Opvoering Van de woningproduktie Hulp is thans spoedig geboden Laatste beroep op Djakarta Mollet vraagt speciale bevoegd heden inzake Algerije ;regens en en Zjoekow kreeg hogere post in 7: s vechten tegen.de dooi I DE ZAAK-JU NGSCHLAG Noord-Beveland niet langer geïsoleerd Weer overzicht Het schandaal T Nieuwe phase in strijd op de Waal DINSDAG 28 FEBRUARI 1936 VEERTIENDE JAARGANG No. 3320 Weerbericht Document aanleiding tot twee aanhoudingen Koningin en prinses van Griekenland naar ons land Versterkingen naar Noord-Afrika? V.i\. vandaag op de hoogte gesteld van opzegging Ned.-Indon. Unie Winter in Europa zingt zijn zwanëzang Persconferentie Eisenhower Malenkow en Molotow weer in presidium Minister Zijlstra sprak met de middenstand O O (Van onze parlementaire redacteur) In Nederlandse regeringskringen maakt men zich ernstig bezorgd over het feit dat in Indonesië tegen de Nederlandse gevangene Jungschlaeger de doodstraf is geëist zonder dat hem de normale juridische bijstand, waarop de beklaagde in elk beschaafd land rekenen mag, verleend is. De Indonesische wetgeving kent bovendien elke beklaagde dit recht toe. In het verleden is van Nederlandse kant herhaaldelijk gevraagd Jungschlaeger door een verdediger ter zijde te doen staan. De Indo nesische autoriteiten weigerden echter een Engelse, een Amerikaanse en een Nederlandse advocaat voor dit doel in Indonesië toe te laten. Aan mr. Van Empel werd slechts een bezoekersvisum verleend. HERHALING Opstand in Perzië onderdrukt ALLE elf leden van het presi dium van de communistische partij, dat in de Sowjetunie in feite het. bewind voert, zijn giste ren door het centrale comité her kozen/Dit' betekent' dat Molotow en Malenkow, die onlangs scherpe kritiek hebben moeten verduren, hun plaats in het collectieve lei derschap hebben behouden. Opvallend is het naar voren ko men van maarschalk Zjoekow, die tot plaatsvervangend lid van het presidium werd gekozen. 1 Straalbommenwerper neergestort Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Tcief. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. TeL 114402 Kiachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig, tot woensdagavond. VERDERE TEMPERATUURSSTIJGENG. Zwaar bewolkt met nu en dan wat regen of mot regen, plaatselijk ne.vel of mist. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Verdere stijging van temperatuur. ZON EN MAAN 29 febr. zon op 7.28 uur, zon onder 18.18 uur. maan op 23.10 uur. maan onder 8.17 uur. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van een medewerker) WANNEER wij de naoorlogse wo ningproduktie vergelijken met die in de dertiger jaren, dan blijkt dat de produktie sinds ..950 belangrijk hoger is dan het gemiddelde in de jaren 1930 tot 1940. Voor de oorlog vormde 1934 het topjaar met een produktie van ca. 52.600 woningen. Het naoorlogse topjaar is 1954 toen ca. 68.500 woningen gereedkwamen. Het gemiddelde van de dertiger jaren was 42.000, terwijl het gemiddelde over de jaren 1951/1955 ongeveer 54.000 bedraagt. Deze ver hoging mag niet onbevredigend wor den geacht, indien tevens in aanmer king wordt genomen, dat de activiteit in de overige sectoren van de bouw nijverheid de vooroorlogse belangrijk overtreft. Men denke slechts aan de uitgebreide industriebouw in verband met de huidige noodzaak van indus trialisatie. Deze gunstige ontwikkeling mag echter niet leiden tot de gedachte dat wij er nu zijn. Integendeel, het nog bestaande zeer grote woningtekort, hetwelk men stelt op 200.000, moet een prikkel vormen om blijvend te zoeken naar middelen, welke de woningpro duktie