Pachtprijsheleid M REGERING CONCLUDEERT IN Opening van zaken in uitvoerige nota Maasdorpen last m v Vakcentralen besluiten hun standpunt te handhaven ENGELAND BIEDT CYPRUS ZELFBESTUUR AAN 4 Londen roept vijftien officieren terug r Geen overeenstemming met werkgevers „Onjuiste indruk door pühlikaties" Laatste inzameling bracht f 5.2 mil j. op Arleidersparadijs Weer overzicht Negerarts vermoord Vliegtuig van Israël neer; Malenkow binnenkort naar Londen DINSDAG 6 MAART 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3326 Weerbericht D M NA ONTSLAG VAN GLVBB PASJA Burg. Schokking dient klacht in bij Tuchtraad van Journalisten Nieuw Israëlisch- Egyptisch incident Nota van Eisenhower aan Boelganin Indonesië zal handelen naar eigen inzicht Zaak-Jungschlaeger O jVj AAR HET OORDEEL van de regering bestaat voor enigerlei stap ter bevordering, dat mr. F. M. A. Schokking als burgemeester van 's-Gravenhage zou aftreden, geen aanleiding. Dit schrijft de minister van Binnenlandse Zaken in een nota aan de Staten-Generaal naar aanleiding van de geruchtmakende publikatie in het Haagsch Dagblad over de zogenaamde zaak-Hazerswoude. De regering, ver trouwt, dat de schade, die door deze publikatie aan het gezag in het algemeen en aan dat van mr. Schokking in het byzonder onvermij delijk wordt toegebracht, door de opening van zaken, die in de nota wordt gegeven, zoveel mogelijk wordt gereduceerd. De regering heeft haar oordeel gebaseerd, op een onderzoek naar de zuivering ten aanzien van mr. Schokking. Voorts op een advies nopens de vraag welk standpunt de regering zou moeten innemen, dat werd uitgebracht door mr. dr. J. Donner, president van de Hoge Raad, dr. E. H, Ebels, oud-commissaris der Koningin in Groningen, en dr. L. Neher, oud-directeur-generaal der P.T.T. VALSTRIK ONZEKER Zie verder pagina 3. 3=§^- Stichting 1940-1945 Advertentie ACHTERSTAND LOONSOM 6 Zie verder pagina 3 Rotterdam; Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kïachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Adm. TeL 114402 Kïachtendienst 18.30—1930 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 J? cent P® Yeek» f 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting geldig tot Woensdagavond: MINDER KOUDE NACHT. Veel bewolking met tijdelijk enige regen. Matige tot krachtige Zuidwestelijke wind, later ruimend naar West of Noordwest en afnemend. Vooral in de nacht zachter. ZON EN MAAN. 7 maart zon op T.15. onder 18.32. maan op 4.39. onder 13.20. Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT het er tegenwoordig EN heeft nogal eens over dat iedereen de hem toebehorende portie in de geste gen welvaart moet hebben Wie daarover nadenkt ontdekt tel kens dat er groepen zijn, die niet slechts die portie in de gestegen wel vaart niet krijgen, maar die door over heidsmaatregelen een belangrijk stuk van de welvaart die aan de stijging voorafgaat, moeten derven. Onder degenen die tot deze groepen behoren, nemen de verpachters van landbouwbedrijven een belangrijke plaats in. E pachtprijs, die de verpachter ontvangt, behoort te omvatten de z.g. eigenaarslasten (waaronder te verstaan zijn onderhoudskosten, af schrijving en assurantie van bedrijfs gebouwen, grond- en waterschapslas ten, rente voor het in bedrijfsgebou wen geïnvesteerde kapitaal) en de rente voor de grond. Sinds 1938 zijn de pachtprijzen glo baal ongeveer 70 pet. gestegen terwijl het prijsniveau als geheel in Neder land sinds 1938 met ongeveer 200 pet. is gestegen. Dat heeft tot gevolg dat de pachten te laag geworden zijn. De eigenaars- lasten eten de pacht in de praktijk in sommige gevallen geheel op, ja de pacht schiet soms te kort om de eige naarslasten te voldoen gelijk het be hoort. Dat wreekt zich dan in het on derhoud der gebouwen dat achterwege blijft. De rente van het in de landbouw geïnvesteerde kapitaal, dat ter be schikking van de eigenaar moet ko men en waarvan vele eigenaars moe ten leven, is dientengevolge in het al gemeen gesproken te laag geworden. EN kan dit met cijfers demonstre ren. De eigenaarslasten kunnen over 1938 geschat worden op bedragen van 40.