Liefde in de politiek Naar een nieuw presidentschap? Maar vermoedelijk geen! verkiezingstournee Geen politieke drijfjacht voor en Over Nixon nog geen besluit Geen tegenkandidaat in republikeinse partij Visum mr niet Van Empel zal verlengd Loononderhandelingen hervat ÏJsdam in de Waal in beweging r m Joh.de Jong treedt af als voorzitter Atoomakkoord van 19 landen Verantwoord beleid Paratyfus-epidemie W eer over zicht S3& Geen vrees meer voor hoog water DONDERDAG 1 MAART 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3322 m r? EISENHOWER IN RADIOTOESPRAAK om vice IN STICHTING VAN DE ARBEID IPSfilPII Weerbericht n ^®SiÉPÉi» ÉMII Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424887 Redactie: TeL 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19,30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG O O Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond. VEEL WIND. Over het algemeen veel bewolking met tijdelijk regen. Krachtige tot stormachtige wind tussen zuid west en west. Weinig verandering in temperatuur. ZON* EN* MAAN*. 2 maart zon op 7.26. onder 18.23. maan op 0.24, onder 9.14. - i Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT BLIJKENS het officiële persverslag van de discussie over het rapport van de commissie over bewapenings- vragen in de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk heeft prof. Rasker daar gezegd dat „op den langen duur door machtsevenwicht geen vrede valt te bewaren" Voorts uitte hij zijn verontrusting „omdat telkens weer het Westen de eerste is geweest in steeds feller middelen". Ook zeide de hoogleraar „dat hel de taak van de Kerk is tot de mensen die vijandig tegenover elkaar staan te zeggen: Neem het zwaard uit de hand en ga anders tegenover elkaar staan, nl. met liefde. Dit zal gezegd moeten worden tot de machten van heden". HET is van belang even bij deze uitlatingen stil te staan. Want zo op het eerste gezicht zal de lezer daarvan denken dat prof. Rasker ge lijk heeft. Dergelijke algemeen gefor muleerde stellingen willen er bij de meeste mensen maar al te gemakke lijk in. Wij willen echter proberen aan te tonen dat deze stellingen beslist onjuist zijn. De eerste stelling was: Op den duur is door machtsevenwicht geen vrede te bewaren. Wij zouden daar dit van willen zeg gen dat er maar twee mogelijkheden zijn om in deze bedéling de vrede te handhaven. De eerste mogelijkheid is die van het scheppen 'van een machtsmonopo lie. Wij hebben, nationaal gezien, een machtsmonopolie bij de overheid. Daardoor kan de overheid zorg dra gen voor de binnenlandse vrede, voor de interne openbare gerechtigheid. Internationaal bestaat er zulk een machtsmonopolie niet of nog niet. In de Volkenbond voorheen en in de or ganisatie der Verenigde Naties nu, heeft men pogingen gehad om iets in die richting te verkrijgen. Maar dat is tot dusverre niet gelukt. Er bestaat geen internationaal machtsmonopolie, evenmin als de wil om internationaal en universeel een dergelijk monopolie in dienst der gerechtigheid aan te wenden. Er bljft dan wanneer, men ten minste het machtsmonopolie niet vrij willig aan zijn tegenpartij wil schen ken niets anders over dan een machtsevenwicht bevorderen. Dat machtsevenwicht is dan de "enige zé kere bescherming van individuéle of groepsvrijheden. Is dat streven naar machtseven wicht doelmatig? De historie heeft toch herhaaldelijk bewezen dat het ter voorkoming van oorlog in feite heeft gefaald. Inderdaad, maar als men de oorzaak van dat falen nagaat dan ontdekt men dat een van de voor naamste oorzaken daarvan gelegen is in het ontbreken van het feit, welks bestaan thans prof. Rasker zo. veront rust en dat wij als zijn tweede stelling weergaven. Het feit dat de niet-agressieve lan den in het verleden niet de leiding hadden in de bewapeningswedloop, maar dat die leiding juist in handen was van agressieve dictatoren (Wil helm II, Hitier) heeft