Loonpolitiek deze week beslist? In metaalindustrie 4% ineens verhoging gevraagd Koningin 7 voor mimmm Baden getuigde in zaak-Schmidt won stemming over Algerije Rumoer over Makarios in Britse Lagerhuis Burger's klacht „Telegram intern. jur risten onzin Zet Bagdad in de ijskast" m MM. Voortaan anders! Soekarno officieel uaar de Ver. Staten Bekentenis onder druk Ook communisten waren voor Frans-Engels plan voor ontwapening ffSiSSpSSilltig DINSDAG 13 MAART 1936 VEERTIENDE JAARGANG No. 3332 Weerbericht Hoge Commissaris naar Nederland m m m wm U Pineau zal Nasser ontmoeten Sneeuwstormen in Italië Het ontwerp-programma van Ali Sastroamidjojo Dulles uit Indonesië vertrokken „Met wie nu onderhandelen?*' MARGARET TRUMAN VERLOOFD ndoiicommentaar: JSassers advies WsMliï „In ben bang iiiÉÉiiif «a Namén genoemd Bij de officier Zie verder pagina 3 LUIDE kreten als „schande" en ,.jc reinste dictatuur" klonken gistermiddag door het Britse Lagerhuis, toen de minister van Kcfloniën, Lennox Boyd, de verbanning van aartsbisschop Makarios van Cyprus verdedigde tegen felle aanvallen van socialisten en liberalen. De minister gaf te verstaan dat verdere ondeihandelingen over Cyprus zijn uitgesloten zoiang er geen nieuwe, gematigde leiders naar voren komen om de verbannen aartsbisschop te vervangen. Clement Davies de Jeider van oe liberale fractie in het parlement noemde de deportaties van de vier geestelijken volslagen waanzm. Hij vroeg met wie de regering ru wilde onderhandelen. Zie verder pagina 3 f Rotterdam: Witte de Withstraat 30 TeleC. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtcndienst abonnementen 18.:j0-19.30 ti. Zaterdags 17—18 uur: Telcfbon 115700 "S-Gravenbage: Huygensplein 1 Fostgiro 424867 Redactie: Tel. 111392 Adm. Tel. 114402 Klachtcndienst 18.30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67883 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks i s Directeur: II. I)K KFIG Weersverwachting: geldig tot woensdagavond: RUSTIG WEER Droog weer met tijdelijk overdrijvende wolkenvelden en plaatselijk mist. Zwakke tot matige noordoostelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN. 14 maart zon op 6.D9. onder 18.43. maan op 7.12. onder 21.32. Hoofdredacteur: Dr. j. A. H. J. S. IHÏUINS SLOT DE redevoering, die mr. Burger, de voorzitter van de P.v.d.A.- fractie, op het verkiezingscongres dier partij heeft gehouden, geeft ons aan leiding tot enig commentaar. In deze rede kwam tot uiting een duidelijke ontevredenheid over de huidige gang van zaken. Dat is niet iets nieuws. Men verneemt van die ontevredenheid al verscheidene ja ren, De socialisten beweren dat dc andere partijen de regering remmen in haar plannen. Dc socialisten wen sen dat Nederland socialistisch gere geerd wordt. En dc klacht is dot dil niet gebeurt. De heer Burger heeft nu de voor stelling van zaken gegeven dat er in 1952 een verkiezingsuitspraak was die wees in de richting van wat de so cialisten een progressieve politiek noemen. Er is toen. aldus mr. Bur ger. een regeringstcnm gevormd van socialisten met figuren uit andere par tijen die een vooruitstrevend beleid wilden. Maar het kabinet kwam te staan tegenover een kamer, die hoe j langer hoe conservatiever werd. Het is dus goed dat er verkiezingen ko- j men. Want er moet een nieuwe uit- spraak komen over de toekomstige politiek. We staan daarbij op een j tweesprong. Er is in Nederland een regering te vormen in anti-socialisti- f ache zin. Tegenover deze mogelijkheid staat een andere, nl. om de P.v.d.A.