Dulles' politiek Pleidooi wijst op de onhoudbaarheid der beschuldigingen „Ik verklaar geheel onschuldig te zijn Werkgeversbi| dragen bouwspaarfondsen belastingvrij aan Beleidsfout Ter versterking zesde vloot Spanning Midden-Oosten Spoedzitting van de Vei igheidsraad MEVR. BOUMAN TOT RECHTER MAENGKOM: „Waarom sta ik hier alleen als het eenzaam opperhoofd van schimmen Minister Yon Brentano aangekomen W eeroverzicht Londen houdt vast aan Pact van Bagdad I Langere vakantie voor bakkers Accent overleg naar bedrijfstakken Vrouwelijke agent in uniform ,en DONDERDAG 8 MAART 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3328 Weerbericht M Bewogen verklaring van Jungschlager 11 SASTROAMÏDJOJO FORMATEUR WETSONTWERP INGEDIEND Het manifest der zeven Nederlanders D Beroep op Amerika: „Doe mee!" "N V O Mevrouw Bouman heeft vandaag vrijspraak gevraagd voor Jungschlaeger. In een uitvoerig pleidooi, waarin zij tot de conclusie kwam, dat tegen beklaagde geen enkel bewijs is geleverd en dat de verklaringen van Manoch c.s. op „pure fantasie berusten", heeft zij rechter Maengkom verzocht Jungschlaeger vrij te spreken van het hem ten laste gelegde. De door de officier van Justitie geëiste doodstraf noemde mevrouw Bouman niet te rechtvaardigen. 99 OM de bezitsvorming door sparen te stimuleren zal een beperkte vrijstelling gegeven worden van sociale en fiscale lasten over bij dragen van werkgevers aan bouw spaarfondsen. Daartoe heeft de regering een wetsontwerp inge diend. Zie verder pagina 5 Een soortgelijke eenheid, eveneens 1500 man sterk, werd vorig jaar uit hetzelfde gebied naar de Verenigde Staten teruggeroepen. Waarschijnlijk is dit terugsturen van deze eenheid een maatregel, waartoe Eden president Eisenhower heeft weten over te halen, bij zijn bezoek aan Washington. Deze troepenzending is een onderdeel van de activiteit van de Westelijke mogendheden om tot alle prijs het uitbreken van vijandelijkheden in het Midden-Oosten te voorkomen. het Midden-Oosten steeds ernsti- ger wordt. De westelijke mogend heden bestuderen naar verluidt de mogelijkheid om de Veilig heidsraad in spoedzitting bijeen te roepen, teneinde te voorkomen dat de situatie nog slechter wordt. Een beslissing zou nog niet geno men zijn. De secretaris-generaal van de Ver. Naties, Hammarskjoeld, voert besprekingen met de afzonder lijke gedelegeerden. Loononderhandelingen Over enkele maanden: Nog enkele maanden en dan zul len de eerste vrouwelijke agenten in het Rotterdamse stadsbeeld ver schijnen. De opleiding is bijna ach ter de rug en de uniformen zijn reeds ontworpen. Er is een uniform gekozen, dat zoveel mogelijk lijkt op dat van de mannelijke collega's doch waarvan de snit praktische bruikbaarheid en elegance doet sa mengaan. Hierbij ziet men een der vrouwelijke adspiranten in de ge- icone tuniek. Zij zullen een schou dertas dragen voor het opbergen van de nodige attributen. Teneinde elke twijfel omtrent haiidentiteit bij het publiek uit te sluiten werd als hoofddeksel de normale politie- pet gekozen. Bij regenweer zullen de dames er een doorzichtig plastic hoesje omheen dragen. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telel. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. TeL 114402 Klachtendienst 18.30—19 30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks VERANDERLIJKE BEWOLKING Veranderlijke bewolking en bijna overal droog weer. Vannacht plaatselijk zware nachtvorst, morgen overdag dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Matige of krachtige toenemende Zuidwestelijke wind. ZON EN MAAN. 9 maart zon op 7.10, onder 18.36. maan op 5.32, onder 15.33. Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT n EN van de allerbedenkelijkste Westelijke staten niet tot een eensge zinde opvatting kunnen komen ovei de houding, die zij tegen de voorma lige koloniale gebieden moeten aan nemen. Wij wezen er gisteren reeds op hoe de Franse kritiek zich terecht richt tegen Engeland en vooral Ame rika. De oorsprong van deze tweespalt is van tweeërlei aard. Ten dele is het een verschil in visie, ten dele is het een concurrentiekwestie. Om maar met het laatste te be ginnen: van aile kanten staan op het ogenblik Westelijke staten klaar om, nu Indonesië zijn financieel-economi- sche overeenkomsten met Nederland heeft opgezegd, de plaats der Ne derlanders in Indonesië in te nemen. In plaats dat men zich realiseert dat datgene wat Indonesië thans uit haalt in de meest volstrekte zin on dermijnend is voor de internationale rechtsorde en voor internationale rechtsbetrekkingen en dat derhalve Indonesië in zijn wangedrag niet moet worden gestijfd, staan Amerika nen, Duitsers en wie niet al, klaar om in bond o£ in concurrentie met de Russen als profiteurs van deze rechtssabotage op te treden! NDERTIJD heeft Engeland, net zo lang gemanoeuvreerd totdat het de Franse invloed politiek en cultureel uit Syrië en de Libanon had weggewerkt De Engelsen pen niet dat dat gene wat zij ir. land werkten, ook •een consideratie met Engeland zou ebben. Het tegen Frankrijk gerichte Arabische nationalisme richt zich ook' tegen Engeland. 1 E* in het ontslag van Glubb Pasja, wat 'oor de positie van het Westen als jeheel zeer jammer is, krijgt En>and zijn trekken thuis. INSTENS even erg is de twee-2 spalt in het Westen, zoals die voortkomt uit een verschil van visie. Het zijn vooral de Amerikanen, die' menen dat men de nationalistische jonge staten kan winnen door het nationalisme altijd steun te verlenen, ongeacht de vraag van recht en on recht. De Amerikanen vergissen zich daarin. De geschiedenis van de laat ste tien jaren is het doorlopend be wijs van,die vergissing. 'De Amerikanen hebben de Fransen] tegengewerkt in Indo-China. De Fransen verloren, maar Amerika heeft er de sympathie van Indo-China niet mee gewonnen. Integendeel. De Amerikanen hebben de Neder landers tegengewerkt in Indonesië. De Nederlanders verloren, maar Amerika heeft er de sympathie van •Indonesië niet mee gewonnen. Inte gendeel. De Amerikanen hebben bevorderd dat Engeland zijn positie in Egypte en aan het Suezkanaal opgaf. Maar Britten noch Amerikanen hebben daardoor de sympathie van Egypte kunnen verwerven. Als dank lopen de Egyptenaren nu zelfs naar de Rus sen! En zo zou men door kunnen gaan. Het is wel begrijpelijk dat de Fran sen er balorig van zijn geworden. Het erge is dat deze Amerikaan se politiek de Russen in de kaart speelt. Gisteren wezen we erop dat de Franse Noord-Afrika-politiek en de Franse Rusland-politiek innerlijk te genstrijdig zijn. Maar we moeten er OS flijkheidshalve aan toevoegen dat és le politiek geheel het complement is van de Amerikaanse politiek. Ook bij de Amerikanen is de politiek je gens de Arabische landen en die te gen Rusland innerlijk tegenstrijdig. Alleen liggen de zaken precies om gekeerd als bij de Fransen. Als Amerika zijn politiek inzake de voormalige koloniale gebieden niet herziet zal dat op den duur het be staan van de NAVO in gevaar bren gen. Jungschlaeger dient te worden vrijgesproken MEVROUW MIEKE BOUMAN Hilary-ieit „Zou het gaan meneer?", vroeg de matroos van een walvisvaarder in het zuidpoolgebied aan de bezoeker, die op