Ouderdoms- verzekering Ergste mate van dirigisme bij afspraken bedrijfsgenoten „Breda" netelig probleem Von Brentano op Soestdijk Arabische „Grote Drie" spraken over Israël en Boeraimi-oase JOHN JÜNG: Vertrouwen in Ned. regering Von Brentano verzekert: Oprechte gevoelens van Duitse volk Kwestie Algerije in de Franse Nationale Vergadering Wapens verdwenen uit kazerne te Ede N WETSONTWERP ECONOMISCHE MEDEDINGING Rode eieren voor Hongaarse jeugd Gebedsactie voor Jungschlaeger Gespannen situatie Weer overzicht Straaljager kwam. brandend neer TROEPEN GECONSIGNEERD Sporen van inbraak VRIJDAG 9 MAART 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3329 Weerbericht Mossadek komt i augustus vrij Ontslagaanvrage van commissaris Klijzing Adhesiebetuiging manifest-Cleverin ga Muiterij en desertie Algerijnse troepen Geen rehabilitatie van Trotzky O Von Brentano voor T.V. (Van onze parlementaire redacteur) „De ergste mate van dirigisme wordt niet gevonden bij de over heid maar bij de afspraken van de bedrijfsgenoten. Zonder de macht van de overheid wordt de vrijheid van de burgers vaak vermoord." Deze opmerking plaatste de minister van Economische Zaken gister middag in de Tweede Kamer bij de behandeling van het wetsont werp over de economische mededinging. Spanning Moloch m Herinnering Misverstanden Piloot werd gedood Cultureel verdrag Nieuwe opperbevelhebber troepen V.S. in Europa f Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 Postgiro 424867 T„ t Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—19.30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 6788" Abotmementeprijs 52 cent per week, 2,26 per maand" 6.76 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks V-Gravenhage: Huygensplein 1 Redactie: TeL 111892 Weersverwachting, geldig van vrijdagavond tot zaterdagavond. Droog weer met later iets toenemende bewolking. Vannacht nog plaatselijk zware nachtvorst, morgen overdag iets hogere temperaturen dan vandaag. Overwegend matige wind uit Zuidelijke richtingen. ZON EN MAAN. 10 maart zon ojj 7 03, onder 18.38. maan. op 5.54. onder 16.42. Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT i een vrij lange periode van voorbereiding zal volgende week de Tweede Kamer het wetsontwerp op de Algemene Ouderdomsverzeke- ring in behandeling nemen. De verwachting is. dat met de be handeling van deze belangrijke mate rie ongeveer een week zal heengaan. Deze optimistische schatting zal wel een gevolg zijn van het feit, dat de schriftelijke voorbereiding zeer gron dig is geweest. De kamerstukken over de wettelij ke ouderdomsverzekering zijn zo lang zamerhand tot een klein boekdeel uit gegroeid en de over en weer gewissel de argumenten zullen er wellicht toe leiden, dat over tal van punten de dis cussies worden bekort. In elk geval dringt de tyd. Wil de nieuwe wet op 1 januari a.s. in wer king treden dat zij er komen moet, daarover bestaat een commu nis opinio dan moet er nog heel wat gebeuren. Het wetsontwerp moet nog door de Eerste Kamer heen en tal van uitvoe ringsbepalingen zullen straks nodig zijn om de inwerkingtreding van de wet vlot en soepel te doen verlopen Hoe eerder dan ook vaststaat, hoe de ■wet er definitief uit zal zien, hoe beter. OVER een paar detailpunten willen wij, nu enkele weken geleden, de Memorie van Antwoord is verschenen, nog een paar opmerkingen maken. De eerste geldt artikel 60 van het oorspronkelijk wetsontwerp, dat be kend is geworden als het artikel, waar in de zogenaamde aanpassing wordt geregeld. Daarover is de laatste maanden heel wat te doen geweest. Dat de mogelijk heid tot een zekere aanpassing aanwe zig moet zijn, zulks in verband met een ongewenste cumulatie van pensioenen, heeft vrijwel niemand bestreden. De meningsverschillen zijn ontstaan over de wijze, waarop dat moet ge beuren. Wy laten hierbij de eventuele aanpassing van de ambtelijke