de Eisenhower tracht storm te stillen 'Urrr Nieuwe Indonesische kabinet is thans bijna gereed alf Amerika huilt een uurtje mee Twee koningen trekken de woestijn in Verrassend aantal stemmen voor vice-president Nixon Wie vlucht erP „MAKARIOSWILDE GEWELD NIET Ging ambassadeur boekje te buiten? Moh. Roem eerste vice-premier CEREMONIEMEESTER DER TRANEN Zelfs generaal hak in snikken uit Weer overzicht Eigen woning Drie Nederlanders gedood bij Rouaan DONDERDAG 15 MAART 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3334 Weerbericht H.M. de Koningin onthult monument op de Dam Israëlische klacht bij de Veiligheidsraad Eden naar Parijs GESPREK IRAK-JORDANIË VOORVERKIEZINGEN IN Vroegere secretaresse van Crotev/ohl geëxecuteerd 16.500 reacties op een circulaire O O DE Britse premier. Sir Anthony Eden, heeft gisteren in het over- voile Lagerhuis de verbanning van aartsbisschop Makarios van Cyprus verdedigd. Hij verklaarde, dat het enige dat Engeland aan Makarios gevraagd heeft, is dat hij het terrorisme op Cyprus ver oordeelt. Het Lagerhuis heeft daarna met 317 tegen 251 stemmen zijn vertrouwen uitgesproken in het beleid van het kabinet ten aanzien van Cyprus. Eden deelde het Lagerhuis mee, dat de onderhandelingen met Ma karios voortgezet hadden kunnen worden, indien Makarios een ver klaring afgelegd zou hebben om te trachten het geweld te doen ophouden. Vrijwel op hetzelfde ogenblik dat Eden in het Lagerhuis sprak, trachtte president Eisenhower m Washington een storm tot be daren te brengen die in Engeland was opgestoken over Amerikaanse inmenging in het geschil over Cyprus. OOK TURKIJE Auto botste op trailer President Eisenhower heeft gisteren op zijn persconferentie gezegd het prettig te zullen vin den wanneer hij de verkiezings strijd zal kunnen voeren met Richard M. Nixon, de huidige vice-president, naast zich als kan didaat voor het viee-president- i schap. Zaak-Ju ngschlaege r Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18.30-19 30 n Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhagc: Huygenspiem 1 Postgiro 4248G7 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtcndienst 18 30—19 30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2^b Telefoon 67882 Abonnementspriis 52 cent per week, 2 26 per maand, 675 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tof; vrijdagavond. AANHOUDEND KOUD. Opklaringen en vrijwel nergens sneeuw van be tekenis. Matige tot vrfj krachtige oostelijk© wind. Vannacht 2 tot 5 graden vorst Morgenmiddag onge veer dezelfde temperaturen als vandaag. zon EN MAAN. IS maart zon op 6.54, onder 18 48. Vmaati op 8 05, onder 0. Directeur: H. DE KL'IG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT IN zijn rede op het verkiezingscon gres van de P.v d A, heeft de heer Den Uyl zich ernstig beklaagd „ver de confessionele partijen ten aanzien van hun kritiek op het socia listische plan: De weg naar vrijheid. In die kritiek wordt nl. steeds naar voren gebracht dat verwezenlijking van de wensen in het Plan vervat, een overspanning van de functie en de competentie van de staat mee brengt. Maar, zo zegt de heer Den Uyl, dan ziet men over het hoofd „hoe van het eerste tot het laatste hoofdstuk van ons planboek de lijn loopt van bewust gewilde decentralisatie, van de over tuiging dat geleide economie gelrde raoet zijn." Verder beklaagt de heer Den Uyl zich dat de kritiek op het planboek steeds in de sfeer der beginselen blijft en zich niet op de concrete kwesties richt. En dan zegt hij: „Maar i« het mis schien niet helemaal toevallig dat men in dc kring der confessionele par tijen telkens en telkens weer de dis cussie over de concrete politieke en economische vraagstukken voor de toekomst ontwijkt en in de beginselen