Rott. Philharmoniseli Orkest bracht Mattheus Passion Flatgebouw van 16 verdiepingen in Vlaardingse Westwijk Grote collectie mantelpakjes op de modeshow van Bervoets 1LE0 van IERLAND! BIJNA ZES MILJOEN VOOR SCHEVENINGSE HAVEN Kind liing uur lang aan regenpijp SCHIEDAM In wijdingsvolle Schiedamse Grote Kerk ide Grote Kerk te Schiedam hebben gisteravond Rotter- - dams Philharmonisch Koor en -Orkest o.l.v. Ed. Flipse de jaarlijkse uitvoering van Bachs Matthaus-Passion gegeven, en hiermede een reeds lang bestaande traditie voortgezet. Onder het publiek, dat de met kaarsen op stemmingsvolle wijze verlichte kerkruimte tot de laatste plaats vulde, bevonden zich zeer veel Rotterdammers. Dit is te opmerkelijkeromdat in de kom .nde weken nog talrijke uitvoeringen van de Matthaus- Passion in Rotterdam plaats zullen hebben. VLAARDINGEN M. Both sprak voor Chr. middenstanders Hoek van Holland Solisten Burgerlijke stand van Rotterdam Zakenlieden bespraken verkeersveiligheid Vol ley bal-resulta ten van S.V.C. Jubileumavond C.J.M.V. voor de jongere leden Maasland MAASSLUIS Winkeliers in Maassluis opgelicht Vlaardingse judo-ers waren „handiger" Er is er een jarig H.V.Ü.-schakers kampioen Expolitieke gevangenen herdachten gevallenen Chauffeur aangehouden, verdacht van oplichting Amerikaanse neemt Roemeense banksaldi in beslag Jubileum D. Henstra Jaarlijkse feestavond redd in gmaat schappij en „De Hoop" TKOUW Dinsdag 13 maart '1956 Museumconcert met het Röntgen kwartet Plan voor overleg tussen overheid en sportlieden Korte Schiedamse berichten Burgerlijke stand van Schiedam Het tv as gistermiddag tijdens de voorjaarsmodeshow van Gebrs. Bervoets in Musts Sacrum te Schiedam moeilijk een keus te maken vit de veelheid van tail leurs en zomerpakjes, die met el kaar wedijverden in fraaie stoffen, goedgekozen kleurcombinaties en juist uitgebalanceerde coupe. Nauwere samenwerking tussen politieke jongeren O.D.I. had succes Aanrijding op de B.K.laan WE ST-K R U I SKADE 50 Maasland bouwt weer Duitser maakte zich schuldig aan diefstal Ernstige aanrijding*op 's-Gravenzandseweg F isserijberichlen Accountant veroordeeld Afscheid van burgemeester mr. P. A. Schwartz W in hols (Van een onzer verslaggevers) De gemeenteraad heeft gisteren t.wee voorstellen aanvaard tot het uitvoeren van belangrijke werken, die reeds lang op het programma staan en dringend nodig zijn. Het eerste voorstel had betrekking op de wijziging van het profiel van het gedeelte van de Rijswijkseweg, dat gelegen is tussen het viaduct en de Laakbrug, met het aanvaar den van het tweede voorstel stelde de raad -bijna zes miljoen gulden beschikbaar voor verbeteringen aan de Scheveningse haven. Reders en andere Scheveningse belanghebbenden, die op de tribunes van de raadzaal hadden plaats genomen, begroetten de unanieme goed keuring van dit voorstel door de raad met luid applaus. Dat is wel iswaar verboden het publiek dat de raadsvergaderingen bijwoont mag geen tekenen van goed- of afkeuring geven maar burge meester Schokking liet het voor aïtmaal glimlachend toe. Foor geincpiucrehenmg diefstal 25 jaar secretaris van Oranje Nassa use holen Vijftien meter hoog 4 r-.vw»- De uitvoering van 'gisteravond stond öp koog peil. Grote zorg heeft Ed. Fli.pse besteed aan koorzang en orkestspel. Het blijft natuurlijk een gelukkige omstan digheid, dat beide enserrwles in hem hun vaste leider hebben. Ook de medewerking van een vrijwel gelijkblijvende soiistengroep maakt, dat men over en weer weet wat mei; aan elkaar heeft en geheel op eikaar is inge steld. Niettemin, de uitvoeringen van Bachs Matthaus-Passion onder Flipse hebben niet het karakter van een cliché, dat een mensenleven mee moet. Verre van dat. Bij iedere uitvoering in Schie dam hebben wij vast kunnen stellen, dat de muziek voor Flipse een levende werkelijkheid is gebleven. Daarmee wil len wij niet zeggen, dat hij doorlopend experimenteert. Er zal ongetwijfeld veel in de partituur zijn, waaromtrent Flipse zijn vastgevormde opvatting heeft, maar daarnaast is er in het detail ook veel, dat weer eens op een andere wijze wordt belicht en geïnterpreteerd. En dit is,, wat hij de grote technische 'verzor ging van het geheel, de muziek levend houdt. De intensieve wijze, waarop giste ren door het zeer talrijke publiek is •geluisterd fgeen hoesten, en dat tijdens een. griep-epidemie!) pleit stellig voor het hoge gehalte van de uitvoering. Flipse houdt niet van al te strakke tem pt. Evenmin -laat hij zich te dezen ver leiden tot al te grote vrijheden. Maar er wordt onder zijn leiding -gemusiceerd met hoofd en hart, en zo moet het ook. Het aanvangkoor bijv. klonk indrukwek kend mooi en de koralen kregen juist zoveel gevoelsaccenten als zjj moeten hebben. D.w.z. weinig. Maar weinig of niets, dat scheelt enorm veel. De starre, dogmatische weergave van- Bachs mu ziek is Ed. Flipse vreemd. De metro- norm heeft bij hem gelukkig niet het grootste woord. gekund. Hans Schouwman bespeelde het clavecim'bel, Piet van den Kerkhofif het orgel. Hoewel de speeltafel van het orgel zich op een kerklengte afstand van het koor bevindt, heeft