de oorlog doen ontstaan. Zodra een agressieve dicta tor meent dat hij voldoende voor sprong heeft, tijgt hij ten oorlog, uit vrees anders straks de bewapenings wedloop te verliezen. Dat de leiding in de bewapenings wedloop thans bij het Westen is en niet bij de Russen, is derhalve niet verontrustend, gelijk prof. Rasker meent, maar veeleer geruststellend. Want daardoor en zolang dat zo is is er een redelijke zekerheid dat het machtsevenwicht werkelijk func tioneert ten behoeve van de vrede. TEN SLOTTE de opvatting dat de Kerk de machten van heden zou. moeten zeggen: Neem het zwaard uit de hand en ga met liefde tegenover elkaar staan. Wij hebben tegen deze suggestie dit bezwaar dat de Kerk als zij deze dingen zou zeggen tegen de machten van deze tijd, die onderling verdeeld zijn, niet ingaat op de vragen, die deze machten verdeeld houden en zich niet realiseert welke verschillende doeleinden deze machten najagen. Als de Kerk deze dingen zou zeggen tot het Westen en tot het Oosten dan moet men zich bovendien realiseren dat als het Westen het advies van de Kerk zou gaan opvolgen de kans groot zou zijn dat dan het Oosten zou toe slaan. Want dan zou daarna het machtsevenwicht ten nadele van het Westen zijn verbroken. wy geloven dat een dergelijke zich buiten de historie plaatsende predi king van de Kerk verkeerd is en in strijd met haar roeping. Als twee kinderen hevige ruzie heb ben en elkaar te lijf willen gaan, lost men het probleem niet op door te zeg gen: Jullie moeten zoet zijn en elkaar liefhebben. Neen, dan moet de zaak doorgepraat worden endan moet in redelijkheid en billijkheid de oorzaak van het conflict uit de wereld gehol pen worden. En dan moet erin dat historisch verband ook een beroep op de plicht der liefde worden gedaan om eventueel eens de minste te wil len zijn en elkaar te verdragen. w: PRESIDENT EISENHOWER is bereid opnieuw president van de Ver. Staten te worden. Dit heeft Eisenhower gisteren zelf meegedeeld tijdens een persconferentie, die met grote spanning was tegemoetgezien en door een recordaantal verslaggevers werd bijgewoond. Hiermee is een eind gekomen aan een tijdvak van onzekerheid, dat op 24 september jl. was begonnen nadat de president een hartaanval bad gekregen. Het is wel zeker dat Eisenhower, nu bij daartoe bereid is door de republikeinse partij kandidaat wordt gesteld. En slechts weinig Amerikanen twijfelen eraan dat Eisenhower dan bij de verkiezingen, die in november worden gehouden voor de tweede maal tot president zal worden gekozen. Zijn vermoedelijke tegenstander, de democraat Stevenson, is dus vrijwel kansloos. MEN KAN over de problematiek van iV* de oost-west verhouding geen verstandig en ook geen waarlijk ehxis- teïijk woord spreken indien men het conflict niet analiseert en op zijn mo- Prasidenl Eisenhower heeft woens dagavond in een radiotoespraak tot het Amerlkcens» volk verklaard dat hij nooit als cahdidaat aan de verkietin- gen sou hebben willen deelnemen als hij er niet van overtuigd sou sijn geweest dat hij de daaraan verbonden plichten geheel sou kunnen vervullen. De president sei in sijn toespraak dia over radio en televisie werd uitge zonden, onder meer dat er thans niet de geringste twijfel meer is dat hij alle belangrijke plichten van hel presi dentschap in de toekomst even goed rou kunnen vervullen als ooit ievoren Hij waarschuwde echter niet opnieuw te zullen, meewerken aan een politieke „drijfjacht"-campagne zoals by de vo rige verkiezing, „niet voor. de pres: dents verkiezingen in November, noch voor de candidaatsvorkiezing'van de Republikeinse Partij'."' Hij - zei reeds .iang voor zijn hartaanval 'te hebben besloten dat een president niet aar zulk soort campagne behoort mee te werken. Niet gedwongen De president zei dat hij in de eerste plaats tot zijn 'besluit, om candidaat- stelling door de republikeinse partij te aanvaarden als hij daartoe zou-worden aangezocht, was gekomen naar aanlei ding van de „gunstige rapporten van de artsen" over zijn herstel van een hartaanval in september verleden jaar. Hij voegde hieraan toe: ..In laat ste instantie: is dit besluit echter van mijzelf. Zelfs de naaste leden van mijn familie hebben mij niet gedrongen tot een besluit-in een bepaalde richting." Na erop te hebben .gewezen ..