenmiddag overwegend matige vorst. ZON EN MAAN 19 febr. ion op 7.30 uur, zon onder 17 59 uur. maan op 10.38 uur. maan onder 2,12 uur, 20 febr. zon op 7.48 uur, zon onder 18.01 uur. maan op 1139 uur, maan onder 3-22 uur. j O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT VAN meet af heeft bij de televisie het vraagstuk van de reclame een rol gespeeld. Televisie is duur. Ze kost op het ogenblik aan de overheid han denvol geld. Wanneer men reclame in de televisie zou gaan toepassen, zou die een belangrijke bijdrage kunnen le veren in de kosten. Dat is op zichzelf natuurlijk een aanlokkelijke gedachte. Er is ook een soort precedent. De kranten hebben toch hun advertenties. Waarom zo iets bij de televisie niet? Het probleem is nog niet uitgepraat. De televisie staat te onzent nog in de kinderschoenen. Men zou zich kunnen indenken dat de omroepverenigingen, die thans de televisie verzorgen op een bepaald ogenblik ertoe zouden willen overgaan om de reclame in de tele visie te aanvaarden. De omroepvereni gingen zijn daar echter niet happig op. Het is voor de omroepvel enigingen niet aanlokkelijk om van het bedrijfs leven afhankelijk ie worden als het ook zonder dat kan. Menige krant weet ervan mee te spreken wat voor zorgen de advertentiepagina geeft in verband met de kritiek der lezers. Bij de televisie, waar de reclame nog di- rektcr en opdringender werkt dan op een advertentiepagina zou dat nog veel meer moeilijkheden geven. Er zijn twee soorten reclame moge lijk bij de televisie. Allereerst de di recte reclame voor een bepaalde zaak in de vorm b.v. van een filmpje. Er ii ook mogelijk dat de reclame bestaat uit een bepaald cultureel program dat niets met de zaak te maken heeft, maar waar de reclame uitsluitend be staat uit de mededeling dat het pro gram aangeboden wordt door die of die bepaalde firma. Dat is de recla me, waar men ais men het bij de televisie over reclame heeft het meest aan denkt. Maar dan krijgt men bij de televisie iets in een geest, waar men in de journalistiek terecht benauwd voor Is, nl. de vermenging van het redactionele gedeelte met de reclame. Het is dus juist en begrijpelijk dat men bij de omroepverenigingen niet op die reclame gebrand is. De Indonesische oppositiepartijen hebben een tweede motie van wantrou wen tegen de regermg-Harahap inge diend. Een eerste motie van wantrouwen was al ingediend door drie kleinere op positiepartijen. Deze nieuwe motie wordt gesteund door de nationalisten en de Islamitische partijen (Nahdatoel Oela- ma en de P.S.I.I.). In de motie van wantrouwen wordt gesteld, dat zij wordt ingediend op grond van het feit, dat de economische en buitenlandse politiek een mislukking zijn geweest, hetgeen wordt bevestigd door het mislukken van de besprekingen in Genève". Werkloos. Agelo Zanoli heeft in Sa- lo fltalie) kaarten verspreid met het opschrift: ,,Als u niet dood wilt gaan, he'pt me dan tenminste op een andere manier om in leven te blijven". Zano li is de doodgraver van Salo, maar hij heeft al maanden niets te doen gehad. r is echter ook een andere mo- ll» gelijkheid om de reclame in de televisie te brengen. Met deze moge lijkheid zijn we voor het eerst in aan raking gekomen bij de commerciële televisieuitzendingen op de E 55. En we zijn er nu weer mee geconfron teerd o-a. door de oprichting van-de „Televisiemaatschappij N.V.", een maatschappij, waarin een aantal gro te maatschappijen en dagbladen parti ciperen en die zich ten doel stelt „het uitzenden van televisieprogramma's van cultureel en artistiek verantwoor de hoedanigheid en van reclamebood schappen gedurende een beperkt deel van de zendtijd". De maatschappij heeft reeds concessie aangevraagd voor een zendtijd van 16 uur per week waarvan ze er