Meningsverschil over basisperiode Werknemers niet accoord met basisperiode 1949-1952 Helikopter in besneeuwd Oude-Tonw ers na ijzig avontuur Toestel zonk drie minuten na noodlanding in Het Kanaal Ver. Staten willen Europa en met Wegen verspera op Ameland Doopsgezinde predikant ging voor inHerv. kerkdienst 1 i i m 1 i J1 en RH Drie Amerikanen kwamen om Weeroverzicht Eisenhower nam besluit Amerikanen boden reddende hand II :|f "1 'li MAANDAG 20 FEBRUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3313 Weerbericht Produktie steeg met 7 pet. DE OPDRACHT Prinsessen zagen ij srevue KMIlWf wè ÈÉm m HÉf li c ff lltt êpptlifi I ■■ffl il 'Si y O O (Van een onzer redacteuren) Nederland in 1955 Bestaat er achterstand in de ontwikkeling van het looninkomen per werknemer vergeleken met het nationale inkomen per hoofd Het antwoord, dat de Sociaal Economische Raad op deze belang rijke vraag geeft, blijkt niet eenstemmig te zijiv, doordat men bij de berekeningen van een verschillende basisperiode kan uitgaan. Als gevolg hiervan is de Sociaal Economische Raad in vier ver schillende groepen uiteengevallen-, waarbij alleen de groep welke uitging van de basisperiode 1949 -1952 een meerderheid heeft kun nen verwerven. Deze laatste groep heeft berekend, dat het werknemersaandeel van het nationale inkomen in 1954 een kleine achterstand van 0.9 vertoonde. Voor 1955 is er een voorsprong van 0.3 Gedurende 1956 zal weer een voorsprong optreden van 1 welke voor 1957 verder oploopt tot 3.9 (eventueel 2.6%). Tegenstelling wzmzm êmM mmm 11 'i V-l> "^/TER Nederlandse militaire vliegers hebben zaterdag op het nip- pertje hun lev én kunnen redden toen de motor van het vlieg tuig, waarin zü een Qefenvluclit boven het Kanaal maakten, (een ;eénmotorige ,,Av'énger>. yan de Marineluéhtvaartdienst), onklaar raakte. ZüTslaagdeh eri& een-nopdlahdiiig^te makeytf op de rüwéf zee en de rubberboot in zee te werpen en. de marconist'%ag nog kans een SOS uit te zenden. Drie minuten na de noodlanding was hun toestel in de golven verdwenen. Vijftig minuten lang'dobberden-de mannen in dë boot op de hoge golvén, terwijl de sneeuw gestadig neerviel. Toen zij, doornat en ver kleumd» de wanhoop nabij waren,, zagen zij plotseling tegen de stormachtige hemel de omtrekken van een watervliegtuig. Het bleek hetAmerikaanse amfibièvliegtuig Albatros" te zijn, dat op de vliegbasis Manston in Engeland gealarmeerd was door de nood seinen. Spoedig waren de drenkelingen erin geslaagd aan boord van het Amerikaanse toestel te klimmen. De bewoners van Oude Tonge werden zaterdagmiddag herinnerd aan de angstige februaridagen van 1953: op dezelfde plaats als tijdens de watersnood, het havenplateau, landde een helikopter en jong en oud trotseerde koude en sneeuw om de landing te zien. De helikop ter maakte zaterdagmiddag proef vluchten en -landingen op Goeree- Overflakkee. De verbindingen met het eiland worden al zeer bemoei lijkt door de zware ijsgang op het Haringvliet. Het resultaat van de oriëntatievluchtis nu, dat op' Woensdrecht vijf helikopters gereed staan om, zodra het noodzakelijk is, post en goederen te vervoeren. Gasvergiftigingsgeval in Amsterdams hotel Verenigde Naties en Zuidpoolgebied IJSAFZETTING I De predikant van de Herv. Gemeente te Ballum, op Ameland,:., ds. Peschar, die gistermiddag te Hollum vooi zijn gemeente zou> preken, kon niet naar dit dorp komen, aangezien de verbindingen tussen de dorpen op Ameland, tengevolge van de aanhoudende) sneeuwval en de aanwakkerende oostenwind, waren verbroken. Stakingsdrriging in Finland '"Ét* fa 'tS lil '"li •;&r Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef, 115700 <4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424857 Redactie: TeL 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.3019.