Goed boek - vreemde titel Nota van Indonesische regering vanmorgen overhandigd Rotte vruchten voor mevrouw Bouman Minister Zijlstra no. 1 op advies APartij Mr. Algera op tweede plaats Subsidie godsdienstonderwijs in strijd met de L.O.-wet „Vertrouwensbasis in geen enkel opzicht aangetast" a Koude en sneeuwval eisen steeds meer slachtoffers GEEN REPRESAILLE-MAATREG Candidaatstelling Tweede Kamer Lijst met 35 namen Goedkeuring onthouden aan besluit van de Raad van Rotterdam Bedenkelijk cijfer Weeroverzicht Verblind door auto 28 mensen gedood DINSDAG 21 FEBRUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3314 r~ Weerbericht 52 doden bij vliegramp „Niet meer gebonden aan Uniestatuut" w. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: Zestig gevangenen in Marokko ontsnapt Communique B. en W. van 's Gravenhage VREES VOOR GROTE OVERSTROMINGEN Tanks naar Saoedi Arabië vertrokken Drieling te 's-Heerenhoek o Twee en vijftig personen zijn, zoals we gisteren reeds in een deel onzer edities meldden, in de vlam men omgekomen, toen gisteien een groot Frans verkeersvliegtuig in de woestijn buiten Caïro neer stortte en in brand vloog. Slechts twaalf personen werden gered. Alle passagiers waren Fransen HET Indonesische kabinet heeft besloten het NederlandsIndone sische Uniestatuut en alle daarbij gesloten overeenkomsten op te zeggen, met inbegrip van de financiële en economische overeen komsten. Als gevolg van het mislukken van de NederlandsIndonesische conferentie te Genève besloot het Indonesische kabinet vorige week de Unie eenzijdig op te zeggen, thans besloot het kabinet dit besluit uit te breiden over alle overeenkomsten, die op de Ronde Tafel Conferentie in 1949 zijn gesloten. Een wetsontwerp over het opzeggen van deze overeenkomsten zou heden bij het parlement worden ingediend. (Van onze parlementaire redacteur) HET Centraal Comité van A.R Kiesverenigingen heeft heit advies aan de antirevolutionaire kiesverenigingen in Nederland gezonden om by kandidaatstelling voor leden van de Tweede Kamer der Staten-generaal de volgende rangorde aan te houden: 1. Prof. dr. J. Zijlstra, minister van Economische Zaken. Mr. J. Algera, minister van Verkeer en Waterstaat. Mr. A. B. Roosjen, lid van de Tweede Kamer. Prof. mr. P. S. Gerbrandy, lid van de Tweede Kamer en oud-minister-president. Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, lid van de Tweede Kamer. De heer A. W. Biewenga, lid van de Tweede Kamer. Drs. C. P. Hazenbosch, lid van de Tweede Kamer. TACHTIG NAMEN Fitiancieel-economisch Mn V.S. zullen spoedig beslissing nemen over wapenzendingen naar Israël LAWINES Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'g-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Adm. TeL 114402 Klachtendienst 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand, 6 75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks N. Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot -woensdagavond. ENIGE SNEEUW Overdrijvende wolkenvelden met plaatselijk enige sneeuw. Aanvankelijk zwakke, later matige en in het noorden van het land af en toe krachtige oostelijke wind. Matige tot strenge vorst. ZON EN MAAN 22 febr. zon op T.44 uur, zon onder 18 C5 uur. ^maan op 13.47 uur, maan onder S.12 uur. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT WAT groeit er uit deze we reld?"