mm Koningin sprak lij deus diner m Amsterdam Wij kunnen je grootmoeder niet dankbaar genoeg zijn Aankomst kou bij in vinnige Paleis Schade bedraagt 7,5 miljarcl iu opstand in Brazilië Bus gegrepen door trein van de vorst Morgen einde Uitkering ineens over 1955 BH m wSmsfé'/. Treinramp met 41 H AUTORIJLES Weer overzicht ÏV.-Korea legt lijst gevangenen over Groot kolengebrek in N.O.-Brabant Regering heeft geen bezwaren MAANDAG 27 FEBRUARI 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3319 •- tl-.-R-'h'--y J et MBp'jl" fefcfl 8.- PER UUR INGAANDE 5 MAART WIJN VIT HET GEBOORTEJAAR VAN PRINSES BEATRIX Tunesische ministers m Parij s MENU Si ren ge ivinler eiste reeds 846 doden O Vannacht nog lage temperaturen 3000sLc schip in de Rotterdam se haven Eisenhower weer in Washington M&mg: - ÏW-&E v: ;-4. v tg 4x *h-. 'mSm lAStTj'w.n.tr"' ""'I "cl *0" de stationschef v.. Bon,,*. Lieve Trix, achttien jaar is nog een heel jonge leeftijd. Men is gelukkig al wel volwassen, maar gelukkig nog niet meerderjarig, laat staan stemgerechtigd. Ruim honderd Amsterdammers hadden zaterdagavond de vinnige koude getrotseerd om de aan komst van de Koningin en de Prinses gade te slaan. De Prins, die 's middags een bezoek had gebracht aan de automobielten toonstelling in het RAI-gebouw, was reeds eerder op het paleis aangekomen. Om halfacht begon het aanrijden der gasten, en te gen kwart voor acht zwenkte een hofauto met de koninklijke stan daard het Damplein op. VIJFTIEN GEI! 0\DEN EXTRA KOLENTREINEN Internationaal tribunaal voor Saarland Rotterdam: Witte de Withstrant 30 Teler. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 42A419 Klachtendionst abonnementen 18 20-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 1137(H) •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postciro -124807 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klaehtendiemt 18 30—19 30 ti Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2"<b Telefoon 67882 Abonriementspiiis 52 cent per week. f 2.26 per maand" 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. UK RUK» /- Weersverwachting, geldig lot dinsdagavond. DOOI VALT IX. Vannacht over het algemeen lichte vorst, morgen invallende dooi. Veranderlijke bewolking met enige regen, sneeuw of ijzei. Aanvankelijk weinig wind en plaatselijk mist, later tot matig of krachtig toene mende en naar west draaiende wind. ZON KN M VAN 28 febr. op 7 31 uur, zon onder 18 IS uur. maan op 21.35 uur, maan onder 7.33 uur. iSSkSm sw-jyteMifcjir, - V - - *z t vy</* X *-S<r -x c' «O* l s\ 7 5s'-"> WHitsr 1 v*y A - t V K zÉj .V :-;G *'-A^ V L-. y 'Vy j, X* - V. r 'j8$ Ai- *S* - .S?- ''■ai5* 1 7' MA V7 *)fy*'><S'VÏ, -1*2 V" •4£§i" .'fcraL- - MOEDERLIJKE WOORDEN VOOR PRINSES BEATRIX vindsters gelofte aflegde, die was; God"I Cl jen je land te dienen. Je beloofde dat' f] Af]Ptl "IT1 7^5) iCSPTl toen met echte ernst, en ik dacht aam J 'wat misschien eens jouw taak zou zijn.j 1 Je hoeft daar niet bevieesd voor te zijn, want die is wel zwaar, maar nog meer: mooi. TER EKE van de achttiende verjaardag van II.K.lf. prinses Beatrix hebben H.M. koningin Juliana en Z.K.H. prins Bcrnhard zaterdag avond in het Koninklijk Paleis op de Dam le Amsterdam een diner aangeboden aan de leden van de regering en hoge colleges van staat en aan andere hoge autoriteiten. Aan hel diner, dat gehouden werd in de Troonzaal, zaten T>9 ga-ten aan, onder wie 15 leden van tic hofhouding. Ook H.K.II. prinses illielmina was aanwezig. liet diner, dat oorspronke lijk op 