G}nmastiekveremging THOR hield geslaagde contactavond Toenemende belangstelling voor Maassluis Schade aan visstand door vorst valt mee It. Franke opende de Roka 1956" Haags politieman maakte van schietwapen gebruik Spaarbank Schiedam Mondaccordeonvereniging Bravo gaf geslaagde uitvoering (Speeltuinvereniging uitgegroeid tot all-round vormingsmilieu Diploma-uitreiking technische school Terreurgolf in Roemenië* SCHIEDAM Metaalbewerkerskinderen hadden vrolijke middag Kontaktavond CJ.M.V. Jongensclubs Maasland Burgerlijke stand van Rotterdam MAASSLUIS Mavo-tentoonstelling geopend Ook met veiling Maasland gaat het crescendo VLAARDINGEN Gewestelijk Arbeidsbureau Streekconferende N.U.S.Ó. V w Jeugdkampioenschappen Rotterdamse Schaakhond „Manifestatie van het grootste belang" A*R. Kiesvereniging vergaderde Korporaal in been geschoten I\ ederland-in-Shef field week begonnen Globemaster stortte in oceaan Strauss doet aanval op Zorin TROUW Maandag 5 maart 19*^ tSLiïSPS"*™ £e ?*M*B* afdeling Extra treinen op Donderdag Korte Schiedamse berichten De Ned. Unie van Speeltuin verenigingen heeft in samen werking met de Rotterdamse Speeltuincentrale zaterdag in de Blauwe Zaal van het Beursge bouw te Rotterdam onder leiding van mejuffrouw C. G. Goudriaan een uitstekend geslaagde streek- conferentie gehouden. 2}. Visserijberichten Nagekomen Familiebericht' CAREL CHRISTIAAN BROER De oudste adsporanten en seniorleden van de gymnastiekvereniging THOR te Schiedam waren zaterdagavond in het gebouw Musis Sacrum bijeen. Deze avond was gedeeltelijk bedoeld als uitvoe ring en gedeeltelijk als contactavond. De noodzaak hiertoe werd reeds lang gevoeld. De vereniging ii- namelijk zo groot geworden, dat alle leden onder ling niet zo'n nauw contact hebben als wel js gewenst. De verschillende afde lingen zien niet veel van elkaar en om .de leden onderling een inzicht te geven van eikaars kunnen werd deze avond Voor de kinderen van de leden van de Christelijke Metaalbedrijfs Bond af deling Schiedam werd zaterdagmiddag een vrolijk programma gebracht in de grote zaal van het gebouw Irene. De ruim 320 jongens en meisjes heb ben bijzonder genoten, niet alleen van de films en de goochelaar, maar voor al ook van de tractaties, die met gulle hand werden rondgedeeld. De gooche laar mr. Perplexia heeft met zijn toe ren wel buitengewoon veel succes gehad en het was niet altijd even gemakke- üjk voor de surveillerende bestuursle den om de enthousiaste jongeren op hun zitplaatsen te houden. Bijzonder groot werd de opwinding vooral toen een jon gen en een meisje onder het toeziend oog van de meester goochelaar in en kele minuten boterkoekjes wisten te bakken, die zij onder hun vriendjes in de zaal later mochten uitdelen. van de gezellige films willen wij die noemen van de vliegende aap, het hout- hakkersfeest en van de schrandere hond Danny Boy. De feestcommissie be staande uit de heren J. Vink en G. Schuitemaker heeft veel eer met het Iegd"1 Van Pr°2ramma inge- Ia februari 1950 overtroffen bij de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam de u terugbetalingen met ƒ365.933,64 (februari 1955 248.774,21). Hert totale tegoed van inleggers be droeg cm 29 februari 1956 f 18.121.472,12, vi over rekeningen. Hierin zijp begrepen 6219 rekeningen van jeug dige spaarders met een gezamenlijk te- van 102.930,61 <28 februari 1955 «»2 rdcemngen met een tegoed van <J4*3oJ>o7) bedrijven werd gespaard 9.510.46 (februari -1955 6.693,75), door de afhaaldienst werd aan huis owivan- gen 66.735 (februari 1955 48.721,50); ?e;, JLp5,arfausies werd gesnaard 11.852.64 (februari 1955 12.292,54) voor pasgeborenen werden 30 nieuwe boekjes uitgereikt. Het spaartegoed was ultimo februari 1956 als volgt belegd: Effecten 10.286.396,71 Ondïrhandse leningen 6.251.705,16 Hypotheken 2.731.600 De beschikbare middelen bedroegen •op 29 februari 1956 1.0O4.811J4, georganiseerd. Een gedeelte van de avond werd dan ook besteed aan hei tonen van gymnastische oefeningen, ter wijl het tweede gedeelte was bestemd om eens gezellig bij elkaar te zijn. De opzet is bijzonder geslaagd. Niet alleen hebben de verschillende afdelingen, bestaande uit acht groepen, die eikaar practisch nooit zien werken, eens laten zien wat zij verrichten. Het is op deze avond wel gebleken, dat de leiders, de heer Frits Schonk, mevrouw C, RomeinVan Meurs, me vrouw N. Kloppers—Van Wagtendonk en de heer C. Oudheusden, de leden tot bij zondere prestaties weten te brengen. Wanneer wij enkele programmapunten met name noemen, mogen wij zeker het bijzonder moeilijke beenzwaaien van de dames en het werken aan de brug met ongelijke leggers door de dames niet vergeten, evenals het werken aan brug en rek door de heren. Het gecombineerd paardspringen van dames en heren heeft bijzondere vol doening gewekt, terwijl het werken op de evenwichtsbalken door de dames wel een hoogtepunt in het betrekkelijk kor te programma vormde. THOR heeft ruim 960 leden, eigenlijk al te veel voor het tekort aan leiders, waarmee de vereniging te kampen heeft. Voor een uitvoering van alle groepen