het punt stond langs een slinge rende touwladder aan boord te klauteren, „Denk het wel", antwoorde Sir Edmund Hilary, de beklimmer van de Mount Everest. Mevrouw Bouman betoogde in haar pleidooi,' dat van de tenlastelegging door de bewijsmiddelen van de verdediging niets was overgebleven. Tegenover de verklaring van de Officier van Justitie, dat de getuigen a décharge „alleen maar waren ge komen om getuigen te helpen, stelde zij, dat de getuigen a charge hadden verklaard, de Nederlanders te haten en geld voor hun informaties ont- Na het pleidooi van mevrouw Bonman, dat 22 maart a,s. zal worden beantwoord door de Openbare Aanklager Soenarjo, legde de'beklaagde Jungschlager in een kort bewogen pleidooi aan rechter Maengkom de argumenten over, die naar zijn eigen mening zijn onschuld vaststelden. Hij besloot zjjn verklaring met de volgende woorden: „Als het erom gaat een slachtoffer te vinden (en het requisitoir wijst in die richting, zowel naar de letter als naar de geest) dan valt er verder weinig te praten. Maar ik geloof, dat ondanks alles, de waarheid ea het recht zullen zegevieren en dat het onafhankelijk en onpartijdig plichtsbesef er toe zal leiden, dat u, edelachtbare, mjj zult vrijspreken van hei mjj ten laste gelegde. Ik, Leon Nicolaas Hubert Jungschlager, vechtend voor mijn leven en mijn vrijheid, verklaar, met God als getuige, onschuldig te zijn aan alle mij ten laste gelegde feiten. Edelachtbare ik leg mijn lot in uw handen, zoals ik steeds zei, met vertrouwen in de uitslag. God, die ten slotte over ons allen zal oordelen, moge u, edelachtbare, bijstaan." Voor hij deze woorden sprak had Jungschlaeger in, zijn verklaring het requisitoir van Soenarjo op alle be langrijke punten aangevallen. Hij be streed de betrouwbaarheid van de ge tuigen a charge met de volgende worden: „De getuigen k décharge waren over het algemeen mensen van mijn milieu, van mijn verstandelijke ontwikkeling, terwijl het milieu, waaruit de getuigen k charge komen, mij geheel vreemd is. En deze getuigen, die volgens hun strafregister bepaald geen aan te be velen personen zijn, hebben mij met een net van leugens omspannen. De re den, waarom zij dit gedaan hebben, is mij onbekend. Wel staat voor mij vast, dat zij daarbij niets te verliezen had den, wel te winnen of te herwinnen". Jungschlaeger vroeg zich ook af, waar om hij als het zo gemakkelijk: voor hem w-as Indonesië niet had verlaten, President Soekarno heeft vandaag de nationalistische leider en oud-premier Ali Sastroamidjojo opdracht gegeven voor 16 maart een Indonesische rege ring te vormen. .Het bedrag van de werkgevers bijdrage, waarvoor de vrijstellingen worden verleend is begrensd tot f 390 Per jaar, waardoor het bezwaar wordt verkleind, dat deze faciliteit meer tot bezitsvorming bij de werknemers met hogere dan bij die met lagere inkomens zou leiden. Hoewel aan onze belastingwetgeving de eis van algemeenheid en gelijkheid ten grondslag ligt, die medebrengt dat het verworven en beschikbare inkomen ih zijn geheel, ongeacht de daaraan te geven bestemming, in de belastingen haar het inkomen wordt betrokken, deze heeft de regering toch gemeend faciliteit te moeten voorstellen. In de eerste plaats gaat het bu de bouwspaarfondsen om een van de meest karakteristieke vormen van spa ren, gericht op bezitsvorming. Uit een oogpunt van duurzaam bezit moet met name voor de lagere inkomens het bezit van een eigen woning van bijzondere waarde worden geacht. Voorts is overwogen dat de bevordering van het eigen woningbezit ook in an dere opzichten in het overheidsbeleid een