*) heet het boek waar in een viertal auteurs, te weten dr. G. Kuypers, drs. J. Klatter. prof. mr. P. S. Gerbrandy en drs. C. Gold- jchmeding beschouwingen hebben ge schreven over Lenin en Stalin, Tito, Churchill en Adenauer. We weten niet wie voor de titel van bet boek verantwoordelijk is. Geen der schrijvers geeft daarvan reken schap. Men vraagt zich nJL, reeds als men het boek nog niet gelezen heeft, af, of de vraag wat er uit deze wereld groeit, bepaald kan worden aan de hand van deze vijf namen. Men kan natuurlijk een visie geven op de we reldgeschiedenis en die uitwerken aan de hand van bepaalde personen. Als men dat doet is het de vraag of men dan per heden bij de mensen terecht komt, die in dit boek worden behan deld en of er dan ook niet anderen moeten worden genoemd. OM iets te noemen: Wanneer men de betekenis van het communisme wil schetsen kan men dat doen aan de hand van schetsen over Lenin en Sta lin. Als men daarbij de dissidente communistische beweging wil betrek ken komt men bij Tito terecht. Maar komt niet terstond de vraag op als men het wil hebben over wat er uit deze wereld groeit wat er in China aan de hand is? Is het eigen commu nisme van Mao Tse Toeng voor de ontwikkeling van het communisme als wereldfactor niet veel belangrijker dan wat er met Tito en zijn communisme gebeurt? We verkleinen daarmee de betekenis van Tito niet. Maar de Chi nees is toch dunkt ons belang rijker in dit verband. Een ander punt. Er wordt geen Amerikaan in dit boek behandeld. Wanneer men zich de vraag stelt wat er uit deze wereld groeit dan lijkt het ons toe dat men de huidige wereldsi tuatie, waarbij Rusland en de Verenig de Staten als exponenten moeten wor den gezien, toch in de belde exponenten recht moet doen wedervaren. Wie Sta lin en Churchill noemt kan toch Roo sevelt niet voorbijzien. Men heeft om de titelvraag la be antwoorden, naar het ons voorkomt, te veel naar Europa gekeken. Vervolgens moet gezegd worden dat de schrijvers zich meer beijverd heb ben om ons een verantwoorde schets te geven van wat de door Ken be handelde figuren zijn en bedoelen, dan dat ze zich druk maken over de vraag ■wat er uit deze wereld groeien tal. Dat hebben ze overigens o.I. terecht gedaan. Want belangrijker dan specu latie over de toekomst is het verstaan van het heden en verleden. En als we daar iets van leren verstaan dan zegt ons dat natuurlijk ook iets over de toekcffist. MAAR deze kritische aanloop moge dan vervolgens dienen om een woord van waardering voor het hier geboden boek neer te schrijven. De schrijvers behandelen hun men sen ieder op een heel verschillende manier, waarbij de verschillende ach tergronden waarover de schrijvers be schikken zeer duidelijk blijken. Zo blijkt in de beide studies van dr. Kuypers zeer duidelijk dat deze een omvangrijke wetenschappelijke ken nis aangaande Rusland en het com munisme als achtergrond hebben. Hetgeen niet verwonderlijk is als men weet dat de schrijver gepromoveerd is over „De Russische problematiek in het aovjet-staatsbeeld." Tito is een figuur, die sterk tot dt verbeelding spreekt. Zijn leven is als dat uit een avonturenroman. Het door de heer Klatter geciteerde boek „East ern Approaches", in het Nederland! dan ook vertaald als „Vlucht in het avontuur", dat geschreven is door de leider van de Britse militaire missie bij Tito in oorlogstijd, laat zich lezen als een spannende detective. Tito is gewilde krantelectuur. Hij is stof voor interessante reportage. Het is dan ook geen wonder dat een journalist als de heer Klatter in deze figuur, waarin de rubriek