- politiek alsnog te verwezenlijken, om alsnog de progressieve krachten in al le partijen tot elkander te brengen. OVER deze klacht en over de aldus door de heer Burger geschetste mogelijkheden zouden wij iets willen zeggen. De heer Burger klaagt nl. over de kamermeerderheid, die het kabinet in zijn werk zou belemmeren. Deze klacht is ten onrechte. Het kabinet van 1952 heeft nl. niet tot grondslag de interpretatie die de heer Burger aan dc verkiezingsuitslag van 1952 geeft, maar het kabinetspro gram, de z.g. richtlijnen, die men in 1952 bij de formatie van het kabinet heeft aanvaard. En indien dc heer Burger zich over de andere partijen terecht wil bekla gen, dan moet hij aantonen dat die partijen in gebreke gebleven zijn die richtlijnen na te komen. Hij heeft dat niet gedaan. En daarom mist zijn klacht alle grond. Want dc andere par-( tijen zijn niet gebonden aan socialist tische wensen, maar alleen aan din gen, die rij bij de formatie hebben aanvaard. De heer Burger had nogal wat kri tiek op de antirevolutionairen. De an tirevolutionairen achten zich gebonden aan de richtlijnen van '52. Wil de heer Burger eens zeggen, waar de antire volutionairen in gebreke gebleven zijn die richtlijnen na te komen? Hij kan dat niet, want het is niet geschied. TEN onrechte ook maakt de heer Burger een tegenstelling tussen het kabinet en een onwillige kamer. Hij stelt het voor alsof er uit de niet- aoclalistische partijen progressieve fi guren in het kabinet zitten en niet progressieve in de kamer. Hij pro beert zo een tegenstelling te construe ren, die er niet is, maar die de P.v.d.A. nu eenmaal nodig heeft om de doorbraakgedachte te funderen. Het is precies andersom. Bij het sodaproject waren het de •ocialisten die de regering een spaak in het wiel poogden te steken. Toen wat de nu gemakshalve als progres sief aangeduide minister Zijlstra voor hen het zwarte reactionaire schaap dat een koudwatervrees voor sociali satie had! De klacht van de socialisten komt hierop neer dat het thans zittende ka binet niet bepaalde socialistische de siderata heeft vervuld, wensen die echter niet op de richtlijnen waren ge baseerd. Dat is geen redelijke klacht. En. als hier van socialistische zijde een klacht moet worden geuit dan moet men zich over dr. Drees bekla gen, dat die een kabinet heeft gefor meerd op de grondslag van richtlijner die niet socialistisch waren. Maar dan zou de heer Drees onge twijfeld zeggen dat die klacht onrede lijk zou zijn, omdat van hem niet ver wacht mag worden in staat te zijn een socialistische minderheid haar wil te doen opleggen aan een niet-socialisti- sche meerderheid. EN hier komen wij dan aan de dooi de heer Burger verondersteld, mogelijkheden voor de toekomst. Ei is, zegt hij, een regering in anti-socia listische zin mogelijk en een regering, die de P.v.d.A.-politiek verwerkelijkt door de progressieve krachten in alle partijen tot elkaar te brengen. Het komt ons voor. dat dil laatste een onmogelijkheid is. Een regering die „de" P.v.d.A.-poIitiek verwerke lijkt, is alleen mogelijk als de P.v.d.A. de .meerderheid krijgt. En daar ziet het niet naar uit. En de gedachte dat een niet-socia- listische meerderneid bereid zou zijn de politiek van een socialistische min derheid te gaan uitvoeren, is bepaald een illusie. Wel is mogelijk dat partijen van verschillende staatkundige beginselen het eens worden over een concreet regeringsprogram, dat een beleid in houdt dat door allen wordt gewenst, en waarin geen maatregelen worden voorgesteld, die voor een der betrok ken partijen principieel onaanvaard baar zijn. Dan kan iedereen misschien klagen dat er niet genoeg uit zijn ketel in is, maar dan kan niemand zich bekla gen over een ander. (Van onze parlementaire redacteur) J metaalindustrie de 2 a 3 