bijzondere plaats inneemt. De premie- en bijdrageregeling 1953 stelt b.v. een extrapremie beschikbaar voor hen die een eigen woning bouwen. Bovendien ontleent de faciliteit haar belang voor de betrokkenen aan het feit dat zij een stimulans vormt tot vergroting van het inkomen van de werknemer. Van deze vrijstellingen mag temeer een gunstig effect worden verwacht omdat zij tegemoet komt aan toen Schmidt werd gearresteerd „Om dat, edelachtbare, ik onschuldig ben, volkomen zuiver van geweten, omdat ik Schmidt niet kende, en omdat er dus geen enkele reden voor mij was om mij ongerust te maken". „Wie de lijst der beschuldigingen be kijkt", zo ging beklaagde verder, moet wel de indruk krijgen hier met een wijdvertakte organisatie van doen te hebben. „En waarom sta ik hier dan alleen, edelachtbare, als eenzaam opperhoofd van een schare schimmen?" „Edelachtbare, ik zou gaarne voort willen gaan met aan te tonen, dat het gezond verstand, de logica en de rede lijkheid ver te zoeken zijn in de ver klaringen. Ik wil mijn betoog echter be sluiten, daar mijn verdedigster mijn belangen reeds voldoende heeft behar tigd". Wanneer op 22 maart Soenarjo zal hebben geantwoord, zullen ook mevrouw Bouman en Jungschlaeger nog gelegen heid krijgen te repliceren. Eerst daarna zal rechter Maengkom vonnissen. De zitting verliep zeer kalm, hoewel er grote belangstelling was. In de zaal waren enige tijd aanwezig vertegen woordigers van de Britse en Ameri kaanse ambassades en voorts vertegen woordigers van het Nederlandse Hoge Commissariaat en leden van de Indo nesische magistratuur. Na sluiting van de zitting ontruimde de politie het voorerf van het rechts- gebouw. Toen 20 minuten later mevrouw Bouman en de heer Jungschlaeger het gebouw verlieten, was het erf leeg cn beiden konden ongehinderd passeren. Het publiek was blijkbaar wat verbluft door deze gang van zaken. Een enke ling riep iets onverstaanbaars naar de voorbijrijdende auto's. Naar wij vernemen heeft het mani fest der zeven Nederlanders waarin een beroep wordt gedaan op de regering om de zaak Jungschlaeger door toedoen van de Verenigde Naties aanhangig te maken "bij het Internationale Gerechts hof, grote weerklank gevonden. Adhae- siebetuigingen uit alle delen van het land stromen toe. Van allen, die in stemmen met hun streven verwachten de ondertekenaars een uitdrukkelijk ondertekende betuiging van instemming per briefkaart. De zeven ondertekenaars van het manifest zijn: G. Ch. Aalders, voorzitter van de Ned. Verg, van Ex- Politieke Gevangenen; R. P. Cleveringa, hoogleraar te Leiden; F. J. Goedhart Lid van de Tweede Kamer; Leonard Huizinga, auteur; Gezine H. J. v. d. Molen, hoogleraar aan de Vrije Uni versiteit te Amsterdam: K. van Rijcke- vorsel, lid van de Tweede Kamer en A. Goekoop. het bezwaar, dat de werkgever, die wil bijdragen aan een bouwspaarfonds, zich daarin geremd voelt omdat over zijn bijdrage sociale en fiscale lasten worden geheven. vangen. Tegenover de veronderstelling van Soer.ario, dat de getuigen a décharge betrokken zouden zijn geweest bij komplotten stelde zij, dat de getuigen a charge volmondig hebben erkend aan samenzweringen te hebben deelgenomen. Uitvoerig ging mevrouw Bouman in op de verklaringen van de kroon getuigen in bet proces. Er is zo zeide zij door allerlei mensen gesproken over de Nederlands-Indische Guerrilla- Organisatie. Dit zijn echter allemaal geruchten. Niemand weet iets con creets, dat hij met eigen ogen heeft gezien of met eigen oren heeft gehoord. Dezelfde geruchten noemde me vrouw Bouman de basis van de geheime rapporten