pen- coenvoorzieningen buiten beschouwing omdat hierover binnenkort een af zonderlijk wetsontwerp te verwachten i*. Voor wat de aanpassing van parti culiere pensioenvoorzieningen betreft was het bezwaar tegen de oorspronke lijke tekst van artikel 60 vooral, dat san de werkgever eenzijdig het recht werd toegekend een aanpassing tot «tand te brengen, terwijl In het Voor lopig Verslag o.a. ook de vraag Is ge steld of het niet beter ware, het artikel te schrappen en de gehele kwestie van d« aanpassing aan het georganiseerde bedrijfsleven over te laten. Minister Zijlstra voor gezonde concurrentie kinderen in het communistische Hongarije zuilen dit jaar rode paaseieren van bakeliet krijgen. De Hongaarse dagbladen hebben aangekondigd, dat er binnenkort ruim een half miljoen knalrode paaseieren op de markt zullen komen. De kranten schreven er niet bij icat de kinderen met die eieren ran bakeliet moeten doen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, von Brentano, acht de zaak van de Duitse gevangenen in Breda een „netelig probleem". Hij zei dit in een televisie-interview, dat gisteravond in het NTS-journaal werd uitgezonden. Minister von Brentano verklaarde, dat de misdaden die door de betrokken Duitsers z:jn gepleegd, door niemand kunnen worden ontkend. Rechtens valt aan de feiten niet te tornen, aldus mi nister von Brentano, maar misschien is na tien jaar het mooiste recht: ge nade voor recht te laten gelden. Men kan zich bovendien afvragen of zich onder de gevangenen van Breda wel licht mensen bevinden, wier schuld veel geringer is dan de schuld van hen, die hen tot de gepleegde misdaden hebben aangezet. „Breda" is volgens minister von Brentano geen juridisch maar een menselijk probleem. Minister Zijlstra verklaarde dat het hem bijzonder verheugde, dat alle sprekers in de Kamer en ook het bedrijfsleven in Nederland zich volledig kunnen verenigen met de grondslagen van de nieuwe wet op de economi sche mededinging. Vroeger werd de karteipolitiek niet erkend als opgave van economische politiek. Een diepgaande bezinning op het vraagstuk is eerst van recente datum. Het wetsontwerp, dat thans bij de Kamer aan hangig is, noemde de bewindsman van Economische Zaken belangrijk en diep ingrijpend. In zijn inleidende beschouwing herinnerde de bewindsman eraan, dat het optimisme van de klassieke economie over de vrije concur rentie na de beide wereldoorlogen plaats gemaakt heeft voor pessimisme. Minister Zijlstra zei geen principiële kartelvriend of een principieel kartel- vijand te zijn, maar dat hij een voorstander is van gezonde concurrentie, voor de rivaliteit om de gulden van de consument. De onderlinge wedijver bevordert de vooruitgang en is in de maatschappij, in de „consumenten democratie" nodig. Gezonde concurrentie veronderstelt, al dus prof. Zijlstra, dat er een redelijk; evenwicht van economische machten op de markt is, Daanbij moeten duurzame hoge winstposities vermeden worden. Normaal is dat monopolistische posities elkaar regelmatig afwisselen. Er moet een dynamische beweging van monopo lies zijn, die opkomen en verdwijnen. Wanneer de heer Nederhorst (p.v.d.a.) mij vraagt, aldus vervolgde de minister, of IK mij aangetrokken voel tot het neo- liberalisme, antwoord ik hierop: het neo-liberalisme heeft veel van zijn scherpe trekken, die het aanvankelijk had, verloren, zodat het thans nauwe lijks te onderscheiden is van het neo- socialisme. Op het engere terrein van de economie kan ik mij in veel van de beschouwingen van bet neo-liberalisme en het neo- socialisme vinden, maar daarmee kan ik, aldus vervolgde de minister, niet volstaan, omdat mijn economische op- DE regering heeft zich, blijkens de Memorie van Antwoord, gevoelig getoond voor de aangevoerde bezwa ren en als gevolg daarvan zyn belang rijke verbeteringen aangebracht in de tekst van artikel 60 Het gevolg daarvan is