Pineau's politiek Radio-Athene wordt door Engeland gestoord Geen „Wehrmacht", maar een „Bundeswehr Liberalen vóór, ondanks breuk Brief naar de regering Hernieuwde pogingen om tot ontwapening te komen New Yorkse agent krijgt onze 100.000ste ex port fiets GROTE MEERDERHEID IN BONDSDAG Pineau over het communisme Wordt Makarios verbannen? Leeuw geplaatst op de Dam Mollet zal motie van vertrouwen vragen Billijk Verzoek Weer over zicht Onverwachts koninklijk bezoek aan plateelbakkerij te Gouda Nieuwste poppen- creatie Mollet zoekt steun bij communisten „Gouden" karretje in plasticzak WOENSDAG 7 MAART 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3327 H EisenJwiver antwoordt Boelganin Burgemeester Schokkmg wil liever geen demonstraties Nota over Sehokking in handen van vaste commissie Boelganin wil wel naar Washington Hooggerechtshof over- rassenscheiding f Prinses Beatrix hoos servies Wijziging Successiewet aangenomen Geldig tot donderdagavond, opgemaakt te 11.15 nar. ZWARE NACHTVORST Droog weer met vooral in het binnenland opklarin gen. Vannacht op vele plaatsen zware nachtvorst, morgenmiddag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Matige tot zwakke wind aanvankelijk Noor delijk, later uit uiteenlopende richtingen. O De aanvaarde voorstellen zijn de soldatenwet, waarin uitvoerig de rechten en de plichten van de toekomstige Westduitse soldaten zijn vastgelegd, en veertien wijzigingen of aanvullingen op de grondwet. Verder heeft de Bondsdag een voorstel van rechts om de oude naam „Wehrmacht" weer in te voeren, afgewezen. In plaats daarvan werd besloten, dat de Westduitse strijdkrachten de naam „Bundeswehr" zullen dragen. STEMMING Loononderhan.de lingen GEEN EED Interessant 4 (Van een onzer verslaggevers) OVER een week zal een agent van de New Yorkse politie op een goudkleurig Nederlands fiets je door deze wereldstad toeren. Deze nacht is dit karretje, verpaki in een transparante plasticzak, per K.L.M. naar de Verenigde Staten gezonden: het 100.000ste Neder ïandse exportrijwiel van na de oorlog. ZOV EN MAAN. 8 maart zon op 7.12 onder 18.34. msan op 5.08. onder 14.25. Botterdam; Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Graverihage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. TeL 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks nu Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT yN de internationale politiek zijn er I de laatste dagen te veel opvallen de dingen gebeurd van weinig vrolij ke aard. Het eerste is het feit, dat de Jor daanse regering de bevelhebber van het Arabische legioen, Glubb Pasja, het land uitgegooid heeft, want anders kan men dit ontslag en gedwongen vertrek van deze generaal, die zich voor de Jordaanse zaak toch veel verdiensten verworven heeft, nauwelijks noemen. Dit ontslag is een demonstratie van de groeiende Arabische eenheid. Een eenheid, die zich tegen het' Westen keert. En een eenheid, die daarom, per definitie, steun zoekt en ontvangt van Rusland. Wij zullen daar later nog wel eens op terugkomen. Daar zal, vrezen wij, trouwens in de toekomst nog wel re den te over voor zijn. DE tweede niet zeer vrolijke zaak Is de rede van de Franse minis ter Pineau. Pineau heeft zijn hart eens gelucht over het gebrek aan medewerking, welke Frankrijk van Amerika en En geland krijgt ,n verband rnet zijn moeilijkheden in Noord-Afrika. De En gelsen hebben daar al op geantwoord dat dit een niet gerechtvaardigde klacht is. Inderdaad heeft Frankrijk •wel enige steun van Engeland ontvan gen in verband met Noord-Afrika. En de Amerikaanse tegenwerking In de zen was wat minder dan "wij indertijd in de Indonesische kwestie ervoeren. Maar de Fransen hebben gelijk, om dat de hele politiek van Engeland en Amerika tegenover