Mislukte ruimtevaart Opzegging R.T.C.- akkoorden ernstige zaak" RAI-nnmmer Ook Boelganin tegsn één - leider-stelsel m m Wijziging Grondwet in de Tweede Kamer Weer vier Nederlandse getuigen terug uit Djakarta FELLE REACTIE OP INDONESISCHE NOTA Zonder precedent in internationaal verkeer Minister Suurlioff wil bespreking Hartverwarmend W eeroverzicht Hoge Commissaris protesteert tegen demonstraties Oostenrijk in Raad van Europa Aanzienlijke schade bij aanvaring vele landen Aardbeving teistert Turkse steden WOENSDAG 22 FEBRUARI 1936 VEERTIENDE JAARGANG No. 3315 W eerbericht v JHR. VAN DER GOES VAN NATERS IN HET ZONNETJE GEZET „SCHMIDT HOUDT ZICH GOED" Hulp van V.S. wegens slrenge winter Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 17—13 uur: Telefoon 113700 '«-Giaienhage Huygerssplein 1 Postgiro 424367 Redactie: Tel. UI392 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u: Tel. 302569 Schiedam Lange Kerk-maat 2'b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2,26 pei maand, f 6 75 per kuaitaai Lo««e nummers 13 «jent Verschijnt dagelijks fN Weersverwachting geldig tol donderdagavond. WEINIG VERANDERING Overwegend droog. Matige tot strenge vorst- Aan vankelijk nog af en toe vrij krachtige, overigens matige oostelijke wind. Enkele overdrijvende wolken-^ velden. Hoofdredacteur: I>r. «J. A, H. J. S. BRUINS SLOT k J U liet SER-iapport ovei een even ly tuele achteistand m de lonen is gepubhceeid. is hel mogelijk gewoi- den een beter inzicht te krngcn in de conflictsituatie, welke sinds vrijdag 10 februari in de Stichting van de Arbeid bestaat Wy Kunnen ons voorstellen, dat vele lezers, toen zij zan de inhoud van dit lapport kennis namen, het gevoel hebben gekregen, dat 7ij een brok onverteerbare economie in hun kran' kregen opgedist. En inderdaad' wie zich m de/e in gewikkelde en uitvoerige berekeningen verdiept, is geneigd zich af te vra gen. wat voor waarde men uiteinde lijk moet hechten aan een Rapport, dat blijk geeft voor de oplossing van het kernprobleem, namelijk of er een ach terstand in de lonen is of met. weinig of geen houvast te bieden. In elk geval staat wel vast, dat de tegenstellingen die zich in de Sociaal Economische Raad ontwikkelden, rechtstreeks zijn overgeplant naar de Stichting van de Arbeid, waarbij in tussen wel de indruk blijft bestaan, dat bij het volgen van een enigszins andere procedure, het mogelijk ware geweest een breuk tussen werkgevers en werknemers te voorkomen. DE kern, waaromheen de menings verschillen in de SER zich hebben toegespitst, was de vraag van welke basisperiode men moet uitgaan om een eventuele achterstand in de lonen te berekenen. Een deel van de Sociaal Economi sche Raad heeft zich daarbij vastge legd op de basisperiode 1949-1952 en berekent dan drt er van een achter stand in de lonen thans nauwelijks sprake kan zijn. Deze groep neeft in de SER de meeste stemmen weten te verwerven, waarbij echter de vraag open blijft in hoeverre hier van een absolute meer derheid kan worden gesproken. Zijn onze inlichtingen juist, dan is van het laatste geen sprake geweest, doch hebben de itemmen op dit punt ge staakt. In elk geval was er een belangrijke minderheidsgroep, vertegenwoordigd door 17 man (werknemersvertegen woordigers plus vermoedelijk een paar Kroonléden), die de basisperiode 1949-1952 als uitgangspunt niet juist achtte en niet meer van toepassing op de feitelijke situatie. Daarvoor beroept deze groep zich ep een aanbeveling, een soort af spraak..welke in het voorjaar van 1955 is gemaakt binnen de Stichting van de Arbeid, toen dit orgaan besprekin gen voerde met de Interdepartemen tale Commissie voor de Lonen en Prij zen over het