r Kartelwetgeving Regering bracht partijen bij elkaar Marginale bedrijven mogen (tot 3%) doorberekenen In landbouw verhoging van 3 pet. mogelijk Vrijspraak de hand zou voor liggen Nog geen akkoord over a toomgemeenschap Chroestsjew onthulde Stalin's misdaden Geen strafvervolging tegen mr. F. M. A. Schokking Westen akkoord over Midden- Oosten Mee eens Regering neemt maandag eindbeslissing Van Bijlandt over Jungschlaeger Militair materieel naar Israël K. S.G.-PARLEMENT WEL EENSTEMMIGHEID OVER ÉÉN EUROPESE MARKT Weeroverzicht K.S*G.«vergadering niet in Den Haag GEHEIME PARTIJBIJEENKOMST Russen voorbereid op publikatie Eerste stap ZATERDAG 17 MAART 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3336 .Onlusten in Georgië? Gedwongen evacuatie op Cyprus MET TROUW OP MARS O O (Van onze parlementaire redacteur) DE centrale werkgevers- en werknemersorganisaties hebben gistermiddag besloten akkoord te gaan met een suggestie van de regering tot oplossing van het conflict, dat in de Stichting van de Arbeid gerezen is over de lonen. Deze suggestie komt neer op een uitkering ineens over 1955 van 3 procent en op een bedrijfstaksgewijze dif ferentiatie in de verhoging van de lonen en salarissen tot 6 pet. DAARBIJ wordt alleen aan de marginale bedrijven, dus aan de bedrijven die geen winst maken, toegestaan verhoging van de lonen tot 3 pcL door te berekenen in de prijzen, mits daarvoor toe stemming is verkregen van het departement van Economische Zaken. De rendabele bedrijven mogen dus in geen geval hun prijzen ver bogen. Voor de landbouw betekent dit, dat een loonsverhoging van 3 pet. kan worden toegekend, waarbij minister Mansholt dan bereid zal moeten zijn de richtprijzen in de landbouw te verhogen. (Van een onzer verslaggevers) „De eis tegen Jungschlager heeft diepe indruk gemaakt in de Neder landse gemeenschap. Ik heb mevrouw Bouman en mr. Van Empel samen het pleidooi zien maken en ook heb ik het requisitoir, dat 107 pagina's telt, gelezen. Naar mijn mening zal elk weldenkend mens, die deze stuk ken kent, tot de conclusie moeten komen, dat vrijspraak bij gebrek aan bewijs slechts het vonnis kan zijn. Ik hoop, dat dit ook de con clusie van rechter Maengkon zal zal zijn." CANADA ZENDT: Baby in dekentje gestikt Socialisten tegen militair gebruik A Zie verder pasina 4 TN Rusland gaan op het ogenblik van mond tot mond de opmer- kingen waarmee partijleider Chroestsjew op een geheime zitting van het congres der communistische party Stalin van zijn voetstuk heeft gestoten, meldt de New York Times. Het artikel in de New York Times is geschreven door Harold .Ei Salisbury, die vroeger correspondent in Moskou is geweest. Salis bury zei zijn inlichtingen verkregen te hebben uit diplomatieke rapporten, die de V. S. uit Moskou bereikt hebben. Hij schrijft dit de censuur de correspondenten in Moskou verhinderd had melding te maken van de geruchten in de Sowjethoofdstad over de rede <van Chroestsjew. Volgens het artikel heeft Chroestsjew zijn sensationele redevoë- ring gehouden op een besloten zitting van het congres op 24 fe bruari, waartoe geen afgevaardigden van buitenlandse communis-"; tische partijen waren toegelaten. Vals beschuldigd Zie verder pagina 7 V. TAE „klassieke" afstanden op de Amsterdamse en Haagse Trouvvmarsen, de 10, 15, 20 en 30 km, vergen vanzelfsprekend een wel haast astronomisch aantal voetstappen. Maar de eerste stap kunt u nu reeds ondernemen. Een administratieve stap overi gens. Op 1 april komen namelijk de bekende wandelboekjes „Met Trouw op mars" van de rotatiepersen. Rotterdam: Witte de WUhstraat 30 - Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2^b Telefoon 67882 Abonnementsprus 52 cent per week. f 2^6 per maand" 6 75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting', geldig tot zondagavond» ZACHT VOORJAARSWEER. Zachter weer met aanvankelijk nog veel bewolking, hier en daar enige lichte regen en plaatselijk mist. Morgen zonnige perioden. Tot matige of vrjj krach tige toenemende wind uit zuidelijke richtingen. ZON" EN MAAN. 18 maart zon op 6.50, onder 18 52. maan op 9.29. onder 1.15. 19 maart zon op 6.47. onder 18 53. maan op 10 27, onder 2.17 (E.K.). Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. «J. A. H. J. S. BRUINS SLOT DE tweede Kamer, die deze week een aanvang heeft gemaakt met t!e behandeling van de Wet uder- domsverzekermg. die de belangstel ling van heel ons volk heeft, beëin digde deze week de behandeling van pen wetsontwerp dat eveneens van zeer grote betekenis is voor ons na tionale leven, het ontwerp van wet- Economische Mededinging In dit wetsontwerp dat door minis ter Zijistra verdedigd werd en dat zo zeer met het hedendaagse economi sche beleid, zoals dat door deze mi nister wordt gevoerd, samenhangt, wordt nl. aan de kartelpolltiek een nieuwe wettelijke basis gegeven. De in de nieuwe wet geregelde ma terie was tot dusverre geregeld in vooroorlogse wetten en In onder de Duitse bezetting uitgevaardigde be sluiten. Het behoeft geen betoog dat het var belang is dat het kartelbeleid een an dere een normaal-wettelijke ba sis zou verkrijgen. WIE dit proGteem overweegt wordt vooral getroffen door twee alge mene aspecten. In de eerste plaats hierdoor dat on ze economische situatie met zich brengt de noodzakelijkheid van het geven van de mogelijkheid aan de regering om in te grijpen wanneer het bedrijfsle ven onderling mededingingsregelingen schept, die strijdig zijn met het alge meen belang, of wanneer het bedrijfs leven als geheel nalaat mededingings regelen te aanvaarden, die door het algemeen belang worden geboden. In eer. periode van laagconjunctuur is het laatste aan de orde. In een pe riode van voortdurende prijsval kan een zich aan ieen normen en geen redelijkheid houdende concurrentie de economische crisis verhaasten of schrikbarend verergeren. Dan kan het nodig zijn dat bepaalde mededin gingsregelingen algemeen verbindend verklaard worden. In een periode van hoogconjunctuur Is het eerste aan de orde. Dan kan de algemene schaarste aan arbeidskracht en materiaal mede als gevolg van de grote vraag ertoe lelden dat onder nemers mededingingsregelingen schep pen, die de toch al aanwezige en voor de hand liggende neiging tot prijsstijging in de hand werken door prijsvaststellingen, die tot ongemoti veerde winsten leiden. En het nemen van dergelijke winsten verergert de nadelige gevolgen van een hoogcon junctuur, die zich uiten in de sterke spanning tussen lonen en prijzen en in het gevaar van inflatie. DEZE zaak ligt voor het overgro te deel in de sfeer van het beieid. Het is uiterst moeilijk concrete rechts normen aan te geven waarnaar dit beleid zich moet richten, omdat het nu eenmaal een onderdeel, een zeer belangrijk onderdeel van het conjunct uurbeleid vormt. Voor wat de beleidskant betreft moet men dus vertrouwen op het eco nomische inzicht en op het gevoel voor recht en billijkheid van de regering. Het enig denkbare controle-element hierop is gelegen in de controle van de Statcn-Generaal. waaraan het be leid der regering onderworpen is. En dat is in de afgelopen jaren dan ook voortdurend in actie geweest. Aan de andere kant heeft men zich te realiseren dat dergelijke noodzake lijke maar verstrekkende bevoegdhe-1 den sterk ingrijpen in particuliere be langen. En dat leidt ertoe om bij zulk een wet tevens aan de burgers een rechts bescherming te geven zover als maar enigszins mogelijk is. Over dat laatste punt, dat aanvan kelijk in het ontwerp onvoldoende tot uitdrukking werd gebracht, heeft een groot deel van de discussie gegaan. Van de kamer uit is dan ook ge vraagd om een mogelijkheid te schep pen tot beroep bii een onafhankelij ke administratieve rechter waarbij opgekomen zou kunnen worden tegen beschikkingen van de minister, a. In geval een beschikking strijdig is met een algemeen verbindend voorschrift, b In geval van kennelijk misbruik van bevoegdheid c. in geval de betrokken ministers bij afweging van de betrokken belangen met in redelijkheid lot het vaststellen van de beschik king hebben kunnen komen d In geval het vaststellen der be schikking anderszins in strijd is met etfig in het algemeen rechtsbewustzijn levend begin sel van behoorlijk bestuur, waarbij dan evenwel net oordeel over het beteid moet worden uit geschakeld IJ ET bleek echter voor velen niet wel doenluk om deze aangeleeen- heio op een volledige wuze bij amen dement of bij iota van wijziging inl deze wet op 'e nemen. Men neeft toen volstaan en de minister is daar con amore mee mee gegaan om net principe van het be roep op een onafhankelijke rechter in deze wet op te nemen en de uitwer king daarvan over te taten aan een nadere wet, terwijl tevens is bepaald, dat de thans m geding zijnde wet niet' in werking zal treden voor en aleer die nadere wet is tot stand gekomen. Bij de behandeling van die nadere wet zal er dan nog wei enige discus sie ontstaan over de beroepsgronden. Niet over de drie eerstgenoemde maar wel over de laatstgenoemde beroeps- grond. Want daar naderen recht en LOONAKKO ORD3% ineens - differentiatie tot 6% IM **t Ex.