over de Nigo. Zij bestreed voorts, dat de ter sprake gekomen vergaderingen het bestaan van een samenzwering zouden be wijzen. Er is immers niet eens vast gesteld wat op deze bijeenkomsten werd besproken. Stuk voor stuk ging mevrouw Bouman ook de verklaringen na, die de kroonge tuigen hebben afgelegd over de „droppings" voor illegale organisaties, waarin Jungschla ger de hand zou hebben gehad. Ook hierbij kwam z(j door analyse van de verklaringen en de hierin genoemde omstandigheden tot de contiguste, dat"- de beschuldigingen door de feiten worden "weerlegd. Zo wordt in de tenlastelegging gezegd, dat de eerste „dropping" in maart op opril is gedaan. Met vele bewijsstukken is aangetoond, al dus mevrouw Bouman, dat Jungschlager toen met verlof in Nederland was. In no vember 1050 zou beklaagde volgens Toma- soa een vergadering op de onderneming „Dramaga" hebben geleid. Ook toen was hij met verlof. „Kunnen nu toch de andere verhalen over de „droppings" onvoorwaar delijk worden geloofd, evenals de verdere verklaringen van Torna soa? Rn mag men zelfs maar veronderstellen, dat de getuigen en de bescheiden, die deze beweringen tegenspreken, vals zijn?" Mevrouw Bouman vogde hieraan toe: Dit kan stellig niet. Nu immers de onbetrouwbaarheid van de an dere zijde reeds is gebleken. Mevrouw Bouman herinnerde vervol gens aan het feit, dat Baden, de Mey van Gerwen, Barkey en Ulmer hun in het vooronderzoek afgelegde verklarin gen tijdens het proces onder ede heb ben herroepen. Deze verklaringen kun nen dan ook niet als bewijs tegen be klaagde worden gebruikt. Maar wat zij in de rechtszaal hebben verklaard dient wel geloofd, omdat zij toen onbelem merd en ongedwongen voor een onpar tijdige rechter konden spreken. „Maar Baden is sedertdien niet meer gezien". Zuiver sentiment noemde mevrouw Bouman de mening van de officier van ustitie, dat zij, die niet kunnen wor den vertrouwd, allemaal Nederlanders en Indo-Europeanen zjjn. Woensdagavond arriveerde de Westduitse minister ran Buitenlandse Zaken, Von Brentano in Den Haag waar hij in hotel „De Wittehrug" door minister Beijcn werd venvelkomd. De heide ministers van Buitenlandse Zaken in een gesprek gewikkeld. De Westduitse minister van buiten landse zaken, dr. Heinrich von Brentano, Is gistermiddag voor een officieel bezoek van enkele dagen in ons land gearriveerd. Von Brentano maakte de reis per auto. Hjj werd om half vier aan de Neder landse grens bü Venlo ontvangen door de ambassadeur van West-Duitsland, dr. Hans Mühlenfeld en een vertegenwoor diger van de directie van het protocol van het ministerie van buitenlandse zaken, xnr. Van Thiel Coovcls, Begeleid door een gemotoriseerd escorte zette hij de reis naar Den Haag voort, v/aar hij om half zeven in hotel Witte- brug arriveerde. Dr. von Brentano was vergezeld van Wolfgang Freiherr von Welck, de leider van de landenafdeling een der beide politieke afdelingen in het ministerie van buitenlandse zaken te Bonn. Ministerialdirektor dr. G. See- liger van de handelspolitieke afdeling, de Legatieraad Günther Diehl, leider van de persafdeling en Legatieraad Limbourg, privé-secretaris van dr. von Brentano. Ter begroeting waren in hotel Wittebrug aanwezig de chef van de directie van het protocol van het ministerie van buiten landse zaken, jhr, Van Panhuys, de West duitse ambassaderaad, de heer Gittfried von Nostitz en de Westduitse vice-consul te Amsterdam, de heer R. J. Wagner. Een kwartier na aankomst arriveerde de minister van buitenlandse zaken, mr. J. W. Beyen, in het hotel, teneinde er zijn Westduitse collega te