in Schiedam is geen zaal groot genoeg daarom zal door de jeugd in juni een openluchtuitvoering worden gegeven op het Plantage podium. De C.J.M.V. jongensclubs Daniel" te weten de zaterdagmiddag en de woens dagavondclub van Wijk IV te Schiedam hebben zaterdagavond in de gezellige grote zaal van het gebouw voor Chr. sociale Belangen aan de Lange Haven een kontaktavond gehouden waarvoor niet alleen van de zijde der leden, maar ook van die der ouders een flinkte be langstelling bestond. De hoofdleidster van de woensdag, avondeïub, mevrouw A. Koenderman- v. d. Most heeft een kort welkomst woord gesproken. Verder werden op deze avond door de leden enkele schets jes opgevoerd en wat spelletjes ge. daan, waaraan de aanwezigen zelf met veel plezier hebben meegedaan. Het was de dertienjarige Frans v. Pol die op de piano de verschillende programmapunten hééft verbonden met een aantal werkjes zowel in de meer klassieke als in de moderne stijl. Veel succes oogstte het spel van pro fessor Rimpelman, dat wel een bijzon der tragisch einde vond doordat de ge leerde atoomdeskundige aan het slot van het stukje zelf uit elkaar plofte. De spelletjes stonden onder leiding van de leider van de zaterdagmiddag club, de heer P. Hamerslag. De kleine ren voerden een aardig stukje op over een „bakker" terwijl ook het schetsje „Jim geeft practisch eetles", waarbi; gezellig werd gesmeten en gesmeerd, o s de verbeelding van de aanwezigen leef de. tot slot zij nog vermeld dat de jonge ren van 810 jaar iedere zaterdagmid dag van 34 uur in het gebouw Sursum Corda bijeenkomen terwijl de jongeren tussen 10 en 14 jaar iedere woensdag avond in hetzelfde gebouw vergaderen. De laatste afdeling vierde zaterdag avond tevens haar eerste lustrum. Dè chef van het station Schiedam ver- zoekt ons mede te delen, dat N.S. voor de bezoekers van de oefenwedstrijd voor de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland, die op 14 maart in Dussel- dorf gehouden zal worden, op woensdag a.s. enkele extra treinen zal Inleggen .naar het Feijenoord stadion te Rotter dam en terug, die ook te Schiedam zul len stoppen. - De vertrektijden van deze treinen zul- lep worden bekendgemaakt op de bor - den in het station te Schiedam. Het kopen van spoorkaartjes een dag .-.van te voren verdient aanbeveling. Geweerpatronen gevonden. Zaterdag morgen verschenen enkele Schiedamse jongens op het politiebureau om aan gifte te -doen van het vinden van ge weerpatronen. Ze gaven daarmee een uitstekend voorbeeld aan andere jon gens, die in dergelijke gevallen doen alsof ze met speelgoed te doen hebben en zichzelf aan levensgevaar bloot stel len. De patronen waren gevonden aan de Maaskant. Bromfietser tegen verkeersbord. De bromfietser M. A. O. uit "Vlaardingen wilde zaterdagmorgen op het Rubens plein uitwijken voor een uit de B.K. Laan naderende motorfiets, doch lette daarbij niet op een verkeersbord. Hij botste tegen het verkeersbord op en liep daarbij vleeswonden op. Na ver bonden-te zijn door de GGD kon hij zijn weg vervolgen, Rijwieldiefstallen. In de nacht van za terdag op zondag hebben een of meer zwijntjesjagers weer hun slag geslagen. In de Gerrit Verboomstraat werd de fiets gestolen van P. de W„ die zijn karretje onbeheerd buiten had laten staan. Aan de Nieuwe Haven werden de fietsen gestolen van W. v. d. S. en C. V., hoewel deze op slot gedaan wa ren. Jongetje met tegels aangehouden. Za terdagmiddag omstreeks één uur werd een twaalfjarige jongen door de poli tie aangehouden, toen hij een. wagentje met 66 tegels vervoerde. Hij bleek in opdracht te handelen van zijn 33-jarige oom F. W., die de tegels had gestolen. Het zaakje is in handen gegeven van ide Rotterdamse politie. Diefstal triplex. De 36-jarige N.V. uit Leiden werd zaterdagmorgen op heter daad betrapt, toen hij op een terrein van Wilton-Feijernoord trachtte zich meester te maken van een partij tri plex. De man werd op het politiebureau ingesloten- De mondaccordeonvereniging Bravo heeft zaterdagavond in het gebouw Arcade te Schiedam haar jaarlijkse uitvoering gegeven. Was vorig jaar, naast het optreden van Bravo zelf, tijdens de jubileum uitvoering, het optreden van de Koninklijke accordeonvereniging „Excelsior" uit Rotterdam een succes, dit jaar heeft Bravo door de medewerking in te roepen van de mandolinegezelschappen „Mignon." en „Blijdorp" uit Rotterdam niet minder eer ingelegd. Niet alleen het geluid van de mond- accordeon van het voor de Schiedammers zo bekende Bravo, maar ook het gezellige getokkel van de mandolinen hebben donateurs en verdere belangstellenden een zeer aangename avond bezorgd. hoorden namelijk reeds tot de oudere generatie. Veel succes had op deze avond het optreden van het Scala-duo, bestaande uit de jeugdige Gerrie Bengeling en Anneke Hoornberg, beiden uit Rotter dam, die enkele accordeonnummers ten gehore brachten. Voor hun mede werking mochten deze jongen en dit meisje ieder een doos chocolade uit handen van de heer De Bree in ont vangst nemen. De uitvoering droeg voor de leden van Bravo daarnaast nog een bijzon der