deze doorgewinterde organist kans gezien zijn aanvullende begeleiding volkomen gelijk te houden met het orkest. Dit is inderdaad een af zonderlijke vermelding waard. Op woensdag 14 maart, eveneens te half acht, wordt in de Nieuwe Kerk te Delft een tweede uitvoering van Bachs Matthaus-Passion gegeven met nage noeg dezelfde bezetting. W. Het Jtöntgen-kwartet bestaande uit Joachim Röntgen, viool. Piet Nijland, viool, EEmanuel Steuer. altviool en Cornelis Preuyt, violoncel, zal mei medewerking van Wieb de Rook,, so praan. op vrijdagavond 16 maart om 8 uur in de aula van het Stedelijk Mu seum te Schiedam een concert geven Het Röntgen-kwartet wat op het oggen- blik in Zwitserland concerteert zal een klassieg programma brengen waarin o.a, werken zijn opgenomen van Mozart (K.V. 458) en Beethoven (Kwartet Op. 18 no. 6). Op verzoek van verschillende museumvrienden, herhaalt Wieb de Rook de twee jaar geleden uitgevoerde Mariënlieder-Cyclus van Herman Zil- cher. Het concert staat onder auspiciën van de Vereniging Vrienden van hel Stedelijk Museum te Schiedam. Koos van Driel, referendaris van de ïfdeling Onderwijs en Volksontwikkeling van «le gemeente Rotterdam zal op vrijdag 23 maart om 8 uur in de boven zaal van Hotel Beyersbergen te Schie dam spreken over een door hem in be ginsel ontworpen niuwe organisatievorm voor het overleg te Schiedam tussen overheid en sportbeoefenaren. Deze in leiding heeft plaats op een buiten gewone algemene vergadering van de Schiedamse Bond voor Lichamelijke Ofening. De Vlaardingse Christelijke middenstandsvereniging is bij de organisatie van haar vergaderingen dit seizoen wel bijzonder geslaagd. Er waren maar drie bijeenkomsten, waarvan gisteren de laatste plaatsvond, maar het waren alle drie zeer interessante avonden en het ruime bezoek door de leden en belangstellenden bewees wel, dat dit op prijs wordt gesteld. Te meer is het opmerkelijk omdat de V.C.M. zich op deze wijze zeer gunstig onderscheidt van de andere plaatselijke middenstandsverenigingen. In Excelsior werd gisteravond de derde en laatste vergadering gehouden. De chef van de afdeling stadsuitbreiding te Vlaardingen, de heer JVI. Both, besprak belangwekkend? zaken betreffende de nieuwe Westwijk en vooral de plaats van de middenstand daarin. De bijeenkomst werd geopend door voorzitter J. Ligthart, die er reeds de nadruk op legde, dat waar straks in de Westwijk grote dingen gaan gebeuren, de plaatselijke middenstand zal moe ten inzien dat de mogelijkheden daar ook voor haar voor het grijpen liggen. De heer Both ging achtereenvolgens na hoe een uitbreidingsplan tot'stand komt, hoe het staat met de uitvoering der plannen en welke mogelijkheden Tot de medewerkende solisten behoor den de sopraan Corry Bijster, de alt Aafje Heynis, de tenor John van Kes- teren en de bas Leo Ketelaars. Deize vier solisten hebben allen ojp voortref felijke wijze hun aria's gezongen. Heinz Marten zong de Bvangelistenpartij met zijn klankrijke en gevoelige stem. Een nieuwe verschijning was de bas Bruno Müller. Met hem bleek Flipse een ge lukkige keuze te hebben gedaan. Een nobel geluid van- grote draagkracht. Voor wie zich de voordracht van Kloos en Denijs tot ideaal -stelt echter niet voldoende expressief. Het jongenskoor „De Kleine Stem West" (dir. Leo Smit) stond tenzijde op gesteld. Misschien voor het klankvolume niet zo gunstig. De cantus-firmus van het aarwangskoor had iets duidelijker t BIDSTOND.' Woensdag "14 maart j Geref. kerk te Scchledam'. Julianakerk 8- u, ds. G. Brinkman, bidstond voor gewas en'arbeid. Technische verkeerscontrole. Bij een technische verkeerscontrole aan de Sin gel en de Lorentzlaan te Schiedam, die maandag door de politie iwerd gehouden zijn bij de 44 gecontroleerde motorvoer tuigen 6 processenvertoaal opgemaakt. Diefstal? De sloper C. de J. van de Damlaan te Schiedam deed aangifte bfl de politie dat bij een sloo-pobject a-an de oofdstraat 70 vloerdelen en 4 ramen worden vermist Waarschijnlijk zijn deze gestolen. Schoorsteenbrand. In de woning Pa rallelweg 204 ten huize vara V. te Schie dam brak maandagmiddag omstreeks 1 Uur een schoorsteenbrand uit, die in korte tijd door de brandweer met een ramoneur wérd gedoofd. Geboren: Amoldus J, s v A J van Bek hoven en M J Kremers; Alexander D. z v JH K Rodi en H C v Leeuwen; Fieter K,z v P A Verheugd en K Pennacker; Joharmez E. x v J E v d Berge en C van Baaien: Maria Fr d v G Sterren berg en I A de Wit; Hetty M. d v L Mulder en A E M Wunderinlz, Martina, d v K F Kuiik en W A Goeden- dorp; Jan, z v W Piek en P F Koolmees: Wilhelmina V, d v K J Tanis en E F Hct- tinga; Jacoba M F, d v J J Mulder en L F M Meijer; Suzanna E, d v M Groenendijk en C S v d Sande; Gerrit, z v C Kloote en M- de Moor. Overleden: W Zonneveld. 