aanvankelijk 8 uur wü benutten. De heer Vas der Zaal heeft dezer dagen, bij de behandeling van de be groting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, deze zaak in de Twee de Kamer ter sprake gebracht. En hij heeft er de aandacht op gevestigd, dat de minister toegezegd had in dezen geen beslissing te zullen nemen, alvo rens daarover met de Kamer van ge dachten te wisselen. Deze toezegging is nu herhaald. Wij moeten zeggen dat wij aanvan kelijk afwijzend staan tegenover het toekennen van zendtijd aan een der gelijke televisiemaatschappij. Wat deze televisiemaatschappij wil gaan doen is niets anders dan het ideaal van de socialist, de heer Goed hart in. vervulling doen gaan, die een „nationale" televisie wenst die geen grofheid, banaliteit en wansmaak kent, die een programma bevat van vermaak, afleiding en verstrooiing op een artistiek en cultureel verantwoord niveau, vermengd met educatieve, in structieve en wetenschappelijke ^e~ menten, zodat de televisie tegelijker tijd verstrooiing en beschaving brengt. Wat de nieuwe televisiemaatschap pij wil brengen is juist dat. We hebben hier in wezen te maken met een maatschappij, die het ver maarde „nationaal programma wil brengen gefinancierd door het be drijfsleven. In de programma's van de bestaan de omroepverenigingen zijn elementen daaruit aanwezig. Maar wanneer men thans aan deze televisiemaatschappij zendtijd gaat geven, dan wordt ons omroepbestel met zijn zendtijdverdeling gebaseerd op de geestelijke en maatschappelijk- culturele stromingen in ons land, vol komen scheef getrokken. Men brengt er een element in dat aan ons om roepbestel wezens vreemd is. Wij kunnen dan ook niet anders peg gen, dat wij voor dit streven weinig sympathie hebben en er een ernstig gevaar van duchten voor de ontwikke ling van ons televisiebestoL Tot halt zeven vanavond hebben poli- tiemansehappen uit Amsterdam en Am stelveen vergeefs gezocht naar het Am sterdamse echtpaar Hoogenverf, dat na een wandeling in het Amsterdamse Bos sinds gisteren spoorloos is. De politie is de mening toegedaan, dat het echtpaar het Nieuwe Meer, waar over donderdagmorgen nog een ijsfore- ker was gevaren, is overgestoken en bij de vaargeul door het ijs is gezakt. DE Britse regering heelt vrijdag in een verklaring, waarin haar plan nen voor de uitbreiding van de ont wikkeling van atoomwapens worden uiteengezet, de Sowjet-Unie ervan be schuldigd naar de wereldheerschappij te streven en het Westen gewaar schuwd, dat het gereed moet zijn om een grootscheepse tegenaanval met atoomwapens te doen op iedere even tuele aanvaller. Voorts zei de regering-Eden in deze verklaring, dat de Sowj si-Unie dc hoop van het Westen op een spoedige vermindering van de spanningen tus sen oost en west heeft vernietigd. In verband met de slechte toestand van de wegen kan er stagnatie ontstaan in de expeditie van de krant. Wü roepen by voorbaat de cle mentie in van onze lezers, voor het geval de krant later dan gewoonlijk wordt be zorgd. Ter hoogte van de veersteiger Maas sluis-Rozenburg zUn gisteravond om zeven uur het Duitse motorschip „Tene- rife" en het Noorse motorschip „Borre" met elkaar in aanvaring gekomen. De „Tenerife" was bestemd voor Rotter dam en de „Borre" was uitvarend van Rotterdam. De „Borre'[ drong ongeveer twee meter diep door in de „Tenerife", waarbij een groot gat ontstond aan de stuurboordzijde aan de voorkant van ruim twee, ter hoogte van de voormast. Dit ruim stroomde direct vol. en even later maakte ook ruim een water. Het schip kwam met hoog water aan de grond aan de Noordzijde van dc rivier buiten de vaargeul. De „Borre" keerde na de aanvaring terug naar Rotterdam. Binnen een half uur na de aanvaring was het bergingsvaartuig „Zeeleeuw" van Van den