Borgharen bedreigd met isolement Duizenden voor het water Jordanië handhaaft pact met Engeland Terreur van Algerijnen jegens landgenoten te Parijs Djakarta wil econ. hulp van Moskou Diepe teleurstelling over houding ndonesië Vader, die zijn kinderen wilde redden, omgekomen Scheepsramp op de Stille Oceaan WEGEN STAAN BLANK; PONTEN GEZONKEN Zweden redden Arnhems gezin Lawines in Polen en Oostenrijk Breuk in Italiaanse communistische partij? Socialisten tegen Volksfront Na het ontslag van Glubb Pasja Gaf koningin stoot tot ontslag? Scherpe aanval op Nederland Winst voor C.D.U. in Baden-Wiirttem- berg „Communiqué van de werkgevers misleidend" Nederlands antwoord aan Djakarta Mollet plotseling naar Eden Dode en zwaar gewonde; auto reed door Ontslag kabinet- Harahap aanvaard W eeroverzicht MAANDAG 5 MAART 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3325 Hoogste stand werd vannacht bereikt RAMPSPOEDIGE DOOI IN DUITSLAND Verklaring van Makarios Syrisch-Israëlisch grensincident BIJ BRAND IN AMSTERDAM Vier Zweedse straaljagers verongelukt INota aan Indonesische zaakgelastigde overhandigd DRIE VAKCENTRALES: O DE MAAS EN DE GEUL zijn gisteren in Zuid-Limburg op enkele plaatsen buiten de oevers getreden. Borgharen dreigde gister avond te worden geïsoleerd. Twee gezinnen moesten daar worden geëvacueerd, omdat het water hun huizen was binnengedrongen. Zij zijn in een school ondergebracht. Wegen staan onder water. Bij Berg aan de Maas zijn vier veerponten door de stroom mee gesleurd. Twee zijn teruggevonden bij Grevenbricht, de beide andere zijn gezonken. Zowel op de Maas als op het Julianakanaal ligt de scheepvaart stil. Op drie plaatsen DUIZENDEN Duitsers en Oostenrijkers zijn gisteren door over stromingen uit hun huizen verdreven. Rivieren zijn buiten hun oevers getreden en hebben tientallen stadjes en dorpen onder water gezet. Overal luidden kerkklokken en loeiden sirenes om politie, brandweerlieden en troepen te alarmeren voor reddingswerk. Tot nu toe zijn uit het Duitse overstromingsgebied geen doden gemeld, maar sin Oostenrijk zijn vier personen verdronken. De rivieren zwellen door het smelten van het ijs, van sneeuw in de bergen en door lenteregens. Vele zijrivieren van de Rijn, de Donau, de Weser, de Elbe, de Isar en de Inn zijn buiten hun oevers getreden. Glubb Pasja, de ontslagen Britse commandant van het Jordaanse Arabische Legioen, is zaterdag in Londen aangekomen. Hij weigerde zich uit te laten over de politieke toestand in Jordanië. Conflict Bij voorbaat Botterdam: Witte de Wxtfastraat 30 Teief. 115700 (4 LI Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-1930 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 «g_Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Adm. TeL 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 678S2 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,28 per maand 675 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Geldig tot dinsdagavond, opgemaakt te 11.15 uur. WISSELEND BEWOLKT Wisselend bewolkt met enkele verspreid optre dende buien. Matige tot krachtige wind in hoofdzaak tussen Noordwest en West. Vannacht temperatuur om het vriespunt. Morgen overdag ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. ZON EN MAAN 6 maart zon op 7.1", onder 38 31. ^jnaan op 4 04. onder 12 33 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Maas op drie plaatsen buiten de oevers Leden van een Zweeds ïjshockey- tea.m, dat op weg naar Den Haag was, hebben gistermorgen het echtpaar W. F. Visser en hun drie kinderen, die bij Dtrecht met een auto te water reden, gered. De Zweden kwamen met een bus uit Duitsland. Op de Rondweg bij Utrecht suisde hen de wagen van de