„alge meen gesproken" niet te zullen deel nemen aan een „politiéke campagne op de manier die gebruikelijk is ge worden", zei president Eisenhower dat de Republikeinse Partij „het recht en de plicht" heeft een andere kandidaat teselecteren, als men van mening is dat een meer actieve campagne moet worden gevoerd. 'In dat geval zou hy zulk een besluit „opgewekt" aan vaarden. De redevoering werd uitgezonden vanuit de particuliere studeerkamer van de president op het Witte Huis, waar tevens aanwezig waren zijn echt genote, zijn zoon John Eisenhower met echtgenote en zijn schoonmoeder, mevrouw Doud. Na de toespraak werd de president gefeliciteerd door zijn echtgenote. De president legde er evenwel de nadruk op, dat er een aantal factoren is, die met zijn beslissing verband houden en die hij later in een radio- en televisie-uitzending aan het Ameri kaanse volk bekend maakte. Zijn. ant woord is van zijn kant positief, maar Eisenhower is er niet zeker van dat de republikeinse partij hem kandidaat zal stellen, wanneer zij de opsomming van factoren heeft gehoord. Tot deze fac toren behoren zijn tegenwoordige ge zondheidstoestand en de aard van zijn verkiezingscampagne, die hij bereid is te voeren. Eisenhower wilde zich er niet over uitlaten of hij Nixon op nieuw als. kandidaat-^' voor het vice-presidentschap naast zich wenst, hoewel hij zijn grote waardering voor Nixon uitsprak. De kwestie van het vice-presi dentschap valt pas te bespreken, wanneer vaststaat wie de repu blikeinse conventie als presi dentschapskandidaat stelt, zei Eisenhower. De president bevestigde, dat hfj zijn beslissing pas op het laatste ogenblik genomen heeft. Dinsdagochtend, zei hy, was hij nog "niet met zichzelf in het reine. Dinsdagavond heeft hy on geveer zes mensen in vertrouwen ge nomen, zo deelde hy mee. Eisenhowers letterlijke antwoord op de vraag of hy zich voor een tweede ambtstermijn als president kandidaat zou laten stellen, luidde:" „Mijn antwoord zal positief, dat is bevestigend zijn". Eisenhower stond de journalisten toe hem letterlijk te citeren, wat op een persconferentie van de president niet gebruikelijk is. Er werd Eisenhower o.a. gevraagd of hij, na eventuele kandidaatstelling, de gebruikelijke verkiezin-gstournee dwars door de Verenigde Staten zou maken en of hij, als kandidaat, goede hoop op herkiezing had. Eisenhower antwoordde dat hij een staat van. dienst heeft in de ogen van het Amerikaanse volk en dat die staat van dienst zijn verkiezingscampagne zal vormen. Zie verder pagina 4 Chr. Middenstandsbond Naar wij vernemen heeft de heer Joh. de Jeng. voorzitter van de Christelijke Middenstandsbond, aan het bestuur medegedeeld, dat hy, nu hy periodiek aan de beurt van aftreding is, zich niet meer als voorzitter beschikbaar stelt. Op de in mei a.s. te houden jaarlijkse algemene vergadering van de Chr. Mid denstandsbond zal dus een nieuwe voor zitter gekozen moeten worden. De heer De Jong, die nu ongeveer tien jaren lang voorzitter is geweest, is van oordeel, dat hij zich in zyn werkzaam heden moet beperken. Met steun van de Verenigde Staten en Canada heeft West-Europa giste ren een slap gezet op de weg naar een gemeenschappelijk gebruik van atoomenergie voor vredelievende doel einden. Ministers van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking, waarvan 17 Westeuropése staten lid zijn, hebben in Parijs de grote trek ken goedgekeurd van een plan om sa men te werken op het gebied van de kernenergie. Volgens dit plan zullen de leden-staten samenwerken