Gebrek aan ruimte belemmert uitbouw van onderwijs Oesters Vlaardingse Volkskredietbank tegen afbetalingsexcessen Chr. school in Hoek v. Holland heeft groot gebrek aan ruimte OPENING B I Hevige brand op zolderverdieping Anderhalf jaar gevangenisstraf geëist tegen inbreker Ouderavond in gebouw Irene „IN DE KEUKEN" GROTE LEDENWINST YAN DE A.R. PARTIJ TE ROTTERDAM Aanklacht tegen mr. SCHIEDAM Jaarverslag Ambachtsschool Schiedam Eerste bijeenkomst van „De douche' Na het concert... VLAARDINGEN Belangstelling van publiek nog te gering MAASSLUIS Kontakiavond Nationale Reserve Maasland Afscheid burgemeester mr. P. A. Schwartz In 1955 te Maassluis 136 ongeoorloofde school verzuimen Veilig verkeersexamen op* de scholen H.A.O. speelde remise Postduivenconcours ten bate yan nieuw ziekenhuis Fluorescentieverlichting aan havenkaden Hoek van Holland Laatste nieuws Door mej. M. Pino Voordracht rechter Hoge Raad Tweede Kamer verwerpt amendement-Hazenhosch TROUW Woensdag 7 maart 1956 Uit de praktijk is gebleken dat een tweejarige opleiding te kort is voor een behoorlijke vakopleiding, dat blijkt uit het verslag over het schooljaar 19o5 van de vereniging „De Technische school voor Schiedam en Omstreken", een school die momenteel door 601 leerlingen wordt bezocht. Bovendien is de leerling vaak te jong, om reeds een vakkeuze te kunnen doen wanneer hij tot de school wordt toegelaten, zo gaat het rapport verder. Dit jaar werd met 27 leerlingen, van wie de ouders daartoe toestem ming hadden gegeven, een begin gemaakt met een determineerklas. Gebrek aan ruimte noopte voorlopig met eén klas aan te vangen. De resultaten aan het einde van het jaar wekken de verwachting, dat dit soort onderwijs een zeer gunstige invloed op de studie aan de school zal hebben. Advertentie Op de sobool wordt overigens nog in andere opzichten 'geëxperimenteerd. Me* twee eerste en twee tweede klassen me taalbewerkers werd dit jaar in een expe- runenteerklas het programma gevolgd van de werkcormnissie-Fafoer. De resul taten waren zeer 'bevredigend. Alleen ■was de leerstof niet zo .gemakkelijk voer de leerlingen op te nemen, omdat aar, deze studie geen voorbereidend jaar was vooraf gegaan. Wil dit onderwijs werke- lijk goede resultaten geven, dan zal in de toekomst er naar gestreefd moeten ■worden ook het voorfbereidend onderwijs in te voeren. Uitbreiding Het oude schoolgebouw voldoet nog lang niet aan alle eisen en in het bij zonder heeft men geregeld met plaats ruimte te kampen. Op 22 maart van het vorig jaar werd echter bericht ontvangen dat de school mocht worden uitgebreid met een mcn- tagezaal en een meetkamer voor de af deling electrotechniek, vijf nieuwe theo rielokalen en een timmerloods voor het z.g. buitenwerk. Voorts mochten nog een ruimte voor de plaatwerkerij worden toegevoegd, douches bij het gymnastieklokaal, een ■uitbreiding van de rijwielstalling, een dokters- en een onderzoekkamer, een •kamer voor hst niet onderwijzend per soneel en een handvaardigheidslokaal. Tot op heden werd nog niet tot aankoop van de benodigde grond overgegaan hoewel deze wel mocht worden aange kocht niettegenstaande op 31 december bericht werd ontvangen dat door de bouw stop de afbouw niet kon doorgaan. Meer lokalen Het ligt in het voornemen van het be stuur hierin niet te berusten, daar door het gebrek aan lokaliteiten het onderwijs niet zo kan worden gegeven als het be hoort. Voorts wordt in het jaarverslag gepleit voor de aanleg van goede toe gangswegen tot het bestaande gebouw. Hen verzoek van de industrie om met meerdere klassen metaalbewerkers te starten met bet partieel onderwijs, moest wegens plaatsgebrek worden afge wezen. Van de leerlingen die de gewone cur sussen volgden wonen er 436 in Schie dam. 34 in Rotterdam en 27 in Vlaar- dingen. Twee leerlingen komen uit Maassluis, een uit Bergschenhoek cn een uit Amsterdam. Lucebert en Brubeck Een aantal jongeren In Schiedam heeft het plan geopperd bijeenkomsten te honden, waarop moderne jazz, franse chansons en experimentele poëzie be licht zullen worden. Men heeft deze bij eenkomsten „De Douche" genoemd, om dat het een zekere verkwikking van geest inhoudt naar de initiatiefnemers menen. Dinsdagavond werd de eerste avond gehouden en wel in een kantoor van dis tilleerderij wed. A. van der Eeiaart in de Boterstraat. Karei Scholten jr. leidde deze avond en begon met een uiteenzet ting over de moderne jazzmuziek - van het kwartet Dave Brubeck. In de mu ziek van Brubeck ontdekt men