de Arabische lan den de Franse positie in Noord-Afrika ondermijnt. En de Fransen hebben ook gelijk als zij zeggen dat het behoud van een Franse positie in Noord-Afri ka voor de NAVO van essentieel be lang is en dat dit dan ook In de Britse en de Amerikaanse politiek moet blij ken. v WAT minder kunnen wij instemmen met Pineau's opvattingen omtrent een nieuwe politiek tegenover Rus land. Wat is het nieuwe daarin? Het ligt, ogenschijnlijk, op psychologisch gebied. Pineau wil in verband met Rus land meer op de vredelievendheid van de Westerse politiek wijzen dan steeds maar de klemtoon, leggen op.de mili taire macht van het Westen. Tegelij kertijd verklaarde hij voor 100 procent achter de NAVO-politiek te staan. Het is niet aan te nemen dat dit aan Ruslands doeleinden iets verandert. De Russen zullen dat praten over vre delievendheid ten hoogste aanmerken als een bewijs van zwakte en het zal hen derhalve in hun politiek alleeh maar schragen. Bovendien is dit praten over een vre delievende politiek niets anders dan een tegemoetkoming aan de Franse communisten. Wij kunnen ons niet voorstellen dat aet de politiek van een land sterker maakt, als men enerzijds wil vasthouden aan de NAVO-politiek tegenover Rusland en anderzijds de vijfde colonne van Rusland in Frank rijk zelf wil winnen. De politiek van het Westen is niet oorlogszuchtig, maar zij is gericht op een afdoende defensie tegen Rusland. Men schaadt dit duidelijke standpunt als men om verwerpelijke psychologi sche redenen de radicale tegenstelling verdoezelt DE vraag doet zich voor of het ge vaarlijke bondgenootschap met Mendès-France hier de Franse socia listen geen parten speelt. De politiek van het Westen tegenover Rusland is gebaseerd op de overtuiging, dat de vrijheid van net Westen tegenover Rusland gehandhaafd moet worden en gehandhaafd kan worden. Elke over weging die aan dat duidelijke stand punt te kort doet is als een dolkstoot in de rug. Wij hebben het gevoel dat Mendès- France Iemand Is, die innerlijk geca pituleerd heeft tegenover Rusland, die uitgaat van de superioriteit en de ovennacht van Rusland en die, daar van uitgaande, probeert ervan te ma ken, wat ervan te maken is. Dat is dus zo iets als de München-politiek In dertijd tegenover Hitier. En wij weten nog maar al te goed waar dat op uit loopt Daarom Is Mendès-France een ge vaarlijk man in het Franse kabinet. Hij mist de kracht, die mensen als Mallet en Pineau misschien nog zou den kunnen ontwikkelen. Weg vrij voor oprichten W estduits leger ET merkwaardige is voorts dat - deze Franse buitenlandse politiek volkomen strijdig is met de Franse Noord-Af rika-politiek. Want de Franse Noord-Afrika-poli- tiek is gegeven de huidige vriendelij ke verhouding tussen Rusland en de Arabische landen, anti-Russisch en ze is ook nog uitgesproken militair! Hoe de Franse regering onder deze omstandigheden iets verwachten kan van een meer vriendelijke benadering van de Russen, die het zelf overal ook zoeken in militaire intriges, is ons een raadsel. Ir. C. Darmsen. hoofdingenieur bij de de N.V. Philips telccoramunicatie-m- dustrie is benoemd tot directeur van het bedrijf te Stadskanaal. De Franse minister van Buiten landse Zaken, Christian Pineau, heeft woensdag voor de tweede maai krachtig gepleit voor een algehele verandering van de Westelijke hou ding tegenover het communisme. Hij deed dit op de conferentie van Ian den van de Zuidoost-Aziatische Ver dragsorganisatie te Karatsji, toeit hij zijn standpunt uiteenzette ten aan zien van een voorlichtingsdienst van de ZOAVO. Pineau zei, dat „het Sowjet-tüjd- perk van agressie in hoofdzaak voor bij is. De Sowjets zyn thans het sta dium van vreedzaam naast elkaar be staan ingegaan". Hij sprak over de „omwenteling", die