- tot ƒ45.- per ha. In diezelfde tijd varieerden de pacht prijzen, al naar dat de kwaliteit van de grond was. van 55.- tot ƒ00.- per ha. Over 1951/52 zijn de eigenaarslasten, bij normaal onderhoud, vast te stellen op bedragen van 125.- tot 140.- per ha. terwijl de gemiddelde pachtprij zen Varieerden van 90.- tot 135,- per ha. Hieruit ziet men hoezeer het rende ment van de grond is gedaald. In het algemeen kan men zeggen dat het te laag is. In bepaalde gevallen kan men zelfs zeggen dat er geen rendement is of dat er zelfs geld bij zou moeten. In dien men het onderhoud behoorlijk verzorgde. Van vernieuwing, die toch op haar tijd ook plaats moet vinden is dan helemaal geen sprake. Deze situatie is om twee redenen dus onbevredigend. In de eerste plaats omdat hier van onrecht jegens grond eigenaars gesproken moet worden. On recht, want deze te lage pachten zijn het gevolg van de beheersing der pach ten van overheidswege. In de tweede plaats is deze te lage pacht economisch niet verantwoord omdat daardoor de instandhouding van het .agrarische produktieapparaat te kort komt. DE oorzaak van deze onbevredigen de situatie ligt in het garantie- prijsbeleid der regering, dat te eenzij dig is afgesteld op de belangen van de; pachters en waarbij onvoldoende reke-j ning wordt gehouden met de belangen van de verpachters.De garantieprijs voor de basisprodukten bevat een on voldoende vergoeding voor het grond en gebouwenkapitaal. Men kan begrip hebben voor de moeilijkheden der regering in dezen. De prijzen der landbouwproduktenj hebben onmiddellijk er in belangrijke mate betrekking op de eerste levens- kosten van heel onze bevolking en daarmede op het loonpeil. Wie naar stabiliteit in lonen en prijzen streeft een op zichzelf zeer prijzenswaardig streven zal met schrik denken aan het verhogen van de garantieprijzen- Maar men zal zich toch langzamer hand moeten gaan realiseren dat een regeling van de pachtprijzen, die als gevolg van deze garantieprijzen, aan de verpachters een redelijk rendement van hun eigendom ontneemt, niet als duurzame regeling gehandhaafd kan blijven. Het is economisch ongezond wan neer in de prijzen een onvoldoende rente van kapitaal is gecalculeerd. En daardoor wordt aan eigenaars boven dien onrecht aangedaan. Wie in dit verband aan eigenaars denkt behoeft heus niet aan kapitalisten te denken. Men heeft hier vaak te maken met mensen, die voor de oorlog'net kon den rondkomen van de opbrengst van de pacht, maar die nu van de op brengst zwaar armoe lijden. Men kan dan wel zeggen: Laten ze hun boerderij verkopen, maar dan hebben zij te maken met de beheer sing van de verkoopprijzen van rege ringswege, die verkoop vaak onaan trekkelijk maakt. Geen van aanleiding tot aftreden burgemeester Sehokking AN dit hele verhaal blijft over dat hier mensen gedupeerd worden omdat hier van overheidswege prijzen worden vastgesteld die uit overwegin gen van recht en economie niet te handhaven zijn. Dergelijke problemen hebben wij ®ok bij het huurbeleid. Daar ziet men ook vrij algemeen het ongezonde van de situatie in en is het z':. an naar aanpassing als onvermijdelijk erkend. Wij menen dat ditzelfde van het pacht- Vraagstuk moot worden gezegd. Het zal nodig zijn dat in de toekomst öeze ongezonde elementen, die nog het Dit advies werd gegeven na kennis neming van de