4 februari gehouden zou worden, werd toen uitgesteld in verhand met het overlijden van mini-ter Donker. Tijdens het diner heeft 41.Af. de Koningin de volgende rede uil- gesproken: Naast eigenschappen, die je daarbij in de weg zouden zitten, heb je er nog meer, die je daarbij zouden heipen. Bovenal heb je een zeer persoonlijk en zuiver gevoel voor wat recht, en voor wat jouw plicht is. Vorm het zo, dat Bovenstaande foto werd vóór liet diner gemaakt in de Van SpeycUzaal van hel Paleis. Op de voorste rij zien we van links naar rechts: jhr. rar. F. Beelaerts van Blokland, vice-president van de Raad van State; dr. VV. Drecs, nunister-president; mr. J. A. Jonk man, voorzitter van de Eerste Kamer; H.K.H. prinses VVilhelmina; H.M. de Koningin; H.K.H. prinses Beatrix; Z.K.II. prins Bern- hard; dr. L. G. Kortcnhorst, voorzitter van de Tweede Kamer; prof. dr. L. J. M. Beel, vice-premier, en mr. dr. J. Bonner, president van de Hoge Raad. Tweede rij, v.l.n.r.; mr. J. R. II. v. Schalk, minister van Staat; mr. dr. R. II. Pos, ge volmachtigd minister van Suriname; mej. A, E. Oosterlee, directrice van het cmigra- üccentrum „Meridon" In Frankrijk; de lieer J. G. Suurhoff, minister van Sociale Zaken: de heer A. C. de Brujn, minister van Pu bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie; mr. J. Algcra, minister van Verkeer en Waterstaat; mr. M. A. Tcllegcn, directeur van het Ka- binet der Koningin: de heejr J. van de Kieft, het verdere onderzoek. het a.h.w, de weegschaal voor jc,vachlillir Bij een treinramp In Oost-Duitsland zijn zaterdag 41 personen om het leven gekomen en 31 ernstig gewond geraakt, raakt. v in». -•«— Het ongeluk gebeurde bij JBornitz in] ministcTvan Financi«;n; mr. F. J. F. M. van Saksen. Een goederentrein was tijdens Tliiel, minister van Maatschappelijk Werk: dikke mist door een stopsignaal gere-' a)r. j. m. A. H. Luns, minister zonder porte- den en kwam in botsing met een pas-feuilie; mej. dr. A. de Waal. staatssecreta- sagierstrein. j nS; nir, j. \y, Beycn, minister van Bultcn- Drie personen zijn gearresteerd in af- j ïandse Zaken; mr, J. M. L. Th. Cals, minis- ET is een groot genoegen voor ons, haar ouders, onze hun pogen daartoe te mogen hernieu wen. Of onze keuze goed is geweest, weet ik niet. Wij hebben die echter oudste dochter vanavond met de met volle overtuiging gemaakt. Daar- aTo^Iq,. d°°'' is Beatrix op dit moment nog niet Lö0oste autoriteiten in jNedei-1 volkenreehteliik en economisch se- land van Rijk en Staat in kennis I sohoold cn Staatsrechterlijk niet dan te brengen en wij willen haar, waar zij thans de leeftijd heeft voltooid, waarop zekere 1* t 1 Wddl UC tlliULTi; HUUI^U VI* VViV wettelijke plichten en rechten j^nderw erpen aan vast zijn te knopen haar zijn toegevallen, aanbeve-,— en die op zichzelf volgens haar len in Uw warme belangstelling. Moge daarbij het hogere belang steeds zwaarder voor je wegen dan het lagere, en ten slotte de doorslag geven. Zo handelende zul je een stand punt innemen, van waaruit tie blik op 't leven zich dagelijks kan verruimen, en van waaruit je kunt leren zien. wat er in de wereld en in ons land goed is en positief. Je bent we! verre de Benjamin aan deze tafel, maar dat hindert niet, want j hel herinnert de ouderen or san, dat: er een tijd aan het ontstaan is. die gans nieuwe aspecten en daarmee an-, derc verantwoordelijkheden oproept. de machinist van de goederentrein en de conducteur van deze trein. Advertentie Jfarrne kleren, maar. waar de andere nodige en vele nuttige