op een nog belangrijk hoger ni veau brengen. De activiteit van de minister van Wederopbouw en Volks huisvesting tot opvoering van de wo ningproduktie zal dan ook ieders in stemming hebben. De huidige vorst periode, ten gevolge waarvan bijkans het gehele bouwbedrijf is lamgelegd, kan in dit verband dan ook niet min der dan tragisch genoemd worden. Al le inspanning om door het aanbrengen van bepaalde voorzieningen op de bouwwerken de nadelige gevolgen van de vorst t.o.v. de bouwnijverheid te overwinnen is althans voor wat het directe resultaat betreft zonder suc ces gebleven. Toch mogen wij blij zijn, dat men goedgemeende pogingen op dit gebied gedaan heeft. Ook hier geldt ..al doende leert men" TV7ANNEER wij het oog richten op de Scandinavische landen dan kunnen wij toch constateren dat bou wen in de winter ook bij strenge vorst mogelijk is. In Finland b.v. wordt juist veel in de wintermaanden gebouwd, omdat de bouwvakarbeiders des zomers op net land arbeiden. De minister vanWëdefopboüweh' Volkshuisvesting heeft een oriëntatie reis naar Scandinavië gemaakt, mede om zich op dit punt van de mogelijk heden op de hoogte te stellen. Dit juichen wij toe. Maar zou het geen aanbeveling ver dienen, indien de minister eens eeD aantal specialisten uit het noorden, die op dit gebied ervaring hebben, naar ons land liet komen, ten einde hier de bouwers van voorlichting te dienen? Wij hebben juist een door het Bouwcentrum georganiseerde „Bouw maand" achter de rug. Verscheidene inleiders hebben in het Bouwcen trum wijze woorden gesproken. Een uitwisseling van gedachten tussen ex perts is goed, maar het komt uitein delijk aan op daden. Wij hebben in Nederland nog nimmer voor de nood zaak gestaan om in de winter op vol le toeren door te bouwen. Dat het nu nog niet mogelijk bleek kan niemand worden verweten. Een jaar is ech ter gauw voorbij en daarom is het goed reeds nu alle aandacht te schen ken aan de moeilijkheden waar een volgende winter ons weer voor zal kunnen stellen. HET produktieverlies van deze winter is niet meer goed te ma ken, tenzij de bouwvakarbeiders in de komende zomer bereid zullen zijn een wat langere werkdag te maken. Verleden jaar is een streven' in die richting helaas mislukt om welke reden dan ook doch wij hopen dal dit punt binnenkort toch weer aan de orde zal worden gesteld en dai dan zal blijken dat ook de bouwvak arbeiders ten slotte het belang van hun naasten, die nog niet over een eigen woning kunnen beschikken, als het zwaarste argument zullen la ten wegen. Wij zien niet voorbij aan de jaren van werkloosheid, die wij voor de oorlog gekend nebben. Het is men selijk dat de bouwvakarbeiders wel licht bevreesd zijn weer het slacht offer te worden, zodra de woning nood voorbij is. Op dit punt behoeft toch heus geen vrees te bestaan. Wij noemden voor net woningtekort een cijfer van 200.000. Hierin zijn echter niet begrepen de vele krotten, die wij in Nederland nog als woning tellen, en die zo spoedig mogelijk moeten verdwijnen. Het aantal krotten mo gen wij ook wel op 100.000 stellen Samenhangende met de krotoprui- ming is het vraagstuk van de sane ring van stads- en dorpskernen. Om trent de omvang van de daaraan ver bonden werkzaamheden is nog geen cijfer bekend. Maar het is duidelijk dat dit alles te zamen voor een rui me periode volledige werkgelegen heid in de bouwnijverheid verzekert. Een uur of desnoods een half lan ger werken per dag is hierop letten de dan ook verantwoord. Natuurlijk verliezen wij ook niet uit het oog de waarde van de 48-urige werkweek. Voor de geestelijke en culturele ont