buitenland reportage-stuff kan zien, gemakkelijk zijn held kon vinden. Als prof. Gerbrandy het over Chur chill heeft, dan spreekt uit wat hij over zijn held zegt, vóór alles de man, die hem persoonlijk goed kent, de man, die met zijn held in de uren van het grootste gevaar en in de pe riode toen zij beiden hun historische roeping hadden te vervullen een roeping gelijk in wezen, maar ver schillend van niveau schouder aan schouder heeft gestaan, met gelijke taaie hardnekkigheid en gedreven door een gemeenschappelijk ideaal. Met de bijdrage van de heer Gold- schmeding is het wat dit betreft hel moeilijkst. Wij kennen zijn speciale achtergrond niet en die blijkt ook niet uit zijn geschrift. Toch willen wij zeggen dat van al de hier beschreven figuren wij het meest geïnteresseerd waren in die van Adenauer. Want over Adenauer is het minst bekend. Van hem is veel minder bekend dan van de andere in dit boek beschreven mensen. Adenauer is gezien zijn grote, wel licht beslissende, betekenis voor de naoorlogse ontwikkeling van Duitsland daarmee van Europa op het ogenblik een van de allerbelangrijkste figuren. Hij is een van - de mensen van wie men op dit ogenblik zeker kan zeggen dat zij mede bepalend is voor wat er uit deze wereld groeit. •Het komt ons voor dat de schrijver van de schets over Adenauer zeer veel heeft te stellen gehad met de 5? Indonesië zegt alleR.T.C. overeenkomsten op De Nederlander Schmidt, die in Dja karta terechtstaat, en zijn verdedigster, mevrouw Bouman, zijn maandagmiddag bij het verlaten van het gerechtshof in Djakarta met rotte vruchten beko geld. De vruchten werden gegooid door dertig opgeschoten jongens, die ook door het raampje in de auto van mevrouw Bouman spuwden. De politie dreef de demonstranten ten slotte uiteen. Op 30 januari hadden op geschoten jongens het doodvonnis voor ex-kapitein Schmidt geëist. Maandag werd de eerste vrouwelijke getuige a charge in het reeds zestien maanden durende proces gehoord. Het was Ni Soewarni. de weduwe van een boer. die getuigde, dat Schmidt eind 1950 drie dagen als gast in haar huis in het geterroriseerde gebied ten zuid oosten van Bandoeng was geweest, en dat een beruchte terroristenleider hem aan haar had voorgesteld. Twee an dere getuigen uit hetzelfde dorp be vestigden haar verklaring. Naar wij vernemen 1» de nota van de Indonesische regering vanochtend om 11.30 uur door de Indonesische zaakge lastigde in Den Haag, de heer Kwee Djie Hoo op het ministerie van Buiten landse Zaken overhandigd. Bfj afwezigheid van minister Lun$ en de regeringscommissaris van Indone sische aangelegenheden werd de nota in ontvangst genomen door de chef Direc tie Beleidszaken Indonesië, mr. J. Book maker. In de nota deelt de Indonesische rege ring mede. dat zij zich als gevolg van haar besluit uit de Nederlands-Indone sische Unie te treden met ingang van heden met meer gebonden acht aan het Uniestatuut en alle daaraan gehechte overeenkomsten en briefwisselingen. De Indonesische regering, aldus de nota. acht deze overeenkomsten en brief wisselingen dan ook met ingang van vandaag vervallen. In de nota deelt de Indonesische rege- 8. mr. dr. E. P. Verrkerk. lid van de Tweede Kamer; 9. de heer H. van Eysden. lid van de Tweede Kamer; 10. ds. J. Fokke- ma, lid van de Tweede Kamer; 11. ds. C. v. d. Zaal, lid van de Tweede Kamer; 12. de heer J. van Eijbergen voorzitter van de Ned. Chr. Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid; 1?. de heer J. Smal- lenbroek, lid van Gedeputeerde Sta ten van de orovincie Drenthe; 14. mr. B. W. Biesheuvel, alg. secr, van de Chr. Boeren- en Tuindersbond; 15. mr. Th. A. Versteeg, gemeenteraads lid te Amsterdam; 16. de heer G. A. Kieft, hoofdinspecteur van de be lastingen te Utrecht; 17. C. van Nierop, secretaris van hét C.N.V.; 18. prof. dr. L. W. G. Scholten, bijzonder hoog leraar aan de Leidse universiteit en directeur van de Chr. kweekschool te Utrecht; 19. dr. A. Veerman, con rector van het Chr. Lyceum te Delft, heersende onbekendheid met feiten, personen en verhoudingen in Duitsland. Terwijl ieder die schrijft over Lenin, Stalin en Churchill veel als bekend mag veronderstellen, terwijl bij Tito de details juist zo aardig zijn, is voor het verstaan van Adenauer zeer veel dorre feiten kennis vereist. Dit heeft als een druk op het schrijven van deze schets gelegen. Maar zij is des ondanks, juist vanwege het belang der zaak en van de persoon, het lezen zeer waard. - TY/U willen dit boek dan ook gaarne, om al de daarin verzamelde schetsen, aanbevelen. Het is merkwaardig dat uit het boek zo duidelijk blijkt dat alle schrijvers een zekere sympathie hebben gekregen voor de mensen, waarover zij het hebben. Dat zal niemand erg vinden t.a.v. Chur chill en Adenauer. Men zou het misschien wel erg vmden t.a.v. Lenin, Stalin en Tito. Maar het is in dit geval niet erg. Geen der schrijvers verloor zijn kritische zin. Geen miskende de kloof die de westerse mens, die de christen van de communist en het communisme scheidt. Maar zij bleven allen in het voorwerp zien, de mens die, welke fouten, dwaalleer of misdaden hem ook aankleven, nochtans op zijn wijze, vertolker van een ideaal is. En het is goed, hoe antithetisch men ook ingesteld is, toch ook de andere kant, althans te zien. Uitgave T. Wever, Franeker. voorzitter van de Arjos; 20. dr. J, van Baal, gouverneur var Ned. Nieuw Guinea; 21. mr. dr. N. G. Geelkerken, advocaat en procureur te Leiden; 22. mr dr. J. Meulink, raadslid te Ensohede; 23. de heer A. van Santen, kolonel der Grenadiers buiten dienst, thans commandant van „Bronbeek"; 24. de heer P. C. Elfferich, wethouder van Openbare Werken en Stadsont' wikkeling te Delft; 25. de heer J. A. van Bennekom, directeur van de Chr. Kweekschool te Middelburg; 26. ds. D. Biesma Jr., Chr. Geref. predikant te Utrecht; 27. mr. R. v. d. Sluys, juridsch adviseur van het C.N.V.; 28. drs. G. J. Stapelkamp, alg. secretaris van de Ned. Chr. Aannemers- en Bouwvakpatroonsbond; 29. mr. F. J. J. Besier, hoofdadministrateur van het departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid; 30. P. Renkema, voorzitter Chr. Kruideniersbond; 31. dr. P. J. Platteel, directeur van de gemeentelijke dienst voor Sociale Be langen te Den Haag; 32. prof. dr. mr. ir. Veldman, buitengewoon hoogleraar aan de Tech. Hogeschool te Delft, Octrooigemachtigde voor de Staats mijnen; 33. de heer M. W. Schakel, burgemeester van Noordeloos, Hoog Blokland en Hoornaar; 34. de heer J. de Jong Czn,, hoofd algemene za ken van de N.C.R.V. en raadslid van Hilversum; 35. mr. W. Aantjes, adj.