A.Stapelkamp: Wet van waarlijk nationale betekenis BEZOEK VAN DRIE WEKEN Malenkow in Londen aangenomen Prof. Supomo over de zaak -Jungschlaeger Indonesische rechtbank is een Nederlandse erfenis Ging an Krieken vrijwillig naar Indonesië? Een bondgenoot HISTORISCH MOMENT IN SOCIALE WETGEVING O Ned. kustvaarder gezonken Aanpassing het moeilijke punt Pleidooi voor de weduwen Produktieverlies i, W eeroverzicht Infiltranten voor de rechter Agent als getuige in rechtzaak Betogers„Vraag hier asiel" Selwyn Lloyd terug VRIJDAG 16 MAART 1956 VEERTIENDE JAARGANG No, 3335 Weerbericht Nehroe naar Nederland Werknemersorganisaties verzochten bespreking Rotterdam: Witte de Withstraal 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravcnhage; Huygenspieirt 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—1930 u.: Tel. 302569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67881' Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2,26 per maand, f 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond. HETZELFDE WEERTYPE. Veranderiyke bewolking en plaatselijk mist. Geen neerslag van betekenis. Zwakke, later matige wind, tussen oost en zuidoost. Weinig verandering in tem peratuur. ZON EN MAAN. 17 maart zon op 6.32, onder 13.50. maan op S.42, onder 0.&4. Directeur: H. DE RL'IG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT MINISTER Luns beeft de Ameri kaanse ambassadeur ontboden en een onderhoud met hem gehad. Alhoewel er officieel over dit onder houd het stilzwijgen wordt bewaard neemt men algemeen aan dat de Ne derlandse minister aan een gevoel van onbehagen uitdrukking heeft gegeven, over f et bezoek van de Amerikaanse minister Dulles aan Djakarta. Dat woord onbehagen is een zwak woord voor wat het Nederlandse volk ervan vindt. Het bezoek van Dulles valt in een periode dat de Indonesische regering tegen alle internationale wel en orde in eenzijdig een aantal traktaten met Nederland heelt opgezegd. En het valt in een periode dat er in Indonesië pro cessen tegen Nederlanders aan de gang zijn, waarvan men kan zeggen dat het onrecht er aan alle kanten van afdruipt. in die processen werden Britse en Amerikaanse ambassades er klakke loos van beschuldigd, dat zij aan sub versieve acties tegen Indonesië deelna men en de openbare aanklager, een vertegenwoordiger van het Indonesi sche gouvernement, aanvaardt dat al lemaal. In dezelfde stad, waar dat allemaal gebeurt en gebeurd is en waar nu nog rechtschapen Nederlanders jarenlang in voorarrest zitten, tegen één van wie reeds de doodstraf Is geëist, ver schijnt nu minister Dulles, een en al stralende vriendelijkheid, zo poesliet als bet maar kan en doet niets an ders dan aardige dingen zeggen tegen die Indonesiërs. Amerika kan Indonesië zo goed be grijpen, het heeft In precies zo'n si tuatie verkeerd, een kleine paar eeu wen geleden, als Indonesië nu. Van een afkeuring van internatio naal onrecht, door Indonesië bedreven, verneemt men niet. Van enige afkeu ring over mensonterende processen, ate voor da processen onder Hitler of achter het ijzeren gordijn niet, onder doen, wordt met geen woord gerept. DE Indonesiërs zijn bepaald geen vrienden van de Amerikanen en zij steken bet niet onder stoelen en banken. De Indonesiërs denken er niet aan om de politiek van Amerika te 3teunen, die erop gericht Is de vrije wereld tegen het totalitaire commu nistische geweld te beschermen. De Nederlanders zijn bondgenoten van de Amerikanen. De Nederlanders voeren Navo-politièk ter bescherming van het vrije Westen en getroosten zich daarvoor evenals-Amerika grote offers. Maar dat verhindert niet om vrien delijk te doen tegenover hen die* ons onrecht aandoen en die onze-landge noten mishandelen. En het gedrag van hun minister in Djakarta is voor ons een slag in het gezicht. ANDERE bondgenoten van Ameri-» ka ondergaan eenzelfde lot Wij hebben er te dezer plaatse reeds meer op gewezen en ook de schrijver van onze buitenlandse overzichten heeft in dit opzicht de laatste dagen zijn ge moed gelucht, vergezeld van een over tuigende argumentatie. In een artikel in de „Daily Mail" heeft dit conservatieve Britse blad daarover behartigenswaardige spe ciaal voor Amerika behartigenswaar dige dingen gezegd. 