wikkeling en ontspanning is deze een kostbaar bezit. Maar wij mogen toch constateren, dat ook in ons land al meer het geluid van een vijfdaagse werkweek wordt gehoord, ter be- Ernstiee bezorgdheid in skrinsen regenn; Deze weigering van de Indonesische rechterlijke autoriteiten wordt des te schrijnender geacht nu tegen Jung schlaeger de hoogste straf is geist. In politieke kringen in Den Haag acht men het daarom waarschijnlijk dat de Nederlandse regering niet nagelaten heeft langs diplomatieke weg een laatste beroep op de Indonesische auto riteiten te doen, opdat Jungschlaeger alsnog over de normale steun van een verdediger zal kunnen gaan beschik ken. Men beseft dat Jungschlaeger onder de enorme druk, waaronder hü reeds jaren staat en die zeker, nadat de hoogste straf tegen hem is geëist, moet zijn toegenomen, zal bezwijken. Hulp is thans spoedig geboden. Wanneer Jungschlaeger na het von nis van de landsrechter in hoger be roep gaat en wellicht daarna cassatie aanvraagt zal hiermede nog geruime tijd gemoeid zijn. Men betwijfelt ech ter zeer of Jungschlager voordien niet moreel en fysiek gebroken zal zijn. Alleen reeds om humanitaire redenen zouden' de Indonesische autoriteiten hem de steun van een eigen verdedi ger moeten toekennen. Overigens werden door de Indone sische openbare aanklager in diens requisitoir tegen Jungschlaeger alle beschuldigingen herhaald, die in de loop van het proen- mede aan het De veerboot „Zuldvliet" van de pro vinciale stoombootdienst Zeeland, die de dienst onderhoudt tussen Veere en Kam perland, heeft maandag: drie keer ge varen, zodat Noord-Beveland slechts twee dagen per boot niet bereikbaar is geweest. Het postverkeer is zaterdag onderhouden Üoor een militair hefschroefvliegtuig. De verbinding VeereKamperland zal waarschijnlijk vandaag normaal kunnen worden uitgevoerd. De hoofdverbinding tussen Kortgene en Wolphaartsdijk is nog gestremd, maar er komt reeds beweging in het ijs. adres van de Amerikaanse en Engelse ambassades in Djakarta werden geuit, namelijk dat zij in samenwerking met het Nederlands Hoge Commissariaat in Djakarta en enkele grote Neder landse en "andere buitenlandse bedrij ven een complot tegen de Indonesi sche staat hebben beraamd. Indertijd hebben de Engelse en Amerikaanse ambassadeurs deze beschuldigingen radicaal afgewezen. In politieke kringen in Den Haag vraagt men zich af of deze ambassa des opnieuw zullen reageren en of zij dan niet tegelijkertijd een eventuele diplomatieke stap van Nederland ter zake van Jungschlaegers verdediging zullen ondersteunen. -H. In het proces tegen Jungschlager te Djakarta heeft de openbare aanklager Soenarjo 23 februari de doodstraf geëist. De foto werd genomen tijdens het uil- spreken van de eis. Rechts Soenarjo. Links da heer Jungschlager. Achter hem zijn verdedigster, mevrouiu Bouman. Een document, waarin wordt beweerd, dat een geheime agent van de Neder landse regering een overeenkomst zou hebben gesloten met Westerling, is, naar wij vernemen, de aanleiding tot twee aanhoudingen in Tilburg. Het zijn de gebroeders J. B. en M. B., die voor een verhoor naar 's-Hertogcnbosch zijn overgebracht. Er werd bij hen een uit gebreide huiszoeking verricht. Reeds vroeger hebben zij er blijk van gegeven in contact te- staan met Westerling. Volgens het document zou Westerling steun zijn toegezegd, voor zijn acties tot een bedrag van f 200.000.