heer Vis ser voorbij, die kort nadien slipte, eni ge malen over de kop sloeg en met de wielen naar boven in een diepe sloot terecht kwamen. Vier Zweden sprongen uit de bus en be gaven zich te water. De heer Visser had zich reeds uit de auto geworsteld en was bezig zijn vrouw naar buiten te trekken. De vier mannen slaagden er in de snel water makende automobiel op te tillen en te draalen, waardoor het mo gelijk werd de drie kinderen naar bul ten te brengen. Een der kinderen, een jongen, was al blauw en bewusteloos. Hij had water binnen gekregen Na kunstmatige ademhaling kwam hij bij. Hij was vrij ernstig gewond. De beide andere kinde ren werden in de autobus van de Zwe den zo warm en droog mogelijk gehou den. Ruim een half uur na het ongeval ar riveerde een ambulance met een arts. De gehele familie werd naar een zie kenhuis vervoerd, waarna de Zweedse ■ijshockeyploeg de reis naar Den Haag vervolgde. Gisteravond om acht uur werd bij de hoofdsluis te Maastricht een water- Bland van 45,60 meter plus N.A.P. ge meten bij een was van SU cm per uur, Het water sou de afgelopen nacht de hoogste stand bereiken. Uit België sijn grote ijsvelden met de stroom meege komen die hier en daar sijn gaan kruien. Het water van de Maas liep gister avond op drie plaatsen over de weg Borgharen-Ittersen. De Geul is tussen Wyrle en Schin op Geul en bij Meer sen buiten de oevers getreden. De weg tussen Bunde en Itteren was over een lengte van ongeveer 300 meter over stroomd, waardoor de oude dorpskern van Itteren werd gescheiden van Geneinde. Ia Bonn heeft men regeringsgebou wen met zandzakken beschermd tegen eventuele overstromingen. Bij de Lo relei is de Rijn een wild kolkende branding. In Caub, aan de Rijn, staat in de straten anderhalve meter water. In verschillende dorpen langs de stijgende Donau en andere rivieren in Oostenrijk hebben op grote schaal evacuaties van mensen en vee plaats gehad. Lawines hebben tijdens het afgelo pen weekeinde in Oostenrijk drie men sen het leven gekost. Daardoor is het aantal slachtoffers, dat deze winter in a Met ongeduld wachten leiders van de Italiaanse communistische partij op hun Partijleider Faimlro Togüatti, die van daag uit Moskou In Italië zal terugke ren. In de leiding van de partij woedt een crisis, die zaterdag tijdens een bijeen komst In Rome aan het licht kwam, «oen ruim 600 communistische leiders rich uitspraken tegen de nieuwe „zach te* partijpolitiek, die Moskou aan Te- Ellatti heeft voorgeschreven. De zeshonderd rebellen willen een «hard' politiek van stakingen en ge beld. Zij gaven hun afkeuring te ken nen over ïogliatti's politiek van een ..volksfront" en over zijn verklaring aan United Press, dat het communisme «Heen door parlementane middelen aan de macht moest zien te komen. De 600 „rebellen" beweren, dat zij een Triljoen van de 2,5 miljoen leden verte- Senwoordigen. Oostenrijk door lawines om het leven is gekomen, tot 36 gestegen. In Zuid-Polen zijn tal van mensen om het leven gekomen doordat een reusachtige lawine neergekomen is op de Folana-skihut in d* Tatrabergen. Er logeerde een groot aantal skiers in de hut. Tot de slachtoffers behoort Zofja Kopkowna. een van Folens beste skiers. Een autobus, waarin zich meer dan vijftig passagiens onder wie vele vrou wen en kinderen, bevonden, is bij Pri- boj, in Joegoslavië, op een beijzelde weg geslipt en ongeveer zestig meter in een rivier omlaag gestort. Tot nu toe zijn drie lyken gevonden, maar men vreest dat tenminste nog elf per sonen door verdrinking om het leven zm gekomen. Er werden 27 personen gewond. Waarschijnlijk zijn meer dan 30 mensen om het leven gekomen door de hevige storm en de daaropvolgende overstromingen die