83 j: C van Sxar- loos, 77 j wed van J A de Kooi] Naast de bekende namen uit Frank rijk, gaat ook Italië hoe langer hoe meer een plaats op de Nederlandse modeshows innemen; frisse dessins voor de hoogzomerjapönnetjes, stijlvolle zwart-wit streepjes voor de gekledere modellen. Van dit laatste zagen we een prachtig voorbeeld bij een pakje van witte wollen stof met een fijn zwart streepje, waarvan het jasje gevoerd was met mdndarine-groen, dezelfde als •die van het blousje met striksluiting. Een pakje in een dergelijke streep laten wij op de foto zien. Helaas komt het zwarte streepje niet duidelijk tot zijn recht. Grappig is het accent, dat verleend wordt dootr de zwarte knoopjes op de zakjes en op de manchetten. Katoen, linnen en shantung zijn de stoffen voor de japonnetjes. Bervoets toonde verder veel mouwloze jurkjes met Jong-torso lijn met wijde rokken, ronde halsen of de bootlijn. Voor avondkleding komt het kajsmier- dessin er steeds meer in. Broderie is echter ook steeds een dankbaar mate riaal. Aangfiten van 12 maart BEVALLEN: J Verrijp-v Vugt d; A M Bakker-Cornelisse d; M A J v Netten-Sta- neke z; E A Bollerman-Logger z; P de Vries-de Ruiter 2z; B v Neijenhoff-Meljer d; N A Schaeffer- v d Piuijm d; K Put-Dirks z; J T M Beukenkamp-Konings z; M v Geel- Remceus d; G M Warnawa- v d Bijl z; H M Berkenpas-Zaaijer z: M P Stam-v Luik d; A Smit-Gombert z; G Brand-v d Heijden d; F Molegraaf-Eleveld d: A Mastenbroek-v 't. Zant z: W G v BrakeJ-Knoop d: C v d Poi-Leeman d; A B Schenk*Leenheer d; J Huige-Steenbakker z; E M Taselaar-Moed Heimig z; W Hagesteln-de Klepper d; J A M Bejj-Kamps z: F J M Bronmans-Muider z en d: E Verbeek-Kretz z; S P Ruiten- Polak z; E M K v d Bosch-Schörtau d: H S Hoogendam-v Baren z: M G Esser-Jonker d; B Drenth-Meijer d; T M Roeters-Gallé z: J A v d Most-de Rooij d; L Henrseks-v d Berg z; C v 't Hart-Hardenbol d; M N Hop- pe-Mark d; B J v Boven-Keijzer d; -A Grij seels-Kok d; T T H Vischcr-Sleens d; J v Dalen-Hoogwerf z; R C Neijlioft-Raaijuri akers d; C M Bom-Korevaar d: F K de Man-v d Vegt z; E S Overweg-Driessen z; A v d Hoek-Heijndermans d; G Holslag-Visser z: M J Zwanenburg-v Berkel d: J P Meijer-Wub- ben z; D J C v Beurden-Schretzmeijer d: E A Meertens-Wubbeling d: J v Leeuwen- Pors d; M H Vap-v Lindt z; N Plattcel-Mar- tijn z: J P Tiggeiovend-Raaijman z: W C Brandt-v d Adel z: J H Maller-de Jong d; M K Louws-Trees z: A Schreuders-v d Vei- dë z; J de Groot-de Hon d; K Bussem- Kruit z: A Groenendaai-Leeuwenburg d; H Janssens-Madem z: F J J C Take-Filius z: A v Diggele-v d Blink z M L Vermaat- Muldcr z; E A Le Pair-Molenaar z; T W Pouls-Meeuwsen z. OVERLEDEN: F K Schweig, man van M Dijkcma 71 j: M J M Vierling, dochter 3 j; j H de Haan. ongeh vrouw 93 j: T Bostna. vr van M P Willemse 66 j: J M E van Ouwerkerk, geh gew met H P Verslagers, vrouw 82 j; L Rietveld, vr geh gew met F W C Gutt 83 J; J Apo.i, vr geh gew met H de Keijzer 8i j: J C Veerman, vr van JXootmees 36 j: T van Veen. vr geh gew roet A de Wit 85 j; P van Es. ongeh vrouw 69 j: C A Maltha, man geh gew met M F de Jong 74 j; A Meyer, man van G van Wijk 75 j: J A Schutte, man van B Donk 75 j: C Troost, vr geh gew met M de Bruin 87 j; A van der Leide, man van C G van Eck 72 j: P W Gouwens ongeh mart 44 j: H Kempe, ongeh man63 j: W G Regters. man van H van Dijk 77 j: N C H Manus van der Jagt. vr geh gew met C Moser 79 j: R E Kroos, zoon 8 u; J Ham zoon 3m; A Dorsman, vr geh gew V ciDkema 76 5; L Jansen, man van van Oevrien 82 j: W de Jong, man van C J M Nieuveid 82 j: O A AMHol- térman, vr van E van der Hoeven 70 j. Voort* als levenloos aangegeven 'M J Verburg-Verei zoon „Alvorens tot de verkeersveiligheid te komen, moet ik eerst even terug gaan naar 1 februari 1953, toen tij dens de watersnoodramp ongeveer 1700 mensen om het leven kwamen. Elk jaar sterven, ongeveer 1500 wien- sen door verkeersongelukken; "waar mee ik wil zeggen, dat we ieder jaar een' ramp van die grootte hebben". Deze woorden sprak de heer H. van Weizen van de Rotterdamse verkeers politie op de bijeenkomst van de Zakenstudiekring maandag in hotel Beyersbergen te Schiedam. De heer Van Weizen zei voorts dat de kennis van het doorsneepubliek van verkeersregels heel gering is. Men heeft nog niet lang geleden aan 4000 mensen 12 heel eenvoudige vragen gesteld. Slechts 211 personen wisten juiste antwoorden te geven. Het jaar daarna stelde men nog eenvoudiger vragen aan 6000 mensen en toen ga ven 266 personen een goed antwoord Over de verkeersbeleefdheid had spr. ook het een en ander te zeggen, want daar mankeert nog al wat aan. De automobilisten beginnen na de di verse akties aan voetgangers voorrang te verlenen, doch nu doet zich het geval voor, dat de voetgangers ter gend langzaam oversteken. De propaganda en de reclame is zeer belangrijk. Toen in Amerika ja ren geleden het miljoenste verkeers slachtoffer zou vallen, maakte men zo'n propaganda, dat het drie maan den later' gebeurde dan aanvankelijk verwacht werd. Voorts gaf spr. een uiteenzetting over de testauto, die hij o.a. met de heer L. van der Noll geconstrueerd heeft en die men op de E-55 ge bruikt heeft om de reacties van de automobilisten te testen. Na de pauze werden tenslotte en kele filmpjes vertoond door de heren Van der Noll en Van Wclzen. Maandagavond is een aantal jongeren, vertegenwoordigers van de J.O.K.V.P., Nieuwe Koers, C.H.J.G.. en de J.O.V.D, te Schiedam bijeen gekomen tot het opstellen van een