- secretaris van de Ned. Chr. Aan nemers- en Bouwvakpatroonsbond. Op ds groslijst, die ten grondslag diende aan de samenstelling van het advies en die gebaseerd is op de aanbevelingen van de kiesverenigin gen, kwamen tachtig namen voor. Daarvan gaven dertig personen te kennen, dat zij niet voor een kandi datuur in aanmerking wensten le komen. Tot deze groep behoren de heren M Ruppert, voorzitter van het Chr. Nat. Vakverbond, die nummer 12 op de groslijst was; mr. J. J. Hangelbroek U7>, mr. J. van Aartsen (23). prof mr. I. A. Diepenhorst (30), H. Algra (31). ir. W. F. Schut (32), prof. dr. ir. H. van Riessen (34), prof. dr. S. U. Zuidema (35). ir. J. F. Eusell (37). mr. T A van Dijken (38), B. Roolvink (39). prof. mr. W. F. de Gaay Fortman (42). mr. C. J. Verplanke (44), mevr. dr F. T, Diemer—Lindeboom (45), mr J. Meijnen (46), mej mr. J. C, Rutgeis (49), drs, A. R, van Nes (50), mr. D. Okma (51). prof, mr. H. J. Hellema (53), drs. W. v. d. Mast (59), C. Blanks- ma (62). dr. D. A. J. Bakker (66), prof. dr. J. P. A. Mekkes (67), A. Schout (68), D. Matz (70), dr. J. de Nooy (71). prof. dr. W. Rip (73). drs. S. van Tuinen (74), J. J. G Boot (76) en prof. dr J. J. de Jong (78). ring naar wij vernemen voorts mede. dat zij bereid is kwesties die rechtstreeks de belangen van Nederland raken» indien dat nodig mocht blijken langs de ge bruikelijke diplomatieke kanalen in be handeling te nemen. Desgevraagd heeft de woordvoerder van het Indonesische hoge commissa riaat in Den Haag verklaard, dat het opzeggen van de R.T.C.-overeenkomsten door Indonesië niet moet worden be schouwd als „represaille-maatregel". Hetgeen de Indonesische regering heeft besloten is de privileges» (die Nederland in Indonesië heeft genoten als gevolg van de R.T.C.-overeenkom sten te beëindigen en de Nederlands- Indonesische betrekkingen in overeen stemming te brengen met de ver houding tussen Indonesië en andere mogendheden. 4 De woordvoerder deelde voorts mede, dat door deze maatregelen wat de opzeg ging van de financieel-economische overeenkomsten betreft alleen de oude Nederlandse investeringen in Indonesië worden getroffen. De behandeling van de nieuwe investe ringen zal geen wijziging ondergaan. Overigens aldus voegde hij hier aan toe zullen alle Nederlandse investeringen op gelijke voet worden behandeld met andere buitenlandse investeringen op basis van de verklaring van de Indone sische regering over buitenlandse kapi taalsinvesteringen van enkele maanden geleden, waarvan de tekst op 24 decem ber van het vorige jaar door de Indone sische minister van Economische Zaken, de beer Kasimo, in Den Haag aan minis ter Van -de KtjfU-wefd•■overhandigd. Op verdere vragen deelde de woord voerder mede, dat de Nederlandse Hoge Commissaris In Djakarta, graaf Van Bylandt, door de Indonesische regering zal worden beschouwd als ambassadeur en hoofd van de Nederlandse vertegen woordiging in Indonesië. Het Indone sische Hoge Commissariaat in Den Haag zal met ingang van vandaag „de Indo nesische vertegenwoordiging in Neder land" worden genoemd. Van alle officiële stukken zal de aanduiding „Hoge Com missariaat van Indonesië" worden ver wijderd, De woordvoerder voegde hier aan toe, dat de heer Kwee Djie Hoo zaakgelastigde bRjft. *>,X' M Vandaag wordt ie Lisse de tulpententoonstelling „Bloentenlust" geopend. Eén der fraaie hoekjes op de tentoonstelling. Naar -wy vernemen hebben Gedeputeerde Staten van Zuid- Rolland goedkeuring onthouden aan het besluit van de gemeente raad van Rotterdam d.d. 27 Octo ber 1955 om een subsidie van f 30.000 beschikbaar te stellen aan de Federatie Interkerkelijk Over leg in Schoolzaken-Nederlandse Protestantenbond, voor het geven van godsdienstonderwijs op de openbare scholen. In de bovengenoemde raadsver gadering heeft de A.R.