de Braziliaanse stad Santos hebben getroffen. Bij een ontploffing in een kolenmijn nabij Tete in Portugees-Oost- Afrika zijn 32 inboorlingen en 2 Portugese mijnwerkers om het leven gekomen Aartsbisschop Makarios, de leider van de Cyprische beweging voor vereniging met Griekenland, heeft zaterdag ver klaard, „dat Engelands onverzoenlijkheid de deur van onderhandelingen heeft ge sloten". Wat Cyprus betreft, zou geen poging gedaan worden om deze deur weer te openen. Het water was hier gisteravond op de weg gestegen tot ongeveer éen me ter twintig. De commissaris der Konin gin heeft zich gisteren van de toestand in Itteren op de hoogte sesteld. Ook de weg van Maastricht naar Borgha ren werd bedreigd. Te Geulle is een twintigtal huizen door het water geïsoleerd De be woners moeten gebruik maken van bootjes. Een groot gedeelte van Geulle staat blank. De weg Borg haren—Itteren staat 50 centimeter onder water. Bij Urmond staat het water gelijk met de dijk. Bij Obbicht staan alleen de uiterwaarden onder water. De laatste vier uur is het water niet meer gestegen. By de Kon, Ned. Papierfabriek te Maastricht is de houten vloerbekisting van een in 'aanbouw zynde berg ruimte door het water omhoog ge dreven. Zondag is nog zoveel mogelijk hout geborgen. De bergruimte sluit aan op de nieuwe loswal langs de Maas. De afmetingen van de vernielde vloer waren 30 bij 8 meter. .Vooraanstaande socialisten rut veer tien landen, waaronder Nederland, heb ben gisteren m krachtige bewoordingen elke vorm van politieke samenwerking met „communistische dictatuurpartijcn" afgewezen Dit gebeurde m een verkla ring van de raad van de Socialistische Internationale, die m Zuench bijeen was. De verklaring was een antwoord op communistische aanbiedingen tot sa menwerking. Syrïers hebben vier man van de Israëlische kusipolilie gewond en hun boot in beslag genomen, toen deze zondag bij de Noordoostelijke oever van hei xneer van Galilea aan de grond liep, aldus heeft een Israëlische mili taire woordvoerder te Jeruzalem'ver klaard. Dit gebeurde tijdens een nor male patrouille, zo werd gezegd. Israël heeft Syrië via de organisatie der V-N. voor toezocht op het be stand meegedeeld, dat het geen andere keuze heeft dan maatregelen te nemen om het leven der gewonde politie mannen ie redden en om de boot terug te halen. Indien de Syriers niet ophouden Iraeiiers te beschieten. ;s»"- Generaal Glubb Pasja, z\jn echtgenote en een i an sijn, geadopteerde, kinderen bij aankomst te Londen. f De Jordaanse regering heeft Inmid dels een verklaring- uitgegeven, waar in gezegd wordt, Jordanië het vriend schapsverdrag mef Engeland zal handha ven. Dit verdrag Is van 1948 en loopt tot 1968. Het waarborgt Engelands basissen iu Jordanië, in ruil voor militaire en financiële steun. Said Ghazzi, de Syrische eerste mi nister, heeft zaterdag in het parlement meegedeeld, dat Syrië. Egypte en Saoedi- Arabie bereid zyn Jordanië onmiddel lijk financiële hulp te bieden, ter ver vanging van de jaarlykse Britse schen kingen De Syrische premier Said El Chazzi is met zyn minister van Defensie en zijn chef van de staf in Cairo aangekomen voor besprekingen op hoog niveau met Egypte eh Soeadi-Arabie In een uitzending van radio-Jorda- nie Is verklaard, dat Glubb Pasja ont slagen :s, omdat hij koning Hoessein's verzoek om de strijdkrachten te reorga niseren, ten einde het gevaar van een Israëlische aanval te keren, genegeerd had. De verklaring bverd afgelegd door een Jordaanse officier van het Arabische Legioen. Maanden geleden, aldus de radio, had de koning hervormingen en de promotie van jonge Arabische officieren geëist, nadat generaal Glubb de hoge militaire raad meegedeeld had, dat het