zich de vorige maand op het twintigste congres van de Sowjetrussische Communistische Party te Moskou heeft voorgedaan en noemde deze een fundamentele ver andering in de politiek van het Krem lin. De Franse minister zei, dat het Westen slechts de keuze heeft tussen voortzetting van de verdeling der wereld in twee blokken hetgeen hij afkeurde en ontwikkeling van een vryer verkeer van mensen en goede ren tussen Oost en West. „De 'Sow- jet-ideeën gedijen in een sfeer van heimelijkheid. Wij moeten, trachten onze ideeën er tegenover te plaat sen". Vrijdag j.l. verklaarde Pineau in Parijs, dat hij het zeer oneens was met de Westelijke politiek, die in de afgelopen jaren tegenover het Oosten is gevoerd. DE Westduitse Bondsdag (Tweede Kamer) heeft gisteren de weg vrij gemaakt voor de oprichting van strijdkrachten die een half miljoen man zullen omvatten. Twee belangrijke wetsontwerpen die hiervoor nodig waren, werden mei overweldigende meerderheid in tweede en derde lezing aangenomen. De vlotte behandeling vormde een opmerkelijke tegenstelling met de verbitterde strijd die twee jaar lang in Duitsland over de herbewapening gewoed heeft. 390 tegen 20 stemmen, terwyi de sol datenwet werd aangenomen by hand opsteken. Tegen de soldatenwet stemden alleen de socialisten, tegen de wyzigingen van de grondwet twintig uiterst rechtse afgevaardigden. De liberale FDP stem de in haar geheel vóór de soldaten wet, ondanks de jongste breuk met Adenauer. De wetsvoorstellen zaan op 16 maart ter definitieve goedkeuring naar de Bondsraad (Eerste Kamer). Men ver wacht, dat de Bondsraad ze vlot zal aannemen. Zo zou dan voldaan worden aan de eis van kanselier Adenauer, dat de ont werpen wet worden vóór 31 maart, de datum waarop de bestaande noodwet afloopt, krachtens welke de eerste 6.000 vrijwilligers in dienst zijn genomen. Eerst zal nu een elitekader uit 150.000 vrijwilligers worden gevormd. Dit ka der zal de ruggegraat van het uitein delijke 500.000 man sterke leger vormen. De grondwetswijzigingen vereisten een tweederde meerderheid. Maar het stond wel vast, dat die verkregen zou wor den nadat de christen-democraten van Adenauer en de in oppositie zijnde socialisten het twee weken geleden er over eens waren geworden, dat beide fracties voor de wijzigingen zouden stemtnen. BK de laatste stemming werden de grondwetswijzigingen aangenomen met Engeland is ihanc begonnen „Radio Athene", hel Griekse particuliere radio station dat anti-Engelse propaganda naar Cyprus uitzendt, te storen. Hierdoor is een stadium van strafbare maatregelen ingegaan legen de terrorisienbeweging op Cyprus en haar ondersteuners in Griekenland, Tot nu toe had de Britse regering nooit toegelaten dat buitenlandse radio uitzendingen werden gestoord zelfs niet tijdens de tweede wereldoorlog. ,v|| i „De leeuw is los", zei men gistermor gen op de Dammaar er was geen pa niekstemming omdat het duidelijk was dat hiermee een der stenen leeuwen van het Nationale Monument bedoeld werd. Het door de vorst wekenlang uitgestelde vervoer kon gisteren door gaan. Slechts korte tijd is de leeuw „los" geweest want bet anderhalf ton we gende gevaarte, stond spoedig op zijn voetstuk aan de noordzijde (Visschers- dam). Dit voetstuk is van Italiaanse steen, fors en rond. De leeuw wordt „verpakt" in een onthullingsdoek, zo als ook het andere beeldhouwwerk van het monument reeds geruime tijd aan het nieuwsgierige oog onttrokken is. Eerst in mei zal alles „uit de doeken" worden gedaan. De leeuw is nog spierwit, maar zal te zijner tijd onder invloed van het weer, donker worden van kleur. Het zelfde verwacht men van de zuil. Dat is de bedoeling ook. Zo zal het monu ment later beter harmoniëren met het paleis aan de overzijde. P*,.Griekse premier