—. De vorige maand is naar aanleiding hiervan in- "s-Gravenhage officieel medegedeeld, dat deze beweringen afkomstig waren van onverantwoordelijke elementen en vol komen uit de lucht gegrepen waren. In deze mededeling werd voorts gezegd, dat de beweringen waren ontleend aan een document, dat van Westerling zelf afkomstig zou zijn. Westerling heeft na in Nederland te zijn teruggekeerd ver klaard. dat dit document een falsificatie is. Ook hij is naar aanleiding van deze kwestie zowel bij het overschrijden van de grens als in 's-Gravenhage verhoord. Officieel commentaar op een en ander is inmiddels in Den Haag niet ver krijgbaar. Melkkoetje, Clanville Lady Butter fly, een beroemde koe in het Engelse dorpje Linby, heeft haar eigen melkpro- duktiewereldrecored (30% liter per dag) gebroken door in een melkperiode van 555 dagen 18.094.5 liter melk te leve ren, d.w.z. 32% liter per dag. Koningin Frederika van Griekenland en haar oudste dochter prinses Sophia zijn door de koningin Juliana en prins Bernhard tot een bezoek uitgenodigd; Het bezoek zal duren' van 9 tot 11 maart en zal een volkomen privé karakter dragen. De Griekse konink lijke .gasten zullen op paleis Soestdijk logeren en onder andere een feest bij wonen dat ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Prinses Beatrix op 10 maart in het Koninklijk Paleis te Amsterdam zal worden ge geven voor de persoonlijke kermissen van Prinses Beatrix. De Amerikaanse commissie voor Atoomenergie heeft meegedeeld, dat een „zak-alarmapparaat" geconstrueerd is, dat er voor waarschuwt, als. de drager bloot staat aan radio-actievê straling, welke gevaarlijk voor de mens is. De commissie heeft een reeks patenten ge publiceerd, welke geschikt zijn voor de particuliere industrie. De Franse ministerraad heeft maan dag besloten aan het parlement spe ciale bevoegdheden met betrekking tot Algerije te vragen. De ministerraad zou vandaag, dins dag, het wetsontwerp, dat de regering in staat zal stellen bij decreet besluiten te nemen die normaal eerst door het Perzische troepen hebben in gevech ten. die gedurende drie weken met nomaden bij de Iraakse grens zijn ge voerd, een opstand onderdrukt. Aldus een communiqué van de generale staf. De meeste Begs (stamhoofden) van de opstandelingen zijn gevangen ge nomen. Een aantal nomaden zijn ge sneuveld. Het opstandige gebied, Djavanroedi, ligt in het ontoegankelijke bergland van Koerdis'tan. In feite was het na het aftreden van de vader van de huidige Sjah, Reza Sjah, reertien jaar geleden, nooit onderworpen. De regeringstroepen hebben op de hoogste top van het bergland de Per zische vlag geplant. De Zwitserse regering teeft besloten met onmiddellijke ingang de invoer toe te staan van kool en prei uit Ne derland. reiking waarvan men wel bereid is per dag iets langer te werken. La ten daarom de bouwvakarbeiders in ons land zich solidair verklaren met allen die belang hebben bij het inha len van de woningnood ea de hand aan de ploeg slaan. Dan belooft 1956 wat goeds tot heil van ons gehele volk. parlement goedgekeurd moeten worden, nader bespreken, alvorens het ontwerp bij het parlement wordt ingediend. Premier Mollet verklaarde maandag nacht, na afloop van de vergadering van zijn kabinet, dat de speciale be voegdheden in het bijzonder betrekking hebben op administratieve, financiële, economische en sociale kwesties, dus niet op militaire of institutionele aan gelegenheden. De premier zal vandaag voor de ra dio een uiteenzetting van het regerings beleid ten aanzien van Algerije geven. Robert Lacoste, de minister met standplaats Algiers, heeft maandag de kabinetsvergadering bijgewoond. Hij zou gevraagd hebben om krachtige verster king van de troepen in Algerije om het hoofd te kunnen bieden aan de circa 15.000 rebellen, die