loon- en prijsbeleid. Deze, aanbeveling is nu pas naar buiten bekend geworden en komt er op neer, dat men in de toekomst zou uitgaan voor het berekenen van een eventuele achterstand in de lonen van de toestand per I oktober 1954. Hiervan uitgaande is deze groep tot de conclusie gekomen, dat er van een vnj aanzienlijke achterstand sprake is. welke voor 1955 en 1956 gesteld kan worden op resp. 6 en 4,5 pet. Morgen opent de R.A.I. de poorten van haar 36ste auto tentoonstelling, die ditmaal «eer geheel is gewijd aan de personenautomobiel. Ter gelegenheid van de ze tentoonstelling is aan on ze editie van heden een spe ciaal R.A.I.-nummer \an acht pagina's toegevoeed. I^EN hoogst ernstige zaak, zo kwalificeerde een woordvoer der van het Nederlandse ministe rie van Buitenlandse Zaken' gisteren het eenzijdig opzeggen' van de Unie door Indonesië, j Gistermorgen heeft de Indone-j sische zaakgelastigde in Den! Haag. de heer Kwee Djie Hoo, op het ministerie van Buiten- landsc Zaken in Den Haag een nota van de Indonesische regering overhandigd, waarin het besluit tot uittreden van de Unie officieel wordt medegedeeld. LOONCONFLICT Minister Suurhoff heeft, naar aanlei ding van de geschillen in de Stichting van de Arbeid over de lonen, de be irokkenen tegen donderdag voor een bespreking uitgenodigd. De Nederlandse woordvoerder gaf verder o.a. als commentaar: „De eenzijdige onttiekking aan j plechtig aangegane overeenkom sten als deze is zonder precedent in het internationaal verkeer in vredestijd en levert een slecht voorbeeld aan de wereld Deze ïechtssehcnnis-door Indonesië, aldus dc woordvoerder, tiett de Nederlandse regjinng bt['/onder, om dat de vertegenwoordigcra van aat land nog tijdens de conferentie te Genét e de nadruk plachten te leggen op dc noodzaak Voor beide landen, elkander vertrouwen te schenken. De unilaterale verbreking van de unieband is ook niet gerechtvaardigd omdat Nederland steeds bereid is geweest en nog steeds genegen is in gemeenschappelijk overleg met Indo nesië een overeenkomst te sluiten \oor een andere basis van de onder linge betrekkingen. „Het in 1954 reeds gesloten protocol lot opheffing van de Unie en daaimede samenhangende oveieenkomsten en de bereidheid om bovendien een regeling te treffen ter vervanging van de finan- cieet-econoimsche overeenkomst, waar tan in Genève werd blijk gegeven, tonen auïdeli]k aan, dat een Indone sische legering, die ter zake werkelijk overeenstemming mei Nederland zoekt, deze ook kan vinnen", aldus de woord voerder. In de Indonesische nota, die gister morgen werd overhandigd, werd mee gedeeld dat Indonesië zich niet meer gebonden acht aan de Uniestatuut en alle daaraan gehechte overeenkomsten en briefwisselingen. De Indonesische regering aldus de nota acht deze overeenkomsten en briefwisselingen dan ook vervallen. ''MT&P, (Van onze parlementaire redacteur) BIJ al de moeilijkheden, die de spoorwegen thans ondervinden om de dienst zo goed mogelijk te doen functioneien, gebeuren er ook hart verwarmende dingen. Een echtpaar reisde verleden weck 's avonds van Rotterdam naar Zetten. In Geldermalsen werd de aansluiting gemist. Er stond alleen nog een treinstel, dat met verder ging dan Ti el. Er bleken vier passagiers te zijn. Maar voor deze vier mensen reed 's nachts een extratrein naar Zetten! Op het station m Zetten werd de kachel nog eens extra opgestookt. De stationschef belde een taxi die om halftwee net echtpaar veilig thuis bracht. Zulk dienstbetoon is toch wel »en complimentje waard! DE BILT. woensdag 10 uur. De laagste tempeiatmen werden van morgen gemeld uit Noord-Scandinavié waai het plaatselijk meet dan 30 gra den vroor. In Oostpolen werden