Tak te Maassluis ter plaatse om assistentie te verlenen. Even later verschonen twee sleepboten van L Smit en Co., namelijk de „Argus" en de „Alblasserdam". terwijl ook de nieuwste zeesleper van Smit en Co., de .Maas", nog hulp kwam bieden. De Tenerife" werd met haar voorschip tegen een dam opgezet, en achter ge. meerd op een boei. Men hoopt op deze manier het schip bij de harde ebstroom in bedwang te kunnen houden, waarbij dan de sleepboten belangrijk hulp zullen moeten bieden. Direct werd een duikers- onderzoek ingesteld om de schade _od te nemen in verband met de proviso rische herstelling. De toestand aan boord was gister avond min of meer chaotisch. De vier meter lange verschansing van het met fosfaat geladen schip stond recht over eind. Koortsachtig zochten de mensen ,n de ijskoude vriesnacht hun weg langs opgekruld staal en vujstdikke staven van staaldraad, die losgeslagen aan de mast hingen. In het ruim leverden drij vend hout en ijsschotseri een troosteloze aanblik, en de drie passagiers met be stemming Hamburg pakten hun bezit tingen huiverend bij elkaar. Toen de eerste schrik van de dave rende slag der aanvaring wat gezakt was, maakten zij zich gereed om m het hun onbekende slapende stadje Maas sluis aan wal te gaan. Zij wilden van- daar hun reis over land voortzetten. De kapitein, sprak niet veel. Hij vond het koud, en liep maar wat rond met zijn leren kap over zijn oren getrokken een beetje bedroefd kijkend naar de bergers die de lakens liepen uit te delen. De scheepvaart ging ongehinderd voort, en menige afgunstige blik werd geworpen op de vlot voorbijvarende schepen, die ongehinderd de haven konden bereiken. Er stonden geen men sen op het havenhoofd, de inwoners van Maassluis zaten zo dicht moglijk bij de warme kachel of sliepen al. onbewust van al het werk. dat. ondanks de kou door de slepers en bergers zo dicht in hun nabijheid gedaan werd om ook dit schip weer in behouden haven te voeren. (Van onze parlementaire redacteur) Minister Van Thiel deelde gistermid dag In de Tweede Kamer mede, dat het kabinet volgende week maandag, wanneer de felle koude aanhoudt, in zijn wekelijkse vergadering zal nagaan welke mogelijkheden er zijn om de nood van arme mensen te leningen, zo als het kabinet ook reeds vorige week heeft gedaan. Het kabinet besloot toen een extra brandstoffentoeslag te verlenen. Hiei ligt echter vooral een taak voor de ge meenten, die krachtens de armenwet hulp kunnen bieden. In abnormale omstandigheden kun nen de gemeenten, omdat zij zelf de normen voor de hulpverlening kunnen vaststellen, bijzondere maatregelen ne men. De voorstelling van zaken, die eer der dagbladen had gegeven, dat in Am sterdam het tehuis voor daklozen de' nachts overbevolkt is en dat het tehuu- voor zwervende vrouwen en kinderen volgeboekt zou zijn, noemde de bewinds man onjuist. De tehuizen zijn niet vol geboekt. De conclusie dat er zoveel zwervers in Amsterdam zouden zijn, is j derhalve ongerechtvaardigd. De minister van Maatschappelijk Werk deed deze mededelingen naar aanleiding van een interpellatie van de heer Gortzak (C.P.N.). „Daarom1", aldus de verklaring, „is het noodzakelijk, dat de westerse mogendheden een zo sterk mogelijk defensieve positie in de wereld inne men, totdat de tijd komt, dat een wer kelijk begrip voor de westerse poli tieke bedoelingen zijn invloed op het Sowjetrussische volk doet gelden". De geciteerde verklaring komt voor in het jaarlijkse defensie witboek van de regering, waarin de Britse defen sieplannen voor het fiscale jaar, dat op 1 april begint, worden uiteengezet. In de in krachtige bewoordingen ge stelde inleiding van het witboek wordt gezegd, dat het Westen de „afschrik wekkende kracht van de waterstofbom moet handhaven ten