-woordvoerder, de heer A. R. de Kwaadsteniet, reeds uiting gegeven aan zijn twijfel of het voorstel van B. en W. wel in over eenstemming was met art. 26, lid 2 van de Lager Onderwijswet. Gedeputeerde Staten hebben zich nu op het standpunt gesteld, dat in de bedoelde bepaling van de L.O.-wet uitputtend is geregeld," welketege moetkoming de gemeentebesturen kunnen verlenen. Het betreffende lid 2 van art. 26 luidt: „Onder voorwaarden, door burge meester en wethouders na overleg met de inspecteur te bepalen, worden de schoollokalen zo nodig verwarmd en verlicht, kosteloos voor dit gods dienstonderwijs beschikbaar besteld." Naar het oordeel van Gedeputeerde Staten mogen de gemeentebesturen niet verder gaan, zodat zij hun goed keuring aan het raadsbesluit meen den te moeten onthouden. Verwacht mag worden, dat B. en W. van Rotterdam de Raad zullen voorstellen van deze beslissing van Gedeputeerde Staten in beroep te gaan bij de Kroon. Zestig Marokkaanse gevangenen zijn maandagochtend vroeg, na een gat in de buitenmuur gemaakt te hebben, uit ae gevangenis voor burgermisdadigers van Casablanca ontsnapt. Vijf van hen we*5en enkele minuten later door een politiepatrouille aangehouden en naar de gevangenis teruggebracht. De ande- re 55 bevinden zich nog op vrije voeten. Alle zestig waren wegens kleine ver- grijpen veroordeeld. Geen van hen zat gevangen om politieke redenen. WJU lezen in het orgaan der chris- telijke bouwvakpatroons dat, ter wijl van 1949 tot 1953 het percentage ongevallen in de hele Nederlandse In dustrie steeg met 5 pet., in de bouw nijverheid dat percentage met 32 pet. steeg. Het blad maakt gewag van 60.000 ongevallen in een jaar.- De bouwnijverheid ligt op het ogen blik stil vanwege de vorst. Men zou zich derhalve thans kunnen bezinnen op de vraag niet slechts hoe straks de bouwproduktie te verhogen, maar ook hoe het ongevallencljfer ter verla gen. Want dit ongevallencljfer is In zijn soort minstens even spectaculair als dat der verkeersongevallen. En dit laatste ls zeker mede door de publieke aandacht, die op de verkeersongeval len de laatste tijd is gevestigd, geluk kig aan het dalen. De Bilt, dinsdag 10.00 uur. Het vorsrbgebied boven Europa neemt nog steeds niet in omvang af. Integen deel, nieuwe hoeveelheden zeer koude lucht, welke de laatste dagen door een stormachtige oostelijke wind (boeran genaamd) over de laagvlakten van Zuidrusland naar het westen -werden ge blazen, deden in Roemende, Bulgarije en Yoegoslavië, de temperatuur opnieuw dalen. In Polen daalde de temperatuur sinds gisteren gemiddeld ongeveer 8 graden. Er kwam vanmorgen overal weer meer dan 10 (graden vorst voor bij krachtige oostelijke tot zuidoostelijke winden. Daar de luchtdruk in Scandinavië in middels weer is gaan stijgen en de baro meterstanden in het Middellandse Zee gebied lager worden, zullen ook boven West-Europa de oostelijke winden gelei delijk wat in kracht gaan toenemen, waarooor de koude, nu boven Polen aangekomen lucht zich verder naar. het westen zal kunnen uitbreiden. Boven het dikke sneeuwdek kwamen in West-Europa weer zeer lage tempe raturen voor» tijdens windstilte en lang durige nachtelijke opklaringen. In Frankrijk verd op enkele plaatsen 25 graden vorst gemeten. In Nederland meldde Vlissingen met 19.6 graden de laagste temperatuur. In de noordelijke provincies vroor het minder hard on der invloed van een kleine uit Duits- afkomstige storing welke verge zeld van wat sneuw langs de wadden- kust naar het westen