met steeds grotere kracht optreden. Naar verluidt heeft het kabinet in beginsel zijn verzoek in gewilligd. Verscheidene tienduizenden soldaten zouden naar Algerije gezonden worden. De Franse defensiecommissie moet de kwestie echter nog nader be spreken. Lacoste zou ook de kabinetsvergade ring van vandaag, bijwonen en daarna vermoedelijk naar Algiers terugreizea De Indonesische delegatie te New York heeft verklaard, de volkerenorga nisatie vandaag formeel in kennis te zullen stellen van de opzegging van de Nederlands-Indonesische Unie en de daarmee verwante overeenkomsten. Ambassadeur Soedjarwo Tjondrone- goro, plaatsvervangend permanent ver tegenwoordiger, zal een bezoek brengen aan secretaris-generaal Dag Harnmar- skjöld <om hem formeel van de opzeg ging in kennis te stellen. Hij nam deel aan de Nederlands-Indonesische béspre- kirigen die van- 10 december tot 1 fe bruari jl. te 's-Gravenhage en Genève zijn gehouden. Voor het eerst na een maandlange belegering door ijs en sneeuw hebben de weerdeskundigen durven voor spellen, dat er nu een einde is geko men aan de winter, die in West-Europa ten minste 915 mensenlevens heeft gekost alsmede een bedrag van, zoals gemeld, zeven miljard gulden. In Joegoslavië heeft de luchtmacht ijsdammen in de rivier de Morava aan splinters gebombardeerd. Het vriest daar nog steeds flink. In Engeland daarentegen is het weer thans werkelijk zacht, met hier en daar zelfs temperaturen van 45 graden. In West-Duitsland heerst lichte vorst. Na de hevige koude en sneeuw massa's worden Midden- en Zuid- Italië thans geteisterd door slagregens, landverschuivingen en overstromingen. De rivier de Pescara is buiten haar oevers getreden en verscheidene ste den en dorpen staan tot hun venster banken in het water. De stad Vasto aan de kust van de Adriatische Zee wordt bedreigd door een enorme aardverschuiving, die met een' snel heid van enkele decimeters per dag naderbij komt. Ortona aan de Adriatische Zee heeft door een aardverschuiving ernstige schade opgelopen. Verscheidene spoor lijnen tussen Bari en Taranto zijn ge blokkeerd. De Franse Rivièra begon vandaag weer op de Rivièra te lijken. In Nice was het gisteren al weer 47 graden. DE BILT, dinsdag 10 uur: Er zijn in de afgelopen nacht wei nig opklaringen geweest, daardoor heeft het nauwelijks gevroren. Zuid- Limburg had met twee graden onder nul de laagste temperatuur. Er heeft zich nu een west-circulatie ingesteld, waarbij de depressies van Amerika over het noorden van de Atlantische Oceaan langs IJsland naar Scandinavië lopen. Bij de Azoren ligt een hogedrukgebied waarvan zich een uitloper via de Golf van Biscaje naar de Alpen uitstrekt. Op de Oceaan komt een brede zone met krachtige westelijke winden voor, waarin en kele fronten meebewegen. Een derge lijk front trok vanmorgen over de Noordzee naar het oosten, definitieve dooi in West-Europa brengend. Een tweede front lag vanmorgen op het midden van de Oceaan. Dit zal ons morgen, vergezeld van een regenzone bereiken. De eerste paar dagen blijft de zuid westenwind zachte lucht aanvoeren. De sneeuw zal vrij snel wegsmelten en de temperatuur kan daardoor ge leidelijk verder stijgen. President Eisenhower, die naar men verwacht deze week 'zal zeggen, of hij al dan ni< t bereid is candidaat voor het presi~' entschap te zijn, zal „naar alle waarschijnlijkheid" woens dag een persconferentie houden, zo heeft zijn perssecretaris meegedeeld. De president heeft te verstaan ge geven, dat hij zijn besluit op een pers conferentie zal meedelen. De pers secretaris zei niet te weten of de pre sident