voorlopige leidraad om te komen tot nauwere samenwer king in een jegdraad. Binnenkort zullen deze jongeren uit verschillende poli tieke groeperingen opnieuw bijeenkomen voor nadere bbesprekingen. Het eerste dames-zestal van de Schiedamse Volleybal Club heeft wederom een nederlaag geleden. Stond dit team enkele weken terug nog op de eerste .plaats met gerede kansen op een kampioenschap, thans Is zelfs de twee de plaats In gevaar gekomen. De Schiedamse meisjes gaven ook in deze wedstrijd tegen Z.V.C. te Rotterdam blijk van een zekere moeheid in het spel. Met 4-0 werd S.V.C. geklopt. We hopen, dat de Schiedamse dames hun inzinking spoe dig te boven zuien zijn, zodat de resterende twee wedstrijden de geleden schade enigzins zuilen herstllen. Dames 2 kwam gemakkelijk aan 2 punten aangezien de tegenpartij bij voorbaat de wedstrijd gewonnen gaf. Heren 1 speelde een goede wedstrijd met sterk aanvaisspel. Op overtuigende wijze won nen de Schiedamse heren met 3-1 var- het Rotterdamse Z.V.C. Het programma voor de komende ddgen luidt: 15/3 Sma=h 2-S.V.C 2 (heren 2i 16/3 S.V.C.-H.V.C. (dames 1) 16/3 R'dam-Zuiö- S.V.C. (heren 11 19/3 DLL. 3-S.V.C. 2 (da mes 2). Tengevolge van de terrelnafkeurtng gingen zaterdag de wedstrijden, van het eerste twaalftal en van de junioren van O.D.I. Tiet door. Alleen bet tweede Schiedamse twaalf tal trok naar Maassluis 2 Het veid was weliswaar zwaar te bespelen, doch er is met genoegen gekorfbald, O.D.I. nam de leiding, liep uit tot 02. waarna Maassluis een tegenpunt scoorde Na de rust, die met een 1—3 stand inging, gelukte het O.D X. nog drie doelpunten te maken. Maassluis kon de korf niet meer vinden, zodat O D.1.2 met een 6—1 overwinning naar huis ging. O.D.I.2 bezet thans de 2de plaats achter Spirit 2 met 14 punten uit 9 wedstrijden Ruim driehonderd leden van de jongens- en juniorenclubs van de C.J.M.V. te Schiedam hebben maandag- in de zaal van het gebouw Irene het 70-jarig bestaan van deze organisatie gevierd met een feestavond. Na een kort, openingswoord door de voorzitter van de commissie' voor het jongens- en junioren werk.' de heer A. v. d. Most, die daarbij - afscheid nam van de heer G. v. Katwijk, die 20 jaar leider van verschillende clubs is ge weest, werd de jeugd in de leeftijd van 8 tot 16 jaar verrast met het op treden van de goochelaar Perplexica en zijn vrouwelijke partner. Zoals dat reeds zo vele malen in Schiedam ge beurde heeft hij ook nu weer de jongeren verbluft doen staan door zijn handige trucs. Na de pauze werd de bekende film „Tinker" vertoond. De samenzang, die op deze avond werd beoefend, stond onder leiding van de heer B. v. d. Meer. Het is een geslaagde jubileumavond geworden, waaraan de jongeren veel plezier hebben beleefd. Op de B. K- Laan liep maandagavond omstreeks 8 uur de 55-jarige mej. C. D. wonende aan de v. d. Elststraat te Schiedam tegen een bromfiets op. Mej. D. viel en moest door de G.G. en G D. met een hersenschudding naar de „Dr. Nolet Stichting" worden overgebracht. De bromfietser reed door. Advertentie V O OR FÓR EVER VÈ R LO V I N G SR I N G E N Hoewel het 's nachts nog enkele gra den vriest, heeft men het werk van ver schillende objecten weer hervat. Zo wordt de bouw van de 12 Rohypwonin- gen nl. 8 aan de Diepenburchstraat en 4 aan de Pr. Beatrixlaan weer voort gezet. Met de restauratie aan de toren is men ooi: weer begonnen en is men thans zover gevorderd tot aan het punt waar de spits zal beginnen. Het heiwerk voor de nieuwe trap- jesbrug over de Zuidgaag is weer 'in volle gang, en met de bouw van een nieuw transformatorsiation (in de Doel- straat is men begonnen. De brandweer kazerne nadert zijn voltooiing en zal binnen afzienbare tijd in gebruik geno men kunnen worden, IJsciub-avond. Zoals bekend werden tij dens de afgelopen vorstperiode, door het bestuur van de ijsclubvereniging „Maaslands ijsvermaak" t% Maasland, verschillende wedstrijden georganiseerd, o.m. een tiendorpentocht en een 60 km wedstrijd. Verschillende personen heb ben tijdens deze wedstrijden vrijwillig hun medewerking gegeven. Maandagavond werd aan deze perso nen in ,,IIet wapen van Maasland" door het bestuur der ijsclubvereniging een ge zellige avond aanaeboden. In deze bij eenkomst heeft de voorzitter de heer Chardon, alle medewerkers dank ge bracht voor hun betoonde hulp. Aan de heer D Zonneveld, welke reeds 40 jaar lid der vereniging is, werd het erelidmaatschap aangeboden. Bij aankomst van de Harvvichboot (nachtservice) werd de 36-jarige Duitse passagier H. W., wonende te Essen, door de politie te Hoek van Holland gearres teerd. HU werd beschuldigd van diefstal gepleegd tijdens de overtocht naar Hol land. Een bedrag aan geld had hij nl. ontvreemd van één der leden van de bemanning. De Duitser bekende zijn daad èn werd overgebracht naar de Vreemde lingen Dienst te Rotterdam. Op de "s-Gravenzandseweg te Hoek van Holland had gistermorgen een ernstige aanrijding plaats tussen twee vrachtauto's welke respectievelijk bestuurd werden door de 36-jarige A. L. v. K. uit Den Haag en de 56-jarige M. v. a. B. uit 's-Gravenzande. v. d. S. nameluk