karakter doordat het voor de laatste maal was dat de jaarlykse uitvoering werd geleid door dirigent van Daalen, van wie op de komende jaarvergadering op 3 mei in het gebouw Irene na vijf en twintig jaar afscheid wordt genomen. Zoals gewoonlijk werd ook deze keer met een koraal geopend en wel met Gezang 305, waarna voorzitter C. J. P. de Bree enkele woorden van welkom sprak. In het bijzonder kon hij dat doen tot de afgevaardigden van de Schiedamse van het tamboer- en pjjperkorps Harmonie, van O.N.I. en de Stichting Ned. Bond van monöaccordeonverenigingen. De nummers werden door Bravo uit stekend naar voren gebracht en ook deze keer kon weer worden opge merkt dat een grondige studie aan de uitvoering was voorafgegaan. Van een geheel ander karakter, maar niet minder aangenaam was het optreden van de mandolinegezel- schappep „Mignon"- en „Blijdorp" uit Rotterdam, onder leiding van de heer G. J. A. de Brujjn. Dat mei een mandoline niet alleen trekkersliedjes begeleid kunnen wor den, maar ook degelijk serieuze stukken kunnen worden ingestudeerd, bleek wel uit de uitvoering van stuk ken als Offenbach Melodien en de ouverture in A dur van Wölki. Op vallend was het dat de mandoline een bijzondere aantrekkingskracht schijnt te hebben op de ouderen. Vele leden van de mandolinegezelschappen be- In dc showroom van Motorhome Henk Vink aan de Noordvliet te Maassluis heeft de loco-burgemeester, de heer P. van.der Snoek, zaterdagmiddag de twee de Mavo-demonstratie-tentoonstelling ge opend, waarbij hij in het bijzonder de aandacht van de plaatselijke midden stand vestigde op de toekomstige ont wikkeling van Maassluis. De loco-burgemeester werd ingeleid door de heer H. Kamsteeg, voorzitter van het centraal bestuur der beide Maassluise middensta ndsverenigingen. Deze wees, na een groot aantal geno digden welkom te hebben geheten, op Ter gelegenheid v*n het vijftigjarig jubileum van de veiling „Maasland en Omstreken" heeft het Jaarverslag 1955 een bijzondere inhoud. Men ziet op het titelblad een afbeelding van de veiling, zoals deze was na de oprichting in 1906. Enkele schuiten voor café „Ons Genoe gen" aan de Kerkweg, dat was alles. Aan de kant van de weg stonden de kooplieden met de afslager en verkoper. Dit en nog meer nlt het verleden wordt in een historisch overzicht geschetst, maar het verslag bevat uiteraard ook talrijke gegevens uit het jaar 1955. Zo bedroeg de omzet over 1955 ƒ3.448.853. Op 28 oktober werd voor het eerst de drie millioen gulden gepasseerd. Ook het ledental onderging veranderin gen. Er werden 45 personen afgeschre ven en 14 nieuwe leden traden toe. Per 31 december j.l. telde de vereniging 347 leden en drie ereleden. De emballage werd aangevuld met 10.007 kisten, 52.003 eenmalige bakken. 11.840 kleine eenma lige bakken, 21.280 chips. Ondanks deze aankoop en de voorraad bleek, dat tij dens de herfst de kistenvoorraad nog niet toereikend was. Er zijn van de vei ling Poeldijk nog 7.957 kisten gehuurd. Er werden dit jaar 185 veilingen ge houden. De hoogste dagomzet was ƒ45.963,09 nl, op 11 juli en het laagste omzetcijfer op 10 januari was ƒ4.038,80. De grootste weekomzet viel in de week van 16 juli met ƒ129.472.89. De grotere omzet van meer dan een half millioen gulden is wel een bewijs, dat de'financiële uitkomsten over het al gemeen gunstig zijn geweest. Hier tegen over staan echter hoge investeringskos ten en andere belangrijke meerdere uit gaven, o.m. groter kolen-verbruik. BU het gewestelijk Arbeidsbureau Rotterdam, nevenbureau Schiedam ston den op 30 januari 1956 ingeschreven 153 mannen en 29 vrouwen, van wie er resp. 129 en 7 geheel werkloos waren. Het aantal inschrijvingen gedurende de maand februari 1956 bedroeg 169 man nen en 27 vrouwen; geplaatst werden 70 mannen en 18 vrouwen; afgevoerd werden 82 mannen en 14 vrouwen, zodat op 28 februari 1956 nog ingeschreven stonden 170 mannen en 24 vrouwen, van wie er resp. 139 en 7 geheel werkloos waren. Gedurende de verslagmaand werden ontvangen 148 nieuwe aanvragen van werkgevers voor mannen en 31 voor vrouwen, terwijl op 28 februari nog 1931 aanvragen voor mannen en 126 voor vrouwen als onvoldaan stonden geboekt. Voor emigratie werden in februari 7 nieuwe gevallen genoteerd, terwijl 10 gevallen werden afgewerkt. Op 28 fe bruari waren nog 14 gevallen in behan deling. Schoorsteenbrand. Omstreeks kwart over twaalf ontstond een schoorsteen brand bij J. K. in de Ant. Muysstraat, De schoorsteen bleek vervuild te zijn. De brand werd met een ramoneur ge blust. Lask&be! verdwenen. In het in aan bouw zijnde ketelhuis van de N.V. Tan ker Clearing aan de Havenstraat is 125 meter laskabel op onverklaarbare wijze spoorloos verdwenen. De visstand in de Vlaardtegse vaart en de vlieten heeft de laatste jaren ern stig geleden. De vermoedelijke oorzaak daarvan houdt verband met de veront reiniging van het water enerzijds en doordat van de rivier uit geen water meer binnen gelaten kan worden, om dat de verzilting dreigt. Door bet laat ste is de palingstand achteruit ge gaan, maar ook de witvls heeft eron der geleden, omdat