een seri euze grondslag, hetgeen duidt op het feit, dat hij door de franse componist Danus Miihaud tot concert-pianist is opgeleid. Men draaide voorts enkele grammofoonplaten van dit kwartet. Na de pauze behandelde Karei Schol ten Lucebert, „de keizer der experi mentele dichters". Spreker vertelde iets over het karakter van de poëzie, over zinsbouw en woordspeling. Voorts droeg hij enkele gedichten, als „Bewo ners" van Lucebert voor. Deze eerste douche werd door onge veer veertig badgasten bijgewoond. Een brand die snel om zich heêngreep Bijeenkomst Chr. Vrouwenbond. De brak vanmorgen omstreeks tien uur uit i afdeling Schiedam van de Chr. Vrou- Bewoners waren afwezig In de buitenlucht trilt de spanning uit de zaal nog even na. „Kom" zegt U „laten we niet naar huls gaan, maar nog even (culinair) nagenieten; met als ouverture. Ztlfs ten half dozijn ten smakelijk festijn. Sinds december 1951 is Vlaardingen een gemeentelijke volkskredietbank rijk. Zoals reeds uit de naam blijkt is het een instelling van algemeen nut. Hoewel het woord algemeen niet te zeer beklemtoond mag worden kan toch gesteld worden, dat de bank in de afgelopen jaren van haar bestaan van veel nut voor vele stadgenoten is geweest. Reeds meer dan twee miljoen gulden von den via dit instituut hun weg naar Vlaardingse leners en via dezen weer naar de plaatselijke middenstand. Kleding, meubelen, stoffering, beddegoed, rijwielen en bromfietsen, naaimachines, schoeisel en wasmachines werden hiermee gefinancierd en ook werd met het geld een belangrijk bedrag aan schulden overgenomen van mensen, die zich het financieel al te moeilijk hadden ge maakt en nu een kans kregen hun schuld in redelijke termijnen af te doen. in de woning van de familie Van Krui- ningen aan de Brielsestraat 7 te Schïe- daia. Pe brand ontstond in de bedden op de zolderverdieping van de woning ter wijl zich niemand in het huis bevond. Doordat- rook uit de ramen ontsnapte, ontdekte schoenmaker Van Steenbergen uit de Voomsestraat omstreeks tien uur vanmorgen de brand in de betrokken woning. Hij waarschuwde dadelijk de familie Immerzee] in de Brielsestraat 1, die de brandweer alarmeerde. Binnen zeer korte tijd was de brandweer met een ladderwagen en een gereedschapswagen aanwezig. Men stond juist op het punt een van fe ramen in te Isaan en zich zo toegang tot de woning te verschaffen, toen een van de bewoners thuis kwam en men. via de gewone, weg het huis kon binnenkomen. Met een slang op de watertank wist men het vuur, dat een enorme hitte ver spreidde meester te worden. De nablus sing vergde nogmaals een kwartier. Door het snel ingrijpen van de brand weer wist men het gevaar te bezweren dat -de brand naar buiten uit zou slaan. Hoewel de verf aan de buitenkant van de woning reeds was gebladderd. Hoewel men verdere uitbreiding van het vuur dus kon voorkomen, brandde de gehele zolderverdieping uit De om vang van de schade is nog niet bekend. De oorzaak is kortsluiting. Kapitein Krommenhoek spreekt over West-Indië Donderdagavond zal in de zaal van bet Leger des Keils aan de Lange Ha ven te Schiedam een vertelavond worden gehouden door kapitein W. Krommen hoek. De kapitein heeft zes jaar in Su riname, Ouraïao en Trinidad doorge bracht als heilsofficier en zal het gespro ken woord, toelichten door de vertoning van een groot aantal prachtige kleuren dia's',die niet alleen een beeld van de arbeid van het Leger zullen geven, doch tevens een. schitterde kijk op het na tuurschoon van West-Indië zuSten bieden. Ongetwijfeld zullen velen deze zeer bijzondere dienst niet graag willen missen. Buitenhavenweg afgesloten De BuitChhavenweg te Schiedam zal voor alle doorgaande rijverkeer vanaf donderdag 3 maart t.m, zaterdag 24 maart d.a.v. of zoveel langer of korter dan nodig mocht blijken worden afgeslo ten, zulks in verband met werkzaamhe den aan leidingen in deze straat. Door het Oefenverband Schiedam van de Nationale Reserve werd dinsdag avond een kontaktbijeenkomst gehouden in de grote zaal van het gebouw voor Chr. Sociale belangen. Deze kontalitavond was bedoeld als proef. Eventueel zullen er meer volgen om buiten de diensttijd en het norma le dienstverband elkaar als leden en als persoon beter te leren kennen en daardoor de geest binnen de gelederen te versterken. Daarnaast was echter het doel ook de vrouwen van de reservisten eens te onthalen voor het offer dat zij zo vaak brengen door hun echtgenoten af te staan voor soms langdurige oefenm- ^~D*e sfeer