trok. De algemene luchtdrukverdeling blijft nog steeds zodanig dat geen belangrijke aanval op het vorstgebied in Europa binnen enkele dagen is te verwachten. (Van een onzer verslaggevers) Hedenmorgen ontvingen wij van het college van B- en W. van 's-Gra- venhage het volgende communiqué: „Burgemeester en wethouders zijn op dinsdag 31 januari 1956 te 17 uur bijeengekomen ten huize van de bur gemeester. Deze heeft aan de wet houders mededeling gedaan van de letterlijke inhoud van een arikel, dat binnenkort zou verschijnen, waarna de wethouders zich hebben beraden over de vraag, wat in het belang der gemeente zou kunnen worden gedaan. Als uitvloeisel van dit beraad hebben twee wethouders een onderhoud gehad met een lid van het kabinet, teneinde het belang der gemeente in deze aan gelegenheid naar voren te brengen. Van de inhoud van dit gesprek heb ben de betrokken wethouders aan de burgemeester mededeling gedaan. Van het oefenen van enige druk of het geven van een advies is geen sprake geweest. Gezien het bovenstaande is de vertrou wensbasis van het college van B. en W. in geen enkel opzicht aangetast". Het verstrekken van dit commu niqué volgt op een publikatie in de Nieuwe Haagsche Courant" van gisteravondt velk blad opnieuw schreef over de beschuldiging van het „Haags Dagblad" van woensdag 1 februari inzake het optreden van de burgemeester van Den Haag, mr. F. M. A. Schokking, in het jaar 1942 in Hnzerswoude. De „Nieuwe Haagsche Courant" schreef, dat in de nacht van 1 februari 's morgens om 00.15 uur de twee socia listische wethouders, de heren J. van Zwijndregt en C. H. P. W. van den Oever in een mondeling onderhoud ge tracht hadden druk op burgemeester Schokking uit te oefenen. De burge meester weerstond de druk, aldus heft blad, dat zich afvroeg wie de twee wet houders van tevoren op de hoogte stel de van de inhoud van de publikatie in het „Haags Dagblad". py overstromingen wanneer het gaat dooien. bevreesd wordt voor grote «triW.f^l,PaS?a" in zuidwe8t-Duitsland heeffc de hulp van de Amerikaanse strijdkrachten ingeroepen voor het opruimen van een ll^«m ifl! n Duizenden Westduitsers hebben voor kolen in de rij gestaan Sinds 1 gekomen.3 26 ^«"sland De pogingen om bergwegen in Mid- dent en Zuid-Italië waar honderden dor pen al drie weken van de buitenwereld zijn afgesloten, vrij te maken» zijn door nieuwe sneeuwval belemmerd. Te Roc- Het vrachtschip „JajHeg Monroe" is gistermiddag om tien minute» voor een met 18 tanks naar Saocdie Arabië ver trokken. De tanks z-j/e zaterdag njgegevcn na een embargo van twee dagen, afge kondigd door het m "ïsterie van Buiten landse Zaken- Zionistische' jeugdorgamsat hebben gisteren op ri<* kade tc BrooV »;i. waar het schip gemeld lag eH«v -ustreerd. Men neemt sart,, rtv* Monroe" via de Middellandse en de Rode Zee naar Jedda aan de westkust van het Arabische schiereiland zal gaan. Volgens Amerikaanse ambtenaren zal het Amerikaanse ministerie van Buiten landse Zaken spoedig een beslissing ne men over Israels verzoek om leverantie van jachtvliegtuigen, wapens en militai re goederen voor een waarde van vijf tig miljoen dollar. Van gezaghebbende zijee is verklaard, dat tenminste een gedeelte van de wa- nens waarom Israël drie maanden ge- eden beeft verzocht, aanvoer :nd dat de leveling-,van communistische wapens aan Egypte Israels veiligheid en defen sief vermogén bedreigt, zal worden ver- Kocnt. In opdracht tan de minister tan oorlog heeft maandagmiddag