Je grootmoeder, hier tot mijn grote vreugde aanwezig, was met achttien jaar reeds tot het koningschap geroe pen, en zij was er door je overgroot moeder op eminente wijze toe voorbe reid. Voor haar was geen jong-zijn of plezier weggelegd. Vijftig jaren, waar onder ondenkoare zware, heeft zij het land gediend, en pas daarna kon zij haar persoonlijke neigingen volgen, die zich, behalve op haar kunst, voor al richten op het heil der mensheid in al zijn ruimte en diepte. ouders cn haarzelf de meest geschikte is voor haar vermoedelijke toekomst. Tevens is dit een studierichting, die haar eigen persoonlijkheid volkomen ligt. Dit samentreffen van het wen selijke met het zelf-gewenste, het ont breken van een conflict tussen plicht en aanleg, is een omstandigheid, waar voor, lieve Ti ix, je niet dankbaar ge noeg kunt zijn. summier. Zij koos zich de Leidse Alma Mater tot 'verdere leerschool, met de socio-Btmeratie komt die ao-r l 1 I ll.nn.. .J H A J. nn I.nln icönfronteèVdCezalSzïjnrmet dingemwam--1 111V O eiTCcll LCD W01*deil van wij nu misschien nog nauwelijks1 dromen. Een wereldgemeenschap wil ge-, lllPf lift R r) fi boren worden, en geweldige belemme-j "utwum ringen moeten daarvoor uit de weg geruimd. j In Napels ligt een groot pak dekens Wij kunnen ons nog geen voorstel- i>n warme kleren, dat het opschrift ling maken van de technische moge- lükheden. die ten dienste van de komende generaties zullen staan. Moge dit alles in vrede en in harmonie, en tot heil cn ter vereniging der mens heid geschieden dit is nu onze zorg., onze wens. ons gebed. Hel pak blijft hggen omdat er nie~ Ten slotte hef ik mijn glas op om. iviand is die de invoerrechten betaalt. zeker met Uw aller instemming, de. Ton-del Greco is een van de armste pas achttienjarige cn haar generatie.i)Uurien van Napels. Volgens de post- Ik ben eens heimelijk heel ontroerd j veel_ geluk, heil en zegen toe te iSfempe|s komt het pakket uit Zaan- draagt..Geschenk van Nederlandse schoolkinderen voor hun Italiaanse vrienden die het koud hebben. Torre del GrecoNapel". ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen: mej. dr. M. A. M. Klompé, ltd der Tweede Kamer; ir. II. B. J. IVitte. minister van Wederopbouw cn Volkshuisvesting; prof. dr. J. Zljlstra, minister van Economische Zaken; prof. dr. VV. J. A. Kernkamp, minister van Overzeese Gebiedsdelen: mej, J. C. M. M. Geldens, particulier secretaresse van H.K.H. prinses Wiihelmina; prof. mr. J. C. van Oven, minister van Justitie; mr. W. F. M. Lampe, gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen; prof. mr. I*. S. Ger- brandy, minister van Staat. Derde rij, v.l.n.r.: drs. M. de Bloeme, oud voorzitter van de Algemene Rekenkamer; mr. A. J. d'Ailly, burgemeester van Amster dam; luit.-generaal A. Baretta, clicf-Iucht- machtstaf; generaal B. R. U. F. Hassctman, chef van de Generale Staf; jhr. mr. dr. L. II.. K. C. van Asch van VVijck, procureur- generaalbij de Hoge Raad; vice-admiraal H. C. VV. Moorman, staatssecretaris; dr. VV. II. van den Berge, staatssecretaris; dr. C. M. J. Veldkamp, staatssecretaris; mr. dr. A. A. v. Rhijn, staatssecretaris; mr. L. van der Tem pel. voorzitter van de Algemene Rekenka mer; dr. M. J. Prinsen, commissaris der Ko ningin in Noord-Holland; dr. A. A. L. Rut gers, oudste lid van de Raad van State. De wagen reed over de kleine steen- tjes tot vlak voor het bordes, waar twee marechaussees in ceremonieel tenue stonden. Zij brachten, evenals de twee schildwachten van het korps intendancetroepen, het