dossiers, betrekking heb bende op de zuivering- en op de straf vervolging van de opperwachtmeester te Hazerswoude, H. Koren, aangevuld met enkele verhoren en gevolgd door een bespreking met burgemeester Schok king. In het advies wordt het voorval te Hazerswoude (het gebeurde ih oktober 1942) uitvoerig beschreven. Mr. Schokking had in augustus 1942, toen hij ontslagen werd1 als burgemeester van 's-Gravenzande. na grote aarzeling op verzoek van de waarnemend com missaris van de Koningin mr. Bolsius en op aandrang vanuit de gemeente Hazerswoude, het burgemeesterschap van die gemeente aanvaard. Een man en een vrouw met een doch tertje waren ingetrokken bij een in gezetene van Hazerswoude. De man en vrouw hadden de gereformeerde predi kant ds. Heuzeveldt een bezoek gebracht en gezegd; dat zij als joden in Hazers woude een toevlucht hadden gezocht. Zy verzochten hem de burgemeester van hun aanwezigheid in kennis te stellen opdat deze zou zorgen, dat hun niets ge schiedde. De predikant had dit vreemd gevonden en aan dit verzoek geen gevolg gegeven. Toen echter. de mpn opnieuw bij hem was gekomen» omdat hem door de politie naar zijn persoonsbewijs was gevraagd, ■besloot de predikant in overleg met de politieman Plaizier de burgemeester in te lichten. Men kwam tot de conclusie, dat dit een vreemd' geval was: het gezin ver toonde zich herhaaldelijk op straat en het verzoek aan de predikant om de burgemeester van. het onderduikadres in kennis te stellen deed heel wonderlijk aan. Dit wekte de gedachte aan provo catie. Mr. Schokking dacht aan een voor hem gezette val, in die zin, dat het be trokken gezin naar Hazerswoude was gedirigeerd met de opdracht zich zo te gedragen, dat eventueel achterwege blij ven van maatregelen door de burge meester tot een klacht bij de Duitsers zon kannen leiden. Mr. Schokking besloot de politieman Plaizier opdracht te geven zich naar het betreffende gezin te begeven,, doch zo, dat het gelegenheid zou krijgen .tijdig te vluchten. Plaizier begaf zich op weg met zijn collega Koren. Zij kwamen het echtpaar echter onderweg tegen. Koren herkende de man. Man en vrouw wer den meegenomen en in de politiecel ge zet, waarna op initiatief van Koren ook het dochtertje en de man die hun onder dak verschafte in bewaring werden ge steld. Van deze arrestaties Is vervolgens de S.D. in Den Haag in kennis gesteld. Door wie dit is gebeurd is onzeker ge bleven. De burgemeester, wie de zaak door de wijze waarop zijn opdracht was uitge voerd, uit de hand* was gelopen kon moeilijk overzien wat hem te doen stond. Hij was in Hazerswoude nog weinig ge oriënteerd; de politiemensen waren hem als politiek, resp, persoonlijk onbetrouw baar beschreven. Hij stelde zich ten slotte in verbinding met de Leidse ille galiteit die hem echter ook niet kon raden. In de gedachte bier met een val te doen te hebben werd de burgemeester gesterkt, omdat van de zijde van de Duitsers op het bericht van de arrestaties niet werd gereageerd en,hem ter ore kwam, dat de-arrestanten, ofschoon"-hun opsluiting zo zou zijn, dat zij hadden kunnen vluchten, van die gelegenheid geen gebruik maakten. Zo heeft hij na enige dagen de S.D. opgebeld, die hem toen opdroeg de mensen naar 's-Graven- hage te doen overbrengen. Dit is ge schied. ■<T xc --'f#* ,'~4 Z* "yswl Talrijke Maasdorpen hebben last van het water gekregen tengevolge van de snelle teas van de Maas. Op de bovenste joto: schuitjevaren door het dorp. Er naast: hel geïsoleerde Itteren. De Maas is inmiddels weer aan het sakken. DE drie vakcentralen hebben vannacht de volgende verklaring afgelegd: De besturen der drie vakcentralen, het N.V.V., de KA.B. en het C.N.V. hebben zich heden, zowel elk in eigen kring, als. gemeenschap