onder de manschappen en de aanwezige dames was op deze avond uit stekend, niet aflleen de gezellige zaal werkte daartoe mee maar ook het ge noeglijke samenzijn bij het doen van verschillende gezelschapsspelen. De instructeur van het oefenverband, de eerste luitenant J. v. d. Steen sprak een inleidend woord waarbij hij vooral de dames dank bracht voor de opge wektheid waarmee zij de mannen steeds weer in de gelegenheid stellen de oefeningen van de N.R.S. bij te wonen. Hij sprak voorts een opwekking tot al len het werk van de Nationale Reserve te blijven steunen. Een opwekkend woord werd ten slotte ook gesproken door de majoor J. Jan sen Manenschijn. de districts inspecteur van de Nationale Reserve. Burgerlijke stand van Schiedam GEBOREN: Frascien. d v F de Jong en j ji Ma ree: Wilhelmus P, z v W P Schaap eDOVZB^^' P C Ma* E,vaf' ■plas. 94 j wed- v* A de Goederen, J v*n Hees. 33 J: CBQ'K Jansen, 74 j; M P A de Groot 70 j. wenhond heeft voor dinsdag 13 maart een bijeenkomst georganiseerd in het gebouw Irene aan de Nieuwe Haven. "Vertoond zal worden een filmstrook van het Gezms-Begrotings-Instituut met als onderwerp „Mevrouw De Vries komt uit hoe doet zij dat toch?". De toe- nchtmg zal worden verzorgd door mej R. Brummelhuis. Aanvang kwart voor Advertentie A.R. Kiesvereniging. De A.R. kiesver eniging „Nederland en Oranje" houdt hedenavond te 8 uur een ledenvergade ring im de kleine zaal van het Trefpunt te Maasland, aanvang 8 uur. Door de heer G. van Galen uit Zwijn- drecht zal een inleiding gehouden wor den. Tevens zal in deze bijeenkomst de vast- flulling plaats hebben van de kandida tenlijst voor de as Kamerverkiezing. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Toneelavond. Zaterdagavond om 7.30 uur geeft de toneelvereniging „Maes- lant Sluys" een toneelavond in het Tref punt te Maasland. Opgevoerd wordt een blijspel in drie be. drijven, getiteld „De dochters van de baas". Het muzikale gedeelte wordt ver zorgd door de Vrijbuiters van Rozen burg. Geslaagd. De heer A. v. d. Engel te Maasland, slaagde dinsdag te Amster dam voor het diploma Glas en tera- miek Visserijberichten SCHEVENINGEN, 7 maart. Met verse vis zijn heden, aan de markt gekomen de loggere SCH 2 met f 0866, SCH 23 f 8400 en twee kustvlssers met in totaal f 2130. Prijzen: verse vis: grote tong f 2.70-2.90. gr. middeltong f 2.40-2.70, klein middeltong f 2.55-2.76. tong 1 2.83-2.96, tong 2 f 2.29- 2.35, tarbot 1 i 2.36-3.17. tarbot 2 1.30-2. tarbot f 1.20. tarbot 4 .080-0.95, griet 1, alles per kg, grote schol 20-21, groot middelschol f 26- 39. klein middelschoi 45-55. middelschol 32-37. kleine schol f 23-29. schar 25-30, wijting 30-34, bot f 9-13, middel kabeljauw 32-34. kabeljauw 1 f. 38-39.50, kabeljauw 2 f 35, alles per kist van 40 kg, grote kabel jauw f 80-95 per kist van 100 kg. Burgemeester mr. P. A. Schwartz van Maassluis zal in een buitengewone ver gadering van de gemeenteraad op woens dag 14 maart om half drie afscheid nemen van de raadsleden in verband met het feit dat hij om gezondheidsre denen met vervroegd pensioen gaat. Na afloop van de raadsvergadering wordit om half vier in het Tehuis voor Zeelieden een receptie gehouden. In haar verslag over 1955 deelt de commissie tot wering van schoolverzuim mede, dat er vorig jaar 13 gewone ver gaderingen zijn gehouden, waarin 141 verzuimen zijn behandeld. In verband hiermede werden 136 aansprakelijke per sonaa opgeroepen om wegens overtre ding der Leerplichtwet voor de comrnis sie te verschijnen. Aan deze oproepen werd door 56 personen gehoor gegeven- Van de behandelde gevallen zijn: -132 verzuimen ongeoorloofd verklaard en 9 verzuimen verschoonbaar, Verdeeid over de verschillende scho len te Maassluis, werden de overtre dingen gepleegd door: 67 leerlingen der Prins Bernhardschool, 49 leerlingen der Kon. Wilhelminasehool, 6 leerlingen der Groen van Prinstererschool, 4 leerlingen der Minister de Visserschool, 3 leerlin gen der Dr. A. Kuyperschool voorts 7 leerlingen der school voor B.L.O. te Vlaardingen 5 leerlingen der Chr. Huis houdschool te Vlaardingen. Als afsluiting van de gegeven ver- keerslessen zijn dinsdag te Maassluis - evenals in het gehele land - de theo retische examens afgenomen. Het Verbond Veilig Verkeer had ruim schoots medewerking ontvangen, zowel van het onderwijzend personeel als van de politie, waardoor het mogelijk was om glle leerlingen van de zesde klas se der lagere scholen te Maassluis aan het schriftelijk examen 4e laten