zonder bovennationaal toezicht voor andere plannen dan reactoren en isotopenfa brieken, die voor een enkel land te kostbaar zijn om te bouwen. Onder voorzitterschap van de Brit se minister van Financiën, Harold MacMillan, hebben de ministers be sloten een buitengewone commissie te vormen ter behandeling van het plan. REEDS voor de tweede wereldoor log was net slagersbedrijf een der best georganiseerde middenstandsbe drijfstakken. Na de bevrijding is deze ontwikke ling doorgegaan en op 1 juli 1954 ia het Bedrijfschap voor het Slagersbe drijf zyn werkzaamheden aangevan gen. In het verslag over wat sinds die datum is gepresteerd lezen wij o.a. het volgende: „Hoewel aan het schap bij het In stellingsbesluit vrij uitgebreide ver ordenende bevoegdheden zijn ver leend, heeft het bestuur zich scherp gerealiseerd, dat zijn bestuurlijke taak voorshands op de voorgrond dien de te staan, afgezien natuurlijk van de formeel noodzakelijke verordeningen voor de heffingen e.d. Het bestuur rekent het zich tot zijn eerste en belangrijke taak het tot dus ver gegroeide in de slagerswereld ver-' der te steunen, te stimuleren en waar nodig en mogelijk uit te breiden"." Ziehier een juiste opvatting over de wijze, waarop de PJ3.0. zich behoort te ontwikkelen. Een bedrijfsorgaan zal zich nooit mogen ontwikkelen tot een soort „verordeningsfabriek" met al de ge volgen van dien. Helpen, dienen en stimuleren en een verantwoord en verstandig gebruik van verkregen bevoegdbeden, dit zijn- de kenmerken van net beleid van het be stuur van het Slagerschap. Er is geen enkele aanleiding zich over dit streven op laatdunkende wij ze uit te laten, zoals sommigen doen. De Indonesische minister van Bui tenlandse Zaken, mr. Anak Agung Gde Agung, heeft vandaag aan de pers medegedeeld, dat het kabinet be sloten heeft het visum voor de Ne derlandse advocaat mr. Van Empel niet te verlengen. Dit besluit werd genomen op advies van de procureur- generaal. Het visum van mr. Van Empel loopt op 11 maart af. Mr. Van Empel was door de Neder-, landse regering aangewezen als ver dediger van de in Indonesië terecht- KJ -• staande Nederlanders, doch de rechter weigerde hem tot de zittingen toe te laten. Minister Anak Agung zeide verder, dat de regering het Nederlandse Hoge Commissariaat niet langer als zodanig' erkent, nu de Nederlands-Indonesische- Unie is opgezegd. De status ervan, is. nu die van diplomatieke vertegen-: woordiging, evenals die van het vroe gere Indonesische Hoge Commissa riaat in Den Haag, zolang over de status van de vertegenwoordiging nog geen beslissing is genomen. ENIGE" minuten nadat presi dent Eisenhower zijn verkla ring had afgelegd, is zijn naam op de lijst geplaatst voor de verkie zingen die óp 17 april in de staat New Jersey zullen worden ge houden. Bij deze verkiezingen worden afgevaardigden gekozen naar de partijconventies, waarop (Van een onzer verslaggevers). Het bestuur van de Stichting van de Arbeid heeft zich gistermiddag diepgaand bezig gehouden met het Ioonbeleid. Uit een na afloop van de vergadering verstrekt communiqué blijkt, dat de besprekingen vrijdag middag zullen worden voortgezet. Vandaag zouden enkele deskundigen uit de Stichting een nader onderzoek instellen naar enige technische vra- rele merites beoordeelt. Men kan in die verhouding ook geen christelijk woord spreken als men de beide par tijen niet op hun zedelijke achter gronden en bedoelingen onderzoekt en beoordeelt. De pastorale arbeid van de Kerk bestaat toch zeker niet in het slaken van schoonklinkende pastorale kreten, maar in bet de zonde ontdekkend woord tot elk der partijen, in verband met de drijfveren in elk ervan. Dan is er plaats voor zulk een ont dekkend woord tot het Westen en tot het Oosten. Maar dan zal er ten slotte een oordeel moeten zijn over het con crete geschil. Want er zijn vragen van gerechtigheid in geding. En er kan geen menselijke orde