einde de waar schijnlijkheid van een wereldoorlog te verminderen". De nadruk zal worden gelegd op de ontwikkeling der geleide projectielen. In net witboek wordt voorts onthuld, dat Engeland van plan is dit jaar twee reeksen atoomproeven te doen, de eer ste op de Monte Belio-eilanden bij Australië en de tweede later in het jaar bij Maralinga in het zuiden van Australië. Het ministerie van Defensie zal in 1S561957 15 miljard 487 miljoen gul den uitgeven, hetgeen ruim 100.000.000 gulden meer is dan vorig jaar. Eerder op de dag had minister van Financiën MacMillan in het Lagerhuis bekendgemaakt, dat in het jaar 1955 1956 voor de defensie 14 miljard 990 miljoen gulden was uitgegeven en dat het bedrag voor 19561957 lager ge weest zou zijn, indien de soldij voor de strijdkrachten niet verhoogd was. Het witboek gaat verder: „Indien er een wereldoorlog zou uitbreken, zou het een worsteling om te overleven worden van de grimmigste soort en het verloop daarvan zou niet te voor zien zijn. Daarom moeten wij de na druk leggen op strijdkrachten, die soe pel, snel wendbaar en beweeglijk zijn, prima geoefend en uitstekend uitge rust. Zij moeten gereed staan om on middellijk op te treden". Het telefoon- en telegraafverkeer tus sen de Scandinavische ianden en Neder land en België is gisteren enige uren gestoord geweest. De storing, die werd veroorzaakt door een defecte kabel in Zuid Denemarken, is in de loop van de avond opgeheven. Gistermorgen ontdekte men bij de schnur van baar woning aan de Turf markt te Gouda het bevroren lichaam van de 54-jarige hoedenmodiste, mejuf frouw J. A. Bisschop. Er waren nog enige tekenen van leven, doch even na dat mejuffrouw Bisschop was opgeno men in het van Itersonziekenhuis over leed zij. Vermoedelijk is mejuffrouw Bisschop donderdagavond omstreeks zes uur na het kolen scheppen even buiten het schuurtje uitgegleden. In haar val stoot te zij het hoofd. Dit vertoonde tenminste een klein wondje. Huisgenoten, die 's avonds thuis kwamen en haar niet aantroffen, verkeerden in de mening dat zij was uitgegaan. Het slachtoffer heeft ongeveer veertien uur in de felle kou gelegen. BIJ de firma J. B. van den Brink en Co. te Zutfen is verschenen een veertiendaags periodiek, getiteld „Do cumentatiedienst" ten behoeve van de anti-revolutionaire partij. De redactie zetelt op het bureau der A.-R. partij. De periodiek bevat uitsluitend arti kelen uit dag- en weekbladen die han delen over actuele politieke vraagstuk ken, systematisch gerangschikt. Voor in de politiek meelevende men sen, die zich een gefundeerd oordeel willen vormen over wat er zo dage lijks in de politiek aan de orde is,- is dit een uitstekend orgaan. Het geeft zelf geen mening, het geeft de mening van anderen zowel üt eigen kring als van tegenstanders. Men krijgt hier dus de discussie die er ten aanzien van tal van vraagstukken gaan de is, in haar geheel voor ogen. Wij willen uit periodiek gaarne har telijk aanbevelen. Mei uitzondering van de Scandina vische landen schijnt de koude in Europa ie verminderen, In de meeste landen was het vrijdag warmer, mei temperaturen om het vriespunt. De toestand van de wegen verbe terde, doch het zal nog wel enige dagen duren voordat het verkeer weer normaal is. De scheepvaart wordt nog ernstig gehinderd door ijs in havens en op rivieren en kanalen. Er worden al maatregelen genomen met bet oog op mogelijke overstromingen als de dooi invalt. In Frankrijk is het aantal doden ten gevoïege van de koude tot 154 ge stegen. Bij Dortmund werd uit de Rijn het stoffelijk overschot van een jongeman opgevist, dat. geheel met ijs was overdekt. In Beieren vonden twee personen de bevriezingsdood. In Zuid-Slavië zijn in totaal 99 personen omgekomen, terwijl het dodencijfer