geweest, dat de mogelijkheid tot aanpassing, welke in de wet wordt geopend, wordt be perkt tot de bij pensioenfondsen onder gebrachte pensioenen. Op deze manier wordt bereikt, dat een werknemer nimmer eenzijdig on der druk kan komen te staan deze vrees werd in het Voorlopig Verslag nadrukkelijk uitgesproken - doch dat steeds de beslissing zal worden geno' men door organen, waarin de betrok kenen ruimschoots vertegenwoordigd zijn, nl. de fondsbesturen en de deel nemersorganen. Gezien de verbetering, die hei ont werp thans heeft ondergaan, en gezien ook de gebleken onmogelijkheid een waterdichte regeling voor alle geval len te ontwerpen, lijkt het gewenst over artikel 60 maar niet ai te veel meer te dokteren. De verwachting lijkt gewettigd, dat het bedrijfsleven thans mede in het licht van het eenstemmig advies dat de Stichting van de Arbeid indertijd heeft uitgegeven de juiste wijze van aanpassing wel zal weten te vinden. EEN van de punten, die het wets ontwerp nog in ernstige mate ont siert, is naar ons gevoel de voorgestel de uitvoeringsorganisatie. Zoals de zaken nu liggen, zal de rijksbelastingdienst worden ingescha keld voor de heffing en de Invordering van de voor de ouderdomsverzeke ring verschuldigde premie. Om begrijpelijke redenen hebben wij het niet zo erg begrepen op de inscha keling van de rijksbelastingdienst bij de uitvoering van een wet op de so ciale verzekering. Het uitvoerige betoog in de Memorie van Antwoord over deze zaak komt er eigenlijk op neer, dat het niet anders kan. Maar de vraag rijst of in deze redenering niet in nl te geringe mate rekening wordt gehouden met de toe- •ornstige ontwikkeling van onze socia- verzekeringswetgeving. "let ziet er immers naar uit, dat in .toekomst meer sociale verzekerw- bet karakter van een volksverze- ig zullen krijgen Hierbij wordt uedacht aan de kinderbijslagver- ng, de weduwen- en wezenverze- "l en wellicht ook nog eens de kostenverzekering. In verband ?- is de teleurstelling van vele Kamerleden in het voorlopig "begrijpelijk, dat de premie-inning mm de Sociale Verzekeringsbank „Bpgedragen. De hoogste leiders van Egypte, Sy rië en Saoedi-Arabië hebben donderdag jte Cairo gesproken over verdedigings plannen om aan een eventueel Israë lisch „lente-offensief" het hoofd te bie den, aldus is uit officiële conferentie- kringen vernomen. Vele Arabieren zeggen een dergelijk offensief te ver- wachten. De drie leiders, de Egyptische pre mier Nasser, de Syrische president Sjoekri el Koeaily. en koning Saoed, bespraken ook hoe zij hun beleid op economisch en politiek gebied kunnen coördineren. Verder hebben, naar genoemde krin gen verklaard hebben, de drie leiders overwogen hoe zij een vreedzame re geling tot stand kunnen brengen van het geschil tussen Engeland en Saoedi- Arabië over de Boeraimi-oase aan de Perzische Golf waarvan men vermoedt dat zij rijk aan olie is. Het gebied wordt door Saoedi-Arabië opgeëist. Engeland steunt de aanspraken van twee plaat selijke machthebbers, de sultan* van Muscat en Oman en de Sjeik van Abu Dhabi, op de dorpen van de oase. De gezant van Jordanië in Cairo is voor tien minuten op de conferentie ont boden. Egypte, Syrië en Saoedi-Arabië zouden pogen Jordanië te bewegen tot toetreding tot een verdrag als die waar door zij thans verbonden zijn. Het werd ook mogelijk geacht, dat de drie landen hun aanbod tot het verlenen van finan ciële hulp aan Jordanië zouden herha len. Het hoofd van de commissie der Ver enigde Naties voor het toezicht op het toestand in Palestina, generaal Burns heeft donderdag in Cairo gesproken met de Egyptische minister van Oor log over een vermindering van de span ning aan de Egyptisch-Israëtische grens. Generaal Burns sprak ook met de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken en de ambassadeurs van Enge land en de V.S. De drie Arabische staatshoofden heb ben