bestaan zonder recht en gerechtigheid. En daar mag men niet overheen praten met een beroep op de liefde zo in het alge meen. Dat mag ook en zeker de Kerk niet doen. Want dan predikt de Kerk niet, maar dan praat ze maar wat met Bijbelteksten. gen, die gerezen zijn naar aanleiding van het verleden week gepubliceerde SER-rapport over de economische toe stand van ons land. Uit het feit dat de besprekingen reeds vrijdagmiddag zullen worden voortgezet kan men afleiden dat de Stichting van de Arbeid spoed zet achter de besprekingen. Aangenomen mag worden dat het gesprek gister middag geen aanleiding heeft gegeven tot al te grote moeilijkheden en dat thans de misverstanden welke op 10 februari tot de breuk in de Stichting leidden, geheel zijn opgehelderd. A Zie verder pagina 9 In de kraaminrichting St. Anne in Luzern zijn vier pasgeboren kinderen ten gevolge van 'n paratyfusepidemie overleden. Tijdens de afgelopen veertien dagen zijn tachtig gevallen van de ziekte ge teld. De patiënten zijn zowel babies en moeders als leden van het verplegend personeel. De kraaminrichting is ge heel geïsoleerd. GRIEPEPIDEMIE In de afgelopen acht dagen zijn in Zwitserland meer dan vijftigduizend griepgevallen gesignaleerd, waaronder verscheidene cnet dodelijke afloop. De uitwerking der epidemie doet zich onder meer gevoelen in een afgeno men bedrijvigheid in talrijke sectoren van Zwitserland handels- en bedrijfs leven. tie partijkandidaat gekozen wordt. Het is te verwachten, dat Eisenho wer op de republikeinse conventie van 20 .augustus in San Francisco by ac clamatie tot kandidaat voor de repu blikeinen zal wordengekozen. Tot nu toe is er maar één man ge weest, diezyn kandidaatscbap publie kelijk heeft aangekondigd. Dat is se nator William Knowiand, maar die heeft verklaard, dat hy zich zou terug trekken als Eisenhower zich weer be schikbaar stelde. De voornaamste strijd ter conventie zal gaan over de vraag, wie kandidaat voor het vice-presidentschap zal wor den gesteld. Sommige politieke waar nemers achten het mogelijk en zelfs waarschijnlijk, dat Thomas Dewey, de voormalige gouverneur van de staat New York, die zich in die functie een uitstekende naam verwierf, kandidaat voor het vice-presidentschap zal wor den. Het aanwijzen van de vice-president zal dit jaar van veel groter betekenis zijn dan normaal, wegens de vrees, dat Eisenhower mogelijk, in de loop van zijn ambtsperiode, in verband met zijn gezondheidstoestand zal moeten aftreden. Men verwacht niet, dat Eisenhower zal pogen een nieuwe kandidatuur van de omstreden Nixon door te drijven, al heeft hij persoonlijk herhaaldelijk zijn waardering voor hem uitgesproken. De Bilt. donderdag 10 uur: Met stormachtige wind. regen, hagel en on weer passeerde gisteravond het front van een kleine maar actieve depressie ons land. De kern ervan trok met grote snelheid van Schotland naar Denemar ken. Bij de frontpassage kwamen op sommige plaatsen windstoten van meer dan 90 km. per uur voor. Op de Oceaan werden de luchtdrukverschillen de af gelopen 24 uur nog groter. Een hoge- drukgebied bij de Azoren nam nog in betekenis toe, terwijl een omvangrijke depressie in diepte toenemend van de omgeving van New Foundland naar het zeegebied ten Zuidwesten van IJsland trok. Óp een groot deel van de Oceaan veroorzaakt de depressie krachtigu tot stormachtige winden. Grote hoeveel heden warme lucht worden naar de Britse eilanden getransporteerd. Zelfs op het weerschip ten Zuiden van IJs land steeg het kwik tot 11 graden. De actieve depressie trekt naar Noorwegen en het bijbehorende stormgebied ver plaatst zich naar de Noordzee. Er zal daarom de komende 24 uur ook in ons land veel wind zijn, terwijl de fronten van de depressie wat regen zullen bren gen. mmmm si - Mr-3 (Van een onzer verslaggevers) HET GROTE IJSVELD op de Waal, tussen Zaltbommel en Tiel is gisteren in beweging gekomen. De voorhoede van de vloot