vlucht? Is het misschien zo dat alleen op het terrein van de min of meer abstracte beginselen bijeengehouden wordt, wat bij een concrete stelling neming uiteen zou vallen?" D« heer Den Uyl kent fn dezen ifcchta één „loffelijke uitzondering" nl, de „scherpzinnige kritiek." van prof» Sijlstra. Jdaar die loffelijke uitzondering is hoe kan het ook anders? ten sto&t ook maar zo zo. Ze is „op vele ponten van waarde", maar „in dc boofdeaak demonstreert ze al even- neer sla d« z.g. principiële kritiek hoe van de voorstellen tot verdergaande maatschappelijke hervorming eerst bUJfcbaw een karikatuur moet wor den gemaakt'*, om ze daarna te ver werpen, ru>r UT wouden daar het volgende over W willen opmerken. "Wanneer men principal» kritiek inbrengt tegen het planboek der socialisten, raakt men het planboek in het hart. De principiële kritiek die ingebracht is had betrekking op de mensbeschou wing «n de staatsbeschouwing van het Plan of liever op het ontbreken daar van, terwijl men desondanks aan de staat enorme, schier grenzeloze be voegdheden toekende. De vraag naar de functie en dc com petentie van de staat, de vraag naar <i# grenzen van de overheidsmacht is dus prelabel bij de beantwoording van de vraag of bepaalde concrete politieke en economische plannen voor de toekomst aanvaardbaar zijn. Wie de preiabele vraag aan de or de stelt ontwijkt niet de discussie over de concrete, politieke en economische vraagstukken, maar begint juist die discussie. Hij begint ze waar hij be ginnen moet, nl. bij het begin. De socialisten willen niet bij dat be gin beginnen. Ze geven daarover geen principiële opvattingen. Dat is altijd de zwakheid van het socialisme ge weest en het wordt n.b. in het plan boek zelf erkend, dat hief de zwakke stee van het geheel ligt. DE kritiek van prof. Zijlstra vindt daarom aanvankelijk genade in de ogen van de socialisten omdat hij immanente kritiek oefende. Dat is kritiek niet vanuit het eigen princi piële standpunt van prof. Zijlstra, maar vanuit het principiële standpunt van het planboek zelf. Daar stond nl. in dat de socialisten de totalitaire staat verafschuwen en prof. Zijlstra's kritiek richtte er zich op aan te tonen het gevaar dat uitvoering van de plan nen van het planboek de totalitaire staat juist nader zou brengen. In wezen was die kritiek van prof. Zijlstra dus ook principiële kritiek, want alles wat met het bevorderen of het weren van de totalitaire staat samenhangt, is in wezen het pro bleem van functie, competentie en grenzen van de staatsmacht. En daarom deugt die kritiek natuur lijk niet „in de hoofdzaak", volgens de socialisten. Wij zouden wel eens willen weten wie er hier, als men de zaak objec tief bekijkt, aan het vluchten is. Naar onze mening zijn dat de socia listen en niet de principiële critici van het plan. De socialisten geven ook geen ant woord op de kritiek. Zij zeggen alleen: Houdt daar nu mee op en laten we naar concrete toekomstplannen kij ken. Dit is een onredelijke eis gebaseerd op het ontwijken van een discussie over de grondvragen die de concrete toekomstplannen beheersen. Het is bovendien een dooddoener als men met het oog op deze kritiek wijst op de decentralisatie van de staats macht, die men oeoogt. Want decentralisatie binnen de staat, hoe waardevol op zichzelf ook, raakt niet aan de competentievraag en de grenzenvraag van het staatsge heel. En het gaat ook niet alleen over ge leide economie, snaar ook over actie ve cultuurpolitiek. TEN slotte de insinuatie dat wij in de beginselen zouden vluchten.' omdat wij de praktische vragen niet ïouden aandurven omdat er dan in onze gelederen verdeeldheid zou ont staan. Wij zouden met precies hetzelfde recht de bal kunnen terugwerpen en fceggen: U durft