in West-Duitsland tot 26 steeg. Aan de landbouw is grote schade aangericht. In België bv. is ongeveer een derde van de tarwe-oogst ver loren gegaan, een schadepost van ze ker vijf miljoen gulden. In Frankrijk is de tarwe-oogst voor twee-vijfde mis lukt. Italiaanse boeren ramen hun ver liezen op „honderden miljarden lires". - In Midden- .en Zuid-Italië zijn vele bergdorpen nog van de buitenwereld afgesneden, doch reddingsploegen heb ben dank zij het verbeterde weer andere dorpen die reeds twee weken waren geïsoleerd, weten te bereiken. In vrijwel geheel West-Europa zijn de scholen gesloten in afwachting van beter weer. In Engeland begon het vrijdagmid dag hevig te sneeuwen en de tem- De felle uitval die senator George Rankin in de Australische Senaat heeft gedaan tegen president Soekamo van Indonesië en tegen de Indonesische re gering heeft Herhert V. Evatt, de lei der van de Labour Party, aanleiding gegeven de minister van Buitenlandse Zaken, R. G. Casey, op de vingers te tikken. EVatt zei (buiten het parlement) dat Casey een diplomatieke blunder had begaan door Soekarno en de Indone sische regering verontschuldigingen aan te bieden. Elk parlementslid, betoogde hij, heeft het recht kritiek te oefenen, ook al is die kritiek onrechtvaardig. Evatt zeide een krachtig voorstander te zijn van bevordering en verbetering van Australië's betrekkingen met Indo nesië, doch volgens hem had Casey een absurde methode gekozen om dit te doen. „Hij zou het initiatief moeten nemen om de Nederlands—Indonesische ge schillen aan de Ver. Naties voor te leg gen. Casey antwoordde in een verklaring, dat het een gevestigde parlementaire gewoonte is in 't Britse gemenebest om Het landgoed ,J)uinrell" te Wassenaar leent zich bij uitstele tot de beoefening ran de skisport. Nu er een behoorlijke laag sneeuw ligt, biedt het heuvelachtige in deze fraaie omgeving. terrein gelegenheid tot het maken van fraaie tochten, tcaarbij menige kleine afdaling kan worden gemaakt. Vrijdag middag troffen wij deze ski-enthousiasten geen onheuse en ongebreidelde com mentaar op vriendschappelijke regerin gen toe te staan, omdat anders het on derhouden van rationele betrekkingen met andere landen onmogelijk zou zijn. Hij voegde eraan toe „Het spijt mij, dat dr. Evatt deze oude democratische traditie met kan steunen. Het is (vol gens Casey) een troost te weten, dat dr, Evatt niet namens Australië kan spre ken". peratuur daalde weer tot het vries punt. Volgens bepaalde theorieën bestaat er verband tussen zonnevlekken en de klimaatsveranderingen op aarde. Magnetische stormen op de zon zou den. volgens deze niet bevestigde theorieën, corresponderen met strenge winters. Gistermorgen omstreeks halftwaalf is tussen Tiibbergen en Weerselo een auto, waarin zich twee personen bevonden, hij de Fleringbrug over het kanaal AI- melo-Nordhora geslipt. Daardoor kwam de wagen met voile vaart tegen de Unkerbraglenning, zwaaide vervolgens naar rechts en reed door de rechterbrng- leuning in het banaal. 1 Door de val en door-het gewicht van. de wagen brak het ijs, zodat de auto* onder het ijs verdween. Pas na uren gelukte het de Rijkspolitie uit Almelo, met behulp van een kraanwagen de auto op het droge te brengen. De beide in zittenden waren toen Teeds overleden. i.De slachtoffers zijn de 57-jarige heer Rozeboom en de 44-jarige heer Harbrink, beiden pluimveehandelaren uit Ensche de. Zij waren beiden vaders van grote gezinnen. De Zwijndrechtse politie heeft de 22-jarige classificeerder B. de L. uit Dordrecht gearresteerd, die deze week op de Ringdijk in Zwyndrecht een wpl zeer laffe overval heeft ge pleegd op een 70-jarige vrouw, huis houdster bij de familie Van G. •De classificeerder deed eerst sa men met zijn echtgenote een