-koning Michael inn Roemenie landde donderdag met een sportt liegtuig op Schiphol. l{r; vliegtuig is het eigendom an een ,hnerikaan%e fabriek i an ilieg- tuiginUrumentenuaariour de er-koning thans te er kt. Hij uildc tijdens zijn ver blijf in Nederland ojn. een bezoek bren gen aait de Fokkerfabrieken. Amerika, Engeland en Frankrijk heb ben blijkbaar fundamentele overeen stemming bereikt over de militaire maatregeler%die zij wellicht zullen ne men. als een Israêlsich-Arabische oo-log uitbreekt. Dit was de uitleg die gisteren in di plomatieke kringen in Londen werd ge geven aan de geheimzinnige opmerking van premier Eden, dat hij niet in staat is militaire besluiten van de Grote Drie openbaar te maken wegens constitutio nele verschillen tussen hen. Er bestaat verschil tussen de be voegdheid van de Britse regering om op eigen gezag beslissende militaire maatregelen te nemen en wat president Eisenhower kan doen in een crisia. De macht tot het verklaren van een oorlog berust in Amerika bij het Con gres. Eisenhower heeft he aaldelijk verzekerd, dat hij niet van plan is Amerikaanse strijdkrachten te betrek ken in militaire operaties in het bui tenland zonder het Congres te raadple gen. Hoe dit precies van toepassing zou zijn ingeval van een buitengr-one cri sis in het Midden-Oosten is nooit nauw keurig omschreven. |U ET instemming hebben wij ken- nis genomen van een artikel van kapitein J. Siblesz in „Appèl", het or gaan van de Ned. Chr. Offieierenver- eniging over staatsburgerlijke vor ming in de strijdkrachten. De schrijver erkent dat er wel dege lijk een lacune is in de opvoeding tot staatsburger van de jonge Nederlan der. Maar hij verklaart zich een vierkant tegenstander van staatsburgerlijke vorming door overheidsorganen. En wel om deze reden dat deze staatsbur gerlijke vorming alleen maar moge lijk is vanuit een duidelijke wereld en levensbeschouwing. Het is dus hier hetzelfde probleem, als bij het onderwijs in het algemeen- aan de orde is. Wij onderschrijven de conclusie van kapitein Siblesz: „Wij menen dat deze hele materie niet thuis hoort in een overheidsin- strument, maar in het gezin, de school, en het organisatieleven. Dat te bevor deren zoveel als mogelijk is en, voor zolang de Nederlandse jongeman deel uitmaakt van de krijgsmacht, hem faciliteiten te verschaffen, is o.i. de taak die de (militaire) overheid heeft op het gebied van de staatsburgerlij-' ke vorming." Amerikaanse functionarissen heb ben vrijdagavond in Washington be kendgemaakt, dat volgens onbevestig de berichten negen dagen geleden een aantal mensen ora het leven is gekomen bij onlusten in de Sowjet- repabliek Georgië. De onlusten zou den een gevolg zijn van verzet tegen de pogingen van het Kremlin om Statin, die in Georgië geboren werd, te „degraderen". Het centrum van de onlusteh was de hoofdstad Tiflis, aldus deze be richten. Het aantal doden is onbe kend. Politie en leger zijn in actie geweest. Reuter tekent hierbij aan, dat het blad „Zarja Wistoka", dat in Georgië verschijnt, op 5 maart het overlijden van Stalin in 1953 herdacht en een j__u vertegenwoordigers van de Stichting van grote foto van hem afdrukte, doch ,le Arbeid, deze suggestie gedaan. Na dat de. „Prawda en de „Izwestia afloop van de bespreking met de minis- Stalin niet herdachten. iters zijn de vertegenwoordigers van de De collectieve arbeidsovereenkomst waarover thans onderhandelingen wor den gevoerd omdat zij zijn afgelopen, zullen op deze basis mogen worden ver nieuwd. terwijl op 1 september a.s. alle overige nog op die datum lopende con tracten tegelijkertijd hieraan aangepast zullen worden. De regering heeft gister morgen in het gesprek dat enige leden van hei kabinet hebben gevoerd met de Dit verklaarde mr. W. F. L. Graaf van Bylandt, de Hoge Commissaris in Indonesië, gisteravond bij zijn aankomst op Schiphol. Hij zag er zeer vermoeid uit en gaf als reden van zijn komst op: Ik ben opgeroepen voor consultatie en zal dus moeten afwachten wat de regering met mij denkt te bespreken. Dc Hoge Commissaris merkte op da' er geen redenen bestaan om zich zorgen ;e maken over de veiligheid van mevr. Bouman. Ik ben verscheidene