zeker niet over prin- Eden verdedigt beleid in kwestie Cyprus 1 President Eisenhower zei tijdens zijn persconferentie in Washington, dat Amerika bereid is al het redelijke en praktische te doen, om te helpen het geschil over Cyprus op te lossen. Maar Eisenhower voegde hieraan toe dat de oplossing zelf tot stand gebracht zal moeten worden door Engeland en Griekenland. De president zei, dat beide betrok ken naties Griekenland en Enge land tot de allerbeste vrienden van de Verenigde Staten behoren en dat beide broodnodig zijn in de Navo. Britse dagbladen van verschillende politieke richtingen hebben bittere kritiek uitgeoefend op Cavandlsh Can non, de Amerikaanse ambassadeur in Athene, omdat hij „het medeleven" van de Amerikaanse regering over de kwestie-Cyprus aan de Griekse rege ring te kennen had gegeven en om dat hij „de waardigheid en het staats manschap" van de Griekse autoritei ten had geprezen. Het Britse ministerie van Buiten landse Zaken heeft verklaard geen kritiek te hebben op het optreden van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inzake Cyprus. De indruk overheerst, dat Cannon zijn instructies te buiten gegaan is. De Engelse gouverneur van Cyprus, Sir John Harding, heeft een onbe perkte avondklok ingesteld voor het Griekse kwartier van Nicosia, nadat op klaarlichte dag een Britse politie agent door een terrorist werd neer geschoten. Britse troepen vuurden gisteren op een menigte demonstranten in Larna- ca en doodden een zevenjarige jongen. Een kijkje in A''icosia op Cyprus. Terwijl Britse militairen het lege paleis tan de verbunnen aartsbisschop Makarios be- talken, spelen andere soldaten, die vrij i an dienst zijn, een partijtje voetbal. Eden heeft tijdens zijn jrede in het Britse Lagerhuis een .vergelijk met Cyprus zonder de toestemming van Turkije onmogelijk verklaard. De premier zei dat hij ..nooit gevonden heeft dat Cyprus een Engels-Griekse kwestie is en dat het ook nooit als zodanig kan worden behandeld." (Tur kije wenst niet dat het eiland, dat slechts 40 mijl van zijn kusten afligt, m Griekse handen komt.) Eden gispte Griekenland wegens gebrek aan dankbaarheid, Hij bracht m herinnering dat Britse troepe. tegen het einde van de tweede reldoorlog in Griekenland een munistisehe opstand onderdrukt ben en dit land op die wijze ervoor bewaard hebben achter het ijzeren gordijn te komen. De leider van de linkervleugel van de Britse Labourpartij, Aneurin Be- van, diende een motie van wantrou wen in, waarin de regering ervan wordt beschuldigd te hebben gefaald m het zoeken naar een oplossing van de kwestie-Cyprus. Bevan maakte zijn debuut in het Lagerhuis als officieel woordvoerder van de Labourpartij voor koloniale aangelegenheden. Hij zei, dat indien Cyprus bij Griekenland gevoegd werd, Engeland daar even goed basissen zou houden om aan zijn Navoverplichtingen te voldoen. De Amerikaanse ambassadeur in Londen, Winthrop Aldrich, heeft woensdag op het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken een onderhoud gehad met de Britse minister van Staat, Anthony Nutting. Betogers op Kreta organiseerden een „raid" op het Britse consulaat in Herakleion als protest tegen de deportatie van aartsbisschop Makarios. Na de actie was de straat voor het consulaal bezaaid met papieren en stukgeslagen meubilair. De eerste gekozen regering van Indo nesië ziet er thans in grote lijnen als volgt uit: PNI: minister-president/formateur dr. Ali Sastroamidjojo; buitenlandse zaken: Ruslan Abdulgani, thans secretaris-ge neraal; onderwijs: Kusnan; arbeid: dr. Hardi; landbouw: Eny Karim. Masjumi: vice-premier: nr. Moham med Roem of dr. Sukinran; financiën: Jusuf "Wibisono; justitie: de aftredende premier BurhanuddLn Harahap; agrari sche zaken: Ardiwiranang; verbmdin gen: nog memand aangewezen. H.M. de Koningin zal op de middag van de vierde mei a.s. het definitieve nationale monument op de Dam te Am sterdam onthullen. Voor deze plechtigheid zijn vele autoriteiten uitgenodigd. Ter weerszijde van het monument, aan de Vijgendam en de Vissersdam, zullen grote tribunes worden opgesteld. Des avonds wordt bij het monument de op 4 mei gebruikelijke dodenherdenking gehouden, waarvoor de tribunes eveneens kunnen woiden gebruikt. De werkzaamheden aan het monument maken goede vorderingen. Dezer dagen zullen de laatste beelden naast de hoge piloon worden geplaatst; tevens krijgt de tweede leeuw een plaats aan de zuid- westzijdc van het Damterrein. Men is thans bezig met het aanbrengen van de speciale verlichting, waartoe proeven op ruime schaal zijn genomen. cipes te praten omdat er dan bij u mogelijk verdeeldheid of erger nog beginselloosheid of principieel op portunisme zou blijken. Wij zullen dat echter niet doen en er liever op wijzen dat de confessio nele partijen door de praktische werk zaamheid van hun leden in kabinet en parlement bewijzen dat zij, bij wijze van spreken, dagelijks doende zijn praktische vragen op te lossen. Soms kan dat in overeenstemming met wat de socialisten voorstaan, vaak ook niet Dat laatste betekent niet dat zij dan niet op de socialistische plannen in gaan. Het betekent dat er discussie over is geweest en dat men die socia listische plannen dan verwerpt omdat men ze onaanvaardbaar acht. En daarbij is er over het algemeen weinig van gebleken dat de confessio nele partijen in deze principieel-prak- tische stellingneming uiteenvielen. De kritiek van de heer Den Uyl houdt daarom beslist geen steek. (Van eert bijzondere correspondent) 2'pEN wenende generaal in uniform is -t maar een treurige figuur. Maar toen dezer dagen de bekende Amerikaanse generaal Mark Clark voor de televisie camera in huilen uitbarstte, nam niemand hem dit kwalijk. Integendeel. Miljoenen Amerikanen weenden met hem mee. De keiharde generaal was de hoofdfiguur Van de uitzending Dit is je leven Hel huiluurtje Van Ralph Edwards, de lei der van dit vreemde, dure programma, komt mei de week meer in trek. Half Amerika weent de biljetten van duizend dollar op zijn bankrekening. In enkele maanden tijd is hij miljonair geworden. UITVINDER en leider van het „hunprogramma" is Ralph Ed wards en zijn recept is een toppunt van eenvoud: de echte waarheid. Hij lokt onder het een of ander voorwend sel een beroemde arts, een bekende zendeling, een filmster of iemand an ders, die midden in de publiciteit staat, de studio in. Met behulp van vrienden en familieleden van de hoofdpersoon wordt een episode uit zijn leven „gespeeld". Deze episode is natuurlijk altijd een erg roerende scène en omdat het „slachtoffer" vol komen onvoorbereid midden in de werkelijkheid wordt geplaatst, geeft de uitzending ahijd een maximaal rendement aan tranen. Een moeder uit Duitsland, door Edwards naar de U.S.A. gehaald, zag voor de televisie camera voor het eerst haar sedert 1923 geëmigreerde zoon terug. Een stokoude vrijgezel, die zijn leven ver prutst had door te treuren over zijn ontrouwe jeugdliefde, werd geheel on verwachts met deze vrouw geconfron teerd en generaal Clark kwam onver wachts te staan tegenover vroegere frontkameraden. Voorwaarde voor een ongedwongen stortvloed van tranen is, dat de voor de camera getoonde gevoelens „echt zijn en ze kunnen pas echt zijn als de held er door wordt overvallen. Ergo: Edwards zorgt er nauwlettend voor, dat zijn „slachtoffers" geheel onvoor bereid in de studio komen. De voorbe reidingen moeten daartoe uiterst voor zichtig worden getroffen. Lieden, die de roep hebben geen tranen te bezit