donderdag volgens conferentie- kringen eveneens aandacht gewijd aan de situatie aan de grenzen van Israël met de Arabische landen. De bespre kingen van generaal Burns met de Egyptische autoriteiten en voorstellen van de secretaris-generaal der Ver enigde Naties aangaande verlichting van de spanning aan de Israelisch-Ara- bische grenzen. Nader is gemeld, dat de Syrische premier, Said el Ghazzi, donderdag avond uit Cairo naar Amman zou vlie gen met een nota en mondelinge bood schap voor koning Hoessein van Jor danië van de conferentie der Egypti sche, Syrische en Saoedi-Arabische lei ders. In Arabische diplomatieke kringen is gezegd, dat de jonge koning van Jor danië voor de conferentie zou kunnen worden uitgenodigd, indien voldoende vorderingen gemaakt worden op het punt van de Arabische financiële hulp aan Jordanië ter vervanging van de Britse schenkingen. John Jung, de 24-jarige zoon van de Nederlander Jungschlaeger, tegen wie in Djakarta de doodstraf is geëist, heeft gisteren verklaard, dat hij betreffende de berechting van zijn vader al zijn hoop stelt op de Nederlandse regering. Jung, die vorig jaar november de Amerikaanse nationaliteit verkreeg en toen zijn naam van Jungschlaeger tot Jung verkortte, zei, dat zijn moeder hem in een brief geadviseerd had zelf geen stappen in de zaak van zijn vader te nemen, maar dit over te laten aan de Nederlandse functionarissen in Indonesië. John Jung vervult thans zijn dienst plicht op het fort Richardson m Alaska. Tegenover United Press had hij enkele dagen geleden verklaard, dat hij een beroep op de Amerikaanse publieke opi nie wilde doen ten bate van zijn vader. vattingen ingebed worden in mijn le- vensbescnouwmg en daardoor beïnvloed worden. De grondgedachte van de karteipoli tiek is, dat wij in een niet-totalitaire samenleving verkeren, waarin de acti viteit van de mens tot ontplooiing kan •komen. Het is nodig dat allerlei onaf hankelijke activiteiten op elkaar worden afgestemd, anders ontstaat er chaos. Stagnatie in het economisch verkeer moeten worden voorkomen en naar ge zonde prijsverhoudingen moet worden gestreefd. Als de mededinging effectief is, is het ingrijpen van de overheid over bodig. Het wetsontwerp inzake de econo mische mededinging is geen verbods wetgeving, die aan het werkelijke leven geen recht laat wedervaren. De prak tijk in Amerika en Duitsland bewijst dat. Deze nieuwe wet maakt een genuan ceerd beleid mogelijk, een beleid van .geval tot geval. t In de middagvergadering werd eerst nog bet woord gevoerd door de beren Bleisse (k.v.p.), Van Ryckevorsei (kiv.p.), en Reuter (c.p.n.) alsmede door prof. Gerbr&ndy (a.r.). Prof Ger- brandy constateerde In het aanhangige wetsontwerp een afschuwelijk fekort. Bij de onverbindend-verkiaring van onder nemersovereenkomsten wordt enorme macht in handen van de uitvoerende macht gelegd. De kroon kan onverbin dend verklaren, de ministers kunnen inlichtingen eisen, de boeken opvragen en zy bezitten het openbaarmakings- recht en het schorsingsrecht. De norm voor de ministers is aldus prof. .Ger- brandy, de bekende moloch, die alies verteren kan: het algemeen belang. @VER hel bezoek aan paleis Soestdijk, uaar de lVestduitse minister ran Buitenlandse Zaken, dr. H. von Bren tano, met enkele leden van het gevolg het dejeuner heeft gebruikt, waren de Duitse gasten zeer te spreken. De Koningin en de Prins onderhielden zich in het Duits met hun gasten en behalve algemene zijn ook politieke en economische onderwerpen aangeroerd. Het dejeuner droeg een zeer intiem karakter, hetgeen de Duitsers bijzonder op prijs hebben gesteld. De Koningin en de Prins lieten zich welwillend met hun gasten fotograferen. Om ongeveer halfdrie namen de Duitse gasten af scheid en verlieten het paleis om hun tocht voort te zetten naar de hoofdstad, waar xe te gast waren bij burgemeester d'A illy. e Het tegen oud-premier