deelne men. Er waren in totaal 236 kandida ten. Op een later tijdstip volgt het praotische examen in de gemeente. Bijeenkomst Staatkundig Geref. Partij Vrijdag 9 maart hoopt voor de Staat kundig Geref. Partij te Maassluis in het gebouw Sursum Corda te spreken ds. H. Visser, Chr. Geref. predikant te Rotterdam. Zijn tijdrede heeft tot onderwerp „De beleving der beginselen". De openbare vergadering begint om 8 uur. Schaaknieuws. "Uitslagen van de par tijen, gespeeld voor de huishoudelijke competitie van de schaakver. „Maas sluis": MeinsterBerst 01; W. de Vries—Quist 01; SwartHartog 10; Van der EykBergwerff 1—0; Vlot Fikke 0—1; EbiingWillemse 1—0 en SchippersEnklaar 01. klaar 0—1. Geref. Evangelisatie. Donderdagavond acht uur spreekt ds. H. Vollenhoven in het Tehuis voor Zeelieden te Maas sluis over de vraag „Laat ik mijn kind nog dopen". Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van de gesprekskring over „hu welijk en gezin". De taken van de volkskredietbank ko men in het kort op het volgende neer: a. het verstrekken van leningen aan Vlaardingse ingezetenen, b. het voor lichtend, schuldbemiddelend en sane rend werkzaam zijn, c het bevorderen van sparen onder de cliënten en d. het bestrijden van woeker. Er zijn ongeveer 6500 kredieten in de afgelopen jaren verleend: in '52 1253. in '53 1673, in '54 1836 en in '55 1758. Er was dus in het afgelopen jaar een lichte achteruitgang in aantal kredieten waar te nemen, hetgeen echter niet tot uitdrukking kwam in de jaarlijkse totale omvang der kredieten, te weten in '52 371,000. in '53 517.000.— in '54 631.000.en in 55 663.000.- Het blijkt zonder meer, dat het gemiddelde bedrag der kredie ten in de loop van deze jaren allengs is hoger geworden. In '52 was het ge middelde 297.—, in '53 ƒ309.—, in '54 344.- en in '55 377. Hoewel men dus stellig niet kan zeg gen dat de zaken slecht gaan, is de lei ding van de bank (en eveneens het ge meentebestuur) toch van mening, dat door meer personen gebruik van het in stituut zou kunnen worden gemaakt. Het aantal eerste kredieten is naar ver houding momenteel niet zeer groot meer: vaak komen de kredieten aan mensen die reeds eerder van deze ser vice profiteerden. Een onbekendheid met het bestaan der instelling is mo gelijk een van de redenen. Werkwijze Uit haar gehele werkwijze blijkt, dat de Vlaardingse volkskredietbank een goed begrip heeft voor haar sociale functie. Zo volgt men de methode, dat geen geld wordt verstrekt, maar dat men een vrij sterke binding heeft ml de plaatselijke middenstand, voor zover die is georganiseerd op dit gebied in het Kredietbemiddelingsinstituut voor de middenstand. Meer dan 95 procent van de plaatselijke winkeliers die meer duur- -.me gebruiksartikelen verkopen, is hierbij aangesloten. De gang van za ken is normaal zo, dat men bij de ge- gekozen winkelier het gewenste artikel uitzoekt, waarna deze verwijst naar de kredietbank, die de aanvraag om krediet in behandeling neemt en op kor te termijn een beslissing neemt. Wordt hei krediet verleend, dan betaalt de bank het artikel, dat de lener direkt in vol eigendom krijgt met alle daaraan verbonden voordelen. Over de aanvraag om een krediet wordt een beslissing ge nomen door de leiding van de bank, wanneer het gaat omeen bedrag tot 500.Over aanvragen die liggen tus sen 500 en 1500. beslist de commis sie voor de volkskredietbank, waarvan de wethouder M. H. L. Weststrate voorzitter is. Aanvragen boven 1500. worden wel in de commissie behandeld, maar de beslissing ligt bij B. en W. De kans van een weigering is niet groot. Van de 1903 aanvragen in "55 werden 1758 kredieten verleend. Van de 145 die niet doorgingen werden er 86 geweigerd. De resj verviel door terugtrekking. Aflossingsdruk Leningen bij de bank hebben in prak tisch alle gevallen een maximum loop tijd van anderhalf jaar. Er wordt steeds voor gezorgd, dat de aflossingsdruk niet hoger dan 25 tot 30 pet. komt. Het percentage van de aflossingsdruk is het cijfer, dat men verkrijgt wanneer hei bedrag van de wekelijkse c.q. maande lijkse aflossing wordt gedeeld door 1 pet. van het bedrag dat overblijft, nadat van het gezinsinkomen de normale le vensbehoeften zijn afgetrokken. Het werk van de bank is er in sterke mate op gericht afbetalingsexcessen te voorkomen. De bank werkt zonder winst. Daardoor kan bereikt worden, dat men via de volkskredietbank onge veer 12 pet. boven de contantprijs van een artikel betaalt, terwijl dit bij de af betalingszaken plm. 