poging om de huishoudster te intimideren en geld af te geven. Dit mislukte, maar even later keerde de man al leen terug, met een houten speel- goedpistooL Hij bedreigde daar de vrouw mee, die natuurlijk dacht met een vuurwapen te doen te heb ben. De onverlaat dreef de huis houdster voor zich uit, de trap op, naar de zolder. Hij dwong haar een kist te openen, waarin zij haar per soonlijke eigendommen bewaarde. In die kist zat een geldkistje met 10 briefjes van 10, haar hele bezit. De rover nam dit geld mee en liet de vrouw geheel overstuur achter. Bij zijn thuiskomst, waarschuwde de heer Van G. terstond de politie en die kon de dader arresteren. Hij bleek diep in de schuld te zitten en het grootste deel van het geld was niet meer te achterhalen. De woordvoerder van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken beeft een duidelijk antwoord ontweken op Tc vraag, wat de status Is van de Neder landse Hoge Commissaris in Djakarta na het uittreden van Indonesië uit de Nederlands-Indonesische Unie, waartoe de regering in Djakarta aan het begin van deze week heeft besloten. De woordvoerder, Suwito, legde er de nadruk op, dat het besluit van de Indo nesische regering geen verbreking van de diplomatiexe betrekkingen met Leder- land betekent. Indonesië zou gaarne de uitwisseling van diplomatieke vertegen woordigers op normale basis zien, voegde hij er aan toe. De Indonesische minister van Voor lichting, Sutan Makmur, heeft verklaard, dat van het ogenblik van de opheffing van de Jme af hadden de kantoren van de Nederlandse Hoge Commissaris geen legale basis meer, zeide hij. liet Indo nesische kabinet heeft vrijdagavond de voorbereidingen besproken voor het een zijdig opzeggen van de financieel-econo- mische en andere overeenkomsten met Nederland, die aan de unie zijn ver bonden, d Een officieel woordvoerder herhaalde, dat de Indonesische regering het stand- Het ijs in de Lek, dat zich langzamer hand vastgezet had, is met de vloed niet losgekomen, zodat de rivier thans tussen Lekkerkerk en Vreeswijk geheel vastzit. Naar de Rijkswaterstaat mede deelde is niet te verwachten dat het ijs in de eerstkomende dagen kan worden gebroken. punt handhaaft, dat thans geen bespre kingen kunnen worden gehouden over het uitwisselen van de Nederlandse arres tanten in Indonesië. De Bilt, zaterdag 10 uur. Er is geen enkele aanwijzing, dat er spoedig een einde aan de vorst zal ko men. Integendeel, de luchtdrukverdeling heeft zich in de afgelopen 24 uur zó danig ontwikkeld, dat de vorst zich weer iets vaster genesteld heeft Het machtige hogedrukgebied boven Rus land heeft zich nu via Scandinavië tot over de Britse eilanden uitgebreid. Aan de zuidflank van dit hogedrukgebied be woog zich een zwakke storing over Polen en Duitsland. Deze werd begeleid door een_ vrij omvangrijk sneauwge- bied, dat in de afgelopen nacht over Ne derland schoof. De neerslaghoeveelheden waren vanochtend echter niet groot, Den Helder gaf de meeste neerslag, nl. drie millimeter, wat overeenkomt met een laagje sneeuw van ongeveer 3 centime ter. Tijdens opklaringen in de voornacht kon het kwik in het midden en zuiden van het land nog flink dalen, Schiphol meldde met 15 graden vorst de laagste minimumtemperatuur. Voor het weer van zondag is een depressie van belang, die op het ogenblik over Italië naar het Noorden trekt. Deze zal morgen boven Midden-Europa komen te liggen en de luchtdrukverschillen boven ons land doen toenemen. In verband daarmee moet op een aanwakkerende noordoos tenwind worden gerekend, waarbij de mogelijkheid niet is uitgesloten dat de m ons land liggende sneeuw zal gaan stuiven. In het temperatuurverloop komt geen belangrijke verandering.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1