wilde linksaf een uitrit van de verkeersweg inrijden en deed dit, terwijl v. K. hem juist wilde passeren. De grote vrachtauto van v. K. schepte de kleinere als het ware op en nam deze over een lengte van 7 meter mee. De aangereden vrachtauto kwam zwaar beschadigd dwars op de ver keersweg te staan. Persoonlijke ongeluk ken deden zich wonderlijk genoeg niet voor. Met behulp van een kabel zijn de vrachtauto's uit elkaar getrokken. De politie heeft de zaak in onderzoek. Jubileum-feestavond van Hosanna. Na de receptie en jubileum-uitvoering, die reeds plaats hebben gevonden, wordt het 50-jarig bestaan van de Ned. Herv. Zang vereniging nog herdacht met een klin kende feestavond in de zaal van Hotel America te Hoek van Holland. Vrydagavond komen alle leden, diri gent en verdere genodigden bijeen om het jubileum met een gezellige avond te besluiten. Een zeer aantrekkelijk pro gramma is voor deze feestavond samen gesteld. te weten, dat met eigen' krachten een vrolijk toneelspel zal worden opge voerd en dat vanzelfsprekend koffie en sigaren niet ontbreken. Bijeenkomst van Hoekse Aquarium vereniging. Voor de Hoekse aquarium- vereniging stond gisterenavond ds nestor van de in Nederland bestaande aquarium organisatie, de 74-jarige heer W, J. M. Deutz uit Santpoort". Hij was door bet Hoeksebestuur geïnviteerd om te spre ken. en-had deze avond dan tot onder werp: „De aquariumhistovie". De heer Deutz. buitengewoon goed bestudeerd en ervaren op dit gebied, gaf in de zaal van hotel „Zonnewende" gisteravond een zeer interessante lezing over het ontstaan van het gevangen nemen der vissen en hun voortplanting en levensduur. Echter ging hem even goed af de leiding van het spel „Mastkli«mmen". waarmee hij op deze avond een gezellige afwisseling bood. De te kiezen onderwerpen bestonden uit aquariumliteratuur, inheemse en ook tro pische vissen, planten en technische hulp middelen. Bij elke beantwoording van de vraag gaf de heer Deutz nog een vol ledige uitleg waarvan ongetwijfeld veel is geleerd. Inenting tegen kinkhoest. Donderdag middag to haif drie is cr weer gelegen heid tot inenting tegen kinkhoest en dif terie. De inenting vindt plaats in het Groene Kruisgebouw, Schoolstraat tc Hoek van Holland. Met verse vis waren hedenmorgen aan de markt de loggers Sch 6 met 14.300, en een kustvlsser met 850. PrUzcn verse vis: Gro te schelvis 28 tot 30, groot middelschelvis ƒ32.50 tot 37 klein middelschelvis ƒ32 tot 36, schelvis 1/30 tot 33. mlddetkoolvls 13 tot 19.50. koolvis 1 12.80 tot 19, alles per kist van 40 kilo. Verse haring 19 tot 23.50, makreel 22.80 'tot 33, belde per kist van 50 kilo. Grote kabeljauw 70 tot 88, grote koolvis 41 tot ƒ49.50, beide per kist van 100 kilo. De rechtbank te Rotterdam heeft van morgen de 56-jarige accountant P. A. de B. uit Rijswijk veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf. Hij had 64 -winkeliers in Maassluis op gelicht voor jeder f 10 door hen ais kan didaat-lid te werven van een zogenaamd door hem op te richten landelijke ver eniging van middenstanders „tot onder linge publiciteit" uitgaande van het consultatiebureau voor collectieve re clame. De eis was een jaar gevangenisstraf. Men verzoekt ons mede te delen, dat ingezetenen van Maassluis eveneens in de gelegenheid gesteld worden om afscheid van burgemeester mr. P. A. Schwartz te nemen. Zoals bekend wordt woensdagmiddag in het Tehuis voor Zeelieden een receptie gehouden, waarna tussen 16 en 17 uur de ingezetenen afscheid van de burgemees ter nemen. de westwijk voor de middenstand biedt. Hierbij vertelde hij onder meer nog. dat de nieuwe rijksweg naar verwach ting in 1962 geheel gereed zal zijn. Hii deelde ook nog mee, dat in de parkaanleg in de westwijk, naast het grote nieuwe ziekenhuis, overigens gc. heel in de ruimte een flatgebouw zal komen zoals Vlaardingen ze nog niet gezien heeft. Aanvankelijk was het plan dit gebouw tien tot veertien woonlagen te geven, maar nu doet de waarschijn- lilkheid zich voor. dat het minstens 16 woonlagen zal krijgen. Dat betekent dat het gebouw een vijftig meter hoog gaat wordenHet is niet onwaar schijnlijk dat er in de westwijk nog één of meer van dergelijke reuzen- flats komen! Er mag rekenirg mee gehouden wor den. dat in de loop van dit jaar de woningbouw in dc westwijk een aan vang neemt cn wanneer het 1961/62 zal 'zijn geworden 7.ullen hier alle 5500 woningen zijn gebouwd, mits men een 1000 a 1100 woningen per jaar kan blij ven bouwen. Wat betreft de winkels merkte de heer Both op, dat de honderd, die er in de gehele wijk komen, gebouwd zul len worden in blokken, die dezelfde lengte krijgen ongeveer als die aan de Van Hogendorplaan. De winkeldicht heid (het aantal winkels per 10.000 in woners) bedroeg in Vlaardingen in 1930, 146, dat getal behoort volgens de des kundigen plm. 166 te ziin. In 1947 was het aantal gedaald tot 136. In 1950 was Vlaardingen weer gestegen tot 147, Schiedam had toen 149!z. Rotterdam 146, Dordrecht 161. terwijl het lande lijk cijfer was 173H. In Vlaardingen was de verdeling toen zo, Vettenoordse- Dolder 57.61; Vlaardingen west 60.85; Babberspolder 77,57: VI.