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG I. I "I" I Geldig tot dinsdagavond, opgemaakt te 11.15 uur. WEINIG WIND Aanvankelijk opklaringen maar hier en daar mist. Morgen toenemende bewolking met plaatselijk wat sneeuw. Zwakke tot matige wind uit oostelijke rich tingen Strenge tot matige vorst. ZON EN HAAN 21 febr. zon op 7.46 uur, zon onder 18.03 uur. maan op 12.32 uur, maan onder 4.22 uur. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT S.E.R. verdeeld over de lonen achterstand (Van een onzer redacteuren) Het SER-rapport over de econo mische situatie van ons land bevat vele waardevolle gegevens en be rekeningen waarover in de SER geen verschil van mening is ge rezen. In 1955 steeg de produktie in de bedrijven met ca. 7 pet. tegen 5 pet. in 1?".4. Dit v ",e mogelijk door stijging dproduktiviteit met 4.;. rgrote werk gelegen .c W>nl 'an de vraag tot -ra." door het buitenland vero-i-a.» "t terwijl de binnenlandse bestedingen ver ach terbleven, sedertdien zijn de bin nenlandse bestedingen sterk toe genomen waarmee een daling van het betalingsbalansovcrschot ge paard ging. Over 1955 was er een overschot en de verwachting bestaat dat dit ook over 1956 nog het geval zal zijn maar voor kapitaaluitvoer naast reeds bestaande verplichtngen. onder gelijktijdige versterking van de goud- en deviezenreserves of van de reserves gevormd door voorraden zal waarschijnlijk weinig ruimte overblijven. (Van een onzer redacteuren) Op 20 september 1955 heeft de mi nister van Sociale Zaken namens de regering aan de Sociaal Economische Raad gevraagd een diepgaand onder zoek in te stellen naar ce economische situatie van ons land zulks in verband met opnieuw naar voren gekomen wen sen op loongebied. Het onderzoek mocht zich niet be perken ïot de vraag of en zo in hoe verre de situatie van dit moment een wijzigins v t' het werknemersaandeel in het nationale inkomen mogelijk cq wenselijk maakt. Tevens moest, worden nagegaan de verwachte ontwikkeling in 1956, ter- wijl tevens in de beschouwingen moest worden betrokken de geprojecteerde ouderdornsverzekering per 1 januari 1957 en een eventuele huurverhoging van ca. 25 pet. BU de toelichting op deze berekening wordt er In het SER-rapport op gewe zen dat het (volgens deze meerderheid) ook thans bij de berekening van een eventuele achterstand in belangrijke mate gewenst Is uit te gaan van de basisjaren 1949—1952. Dit betekent na melijk een verhouding van loonsom per werknemer tot nationaal Inkomen per hoofd van 69,3 pet., welke verhouding ook In 1938 ongeveer bestond. De Raad meent dat er bijzonder grote gevaren zijn verhonden aan het nastre ven van een verhouding tussen boven genoemde grootheden, die belangrijk hoger Is dan blijkens de ervaring van de afgelopen jaren zonder evcnwichts- verstoringen kon worden gerealiseerd. Elke poging om de verhouding tussen loonsom cn nationaal inkomen op te voeren boven die, welke zich in het economisch verkeer laat realiseren, kan slechts leiden tot een cumulatief proces van looninflatie. omdat de afwenteling van de loonsverhoging op de prijzen zal verhinderen, dat de' aanvankelijke loonsverhoging inderdaad leidt tot het bereiken van-de gestelde norm. Nieuwe looneisen zullen daar het geval van zijn. Aan dit -betoog wil deze meerderheid