van de rivier af geen vers water meer ingelaten kan worden. Dat is de mening van de 69- jarige heer C. van Dijk, die In het jacht huis op de vlietlanden aan de Midden- Wetering woont. Ook de zegenvisserij heeft nadelen opgeleverd. De heer Van Dijk mag als een des kundige gelden, want hij beoefent al veertig jaar de beroepsvisserij op de binnenwateren. Al 22 jaar woont hij in het jachthuis. Hij is eigenaar van 18 ha. viswater, gedeeltelijk gelegen aan de Vaart, gedeeltelijk aan de vlieten. Hij is voorzilter van de afdeling Schie- en Delfland van de Bond van beroeps- binnenvissers; voorts is hij hoofdbe- bestuurslid van deze organisatie. Daar naast bekleedt de heer Van Dijk een aantal functies in instellingen, die de in standhouding van de visstand beogen. De laatste drie jaar had hij zijn vis water verpacht aan de Delftse Henge laarsvereniging. De overeenkomst hield onder meer in, dat de sportvisser er mocht vissen, de heer Van Dijk heeft op zich genomen niet meer met de zegen te vissen. De sportvissers mogen volgens de heer Van Dijk echter niet zonder zijn speciale toestemming op pa ling vissen. Daarvoor kunnen ze dus wel bij hem toestemming vragen. Twee jaar geleden heeft de visstand tijdens de vorstperiode zware schade ge leden. Voor dit jaar ziet de heer Van Dijk de toestand niet zo somber in. De betrekkelijke warme herfst heeft ervoor gezorgd, dat de verteerde waterplanten voldoende zuurstof tot zich konden ne men. Bovendien heeft het water on danks de dikke ijslaag toch zuurstof binnen gekregen. Daarnaast beeft er Vermissing. De tweede stuurman van het in de Schiedamse haven liggende Zweedse motorschip „Diana" deed aan gifte bij de politie, dat hij 440 uit zijn hut vermiste. Aangiften van 3 maart. BEVALLEN: M Visser—Wagemans z;J T S Ouwendyk—v d Meer d; M E Hogewonlng -Hejmenks z: H den Boet—KaJisvaart a; II J G BrunoltSpee d; HM HoIJenkamp- 2waak t; C A de Hoog—de Hoode z; C P Waltman—v Gerwen d; C P Hartog—Visser z; A W H v Dordrecht—Buij» d: E ijcholte— Lammer» <3: M v Houtenoe Haan z; J W Knape—Provoost d; A J Blomtne—AJessie z; A S G 3 Harrewtjn—de Langen d; A M J v Munster—v Geerenstein a; r. J riarun»s- veldBakx z; G M Sack—v d Wiel z: J Bakker—Nij**en z; M v Wijk—Polderdijk z; E T Peeters—Kleijn d; E M Trouw—Nesse- Sar z; L' Kolk—Becker d; M v d Vorm— Hartog d; J L Vuik—Dulmelaar z: M 3 A SnÜders—Wömans d; E Engelander—Kasan d* E W C v. 't ZelfdeOttele z: M v Bode- gomStuik d; E M A 't Hoen—Oudshoorn z, M B J Doovev d BroeK z. OVERLEDEN: J v Puffeien. mar v W I de Kloe 52 j; C W H v Eijndhoven. v van j 3 v d Heijden 66 j; E Mast, man, geb gew met L Maasdam 90 j; E v d Starre, z 2 m: A Koopmans, ongeh man 77 j; O Strinvoort. man v N Schenk 71 j; M C C v d Waarde- ongeh vr 68 j; H B v Thiei, Strotfk, man v G de Haan 77 j; A M Stoueis, gebgew met J G Hügemann vr 87 J. Nadat de voorzitster de ongeveer tweehonderd bestuursleden en leidsters van speeltuinverenigingen uit Rotter dam en omgeving, Ridderkerk, Gouda, Sliedrecht, Vlaardingtn, Krimpen aan den Ussel. Alblasserdam en Monster en vertegenwoordigers van de wethou der van Onderwijs, de voor de Li chamelijke Opvoeding de Bond voor Veilig Verkeer welkom geheten had. was het woord aan de heer A. Sinterni- klaas voorzitter van de Rotterdamse Speeltuin Centrale. Deze toonde zich verheugd over de gro te medewerking van de gemeente, wel ke tot uiting komt in de verleende sub sidie voor algemeen kaderwerk. Onge veer drie honderd personen volgen thans de kadercursus. De heer K. van Driel wees er vervol gens op, dat de speeltuinvereniging was uitgegroeid tot een all-round vormings milieu voor het kind. Mejuffrouw De Laat uit Den Haag, medewerkster van het bureau „Boek en Jeugd" verving de door griep verhinderde ïnleidster in een uitstekende causerie over het goede kinderboek. Zij noemde voorbeelden van goede boeken voor diverse leeftijden en eisen, waaraan het boek voor het kind moet voldoen. Een aantrekkelijk exposi tie van „.Boek en Jeugd" illustreerde haar woorden. Tijdens een discussie wer den enkele punten nog nader toegelicht. Na de pauze kwam de Rotterdamse inspecteur van de Verkeerspolitie en se cretaris van de Vereniging Voor Veilig Verkeer, de heer F. Greive aan het woord. Na uitvoerig te hebben stilge staan bij het ontstellend aantal ongeluk ken, behandelde hij wal de politie kan doen ter presentie, daa naast wat gezin en jeugdleider kunnen doen. Voor de speeltuinverenigingen, verkeersonder- wijs, op de speeltuin en inrichting van aparte verkeersspeeltuinen in Rotter dam-Noord en Zuid. Hij meende dat „eerbied voor het leven" op school bij het vak valt te doceren en in de speel tuinen, in diverse clubs, behandeld kan worden. Nog tal van sprekers leverden een bijdrage voor een belangwekkende dis cussie, waarna de R.SC. de aanwezigen een ontspanningsavond aanbood. Opge voerd werd het toneelstuk „Stormeiland" door het Zuider-Volkstoneel onder regie van Louis Blonk. geen verontreiniging van het t water plaats gehad, fzedat de sportvisser met vertrouwen het komende visseizoen te gemoet