begroeten. Minister von Brentano bracht de avond door in de residentie van de Westduitse ambassadeur. E toenmalige commissaris der Koningin in Zuid-Holland, de heer Kesper, heeft m 1949 een ernstige be leidsfout gemaakt, door na te laten de mededeling, die de heer Schokking hem deed met betrekking tot het ge- val-Hazerswoude, door te geven aan de minister van Binnenlandse Zaken. Had hij dit wel gedaan dan zou het gevhl-Hazerswoude door de regering, bij de beoordeling van de vraag of de heer Schokking geschikt was bur gemeester van Den Haag te zijn, zijn betrokken. Welke dan ook de uitkomst der overwegingen zou zijn geweest, zij zou voor de heer Schokking en voor Den Haag altijd beter zijn geweest dan nu dit geval vele.jaren na zijn benoeming aan de orde is gesteld. Dit komt ons voor te zijn een bijna onbegrijpelijke beleidsfout van de heer KesDer. DE BILT, donderdag 10 uur. Het hogedrukgebied, dat gisteren boven het noordelijke deel van de Noordzee werd aangetroffen, verplaatste zich naar het zuiden. Het centrum was vanmorgen juist boven ons land gelegen. Bij op klaringen daalde de temperatuur plaat selijk tot 5 graden onder nul. In som mige delen van het land werd de nach telijke afkoeling evenwel getemperd door bewolking. In Duitsland vroor het vannacht plaat selijk 10 graden en in Zuid-Zweden wer den temperaturen van min 22 graden gemeten Onder invloed van de depressie activiteit op de oceaan daalt de lucht druk nu weer boven het zeegebied tussen IJsland, Schotland en Noorwegen. Door deze ontwikkelingen neemt de wind in onze omgeving morgen toe uit zuidwes telijke richting. Vannacht zal plaatselijk bij heldere hemel weer nachtvorst op treden. Morgen overdag zal de tempera tuur afhankelijk van de bewolking gelijk of iets hoger zijn dan vandaag. De kans op regen is gering. Amerikaanse naar mariniers Middellandse zee Een brigade van 1500 Amerikaanse mariniers zal binnenkort naar bet Middellandse Zeegebied gestuurd worden ter versterking van de zesde Amerikaanse vloot. Deze troepenzending werd officieel aangekondigd ais een deel van liet opleidingsprogram, maar in bevoegde kringen neemt men aan, dat de Amerikaanse regering deze maatregel heeft genomen in verband met een eventueel conflict tussen Israël en de Arabische buur landen. De secretaris-generaal van de V.N., Dag Hammarskjoeld, heeft woensdag avond voor de Amerikaanse televisie verklaard niet te geloven, dat „wij zonder wil en koers naar een oorlog drijven" in het Midden-Oosten, Hammarskjoeld, die pas is terug- n de kringen der Ver. Naties jen Engeland te verbreden. Zoals men erkent men, dat de toestand in Y?.et hebben deud?e ]anden. J°rda I nin rnnric oQnnrnhnHon hot innrlii!r< Volgons Ass. Press heeft Frankrijk geprobeerd toestemming van de V.S. en Engeland te krijgen om de Franse plannen tot levering van twaalf straal jagers van het type Mystère aan Is raël ten uitvoer te brengen. De toe stemming zou niet zijn verleend. Frankrijk zou dit onderwerp ter sprake hebben gebracht op de bijeen komst van Amerikaanse, Franse en Britse diplomaten in Washington, waar meer dan een uur lang gemeen schappelijke maatregelen besproken zijn om de wapenstilstand in Pales tina te handhaven. De premiers van Egypte, Saoedie- Ai*abië en Syrië zijn te Cairo bespre kingen begonnen over de ontwikke lingen in het Midden-Oosten. Men neemt aan, dat pogingen zullen wor den gedaan de kloof tussen Jordanië nië reeds aangeboden het jaarlijks subsidie ter grootte van 83 miljoen gulden voor het Arabisch Legioen voor hun rekening te nemen. Koning Hoessein van Jordanië noemde