tempe- laturen van omstreeks 20 graden onder nul gemeten. In Zuid-Duitsland en Noordoost-Fiankrijk vroor het vannacht minder evenals in het zuiden van Ne derland. In de noordelijke provincies daarentegen was het weer iets kouder als gevolg van aanvoer van een nieuwe hoeveelheid koude lucht uit Oosteuropa. Vanmorgen 9 uur stond het kwik ut Eelde op min 14 bij een vnj ktachtige oostelijke wind. Een diepe depressie op het westelijke deel van de Oceaan veroorzaakte storm achtige zuidelijke tot zuidoostelijke win den waarmede warme lucht van de om geving van de Azoien in de richting van IJsland en Groenland werd getranspor teerd. Een station aan de westkust van Gioenland meldde vannacht een tempe- atuur van 16 graden boven nul.__ In West-Europa worden de komende t uur siechts geringe veranderingen m e weerstocstand verwacht. Dat bete- cent dat de vorst nog onverminderd lanhoudt. OOK maarschalk Boelganin, deHij drong #r bij zijn toehoorders op i o. aan al het mogelijke te doen om deze premier van de Sowjet-Ume, voorsprong te behouden. heeft nu een aanval gedaan op De „verering van het individu was het één-leider-stelsel üit de tijd j eercjer aangevallen door drie van StaiitA Tijdens eefc rede op meest vooraanstaande oude .boi-tfe- het twintigste congres van de communistische partij beloofde Boelganin gisteren plechtig dat de collectieve leiding in de Sowjet-Unie zal voortduren. Hij verklaarde dat er geen terugkeer zal zijn naar ,,de cultus van het individu". In de nota deelt de Indonesische regering voorts mede, dat zij bereid is kwesties, die rechtstreeks de belangen van Necierland raken, indien dat nodig mocht blijken, langs de gebruikelijke diplomatieke kanalen in behandeling te nemen. Een wetsontwerp tot op zegging der R.T.C -accoorden is gisteren reeds vooi spoedeisende behandeling an bij het IndonesI,/2he parlement inge diend. e. r Boelganin sloot zich ook aan bij de verklaring van partijleider Chroest- sjew. dat het communiirae spoedig het „wankele" kapitalisme zal kunnen in halen, voorbijstreven en overwinnen door middel van een vreedzame eco nomische mededinging. u ,,(JV. De premier zei, dat de Sowjet-Ume jlet vojj- alle landen vóór is wat de vreedzame toepassing van de kernenergie betreft. wieken - Mikojan, Molotow en Kaga- novitsj. De laatste is een vioegere zwa ger van Staijn. Boelganin verklaarde zich bereid om de macht, die hij als Russisch pre mier heeft, te blijven delen, zoals dit in de laatste jaren gegaan is. „Alle belangrijke beslissingen wor den genomen op de grondslag van een diepgaande en kritische uitwisseling van gezichtspunten," zei Boelganin. Hij voegde er aan toe, dat het „vasthouden aan de Leninistische princpes van col lectief leiderschap en de regels van de partij zal waaiborgen, dat er in de toekomst geen ernstige fouten worden gemaakt." Hij verklaarde, dat ook de noodzaak bestond van een nauwer contact met UIT het SER-rapport krijgt men de indruk, dat de discussies over de- re zgn. stichtingsbasis niet uitputtend zijn geweest. Een kleine groep van 6 SER-ledeo vermoedelijk zijn dit vertegen woordigers van de industriële werk geversverbonden beeft namelijk met de stichtingsbasis toch in ernsti ge mate rekening willen houden, doch heeft op de berekeningen van werk nemerszijde een aantal correcties toe gepast. Op deze wijze kwam men eveneens tot een achterstand in de lonen, zij het met minder spectaculaire percen tages. Het wtl ons voorkomen, dat hier aanknopingspunten liggen om te trachten het gerezen meningsverschil tussen de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers te over bruggen. Elke poging, die er toe leidt, dat beide partijen weer aan de