pet. loonsver- Het kabinet is in zitting van gis termiddag niet gereed, gekomen met <!c beraadslagingen over de loonpo litiek. Verwacht wordt dat het over leg in de loop van deze week zal worden afgestoten, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheid, «lat de regering alvorens een beslis sing tc nemen de partijen in het loon- conflict. namelijk de vertegenwoordi gers van de centrale werkgevers en werknemersorganisaties, nog zal ho-i ren. Deze beslissing moet op korte j termijn volgen, want de onderhande-: Ungen over vele collectieve arbeids- j overeenkomsten waarvan de wem kingsduur op 1 april a.s. afloopt,;, kunnen niet worden beëindigd, om-! dat men niet weet waaraan men zich" te houden heeft. In de eerste plaats zijn er de onder handelingen o ver de collectieve ar beidsovereenkomst in de metaalindus trie die reeds langer dan 5 maanden duren. De werknemersvakorganisaties in de metaalindustrie hebben donder dag namelijk reeds haar loonvoorstol- len bij de werkgeversbonden in de me taalindustrie ingediend. Zij hebben dus de beslissing van de regering niet af gewacht. Deze loon voorstel! en houden in: Een uitkering ineens van vier pro eent over 1955 en een verhoging van de lonen met zeven *ct. boven de reeds toegestane vakantieuitbrciding. die op 2 a 3 pet. loonsverhoging wordt gesteld. De vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties in. de metaalin dustrie- hebben verklaard dat deze loon- voorstellen in de ledenvergadering, die deze week of de volgende week zal wor den gehouden, besproken zal worden. Van werkgeverszijde wordt de ge vraagde loonsverhoging hoog genoemd. Wanneer de werknemersorganisaties be weren dat zij in hun voorstellen een gemiddelde differentiatie van 3 pet. aan houden. zoals van werkgeverszijde in de Stichting van de Arbeid is voorge steld. dan betekent volgens de werkge vers een loonsverhoging van 9 pet. in de metaalindustrie, dat dit gemiddelde van 3 pet. ver wordt overschreden. Houdt men een gemiddelde aan van 3 pet. dan betekent dit. dat in een be drijfstak die gunstige tijden doormaakt en dat is in de metaalindustrie onge twijfeld hot geval wel tot 6 pet. kan worden gegaafi. Andere bedrijfstakken zouden immers in het systeem van de gedifferentieerde loonvorming op 0 kun nen blijven staan, wanneer zij ongun stige bedrijfsuitkomsten hebben. Van werknemerszijde schijnt men bij dc bere kening van de loonvoorstellcn voor de hoging die uit de toegestane uitbreiding de vakantic-faciiiteten voortvloeit buiten beschouwing te laten. Overigen* is het zo. dat ook al komen werkge vers en werknemersvertegenwoordigers in de metaalindustrie tot een akkoord, het College van Rijksbemiddelaars zijn goedkeuring hieraan moet hechten. De regering zal daarom san het college nadere richtlijnen moeten geven die het de metaalindustrie mogelijk maakt tot een verhoging van de lonen over te gaan. Cczien dc datum van 1 april dringt de tijd dus. 9? Oud-president Truman van de Ver. Staten heeft tc Independence bekend gemaakt, dat zijn dochter Margaret verloofd Is met Clifton Daniel, tweede redacteur Buitenland van de New York Times. Het huwelijk zal op 3 april in Independence worden geslo ten. Margaret Truman is 32, haar ver loofde is 43 jaar oud. Zij kennen el kaar reeds jaren. Margaret verblijft meestal in New York, waar zij ais zangeres optreedt voor raclio en tele visie. Naar ANP verneemt, is de Nederland se Hoge Commissaris te Djakarta, mr. tV. F. L. Graaf van Bylandt. voor over leg naar Nederland ontboden, Een officiële Egyptische woordvoerder heeft te Cairo verklaard, dat aan de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd, bij