Karamanlis, haait radio-Athene gisteren opdracht gegeven onmiddellijk het relayeren van program ma's van de BBC ta staken. De „Daily Herald", het orgaan van de Britse Labourpartij schrijft, dat verwacht wordt dat de Britse regering aartsbisschop Makarios van Cyprus zal verbannen. Dit zou uit de verklaringen van Lennox Boyd, de minister van Koloniën, in het Lagerhuis te lezen zijn. Tegelijkertijd zouden enkele van de naaste medewerkers van de aartsbisschop worden verbannen. De conservatieve partij heeft reeds enige tijd op deze stap aangedrongen. Op Cyprus is bekendgemaakt, dat de explosie, die zondag in een Brits vlieg tuig plaats had, toen dit op het punt stond met Britse militairen en hun ge zinnen naar Engeland te vertrekken, het gevolg is geweest van sabotage. Er zou zich een bom in de bagageruimte hebben bevonden. (Van een onzer verslaggevers) Tijdens het overleg over de vaststel ling van het communiqué, dat de drie vakcentralen maandagavond gehouden hebben, is tevens besloten een schrij ven aan de regering te zenden, waarin een uiteenzetting wordt gegeven over de gang van zaken in de Stichting van de Arbeid. De drie vakcentrales geven in deze brief tegelijkertijd een uitvoerige toelichting op het standpunt, dat zij in de loononderhandelingen zijn blijven in nemen. Volgens de „soldatenwet" zullen de soldaten geen eed van trouw meer be hoeven te zweren. Hitler had bepaald, dat de Wehrmacht hem alleen trouw moest zweren. Dit was de oorzaak, dat vele officieren er niet toe konden ko men deel te nemen' aantegen Hitler, gerichte samenzwêringeiu In "de wet w.oret omschreven wan neer officieren en manschappen kun nen weigeren een opdracht uit te voe ren, nl. wanneer deze „in strijd is met de menselijke waardigheid". De officieren mogen geen orders uit vaardigen, die een schending zijn van het internationale recht, de Duitse wet ten en de militaire bepalingen. De grondwetswijzigingen moeten voor komen, dat het leger weer een „staat in de staat" wordt. Zij roepen een par lementaire commissie van toezicht op de strijdkrachten in het leven, splitsen de bevoegdheden van de opperbevel hebber in drieën, verbieden het ge bruik van soldaten bij binnenlandse moeilijkheden, zoals algemene stakin gen, en stellen het militaire apparaat ook op andere wijze onder parlemen tair toezicht. iXvJv. k- ,-r iw -*A. a•JSLjcL -IVV-.*5,v A 1 vkv..'. Dinsdagmiddag is de Duitse coaster Ella Feldtmann, waarvan de schroef door ijsgang is beschadigd, in de kom van de binnemoorhaven te Scbevertingen een eindueegs het strand opgetrokken om werklieden in de gelegenheid te stellen reparaties aan de schroef te verrichten. In geheel Nederland is geen scheepswerf te vinden waar op het ogpnblik plaats is deze reparatie te verrichtenvandaar dat deze ongebruikelijke methode wordt toegepast. De coaster in de hinnenvoorhaven, terwijl zij het hoogste punt heeft bereikt en niet verder het strand kan worden opgetrokken. De burgemeester van 's-Gravenhage, uit enige bladen vernomen hebbende, dat hedenavond een défilé te zijner ere wordt georganiseerd, verzoekt ons mede te delen, dat hij een dringend beioep op de initiatiefnemers doet van zulk een défilé af te zien. Hij apprecieert hogelijk het bewijs van deelneming, dat daarin tot uitdrukking komt, doch meent goed te doen van elke openbare demonstratie af te zien, mede omdat de burgemeester en mevrouw Schokking deze dagen gaarne in rust wil len doorbrengen. De Tweede Kamer heeft heden middag besloten de nota van de minister van Binnenlandse Zaken inzake de publikaties over burge meester Schokking van 's-Gravenhage te stellen in handen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. De commissie zal daarover verslag uitbrengen, waarop een antwoord van