'Zulks naar aanleiding van de démarche van de Amerikaanse ambassadeur in Athene over de kwestie-Cyprus. Ook; sommige Amerikaanse bladen zien in dat dit mis is. Zo schreef de New York Times dezer dagen: „Men betoogt dat wij niet tegenover de Egyptenaren moeten gaan staan, niet tegenover de Arabieren, niet .te genover de mohammedaanse nationa listen, de Grieken de Turken of klaar blijkelijk, tegenover wie dan ook, be halve tegenover onze oude bondgeno ten, de Britten en de Fransen". Het blad had in de opsomming in de eerste reeks ook de Indonesiërs kunnen noemen en had aan de oude bondge noten, die geaffronteerd werden, de Nederlanders kunnen toevoegen. TT ET is tijd zegt de „Daily Mail" kennelijk doelende op de on beredeneerde sympathie die de Ame rikanen te allen tijde en zonder enig gevoel voor feiten en verhoudingen ten toon spreiden jegens de z.g. „kolonia le" of „oud-koloniale" volken het is nu langzamerhand tijd dat de Ameri kanen George III (de Britse koning ten tijde van de Amerikaanse vrijheids oorlog) rustig in zijn graf laten liggen. Het is ook tijd dat zii begrip krijgen voor het feit dat de Britten hun beste vrienden zijn en dat het Gemenebest een stut en steun is in tijdén van nood. Onzerzijds kan, met erkenning van onze meer bescheiden mogelijkheden, hetzelfde worden gezegd. Amerika moet begrijpen dat een bondgenootschap alleen kan blijven bestaan en alleen blijvend kracht kan ontwikkelen indien het gedragen wordt door een geest van vriendschap en so lidariteit van de leden onder elkaar. Amerika kan buiten Europa geen po litiek voeren die indruist tegen die, welke het in Europa voert. Alle Europese volken hebben er ge noeg van dat Amerika hen buiten Europa in de kou laat staan en hen daar beledigt en hun moeilijkheden vergroot. Alle Europese volken zien ook in wat de heer Dulles blijkbaar niet ziet dat alleen de Russen er zij bij spin-' nea en dat deze politiek alleen maar teidt tot schade van Amerika en Euro pa beide. Amerika heeft vrienden en vijanden. Amerika moet het op zijn vrienden «ouden an niet vijanden begunstigen $ea koste van syn vrienden* Ter ere lare het bezoek i an de Engel*" koningin moeder nan Parijs nerd op de Britse ambassade een groot diner aange richt, waarbij vele leden van de Franse regering aanzaten. Op de foto ziet men de Engelse koningin-moeder in gesprek met de h ranse premier Guy .Hollet na a/loop van het diner. Bemanning in veiligheid iVan onze correspondent) Vrijdagmorgen omstreeks half twee vond op anderhalve mijl ten Westen van Zeebrugge een aan varing plaats, waardoor de Neder landse coaster „Admiraalsgracht" vrywel onmiddellijk zonk. Het wrak is gelocaliseerd en ligt even in het vaarwater, doch levert voor de scheepvaart geen moei lijkheden op. De „Admiraals gracht" was op weg van Antwer pen naar Londen en beladen met stukgoed. Door tot op heden on bekende oorzaak kwam men in botsing met het Engelse schip „Drensbury", hetwelk Antwerpen als bestemming had. De bemanning van de „Admi raalsgracht", met de aan boord zijnde Belgische loods D. Gillis,' wist zich in veiligheid te bren gen in een reddingsïoep. Op daarvóór uitgezonden SOS seinen werd aan de reddingspogingen deel genomen door de „Drewsbury", de Belgische loodsboot, welke buiten gaats lag en de Belgische tender, die toevallig in de buurt vertoefde. De schipbreukelingen werden aan boord van de „Drewsbury" genomen, die daarna ter plaatse voor anker is ge- aan. Door de heersende mist werd iet opvaren naar Vlissingen ver traagd. De schipbreukelingen zouden echter in deze plaats aan wal worden gezet. België en Nederland hebben zich bij de vele landen gevoegd die premier Nehroe van India voor een bezoek heb ben uitgenodigd. Dit is in New Delhi of ficieel bekend gemaakt. (Van onze parlementaire redacteur) DE Tweede Kamerleden die gistermiddag in eerste termijn het woord voerden bij de behandeling van het belangrijke wets ontwerp inzake de oudedagsvoorziening, de heren Stapelkamp (a.r.), De Kort (k.v.p.), Kikkert (c.h.) en Van Lier (arb.) hebben zich allen met groot enthousiasme uitgesproken voor dit wetsont werp, dat een algemene volksverzekering beoogt. De heer Stapel kamp (a.r.) wees erop dat de antirevolutionnairen steeds bijzonder sympathie hebben gehad voor de verzekeringsgedachte. Hij ver heugde er zich over dat er in de Kamer thans zo'n grote eensgezind heid bestaat, zodat wanneer deze wet tot stand komt, gesproken kan worden van een wet van werkelijk nationaal karakter. Met het oog op de komende kamerverkiezingen hechtte de heer Stapelkamp eraan dit in de Tweede Kamer te constateren. Geen partij of groep in ons volk kan deze wet op zijn krediet schrijven. Het grote vraagstuk in het debat van gistermiddag was de wijze, waarop het wettelijke bodempensioen van 1338 per jaar voor gehuwden en 804 per jaar voor ongehuwden in mindering moet worden gebracht op de pensioenen van goedgekeurde bedrij fepensioenf ondsen. De heer De Kort (K.V.P.) diende een amendement in, waarbij de mo gelijkheid om te voorkomen dat het bodempensioen, gevoegd hij het onder- nemingspensioen uitgaat van het laatst genoten Inkomen, wordt beperkt tot een vermindering van het bodempen- sioen van niet meer dan een en een kwart proeent voor Ieder pensioen jaar, zodat bij 40 dienstjaren de ma ximum vermindering 50 procent be draagt. De heer Van Lier (arb.), die tilt amendement mede had onderte kend, wilde bij de aanpassing nog een verdere beperking aanbrengen en 'diende een amendement in, waar bij 20 procent van het bodempcnsloen I <j*. by de aanpassing buiten beschoa wing wordt gelaten, dus niet op het ondernemingspensioen in mindering mag worden gebracht. Bij 40 dienst jaren betekent dit, dat maximaal slechts 40 procent van het onder- nemerspensioen mag worden afgetrok ken. De heer Stapelkamp (ar.) begon als eerste spreker met op te mer ken dat de Kamer op een historisch moment van onze sociale wetgeving staat. Reeds langer dan vijftig jaar is ons volk bezig met de oudedag- voorziening. Thans is het zover. De noodwet ouderdomsvoorziening, die veel te lang heeft geduurd en nu reeds negen jaar bestaat, gaat verdwijnen. De a.r. woordvoerder kon het ingediende wetsontwerp zeer waarderen, hoewei de uitwer king niet in alle opzichten zijn in stemming had. De wet rust op de verzekeringsgedachte. Dat is voor al voor de antirevolutionnairen bij zonder sympathiek. In de strijd tussen de aanhangers van het staatpensioen er: van de voorstan ders van de verzekeringsgedachte ston den de a.r. steeds in de rij van hen die de verzekeringsgedachte bepleitten. Reeds in 1875 bracht dr, Kuyper een proeve voor pensioenwetgeving, die van de gedachte van een volksverzekering uitging. Ook de a.r. minister Talma heeft voor deze gedachte strijd gevoerd. In aüe kringen, ook in die der anti revolutionnairen heeft zich een evolutie ten aanzien van de oudedagsvoorziening voltrokken. Laat de fiscus er buiten De heer Stapelkamp verklaarde dat de instelling van de sociale verzekerings bank als uitvoerend lichaam, de gereor ganiseerde rijksverzekeringsbank, zijn volle instemming heeft. Een bezwaar vond hij echter dat de vordering en de inning van de premies niet