zijn recente bezoek aan Cairo is meegedeeld, dat Egypte zyn cam pagne tegen bet verdrag van Bagdad aal staken als dit verdrag „in de ijskast wordt gezet" cn niet tot andere Arabische lan den wordt uitgebreid. De woordvoerder zei dat de Egyptische premier, Nasser, dat aan minister Lloyd duidelijk heeft gemaakt. Hij vervolgde: „Als bet verdrag op deze manier „op ijs" wordt gezet, zal het de Arabische landen niet langer met onenigheid bedreigen en zou de samenwerking tussen Egypte en Irak een van de leden van het pact worden hervat". Hij sprak verder geruch ten tegen, dat Egypte Engeland zou heb ben verzocht le willen bemiddelen tussen Egypte en Irak. Jonge dames in fin klederdracht <ler ucht exposerende tanden ter Koninklijke Ae- derlandse Jaarbeurs tierden gisteren hij de. opening rrin de Jidianahal aan HM. koningin Juliana voorgesteld. Het Witte Huis heeft gisteren be kendgemaakt, dat president Soekarno van Indonesië de uitnodiging van pre sident Eisenhower om dit voorjaar een bezoek aan de Verenigde Staten te brengen, aanvaard heeft. De heer F. Baden, een Nederlandse zeg je. dat'je hierover niet wilt ge- De Franse premier, Guy Mollet, heeft gisteravond met een groot aantal stem men het vertrouwen van het Franse parlement verkregen. Zijn verzoek om zeer uitgebreide bevoegdheden voor de hervormingen en het onderdrukken van de rebellie in Algerije werd ingewilligd. Een sensatieverwekkende ommekeer bij dc communisten zorgde ervoor dat pre mier Moilet een meerderheid van meer dan 400 stemmen kreeg. Ook de volksrepuöiikeinen en een groot aantal onafhankelijken, beide oppositie partijen, stemden voor. Tegen stemden in hoofdzaak de Poujadisten en een klein aantal rechtse onafhankelijken. De eerste stemming waarvoor de ver trouwenskwestie was gesteld gaf Mollet een meerderheid van 463 stemmen voor Premier Mollet van Frankrük heeft gisteren, kort na zjjn terugkeer uit Engeland, verklaard dat er „binnen 1 enkele dagen een Frans-Brits onlwa- j peningsplan zal zijn." j He; plan is opgesteld door Jules! Moch. de Franse vertegenwoordiger j in de subcommissie voor ontwapening i uit de Ver. Naties. Het is onderwerp i van gesprek geweest bij de ontmoeting j tussen Moüet en Eden in het afgelopen j weekeinde. De hierbij gedane sugges- j ties zullen door Moch en zijn Britse' collega in subcommissie, Anthony Nut ting. nader worden onderzocht. Overi gens Hoeft Eden zijn ..warme instem ming" met het Franse plan betuigd. Mollet verklaarde van mening te zijn, dat het plan ook de steun van Amerika /.al hebben. Moch heeft in zijn plan rekening gehouden met a!.!e voor- i stellen, die tot dusver door de westelijke mogendheden en de Sowjet-Unie zijn gedaan. en 62 tegen. De tweede stemming gaf hem 451 voor cn 72 tegen, de derde stemming 465 tegen 49 stemmen. De Franse regering heeft besloten de mohammedaanse troepen uit Algerië terug te trekken omdat velen deserteer den- Zondag werd de desertie van 114 moslems in Casablanca gemeld. Vorige week liepen "by Souk-Arras <5 man naar de opstandelingen Qvcr. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Christian Pineau. zal op weg terug van New Delhi naar Parijs te Cairo een ontmoeting hebben met de Egyptische premier, luitenant-kolonel Nasser, aldus is dinsdag te New Deihi vernomen. Aangenomen wordt dat minister Pineau in Cairo zal spreken over de toestand in Algerije. De bijeenkomst met de Egypti sche premier is tot stand gekomen door bemiddeling van premier Nehru. getuige a charge, heeft gisteren in het proces-Schmidt herhaald, dat hij onder druk zijp bekentenis tegenover de politie heeft afgelegd. Baden is reeds eerder in het landgerecht