van de Raad niét dë Conclusie verbin den, dat compensatiemaatregelen voor de werknemers per 1 januari 2957 ach terwege zouden moeten blijven. Een groep van. vijf leden heeft op deze berekeningen en beschouwingen In het rapport van de Sociaal Economische Raad worden uitvoerige beschouwingen gewijd aan de gevol gen v. de invoering van de defini tieve ouderdornsverzekering en de huurverhoging van 25 procent. Er wordt van uitgegaan dat de premie voor de ouderdomswet 6,5 procent zal bedragen en dat de huurverhoging het prijsindexcijfer van het levens onderhoud met 2 procent zal doen stijgen. De verhoging van de gezinsuitgaven zal .dus voor gezinnen met minder dan 6000 inkomen per jaar ca 8,5 procent bedragen. Bij de laagste in komens is dit percentage- iets hoger (relatief grotere uitgaven voor huur), bij de inkomens boven 6000 .komt het percentage in het algemeen lager dan 8,5 procent. Een compensatie voor de hogere gezinsuitgaven zou als volgt kunnen worden gevonden: a. een loonsverhoging, -welke zo zorg vuldig mogelijk is aangepast aan de te compenseren extra uitgaven. b. een loonsverhoging met een vast percentage. c. een geringe vermindering van de premie voor de wachtgeld en werk loosheidsverzekering. d. afschaffing van de loonbelasting voor de laagste inkomensgroepen welke thans belastingplichtig zijn. Dit zou voor gezinnen met inko mens in 1951 van 3000 tot 5000 gemiddeld een voordeel van 1,5 procent betekenen. Compensatie uitsluitend door middel van (gedifferentieerde) loonsverho gingen zal naar raming een verhoging van de loonsom per werknemer in bedrijven betekenen van gemiddeld 7,2 procent. De afschaffing van de vereveningsheffing komt gemiddeld neer op 4,5 procent van de loonsom per werknemer (de loonsom -waarover de vereveningsheffing wordt betaald is iets groter dan de loonsom waar over de premie ouderdornsverzeke ring wordt geheven). .De Raad berekent dat het verhou- dingscyfer van loonsom per werk nemer en nationaal inkomen per hoofd met 2,9 procent toeneemt. Éen deel daarvan is echter oen verschil lende redenen niet als reëel te beschou wen. Nadere becijferingen toonden aan dat van dit getal 1,3 procent huurcompensatie inbegrepen moet worden afgetrokken. Vandaar dat men in de berekende percentages voor de achterstand in de lonen voor 1957 (men *zie het artikel elders) steeds tussen haakjes een correctiegetal ziet staan waarin deze 1,3 is verwerkt. Vliegtuigen hébben delaatste dagen regelmatig post en passagiers van en naar Ameland vervoerd. Ook mét Schier monnikoog wordt een verbinding per vliegtuig onderhouden voor vervoer'van post e.d. Wanneer het weer dit toelaat zal vandaag een voorraad gas an flessen naar Sohiermonnikoog worden vervoerd. Wanneer de bootverbindingen mochten uitvallen zal ook naar Goeree en Over- flakkee en Schouwen-Duaveland door de lucht post worden vervoerd. De oester- en de mosselcultuur in de Zeeuwse wateren' ondervindt tengevol ge van de vorst en ijsgang grote schade. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zal van gemeentewege ondersteunden, naar aanleiding van de aanhoudende strenge vorst, voor de derde maal een brandstoffentoeslag extra worden ver strekt. De prinsessen Beatrix en Irene heb ben zaterdagavond een bezoek gebracht aan de H.O.K.IJ. te Den Haag. Zij woonden daar met enige vriendin nen de voorstelling bij van de Weense ijsrevue. een correctie aangebracht, welke tot resultaat heeft, dat er voor 1954, 1955 en 1056 enige achterstand aanwezig is geweest of zal zijn (nl. van resp. 1.8, 2 en 0,7 