zulks op deze persconferentie zal doen. STEL eens dat ae officier van Jus titie in net proces-Jungschlager te goeder trouw overtuigd is van de schuld van de verdachte aan,het hern ten laste gelegde, dan is het nochtans onbegrijpelijk dat hij met dit requisi toir voor de dag gekomen is. Want voor iedereen is het duidelijk dat er een aanzienlijk getal getuigen zijn. die het ten iaste gelegde bevesti gen en een aanzienlijk deel die het ten laste gelegde ontkennen. Het hele proces berust op getuigen verklaringen. De officier van Justitie kon zijn re quisitoir alleen zo opbouwen door elke getuige, die tegen Jungschlager ge tuigde, als betrouwbaar te kenschetsen en iedere getuige, die voor Jungschla ger getuigde als onbetrouwbaar te brandmerken. Dit is natuurlijk een geheel onvol doend bewijsmateriaal om daarop het „schuldig" te baseren en daarna met! deze eis aan te Komen Zelfs als de officier te goeder trouw aan de schuld van Jungschlager gelooft, had hij 'met deze elkaar vierkant tegensprekende getuigenverklaringen tot een non- liquet moeten komen. Hij had moeten erkennen dat hij de zaak niet rond ge kregen had en er niet in geslaagd was het afdoende juridisch afdoende bewijs te leveren. Dat is het wat in de hele wereld ieder de haren overeind doet staan, dat deze officier dat niet gedaan heeft. En we kunnen slechts hopen dat mén in Indonesië tijdig zal inzien dat dit een schandaalis, waarbij niet slechts Jungschlager gevaar loopt want dat kan ze daar niets schelen maar waarbij Indonesië gevaar loopt alle morele krediet m de buitenwereld te verliezen. De elf leden die door het centrale comité zijn herkozen, zijn de eerste partijsecretaris Chroestjew, prémier maarschalk Boelganin, president maarschalk Worosjilow, de plaatsver vangende premiers - Kaganowitsj-, Miko- jan, Perwoechin en Saboerow, d>» minister van Buitenlandse Zaken Mo lotow, oud-prémier Malenkow, de secretaris van de Oekrainse commu nistische partij, Kirtsjenko en de se cretaris van het centrale partijcomitë Soeslow. In het presidium is geen enkele ver tegenwoordiger van de veiligheidspoli tie, de" M.V.D.j "bpgënomen.'Bij de ver'-"' kiezing van het centrale comité, zater dag jl., verloren zes vertegenwoordigers van de M.V.D, hun zetel. Generaal Iwan Serow vertegenwoordigt voor de M.V.D. in het centrale comité. Radio-Moskou noemde de namen van de leden van het presidium in alfabetische volgorde em nadruk te leg gen op het het karakter van het collec tieve leiderschap, maar hy de kandi daat-leden werd de naam van maar schalk Zjoekow nadrukkelijk het eerst genoemd. Tijdens een vandaag te Utrecht ge houden jaarvergadering van de Chris telijke Bond van Schoenwinkeliers in Nederland, heeft de voorzitter van deze bond, de heer Jac. C. Vos, mede delingen gedaan naar aanleiding van een onderhoud dat enkele topfunctio narissen van de onderscheidene mid denstandsorganisaties met de ministex van Economische Zaken, prof. dr. J Zijlstra, onlangs hebben gehad. De heer Vos deelde mede, dat de minister te kennen had gegeven, dal de prijsstabilisatie, die in 1955 zc heilzaam heeft gewerkt, ook in 1956 gecontinueerd moet worden. Minister Zijlstra is van mening, dat het Nederlandse economische leven dank zij de prijsstabilisatie van 1955 voor veel ongerief bewaard is geble ven. Deze stabilisatie moet in 1956 wor den gehandhaafd, vooral ook omdai Nederland nog altijd een kwetsbaar land is. De minister had tijdens deze be spreking voorts te kennen gegeven dat continuering van de prijsstabilisa tie alleen voor 1956 geldt. In 1957 zullen zich volgens de minister bijzon