verschenen als getuige in de zaak-Jungschlaeger. Hij zorgde toen voor een sensatie door voor het gerecht rijn.bekentenis voor de politic in te trek ken met de opmerking, dat hl)-deze onder bedreiging van zijn leven had afgelegd- De openbare aanklager, Soenarjo. wees hem toen op de consequenties van mein eed. Baden, van wie reeds verondersteld is, dat hij door de Indonesische politie uit de weg geruimd zou zijn. verscheen gisteren in zeer opgewonden toestand in de rechtszaal. Hij beweerde Schmidt niet te kennen. Hij ontweek de vragen van rechter Rochjani door steeds op nieuw te zeggen: „Ik ben heel erg bang". Hij gat evenwel geen duidelijke verklaring waarom. Tn tegenstelling tot de zaak-Jungschlae ger was er niet veel publieke belangstel ling voor de zitting van gisteren. Aan het begin van de zitting, na zijn ontkennend antwoord op de vraag of hij beklaagde kende, zei Baden dat hij liever geen getuigenis aflegde, om twee rede nen: „Mijn vrouw is jarig en ik ben bang in verband met dat stuk m De Telegraaf, waarin staat, dat ik dood bon. Ik ben bang. dat er iets is. Ik voel me niet prettig". Op de vraag van de rechter of hij lid is geweest van de Nigo, antwoordde Baden: Neen. De rechter zei, dat Baden vroeger heel wat verklaringen in deze zaak heeft afgelegd. De rechter las daarna het proces-verbaal voor. „Dit zijn 14 bladzijden vol gegevens en nu VN 'N Dr, Zairin Zain, de Indonesische qe- zani in Londen, heeft gisteren de In- J ternationale Juristencommissie beschul- rry 7 digd van belediging van de rechtbank, Ir fj/jf'/ VI ',f> l'-fl f li f omdat zii stelling heeft genomen in de! UC/ D LUI FUT L L zaak-Jungschlaeger, terwijl deze nogi voortduurt. DE BILT. dinsdag 10 uur. Zoals bekend is, heeft do lnternatio- Aan een oceaanfront ten noordwesten nale Juristencommissie een telegram! van Portugal ontstond in de afgelopen naar de Indonesische ambassadeur inj 24 uur een afzonderlijk lagedrukgebied. dat in noordwestelijke richting naar Ier Londen gezonden, waarin wordt gecon cludeerd, dat Jungschlaeger niet onpar tijdig wordt berecht. Dr. Zain zei: „Dit is do grootste onzin en ik begrijp het niet. Op grond van welke gegevens handelt de internatio nale commissie en van wie zijn die gegevens? De Zaak-Jungschlaeger word' behandeld volgens de juridische prove dure. welke ih de Indonesische wet is vastgelegd. De beschuldiging afwijzend, dat het proces niet beschermd werd tegen harts tocht van het publiek, zei clr. Zain: „Wat dit betreft is iedere maatregel genomen en op geen enkel tijdstip was er enig teken van publieke hartstocht in de rechtzaal. Wat op straat gebeurt is geen zorg voor dc rechter." De Internationale Commissie van-Ju risten dient geen commentaar te geven op de zaak. terwijl deze nog altijd voor een Indonesische rechter is en vóór de rechter uitspraak heeft gedaan. Er staal nog altijd beroep open voor Junschlae- ger en het geëigende tijdstip voor com mentaar komt nadat het hooggerechts hof een oordeel geveld heeft, aldus Zain. maai land opdringt en dat voor Ierland tang.- vermoedelijk naar het noorden trekker zal er. 'spoedig zal verdwijnen. Bovei Europa wist het hogedrukgebied, waai van net centrum boven Zuid-Noorwege. iigt. zich te handhaven. Vannacht vroo net in ons land bijna overal weer 2 gr: den tot 4'graden. I11 het algemeen kar wat het weer in Europa betreft va: een vorsttoestand gesproken wei den. omdat in Zuid-Rusland, de Balkan Oostenrijk, Tsjeeho Slowakije en Zuid- Duitsland de temperaturen zelfs over dag niet boven het vriespunt komen Bovendien viei in de Balkan veel sneeuw, vooral in Joego-Slavië. Het hogedrukgebied boven Europa vertoont weinig tekenen