eerbewijs. De tafels waren gedekt met tafel linnen; waarin als motief een "druiven- boeket vari 1840, en versierd met tul pen in verschillende kleuren als voor boden van de lente. Het servies was sevre porselein. Het tafelzilver droeg het rijkswapen en het fruitbestek het Engelse. H. M, de Koningin en H. K. H. Prinses Wiihelmina zaten aan de ene züde van de tafel naast elkaar. Te genover prinses Wiihelmina zat Z. K. H. prins Bernhard en aan zijn rech terzijde, tegenover haar moeder, prin ses Beatrix. H. M. de Koningin was gekleed in een avondrobe van oud-rose met goud, prinses Wiihelmina droeg een De Tunesische premier, Tahar Ben lichtgrijs toilet en H. K. H. prinses - - - - -- "Seatrix een japon van crème damast -rins Bernhard was gekleed in rok De wijnen, Champagne Moet et Ammar, vice-premier Bahï Lagdham en minister van Binnenlandse Zaken Mongi Slim zijn zondagavond in Parijs aangekomen voor onderhandelingen, die maandag op het ministerie van buitenlandse zaken beginnen. dat het vorige jaar aan Tunesië is verleend, zullen wijzigen in „onafhan kelijkheid in onderlinge afhankelijk heid'' (tussen Frankrijk en Tunesie), welke reeds aan Marokko is beloofd. JIJ EN IK kunnen nooit genoeg dank baarheid opbrengen voor haar gioot voorbeeld. Jy en ik zullen geweest dat ivas toen je je pad-;sen." 'dam. zegt de Napolitaanse douane. Als binnen drie maanden de rechten niet I betaald zijn wordt het pak aan de af zenders geretourneerd. De strenge winter heeft in Europa'oryzen. Tc Parijs verwacht men ech- tot nu toe reeds 846 mensen het leven gekost. De economische schade, die de viqr aatne hier al onze j veken vorst aan Europa hebben be erkentelijkheid willen betuigen aan de i rokkend, schat men op ongeveer 7,5 vader, voor zijn bereidwilligheid. lot* j mi|iard gulden. De helft van dit be- nutoe hei rencntschao op zien ic 7_ u drag bestaat uit verliezen van boeren in Frankrijk, Spanje en Italië. De proeent geleden. Een maand lang heb ben gemiddeld twee miljoen Duitsers per dag niet kunnen werken. Van de landen achter het IJzeren nutoe het regentschap op nemen, mocht dat inderdaad nodig zijn geweest. Wij kunnen bij een gebeur tenis als deze diep verheugd zijn. dat ons gezin voltallig heeft mogen blij ver.. Het is mij een vieugde hier van avond aanwezig te zien ac leden van de raad van voogdij, die over de be langen van onze oudste dochter zou T 'JSHI Gordijn zijn womig «hadc.axatios ba Het is zeker aan mij. dat het voorrecht i kond, doch sommige experts menen, toekomt. U dank te zeggen voor Uw f fiat ze nog meer hebben geleden dan bereidheid hierin zitting te hebben wil-jj^ westen. len beschermen. U deed dit of als par- jn veje j£uropei,e landen rees de tieulier of ambtshalve, maar ook bij de lemnei.aluui. 20ndag tot boven het ambtshalve leder meen ik die bereid-tempcialutui zonaa» willigheid te hebben mogen bespeuren. vnesDunt. Men vreestthan. een te voor de overstromingen, die zien, naai I verwachting, zullen voordoen, wan- i neer ijs en sneeuw gaan smelten. Door het warme weer is in vele landen ook een einde ge President Juscelino Kubitschck heeft zaterdagavond verklaard, dat zijn rege ring krachtiger maatregelen zou nemen om snel een einde te maken aan de klei ne opstand in liet Noord-Braziliaanse ter. dat deze prijzen aldaar eerst te gen mei a.s. weer normaal zullen zijn. Aan de Franse Rivièra is het thans j oerwoudgebied. voorjaarsachtig weer. In Oost-Duitsland worden bruggen en dammen dag en nacht bewaakt, om onmiddellijk maatregelen te