Mossadek uitgesproken vonnis van drie jaar ge vangenisstraf is in hoger beroep door het Perzische opperste gerechtshof be vestigd. Mossadek werd in 1953 veroordeeld wegens pogingen om de grondwet om ver te werpen. Zijn straf loopt in augustus van dit jaar af. Dr. Heïnrich von Brentano, de West- duitse minister van Buitenlandse Zaken, heeft gisteravond aan een regeringsdi ner, dat te zijner ere werd aangeboden in het Knrhaushotel te Scheventagen, woorden van grote waardering voor het Nederlandse volk gesproken. Hij zei d-arblj er zich van bewust te zijn, dat de diepe wonden, die het Nederlandse volk door het onrecht van de Duitse bezetting werden gebracht, slechts lang zaam kunnen genezen. Sprekende namens de Bondskanse lier, dr. Adenauer en namens het ge hele Duitse volk gaf hij de verzeke ring van de oprichte en innig gemeen de bereidheid alles te doen om dit rampzalige verleden te overwinnen De hierbij afgebeelde satellieten vormen volgens de ideeën i an de tekenaar de hoofdschotel van hetgeen er over een aantal jaren als kunstmatige maan in de ruimte zal drijvenSlechts twee ervan zijn met levende wezens bemand: het vliegtuigachtige voorwerp rechts boven, dat mensen aan boord heeft en na in de ruimte te hebben vertoefd weer op de aarde kanlanden, en het tolvormige gevaarte rechts onder, waarin zich dieren bevinden. De overige toestellen bevatten apparatuur voor het doen tan metingen en waarnemingen. De schoolkinderen van Maastricht gaan een gebedsactie beginnen voor de Ma^'richtenaar L. Juneschlaeger, tegen wie in Djakarta de doodstraf is ge- eist. Het initiatief tot deze gebedsactie is uitgegaan van de deken van Maas tricht, mgr. P. J. M. Jenneskes. wet op de ouderdomsverzekering vast te leggen, dat de heffing en de invordering van de premie voorlopig tijdelijk aan de rijksbelastingdienst worden opgedragen, zodat het mogelijk blyft in de toekomst op een andere uitvoeringsorganisatie over i&jjkt in elk geval gewenst, gezien I te schakelen, zodra deze materie nader sng het ontwikkeling, uitdrukkelijk in del diepgaand is bestudeerd. c.s. (van een onzer verslaggeverss) De heer F. J. Klijzing. commissaris van politie te Den Ha«g, zou zijn ont slagaanvrage hebben ingediend. Dit be- biad", en a~ - dit bericht werd toege- richte vanmorgen het „Algemeen Dag- voevd. dat het ontslag binnenkort zal worden verleend. Zowel van de zijde van de regering als van de zijde van de gemeente werd medegedeeld, dat men geen commen taar had op dit bericht van het Rotter dams ochtendblad. Zoals bekend ging commissaris Klijzinf vorig jaar november met ziekteverlof, in verband met een onderzoek naar zijn be leid. Nadien stelde, zo berichte het Al gemeen Dagblad" een commissie van drie een onderzoek in. Deze commissie achtte de aanmerkingen op het beleid wel ernstig, maar niet van dien aard. dat een ontslag gerechtvaardigd zou zijn. De heer Klijzing moet evenwel hebben besloten zelf zijn ontslag te vra gen. Het hoofdbestuur van de Nederlandse Studenten-Vereniging voor Wereld rechtsorde heeft zich tot minister-pre sident dr. W. Drees gewend met een telegram, waarin het de Nederlandse regering verzoekt aangaande de zaak- Jungschlaeger te bandelen overeenkom- manifest van prof. Cleveringa («mm1 Sprekende over de problemen, die tus sen Nederland en Duitsland nog hangen de zijn. zei Von Brentano, dat deze in het kader van de gemeenschappelijke betrekkingen van relatief beperkte be tekenis zijn. Daarom was hij er des te meer van overtuigd, dat de gemeen schappelijke pogingen om tot overeen stemming te komen met succes zullen wordren bekroond. Minister Beyen, die met de minister zonder portefeuille, mr, Luns, de gast heer was aan het diner, had eerder een tafelrede gehouden waarin hij erop wees, dat in de beide volken de herin nering leeft aan diep leed, dat hen ver deelde. Thans echter verbindt ons de zorg om