ten, mogen niet meespelen. Ook hart patiënten zijn uitgesloten om begrij pelijke redenen. DE voorbereidingen voor zo'n uit zending duren vaak verscheidene maanden. Edwards en zijn medewer kers wroeten mondeling en telefonisch in het verleden van het slachtoffer. Ze de camera moet worden overge daan. De vrienden en familieleden van de hoofdpersoon worden per vliegtuig naar Hollywood gehaald, waar de proefopnamen zonder hoofd persoon beginnen. Pas als men er ze ker van is, dat alles naar wens zal verlopen wordt de hoofdpersoon vlak voor de televisie-uitzending de studio in gelokt. De adjudant van Edwards gebruikt hiertoe alle mogelijke mid delen. Tegen een filmster zei hij, dat er een producer op hem zat te wach ten, die hem gaarne direct wilde spre ken, Clark werd verleid met de mede deling, dat Eisenhower hem onmiddel lijk wilde spreken. TOT nog toe hebben alle „uitver koren" erin toegestemd de merk waardigste en meest ontroerende pe riode van hun leven over te doen. Op zettelijk schrijven we niet „over te spelen", want de hoofdpersoon krijgt geen tijd om te spelen. Zijn reacties en zijn ontroering zijn echt. De kri tiek blijft Edwards overigens niet ge spaard. Men neemt' hem kwalijk, dat hij speelt met echte gevoelens. Een ander noemde zijn stunt „Zakelijk ge organiseerd sadisme". Anderzijds wil niemand ontkennen, dat Edwards ten eerste met zijn uit zending het publiek volledig vangt en ten tweede, dat hij nu en dan ook klinkende resultaten bereikt. Enige oudere filmsterren, die in zijn huil uurtje optraden, hebben er een ge slaagde „come-back" mee gekregen; een zendeling kreeg enige miljoenen DE BILT, donderdag 10 uur. In de algemene weerstoestand is cle afgelopen 24 uur niet veel verandering gekomen. De algemene Oostelijke luchtstroming in Europa hield stand doordat noch het i hogedrukgebied boven Rusland en Scan dinavië, noch de depressie bij de Balkan zich veel verplaatsten. Er bleef in ons land af en toe wat sneeuw vallen vooral doordat zich in de hogere luchtlagen een koud lagedrukgebied recht boven ons be vindt. Aan het front van een depressie bij IJsland ontwikkelde zich ten Westen dollars op zijn bankrekening dank zij zijn optreden, in het programma van Edwards, en een boerin, die al zeven jaren niet meer kon spreken en voor de televisie de vreselijke emotie, waardoor ze haar spraak had verlo ren, opnieuw intens beleefde, brak uit in huilen en vond op hetzelfde ogen-t blik de spraak weer terug. Edwards- wil de echtheid van zijn programma handhaven. Het moet voor de hoofd persoon een volledige verrassing zijn. Vandaar, dat Ann Sheridan haar kans miste. Door een onnauwkeurigheid van een der assistenten had ze een blik in het manuscript van haar uit zending kunnen werpen en hoewel ze aanbood de scène te spelen, wees Ed wards haar nuchter af. Hij belde haar: „Niemand speelt zo goed thea ter als het leven zelf. Dat is het ge heim van mijn succes." Israel heeft woensdag bij de Veilig heidsraad der V.N. een klacht ingediend, waarin wordt gezegd, dat de toestand in de strook van Gaza snel slechter ds geworden en dat de Egyptische strijd krachten langs de grens met Israël tot een dreigende macht zijn opgebouwd. DE werkgroep Eigen-Wonïngbezit, die in 1953 door minister Witte werd ingesteld, heeft een waardevol rapport uitgebracht over de wijze, waarop het bezit van een eigen woning kan worden gestimuleerd. Een van de suggesties, die de werk groep doet, is het verlenen van een overheidsgarantie voor. de lening die boven de normale hypotheek (60 pet.) uitgaat en tot maximaal 90 pet. van de nettostichtingskosten. Op deze manier zal dus 10 pet. eigen kapitaal genoeg zijn voor het verkrij gen van een eigen woning. Reeds maanden geleden heeft „Trouw" een