Arabische Legioen zich van een groot gedeelte van de westelijke oever van de Jordaan zou moeten terugtrekken, als Israel aan viel"' Volgens de radio antwoordde de koning: „"VVjj rullen geen vierkante cen timeter land opgeven". De radio beschuldigt Glubb er verder van dat hij lezingen h.eld, waarin hij de kracht van Israel prees en nadruk legde op de zwakte van het Arabische Legioen en de dwaasheid van Arabische poli tici. Volgens een bericht uit Londen zou de koningin-moeder Ziene de hand heb ben gehad in de verwijdering van Glubb. De 41-jarige koningin Ziene is zeer be vriend met de zaakgelastigde van Saoedi- Arabie in Jordanië. Het is bekend dat zij een vertrouwd raadgeefster is van haar in Engeland opgevoede 20-jarige- zoon, koning Hoessein. INDONESIË zal de Sowjet-Unie om economische en financiële steun vragen, nu het de Unie met Nederland heeft opgezegd. Dit is zaterdag bekend gemaakt door de Indonesische zaakgelastigde in Moskou, de heer Darmanto, op een persconferentie voor Russische en buitenlandse journalisten. De zaakgelastigde bracht hulde „voor de voortdurende ondersteuning vgn de Indonesische zaak door de Sowjet-Unie" en verklaarde dat zyn land economische bijstand, van welke aard die ook komt, zal toejuichen. Zoals bekend is. heeft de regering te Djakarta de vorige week een contract getekend met de Verenig de Staten» waarbij Indonesië voor een bedrag van ruim 96 miljoen dollar aan landbouwoverschotten uit Amerika zal ontvangen. Damanto lanceerde ter persconferen tie een scherpe aanval op Nederland, m een verklaring, die aan de journalis ten ter hand werd gesteld Deze ver klaring had, naar hy zeide ten doel, vooruit te lopen op een reactie van Nederlandse zyde op het uittreden door Indonesië uit de Nederlands-Indonesi sche Unie. In de verklaring wordt te verstaan gegeven dat Indonesië, na het eveneens opzeggen van de economische en finan ciële overeenkomsten met Nederland, gaarne bereid is, economische hijstand van de Sowjet-Unie te aanvaarden. Indonesië, aldus luidt de verklaring verder, verwacht by voorbaat, dat Ne derland op Indonesië aanvallen zal rich ten uit hoofde van een onbuigzame hou ding van Indonesië tijdens de onderhan delingen te Genève. Darmanto zei ter toelichting dat naar Indonesische verwachting. Nederland by de Verenigde Naties een protest zal indienen over het uittreden door Indo nesië uit de Unie en de opzegging van economische en financiële overeen komsten. De Christen-Democratische Unie, de partij van Adenauer, is versterkt te voorschijn gekomen uit de verkiezingen van gisteren m Baden-Wuerttemberg, De FDP. die onlangs,in conflict kwam met de CDU. erkïie'SPD gingen iets achteruit en de communisten werden vernietigend verslagen. Wij hebben, aldus Darmanto, met onze verklaring de bedoeling, aldus vooruit te lopen "op commentaren, byv. In Ne derland of m andere landen, die Moskou zouden kunnen bereiken. Hy voegde hieraan toe, dat deze handelwijze „on gewoon" was, maar „dat het doel de middelen heiligt!". De besturen der drie vakcentralea, het N.V.V., de K.A.B. en het C.N.V. delen mede met grote verwondering kennis genomen te hebben van het door de centrale werkgeversorganisatie uit gegeven communiqué over het vastge lopen loonoverleg in de Stichting van den Arbeid. Door de wyze waarop m dit commu nique het probleem wordt gesteld en de cijfers worden gehanteerd, wordt er, aldus de besturen der drie vakcentra- len, een volkomen verkeerde indruk ge wekt van de onderhandelingen. In een vandaag te voeren overleg zullen de vakcentralen ook ten aanzien van deze gedragslijn der werkgevers hun houding bepalen. De Farijjse politie onderzoekt gevallen van terreur, waarby gemaskerde Alge