Mollet vraagt vrijwel blanco volmacht Tunesië vraag souvereiniteit is weer zo erianase regering ontstellend feit" Zweed verloren geacht Twee Nederlandse kustvaarders verkeren in moeilijkheden OPTREDEN IN ALGERIJE negerstudente weer toegang tot colleges ontzegd Weer overzicht Bemanning van boord Gebroken en gedeeltelijk gezonken Turks stoomschip gehavend VRIJDAG 2 MAART 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3323 Weerbericht USORGELl msum rnr O MOLLET EN PINEAU NAAR MOSKQU Kabinet-Harahap nog nlet afgetreden Naar Rotterdam Loodsdiensten Rijnvaart (Van onze speciale verslaggever) SCHIPPER LAMPRECHT'^ uit Antwerpen heeft het de afge lopen weken in Lobith wel jnaar zijn zin gehad, maar hij zal]toch „Een ontstellend feit". Zo kwa lificeerde een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken het besluit van het Indonesische kabinet om het bezoekersvisum „Van de Ne derlandse advocaat, pêc: "Van Em- pel niet' te verlengen.. Het visum van mr. Van Empel loopt, zoals wi Ook Kaap Falga in nood Weersverwachting;, geldig tot zaterdagavond. ONBESTENDIG. Veranderlijke bewolking met enkele buien. Krach' tige, tydeiyk stormachtige wind. Dezelfde of iets lagere temperaturen. ZO.V EN MAAN. 3 maart zon op 7.24. onder 18.25. maan op 1.30. onder 9.49. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 Adm. TeL 114402 Klachtendienst 18 30—1930 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT IN juni 1954 is er in de Tweede Kamer een scherp debat geweest over het zg. sodaproject, over het plan tot het vestigen van een sodafabriek in Delfzijl. Van socialistische zijde Is toen een zeer felle oppositie gevoerd tegen het regeringsontwerp, dat door minister Zijlstra werd verdedigd. De socialisten wilden eigenlijk een staatsbedrijf, maar waren bereid ge noegen te nemen met een gemengd bedrijf, met sterke overheidsinvloed. De regering stelde voor, een parti culier bedrijf, een samenwerking van de Koninklijke Nederlandse Zout In dustrie, Ketjen, Mekog en de Staats mijnen, waarbij de staat een garantie zou geven voor rente en aflossing van een lening van 21 miljoen. De zaak is toen zeer uitvoerig in de Kamer behandeld. De heer Nederhorst deed in een uitvoerige rede een groot aantal bezwaren horen, die hij uit voerig toelichtte. In even uitvoerige redevoeringen van dr. Schouten en minister Zijlstra werd die rede be streden. Argument werd tegenover argument geplaatst. De aanval van PvdA-zijde was des tijds uitgesproken emotioneel. Er was duidelijk een positieve tegenstelling aan de orde, die zich duidelijk toe spitste op een afwijzen van het princi pieel beleid van de minister van Eco nomische Zaken. Reeds toen, nu ruim anderhalf jaar geleden, kon men zien aankomen dat deze zaak voor de PvdA een rol zou gaan spelen in de verkiezingsstrijd van 1956. En ziedaar, het is zover. In de rubriek „Feitelijk is het zo" wordt de soda in „Het Vrije Volk" ten tonele gevoerd. Tahar Ben Ammar. de Tunesische premier, heeft b'j het begin van de Frans-Tunesische politieke besprekin gen in Parijs, volledige soevereiniteit voor Tunesië gevraagd. De Franse minister van Buitenlandse Zaken. Pineau. zei dat het Tunesisch verzoek nieuw was en hij wenste „rijpe overweging". Opheffing van het ver drag zou. aldus de minister, volgens de Franse grondwet niet mogelijk zijn zon der goedkeuring van het parlement. Oud-schipper G. Mannak mankt i an de nood een deugd: ten bate i art dp orgpl- home ut dpGpre/ornrpprdp kerk tp Lobilh verkoopt hij ondpr dp schippers prpntb'iefkaartptt, dip ppii oiprzicht ge- ten ian dp in dp vluchthaien Wachtende schepen tijdens dc bnrrp jphruariniaand 19Ö6. Een der kaarten wordt hier afge breid. Het grote aantal schepen in de dicht-1 gevroren vluchthaven bleek een moof fotografisch object te zijn. En omdat, de heer Mannak zich met anderen ïn-j spant om gelden te verzamelen voorj een nieuw orgel in de gereformeerd^ kerk, riipte het plan om ten bate van dat orgel prentbriefkaarten te gaan verkopen. En weike prentbriefkaarten zijn nu mooier dan die, waarop men een overzicht heeft van de honderden schepen tijdens de barre winter van 1956 in de vluchthaven? Deze kaar ten zijn snel vervaardigd en worden nu onder de schippers verkochL'Ook straks wanneer de Rijnvaart weer normaal is zal menige schipper zo'n kaartje willen kopen als herinnering. Gehoopt wordt dat op die manier een aardig steentje wordt bijgedra gen aan het nieuwe instrument dat men dan zeker geen „waterorgel" maar een „ijsorgel" zou kunnen noemen Ouderling