de commandant tan de 103de transportgroep staf, oierste D. Coumoit, in de Nieuwe Alexander kazerne in Den Haag een bedrag van f 100 overhandigd aan de dienstplichtige soldaat P. Mak uit Rotterdam. De heer twee dagen Mak heeft indertijd een rijdende auto welke reeds enige aanrijdingen had ver oorzaakt en waarvan de bestuurder onwel was geworden, to£'StiLstand ge bracht door in deze wagen te springen, waardoor verdere ongelukken werden voorkomen. Bovendien kreeg hij nog extra verlof. Achtentwintig personen, onder wie vüf kinderen, zyn in La Paz, de hoofdstad van de Zuidamerikaanse staat Bolivia, om het leven gekomen toen zü van een gemaskerd bal huiswaarts keerden. Ongeveer 800 gemaskerde feestgangeis kwamen terug van het bal, dat op een open veld naast een begraafplaats was gehouden. Zij volgden een pikdonkere laan langs de begraafplaats, toen zij opzij moesten voor een naderende vrachtauto en door de koplampen verblind werden. Een groot aantal van hen viel toen bo ven op elkaar in een anderhalve meter diepe moddersloot langs de weg. De 28 die geheel onderkan lagen, kwamen in de modder door verstikking om het leven fcapia werden tien woningen door een lawine beschadigd. Uitgehongerde wol- vf!} drongen m dorpen door. Volgens °i^uz tlvgevens zijtl deze maand in Italië tachtig mensen van koude omge komen. Het aantal doden tengevolge van de koude in Oostenrijk is niet-officieel 'op 23 vastgesteld. Ir. Tirol is een school jongen voor de ogen van zijn onderwii- zer en kameraden door een lawine be- dolven en dood uitgegraven. In Zuid-Slavië is 't aantal slachtoffers van de koude in de afgelopen drie we- gestegen. Vier boeren in Montenegro zijn in een sneeuwstorm doodgevroren. Lawines in Bosnië en Herzegowina hebben de spoorlijn van Serajewo met de kust afgesneden Drie tremen werden ingesloten. Van slacht offers is geen melding gemaakt. Door ongunstige weersomstandig heden konden maandag vliegtuigen die voedsel zouden neerlaten voor schepen in het ijs bij de Deense kust, niet ver trekken. In Denemarken heeft de koude tol dusver 33 slachtoffers geëist. Deskundigen zijn van oordeel, dat rampzalige overstromingen in Frank rijk slechts achterwege zullen blijven als de dooi zeer geleidelijk verloopt. Het openbare vervoer tussen Nice en Cannes is door sneeuw verlamd. In Oost-Frankrijk zijn zelfs wilde zwijnen aan de koude ten prooi geval len. Bij Windsor, op 40 km afstand van Londen, is de Theems geheel dichtge vroren. In Frankrijk zijn in de afgelopen 24 uur tenminste zes personen aan de kou ten slachtoffer gevallen. Uit heft zuid westen van Frankrijk werd maandag avond zware sneeuwval gemeld. In Denemarken zijn tot dusver 34 per sonen tengevolge van de koude omge komen. De 18-jarige mevrouw Grim Vermeulen te 's Heerenhoek op Zuid-Beveland heeft zaterdag het leven geschonken aan drie meisjes, die elk ongeveer vier pond wegen. Daar deze drieling werd geboren op de verjaardag van prinses Marijke zond burgemeester C. F. A. M. Van Horsigh een gelukwenstelegram namens de drie meisjes aan prinses Marijke. De negentienjarige vader heeft gisteren voor zijn eerstelingen bij de aangifte ter gemeente-secre tarie drie spaarbankboekjes van elk f 25 ontvangen. De winkeliers hebben de handen ineenj te bi ingeslagen en zullen trachten hulp oi«den aan de jonge mensen. Het jonge gezin woonde by de ouders van de man, waar nog zes broers en zusters thuis zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1