rijnen landgenoten te Parys intimideer den, om hen te bewegen geid af te dra gen voor de Algerijnse verzetslieden in het gebergte van Aures. Het jongste slachtoffer dezer terroris ten is de 56-jarige Algerijnse boer Ali Ben Amara, die verleden week in een café in de Arabische w|jk van Far|js werd doodgestoken Het is de politie gebleken, dat Ali een maand geleden naar Frankrijk was ge komen, om zijn aldaar werkende klein- Bij een brand in een benedenwoning in de Eerste Jan Steenstraat te Am- sterdam is zaterdag de 60-jarige G. Dragt, die zich via het achterhuis in de vlammen waagde om zijn twee kin deren te redden, omgekomen. De hinderen waren al via de voor zijde van het huls door brandweer en politie in veiligheid gebracht. De va der was hiervan niet op de hoogte. De driejarige Harm en de vyfjarige Chris werden als gevolg van rookver giftiging in bewusteloze toestand naar het Wilhelmixia Gasthuis gebracht. Zij hebben beiden vrij ernstige brandwon den opgelopen. De woning had een voorkamer, een tussenkamer, een achterkamer en een keuken. Daarvan is alleen de voorka mer, waarin zich de kinderen bevon den, met uitgebrand. Hun vader, een nachtportier, lag in de tussenkamer te slapen, terwijl zijn 33-jarig« vtouw naar haar werk was. Buurlieden zagen omstreeks hslf- twaalf de ontzette vader In rijn nacht goed de tuin in rennen, terwijl hij om hulp schreeuwde. H|j drong het bran dende huis binnen en kwam er niet meer uit. De brandweer trof zijn ver koolde lijk een uur later in de nog rokende tussenkamer op het bed aan Het gezin heeft nog een derde zoon tje, de zevenjarige Gerrie, die op school was toen de brand uitbrak. Vier Zweedse straaljagers die in nauwe formatie vlogen, zyn by de Sont tegen een in mist gehulde heuvel gevlogen en ontploft De vier piloten waren onmid dellijk dood. Aldus is medegedeeld door de Zweedse luchtmacht. De vier ,,Vampire"-straaljagers waren opgestegen by Haimstadt voor manoeu vres. Zy zouden enkele kleine legereen heden aanvallen. Een half uur later wer den de inwoners van Kuilen, enige kilo meters ten noorden van Halsingborg. uit hun slaap gewekt door een geweldige klap. zoons te vragen waarom z|j geen geld meer overmaakten aan hun ouders in Al gerije. De jongens hadden daarop geantwoord dat de geldzendingen onmogelijk waren geworden, omdat zy gedwongen werden maandelijks duizenden franks bij te dra gen aan leiders van cellen dezer Alge rijnse terroristen. Laatstgenoemden schijnen te hebben vernomen, dat de jongens hadden „door geslagen", waarop zij, om zich te biy ven verzekeren vm de afgedwongen by- dragen der kleinzoons en hun vrienden, opdiacht gaven de oude man te liqui deren Algerijnse caféhouders worden ook vaak bedreigd, omdat zy m de Koian verboden alcohol houdende dranken ver kopen Tonen zij berouw en zyn zy be leid een „boete" van 50 000 frank te be talen, dan worden zy nog gespaard Wei geren zy betaling, dan worden vensters en meubilair van hun zaken vernield en soms worden zy, evenals Ali Ben Ama- la. vennoord De schrik voor deze te Parys opere rende Algerijnse terroristen zit er by hun landgenoten zodanig in, dat zelfs vrienden en bloedverwanten van ver moorde slachtoffeis, uit vtees voor viaak der teiroristen, gewoonlijk de po litie geen mdjchtingen durven te ver strekken De Franse premier, Guy Mollet, gaat binnenkort waarschijnlijk het komen de weekeind naar Londen voor be sprekingen met zijn Britse collega Eden over de internationale toestand. Volgens diplomatieke kringen in Lon den is de uitnodiging een rechtstreeks gevolg van de verklaring waarin Pmeau vrijdag heeft gezegd dat hij het met de politiek van de Westelijke mogend heden in de algelopen jaren helemaal