pelijk beraden over het opnieuw aforeken van het overleg in de Stichting van den Arbeid. Voorts hebben zij aandacht geschonken aan de wijze, waarop de centrale werkgeversorganisaties gemeend hebben de pers te moeten informeren over de betekenis van de wederzijdse voorstellen. Zoals bekend heeft het overleg opnieuw een aanvang genomen op woensdag 29 februari na een algemene gedachtenwisseling werd over eengekomen, zich voor de verdere besprekingen te baseren over de „stichtingsaanbeveling voor juli 1955. Dit betekende, dat 'dé basés HIa énlllb f onderhandelingen.'De technische eonirnis- van het S.E.R.-rapport. alsmede de ver schillende daartussen met inbegrip van de zogenaamde vertragingsfactor nader dietóden te worden bezien. Daartoe werd een kleine technische commissie be noemd, die zo spoedig mogelijk een eens' luidend advies moest trachten op te stellen, dat zou kunnen fungerenals cijfermatig uitgangspunt voor de te voeren Het hoofdbestuur van de Stichting 1940 —1945 deelt ons mede: De laatste grote inzamelingsactie, be gonnen rond de Meidagen 1955 bjj ge legenheid van bet feest van 10 jaar be vrjjd Nederland, is een groot succes ge worden. Het gestelde doel, nl. het bijeenbren- gen van het door de Stichting nog be- nodigde bedrag van "rijf miljoen gulden, is volledig bereikt. Op 31 december 1955 was bijeenge bracht of toegezegd, een bedrag van ruim 5,200.000, Het hoofdbestuur dankt het gehele Nederlandse volk en allen in binnen- en buitenland, die hun goede krachten aan deze inzamelingsactie hebben gegeven, voor dit prachtige resultaat en spreekt daarbij de hoop uit, dat de vaste contri buanten de stichting ook in de toekomst trouw zullen blijven door het betalen van hun jaarcontributie. Bij de berekeningen welke gemaakt werden voor het vaststel len van het benodigde kapitaal, werd op een jaarlijkse contributie-opbrengst van 500.000,— gerekend. Door het slagen van de inzamelingsactie is de Stichting 1940—1945 in staat gesteld, haar arbeid, welke nog op 15 tot 20 jaar wordt begroot, tot een succesvol einde te brengen. -ij i 5 Gistermorgen brak er een hevig uitslaande brand uit, door het ontploffen van een tank met creosootolie, in het Houlbereidingsbedrijf van de Nederlandse Spoorwegen aan de Kilkade te Dordrecht. Het bedrijf brandde practisch geheel uit. De schade beloopt in de tienduizenden. OMgsewu gasahhs HAZETfABRIËKBN TE ZEVENBERGEN loon- en prijsbeleid op bedenkelijke ■wijze ontsieren, te verwijderen. Engeland heeft gisteren Cyprus „een grote mate van zelfbestuur op dit ogen blik aangeboden." De minister van Koloniën, Alan T. Lennox-Boyd, maakte dit bekend in een rede voor het Lagerhuis te zamen met een witboek, waarin tot in bijzonder heden verslag wordt uitgebracht van de onderhandelingen van Engeland met Cy prus. De Britse regering heeft bekendge maakt, dat de onderhandelingen met aartsbisschop Makarios. de leider van de beweging voor aansluiting van Cy prus bij Griekenland, zijn vastgelopen op de volgende punten: 1. De eis van onmiddelijke amnestie voor alle politieke gevangenen. (Enge land wil. als de rust hersteld zal zijn, slechts de gevangenen loslaten, die zich niet aan gewelddaden of illegaal wapen bezit hebbep schuldig gemaakt). 2. De eis van volledige bevoegdheden op binnenlands gebied. (Engeland wil, behalve het beheer van de defensie en de buitenlandse betrekkingen, ook het toezicht op de binnenlandse veiligheid behouden). 