Mannak heeft de beschik king over een eigen bootje dat de vlag met de woorden „Pro Rege" in top voert Hij kon het werk in de afgelopen weken natuurlijk zonder bootje af en deze ongewone situatie was ook wel interessant Als oud- schipper weet hij wat er op het wa ter te doen is evengoed als hij wist wat er op het ijs te beleven was. De interkerkelijke evangelisatie arbeid vindt hier in Lobith veel waardering. De negerstudente Autherine Lucy is opnieuw de toegang tot de universi teit van Alabama ontzegd, en nn defi nitief, omdat zij, zonder bewijzen, de leiding van de universiteit ervan heeft beschuldigd tegen haar te hebben sa mengespannen. Het besluit is genomen door het college van curatoren van de universiteit. Slechts enkele uren tevoren had een rechter uitgesproken dat Authe rine met ingang van maandag weer tot de universiteit moet worden toege laten. De grond waarop Autherine blijvend de toegang ontzegd wordt, is de alge mene aard van de beschuldigingen die zij deed tegen leden van de raad van curatoren en andere universitaire auto riteiten, meldt het blad de Birmingham News. „Zij had in een petitie die zij aan het federale hof had gezonden, onder ande re verklaard, dat de curatoren en an dere officiële personen, '„samengezwo ren" hadden om demonstraties uit te lokken, ten gevolge waarvan haar op 6 febrOari de toegang tot de colleges was ontzegd", zegt het blad. Het Huis van Afgevaardigden van de Staat Alabama heeft donderdag een re solutie aangenomen, waarbij een com missie wordt ingesteld k'aie onderzoeken moet, of de Vereniging ter Bevordering van de Maatschappelijke Positie der Negers onder „communistische leiding staat". De commissie zal getuigen oo- roepen. Als deze resolutie ook door de Senaat van Alabama goedgekeurd wordt, zal mejuffrouw Lucy maandag als getuige voor de commissie moeten verschijnen. WAT vertelt het blad ervan? Kort samengevat dit: Toen de KNZ aan het sodaproject zou deelnemen, werd het recht der overheid om de aandelen van de KNZ te naasten geschrapt. De overheid zou voor 21 miljoen garant zijn en allerlei kwade risico's lopen. Maar zij zou geen wezenlijke zeggen schap in de sod a-industrie krijgen. Rechtstreekse deelneming van de staat wilde minister Zijlstra. niet. De PvdA heeft zich tegen deze eenzijdige bevoordeling van particuliere belangen met gemeenschapsgeld verzet Het mocht echter niet baten. Het particulier belang zegevierde-over het gemeenschapsbelang. De Franse premier Guy Molltetv en de Franse minister van Bmtenlandjse Zaken Christian Pineau zullen 14 mei 'a.s. naar Moskou gaan. i Dit werd vandaag door "bei; bureau van de premier bekend gemaakl De -Deense premier, H.-C.~Hfansen, is- vandaag uit Kopenhagen vertrokken voor een bezoek van twee weken aan de Sow- jet-Unie op uitnodiging van dej Sowjet- regering. Het Indonesische kabinet heeft don derdagavond nog geen .definitief be sluit genomen over het teruggeven van zjjn mandaat. Het zal vandaag weer vergaderen. In politieke kringen wordt verwacht, dat Harahap vanavond in het voorlopige parlement het ontslag van het kabinet zal bekendmaken. Woensdag werd reeds vernomen dat het kablnet-Harahap zijn taak als ge ëindigd beschouwt, nu het wetsontwerp betreffende de opzegging van de Ned.- Indoneslsche Unie door het voorlopige parlement Is goedgekeurd. DE zakelijke dingen, die hier mee gedeeld worden, zijn juist. Maar ze zijn, zoals ze hier staan, geheel onvoldoende om een Inzicht te krijgen in de wezenlijke strekking van het sodaproject. Om daaraan tegemoet te komen gaat „Het Vrije Volk" even een handje helpen door er zijn kwalificatie aan toe te voegen: het was eenzijdige bevoordeling van particuliere belangen met gemeenschapsgeld en het particu lier belang zegevierde over het ge meenschapsbelang. „Het Vrye Volk" wekt daarmee de suggestie dat de lezer in kennis gesteld is' met feiten, die grond opleveren voor de conclusie dat hier een schandaal gebeurd is. Maar in wezen wordt de lezer in de luren gelegd. De meegedeelde feiten zijn nl. op zichzelf nietszeggend en de conclusie dat er een schandaal gebeurd is', waarvoor minister Zijlstra en de confessionele partijen verantwoordelijk zijn, is niet gemotiveerd. Wij hebben deze methode van „Het Vrije Volk" al eerder gesignaleerd. We doen het nu weer. In het „ontwerp verkiezingsprogram" van de PvdA staat te lezen: de PvdA blijft „hopen, dat de verkiezingscampagne waardig zal worden gevoerd en zij zal zelf in geen geval meedoen aan propaganda methoden, die ons volksleven ver