niet eens is Bovendien zou Eden de twee Franse ministers willen spreken voor hun komende bezoek aan Moskou. De tekri van de Nederlandse nota, die op 3 maart 1956 te 's-Gravenhage is overhandigd aan de Indonesische zaakgelastigde de heer Kwee Djie Hoo, luidt: ,Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eer de goede ontvangst te erkennen van de te Djakarta overhandigde nota van de regerin van de Republiek Indonesië dd. 14 februari jl. en van de nota, die op 21 februari 1956 aan het ministerie werd aangeboden. De Nederlandse regering heeft met diepe teleurstelling kennis genomen van het besluit van de Indonesische regering om zich terug te trekken uit de Unie en zich niet meer gebonden te achten aan het Uniestatuut en de daaraan gehechte overeenkomsten met daarbij behorende briefwisseling. Door deze eenzijdige opzegging van de plechtige verdiagen in 1949 ter Ronde-Tafelconferentie gesloten met de bijstand van de U.N.C.I. handelt Indonesië m stryd met het volken recht, waarbij komt, dat deze unilate rale actie ook daarom niet gerecht vaardigd was, omdat Nederland steeds al het mogelijke gedaan heeft om voorzover dat redelijkerwijze kon worden verwacht, aan alle verlangens van Indonesië inzake wijziging der verhouding tussen beide landen tege moet te komen en Nederland zich reeds had verenigd met opheffing van de Unie, zoals onder meer gebleken het is uit de ondertekening^ van protocol van 1954. De Nederlandse regering kan der halve niet instemmen met de een zijdige maatregelen door Indonesië genomen en moet hiertegen derhalve protesteren. Zy is echter nog steeds bereid harerzijds mede te werken aan de totstandornig van een voor beide partijen bevredigende basis voor de toekomstige verhouding tussen beide landen, daarbij inbegrepen de vorm van de diplomatieke betrekkingen, zodra de omstandigheden dit mogelijk zullen maken. De Nederlandse regering kan ermede instemmen, dat de diplomatieke be trekkingen inmiddels worden voort gezet." In Westerhaar (gem. Vnezenveen) is wederom een clandestiene zender m be slag genomen Dit maal betrof het de zender van J. H. te Westerhaar, die uit zond onder de naam Twenthe". Tegen H werd procesverbaal opgemaakt en zyn installatie werd m beslag geno men Het 7.943 ton metende vrachtschip „Washington Mail" is bij stormachtig weer Zaterdagavond in het noordelyke deel van de Stille Oceaan in tweeen ge broken en gezonken. De een en vyftig bemanningsleden en de negen passagiers zyn allen gered, aldus meldt Associated Press. Van de zijde van de kustwacht is medegedeeld, dat passagiers en beman ning opgepikt zyn door de „General Freeman", een transportschip van de Amerikaanse marine» Veertig minuten, nadat de „Washing ton Mail", die naar Japan onderweg was, m de golven verdween, was de gehele reddingsoperatie voltooid. De Washington Mail" brak-vlak voor de brug m tweeen. Het voorschip zonk" onmiddellijk. De „General Freeman", die eveneens naar Japan onderweg was, hoorde de s.o s -signalen en wendde de steven Ongeveer vier uur later was zy op de plaats des onbeils. Toen hadden passagiers en de beman ning het schip reeds verlaten en begon voor de bemanning van de General Freeman" de gevaarlijke taak de schip breukelingen uit de reddingsboten aan boord van hun schip te brengen, Terwy'l de reddingsoperatie aan de gang was, kapeisde het resterende stuk van de „Washington Mail" en verdween in de golven. In öe nacht van zaterdag op zondag is te Heiligerlee een personenauto, waarvan de bestuurder vermoedelijk onder invloed van sterke drank was, in- plaats van een bocht naar rechts te volgen, rechtdoor gereden. Tengevolge hiervan reed de wagen in op twee te gemoet komende fietsers. Eén