onderhan delingstafel tegenover elkander ko men te zitten, moet worden toege juicht. De huidige breuk kan toch ook niet blijven voortduren Het zou namelijk wel zeer te betreuren zijn, wanneer de Stichting van de Arbeid thans tot een voortijdig levenseinde zou gera ken. UIT heel deze ontwikkeling trekt de linkse peis reeds de conclu sie, dat de regering toch maar een flinke vinger m de pap moet houden bij de toekomstige loonpolitiek. Deze conclusie achten wn onjuist. De huidige impasse zou nimmer zijn ontstaan, wanneer men tijdig geliooi had gegeven aan de aandrang, niet in het minst van de zijde van C.N.V. en KA.B„ om tot een systeem van vrije re loonvorming over te gaan Maar er moest en er zou een zgn. „ruimterapport" van de SER komen, omdat o.a. het N.V.V. de voorkeur Baf aan een algemene loonronde. De „ruimtevaart" van de SER is echter allerminst voorspoedig verlo pen en nu zit men met de brokken. Tijdig overstappen op een vrijer systeem had veel van de huidige spanning en veel misnoegen kunnen voorkomen. Zonder dat in directe zin de regering er aan te pas zou zijn gekomen. En daarom is het maar het beste Naar uil bolrouwbare bron verno men wordt. heeii de Nederlandse Hoge Commissaris in de afgelopen dagen tweemaal in een officiële nola de aan dacht van de Indonesische regering gevestigd op het demonstratieve op treden van het publiek in de rechts zaal bij de behandeling van de zaak- Schmidl en voor de behandeling, die mevrouw Bouman de laatste twee zittingen van de zijde van het publiek moest ondergaan, toen zij bespuwd werd en bekogeld met rotte vruchten en stenen. In de nota wordt gewezen op de mogelijke invloed op de objectiviteit van cic rechtspraak m de eindfase van de zaak en op de beiemmering, die de verdediging door het optreden van het publiek ondervindt. In een hoofdartikel veroordeelt het onafhankelijke blad „Indonesia Raya" het optreden van de jongeheden. „Hoezeer zij ook van de schuld van Schmidt overtuigd zun, zij dienen als burgers van een geordende rechtstaat het vonnis van de i echter af te wach ten. In een rechtstaat worden beklaag de en verdediger nimmer bespuwd en bekogeld. Indien geen einde komt aan deze veitomngen zal de wereld, naaat de rechter hel vonnis heeelt geveld, en vooral als het vonnis zwaar is, denken, dat hij geïntimideerd is, hetgeen de goede naam van de Indonesische rechtsphaak schaden zai", aldus „In donesia Raya". Oostenrijk zal toetreden tot de Raad van Europa. Dit heeft het kabinet met algemene stemmen besloten. Hoewel Oostenrijk een neutraal land is, behoeft het met buiten de Raad van Europa te blijven, want dit is geen mili taire organisatie, meent de Oostenrijkse regering. Charpentier ten grave gedragen alsnog zo snel mogelijk van het ver ouderde systeem der geleide loonvor ming af te stappen. Boelganin nam het woord om for meel hel nieuwe vijfjarenplan in te dienen, waarvan bijzonderheden reeds gepubliceerd zijn. Hij onthulde dat dc buitenlandse handel van de Sowjet-Ume over 1955 bijna het dubbele bedroeg \an het cijfer van 1950. Ondanks Amerikaanse druk vvaien volgens de Sovvjet-ptemier vele kapi talistische landen er zeer in geïnte resseerd hun goederen aan Rusland te verkopen en op hun beurt Sovvjet- goederen te kopen. De handel met deze landen is dan ook aanzienlijk toegenomen in plaats van verminderd, zei Boelganin. Gistermiddag om vier uur is het Duit se motorschip ..Lubeck" m aanvaring gekomen met het motorbmnenschip ..Isala 3". waardoor beide schepen ern stig werden beschadigd. De ..Lubeck" draaide uit de Rijnha ven de Nieuwe Maas m en was op weg naar zee. toen de u:t de tegenove:- gestelde richting komende ..Isala 3" nog j voor dit