kun- Westduitse" industrie heeft door deinen treffen, wanneer het dooiwater vluchten uit te voeren tegen de opslan- vorst een produktieverlies van vijf een bedreiging vormt. j delingen. De scheepvaart in Deense wateren I In een communique werd verklaard ondervindt nog steeds hinder van dedat majoor Haroldo Veloso, de leider Üsaan« van opstandelingen, zich op een punt Deze verklaring werd afgelegd na de arrestatie van 15 luchtmachtpiloten te Salvador in de staat Bahia. Deze pilo ten hadden geweigerd voor de regeung opstandelingen, zich op een punt van ongeveer 240 kilometer ten Zuiden van Santa rem bevindt. Veloso vluchtte drie dagen geleden uit die plaats aan de Amazone. Veloso moet vergezeld worden van on geveer 30 man. aldus de regering DE BILT, maandag 10 uur: In de afgelopen nacht heeft het in het zuiden van het land nog plaatselijk streng ge vroren. Het vliegveld Zuid-Limburg, waar het gisteravond nog onbewolkt was, meldde een minimum temperatuur van 12 graden onder nul. In Brabant j daalde het kwik tot min vijf. Maar min der koude lucht begon inmiddels het land van het Noorden uit binnen te dringen, waardoor de vorst in het Noor den van het land 'getemperd werd. De temperatuur daalde daar slechts enkele graden onder het vriespunt. Op de Wad deneilanden liep zelfs vannacht de tem peratuur al weer tot boven het vries punt op. In het komende etmaal zal de lueht- drukverdeling in onze omgeving een belangrijke wijziging ondergaan. Een - hogedrukgebied boven de Britse eiian- ^l''.igs-,evangenen, den trekt zich in Zuidelijke richting I n terug. Wanne lucht van de Atlantische °p de ll-lst kwamen 22 namen te wei lemange en Chateau La tour, alle uit het geboortejaar van prinses Beatrix, 1938, werden gedronken uit het Am sterdams glaswerk. De tafelstukken waren Engelse plateux. Het menu bestond uit: ganzenlever met truffel, heldere bouillon mei groenten, pasteitjes met oesters en kreeftensaus, borsten van kapoen met verschillende groenten, amandelijs en vruchten. Een strijkje uit de marinierskapel der Koninklijke Marine speelde tij- t„ j dens het diner o.a. Hongaarse en zal ons land3 morgen bemken, voorari" WeenSJ. .^nel°dieèn' ™orhts gegaan door enige neerslag. Morgen zal Dvorak. „Dobra Dobra deze warme lucht dan een definitief een wa!?,uU de operette „die Czar- einde aan de vorstperiode maken, die' -laafuerstin". nu ongeveer vier weken heeft ge duurd. Maar voor de warme lucht bij ons kan komen, zal het toch nog weer gaan vriezen. Vannacht worden opkla ringen verwacht waarbij het kwik van 3 tot 6 Ggraden onder nul kan dalen. De Noordkoreaanse communisten heb ben bij het militaire hoofdkwartier der ver. Naties een lijst met namen ingele verd, die volgens hen opheldering zal geven over het lot van 2698 gealliëerde In Maas en Waal en ook in Noord-oost Brabant, o rn, in Boxmeer en omgevms heeft tnen in het geheel geen brandstof meer en velen gaan bij elkaar inwonen. Er is ook Veel vraag naar hout. Als de Waal tussen Tiel en Nijmegen vast gaat zitten, zal de toestand nog kritieker worden Oceaan wordt door Westelijke winden naar West-Europa gevoerd. Het front, dat deze lucht begrenst, was vanmor- Zaterdagmorgen is een autobus, waar arbeiders van de staatsmijn ACHTTIEN JAAR is nog heel jong. I Europese - Mijn moeder was klaar voor haar komd aan de stijging der groente-1 „Beatrix" naar hun werk werden ver- taak op die leeftijd, en mijn oudeis (Van één onzer verslaggevers) I voerd. op de onbewaakte overweg van de spoorlijn van Roermond naar Duits-' j land» door een trein gegrepen. De bus Tijdens de bespreking die de ministers Zijlstra, Suurhoff en I)e Bruijn 'werd aan de achterzijde gegrepen. Van vorige weck hadden met de werknemers- cn werkgeversvertegenwoordigers rug voor. Volgens de V.N. worden noa 450 Amerikanen. 