de regering zal volgen. Eventueel komt er dan nog mondeling overleg. De Franse regering heeft premier Guy Mollet vandaag formeel ge machtigd, om het lot van zijn rege ring op het spel te zetten, in verband met zijn eigen verzoek om speciale bevoegdheden met betrekking tot de explosieve opstand van de Moham medaans-nationalistische rebellen in Algiers. In een plenaire bijeenkomst met president Éené Coty in het Elysee werd Mollet het reoht gegeven, om de wet voor de speciale bevoegd heden tot een vertrouwenskwestie te maken Det wet, die morgen in de Nationale Vergadering behandeld zal worden, zou Mollet en zijn minister voor Algiers, Robert Lacoste, de vrije hand geven in Noord-Afrika. Moljet en Lacoste zouden hierdoor grote militaire-, economische- en administratieve bevoegdheden krij gen, waarbij het recht om de staat van beleg af te kondigen. Het Witte Huis heeft dinsdag bekend gemaakt, dat president Elsenhower op X maart in een brief aan maarschalk Boelganin, de premier van de Sowjet- unle, aangedrongen heeft op hernieuwde pogingen om te komen tot ontwapening en In het bijzonder op het „onder con trole brengen" van de dreiging van een atoomoorlog. Eisenhowers brief was een antwoord op de brief van Boelganin van 19 Sep tember 1955, waarin de Sowjet-premier wees op de wenselijkheid van een „aan vaardbaar systeem voor ontwapening", waarover de regeringsleiders van de vier grote mogendheden vorig jaar in Genève gesproken hebben. Op de latere brief van Boelganin. die van 1 februari, jl„ waarin de Sowjet- premier voorstelde een vriendschapsver drag te sluiten, antwoordde Eisenhower in zijn schrijven slechts door te verwij zen naar zijn brief van 28 januari, waar in hij het SoWj et-voorstel reeds verwor pen had. Wel beloofde Eisenhower in zijn nieuwe breef, dat hij de kwestie zou blijven bestuderen en later wellicht hier op terug zou komen. Eisenhower sprak opnieuw de over tuiging uit, dat aanvaarding van zijn plan voor wederzijdse luchtvérkenning, gecombineerd met de door de Sowjet- unie voorgestelde inspectie op belangrij ke verkeersknooppunten op de grond, het gevaar voor een onverhoedse aan val verminderen zou en daardoor zou leiden tot vermindering van bewape ning, veiTnindering van de spanning m de wereld en verbetering van de vooruit zichten voor een duurzame wereldvrede. In het bijzonder moet volgens de pre sident echter gestreefd worden naar het onder controle brengen van de dreiging van een atoomoorlog. In het algemeen meent Eisenhower, dat de ontwapening hoewel niet uitslui tend. eerder gezocht moet worden in vermindering van de bewapening dan van de numerieke sterkte. De Amerikaanse ambassadeur in Mos kou, Charles Bohlen, heeft Eisenhowers brief maandag in het Kremlin aan maar schalk Boelganin overhandigd. Het officieel Sow jet-persbureau „Tass" heeft dinsdagavond reeds de inhoud van Eisenhowers brief gepubliceerd. Opeen receptie die dinsdagavond in Moskou gegeven werd ter ere van het bezoek van de Deense premier Hansen, heeft Boelganin tegen een Amerikaanse journalist gezegd, dat „de brief van pre sident Eisenhower zeer interessant en bevredigend" is. Hy hoopte zo spoedig mogelijk er op te antwoorden en de briefwisseling nog lange tijd voort te zetten. Boelganin zei voorts nog, dat hij bereid was van elke gelegenheid gebruik te ma ken voor een bezoek aan president Eisenhower in Washington. Doch, zo voegde by hier lachend aan toe, dat kan niet zolang de Amerikanen de vinger afdrukken van Sowjet-burgers eisen, al vorens een visum te verstrekken. TN 1 h een advies aan de regering heeft de Sociaal Economische Raad ervoor gepleit, dat dit orgaan voortaan meer invloed kan doen gel den op de jaarlijkse vaststelling van de verplichte ziekenfondspremie. Deze