de veiligstelling van Europa. Toch mogen wij de ogen niet afwen den van de schaduw, die het verleden werpt, aldus minister Beyen. Zij houdt het besef levendig van de naamloze el lende, waarin de verkrachting van de heiligste rechten de mensheid stort. Dat het Nederlandse volk zich in de naoor logse jaren niet door haat of wraak zucht jegens het Duitse volk heeft laten beïnvloeden, toont wel aan hoezeer het de diepste betekenis van het doorledene heeft begrepen. Ook minister Beyen zag de prakti sche problemen, waarover beide landen het nog eens moeten worden, tegen de achtergrond van de na de oorlog ontwik kelde Nederlands-Duitse verhoudingen als van beperkte betekenis, hoe gecom pliceerd en moeilijk ze er ook mogen uitzien. Dal er zich In de publieke opinie met De Franse Nationale Vergadering is donderdag een debat begonnen over het verzoek van de Franse re gering om speciale volmachten ten einde de rust in Algerije te kunnen herstellen. Het debat zal twee dagen in beslag nemen. De regering heeft verzocht om bij na onbeperkte volmacht „teneinde de orde te kunnen herstellen, levens en eigendommen te beschermen en het gebied te beveiligen." De minister-resident in Algerije, Ro bert Lacoste, verklaarde tijdens de eer ste zitting dat het op het ogenblik in een derde deel van Noordelijk Algerije onveilig is. Sinds 1954 is het aantal op standige benden gestegen van tussen de 10 en 20 tot tussen de 100 en 200. En de toestand wordt van maand tot maand erger, zo zei hij. In 1954 vielen er on der Franse en Islaxnietische burgers maandelijks gemiddeld 30 slachtof fers. In 1956 was dit maandelijkse ge middelde gestegen tot 285, onder wie 95 militairen. Lacoste wees er echter op dat voor het vinden van een oplossing van de kwestie de tijd van beloften voorbij is en dat nu handelend moet worden opge treden. Doch wat ook de politieke oplos sing, de banden tussen Frankrijk en Al gerije zullen onverbrekelijk blijven, zo zei hij. Een Franse luitenant heeft bij aan komst op het vliegveld van Soek-Ah- ras meegedeeld, dat een aantal Alge rijnse scherpschutters van de eenheid waarmee hij uitgetrokken was, In de buurt van Soek-Ahra-, aan het muiten geslagen is en zeven soldaten die trouw bleven, doodgeschoten hebben. Dit was het tweede geval van mui terij onder Algerynse scherpschutters twee weken Ijjds. De troepen die uit gezonden werden om de muiters, die met hun wapens en munitie verdwe- avond zyn 61 Algerijnen, gedood die woensdagavond hadden deelgenomen aan de muiterij Bysoek-Ahras. t N het bouwbedrijf is een gespan- 1 nen toestand ontstaan, omdat de meerderheid van de aannemers geen uitbreiding van de secundaire arbeids voorwaarden wenst toe te staan, ten zij deze in de prijzen mag worden doorberekend. Het gaat hier om de uitbreiding van de vakantiedagen, de verhoging van de vakantietoeslag en het maken van een begin met een weduwen- en we zenvoorziening. Wij hopen dat er nog een modus kan worden gevonden, waardoor par tijen elkander vinden Met een con flict in zijn scherpste vorm is de wo ningbouw, die toch al door de vorst een schade van 6 pet. heeft geleden, niet gediend. DE BILT, vrijdag 10 uur. Het hogedrukgebxed, waarvan het cen trum vanmorgen boven Duitsland was gelegen, bepaalt het weer op het vaste land van West-Europa. De wolkenvel den, die hier en daar in het hogedruk- gebied voorkwamen, losten verder op. In ons land kwam vanna-cht in het Noorden nog wat bewolking voor, waar door de temperatuur in Eelde niet verder daalde dan tot om het vriespunt. Elders werd 3 tot 4 graden vorst geregistreerd. In Duitsland vroor het evenals in de voorafgaande nacht, plaatselijk 10 graden. Op de Oceaan houdt de depressie activiteit aan. Mede m verband daarmee daalt boven West-Europa de luchtdruk, nu langzaam hetgeen tot gevolg heeft, dat het hogedrukgebied nu in zuidooste lijke richting wegtrekt. De