-Ambacht 82,71: Vlaardingen-oost 146,29; oude stad 556,49. De oude stad was dus kennelijk het eigenliik centrum. Toch ziin daar in een belangrijk aantal winkels die niet als typische centrumwinkels ge kwalificeerd mogen worden. De vraag is dan ook voor de middenstander daar gepast; „Ben ik hier nog wel op miin plaats". Die vraag schijnt nog altüri voor een aantal winkeliers daar niet duidelijk te liggen. Immers aan de Van Hogendorplaan hadden tachtig Vlaar dingse middenstanders zich kunnen ves tigen. Nu is er de nieuwe mogelijkheid. Zaterdagavond vond een tweekamp plaats tussen de judoclub „Vlaaidingen" en „De Maasstad", die was bedoeld als revanche van de Zuidhollandse kam pioenschappen. toer, De Maasstad met 21 van de Viaardingers verloor. Het is De Maasstad met gelukt revanche te nemen. De strijd tussen de uit 10 dee>- nemers bestaande teaims eindigde in een 63 overwinning voor Vlaardingen (één paitij bleef onbeslistde punten telling was 9—5 ten gunste van onze stadgenoten. Het Vlaa: dingse B-team verloor van het/elfde A-team van de Rotterdammers. In de dojo aan de Azaleastraat vtnden zaterdagavond selectiewedstrijden voor de samenstelling van de a- en b-teams voor de Zuidhollandse judokampioen schappen plaats. ONDERSCHRIFTEN VERWISSELD Zoals de oplettende lezer al reeds be grepen zal hebben, zijn door een tech nische fout in onze editie van maandag de onderscriften verwisseld bij dc foto's van de heer G. Hartman, die zijn gouden jubileum vierde in dienst bij de Visserij Maatschappij Vlaardingen cn de gezag voerder A. Knook, die 40 jaar in dienst was bij de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Wij bieden de lezeis voor- deze ver wisseling onze rei ontschuldiging aan. Aan de Admiraal de Ruyterschool aan de Parklann te Groningen zou gisteren de verjaardag worden gevierd van tel onderwijzer. Daartoe zijn enkele fcin deren onder leiding van een onderwij zeres zaterdag de klas gaan versieren Na afloop heeft de onderwijzeres iedc* een naar huis gestuurd, de school af.' gesloten en ook het hek van het schooi plein. Een 13-jang meisje, een schippers- dochter, meende echter, dat er nog nie» genoeg was versierd, althans ze klom over de fietsenstalling op het school plein en wilde via een icgenpijp naar boven in de klas klimmen. Op vijftien meter hoogte bezweek dc pijp en bun gelde het kind tussen hemel en aarde Ongeveer een uur lang heeft ze in dtz'è benarde positie gehangen. De vader, die ongerust werd over haar uitblijven, ontdekte zijn dochter waarschuwde de politie, die op haat- beurt de brandweer alarmeerde om het kind uit de benarde positie tc bevrh- den. Het meisje had geen nadelige ge volgen van deze ondei neming. In de ouderdom van 75 jaar 1* zater dag in Heerlen overleden Ir. R. van Vlo ten, oud-hoofdingenieur van de Siaati- mUnen. Opnieuw wil men graag aan de stad genoten de beste kansen geven. Spr. gaf de raad: „Wanneer u tevreden bent, geen drukte wilt hebben, of toch geen opvolger hebt, blijf dan rustig waar u bent, maar als u het echte zakenmans- b!oed voelt kriebelen, kom dan, praat eens, onderzoek de zaaken weesin eigen belang gegadigde voor één van de westwijkwinkels". Na de pauze ontspon zich nog een interessant vraag en antwoord spel, waarbij de heer Both o.a. nog mee deelde, dat het in de bedoeling van het gemeentebestuur ligt de winkels in de wijken voor gemeenterekening te bob- wen. Een voorstel aan de raad voor de eerste blokken winkels en woningen in de westwijk is te verwachten. De win kels in de nieuwe binnenstad die geheel omgevormd gaat worden tot ccn city voor een stad met 130.000 inwoners, be hoeft de gemeente niet te bouwen. Er zijn voldoende beleggers die hiervoor interesse hebben. Het particulier initia tief heeft hier volop kansen. Een groep van institutionele beleggers, waarmee men, thans in onderhandeling is denkt voor investering aan een bedrag in de orde van grootte van 10 tot 15 miljoen. De winkels in de westwijk krijgen drie woonlagen boven zich. De bouw- diepte is 25 meter. Om te voorkomen dal de kolommen door de winkelruim ten moeten overweegt men om dc woningen boven de achtergelegen be drijfsruimten te bouwen, waarbij men echter de moeilijkheid moet overwinnen dat de bewoners van de eerste laag in dat geval geen zicht op de straat zou den hebben. De moeilijkheid bij het realiseren van de binnenstad-doorbraak naai' het nieu we centrumplein is nog altijd bet hoog teverschil. Omdat de Hoogstraat secun daire waterkering is, kan die wel hoger maar niet lager gemaakt worden. Het centrumsplein komt daardoor vier meter lager dan de Hoogstraat. Een dergelijk niveauverschil op een 2 a 300 meter is niet eenvoudig te overbruggen. Toch denkt men ook deze materie spoedig onder de knie te hebben. VOORLICHTINGSAVOND •PRO JUVENTUTE'* De in november 1955 gereorganiseerde werkcommissie Maassluis van de vereni ging „Pro Juventute" 'te Rotterdam, is voornemens op 22 maart des avonds om 8 uur in het Tehuis voor Zeelieden een voorlichtingsavond te organiseren. Mr. H. E. van Opsta 11, kinderrechter te Rot- terdam zal op deze avond een causerie