kan zien. Eenentachtig leerlingen van de lagere technische school aan de Veerslngel te Vlaardingen hebben zaterdagmiddag uit handen van de heer Van Riet, voorzit ter van de vereniging De Ambachts school voor Vlaardingen en omstreken hun diploma's ontvangep. Dat gebeur de tijdens een bijeenkomst waarbij ook de ouders aanwezig waren in de school. De heer Van Riet noemde tijdens een korte toespraak deze zaterdag voor de jongens een belangrijke dag. Zij im mers sluiten een belangrijke fase van hun jeugd met het verlaten van de school af. Hij achtte het een goed besluit om de lagere technische school in Vlaardingen. fe kiezen #m zich een ba sis te leggen voor een verdere vak scholing. Voordat men echter geschoold arbeider is, zal er nog veel moeten ge beuren. Er zijn evenwel mogelijkheden voor verdere studie genoeg. De heer Van Riet raadde de jongens met klem aan verder te ga<an met de studie. Wees je ouders dankbaar voor de mogelijk heid, die zij je boden, zei hij. Hij vertelde, dat het nu een gunstig ogenblik is om de maatschappij in te gaan en dat men waardering in. die maatschappij zal blijken te hebben voor het werk dat met.de handen wordt ge daan. Hij drukte de jongens op het hart dit alles te waarderen en zich waardig te. tonen. Draag vooral ook de naam van je school uit, besloot hij. Alvorens over te gaan tot het uit reiken van de diploma's werden Wim van der Meijde en Wim van Wilzen- burg voor de tafel geroepen. De eerste kreeg de zogenaamd vorderingen-prijs uitgereikt, deze keer bestaande uit een aantal studieboeken. - Wim van Witzen- burg kreeg ook een boekwerk: de ijver- prijs, beschikbaar gesteld door de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas. Na deze eerste twee namen ook alle andere jongens hun di ploma in ontvangst.' Ten slotte heeft de beer Den Otter, airekteur van de school hun nog een goed woord voor de rest van hun leven l meegegeven. 'In de eerste plaats richtte i de heer Den Otter zich met een woord van felicitatie tot de ouders. Hij ves tigde er hun aandacht op, dat de jon gens eigenlijk nog kind zijn en nog sterk de liefde en de leiding van hun ouders behoeven. Een woord van dank richtte de direkteur tot het bestuur en het lerarenkorps. De jongens raadde hij aan voort te bouwen op wait onderwe zen was. Wordt in de eerste plaats mens in de maatschappij, stelde hy, iemand met karakter, zo mogelijk met een geestelijke achtergrond en een gees telijke steun in je leven. De zaterdag in de school gediplo meerden waren: MACHINE-B AN KWEKKEN: J van Baaien; H van Beukelen; F Breedveld;3 de Bruijn, H C Doelman; J 3 van Everdlngen; P de Groot. A P Ham; W Hoek; L W v d Hoe ven; M HoogendijV:; G W Klos: G v d Knaap; J Knijnenburg: A Kortleven; H C Kuij- per; H Larooij; **7 van Leeuwen: W v d Meijde: A Moerman; R J M Nieraeth; A Om- mering: L H Poel; C Poot; W Ponsie; G Remkes: N Scheper: J Simons: W D Slee. p v d Sluis G A A Speber; C J Suijker; A l verburgh; J H Vink; H S Vink; P Vons: J de Voogd. FIJN-BANKWERKEN: L BastemeUer; J Brinkman; K Brobbel; G v Dorp*. G v KJeet A F de Ligt; C Mannes; W Mus; A W Oos- terlee; L N Pattiapon; D Prins; F J A M Slee; p 3 v d Steen. ELEKTROTECHNIEK: W A Barrïnk; C W Bezemer: J Th Driessen: C Heiderop; C Hof man; H M Lindhoudt; W P Smulders: L Schenk: W 3 v d Vliet; I van Wasbeek. TIMMEREN: T J van Boerum; R de Grot; W Huisman; A v d Lee; P S v Leeuwen; A Moerman; C v d Perk; R Ploeg; C Renzen; J van Santen; J Schenkel: T Vink; W v Wit- senburg. SCHEEPS-TIMMEKEN: A de Bruijn; C van Dijk; J du Mortier; H van. Vliet; Cvd Zwan. MEUBELMAKERA van Buuren; C J KJlnte; J Louw- de uitbreiding van Maassluis sedert de eerste Mavo-tentoonstelling in 1947. Hij deed een beroep op de leden van de middenstandsverenigingen de uitbreiding der gemeente oplettend te volgen en zich daarbij aan te passen. Na een korte inleiding stelde de loco burgemeester de vraag hoe de ontwik keling van Maassluis zal gaan. Hij meende met een zeker optimisme de toekomst van Maassluis te mogen tege moet zien. Het is opvallend, dat de be langstelling ook in industriële krin gen voor Maassluis de laatste tijd groeiende is. Het verschijnsel doet zich voor. zeide spreker, dat de naam „Maas sluis" in brede kring thans geheel an ders wordt ge-accentueerd dan enige ja ren geleden. De heer Vari der Snoek meende, dat de toekomstlijnen van de mogelijke ontwikkeling zich op dit mo ment moeilijk laten bepalen. Zij zijn in ieder geval meer in het oog lopend dan voorheen. Zo was de aanwas van de bevolking hoewel bescheiden vorig jaar groter dan in de voorgaande jaren. Spr. stelde vast, dat ook in het kader van de woningbouw de belang stelling voor Maassluis toeneemt. Hij noemde woningbouw en middenstand on losmakelijk, terwijl daarnaast ook de industriële ontwikkeling in de gemeente voor de middenstanders van groot be lang is. Het zijn niet alleen deze vraagstuk ken, aldus spreker, die de aandacht van het gemeentebestuur vragen. Zeer in het bijzonder vestigde hij de aan dacht op de samenwerking op verschil lend terrein, die groeiende is