van deze wielrijders, de 32-jarige A. Haan oit Heiligerlee, Is enkele uren na het on geval overleden. Zijn vrouw, de 26-ja- rige N. HaanKerkhof, Is zeer ernstig gewond. De automobilist reed na het ongeval door. De auto werd later door de poli tie onbeheerd aangetroffen. Het voer tuig bracht de politie op het spoor van de bestuurder. Deze is des morgens vroeg van zijn bed gehcht. Het was de 40-jarige koopman E. S. uit Winschoten. Hij vertelde in tegen stelling tot enkele getuigen van de aan rijding dat één van de wielrijders een verkeerde manoeuvre zou hebben gemaakt. Sop wie een bloedproef werd genomen, is ingesloten. Zaterdagmiddag is ccn t an onze be kendste tennisspeelsters, Fenny ten Bosch in Voorburg tn hel hunehjk getreden met mr. J. F. A. de Soet, in de tennisuereld eveneens een beken de figuur. Het bruidspaar begeeft zich na de huaeltjhsioltrekhing tussen een haag i an jeugdige tennisspelers naar het uachtende rijtuig. Zaterdagavond heeft president Soe karno medegedeeld, dat hy morgen een begin zou maken met het raadplegen van de politieke partijen oo: de vor ming van een nieuw Indonesisch kabi net. Des morgens had Soekarno het ontslag van het kabinet-Harahap aan vaard. Gedurende twee dage, zal Soe karno besprekingen voeren met politie ke partijen, die ten mmste vier afge- vaaidigden m het parlement hebben Donderdag zal de president een of meer kabinetsformateurs benoemen, aan wie het verzoek zal worden gedaan met de formatie gereed te zyn voor de bijeenkomst van het nieuwe parlement op 26 maart Soekarno verklaarde eveneens, dat hij en vice-president Moh Hatta het er over eens zyn. dat voor de resterende drie weken geen zakenkabinet dient te wor den benoemd Het demissionaire kabi net-Harahap zal de zakelijke kwesties afwikkelen Volgens de mening in politieke krin gen te Djakaria is de spanning, die be staat tussen de grote politieke partijen, afgenomen nu het aftredende kabinet heeft bekendgemaakt, dat het de benoe ming van vertegenwoordigers der min derheden en die voor westelyk Nieuw- Gumea in het nieuwe parlement, zal overlaten aan de nieuwe regering. Naar wij vernemen is zaterdag op net ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag aan de Indonesische yaakgelastigde, de heer Kwee Djie Hoo, een no*a overhandigd. Deze nota zou een antwoord inhouden op de Indonesische nota van de vorige maand, waarin aan de Nederlandse regering werd medegedeeld, dat Indo nesië had besloten uit de Nederlands- Indonesische Unie te treder DE BILT. maandag 10 uur, In de frontale zone. welke zich zaterdag van uid-Duitsland over Belgie en ons Tand naar Zuid-Engeland uitstrekte, ontstond tijdens het w eek-einde op enkele hon derden küometeis ten westen van Ier land een kleme storing. Deze nam tn betekenis toe, passeerde zondagochtend ons land en trok met gro te snelheid naar het oostzuidoosten. Vanochtend was ze al in Zuidwest- Rusland aangekomen Achter de storing stroomde by naar noordwest geruimde wind polaire lucht West-Europa binnen. Deze is inmiddels de Alpen al gepas seerd Aan de langdurige regenval in het stroomgebied van Donau, Rijn en Maas kwam hierdoor voorlopig een einde. Op het westelijke deel van de Oceaan is de depressie-activiteit thans groot De depressies bewegen tot nu toe evenwel •r> hoofdzaak m noordelijke richting en koersen dus met rechtstreeks op Europa af. Wel verplaatst cch een naby Ierland gelegen gebied van hog edruk naar Frankryk In verband hiermede blyft ook mor gen de wmd overwegend uit richtin gen tussen west en noordwest waaien en boudt de aanvoer van polaire lucht aan. Plaatselijk moet de komende nacht nachtvorst worden verwacht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1