aan de ze bank. doch aan de rijksbelasting dienst is opgedragen. Een essentieel deel van de uitvoerende taak wordt aan de sociale verzekeringsbank onttrokken. De heer Stapelkamp betreurde dit ten zeer ste. De minister volgt hier het advies van de Sociaal Economische Raad, maar tegen dit onderdeel van het wetsontwerp hebben de a.r. bezwaar. Deze wettelijke oudedagsvoorziening zou populairder worden, wanneer de fiscus er buiten gelaten werd, aldus de heer Stapelkamp. De premie spreekt meer aan als een premie voor het eigen ouderdomspensioen, wanneer zij door de sociale verzekeringsbank, waar in naast de vertegenwoordigers van de overheid ook die van werkgevers en werknemers zitting hebben in het be stuur. Zie verder pagina 3 (Van een onzer verslaggevers) Het hoofdbestuur van de Christe lijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland heeft met de hoofdbestu ren van de Nederlands Katholieke Bond van Werknemers (sters) in in dustriële Bedrijven „St. Willibrordus" en de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale, in een aantal bedrijfstak- ken de werkgevers om een bespre king verzocht op basis van de voor stellen, welke door de vakcentralen in de Stichting van den Arbeid wer den besproken. O.a. zijn deze besprekingen aange vraagd bij de werkgevers in de rub ber-, metaal-, beton-, baksteen-, klei- waren-, groenten en fruit-, golfcar- ton-, kalkzandsteen- en suikerin dustrie. De besturen van vorengenoemde werknemersorganisaties bestuderen de vraag, in welke andere bedrijfs takken eveneens besprekingen zullen worden aangevraagd DE laatste paar dagen zijn in de nieuwbouw te Amsterdam-West grote aantallen bouwvakarbeiders naar huis gezonden omdat er 's mor gens met gewerkt kon worden ten ge volge van enige sneeuwval en lichte vorst. De vraag is ot het hierdoor ontstane produktieveriies wel verantwoord is te achten. De laatste maanden is in het bouw bedrijf een intense campagne gevoerd om dit soort produktieverlies tot het uiterste minimum te beperken. Het gebeurde in Amsterdam-West doet de vraag rijzen, of men wel vol doende aandacht besteedt aan het goed afdekken van de materialen geduren de de nacht en al wat daarbij behoort. De noodzaak daarvan spreekt te sterker, nu het uitermate dubieus is te achten of het Sociaal Fonds Bouw nijverheid bereid zal zijn in gevallen als deze het risico op te vangen door het verstrekken van uitkeringen aan de naar huis gestuurde arbeiders. DE BILT. vrijdag 10 uur. Hét hogedrutegebied dat nu al bijna een week lang bet weer in Europa be heerst, vertoont nog geen tekenen van verzakking, integendeel, het nam de af gelopen 24 uur nog in betekenis toe en verplaatste zich naar Noordrusland. Vrijwel overal in* Europa komt dan ook 's nachts nog vorst voor. In Duitsland vroor het op sommige plaatsen om streeks 10 graden, in Scandinavië om streek} 15 graden. In ons land daali" het kwik tot 1 a 3 graden onder m In Ierland viel langdurig regen onder invloed var een kleine depressie, die gisteren op de Oceaan ontstond. Op het westelijk deel van de Oceaan kwam een zeer diepe depressie tot ontwikkeling, die van zware stormen vergezeld gaat. De depressie beweegt zich in oostelijke richting maar zal weinig of geen invloed op het weer in ons land uitoefenen. Het blijft koud weer met m de nacht enkele ■graden vorst. Neerslag van betekenis is niet te verwachten. Dt Indonesische ambassadeur in Lon den, prof. Supomo, heeft in een exclu sive verklaring aan Agence France Pr esse commentaar gegeven op het telegram, dat de internationale junsten- dommis3ic hem over het proces-Jung- schlaeger had gezonden. Prof. Supomo deed dit „niet alleen als ambassadeur, maar ook als jurist en rechter, welke functie hij voor de oor log bij een rechtbank heeft uitge oefend". De ambassadeur zei allereerst