soortgelijke suggestie in overweging gegeven. Onder de huidige omstandigheden is het voor veel spaarders onder de ar beiders, de kleine zelfstandigen en een deel van de middengroepen een vrijwel ondoenbare zaak naar het be zit van een eigen woning te streven. En toch is de eigen woning een waardevolle factor in onze samenle ving, waarvan zoals de werkgroep terecht zegt voor de individu gro te, vormende kracht zal uitgaan. Wij hopen dan ook, dat minister Witte de gedane suggestie in ernstige overweging zal willen nemen en voor al dat een beslissing niet lang meer op zich zal laten wachten. Nahdatul "Ulama: tweede vice-premier Adham Chalid; -binnenlandse zaken: Su- nario; godsdienstzaken: Kiai Ilja; eco nomische zaken: dr. Karim of dr. Su- nardjo; sociale zaken: Zainul Arifin. Christelijke partij: gezondheid: dr. Leimena of dr. Sinaga. PSIT: voorlichting: Anwar Tjokroa minoto. •Katholieken: openbare werken: Su- warto. De kleinere partijen, die twee zetels wensen in plaats van de hun toegewezen ene zetel, zullen vice-ministerposten krij gen. De formateur heeft nog geen overeen stemming bereikt met de Masjumi over de vijfde portefeuille voor deze partij. Volgens welingelichte kringen zou de Masjumi in plaats van de portefeuille van agrarische zaken, die van landbouw willen hebben. Burgemeesters in Algerije hebben ge dreigd de stadhuizen te sluiten als tegen woensdag de ter dood veroordeelde Al gerijnse verzetslieden niet zijn terecht gesteld. Tot dusver zijn, sinds het ver zet in Algerije meer dan een jaar ge leden begon, nog geen door Franse rechtbanken over Algerijnse verzetslie den uitgesproken doodvonnissen vol trokken. Een ernstig verkeersongeval in de omgeving van Rouaan. in Frankrijk, heeft Dinsdagmorgen het leven gekost aan drie Nederlander», terwijl een vierde licht werd gewond. De chauffeur van een auto, de in Frankrijk woonachtige landioouwer Stof fels werd op slag gedood, evenals de 20-jarige Kees Hopmans, uit Feynaart., De 24-jarige mej. J. Klijs, uit Gilze (N-Br), werd zodanig gewond, dat zij tijdens de overbrenging naar het zie kenhuis te Rouaan overleed. De 20- jarige F. Claessen uit Stampersgat, liep slechts lichte verwondingen op. Het ongeluk gebeurde, toen de wagen in een moeilijke bocht in botsing kwam met een trailer. Het gezelschap was op weg van Frankrijk naar Nederland. Mej. Klijs was in Normandië bij familie .op be zoek geweest, om behulpzaam te zijn met het oog op gezinsuitbreiding aldaar. Aanvankelijk zou zij per trein de terug reis naar Nederland hebben gemaakt in gezelschap van de beide jongemannen. Daar de heer Stoffels hun een lift per auto had aangeboden, hadden zij van dit plan afgezien. Sir Anthony Eden wordt begin april te Parijs verwacht, aldus wordt uit goe de bron vernomen. Bij het onderhoud van zondag jl. tussen Eden en Mollet zou tot het onderhouden van frequent contact ter coördinatie van het Franse en Britse optreden op diplomatiek ter rein besloten zijn. Het nieuwe onderhoud van beide staatslieden zou vallen na het bezoek van Malenkof aan Engeland en voor het bezoek van Boelganin en Chroesjtsjef aan dat land. De jonge koningen van Irak en Jor danië zün gisteren per vliegtuig naar een pijpleidingstation In de woestijn vertrokken om de problemen in het Midden-Oosten te bespreken. Koning FeisaI van Irak vertrok uit Bagdad met premier Noeri Said om ko ning Hoessein en premier Ssmir Rifai van Jordanië te ontmoeten op het olie station „H 4" in Jordanië. Waarschijnlijk zullen de twee Hasje- ontworstelen zijn vrienden en familie-i van Ierland een afzonderlijke storing, die leden de intiemste geheimen. Gemid-| ;n de richting van de Golf van Biscaye deld kost iedere uitzending ongeveer: Lekt. Deze storing zal weinig