27 pet. is. De risico reserve, die door de bank wordt ge kweekt, is thans opgelopen tot een der tien mille. Op de meer dan twee miljoen uitgegeven leningen behoefde tot nu toe slechts het zeer kleine bedrag van 299,te worden afgeschreven. De bank -prijst zich gelukkig slechts een zeer beperkt aantal aanmaningen te be hoeven verzenden. Er is een bepaalde verschuiving waar te nemen in de personen die het krediet aanvragen. In 1953 was het percentage weekioners daarbij namelijk nog 89 pet., terwijl dat in '55 nog maar 73 pet. be droeg. In '55 werd krediet gegeven aan 20 zelfstandigen, 144 man overheidsper soneel en 1553 personen, die in particu liere dienst waren, waarvan 305 maand- ioners en 1242 weekioners. De besteding van de in '55 uitgegeven 663.000 was: kleding 156.000.—, meubelen Een jaar en zes maanden gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest, heeft de officier van Justitie bij de Rotterdamse recht bank geëist tegen de 31-jarige lasser H. v. Z., wonende te Maas sluis, die er van werd verdacht op 30 december te Maassluis uit de woning van W. E. Callis aan de Nieuwe Haven 37, een aantal gou den en zilveren sieraden, tot een waarde van 300 en een bedrag aan geld te hebben weggenomen. Hij had aan de achterzijde van het perceel een raam opengeschoven en hij wss naar binnen geklommen. Verdachte verklaarde zich niets van het gebeurde te herinneren. Hij verkeer de onder invloed van sterke drank, hij had nog een kater van de vorige dag. Er was op een doosje in de woning van de bestolene een vingerafdruk ge vonden van verdachte. Toen hij dron ken thuis kwam, vond zijn vrouw de sieraden in zijn zakken, doch wierp de voorwerpen in het water. Het geld had hij verbrast. Verdachte ven maal veroordeeld, maal wegens diefstal. was reeds waarvan ze- zes De raadsman, mr. K. P. Schaap, pleitte clementie en drong aan op een mildere straf. Uitspraak op 20 maart Inbreker gestraft De 30-jarige stoker W. L. M., uit Schiedam, die heeft terecht gestaan, we gens inbraak in de Centrale Werkplaats aan de Nieuwe Mathenesserstraat te Schiedam, is door de Rotterdamse Rechtbank veroordeeld tot twaalf maan den gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest, waarvan twee maanden voor waardelijk. Hij pleegde de inbraak op 10 december en eigende zich twee boor- tollen, een vulpen en een vulpotlood toe Arjos belegt forumavond In de Beatrixzaal van bet Groothan delsgebouw houdt de ARJOS, district Rotterdam, vrijdag 9 maart een forum avond. Forumleden zijn mej. H. van Leeuwen, secretaresse van de nationale organisa tie. ds. G. W. Rijksen, mr. H. Bavinck en de heren W. A. Fibbe en J. Worst. De heer J. Wilschut zal een slotwoord uit spreken. De riding van het forum be rust bij mr. V. de Kwaadsteniet. Aan vang 8 uur. De schaakvereniging HVO is thans w;eer een stapje dichter bij het RSB- aldeüngskampioenschap. De beide res- Partijen uit de ontmoeting HVO 1Chariois 2. waaruit HVO ten- minste een half punt moest scoren om de ontmoeting te winnen, doch waarin de HVO'ers iets nadeliger ston den ziin tenslotte in remise geëindigd, zodat HVO de ontmoeting tegen een mede-gegadigde voor de bovenste plaats in zijn groep in de tweede klas- se ,terJflotte toch met 6-4 won, HVO rest thans nog één wedstrijd: aan- Pkfnn4e Vnj e in R°tterdam tegen ,Yeldheer stond bij de hervatting van zijn afgebroken partij twee pion nen achter. De HVO*er zag evenwel kans een fraaie puntenverdeling te be- j korrel begon met een ach- wfloP van pion' Nadat net ma- hif™luvfenvi Üas hersteld stond i P£?;tioneel nog iets nadeliger Doch ook hij hield de stand remise. Declamatiewedstrijd Op woensdag 14 maart om 8 uur zal ra de zaal Harmonie te Vlaardingen de t,ewedstrijd voor volwassenen en jonge mensen gehouden worden. Voor de eerste maal in de geschiede- van de declamatiewedstrijden is de nt JJLirS. verdeeld in twee groepen, namelijk een voor beginnelingen en één voor volwassenen. Na de wedstrijd wordt gedeclameerd door Lih yan Haghe, bekend als radio- declamatrice. Burgerlijke stand van Vlaardingen Gehuwd: Johannes Roodenburg 25 Jr en Johanna van der Vaan 23jr, T?TÜron: Clemens, z v A H Ln t Veld en A de Kwant; Renée. d v JlIle,iPans en J'W van Dijk. Overleden: Catharina Pontier. 80 jr: Maarten van der Vlis. 78 jr. wed van K Omn-ginng. ƒ36.000.—, stoffering 78.000.