ver baasd te zijn, dat de commissie de ge volgde procedure aan de orde stelt: „Deze procedure is die van het Ne derlandse strafprocesrecht, dat in In donesia nog steeds van kracht is". Vervolgens uitte hij zijn verbazing, dat juristen de volgende formulering kunnen gebruiken: „Het is echter uit de inlichtingen, die de commissie heeft ontvangen, overduidelijk, dat de ver dachte Jungschlaeger niet berecht is in overeenstemming met de beginse len van rechtsplegmg, erkend door de beschaafde naties". „De commissie", al dus prof. Supomo „verstrekt deze in lichtingen niet, noch noemt zij haar bron. Wat de procedure, beschaafde janden onwaardig, betreft, deze heeft Nederland ons nagelaten". „Hoe kunnen juristen spreken van het niet respecteren van het recht, nu de rechter nog geen vonnis gewezen heeft en tot nu toe slechts getuigen gehoord zijn en de officier van justitie zijn requisitoir heeft gehouden". De officier van justitie heeft de doodstraf geëist wegens samenzwering tegen de regering van de Republiek Indonesië. Zie verder pagina 5 (Van onze correspondent) Ging de Nederlandse hoofdagent Louis van Krieken in oktober 1954 vrijwillig van Nieuw-Guinea naar Indonesië en was er geen sprake van ontvoering? Waarom ging hij niet evenals de roeiers van zijn prauw aan land bij de nadering van een Indonesische schoener? Dit heeft de prestident van het Hof van Justitie op Nieuw-Guinea, mr. H. M. Vrijheid, zich afgevraagd bij de behandeling in hoger beroep van de zaak van Indonesische verdachten, die op 21 oktober 1954 in het gebied van Etna-baai infiltreerden. Van Krieken trad in deze zaak op als getuige. De antwoorden van de politieman op de vragen van de president waren onbevredigend. Zijn ver klaring was op vele punten onbegrijpelijk en week af van die van de twee andere opvarenden van de prauw, waarin Van Krieken zich bevond toen de Indonesische boot naderde. Waaro mkeek Van Krieken niet naai zijn van cfe T.N.I. Zij zouden leden ge- GEORGI Malenkow, de voormalige premier vail de •Sowjet-Unie, is gisteren voor een bezoek'van drie weken in Engeland aan gekomen; Dit is zijn eerste reis 'naar het Westen. Malenkow staat aan het hoofd van- een Russische delegatie die* in Engeland elek trische centrales en atóomstations zal bezichtigen. Hg is zelf mi nister van Elektriciteitsvoorziening. Op het vliegveld van Londen, waar talrijke nieuwsgierigen waren samengestroomd, had" de poiitie de strengste-voorzorgsmaatregelen sinds de oorlog getroffen. Malenkow en zijn gezelschap werden begroet door de Britse mi nister voor Brandstof en Energie, Aubrey Jones; en andere officiële figuren, onder wie de Sowjetamoassadeur, Jacob Malik. delijk te maken dat premier Boelganla en partijsecretaris Chroestsjew, die vol gende maand In Engeland worden ver wacht, daar niet welkom zijn. „Mr. Malenkow", bulderde het uit de luidspreker, „nu u in een vrij land bent, raden wij u ten sterkste aan om te overwegen hier politiek asiel te zoeken, vant dit zal waarschijnlijk de laatst® kans zijn, die u ooit krijgt". Op de vrachtauto waren borden ge plaatst met opschriften als „houd de rode beesten buiten". De betoging was georganiseerd door de pas opgerichte Liga van Getrouwen aan het Imperium. „PARTICULIER" Da Russische minister zal drie weken in Engeland blijven voor, wat officiéél een „particulier bezoek" wordt genoemd. Hij is gekomen op uitnodiging van de Elektriciteitsraad een openbare instel ling die alle Brits a elektrische centrales in beheer heeft. De raad had eenvoudig een uitnodiging v >or een gezelschap -van elektriciteitsdeskundigen naar Moskou gestuurd, en was zelf het meeste ver baasd toen niemand, minder dan Malen kow besloot te komen. In het Westen heeft snen aan deze onverwachte reis van Malenkow de ver onderstelling vastgeknoopt, dat