zeeschip wilde oversteken Dc manoeuvi e mislukte vermoedelijk door een misveistand, met het gevolg, dat de steven vah de „Isala 3" aan stuur boordzijde een gat van ongeveer een meter m de boeg van de „Lubeck" boorde. Van de „Isala 3" brak de voor steven over een afstand van ongeveer twee metei, terwijl de roeras werd ver bogen. Persoonlijke ongelukken kwamen n.et voor De „Lubeck". die eigendom is van de Luoeck Lmie te Lubeck en 919 b r.t meet. is niet naar zee vertrokken, maar heeft voorlopig ligplaats gekozen aan de Parkkade in afwachting van het vertrek naar de weif om'te worden gerepareerd. Ook de „Isala 3" een binnenschip van 497 b.r.t, zal naar de werf moeten. Zij iigt voorlopig aan de Maaskade. Nadat de Tweede Kamer jr november van het vorig jaar van de zes wetsontwerpen tot partiële herziening van de Grondwet had goedgekeurd die betrekking hebben op de uitbreiding van het aantalj Sn PP11 W^tl IITRPD 1T1 leden van de Eerste en de Tweede Kamer, respectievelijk tot 75 en 150, kwamen gistermiddag de vier overige wetsvoorstellen aan de orde en een tweetal nieuwe wetsontwerpen. De Kamer hield alvo rens tot de afzonderlijke behandt ling van deze wetsontwerpen over te gaan algemene beschouwingen over het gehele complex van voor stellen tot herziening en keurde daarna de wijzigingsvoorstellen goed over de artikelen die in de Grondwet betrekking hebben op de provinciën en op de gemeenten in de IJselmecrpolders, die nog niet provinciaal zijn ingedeeld. Bij de algemene beschouwingen werd de heer Van der Goes van Naters (arb.), die de liberale fractieleider voorhield dat na de oorlog niet minder dan vijftien staatsrechtelijke (wensen, die de heer Van dei Goes- van Naters in-zijn boekje „De leiding van de Staat'Tn 1945 had geuit, zijn verwezenlijkt', doerede harén.Bruins Slot (a.r.) en prof. Oud (wdl op geestige wijze-In Jiet ,zonnetjh geset. „Toen ik naar de rede van de heer Van der Goes van Nate?s i,uiAfcrde">-4ldcisdr. Bruins Slot, „schoot mij een grapje van een van mijn r.k. vrienden in de gedachte', die met zelfspot, waarin rooms-katholieken vaak zulke meesters zjjn, vertelde, dat over de paters Redemptoristen, die achter hun naam de letters CSSR plaatsen, het verhaal de ronde doet, dat deze afkorting betekent: „Canonisieren sich selbst rücksichtslos" (veiklaien zichzelf zonder meei heiligj. Op vele plaatsen in Europa woedden gisteren hevige sneeuwstormen, die het leven nog moeilijker maakten voor de Europeanen, die thans reeds 22 dagen door ijs en sneeuw worden belaagd. Het totaal aantal doden in West- Europa ten gevolge van de winter is thans 747. Boven Rome en andere Italiaanse ste den straalde de zon evenwel, ook al werden al wéér nieuwe sneeuw en vorst aangekondigd. -OKfc 'In Zweden scheen de zon'erf-'ln Midden— en Zuid-Zweden stond Behalve de minister van Binnenlandse Zaken hadden gisteimiddag ook de ge volmachtigde ministeis van de Neder landse Antillen en Suriname, de heien mr. Lampe en dr. Pos, achter de rege ringstafel plaats genomen. Hun aanwe zigheid was noodzakelijk, omdat de aan vaarding van het statuut van het Ko ninklijk het ontwerp van Rijkswet nood- zakeliik maakt, waarbij einge artikelen van de grondwet worden geschiaot en de aanduiding iand- en zeemacht in de giondwet wordt veinndeid in het woord 'kiijgsmacht" De ceiste spreker bij de algemene be schouwingen. de heer De Graaf <kvp>, betieurde het dat in de huidige politieke verhoudingen een algehele grondwets herziening niet mogelijk is, zodat de re geringsvoorstellen: een aantal punten, waarover het rapport van de staatscom missie voor de aiondwetsheiziening van 1950 handelt, niet geregeld kunnen wor den: Het inladend