premie is de laatste jaren re gelmatig gestegen en nog onlangs voor 1956 van 4 op 4,2 pet. gebracht. Het bedrijfsleven, dat in feite de premie opbrengt, bekleedt in de Zie kenfondsraad een minderheidspositie. Dit geeft bij herhaling aanleiding tot klachten en tot gevoelens van onbeha gen. Zolang de Ziekenfondsraad in zijn huidige vorm blijft voortbestaan, lijkt het billijk aan de wens van het top orgaan van het bedrijfsleven tegemoet te komen. DE BILT. 7 maart. Met een krachtige Zuidwestelijke wind stroomde gisteren wat zachtere lucht van de Oceaan via Engeland naar onze omgeving. Het doordringen van deze lucht ging gepaard met enige regen. In het mid den van het land viel in 24 uur tijds 9 mm, elders werd minder regen, af getapt. In de afgelopen nacht draaide de wind naar Noordelijke richtingen waar-' door de zachtere lucht weer werd ver dreven door koudere, afkomstig van het Noordelijke deel van de Noordzee. Met de Noordelijke luchtstroming drijft veel bewolking het land binnen» Intussen heeft zich ten Noorden van Schotland een krachtige hogedrukge- bied ontwikkeld, dat zich over vrijwel geheel Europa uitbreidt. Het centrum verplaatst zich daarbij in de richting van ons land. In verband daarmede wordt voor morgen droog weer ver wacht met opklaringen. v In de nacht zullen deze opklaringen op vele plaatsen gepaard gaan met een. daling van de temperatuur tot enkaje graden beneden het vriespunt. Het Hooggerechtshof van de Ver. Sta ten heeft met algemene stemmen een vroegere uitspraak - bevestigd dat de universiteit van. de staat North C&reBna drie negerstudenien dient toe te laten. oN v De Franse premier, do socialist Guy Mollet, heeft gisteren besprekingen ge voerd met poujadistische en communis tische leiders, ten einde tot een „door vele partijen gesteunde politiek" ie komen aan de vooravond van een kritiek debat in de nationale vergadering over zijn Algerijnse politiek. Het debat zal morgen beginnen. Mollet is de eerste premier, die een dergelijke formele bespreking met de leider van de communistische fractie, Duclos, heeft gehouden sedert zijn socia listische voorganger, Paul Ramadier, de communisten in mei 1947 uit zijn rege ring heeft gezet. Uit mededelingen van de poujadisti sche leider Vahe valt op te maken, dat zijn fractie van ongeveer 50 man tegen I Mollet zal stemmen. In New York heeft men de mode-rol letjes du jaar eens omgekeerd; daar hebben charmante meiskes nl. bij de opening van de jaarlijkse grote speel- goedtentoonstelling, in het groot aller lei soorten poppenklcding getoond in eert door Steve Radow georganiseerde show, waarbij de gehele nieuwe garde robe voor dn poppenfamilie was te zien. De foto toont een tan de man nequins gekleed in het model. De pop die zij in de hand houdt, draagt de echte „creatie". De hoofdcommissaris van politie In New York zal de flets met de nodige luister offreren aan die agent van zijn korps, die In de afgelopen maand de meest humane daad heeft verricht. Deze „gouden" fiets schoof gister morgen tussen tientallen fietsen In een limonadërood kleurtje, via een trans portband door de Juncker Rijwielfa- briek N.V.C. te Apeldoorn. Dit exem plaar kreeg de naam „Flying Jet" en er prykten drie vlaggetjes op. Apeldoorns burgemeester, mr. A. L. des Tombe, was van het plechtige mo ment, waarop de 100.000ste gereed kwam, getuige en wenste de directie daarmede namens het gemeentebestuur geluk. Hedenmorgen komt het goud- gelakte voertuig in New York aan. De ontvangst daar zal ook met het nodige ceremonieel plaatshebben. De fiets zal een week geëxposeerd worden In het hoofdkantoor van de KLM In de Fifth Avenue, waarna er dus een New Yorkse dienaar der wet gelukkig mee gemaakt zal worden. De Amerikanen zien een njwiet heel anders