—; schul den 51.000.beddegoed 44.000. rijwielen, bromfietsen etc. 43.000, 23.000.en wasmachines 17.000. Het bedrag voor overname van schul den bedroeg 7% pet., in '52 was het nog 12 pet. De concourscommissie „Vlaardingen Omstreken" organiseert op donder dag 10 mei 1956 hemelvaartsdag een bijzondere wedvlucht. Men hoopt die dag namelijk minstens 2500 duiven in te zetten op een vlucht vanuit Roo sendaal. De netto opbrengst van deze wedvlucht wordt in zijn geheel afge dragen aan de geneesheer-directeur van het ziekenhuis te Vlaardingen. Het Is de bedoeling, dat de (Vlaardingse) Vereniging voor Ziekenverpleging het bedrag op passende wijze besteedt in het nieuwe (nog te bouwen) ziekenhuis. De postduivenhoudersverenigingen, die zijn aangesloten bij de concourscommis sie „Vlaardingen en Omstreken", vor men hiermede de eesrte organisatie, die zich beijvert voor een passend cadeau aan het te bouwen streekziekenhuis, dat wordt ontworpen door ir. W. C. J, Boks uit Rotterdam. De samenwerkende verenigingen zijn: „Snelpost" en „Snelheid" uit Maassluis; uit Vlaardingen: „Adelaar", „Luchtbo de", „Vredesduif' «en „Keer Weer"; ook 4 Schiedamse verenigingen: „Vrij heid", „Postduif", „Blauwe Doffer" en „Snelvliegers"; voorts nog „Blauwe Doffer'' uit Overschie. Het initiatief tot deze vlucht is geno men op de deze winter in zaal Harmo nie gehouden tentoonstelling. Het gaat bij de vlucht uit Roosendaal 50 km niet zozeer om de prestatie van de duif, dcch veelmeer om een zo groot mogelijke opbrengst van de bijzondere vlucht te krijgen. Daartoe worden op alle mogelijke manieren de aan de wed vlucht verbonden kosten gedrukt. De Rotterdamse Postduivenhoudersbond bij voorbeeld verzendt de duiven tegen kost prijs. De concourscommissie hoopt ook van vele particulieren prijzen te ont vangen. De Rotterdamse bond stelt eer. aan tal medaljes per rayon beschikbaar. Er zullen nog vele grote prijzen moeten ko men voor het gehele concours. Boven dien organiseert de concourscommissie een verloting. Een en ander uiteraard om de opbrengst zo hoog mogelijk te laten uitvallen. Er is eeh begin gemaakt met het aan brengen van fluorescentieverlichting op de Havenkade in Vlaardingen. De rea lisering van het verlichtingsplan ,der gemeente komt daarbij weer een stap verder. Men zet er trouwens dezer da gen wel gang achter, want werkzaam heden van dezelfde aard worden thans ook uitgevoerd in de Van Leijden Gael- straten, aan de Parallelweg, de Juliana- laan, de Binnesingel en het Verploegh Chasseplein. Met het uitvoeren van het verlichtings plan voor de gehele gemeente zal on geveer zes jaren gemoeid zijn: men be perkt zich nu in hoofdzaak nog tot de doorgaande wegen. De kosten van de gehele verlichtings herinstallatie bedra gen ongeveer 1,7 miljoen gulden. Advertentie r;.|ysis W s s €H de fUfH V&uUtftptf Landelijk sportcongres in Stadsgehoorzaal Op 8 en 9 mei zal er in het stadsge- noorzaalcompJex te Vlaardingen weer een landelijk congres worden gehouden. Dit maal is het een tweedaagse con ferentie van de landelijke contaktraad voor gemeentelijke bemoeiingen met" de lichamelijke opvoeding en sport. Jaarlijks houdt deze raad een derge lijk congres, telkens in een andere pro vincie. Dit jaar is voor het eerst Zuid- Holland aan de beurt. De keuze van de stad is daarbij op Vlaardingen ge vallen. Er zullen ongeveer 150 deelne mers zijn: burgemeesters, wethouders, ambtenaren etc. Kontaktavond Voormalig L.O.-L.K.P. De Vereniging Voormalig L.O.—L.K.P. vlaardingcn-Westland houdt woensdag avond 7 maart aanvang 7.30 uur, een contactavond in de muziekzaal van „De Binnenhaven" te Naaldwijk. De heer R. Hornstra zal spreken over: Illegaliteit gedurende '40—'45 en de om standigheden daarna. Aan de avond wer ken voorts mede het Vlaardingse trio Faassen voor de muzikale omlijsting. Me vrouw Gerda de Kok declameert. Eet zijn uiteraard maar stof felijke problemen die zich opsta pelen rondom en in onze school met den Bijbelde schoolstrijd vorige eeuw vereiste grote offers, maar ziende op dit verleden en het oog gericht op de toekomst zijn wij vol goede moed en strij den we voor nu en voor ons na- gesladht." Zo sprak de secretaris- penningmeester van het schoolbe stuur van de Chr. school te Hoek van Holland gisteravond op de ouderavond, die in gebouw Irene werd gehouden. Het jaar 1956 is het jaar van de groot ste betekenis voor de scholen van Hoek van Holland, zowel voor het Lager als voor het christelijk kleuteronderwijs- Het betreft de overgangsmaatregelen van de wet op het kleuteronderwijs en het schreeuwend gebrek aan leerkrach ten en lokaliteit-uitbreiding. Het is niet de gewoonte op