dere problemen aandienen met het oog op de invoering van de oudedags •voorziening. Dit zal volgens hem ook voor de middenstand consequentie; met zich brengen. ztw (Van een onzer verslaggevers) TAE strijd tegen het ijs op de Waal is een nieuwe phase ingegaan. Het is nu niet in de eerste plaats een gevecht teg ende vorst, maar tegen de dooi. Ongeveer 25 km van de rivier zit nog dicht en het is de taak van het flottielje ijsbrekers om deze barrière zo snel mogelijk open te breken. Wanneer de dooi niet sneller gaat dan thans, vrezen de waterstaatinge nieurs niets. De Rijn en de Waal vertonen nog geen onrustbarende was, zodat men nog geen overstromingen te duchten heeft. Wanneer echter in Duitsland de temperaturen plotseling snel zouden stijgen, is er nog een kans, dat de ijsbarrière op de Waal het afvloeien van het sneeuwwater zou belemmeren. Daarom hebben de ijsbrekers van morgen de opdracht gekregen met alle PK's. waarover zij beschikken de bevoren rivier te lijf te gaan. Met de „Siberië" aan het hoofd be gon men vanmorgen even ten Zuiden van Hellouw aan de ijsdam. De eerste berichten van de brekers meldden, dat het ijs hard was als een muur en dat er weinig kans was, dat men vandaag snel zou vorderen. Maar deze eerste berichten zeggen maar weinig. Het gebeurt vaak. dat vlak achter een dam minder vast ijs wordt aangetroffen, waarin het 'breken niet zo moeilijk is. Ir. A. H. Fabius is vol goede moed. De luchtverkenning, die hij gisteren Boven het stroomgebied van de bene denrivieren heeft gemaakt, heeft niets verontrustends opgeleverd. Bij de brug van Zaltbommel zit een massa ijs en ook bij Hellouw en Opijnen zal het zwaar voor de brekers worden. Maar of hier het ijs tot de bodem zit. zoals bij Vuren, kon vanuit de lucht niet worden vastgesteld. Dat zal pas blij ken, wanneer de iisbrekers ter plaatse arriveren. Intussen heeft men van de nood een deugd gemaakt. Door op bepaalde ijs- schotsen kleuren aan te brengen, tracht men te weten te komen, welke weg het ijs aflegt naar zee. Men heeft al één verrassende ont dekking gedaan. IJs, dat in het Haring vliet was gemerkt werd in het Vol kerak teruggevonden. De oorzaak is vermoedeliik de windrichting, zo ver- felde de heer Fabius ons.' Nu de wind meer Westelijk en Zuidwestelijk is ge worden, zullen deze verschijnselen wél tot het verleden behoren. Het gevaar voor de Lek is geweken. Dopr regelmatig ijsbrekers op deze rivier te laten opereren, is men er m geslaagd de vaarweg naar Amster dam open te houden. Dagelijks trok ken grote convooien geladen met stook olie, petroleum en benzine langs deze vaarweg naar Utrecht en de hoofdstad. Amsterdam en Utrecht werden zo van brandstof voorzien en ook Schiphol kreeg langs deze weg. die voor alle andere verkeer gesloten was zijn voorraden. Vanmorgen is aten ook weer begon nen met het ijsbreken op de Oude Maas. de zeeweg naar Dordrecht.In ae havens van- Rotterdam moesten ook nog veel schepen door ijsbrekers geassisteerd worden, maar alles wijst er op, oat het leed hier spoedig ge leden zal zijn, omdat dank zij de Wes tenwind het ijs uit de havenbekkèns de rivier wordt opgedreven. De Maas zorgt er dan wel voor, dat het ijs bij eb naar zee afvloeit. Een enorme B 50 straalbommenwer per van de Amerikaanse luchtmacht is' in de nabijheid van Dayton (Ver Sta ten) op een huis gestort. Ten minste vier personen zouden "m het leven ge komen zijn. De politie heeft meegedeeld vierlijken uit het wrak gehaald te heb ben, van wie men aanneemt dat zij-al len leden van de bemanning waren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1