giftigen en de democratie op een heil loze weg brengen". Wij zijn benieuwd wat er verdwijnen gaat. Deze zin uit dit ontwerpprogram of deze methode van „Het Vrye Volk". Want elkaar verdragen doen zij niet. schip maakte twintig .graden slagzij. Het water stroomde niet minder dan drie van de vier ruimen binnen. Ook de machinekamer liep vol. De machine was onklaar geraakt ten gevolge van het stoten van het schip op de zand bank. Tot overmaaat van ramp is de dubbele scheepsbodem gisteren inge deukt. Hedenmorgen werd gemeld, dat er scheuren in de scheepswand waren ont staan. De machines waren onklaar ge raakt. waardoor de st'-oom was uitgeval len. Derhalve kon geen gebruik meer worden gemaakt van de radio. De drie slepers van de firma Doeksen konden niets uitrichten, daar er geen voldoende water nabij het schip was. Bovendien was de zee te wild. De kapitein van de ..Ecuador" besloot het schip te verlaten. Met de overige zes personen die zich nog aan boord van de Zweed bevonden, begaf hjj zich op de „Brandaris", die hen op Terschelling aan land zette. De heer Lagerberg. een van de direc teuren van de Johnson-Lme uit Gothen burg, de eigenaresse van het schip, is gisteren per "vliegtuig in Amsterdam aangekomen. Per gecharterd vaartuig is hij daarna van Harlingen af naar de sleepboot\,Holland" van de rederij Doek sen gevaren, waar hij aan boord is ge gaan. De reddingboot „Brandaris" zette koers naar de „Holland". Op deze sleep boot zouden de reder en de kapitein overleg plegen. De sleepboot „Stortemelk" is naar Terschelling teruggevaren. De beide an dere sleepboten, de* „Holland" en da „Zuidzee" trachten een deel van de la ding van de „Ecuador" te lossen. Deze bestaat uit katoen, wol. koffie, huiden en stukgoed. Het Zweedse stoomschip „Ecuador", dat op de Terschellinger gronden Is vast gelopen, moet als verloren worden be schouwd. Het schip is gebroken en het achterste gedeelte Is reeds gedeeltelijk onder water verdwenen. Gistermiddag om een uur voer de reddingboot „Brandaris" van Terschel ling uit. Na ruim drie uur keerde het schip met 41 bemanningsleden terug. Aan boord van de „Ecuador" bevonden zich toen nog slechts de kapitein, de eerste stuurman, de derde stuurman, de radio-telegrafist, de chef-steward, de Nederlandse loods die zich m Rotter dam aan boord heeft begeven en de bergingschef van de firma Doeksen, de heer F. Doeksen. Daar de „Ecuador", die gisternacht door stoten lek was geraakt, op ver ontrustende wijze water begon te maken, bracht de bemanning van de sleper „Stortemelk". een van de drie slepers der firma Doeksen die zich naar de „Ecuador" hadden begeven, pompen aan boord van de Zweed. De beide andere slepers, de „Zuidzee" en de „Holland" konden het schip met vastkrygen. Vannacht werd gemeld, dat de „Ecuador" er slecht aan toe was. Het Het Turkse s.s. Mardin, metende 8077 b.r.t. en eigendom van Hasin Mardin te Istanbul, heeft door de jongste storm in de Noordzee ernstige schade opgelopen aan de ketels. Met behoorlijke slagzij is het schip door de sleepboten Maas, Gele Zee en Waterweg van L.t' Smit cn Co's Internationale Sleepdienst* voorga als op gepikt. Het wordt nu de Nieuwe Water weg binnengesleept met bestemming Rot terdam. waar het m de Maashaven lig plaats zal kiezen. Hulpeloos cn met slagzij nier bakboord ligt het Zweedse schip Ecuadorop de IF estergronden bij Terschelling. (Luchtopname AA'.P.-Fnia ft, A/. De loodsdiensten in de Nieuwe Wa terweg en in de Weelingen waren, hedenmiddag om twee uur nog tijde lijk gestaakt voor kleine schepen. Tot eecn uur vanmiddag was de ,loodsdienst te Hoek van Holland voor de grote zowel als voor de kleine vaart ge staakt. Na dit tijdstip is de loodsdienst bij de Hoek in haar geheel hervat. Van morgen werd gemeld, dat de loodsdienst te IJmuiden normaal wordt onderhou den Ook de Nederlandse, 378 ton metende motorboot „Kaap Falga" ver keert in nood in de omgeving van het lichtschip Breaksea, in het kanaal van Bristol. Een reddingboot bevindt zich in de nabijheid van de „Kaap Falga", terw(jl ook een loodsboot de motorboot vanmorgen tot op twee mijl was are- narlerd. De „Kaap Falga" is eigendom van J. F. Eckhardt te Bergén, waar het schip ook geregistreerd is. Tot nader order is heden de scheep vaart op de Ryn van Keulen tot de Nederlandse grens vrijgegeven. Sedert half februari werden in de havens van Duisburg en Duisburg-Ruhrort 1.27." schepen door het üs vastgehouden. Hierbij waren 375 buitenlandse schepen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1