de jaar lijks te houden ouderavond belangrijke mededelingen te doen van wat door het bestuur alzo wordt verwerkt aldus de secretaris, maar gezien het feit van de zeer vele problemen waarmede de Christelijke school ter plaatse heeft te kampen, heeft het bestuur gemeend in korte trekken een en ander aan de ou ders deze avond te moeten mededelen. De reactie van de ouders hierop was voor het bestuur ongetwijfeld veelbelo vend, daar hieruit bleek dat men zeer veel liefde toont voor dit voorbereidend onderwijs en mede strijden wil voor het bereiken van het vooropgezette doel, want waarom verlangen wij dit voorbe reidend onderwijs? De secretaris gaf hier een meest tref fend antwoord „omdat de Bijbel hier ten grondslag ligt en deze plaats van de peuters ook geen plaats is zonder God. Komende op de zo urgente behoef te tot uitbreiding van de lokaliteiten, daar er op de 5 leerkrachten -200 leer lingen zijn en anderhalve klas van de Lagere school een onderdak heeft in een lokaliteit van de Gemeenteschool, zei spreker dat de plannen gekomen zijn in een tamelijk gevorderd stadium. De zomermaanden vooral zullen dit jaar het grootste probleem vormen doordat kinderen van badgasten aan de scholen worden toegevoegd en er nog geen lo kalen zulleai worden gebouwd. Het schoolbestuur had vorig jaar reeds de plannen geheel gereed voor bouw van twee lokalen, te bouwen in het ver lengde van het bestaand- schoolgebouw, maar het Gemeentelijk advies was, een plan voor 3 lokalen in te dienen. Het derde zou moeten dienen voor bijzonde re doeleinden. Dit kon echter later de goedkeuring van Den Haag uit niet verkrijgen waar op men opnieuw eert plan moest indie nen terugkomend op de zo schreeuwend nodige twee lokalen. Dit plan is mo menteel in tweede instantie bij Rijks Inspectie ter goedkeuring en moet nog door één instantie worden behandeld. Ondanks het grote opofferend werk- om een uitbreiding in zeer korte tijd te realiseren zal de bouwvergunning nog een twee jaar op zich laten wachten. Dit betreft eveneens de te bouwen kleu terschool waaraan een evengrote behoef te bestaat en waarmee grote bedragen als waarborgsom zijn gemoeid. Eerder op deze ouderavond gaf het Hoofd der school de heer A. Lems een resumé over het voorbij gegane jaar Hij aarzelde niet het grote verlangen' naar voren te brengen een zesde leerkracht te mogen en te kunnen be noemen. Dit jaar is een jaar dat in aantal leerlingen nog nimmer is be reikt, en mogelijk moet straks tot de benoeming van een nieuwe kracht wor den overgegaan, wat het andere school- personeel ten goede zal komen, aange zien er nu ruim 40 leerlingen zyn toevertrouwd aan één leerkracht. Het gebouw kon de velen bijna niet be vatten. Ongetwijfeld is genoten van het spel en de muziek der schoolkinderen en leerzaam was in het bijzonder, naar de hand van tekeningen op lichtbeelden, de ontwikkeling van de kleuters op de school wat op zo een voortreffelijke wij. ze door het hoofd mej. Kole werd ge bracht. Advertentie DONDERDAG 8 MAART A.S. VAN CAFÉ-RESTAURANT ETEN BIJ DE KOK Café-Restaurant MILKBAR Ek IJSBUFFET HOOGSTRAAT 171 TELEF. 129100 ROTTERDAM De aciie ioi hei werven van nieuwe leden voor de A.R. Partij heeft in Rotterdam bijzonder gunstige resul taten opgeleverd. Dit bleek gisteravond uit de mede delingen, welke werden gedaan op de door het Centraal Propaganda Bureau uitgeschreven bijeenkomst in de Bea trixzaal van het Groothandelsgebouw. Nog zijn alle gegevens niet binnen- Doch reeds kon worden gemeld, dat 905 nieuwe leden waren ingeschreven ge durende da aciie van de afgelopen maanden. Rekening houdende met het vertrek van een aantal leden, sterfge vallen en bedankjes, kon worden ge zegd. dat de netto-winst ongeveer 700 bedraagt. "Was het aantal leden van de 24 bij de Centrale A.R. Kiesvereniging te Rotterdam aangesloten bij het begin der, aciie ongeveer 4500, thans is dit dus gestegen tot ongeveer 5200. Enkele kiesverenigingen lieieu uug helemaal niet van zich horen, enkele andere kiesverenigingen waren nog niet geheel klaar, zodat venvacht mag worden, dat het ledental nog verder kan worden opgevoerd. In totaal werden ongeveer 2000 huisbezoeken afgelegd. De resultaten daarvan werden besproken. De groot ste winst werd geboekt in Overschie, waar het. ledental van 200 steeg tot 317. Pemis, dat reeds een hoog leden tal had, wist niettemin nog 21. nieuwe leden in te schrijven en IJsselmonde- West klom van 64 tot 102. Hoek van Holland, dat 53 leden telde, wist er nog 