Moskou hiermede het beginsel van het ..collec tieve leiderschap" duidelijk wilde de monstreren. Immers Malenkow Is inder tijd ais premier afgezet en zijn ver schijning in het buitenland moet de laatste twijfel aan een „nieuwe koers" in Rusland, wegnemen. Om Malenkow te vrijwaren voor mo gelijke demonstraties, worden de juiste details van zijn reis geheim gehouden. Scotland Yard zai een beschermend net leggen, dat zo dicht is, dat zelfs de communistische Daily Worker er tegen geprotesteerd heeft. Het blad verklaar de, dat de reis er uitziet als „een uit gebreide veiligheidsoefening". De Russische minister, die gekleed was in een dikke blauwe overjas met een grijze vïlthoed, legde m bet Rus sisch een verklaring af, waarin hij dank zegde voor de ontvangst. Hij sprak over ..het belang dat de Sowjetunie hecht aan het uitbreiden van handels- en cul turele betrekkingen met alle landen". Op z(jn tocht naar Londen, waar liü zijn intrek nam in de Russische ambas sade, werd de Russische gast begeleid door een vrachtauto van een anti-Rus- sischc. organisatie. Via een luidspreker trachtten de Inzittenden Malenkow dui- de vlag van het vreamde vaartuig? Waarom gaf hij zijn revolver mee aan de agent die met de roeiers aan land ging? Waarom stapte Van Krieken met zijn enig overgebleven metgezel zonder meer op de Indonesische schoe ner over? Waarom verzette hij zich toen hij hoorde, dat men hem naar Indonesië wilde brengen? Een van de verdachten verklaarde, dattoen. Van Krieken zich eenmaal aan boord van het Indonesische vaartuig bevond, h- gezegd zou hebben blij te zijn, dat hij infiltranten zag. „Omdat hij allang van plan was naar Indonesië terug te keren". „Wat zegt u daarvan", vroeg presi dent Vrijheid. „Leugens", antwoordde Van Krieken. De procureur-géneraal vroeg in de zzaak tegen de infiltranten bevestiging van het vonnis van de landrechter, die de verdachten veroordeeld had tot ge vangenisstraffen van 3 tot 8 jaar. Verdachten verklaarden geen lid te weest zijn van de Ö.P.I., de Oeroesan Pekerdjaan Istimewa. een semi-mili- taire organisatie. „Var, wie kreeg u uw opdrachten", vroèg de president aan de leider van de infiitrantengroep, Dimara. „Van het 25ste regiment infanterie van de T.N.I."', „Als een van uw mensen een door u. gegeven opdracht met uitvoert, wat gebeurt er dan?" „Niets". „Staan zij terecht voor een civiele rechtbank of voor de krijgsraad?" „Voor een civiele rechtbank". Dimara,leider van de infiltranten- groep, en Tauhan, plaatsvervangend commandant, namen de schuld op zich: „De anderen volgden slechts mijn orders op", an Tauhan zei: „Nw-Gui- nea is Indonesisch grondgebied. Wij hebben dus geen Nederlands gebied ge schonden". De procureur-generaal wees er op, dat het reeds «Sé vierde maal is dat De Britse minister van Buitenlandse Zaken Selwyn Lloyd is donderdag per vliegtuig te Londen teruggekeerd van een veertiendaagse reis naar het Mid den Oosten en Zuid-Azië. Hij verklaarde tegenover verslagge vers zeker niet van mening te zijn dat een oorlog tussen Israël en zijn Ara bische buurlanden onvermijdelijk is. Wij moeten wel op bepaalde wijze hande len, om de vrede te bewaren, voegde hij hieraan toe. Meer wilde de minister.niet zeggen, daar hij eerst de resultaten'van zijn reis met de regering moest bespre ken,. Volgens Sehvyn Lloyd was Turkije „Engelands zeer sterke bondgenoot", waaraan hij toevoegde dat zijn bezoek aan Ankara had bijgedragen tot verste viging der Brits-Turkse vriendschap. Indonesiërs op Nederlands Nw. Guinea infiltreren. De straffen in de vorige zaken hebben de daders niet afge schrikt. Daarom meende hij dan. ookj bevestiging van het vonnis van. dg landrechter te moeten vragen. Enthousiasme in Tweede Kamer voor oud erdomsvoorziening i - f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1