tussen na burige gemeenten en hij noemde daar bij Maasland en Vlaardingen. Ook ves tigde spreker de aandacht op Rotter dam en noemde in dit verband het Bot lekplan, waar de industrie reeds een enorme vlucht heeft aangenomen. Thans, zei spreker, nog slechts op"papier, maar de tijd is niet ver meer, dat de silhou etten van de scheepswerven en zware industrie aan het Maassluise havenhoofd zichtbaar zullen worden. Hij achtte het niet uitgesloten, dat ook Maassluis van deze ontwikkeling binnen haar poorten tastbare resultaten te zien zal geven. De loco-burgemeester stelde vervolgens de vraag of Maassluis om slechts één. aspect te noemen in de toekomst zal moeten meehelpen om woongebied- te creëren voor een gedeelte van de duizenden arbeiders, die straks aan de overkant van de rivier een bestaan zul len vinden. De ontwikkeling gaat snel en spreker noemde het niet alleen zaak, dat de gemeenten samenwerking zoeken, maar ook. de individualistische midden stand zal tot plaatselijke samenwerking moeten geraken om de bronnen, die in de industriële sector aangeboord wor den, volledig tot -ontwikkeling te kun nen brengen. Met instemming consta teerde de heer Van der Snoek, dat op deze tentoonstelling de bundeling van de middenstandsverenigingen „Samenwer king" en „De Hanze" realiteit is. Deze tentoonstelling getuigt van durf en on dernemingsgeest van een levende orga nisatie, die aller steun verdient. Ten slotte feliciteerde de loco-burge meester de voorzitter met het initiatief van het centraal bestuur der beide plaatselijke middenstandsverenigingen. Hij hoopte, dat de leuze „Koopt in Maassluis" in de komende dagen met succes bekroond moge worden, opdat deze tentoonstelling zal- beantwoorden aan de gestelde verwachtingen, en ver klaarde de tentoonstelling voor geopend. De tentoonstelling is op attractieve wijze ingedeeld en ondanks de beperkte ruimte, zijn 22 standhouders, die de voornaamste branches van de plaatse lijke middenstand vertegenwoordigen, ondergebracht. Een keurcollectie van allerlei artikelen maken deze expositie zeer aantrekkelijk en het loont de moei te haar te gaan bezichtigen. Het was na de opening al direct een gezellige drukte, die in de avonduren nog toenam. De tentoonstelling blijft tot zaterdag a.s. des avonds elf uur geopend. Een gehimzinnige terreurgolf vaart door Roemenië, waar mensen geëxecu teerd worden en de UJken op straat lig gen als waarschuwing aa nhet publiek, aldus wordt vandaag vernomen. Betrouwbare woordvoerders, die zei den de berichten gecontroleerd en nog eens gecontroleerd te hebben uit hoofde ,van hun ongelooflijkheid", beweren, dat to de afgelopen maanden klaarblijkelijk nonderden mensen geëxecuteerd zjjn om de bevoling te intimideren. Uitslagen van de wedstrijden. gesneeM het Jeugdkampioenschap van de KotwJ® se Schaakbond. ««aai. Tweede ronde: A Monshouwer m dreebt- J v d Beukei (Berkel) i-o SN Vijfde ronde: J de Jong (Dordrecht houder)-A K P Jowgsma (Rotterdam! n?' P P Roorenbeek (Schiedam)-A Monsh™»1' 1-0: J v d Beukel-G Beekman <Gouda?wr De wedstrijd Is geëindigd ronder dat i' beslissing omtrent het kampioenschap i( vallen. Samen op de bovendste plaate*\r digden Jongsma en Roozenbeek m.» punt uit 5 partijen Zij zullen een b3 singswedstrijd van twee partijen .i.i„ Hierna volgen J. de Jong met 2 5t Hu*"- A Monshouwer met l punt uit 3 Y J \- Beukei met 1 pt uit 5 en G Beekman 0 pt uit 4. «"man mtt De directeur-generaal van de voedsel voorziening Ir. J. A. P. Franke heeft vanmorgen in aanwezigheid van een groot aantal genodigden de achtste Rotterdamse Krnidenlersbeurs, de „ROKA 1956" In het Ahoy'-gebouw officieel geopend. Meer dan tweehonderd stands, waar van negen buitenlandse, zijn in de twee hallen ondergebracht. De gehele expositie maakt een bijzonder verzorgde indruk en vooral aan de opbouw en de Inrichting van de stands is de uiterste zorg besteed. De beurs zal tot en met vrijdag 9 maart geopend zijn. Passiemuziek in de Immanuelkerk. Het 13e concert, dat zaterdag 10 maart in de Immanuelkerk te Maassluis, ge geven wordt, zal in het teken staan van de lijdensweken. Uitvoerenden zijn: het Vlaardings da meskoor „Vivezza" o.l.v. mevrouw K. Verhoeff-Thorn; mevrouw Thea Corbeth, alt en Koos Bons, orgel. Uitgevoerd worden werken van Bach, Handel, Fergolesi. Mendelssohn, Schu bert e.a. Verder is er samenzang. De Anti-Rev. kiesvereniging „Vreest God, _eert de Koning" te Maassluis hield "vrijdagavond in het Tehuis voor Zeelieden haar jaarvergadering. Onder de ingekomen stukken bevond zich het advies van het Centraal Comité, inzake de kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezing. Na bespreking ging de vergadering accoord met de voor gestelde rangorde en namen. Bij de be stuursverkiezing werd de mededeling edaan, dat de secretaris, de heer 'J. Lothuizen om gezondheidsredenen niet herkiesbaar was. Herkozen werden de heren D. de Heer en K. Renzen, ter wijl in de vacaturen Lanser en Rothui zen werd voorzien door de benoenyng van de heren M. G. Verploegh en J. v. d. Burg Jzn. De heer D. de Heer hield een cau serie over Wettelijke Ouderdomsvoor ziening. Spr. schetste de jarenlange strijd, die aan de.indiening van het hui dige wetsontwerp voorafging en herin nerde aan het werk van dr. Kuyper in de jaren 189195. De verzekeringswet ten van minister Talma, wiens ontwerp ouderdomsvoorziening was aangenomen, ondanks de hevige tegenstand van li beralen en s.