19 bij te winnen. De contributies van de nieuwe leden lagen gemiddeld boven het gestelde minimum. .Ook de actie tot contributieverho ging heeft gunstige resultaten opge leverd. Verblijdend is, dat vele jonge men sen belangstelling tonen voor netwerk van de partij. De heer W. Veenemao gaf een toe lichting op de verkiezingsstatistiek van de laatste jaren. Mevrouw J. Berghout Rozeboom sprak een op weideend woord en betoogde, dat alle A.R. vrou wen ook lid van de kiesvereniging moeten worden. Nadat enkele films vertoond waren, sprax ut voorzitter van het Propagan da Bureau, u. W. F. Schut nog een woord van dank itu alle medewerkers. Mei belangstelling mige zien naar de '"•♦netieavonw 1 mei a.s. z?.i worden gehouden voor de huisbezoekers. Op die vergadering zal het woord gevoerd worden door dr. J. Schouten. Naar het A.N.P. verneemt, heeft me juffrouw M. Pino, een zuster van de omgekomen Jakob Pino, een aanklacht ingediend b(j de Officier van Justitie vaa de Arrondissementsrechtbank te 's-Gra- venhage tegen burgemeester Schokking, terzake van zfjn optreden te Hazers- woude, waaraan zfj de arrestatie van het gezin Pino en de latere dood van dit gezin toeschrijft. Naar haar mening kan de zaak-Schok king niet zuiver en volledig worden beoordeeld, wanneer niet openlijk tot ln details is vastgesteld, wat zich precies heeft afgespeeld. Volgens haar is er maar één instantie Nederland, die in staat is om de zaak ln volle omvang te doen uitzoeken en daarna te beoordelen, nl. de Nederlandse rechter. Vandaar dat zjj nu deze aan klacht heeft Ingediend. Modht de burgemeester in zijn beroep op straffeloosheid slagen, dan is 'hij ge lijktijdig van iedere blaam gezunverd, zodat de klacht ook voor hem het maxi mum aan raoht zal doen wedervaren, zo meent mej. Pino. Als een bijzondere reden tot het in dienen van deze Macht noemde zij nog, dat de publikaties, welke tot dusver zijn verricht, toch eigenlijk de indruk wek ken, dat haar broer Jakob inderdaad provocateur was. Aangezien zij. over tuigd is, dat dit absoluut in strijd met de waarheid is, wenst zij de nagedach tenis van haar broer, mede in verband met haar eigen belangen, daarvan te zuiveren. Zij verklaarde voorts, dat de familie Pino pas uit de perspufoiikaties is -bekend geworden met het onderduiken van Jakob in Hazerswoude en hetgeen daar is voorgevallen. Alleen de dood van het gezin Pino was de familie bekend. De advocaat van mej. M. Pino, mr. G. ter Laan uit Utrecht, heeft kopteen van de aanklacht gezonden aan de minister-president, de minister van Jus titie en de minister van Binnenlandse Zaken. (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer heeft heden middag ter vervulling van de vaca ture van raadsheer in de Hoge Raaa der Nederlanden de volgende voor dracht opgemaakt, die aan H.M. ae Koningin schriftelijk zal worden overhandigd. 1. mr. C. Dubbink, rechter in de Arrondissementsrechtbank van Arn hem; 2. prof. mr. H. J. Hellema, advocaat en procureur te Amsterdam en bui tengewoon hoogleraar in het fiscale recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam; 3. mr. H. Kingma Boltjes, raads heer in het Gerechtshof te Leeu warden. De Kamer heeft zich bij het op maken van deze voordracht aan de aanbeveling, die de Hoge Raad haar had toegezonden, gehouden. Op mr. Dubbink werden bij de eerste stemming 72 stemmen ui*ge~ bracht en prof. Hellema 6. Bij de tweede stemming kreeg prof. Helle ma 77 stemmen en er waren er 2 blanco. Bij de derde stemming wer den op mr. Kingma Boltjes 74 stem men uitgebracht en 5 blanco. .Garantiewet militairen KNIL De Tweede Kamer heeft heden middag het amendement Hazenbosch (A.R.) dat de bestaande tekst van art. 2 van de Garantiewet Militairen K.N.I.L. wilde handhaven, met 30 stemmen voor (C.H., A.R., V.V.D., S.G.P., C.P.N. en 1 K.V.P -er, de heer Andriessen), en 50 stemmen tegen (Arb. en K.V.P.), verworpen. Het wetsontwerp tot wijziging van deze garantiewet werd daarna aangenomen met aantekening dat de A.R. en S-G.P- geacht wpnsten te worden te hebben tegengestemd. De heer Hazenbosch (A.R.) merkte in zijn stemverklaring op dat zijn fractie door de verwer ping van zijn amendement tot haar leedwezen haar stem aan het wets ontwerp wenst te onthouden. I 8 VEII.INGBKIÏÏCHT RODENRUü. i waart. Sla le srt 42.80 53.70. 2e srt 32.60—4230. 3e srt 15.20—16.90, witlof 43—65 prei 38, slavellen 163—22S. J__ Jl j *if_ *rTTt UfDnhftHel 14 n 3 Cali,. ir» tl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2