artikel over de ge bondenheid van staat en rechtsleven aan God als de Bron van het ïechL het pro cessieverbod. de drukpersvrijheid, stern- overdraeht, het vervallenvei klaren van het lidmaatschap van i evolutionaire volksvettegenwooidigeis enz. Hoewel daaiom wellicht een beperkte herzie ning van de Grondwet beter achterwege had kunnen blijven, zo wa, de heer De Giaaf toch overtuigd door de legering van de noodzaak op enkele punten toch tot wijziging over te gaan. Met name de noodzaak van de uitbreiding van het ledental der beide Kamers stond voor de kvp-fi actie vast. Dit zo zijnde, was het eveneens juist, dat ooit enkele wel licht minder uigente veranderingen te gelijkertijd werden aangebracht. 0 Zie verder pagina 3 hef' eerst in het drie kwik vandaag voor weken boven nuk In Zuidwest-Frankrijk: ligt de sneeuw echter twee tot dnc decimeter dik, vooral in Bordeaux en omgeving, het geen daar zeer zelden voorkomt. In vrijwel geheel Engeland sneeuwde het en in Tsjechoslowakije woedden reeds twee dagen sneeuwstormen, zo- dat de sneeuw hier en daar drie tot vier meter hoog ligt. Door de dooi in Zuid-ltalië is het lawinegevaar zeer groot en op vele plaatsen dreigen reeds overstromingen. In Londen rijden gemeente-auto's met watertanks rond om de velen te helpen, wier waterleidingen gesprongen zijn. Minister van Huisvesting, Duncan San dys, die in het parlement vragen moest beantwoorden, zei, dat hij zelf thuis in dezelfde moeilijkheden zat als tiendui- zendei- landgenoten en ook geen water had. Opnieuw zijn vier Nederlanders, die i Djakarta als getuigen zijn gehoord, ditmaal in het proces tegen dc Neder lander Schmidt, op Schiphol teruggeko men van hun reis naar Indonesië. Zij arriveerden gisteravond om half acht met een KLM-toestel, „kir. Van Empei houdt nog steeds ver blijf bij het Hoge Commissariaat, waar mevrouw Bouman dikwijls contact met hem opneemt." zo vertelde bij zijn aankomst op Schiphol de heer H. J. Lee- beek uit Huizen (N H.I, die jaren gele den een collega van de heer Schmidt is geweest, in de tijd dat deze werk zaam was op het kantoor Denis te Ban doeng. Bovendien heeft Schmidt in Bandoeng bij hem ingewoond. „Hij houdt zich goed en ik mag zeggen, hij gedraagt zich nog steeds als officier." De heer B J. He.vnen uit Zutfen. des tijds luitenant-adjudant van het K N.I L de tweede getuige die gisteravond te- rugkeeide. had Schmidt meegemaakt, toen deze nog majooi was Verder keel de de heer E. Luning uit Rotteidam te rug. die ook met Schmidt ais collega wetkzaam is geweest op het kantoor De-, nis in Bandoen». De vierde en laatste getuige was Schmidt's voormalige mih- lane chauffeur in Indonesië, de heet Th. Meyer u:t Amsterdam Samen met de voormalige luitenant-adjudant Hey- nen had Meyer, naar hij op Schiphol vertelde, geen prettige ervaringen bij het verhoor opgedaan. De Indonesische president had diverse stekelige opmer kingen legen deze getuigen geuit. De heer Leebeek zeide tot slot nog wei te hebben zien aankomen, dat me vrouw Bouman, de verdedigster, in moeilijkheden zou geraken. Hij doelde daarbij op het smijten met tomaten, waaraan zij enkele dagen ge leden bloot heeft gestaan, toen zij gebouw van justitie verliet. ALS het koud is, komen de verhalen over vroeger weer los: u weet wel, die barre win ters van toen On:e groot- en voorouders bewogen zich toen voort op krulschaatsen en in (arre-)sleden. Tegenwoordig is de ene auto nog mooier dan de andere (zie ons R.A.I.