van verzwak king en hoewel de depressie-activiteit op het westelijk deel van de Oceaan toe neemt is bij' ons in het komende etmaal geen belangrijke verandering van bei weertype te verwachten. De komende nacht zal het op de meeste plaatscr. weer enkele graden vriezen, terwijl het overdag in hot algemeen zonnig zal zijn. krsw tuigen?" Baden: Ik heb dit verklaard op grond van de aanklacht van Zwartjes. Toen ik was gearresteerd, heb ik gevraagd waar voor dat was, maar ze zeiden me niets. Op "het politiebureau vroegen ze me of ik Zwartjes kende en daar heb ik ja óp geantwoord. Ik héb toen verder maar wat gezegd. "Later- heb-"ik dat proces' maar ondertekend, maar ik wilde later toch geen valse eed afleggen, dan zou Ik de waarheid wel zeggen. Baden zei voorts, dat zijn verklaringen eerst niet klepten met die van de ande ren. „Maar ik hoorde langzamerhand wat Zwartjes had gezegd. Toen ze me vroe gen wie „de vrienden in Bandoeng" waren, heb ik maar een aantal namen van vrienden genoemd, zoals De Mey, Van Gerven, Ik was bang"; De officier van Justitie, Soenarjo. zei, dat getuige Baden hem op 2 maart heeft gezegd, dat hij meineed had ge pleegd, toon hij in de zaak-Jung schlaeger zei, dat hij gelogen had tij dens het vooronderzoek door de politie. Baden verklaarde daarop zeker te weten, dat hij dit nooit tegen de offi cier gezegd heeft. Baden zei voorts, dat hij op 2 maart jl- bij de officier van Justitie thuis is gebracht. Ulmer was daar ai en ook de bediende van Schmidt. De officier vroeg me of ik wist waarom rik daar was gebracht. Ik zei van neen en toen las hij me een stuk voor uit De Tele graaf, waarin stond dat Ulmer en ik nergehs te vinden waren en dat ik dood was. Toen zijn we gefotografeerd. Toen heb ik de officier gezegd, dat ik geen politiek stokpaardje wilde worden, want ik kreeg de indruk, dat dat de bedoeling was van zulke stuk ken in De Telegraaf. Ik ben maar een gewone kleine burgerman. Ec vroeg dus of ik niet meer hoefde getuigen. De officier zei me, dat het ook niet zijn wil was, maar die van mevrouw Bon man. Ik heb hem ook verteld, dat een aan tal eigendommen van me, vooral sou- veniers van mijn ouders en stukken, nog steeds niet terecht waren, hoewel inspecteur Endoeh me beloofd had te zorgen, dat ze weer terechtkwamen. Ik heb ook ..gezegd, dat. -mijn huis is leeggehaald na mijn arrestatie en dat Manoch er toen in is getrokken." Soenarjo stelde een vraag over be dreiging, Hij zei: Getuige heeft eens gezegd, dat hij bang was gedood te zullen worden, als hij zich niet zou houden aan de verklaringen van Zwartjes. Wie heeft hem bedreigd? Get. Baden: Inspecteur Endoeh. Hij had dikwijls een stuk hout in zijn daar zondag jl. met officieel ver toon een standbeeld is onthuld ter ere van Pedro Luis Srion. Dit was de op Curasao geboren ad miraal. die een belangrijk aandeel heeft gehad in de vrijheidsoorlog van de Zuidamerikaanse staten tegen het Spaanse koloniaal gezag. Het officieel ceremonieel ging ge paard met een parade, waaraan ook werd deelgenomen door manschappen van de Nederlandse Koninklijke Ma rine. Te betreuren is, dat voor de plech tigheid van de onthulling de zondag werd bestemd. Een deel van de bevolking heeft nu aan dit plechtig gebeuren geen deel kunnen nemen, terwijl ook moet wor den aangenomen dat verscheidene mi litairen voor een gewetensconflict wer den geplaatst. Dit is onbevredigend, in de toe komst zal voor gevallen als deze een andere oplossing moeten worden ge vonden. In Italië zijn tengevolge van zware sneeuwstormen honderden reizigers per trein, auto en bus vast komen te zitten. Velen zijn pelgrims uit Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk, die