ijsbrekers, die een verwoede aanval deed op dit ijsveld met een lengte van 25 tot 28 kilometer, moest ogenblikkelijk rechtsomkeer maken om niet tussen de ijsschotsen te raken.. Met een snelheid van 5 kilomter per uur konden de vijf zware *-vers en de twee klei nere de vaak massale ijsschotsen ontk *3 loop van de dag werd wederom Woudfichem bere.kt uit zou getracht wor den een nieuwe aanval op het ijsveiv. „^en. Deze mededeling kon gistermiddag, tijdens een persconferentie over de ijs- opruiming op de grote rivieren, ir. A. H. Fabius, hoofdingenieur van de Rijks waterstaat van de directie Benedenrivie ren doen. nadat hij vanuit de Statenzaal aan het Binnenhof te Den Haag. waar de persconferentie gehouden werd, een ge sprek via de mobilifooa gevoerd had met de waterstaatingenieur óp één der ijs- brekers. Het grote ijsveld strekte zich gistermorgen nog uit van de hoogte van Zaltbommel tot ongeveer Tiel. De veie ijsbrekers waren in de afgelopen, dagen met succes opgeschoten op hun tocht naar boven. Het ijsveld remde evenwel het tempo. Tijdens het breken van het veld bleek gistermorgen dat de twee Zuidelijke openingen van de brug bij. Zaïtbomrhel geheel dicht met'ijs zaten. Alleen -'e Noordelijke opening was vrij. Toen de ijsbrekers het probeerden de vijf grote boten voeren vc-rop en «te twee kleinere braken de losgekomen schotsen zette het ijsveld zich in be weging. Aanvankelijk met een snelheid van 4 meter per. seconde, veroorzaakt door het grote verschil in waterstand tussen Zaltbommel en Tiel, en later bij het geringer worden van het ver schil met mindere snelheid, dreef het gehele veld naar beneden, de Waal af. Het ijs kon alleen de Noordelijke ope ning van de brug passeren en reeds vond vermaling van de schotsen plaats. Het lag in de bedoeling, aldus ir. Fa bius, dat de ijsbrekers zouden terugke ren naar de brug om daar de Zuidelijke openingen vrij te maken.' Het zevental ijsbrekers op de Boven-Merwede kon gisteren rustig doorgaan met het kleiner maken van bovenkomende ijsschotsen. Nu het grote ijsveld in beweging is ge komen, bestaat bij Rijkswaterstaat in het geheel geen vrees meer voor een mogelijke, komende hoge waterstand. Hierop was het werk van de ijsbrekers hi de allereerste plaats gericht! „Voor dat de dooi in Duitsland snel invalt", zo zeide ir. Fabius, „moet de rivier ge reed zijn om het afkomende water te venverken". Vóór gisteren het ijsveld op de Waai in beweging kwam, dacht de ingenieur, dat de ijsbrekers in drie tot vier dagen bet veld zouden kunnen breken. Nu de ijsmassa evemyel in beweging kwam, is de opruiming een kwestie van nog minder dagen. Overigens is het niet bekend, of in de naaste toekomst een grote massa vanuit Duitsland komt. De waterstanden <jp de Rijn geven geen bijzonder afwijkende standen aan. Zou het water hier gaan. rijzen, dan duurt het nog enkele dagen, voor ook in Nederland een hogere stand kan worden afgelezen. De ijsberichten- dienst van de Rijkswaterstaat ontvangt dagelijks de gegevens en ir. P. J. We- melsfelder, hoofdingenieur van de Alge mene Dienst, deelde mede, dat in het begin van de vorstperiode nabij Bingen een hoge waterstand voorkwam. Deze was evenwel spoedig verdwenen en daar na kwamen vanuit Duitsland geen ver-- ontrustende berichten over de Rijn meer.- Ir. E. M. H. Schaank, hoofd-ingeriieur- cnrecteur in de Directie Bovenrivièren, onder wie de gehele ijsopruiming ressor teert zeide, dat het werk van de afge- iopen weken in de eerste plaats ten doel had de grote rivieren zo goed mogeiyk voor haar taak berekend te houden. Daarom werd alle aandacht geconcen treerd op de rivier de Waal, als belang rijkste afvoer van water en ijs rut: Duitsland. De rivieren Nederrijn, Lek' en Gelderse IJssel worden thans,''al dus ir. Schaank, hoofdzakelijk aan*: d« dooi blootgesteld. j Eisenhower's beslissing: zeg ia s*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1