invloed tienduizend gulden aan telefoonkos- °P het wecr in ons land uitoefenen en ten. Uit al deze informaties, die .uitvoerig op hun betrouwbaarheid 'worden getoetst, schrijft Edwards dan; ,een biografie. Hieruit w.ordt de ,.be-; koude weertype zal hierdoor voort- jsllssfigde episode" gekozen, die voort duren. alleen bewerkstelligen dat de Oostelijke luchtstroming zich handhaaft en mis schien zelfs nog iets in kracht toeneemt. Tevoren had Nixon een duidelijk 'blijk van vertrouwen gekregen by de dinsdag In New Hampshire gehouden Iprhnary, de eerste kandidaatstellings- i verkiezingen die dit verkiezingsjaar lin de Ver. Stater» zün gehouden. Nixon dankte het blijk van vertrou wen aan een verrassend groot aantal voorkeurstemmen. Zijn naam stond niet op de stembiljetten gedrukt. Het aanwijzen van een voorkeurs kandidaat voor het vice-president- schap als spontane uiting van aanhan kelijkheid was voor New Hampshire iets nieuws. Toen de uitslagen vrijwel volledig waren, had Nixon 13,367 voor keursstemmen gekregen en Christian A. Herter, de gouverneur van Massa chusetts, 2.254 stemmen. Gp president Eisenhower waren 39.048 stemmen uitgebracht. Het stond al vast dat hij kon rekenen op de steun van de 14 republikeinse afgevaardig den van New Hampshire. De democraat Estes Kefauver had 19.800 stemmen. Kefauver's 12 kandi daten zullen waarschijnlijk door New Hampshire afgevaardigd worden naar de democratische nationale conventie in Chicago. Zijn aanhangers zullen dat resultaat zeker beschouwen als een grote overwinning van Kefauver op Adlai Stevenson. Op beschuldiging van spionage is een voormalige hoofdsecretaresse van de kanselarij van de Oostduitse pre- •mier Otto Grotewohl in een geheim pro ces ter dood veroordeeld en inmiddels terechtgesteld, zo heefc de Westduitse „commissie van vrije juristen" bekend gemaakt. i De betrokkene, de 44-jarige Ellï Barc- zatis, was lid van de „socialistische eenheidspartij". Een andere employé 'van de kanselarij, de 51-jarige Karl Lau- renz, zou eveneens zijn ter dood ver oordeeld en terechtgesteld. mitische koningen, die neven van el kaar zijn, hun beleid uitstippelen voor de aanstaande vergadering van de Ara bische staatschefs, die Hoessein in zjjn hoofdstad Amman wil laten houden. Het doel van deze vergadering is blijk baar een Arabisch plan op te stellen om het hoofd te bieden aan „het ge vaar van een Israëlische aanval" en ter handhaving van de Arabische neutra liteit in de koude oorlog. Dinsdag verklaarde de Iraakse rege ring, dat zij volledia instemde met het besluit van Hoessein om generaal Glubb te ontslaan, als commandant van het Jordaans-Arabisch legioen. Zij zei te hopen, dat de andere Arabische leiders Hoessein's uitnodiging om in Amman te komen spreken over een 1 coördinatie van hun politiek, zouden aanvaarden. Een punt van geschil tussen Irak en de meeste andere Arabische staten is het Iraakse lidmaatschap van het ver drag van Bagdad. In het gezelschap van koning FeisaI bevinden zich ook verscheidene hoofd officieren van het Iraakse leger, on der wie de stafchef, generaal Rafiq A rif. (Van onze correspondent) Enige leerlingen van het gemeentelijk lyceum te Doetmchem hebben een ini tiatiefcomité gevormc', dat zich enkele dagen geleden met een circulaire tot 400 middelbare scholen heeft gewend om adhesiebetuiging om een tele gram aan de regering te zenden, waar in zal worden aangedrongen op maat regelen die nodig zijn voor het uitspre ken van een rechtvaardig vonnis in de zaak-Jungschlaeger. Tot dinsdag had den reeds 75 middelbare scholen geant woord met in totaal 16.500 reacties. Het ligt in de bedoeling, dat het tel' gram in de loop van deze week worj verzonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1