in een interview met United Press het ontslag van generaal Glubb een noodzakelijke „chirurgische in greep", die geenszins bedoeld was als een slag in het gelaat van Engeland. De 2l-jarige koning sprak de be richten, als zou het ontslag een be gin zijn van een reeks stappen om de alliantie met Engeland te verbre ken, met klem tegen. „Jordanië zal trouw blijven aan zijn bondgenoot schappen met Engeland en Irak", al dus koning Hoessein. Alle organisaties in het bakkersbedrijf zijn ermee akkoord gegaan dat een ver lenging van de vakantie met drie dagen een oen verhoging van de toeslag mei een week loon in de C.A.O. worden op genomen. Als het college van Rijksbemiddelaars zijn goedkeuring geeft, zullen de nieuwe bepalingen in de komende vakantieperiode worden toegepast. De drie dagen extra vakantie kunnen dit jaar in loon worden uitbetaald als het onmogelijk blijkt Vrijaf te geven. gekeerd van een rondreis in dit ge bied, zei deze mening te baseren op de besprekingen, die hij met leiders aldaar heeft gevoerd. Hij waar schuwde, dat „het spreken over het oorlogsgevaar in het Midden-Oosten slechts de spanning verhoogt". De Britse regering heeft gisteren aangekondigd dat zij krachtig zal vasthouden aan het pact van Bagdad. Kort tevoren deden officieuze berich ten de ronde volgens welke premier Eden aan president Eisenhower had voorgesteld dat Amerika zich zo spoe dig mogelijk bij het verdrag zou aan sluiten. Een woordvoerder van het Amerikaan se ministerie van Buitenlandse Zaken heeft woensdag in Washington verklaard dat de politiek van de Ver. Staten ten aanzien van het pact van Bagdad onver anderd is. Amerika wil slechts als waar nemer met het pact verbonden zijn. De Britse minister van staat. Anthony Nutting, opende gisteren het debat m het Lagerhuis over het ontslag van gene raal Sir John Glubb, met te zeggen, dat Engeland vasthoudt aan het pact. „Wij zijn niet van plan onze vrienden, die zich met ons bij dit pact hebben aan gesloten, te verlaten". Hiermee bedoelde (Van een onzer verslaggevers). Het heeft er veel van weg, dat de vak centrales ten gevolge van het vastlopen der onderhandelingen in de Stichting van de Arbeid thans het accent van het over leg verplaatsen naar de bedrijfstakken. De eerste tekenen, die daarop wijzen, zijn de voorstellen, die bij de Mijnindus- Irieraad zijn ingediend tot verhoging van de lonen. Ook in de papierindustrie heb ben de werknemers voorstellen tot loons verhoging ingediend. Bij de Mijnindustrieraad zijn voorstel len ingediend om over 1955 een uitkering ineens te doen plaatsvinden van 4 pet Bovendien wordt eer. loonsverhoging voor 1956 gevraagd van 5 pet. Tevens is aan de orde gesteld de vraag hoe de lonen en salarissen in de Nederlandse mijnin dustrie op een peil kunnen worden ge bracht, dat overeenkomt met dat in de ons omringende landen. In de papierindustrie hebben de werk nemersorganisaties voorstellen ingediend tot een uitkering ineens van 4 pet. over 1955, een verhoging van de uurlonen met 3 pet. en daarboven een verdergaande differentiatie. Alles ingaande per 1 fe bruari j.l. hij Irak, Turkije, Pakistan en Ferzië. Nutting noemde de politiek van de Labourpartij om zich haastig aan het pact van Bagdad te onttrekken „een ge vaarlijke doctrine" en niet aanvaardbaar. Hij keurde het ontslag van Generaal Glubb door Jordanië af als „niet in de geest van Jordanië's verplichtingen tegenover ons". Het Lagerhuis heeft gisteravond de politiek van de regering met betrekking tot het Midden-Oosten goedgekeurd. C V'A<

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1