öa.p., schiepen een storm loop tegen het toenmalige kabinet. Toen dit 'kwam te vallen, werd het ont werp -ingetrokken. Voorts herinnerde spreker aan het werk van ds. Sikkel Slotemaker de Bruine en Aalbexse. Na de oorlog kwam in 1947 de Noodwet Drees tot stand en eerst nu, is er een ontwerp bij de Tweede Kamer inge diend op advies van de in 1951 inge stelde S.E.R. Spr. juichte dit ontwerp toe en ziet daarin een bekroning van het werk van minister Talma. De ver zekeringsgedachten zijn er in verwe zenlijkt. Vervolgens liet spreker ver schillende bepalingen van het wetsont werp de revue passeren en had op een aantal punten kritiek. Met name op ar tikel 60 voorziet spreker zelfs algeme ne kritiek en verwachtte dat de Tweede Kamer nog wel enige wijzigingen zal aanbrengen; ook voor kleine zelfstan digen. Op deze causerie volgde een ge animeerde bespreking, waarbij meerde re bezwaren tegen het wetsontwerp naar voren kwamen. De verkiezingsactie maakte op deze vergadering eveneens een punt van be spreking- uit en het bestuur drong op aller medewerking aan. Nuts-spaarbank, Naast januari, waar in 283,000.werd gespaard, gaf de maand februari wederom een flinke stijging van de spaargelden te zien. Er is namelijk 140.324.meer ingelegd dan terugbetaald, waardoor per 1 maart aan 14.758 inleggers ƒ8.263.740,ver schuldigd was. Er zijn in februari 324 spaarbusjes ge ledigd, waarmede 6.233.— gespaard werd. Door de jeugd is in 3805 posten 12.892.ingelegd. Zondagmorgen ln alle vroegte moest een Haagse agent van politie van zjjn pistool gebruik maken bfj de arrestatie van een korporaal van de Luchtstrjjd krachten, die zich in de Boylestraat ver dacht had opgehouden. De korporaal kreeg een schotwond in een van z(jn be nen. Na verbonden te zijn werd hfj over gegeven aan de koninkl. marechaussee. Een agent van politie en een adspirant- agent kwamen zondagmorgen omstreeks half vijf op hun surveillance in de Boyle straat. Zij hadden opdracht speciaal te letten op mogelijke diefstallen uit ge parkeerd staande auto's. Toen iemand in burger naderde, die op een fiets zonder verlichting reed, zagen de twee mannen dat de man plotseling afstapte, zijn fiets tegen een gevel zette, rondom enkele auto's liep en. daarna weer opstapte. Even verder in de straat stapte de man weer af en daarna reed hij terug. De politieagenten besloten de man, van wege zijn vreemde gedragingen, aan te houden. Zij deden dit, maar de burger zeide, dat de twee politiemannen, die niet in uniform waren, geen verklaring behoefden over zijn gedrag. Nadat de agenten zich gelegitimeerd hadden, bleef de man bij zijn weigering, ook wilde hij zijn naam niet opgeven. De politieman nen wilden de man daarop meenemen naar het politiebureau. Hiertegen ver zette hij zich en er ontstond een scher mutseling, waarbij een der agenten, die met de kolf van zijn pistool sloeg, aan de hand verwond werd. Toen het duide lijk was, dat de aanhouding niet zonder meer zou gelukken, losten de beide po litiemannen ieder twee waarschuwings schoten in de luc-ht. De man zag kans, zich los te rukken en verdween door een deur van een woning, welke geopend was na het lossen der schoten. De agent en de adspirant-agent zagen kans de man nog te pakken en weer op straat te trekken, maar opnieuw rukte hij zich los. De adspirant-agent ging hierop assis tentie halen, terwijl de agent de wacht betrok voor de deur van de woning. Even later kwam de man naar buiten, met een rijlaars in de hand. Hy wilde de agent hiermede te lijf. Deze wist te ontwijken en trok opnieuw zijn pistool. Daarmede schoot hij de man in een der benen. De kogel veroorzaakte een vlees wond. Spoedig hierna kon de weerbarsti ge aangehouden worden, omdat inmid dels versterking per jeep gearriveerd rVaÜ' man, die de 21-jarige korporaal L. S. bij de Luchtstrijdkrachten bleek te zyn, werd overgebracht naar het zieken- huis aan de Zuidwal. Na verbonden te zijn werd hij overgegeven aan de mare chaussee. Ir. Franke, die na een korte toespraak van de voorzitter van de beurs de heer J. van Es, het woord verkreeg weei er op^ dat de voedselvoorziening» industrie steeds meer op de voorerS treedt. Het duidelijkst blijkt dit K feit. dat 70 procent van de totale produktie aan land- en tuinbouw, artikelen zijn afzet vindt op de binnen, landse markt. Daarnaast wordt de vraag naar sn«l bereidbare produkten groter Bovendien gaan de kwaliteit en de aard van de verpakking een grotere rol spelen. Deze regelmatig voortgaande ver andering in de vraag moet gepaard gaan met een gezonde ontwikkeling van het distributie-apparaat, aldus ir Franke. Spr. vestigde daarom de aan' dacht op het grote nut. maar ook oo het gevaar van vestigingsregelingcn Het doel van deze regelingen is