de plech tige viering van de 80ste verjaardag en de herdenking van de pauskeuze, 17 jaar geleden, in Vatikaanstad heb ben bijgewoond. Er zijn tot dusver nog geen slacht offers gemeld, doch op vele plaatsen zijn de carabinieri <de rijkspolitie) te hulp geroepen om de plaatselijke po litie te assisteren bij het treffen van maatregelen voor de gestrande reizi-- gers. Dc vorming van een provincie West- Nieuw-Guïnea vormt een onderdeel van; het regeringsprogramma van dc Indo nesische kabinetsformateur Ali Sastro amidjojo. Het eerste punt van zjjn programma behelst de uitvoering van de opzegging van alle overeenkomsten, bereikt op de rondetafelconferentie met Nederland, „formeel zowel als materieel" en verder maatregelen, om de gevolgen daarvan', onder de ogen te kunnen zien. Heb tweede punt van liet programma" luidt: - „Het voortzetten van de worsteling om de de facto soevereiniteit van de In donesische Republiek over West-Irian (Westelijk-Nieuw-Guinea) te verwerke lijken, daarbij steunend op de krachten; die leven in het volk en de anti-kolo-,, niale krachten in de wereld, de vorming van een provincie West-Irian". Het- ontwerp-programma bevat der tien punten, waarvan het hertel der in wendige veilighe.id, die thans verstoord' wordt door het optreden van benden ih West-Java, Atjeh, Celebes cn Zuid- Borneo, het derde punt vormt. Do Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, Foster Dulles, heeft voor zijn vertrek uit Indonesië op een conferentie verklaard, dat tijdens zijn', verblijf in Djakarta de kwestie Nieuw- Guinea wel met de Indonesischo autori teiten ter sprake is gekomen, maar niet in details Is besproken. Dulles legde er de nadruk op. dat de Verenigde Staten rich niet wensen te beschouwen als rechter in dit Nederlands-Indonesische geschil. Nederland heeft er bij Amerika op aan gedrongen haar standpunt te steunen, waarbij werd gewezen op de Navo-ban- den. Ook Indonesië heeft! op steun aan gedrongen. De V.S. echter wensen vriend schappelijke betrekkingen te onderhou den met beide landen cn nemen een on partijdig standpunt in. Intussen wordt getracht een vreedzame oplossing te hel pen vinden, aldus Dulles. Dulles antwoordde niet op vragen over het proces-Jungschlaeger. Hij verklaar de er de voorkeur aan te geVen geen commentaar te geven op de kwestie be treffende de opheffing van de Neder lands-Indonesische Unie door Indonesië, hand hij het verhoor. ïljj sloeg je soms op de dijen, maar niet erg hard. Ik was voornamelijk hang van zyn ge snauw en gedreig. Mil Het kleine luchtschip ..Blimp", dat ia j dingen in elkaar tras gezet. De foto kisten verpakt uit de I'S. naar Stuttgart toont de lilimpdie met een reeds met is getransporteerdheejt kortgeleden voor hel eerst zijn stompe neus in de Duitse voorjaarshemel geboord, nadat het in een hangar op het vliegveld Stnttgarl-Kchter- schip rut de oorlog. zandzakken verzwaard net door personeel van hel vliegveld op dc grond wordt ge houden, terwijl technici de gondel eronder vastmaken. Dit is 't eerste Duitse lucht- Lennox-Boyd antwoordde dat de Britse regering hoopte en geloofde, dat herstel van orde en wet nieuwe leiders op het eiland naar voren zou brengen. Zij, die tot dusver gevreesd hadden als verraders gebrandmerkt te worden, zouden- nu wellicht bereid zijn naar voren te treden. Dit antwoord van de minister werd door de Labour-' afgevaardigden met gehoon ontvangen.. De minister, die door de ccnserva-^ tieven werd toegejuicht, weigerde be trokken te worden in een volledig de-;;: bat over de kwestie, daar dit morgeai zal plaats hebben,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1