3. Eisen van Makarios, die erop neer komen, dat de Griekse bevolkingsgroep op Cyprus viermaal zoveel afgevaardig den in de nationale vergadering krijgt ais de Turkse minderheid. (Viervijfde van de 500.000 Cyprioten, is van Griek se afkomst). Op een persconferentie verklaarde mi- nister Lennox-Boyd nog dat aartsbis schop Makarios „evenzeer schuldig is aan 9e op Cyprus begane gewelddaden, alsof hij er zelf aan had meegedaan, daar hij geweigerd heeft zijn grote invloed aan te wenden, om geweldpleging te voorkomen." In antwoord op vragen deelde de'minis ter mede, dat zeventien Britse militai ren op Cyprus „in koelen bloede lafhar tig zijn vermoord" waaraan hij toe voegde: „radio Athene heeft deze on voorstelbare misdaden toegejuicht." De minister besloot met: „Groot-Brit- tannië zal er immer naar streven de 500.000 Cyprioten een grondwet te schen ken, die hen zelfbestuur verleent. Doch dit kan niet geschieden, voordat orde en rust zijn hersteld." sie slaagde er in, een compromis tot stand te brengen. Dit compromis hield in, dat. overeenkomstig de in de S.E.K. gevolgde metbode de volgende percen tages van de achterstand werden vast gesteld: 1955 is 6 pet., 1956 is 4.2 pet. en 1957 is 1 of 2 pet. Het inlopen van deze achterstand van de loon- en salaristrekkenden kan echter in de praktijk slechts met een zekere vertraging tot stand worden gebracht. Zo werd bijvoorbeeld de destijds door de S.E.R. geconstateerde achterstand over het jaar 1954 pas door een maatregel per 1 oktober van dat jaar opgeheven. Ook thans moet met een zekere vertraging rekening worden gehouden. Wanneer men daarom de invloed van de vertragings factor 'in aanmerking neemt en de moge- HET blad van de Russische vakbe weging „Trud" heeft dezer dagen in een artikel gevraagd om herziening van de arbeidswetten, zo meldt Ass. Press uit Moskou. Volgens genoemd blad moet aan de volgende misstanden een einde worden gemaakt: 1. Het ten onrechte ontslaan van ar beiders. 2. De talrijke gevallen van verplicht, doch onwettig overwerk. 3. Het veronachtzamen door de vak beweging van de vastgestelde werk tijden. 4. Willekeur bij het ontslaan van ar beiders en kantoorbedienden. 5. Grove tekortkomingen van de hoofden van bepaalde ondernemingen die weigeren beslissingen van het ar beidshof met grote spoed uit te voeren. 6. Pogingen van sommige autoritei ten om de .arbeidswetten te omzeilen door het beginsel van de „plaatselijke toestanden" toe te passen. 7. Het achterwege blijven van de formele afschaffing van bepaalde ar beidswetten, die aanvankelijk alleen voor de duur van de tweede wereld oorlog golden. Elk verder commentaar bij zulk een waslijstje van ongerechtigheden is dunkt ons overbodig. Het is er nog verre vandaan dat aan de andere rijde van het ijzeren gordijn een arbeidersparadijs te vinden zou zijn. lijk geachte loonsverhogingen herleidt tot jaarbasis, zijn de volgende verhogingen van de totale loonsom mogelijk: 1955 is 2,5 pet., 1956 is 2,2 pet. en 1957 is 1 of 2 pet. Het zijn deze cijfers, die de centrale werkgeversorganisaties in hun voorlich ting aan de pers hebben gehanteerd en wel op een zodanige wijze, dat de niet- ingewijde lezer de indruk moet krijgen, dat over 1955 slechts een uitkering ineens van 2,5 pet. mogelijk is en over 1956 slechts een verhoging der lonen van 2,2 pet. (inclusief de differentiatie) mo gelijk zou zijn. Deze indruk is echter geheel onjuist. Het begrip .mogelijke verhoging op jaarbasis" betekent namelijk iets geheel anders dan het -in het S.E.R.- rapport gehanteerde begrip „achter stand".'' *«*'- -.