houden over het kinderbeschermingswcrk in het algemeen, terwijl de heer W. Enk- laar. directeur van de „Govert van Wijn stichting". tehuis voor werkende en stu derende jongens te Maassluis, iets zal ver tellen over de nieuwe taak cn werkwijze van de Maassluise werkcommissie „Pro Juventute". TEen ieder, die belang stelt in het kin- derboschermingswerk is op deze, ongetwij feld interessante en leerzame avond, wei- kom. Door de politie te Maassluis is een zeke re H. L. uit Maassluis voor de Officier van Justitie geleid, wegens diefstal van 200,ten nadele van een ingezetene dezer gemeente. MAVO II GESLAAGD De middenstands-demonstratie-tentoon- stelling te Maassluis, die zaterdagavond haar poorten heeft gesloten, na 7"dagen geopend te' zijn geweest, is door circa 2500 personen bezocht. Gelet op de be perkte omvang van deze tentoonstelling een bevredigend cijfer! Door tegen Pion 4 geen steek te laten vallen het werd een 744—2'i overwinning is het eerste tiental ven H.V.C. te Vlaardingen kampioen gewor den van de 2e klasse, groep c, van de Rotterdamse Schaakbond. In het sei zoen 1956/57 zullen de Viaardingers door dit resultaat hun vorig seizoen verloren gegane plaats in de eerste klasse R.S.B. weer kunnen innemen. Hoewel het H.V.O.-tiental twee in vallers telde, waarvoor A. Büjieven on A. Koopman meespeelden, heeft Pion 4 geen enkel uitzicht op zelfs maar een gelijkspel gehad. Van H.V.O. wonnen B. Kwindacz. A. de Jong, P. de Goede. A. v. Wijngaarden. A. Koop man en L. Veldheer. Tot remise kwa men D. A. Torn. P. Korpel en A. Blij ieven. Alleen A. Hogerwcrf verloor. Volgend seizoen zal H.V.O. waar- schijn'ijk in een sterkere opstelling kun nen uitkomen, o.a. omdat men dan weer de beschikking heeft over B v. Driel. die thans nog zijn militaire dienstplicht vervult. Vandaag is het vijftien jaar geleden dat de eerste achttien slachtoffers van het verzet op de Waalsdorpervlakte werden gefusilleerd. Zes hunner wa ren afkomstig van de Geuzengroep uit Vlaardingen en hun stoffelijke resten zijn na de oorlog ter aarde be steld op de algemene begraafplaats al daar. Vanmorgen is dit feit on sobere wijze herdacht. Namens dc 'afdeling Vlaardingen van Expolitieke gevange nen werd een tak witte seringen ge legd aan de voet van het monument, dat te hunner nagedachtenis vorig jaar op hun graf is geplaatst. De werkzaamheden, die aan de ha ven verricht zullen worden, vormen de eerste fase van het plan tot verbete ring, dat de Scheveningse haven ge schikt zal moeten maken voor grotere schepen om de heer Nieukerke (wd) tc citeren dan die welke m de tijd van Nebukadnezar gebruikt werden. Daarvoor is echter meer nodig dan de werkzaamheden, die de gemeente thans op het program heeft staan, want die hebben geen beLekking op de buiten haven. Dat is een zaak van Rijkswa terstaat, van de regering dus. Alle sprekers, die hun vreugde uitten over het voorstel van B. en W„ informeer den hoe het daar nu mee staat Wet houder Van Aartsen verklaarde er bij dc- regering op aangedrongen te hebben dat het huidige kabinet nog voor de verkiezingen een beslissing neemt. Ver der kon hij niets anders zeggen dan dat er goede hoop is, na hetgeen de minis ters van verkeer en waterstaat en van landbouw, visserij en voedselvoorziening m de Tweede Kamer verklaard heb ben. Intussen staat het gemeentebe stuur op het standpunt, dat op deze be slissing niet gewacht moet worden met de werken, die voor rekening van de gemeente komen. De herren Domme (arb). Verburg (a.r.). De Mos (ch), Nieukerke (vvd) en Lem (kvp) infor meerden ook wanneer de plannen voor een nieuw afslaggebouw aan de raad voorgelegd zullen worden. Dit gebouw behoort nl. ook tot de eerste fase van de verbeteringen, maar het was niet op genomen in het voorstel, dat de raad gisteren behandelde Dat omvat hoofd zakelijk verbetering en uitdieping tot 5,50 meter N.A.P. van de b inn en- voorhaven. Spoedshalve zijn deze wer ken gesplitst, deelde wethouder Van Aartsen mede. Met het bedrijfsleven in Schcveningcn is in principe overeen stemming over het afslaggebouw be reikt en gemeentewerken gaat nu de plannen uitwerken. Dat zal met voort varendheid gebeuren. De werken, waar voor de raad thans f 5,9 miljoen ba- schikbaar stelde, zullen ongeveer 2 jaar in beslag nemen. Zaterdag is door de politie aange houden de 28-jarige chauffeur G. H. De man, die zaterdagmiddag iemand die z'n auto niet kon vinden, even naar het bureau van politio Huygcns- park bracht, kon daar gelijk ook blij ven. Enkele rechercheurs, die hem zagen, herkenden hem namelijk. Reeds enige tijd werd hij door de politie ge zocht vanwege verschillende wan daden, die hii de laatste tijd bedre ven had. De chauffeur was aanvankelijk in dienst van een expeditiebedrijf. Hij r?A.2yn ontslag reeds gekregen, toen hii bij een ex-klant aan de deur kwam met twee blikken olie. die naar zijn zeggen door de zoon van de klant be- steld waren. Hij kreeg f 18 uiibetaald, nadat hij de verzekering had gege ven, dat de kwitantie zou volgen, voorts wist hij bij een kledingzaak een kostuum van f 50 te bemachtigen, zogenaamd op kosten van een