pet.), terwijl er in 1957 geen ach terstand meer aanwezig zal zijn. De grote tegenstelling, die in het SER- rapport tussen de verschillende stand punten te vinden is. tekent zich echter af bij een andere groep van 17 leden, waarvan men mag aannemen dat hier de drie werknemersvakcentralen aan het woord zijn. Deze groep heeft 'tegen het uitgangs punt 19491952 ernstige bezwaren en meent dat bij de beantwoording van de vraag of verbetering van de arbeids voorwaarden economisch verantwoord is niet een feitelijke verhouding in het verleden, doch de invloed op betalings balans, werkgelegenheid en prijsniveau van beslissende betekenis moet worden geacht. De basisperiode 19491952 werd niet gekenmerkt door een evenwichtige situatie in de Nederlandse volkshuis houding (Korea, devaluatie-invloed) en er was nog een vry stringent verband wet -de X0,st.eh Van het levensonderhoud. De vërKöuding loonsom ett nationaal in komen tendeert in die. jaren eerder naar het gemiddeld eèonomisch draagbare niveau. Deze groep acht daarom een meer recente basisperiode gewenst nl. het jaar 1954 als basis voor de berekening van het nationaal inkomen en het loonni veau van I oktober 1954. Uit het SER rapport blijkt dat hieromtrent een af spraak ls gemaakt in maart 1955 in de Stichting van de Arbeid toen er over de loon en prijspolitiek besprekingen gaande waren met de Interdepartemen tale commissie voor de loon en prijs politiek. (Deze afspraak wa« tot dnsver naar buiten niet bekend. Red.). Volgens dit uitgangspunt was op 1 oktober 1954 het loonniveau aangepast aan de stand van het nationaal inkomen per 1 juli 1954. Uitgaande van deze basisperlade komt deze groep by haar berekeningen tot een achterstand In de lonen over 1955 van 6%, voor 1956 van 4,7% en voor 1957 van 1,8% (gecorrigeerd 3.1%). Een ander minderheidsgroep in de raad in totaal 6 leden) heeft echter op deze berekeningen weer een correc tie aangebracht dit moeten dus werk gevers en/of kroonleden zijn waarbij zij, rekening houdend met de zgn stand in de lonen per 1 oktober 1955 van 5%, per 1 oktober 1956 van 2.7% en tot een kleine voorsprong in 1357 van 1.1% (gecorrigeerd 0.2%. De percentages per 2 oktober 1955 en 1956 betekenen volgens deze groep, dat de berekende achterstand alleen geldt voor het laatste kwartaal. Om de werkelijke achterstand over heel 1955 en 1956 te berekenen moet dus van deze percentages worden afgetrok ken. Uit al deze cijfers en percentages kan men zien hoezeer de standpunten in de Sociaal Economische Raad uiteenlopen al naar gelang van de vraag welk uit gangspunt men kiest. In meerderheid heeft de Raad echter in zijn conclusies uitgesproken dat een doen verdwijnen van een eventuele achterstand steeds moet worden gezien in het licht van de economische gevolgen welke optreden bij het inhalen daarvan, al'naar gelang van de maatregelen die worden genomen.1 iS i r.. De,.helikopters zijn uigerust/- met „stretchers" (brancards) .-f Elke.„stret cher"'kan 75 kilogram post bevatten en eventueel andere materialen. Men verwacht dat ze per dag ongeveer 2000 kilogram post zullen aan- en afvoeren. De PTT te Roosendaal verzorgt het postvervoer van en naar Woensdrecht. De brancards kunnen in noodgevallen ook gebruikt worden voor het vervoer van zieken. De Oostenrijkse bondskanselier Ju lius Raab heeft donderdag bekendge maakt. dat dit najaar algemene verkie zingen gehouden zullen worden. In de nacht van vrijdag op zater dag zijn in het hotel „Het Centrum van Amsterdam" aan de Gelderse Kade te Amsterdam drie Amerikaanse