uitbreiding van de depressieactivi teit zal in onze omgeving gepaard gaan met geleidelijk toenemende wind uit zuidelijke richtingen. Later zullen ook de wolkenschermen van de storingen tot onze omgeving doordringen. Regen van betekenis wordt er voor de komende 24 uur nog niet verwacht. De temperaturen zullen geleidelijk hoger worden maar de komende nacht zal plaatselijk weer nachtvorst optreden: Gistermiddag Is, direct nadat hij van het vliegveld Volkel was opge stegen, een straaljager- verongelukt. Het toestel brak in de vlucht - In, tweeën en kwam daarna brandend vlakbij een boerderij terecht. De vlieger, sergeant Koopman uit Bergen op Zoom, kwam om het leven. Hij was 22 jaar en ongehuwd. Het rieten dak van de boerderij en de hooizolder vatten vlam, maar de brand was niet ernstig. Het veron gelukte vliegtuig was een Republic F84G Thunderjet. betrekking tot die problemen af en toe misverstanden voordoen, moet ons niet al te zeer verwonderen. Deze misver standen hebben de beide regeringen nooit beïnvloed. Voorzover wij het kun nen beoordelen, is geen van deze problemen, gezien la het licht van recht en gerechtigheid, onoplosbaar, aldus mi nister Beyen. De Nederlandse minister merkte ten slotte op, dat de heer Von Brentano in de strijd om de eenwording en verster king van Europa steeds in de voorste gelederen heeft gestaan en voor de me destrijders onder de Nederlandse parle mentsleden „één hunner" is. Een der Duitse autoriteiter. deelde tij dens het bezoek aan Amsterdam mede, dat er een cultureel verdrag tussen de Bondsrepubliek en Nederland in voor bereiding is. Ook dit punt zal bespro ken worden tussen de Duitse minister en zijn Nederlandse ambtsgenoten in Den Haag. Het ontwerp hiervoor is ge reed» doch moet van heide zijden nog worden goedgekeurd. (Van onze correspondent) Vier karabijnen, twee stenguns, vier pistolen en drie houders zijn in de nacht van woensdag op don derdag verdwenen nit de wapen kamer van de Mauritskazerne in Ede, De Lua-troepen (1500 man) die in deze kazerne zijn gelegen, zijn han gende het onderzoek geconsigneerd. Het is wel bijna zeker dat hier sprake is van een diefstal, zo deelde ons de Legervoorlichtingsdienst mee, aangezien er sporen van inbraak zijn gevonden. Aanvankelijk dacht men dat er ook munitie was verdwenen, maar dit schijnt toch niet bei geval te zijn. De marechaussee lelt'', het onderzoek naar de verdwenen wapens. Het wapenmagazijn, dat ligt tussen de gebouwen van de Maurits- en de Friso- kazerne, werd op de normale wijze be waakt. Een deur die toegang gaf tot de wapen kamer is door degene(n) die zich toegang tot de kamer heeft (hebben) verschaft ingetrapt. Het schijnt dat deze deur ai enige tijd niet meer in. geheel onbescha digde toestand verkeerde en dat daar over al enige malen rapport is opge maakt en uitgebracht. Do diefstal werd gistermorgen ontdekt pa bekend gemaakt en moet in de nacht van woensdag op donderdag zijn gepleegd. Gisteren moesten alle militairen binnen blijven; slechts de ..forensen" (buiten de kazerne wonende of?'"deren en onder officieren) mochten ,-azerne verlaten. Naar verluidt zijn van alle militairen vingerafdrukken genomen. De wachtposten waren op alle punten bij de kazerne verdubbeld. Onlangs is het vermoeden uitgespro ken, dat Leo Trotzky, een der leiders van de Bolsjewistische revolutie, wei zou worden gerehabiliteerd, nu de Sowetleiders de persoonsverering heb ben afgezworen. Het orgaan van de communistische partij in de Sowjetunie, „Prawda", heeft dit indirect tegengesproken door te verklaren, dat de Trotzkiisten tegen de communistische partij en tegen het samengaan van hebben gewerkt. boeren en arbeiders .Het Witte Huis beeft donderdag de benoeming van luitenant-generaal Henry Hodes tot opperbevelhebber van da Amerikaanse landstrijdkrachten in Euro* V. X. A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1