ander expeditiebedrijf, omdat hy, naar hii beweerde, een ongeluk met zoutzuur had gehad. De chauffeur, die zich reeds meer dere malen aan oplichting heelt schul- d'Z gemaakt, wordt morgen voor de officier van justitie geleid. Hy ontkent alles, wat hem ten laste gelegd wordt, dan6 regering heeft meer ba kJ -if ^n w dolvl" m Roemeense nomen. W Y°rk in bes!aS SC- u°c föderale procureur-generaal. Her- j Riowncll. verklaarde maandag avond dat het geld zal worden gebndkl van de RoemnkC de!ging. van schulden regerL»g Ameri- tótn I staatsburgers. Hij zei dat in totaal een bedrag van 25 miljoen dol lar aan Roemeense. Bulgaarse en Hon gaarse saldi in de V.S in beslag za worden genomen. Deze saldi zim tij- 35 Jaar secretaris van Oranje Nassau. Gisteren was het 25 jaar geleden dat de heer D Henstra secretaris we'd van de vereniging, waarvan de Oranje-Nas" aan de Vclsenluststraat tc te Rotterdam uitgaan. heIrrHenes1r?hiid Va" clitt iufaileum de nonsua in een intieme verende v-Pn ia" bostuur met de hoofden dc scholen gehuldigd. De voorzitter van het schoolbestuur, de heer A. R de Srf» met. gaf uiting aan de waar- oenng voor de velerlei met grote rauw gezetheid en accuratesse verrichte arbeid unnstenjk onderwijs gedurende cm kwarteeuw zijn gaven cn krachten aan scholen heeft gegeven, soms ook in zeer dc moeilijke omstandigheden. Als bliik van waardering werd de jubilaris een vulpen en vulpotlood aangeboden Het woord werd vervolgens nog ge voerd door verscheidene bestuursleden na H°01\de ho°fden der scholen waar" sprak Henstra «en dankwoord (Van een correspondent) Een 13-jarige schippersdochter, leerlinge van de Adm. de Ruyterncboot aan de Parklaan te Groningen, heeft xondagmiddajr vele toeschouwers ang stige ogenblikken en een styve nek van het omhoogkijken bezorgd, toen zU langs een regenpijp van haar school omhoog kroop en op vijftien meter hoogte naar beneden dreigde te vallen. Ze was bijna bij de goot toen de regenpijp het plotseling begaf. De men sen beneden gilden, maar het meisje wist rich nog net aan een steunbalk vast te grijpen. Meer dan een uur heeft het kind zo tussen hemel en aarde gehangen voor zij uit haar moeilijke positie kon worden bevrijd. Niemand van de inmiddels tot een kleine menigte uitgegroeide omstanders wist hoe zq het kind moesten helpen en niemand kwam ook op het idee dat de vader van het meisje die na een uur opge spoord was. direct door het hoofd schoot: de brandweer. De ladderwagen kwam er aan te pas en toen stond bet kind spoedig weer op de begane grond cn wie zou denken dat het meisje van streek zou zijn had het helemaal mis. Zy vond het alleen maar jammer dat zij net niet de goot bereikt had om zo via het dak in school te kunnen komen, want zij had zaterdagmorgen iets ver geten. In de Kurzaal le Schevaningen 1> gisteravond de jaarlijkse feestavond gehouden, georganiseerd door hal actie-comité, dat werkt ten bate van de reddingmaatschappij en het Hospi taal-Kerkschip „De Hoop". Deze avond droeg een bijsonder karakter door de aanwezigheid van de oud-redders, de heren Mees Toxopeus uit Ootimahora en Coen Bot uit Den Helder. De oud-redders kwamen niet alleen voor de feestavond naar Schevenin- gen. Nadat zy gistermiddag aan „het station afgehaald waren, waren zü te gast op een intieme bijeenkomst in het gebouw „Padro" aan de Jurriaan Kokstraat, waar ook aanwezig wa ren de Scheveningse oud-redders, de heren Willem en Tinus Bruin. Van daag brachten de heren Toxopeus en Bot een bezoek aan het reddingstation, waar zij kennis maakten met de red ders van Scheveningen. Ook bezich tigden zij de reddingboten „Dorus Rijkers' en „Arthur", welke momen tcel in de eerste binnenhaven liggen. Qd de feestavond zaten de twee oud redders met hun medailles op de borst op de voorste rij. De voorzitter van het actie-comité, de heer M. Vrolijk, opende de avond. Scheveningen, zo zeide hij, is de enige plaats, waar actie op de wü'ze s, ,\vij-s'toon' gevoerd wordt voor de reddmfitóaatschappij en „De Hoop". Sprekeif^hoopte. dat dit voorbeeld door de andere plaatsen zou worden nagevolgd. Het programma droeg een gevarieerd Karakter en voor de pauze traden Schovenmgers op. o.a. Dorus Haring met zim zeemansliederen en de jodel- zangeres Gerda Huiskes. Interessant was de kleurenstrip van de heer Bul- ui1™ ,w ke weergaf de feestelijke aan- Komst van de Koningin, vorig jaar, ^°°P" in de Schévenir.gse ha- „f-'i e Pauze voerde het emateur- gezeischap „Uit eigen kring" uit Rüs- n S sU,'k -George en Margaret" PJkiu i aanwezigen op de fees- teaike bijeenkomst bevonden zich ver- egemvoordigcrs van de KNZHRM en van de vereniging, welke „De Hoop" a;„„uar?n- e "«manningen van de red- het Hospitaal-Kerkschip, sc5JPPei's en vissers en ver- tegenvvoordjgers van de vakbonden en van de gemeente Den Haag. 'n Man wat '11 „H. ói? j t?e ^«kkoek geneem en 'n tjek dat u;; a; aV'ei'vals hct- gevang om- skriif hPt u e?aiar ze- naam dar,r°P «.«- u i;y nie geweet het me, dat dat sy buurman nie kon skryf nie tekei?' het^ met 'n vinSeraidruk »«e" (Uit „die Volksgenoot")

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 2