*••- - De uitkering ineens over 1955 zal niet worden verstrekt over de totale Nederlandse loonsom. Zij zal bijvoor beeld niet worden uitgekeerd over be langrijke delen van die loonsom: over- werk, vakantietoeslag en dergelijke. En voorts zal helaas niet iedere werknemer voor deze extra uitkering In aanmerking komen. Men Is dan ook aan de veilige kant. wanneer men aanneemt, dat de uitkering ineens over 1955 slechts op 2/3 van de totale Nederlandse loonsom betrekking zal hebben. Wanneer der halve de vakcentralen twee weken loon of ongeveer 4 pet. over 1955 vragen, betekent dat in de praktijk nauwelijks 2,5 pet. van de totale loonsom. De burgemeester van 's-Gravenhage heeft een klacht doen indienen bij de Raad van Tucht van de Nederlandse Federatie van Journalisten tegen de redacteuren van het Haagsch Dagblad die verantwoordelijk zijn voor de publikatie omtrent het „geval- Hazerswoude" en de „verantwoording" van het Haagsch Dagblad daarom trent. De klacht is erop gegrond dat deze journalisten zich hebben schuldig gemaakt aan handelingen, welke de waardigheid van de stand der Nederlandse Journalisten schaden. Engeland heeft vijftien Britse offi cieren uit het Arabische Legioen te ruggetrokken. Dit is het antwoord van Engeland op het besluit van Jorda nië om Glubb pasja onverwacht te ontslaan alg bevelhebber van het Ara bische Legioen. Premier Eden heeft in het Lagerhuis uiting gegeven aan de Britse „teleur stelling en verontwaardiging". Hij zei, dat „officieren in actieve dienst niet gevraagd kon worden met hun taak voort te gaan" in een positie, waarin zij „geen werkelijk gezag" zouden heb ben. Over de toekomst van de Engelse officieren, die in Jordaanse dienst zijn, zal.met de regering van Jordanië wor den gesproken. Voorlopig zal deze laat ste groep dus nog in het Arabische Le gioen blijven dienen. Eden wilde nog niet meedelen of En geland in de toekomst het Arabische Legioen financieel zou blijven steunen. Wel zei hij, dat de Engelse regering de mogelijke gevolgen van de jongste gebeurtenissen in Jordanië ernstig be studeerde. Het Britse ministerie van Buiten landse Zaken schijnt na het ontslag van Glubb pasja tot de opvatting te zijn gekomen, dat een oorlog in het Midden-Oosten eerder van Arabische dan van Israëlische zijde dreigt. Algemeen wordt aangenomen, dat En geland zijn officieren thans heeft terug geroepen om te voorkomen, dat zij bij een eventuele Arabische aanval op Is raël ais zondebok zuilen worden ge bruikt. Het plotselinge ontslag van Glubb pas ja was het gevolg van het optreden van een groep „vrije officieren", die de steun van Koning Hoessein kregen, toen zij een einde wilden maken aan de Britse heerschappij over het Jordaanse leger. Dit hebben uitstekend ingelichte zegslieden, die uit Jordanië in Beiroet Een vooraanstaand neger-medicus te Dayton (Ohio) de 65-jarige James Harr- ston Gunn, is dit weekeinde vermoord, terwijl hij thuis naar de televisie zat te kijken. Een onbekende heeft door het venster van de huiskamer een schot op hem afgevuurd, dat dodelijk was. (Libanon) zijn gearriveerd, meegedeeld. Nu Glubb weg is, is de verdere roi van de „vrije, officieren" in de Jordaan se politiek nog niet duidelijk. Velen ver gelijken hen met de groep van kolonel Nasser in Egypte, maar tot dusver heb ben zij nog geen enkele poging gedaan ook de burgerlijke macht in Jordanië te grijpen. In de binnenlandse politieke verhou dingen is weinig veranderd. Alleen is koning Hoessein plotseling bijzonder populair geworden. DE BILT, dinsdag 10.00 uur. Er hebben zich de laatste 24 uur ingrijpende wijzigingen in de lucht drukverdeling voltrokken. Het hogedrukgebied, dat gisteren nog bij Ierland lag, is naar de noor delijke Alpenrand getrokken. Op het midden van de oceaan kwam een diepe depressie tot ontwikkeling en tenslotte verplaatste een by IJsland ontstane storing zich naar het noorde lijk deel van de Noordzee. Deze laatste verandering heeft in onze omgeving de wind naar het westen tot zuidwesten deen krimpen, zodat de aanvoer van polaire lucht werd beëindigd. In de voornacht daalde in Gelder land. Noord-Brabant en Limburg de temperatuur plaatselijk tot even