het beter voor zyn taak geschikt mak«n van de groot- en kleinhandelaar Bij dit alles, ging spr. verder, blijft het van belang dat ook de kruidenie» zoveel mogelijk het persoonlijk contact met zijn afnemer in stand houdt M"n moet ten allen tijde waken 'tegen mechanisering van de kruidenier zeil De ROKA achtte spr. een manifestarte van het allergrootste belang voor de levensmiddelenvoorziening. Men dient echter loyaal te staan tegenover een eerlijke concurrentie van buitenlandse bedrijven op de markt Het zoveel mogelijk vrij binnenlaten van produkten uit het buitenland is daarbij een extra stimulans voor 0,12e eigen bedrijven. Voor het moderne levensmiddelen- bedrijf is het vanzelfsprekend even. noodzakelijk, dat men een goed over- zicht krijgt van datgene, wat geboden wordt Het is daarom begrijpelijk dat de ROKA in de afgelopen acht jaren is uitgegroeid tot een beurs van nationale en internationale betekenis. Na deze woorden verklaarde ir. Franke de beurs voor geopend. Het officiële gezelschap, onder wie-de burgemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum, wethouder J. Meer- tens, de voorzitter van de Kamer van Koophandel, mr. K. P. v. d. Mandele, politie-autoriteiten en vertegenwoor digers van buitenlandse regeringen en uit het bedrijfsleven, maakte ver volgens een rondgang over de beurs. vrydag aanstaande is uitgeroepen als dag voor de groothandel. De Glazen Zaal op de beurs is inge richt als bioscoop. Verschillende bedrijfs films, waarvan de reclamefilm „In de hoofdrol" vanmorgen als première draai de, zullen vertoond worden. Zaterdag heeft de Nederlandse am bassadeur in Engeland, mr. D. U. Slik- ker, in de „Graves art gallery" te Sheffield een tentoonstelling van wer ken van Nederlandse meesters geopend, waarmee tevens de „Nederland in Sheffleld"-week werd Ingeluid. Van de 62 tentoongestelde werken zijn er 52 uit Engelse openbare en particu liere verzamelingen. De tentoonstelling omvat voorts tien door het Rijksmuse um in bruikleen afgestane schilderijen, die in Engeland nog niet eerder te be zichtigen zijn geweest. Nadat hij de tentoonstelling had ge opend, begaf de Nederlandse ambassa deur zich naar het museum Weston Park voor de opening van een. tentoonstelling van een maquette van het Delta-plan en een maquette van de Zuiderzee-werken. De tentoonstellingen zijn georgani seerd door de gemeenteraad van Shef field, vooraanstaande industriëlen en verenigingen. Tijdens de Nederlandse week zullen Nederlandse produkten in de winkels ge- etaleerd zijn. Ook zullen Nederlandse films worden vertoond. In vele wijken van Sheffield hangen Nederlandse vlag gen uit. Een Globemaster van de Amerikaan se luchtmacht met 17 personen aan boord is in de buurt van IJsland ln de Atlantische Oceaan gestort op bijna de zelfde plaats waar het toestel een week* geleden ternauwernood aan een ramp is ontsnapt. Een weerschlp heeft wrak stukken van de verongelukte luchtreus ontdekt. Van de inzittenden is nog geen spoor gevonden. Ervaren piloten vermoeden dat ijsvor- ming de oorzaak is van de ramp. s-GRAVENHAGE 5 maart. Heden waren waren aai de markt met verse vis de los sers Sch S met f 16.180: Sch 56 met f 6 040; Sch 333 met f 8.340; Sch 248 met t 9.020; f Cï met. 6J?'S0- Sch 314 met f 8.850; Erh 200 met f 7,200; Sch 195 met f 2.550 .onderbroken, reis). Notering verse haring: f 18.60 tot f 20.80 per kist van 50 kilo. Met groot leedwezen geven wij kennis van het plotse ling overlijden, ten gevolge van een ongeval, van onze gewaardeerde Medewerker en Collega, de Heer Zijn nagedachtenis zal bij ons in ere blijven. Directie en Personeel van Openbare Werken der Gemeente Delft. Delft, 3 maart 1956. De Westduitse minister voor Atoom- kwesties, Strauss, heeft in een rede ia de Beierse stad Erlangen een aanval gedaan op de Sowjet-ambassadeur Zo- rin, die hü „de specialist nummer een voor het effenen van de (communisti sche) weg naar de macht" noemde, Volgens Strauss had Zorin indertijd ais Sowjet-ambassadeur te Praag door het loggen van een „tijdbom" Tsjechoslowa- kije tot een communistische 6taat ge maakt. De minister sprak voorts over ..zekere industriëlen in Noord-Duitsland". die van mening zijn dat bondskanselier Adenauer zo vlug mogelijk moet ver dwijnen, zodat zij zaken met communis tisch China kunnen gaan doen. Hij doel de hierbij kennelijk op de staat Noorü- rijn-Westfalen, waar kortgeleden de vrije democraten tezamen met de so cialistische oppositie de partijgenoot van de bondskanselier Karl Arnold ten val hebben gebracht. De toenemende welvaart ea de ver hoogde koopkracht doen het vleesver bruik In Nederland stijgen. In werd ongeveer 35 kg vlees per hoofd van de bevolking gebmlkt tegen 38 kg in 1954. Een voorlopige schatting voor 1955 stelt 40 kg als gemiddeld verbruik vast. "Wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd is met ingang vaa 1 Mei a.s. emeritaat verleend aan as. B. Peijsel, predikant van de herv. ge meente te Wartena en Warstiens en aan ds. R. Riphaagen. herv. predikant te Zutphen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2