negersoldatcn door gasvergiftiging om het leven gekomen. De soldaten wa ren gelegerd in Duitsland en met ver lof in Amsterdam. Twee van hen waren vrijdag pas In Nederland aangekomen en hadden hun intrek in het hotel genomen. Vroeg ki de avond hadden zij zich ter ruste-be geven. In hun kamer, die zij met nog een derde Amerikaanse militair deelden, brandde een gaskacheltje. Zij lagen reeds geruime tijd in bed, toen de derde Amerikaan om ongeveer half vier 's nachts thuis kwam. Deze had zijn verlof er op zitten en zou zaterdag weer naar Duitsland vertrekken. Vermoedelijk hebben de mannen het kacheltje ook ge durende de nacht laten branden. Toen zaterdagmorgen om 8 uur het personeel van het hotel de soldaten wilde wekken en de deur van de kamer opende, zagen zij de drie mannen levenloos op bed liggen. In de kamer hing een. sterke gaslueht. Uit het kacheltje stroomde Het gas nog vrij uit maar het was niet ont stoken. Een onmiddellijk gewaarschuw de dokter kon slechts de dood consta teren. De drie slachtoffers zijn de 21- jange F. C. T.( de 24-jarige 'r. L. S en de 22-jarige V. T. De politie, die een onderzoek heeft ingesteld, neemt aan, dat het hier een ongeluk betreft. ™LUer"st<;n- ^Houthakkers in Lulea (N.-Zweden) verrichten hun werk zo zacht mogelijk. Midden op hun werkter rein doet namelijk een beer in zijn hol diep onder de sneeuw, zijn winterslaap, f.® ?:jn n;?( zo erg ongerust, want in dit jaargetijde plegen beren nogal vast te slapen. Gedurende het weekeinde bleef de vorst m vrijwel geheel Europa zonder veel verandering voortduren. Enkele zwakke storingen veroor zaakten opnieuw sneeuwval, waardoor het plaatselijk toch ai dikke sneeuwdek nog verder aangroeide. In ons land is de meeste sneeuw de laatste dagen op de Waddeneilanden gevallen. Op Terschelling bedraagt de sneeuwhoogte ongeveer 30 centimeter.. Nadat een uit Polen afkomstige storing over ons land naar de Noordzee was getrokken, klaarde het in de nacht van zondag op maandag op verschillende plaatsen op, en daalde de temperatuur. In ons land meldde Groningen met 17 graden de laagste temperatuur, weer-sterk.t->J w-v. -■ In Duitsland kwam hier- en daar weer meer dan 20 graden vorst voor;- Tijdens grote afkoeling vormde zich op uitgebreide schaal mist, en trad rijpvorming op. In de algemene cir-, cülatie kwamen nog steeds geen be langrijke veranderingen 'voor, zodat een flinke aanval op het vorstgebied nog uitblijft. Wel daalt de luchtdruk in Noord-Scanainavië en Noord-Rüs- land onder invloed van een uit Groen land afkomstige weinig betekenende depressie, doch nieuwe drukstygingën breide zich alweer in deze richting uit. Dit zijn de Nederlandse vliegers, die zaterdag met hun anijibievliegtuig op de Noordzee een noodlandingmoesten maken. Zij werden gefotografeerd tijdens hun aankomst in Calais.- (A.N'.P.-tclefoio) President Eisenhower heeft zondag verklaard, dat de Verenigde Stalen bereid zijn overtollige levensmiddelen beschikbaar - te stellen voor de volken van West-Europa, die lijden door de buitengewoon strenge winter. In een '«klaring zegt de president. reeds net de minister vanlandbouw, Ben- on, gesproken te hebben over een ulpprogram. Mei toenemende be- orgdheid, aldus de president, heb ik e berichten vernomen uit Westeuro- ese landen over het leed en de :hade, die zijn veroorzaakt door een an de ergste winters in dat gebied n mogelijk de ergste van de laatste winlig of dertig jaar. Gemeld is, dat frankrijk alleen al ongeveer een derde van zijn tarweoogst heeft ver loren. De perssecretaris