be neden het vriespunt. Daarna dreven wolkenvelden bin nen, waardoor een verdere afkoeling werd tegengegaan. De Oceaandepressie stuurt thans uit de subtropen afkomstige lucht met een temperatuur van 12 tot 14 graden in de richting van Europa. Deze lucht bereikte vanochtend Ier land en zal de komende nacht ook tot Nederland weten, door te- dringen. Dit gaat gepaard met regenval en een krachtig» zuidwestelijke wind. Egyptisch en Syrisch luchtafweerge schut heeft gisteren gevuurd op Israë lische vliegtuigen waarvan één neerge haald werd. Een Israëlische militaire woordvoer- der deelde mee, dat Syrische ïnchtaf- weerkanonnen een licht Israëlisch toe stel, terwij het boven Israëlisch, grond gebied vloog, geraakt en zwaar bescha digd hebben. Het toestel moest volgens de woordvoerder een noodlanding ma ken in Qpper-Galilea. De piloot werd ge wond. Een verkenner van het Egyptisch, leger is» maandag gedood bij een tref fen met een Israëlische patrouille in het gebied van Hatzerim. ten Westen van Beersjeba. Twee verkenners wer den gevangen genomen, aldus een Is raëlische woordvoerder. Israëlische militaire waarnemers verklaarden, dat het incident, waarbij de Egyptenaren tot diep in Israël wa ren binnengedrongen, hernieuwing van Egyptische militaire activiteit achter de Israëlische linies zou kunnen bete kenen. Sedert september jl., aldus deze waarnemers, waren ten minste zes Egyptische verkenners naar men gelooft leden van zelfmoord- groepen gedood, verscheidene wa ren gewond en gevangen genomen. Een ambtenaar van het Britse mi nisterie van Buitenlandse Zaken, heeft gisteravond verklaard van de Russi sche ambassade vernomen te hebben, dat oud-premier Georgi M. Malenkow der Sowjet-unie binnenkort een bezoek aan Londen zal brengen. „Men heeft ons hedenmiddag mede gedeeld", zei deze ambtenaar, „dat Malenkow aan het hoofd zal staan van een delegatie der Russische electro- techniscne industrie, die de volgende maand naar Londen zal komen." De ambtenaar verklaarde, dat het bezoek van de delegatie sinds enige tijd verwacht werd, maar dat de Britse President Eisenhower heeft een nota naar Moskou gezonden, waarin hij er by premier Boelganin op aandringt gezamenlijk een begin te maken met een onlwapeningsprogramma. Deze brief van de Amerikaanse president is de laatst toegebrachte steek in het propaganda-duel, dat. de 2 mannen nu al maanden lang aan het uitvechten" zijn. President Eisenhower weigert in zijn boodschap in te gaan op premier Boelganins herhaalde voorstel voor een Sowjet-Amerikaans Vriendschaps verdrag en stelt zelf opnieuw zijn eigen ontwapeningsplan met weder zijdse luchtinspectie voor. regering er pas nu van verwittigd "was, dat een zo bekende autoriteit als Ma lenkow zou meekomen. Verondersteld wordt, dat dit het eerste bezoek van Malenkow aan het Westen is. De ambtenaar verklaarde, dat de Britse regering veel belang hechtte aan het feit, dat Malenkow een oud premier die half en half-in ongenade gevallen was toestemming gekregen had, een bezoek aan het Westen te brengen. De demissionaire premier van Indo nesië, Harahap, heeft verklaard, dat het Nederlandse protest tegen de .een zijdige opheffing van de Unie geen in vloed zal hebben op het Indonesische standpunt Wij zullen handelen: naar eigen inzicht of Nederland daaraan zijn goedkeuring hecht of niet, aldus Hara hap, d|e hieraan toevoegde: Wat willen, zij doen, zij kunnen ons toch niet dwin gen in één huis te wonen, de liefde kan toch niet van één kant komen? De Nederlandse ministerraad heeft zich gisteren wederom intens!*! bezig gehouden mei d» zaak-Jungschlseger Allo aspecten zijn daarbij in overwe ging genomen, meldt het A.N.P.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1