dan wU Nederlanders, die nog altijd bij uitstek een fietsend volk zijn en er in 1954 uw' elkaar weer zo'n 547.000 gekocht hebben. De verkoop stijgt gedurig, omdat men er minder lang mee doet dan voor de oorlog. Daarvoor zijn o.m, twee redenen aan te wijzen: de mode, die by een fiets een grotere rol is gaan sp'len, en het afbetalingssysteem. Maar nu die Amerikanen. De fiets jes, die Nederalnd uitvoert naar de Verenigde Staten, worden daar meer als speelgoed gezien. De gemiddelde Amerikaan rijdt tot zijn zestiende jaar op een fiets. Dan zet hij het ding voorgoed opzij en koopt een auto. Een typisch voorbeeld van de wijze, waarop een Amerikaan met een fiets omgaat, is, dat het vaak voor komt dat iemand er met zijn karretje bij een daeler komt en zegt: „Ik heb een lekke band, zet er even een nieuw wiel aan." Naast Engeland heeft thans Neder land vrij vaste voej op Amerikaanse bodem gekregen, wat de verkoop van rijwielen H.K.H. prinses Beatrix heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de koninklijke plateelbakkerij Zuid-Holland van de fir ma Hoyng te Gouda. De komst vera de prinses was een verrassing, want*, men rekende er niet op, dat dit bezoek^ dat ai in de pen zat, voor de zomer zon zijn uitgevoerd. De fa. Hoyng hajd na melijk enige tijd geleden de Pirlnses een servies aangeboden, dat zou kun nen worden gebruikt ln haar Leidse woning. Welk model en welk/ décor zouden worden gebruikt, werd toen nog niet vastgesteld. Dat zou gybeuren, wanneer de Prinses een bezoek aan de fabriek van de dochteronderneming van Hoyng, de Kon. Pla-Zuid, sou "brengen. Zonder vlaggen of politieel vertoon kwam de Prinses regelrecht uit school gistermiddag naar Gouda, waar zij bij de plateelbakkerij Zuid- Holiand werd ontvangen door d&--direc teur van de fa. Hoyng, de heer A. Quant, en de directeur van de P.Z.H., ir. L L. van Breukelen. In de tekenkamer werden dje beide ontwerpsters, die bezig zijn met net ont werpen van een servies, waacvan het eerste exemplaar dus naar albe waar schijnlijkheid de Prinses zal worden aangeboden, aan de koninklijke, bezoek ster voorgesteld. Het waren ïpej. A. Mulder en mej. F. M. J. Timmers. Ook de produktieleider van de fabriek, de heer W. A. Hoyng, werd aan de-Prin ses voorgesteld. De prinses bleek grote belangstelling - te hebben voor de keramische industrie en deed de ontwerpsters venscheidene suggesties omtrent het model van de verschillende onderdelen van het ser vies. Zo vond zy, dat de ranke en slan ke theepot wel wat dikker van 'buik kon zijn. Geheel buiten het eigenlijke plan ver zocht de prinses het bedrijf te mogen zien, waarbij haar belangsteSling speci- aal uitging naar de machinale koppen- produktie. Mede door deze rondgang werd het enkele uurtje, dat voor dit be zoek was uitgetrokken, er een met een verlengstuk. Om drie uur reed de auto voor en om kwart voor vijf verdween hy weer van de Verloren -Kost, waar de fabriek staat. De Prinses was in gezelschap van haar vriendin, freule R. Röell en va? mej. A. Broers. De Tweede Kamer heeft heden middag het wetsontwerp tot wijziging van de Successiewet z.h.s. aange nomen. Het amendement-Van den Heuvel (a.r.) dat betrekking had op het bosbezit, werd door de -indiener ingetrokken. De regering heeft gisteravond in de Tweede Kamer b(j monde van de staats secretaris van Financiën, dr. Van den Berge tydens de behandeling van het wetsontwerp tot herziening van de successiewet het amendement Van de Heuvel (au-,) overgenomen, waar by het tarief voor giften en legaten aan cha ritatieve en kerkeiyke instellingen van 15 tot 10 pet. wordt verlaagd en schen kingen en legaten tot f 5000.zjjn vrijgesteld van successieheffingen. Zie vorder pagina 3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1