2224 Zuidkoreanen cn 46 personen uit verschillende andere landen vermist. Het feil. dat de communisten thans een verantwoording geven, laat weinig hoop dat de gevangenen nog in leven zijn. ^Het Japanse Rode Kruis en Noord- Korea hebben overeenstemming bereikt over de repatriëring van ongeveer vijf tig Japanners, die sedert het einde van de tweede wereldoorlog in Noord-Korea werden vastgehouden. hebben,' in hun grote plichtsgevoe-, er voor gezorgd ook mij bij 't bereiken daarvan met de daarvoor nodige ken nis uit te rusten. Mijn man en ik heb ben een andere gedragslijn gevolgd.) want wij willen onze dochters de ge legenheid bieden een school yeortj j,ujm een oe|; eerder dan vorig jaar passagiers normale miadeloare of „c. 1 jS gisteren hel 3.000e schip de Rotter- in Roertn ogere onoeiwijs ai v i,hi«ni>no-eitnnien. tater naar huis terugkeren. Tevens hebben de bewindslieden doen uitkomen dat de regering in de cde ödT"'"^*00P va" wel enige loonstijging verantwoord acht, naast de eventuele p G '°H uitbreiding van de secondaire arbeidsvoorwaarden met 3 procent, uitbreiding Thewissen uit Herkenbosch en "de55- vakantierechten cn verdubbeling vakantietoeslag. Ook tn dit geval zal echter Op 3 maart 1955 maakte het Chileense harige ongehuwde H. G. J. Heemels uit j de prijsstabdisaticpolitiek der regering hiervan geen nadelige gevolgen mogen Ge\ aar \oor sneeuwjilmdheit! Nu de zon aan kracht toeneemt en fel schijnt op de bevroren sneeuw de ongeveer dertig inzittenden werden jn de stichting van de Arbeid is te kennen gegeven, dat van regeringswege er drie levensgevaarlijk gewonejn principe tegen een uitkering ineens over 1955 geen bezwaar zal worden Zij zijn met twaalf andere gewondegemaakt. Deze uitkering ineens zal echter geen aanleiding mogen geven totnioetèn aütomoblUsten'oD^WoVe^af- issagiers vervoerd naar het ziekenhuis verstoring van de arbeidsvrede, terwijl zu ook geen gevolgen zal mogens{anden voorzichtig ziin niet°1-et ver- Roermond. Zeven gewonden kondenhebben voor de prijsstabilisatiepolitiek van de regering. moeien van hun .kiar lotor mor Vinic t/»r*no*L*u„ll,1 J-i en volgen. Wij willen hun het recht geven zo doende voor zichzelf en de wereld hun gaven te bewijzen, en bij eerlijk falen js.s. „Imperial de 000 vol. IPosterholt. I ondervinden. ogen. Het Ned. Instituut van automobiel en motorexperts wijst op dit gevaar en geeft de raad deze vermoeidheid te voorkomen door het dragen van zonnebrillen. De Nederlandse Spoorwegen hebben in het afgelopen weekeinde ongeveer tien extra kolentreinen ingelegd van de Limburgse steeenkolenmijrien naar Sus- teren. Van Susteren gingen de wagons verder naar het noorden des lands. De treinen bestonden, uit 40 tot 45 wa gons van gemiddeld 20 ton. De Westeuropese unie heeft de rech ters benoemd van het internationale tribunaal voor Saarland. Dit tribunaal zal gevallen behandelen van Saarlanders.' die zich tekort gedaan voelen als gevolg van hun politieke overtuiging. Het zijn de volgende vjjf rechters: Baevens (B*'Jë), Besly (Engeland), Heuertz, Marinus (Nederland) en Tal- chini (Italië). President Eisenhower is zaterdag, na een vakantie van tien dagen in Georgia, in Washington teruggekeerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1