van het Witte Huis. Hagerty, heelt op vragen ge antwoord, niet te weten of de voed- selzendingen aan de behoeftige lan den in dë vorm van schenkingen zul len geschieden. Twee jaar geleden werden grote hoeveelheden surplusprodukten. ge- sconken aan Europese landen, 'waar onder enkele communistische, die door watersnood waren getroffen.. Volgens Hagerty zal het voorge stelde nieuwe: hulpprogram slechts gelden voor Europese landen buiten het Sowjet-blok. Hij liet verder een brief zien van president Gronchi van Italië aan president Eisenhower, waarin de Italiaanse president de Verenigde Staten dankt voor reeds verleende hulp. India heeft de Verenigde Naties gis teren verzocht de kwestie van het Zuid poolgebied op de agenda van de elfde zitting der algemene vergadering te plaatsen. Diplomatieke woordvoerders1 deelden mede, dat het verzoek vervat was in een brief van de Indische delegatie aan secretaris-generaal Dag Hammarskjöld. Op het ogenblik verblijven Ameri kaanse, Russische, Britse en andere ex pedities in het uitgestrekte Zuidpoolge bied, waarvan de .status nog .niet is vastgelegd. Doordat tijdens de landing een van de drijvers van liet Amerikaanse vlieg tuig beschadigd was. kon het toestel niet weer opstijgen. Taxiënd ging het nu naar de haven van Calais, het laatste stuk geescorteerd door de inmid- fiÜ gearriveerde reddingboot van deze stad. Korte tijd later waren de mannen veilig aan de wal. Zij waren ongedeerd doch zijn voor alle zekerheid ter obser vatie opgenomen in een ziekenhuis. -Ue geredden zijn de 27-jarige luitenant ter zee tweede klasse F. C. L. P. M. van Meerwijk uit Terneiizen, de 33-ja- rige sergeant-telegrafist J. M. A. D. Flansen uit Lisse, de 23-jarige vlieg- tuigmaker Ch. M. de Boer uitOegst- de „20~[ariS.e vüegtuigmaker- konstabel A. G. Komijn uit Gorinchem De mannen waren 's morgens om elf! ""r. van de ha sis Ford in Engeland ojv' f xfB«cn en hadden wegens het slecht" zicht koers gezet naar Valkenburg. Luitenant ter zee Van Meerwijk ze- dat hij tegen twaalf uur merkte, dat e iets aan de motor haperde. Hij deelac' andere inzittenden mee en hooide daarna de motor een geluid ma- rilnafvM?™'1 0 cc:-^«sie trok dat ujpafzelting op de carburator de oor- zaak vf.t? dé moeilijkheden was. daa™>P ging de neus van het moet naar bengden, de golven tege- De Herv. gemeente was overigens gistermiddag niet tevergeefs ter kerke ge-, gaan: de dienst zou, opdat op de brandstof kon worden bezuinigd, in de doops gezinde kerk worden gehouden en hier- heeft de doopsgezinde collega van ds. Pe schar, ds. H. D. Woelings, de dienst waargenomen. De boeren van Ameland zouden vandaag worden opgeroepen om een aantal wegen vrjj te graven. Ook het vervoer van melk naar de zuivelfabriek te Hollum was namelijk gestagneerd. Melk uit Buren, die anders 's morgens om negen uur bij de zuivelfabriek in Hollum arriveert, kwam nu pas om twee uur 's mid dags aan, En men kon daarna de terugtocht niet meer maken. Er zijn maatrege len genomen om brandstoffenschaarste op Ameland te voorkomen. De. scholen zullen op zaterdag en maandag gesloten zijn. Het Finse verbond van vakverenigin gen heeft meegedeeld, dat het 1 maan een algemene staking zal afkondigen lil de legering voordien geen prijsbeheer- singsmaatregelen heeft genomen Voor al de prijzen van zuivelprodukten moes- ten omlaag. ,iïr :-Sm ,HIarÜke het zich on- stoeltjes, die een deputatie- vanfle middellijk gemakkelijk in een der Verbindingsdienst - was komen aan. bieden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1