-num mer!), maar onze voorouders wedijverden ook al m het be zitten van de mooiste slee Het Openluchtmuseum te Arn hem heeft die tijd althans iaat sfeer, mei wat naijver be treft doen herleven, in hel ongeiepte sneeuwlandschap va» het park hield een nagebootste Giomnger familie anno 1845 een sledevaart. De fraaie duw- sleden waren met allerlei tafe relen beschilderd, want ook een slee was pas ..een slee' wanneer deze was opgesierd. Toch lijkt ons het besturen van een auto een gemakkelijker karwei dan het voortduwen van een slede. Kolendampvergiftiging Bejaard echtpaar kwam om het leven In de gemeente Rietveld, bij Woer den, is het bejaarde echtpaar M, v. d. Berg-Bruere door kolendampvergiftiging om het leven gekomen. De 73-jange man lag ziek te bed: zijn 67-jarige viouw sliep in een ander bed in dezelfde kamer. De bakker, die zaterdagmorgen aan de cieur kwam. kreeg geen gehoor. Omdat hij dit erg vreemd vond. verschafte hn zich met een loper toegang tui de woning. Daar vond hij de beide mensen bewusteloos te bed liggen. Hij waarschuwde onmid dellijk een geneesheer uit Eodengraven, die een zuurstofbehandeling toepaste en daarna de bewusteloze slachtoffers naar het R.K.-ziekenhuis in Woerden liet overbrengen. In de loop van zaterdag was de vrouw reeds overleden en gis teren is ook de man gestorven. Ver moedelijk heeft de vrouw vrijdagavond de kachel gevuld en deze te ver dicht gezet, waardoor de gevaarlijke dampen zijn ontstaan. het f i 0 Bij een aardbeving, die een groot deel van Turkije geteisterd heeft, zijn vijf mensen gedood, zeker 200 gewond en dui zenden mensen dakloos geworden. De grootste verwoestingen werden aan gericht in tien plaatsen rond de stad Eskisehir. halverwege Istanboel en de hoofdstad Ankara. Vier van de doden zijn echter in Istanboel te betreuren, waar een deel van de oude stadsmuur op twee klei ne huizen is neergestort. De regeung van de Verenigde Staten heeft haar ambassadeurs opgedragen te onderzoeken of tn de landen van Voor- Azie en Euiopa behoefte bestaat aan Amerikaanse steun in verband met het lilden dat in vele landen is ontstaan ten- aevolge van de strenge winlei. Er zal hulp worden aangeboden aan 19 landen, waaronder Ncdeiland en vier landen achter het ijzeren gordijn, zoidra de rapporten van de ambassadeurs in Washington zijn aangekomen. De opdracht aan de ambassadeuis is verstrekt op spe- ciaal verzoek van Eisenhower. Protest tegen godslastering f? De Evangelische Kerk heeft opdracht In gegeven in de Ooslduitse stad Branden- 'rf burg alle kerkklokken te laten zwijgen en boetediensten te houden, uit protest tegen de godslasterlijke verschijning van een communistische acteur in de rol van „Je zus Christus" op een carnavalsfeest. In een herderlijk schrijven wordt dit geval aan geduid als een „ongelofelijke belediging van het christendom en dito staaltje van godslastering". De acteur gaf een scherts- 7egen aan het carnavalsgezelsehap en hield een scheidspreek. 23 feb". 7on op 7 42 uur, zon onder 13 07 uur. maan op 15 08 uur. maan onder 5 52 uur. Directeur: II. DE RI IG Ihinihigiu tint! ttrrrf hel ijiln-drt.lv naler i an hrt IJ Ir Ainsterdam doorploegd door dr nijdig ilnnndr schromen tan enige l.rat ltd ge tipper-., die hel zeekasteel Oranjeontrukten aan de ijzige greep inn de n inter, om het s< hip op neg te helpen itiinr open ualrr en naar narmere oorden don hel Arctischeinderland. Hoe de slepers het stalen puteizuoegend door het ijs hee-t naar open unter sleurden, loont deze joto aan het IJ gemaakt. j tiftolrnn \>T 11rrvi n n "JV/frvl ntrvvi* Tv"a do- In Parus is vandaag de Franse compcnl-t Gustave Charpentier, die op 95-jarige leef tijd in de Franse hoofdstad overleed, len grave gedragen. Met name door zijn opera ..Louise" heeft Charpentiers werk een grote bijdrage ge leverd aan de Nederlandse cultuur. i i? i r\' if O

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1