vooraanstaande In donesiërs, die de heie gang van zaken bij dit preces beschamend en onpleïzie- rig vinden. Daarentegen wordt vooral in de links georiënteerde kranten aangenomen dat Jungschlaeger schuldig is. Zo vertelde Graaf Van Bylandt. Wel wordt in de Indonesische pers meldinr gemaakt van de m Nederland onderna men acties. In Singapore had de Hoge Commis saris mr. Van Empel nog gesproken en had daar van een journalist gehoord dat in Singapore ook een actie ten gunste van Jungschlaeger was voor bereid. Deze acties achtte Graaf Van By landt als tegenwicht uitermate gunstig. De eenzijdige opzegging van de Unie is door de meeste Nederlanders in Indo nesië nog al vrij rustig opgenomen, al dus de Hoge Commissaris. Alleen kan eventueel een rede tot ongerustheid be staan in de personeelsseetor, hoewel de aanvragen voor repatriëring niet aan merkelijk zijn toegenomen. Graaf Van Bylandt noemde de huidige situatie uiterst onduidelijk en venward- en meende dat veel zal afhangen van de nieuwe regering die momenteel In Indonesië wordt geformeerd. Hoe de toekomstige verhouding met Nederland zal worden Is voor de Hoge Commissaris ook nog een open vraag. Er zijn nog altyd veel Indonesiërs, die op goede verhoudingen met Nederland prijs stellen, zo merkte hy op. Op de vraag of hy na het overleg met de regering weer naar Indonesië terug zal keren, glimlachte de Hoge Com missaris slechts en zei: Dat weet ik echt nog niet. De Canadese regering heeft drie ver gunningen verleend voor de uitvoer van militair materiaal naar Israël. Dit heeft premier Louis St. Laurent in het La gerhuis meegedeeld. Eerder deze maand had de premier verklaard, dat geen verdere exportver gunningen voor het Midden-Oosten ver leend zouden worden voordat de toe stand daar rustiger geworden was. Gis teren zei hij dat de toestand in het ge bied iets verbeterd is. werkgeversorganisaties en van de drie werknemersvakverbonden bijeen ge weest met als resultaat dat alle partijen zich met deze regeringssuggestie hebben verenigd. Het kabinet is van deze over eenstemming op de hoogte gesteld cn deed de tragische ontdekking toen zij De 18 maanden oude baby van de familie Baert te Apeldoorn is vandaag in een dekentje gestikt. De moeder men. ng I zal maandag a.s. zijn "eindbeslissing ne-jhet kind, een jongetje, uit de wieg wil- i de opnemen. IJTET parlement van ue Europese Kolen- en Staalgemeenschap heeft gisteren in Brussel geen overeenstemming kunnen bereiken over de op te richten Europese atoomgemeenschap (Euratom). De socialisten wensten dat de atoomenergie binnen Euratom uitsluitend voor vreedzame doeleinden zou worden aangewend. De christen-democraten en de liberalen konden zich daarmee niet verenigen. Ook over de rol van het particuliere initiatief be stond verschil van mening. De drie fracties zijn het wèl eens geworden over een gemeenschappe lijke Europese markt. Zij hebben de r.egeringen van de zes K.S.G.-landen (Frankrijk, Italië. West-Duitsland en de Benelux) verzocht „op zeer korte termijn onderling een wdrag te slui ten, waarin definitief de grondslagen worden gelegd voor een algemene ge meenschappelijke markt in de vorm van een douane-unie en economische unie. onder uitsluiting van elke autarkie. Over de atoomgemeenschap ver klaarden de christen-democraten en liberalen dat de zes landen „onver- wijld een verdrag moeten onderteke nen" voor de instelling van een gemeenschappelijke markt voor kern energie. Deze markt zou de oprichting van gemeenschappelijke ondernemin gen moeten bevorderen, constructieve krachtsinspanningen van het particu liere initiatief mogelijk moeten maken en volledige controle ter waarborging van de militaire en medische veilig heid moeten organiseren. De kern energie zou in het begin uitsluitend gereserveerd moeten worden voor vre delievende toepassingen. In een later stadium zou de produktie van atoom bommen, maar dan alleen in gemeen schapsvorm door de deelnemende staten en op grond van eenstemmige beslissingen, kunnen worden onder nomen. beleid elkaar zeer dicht. Ook zullen daarbij de gevolgen van het vernie tigen van een ministeriële beschik king aan de orde komen. In vele opzichten is de zaak dus in kannen en kruiken. Maar in één belangrijk opzicht nog niet. Wij hoperi dat minister Zijlstra hier spoedig met een bevredigende oplossing zal komen. Het plan om deze zomer een verga dering van het parlement der Europese Kolen- en Staalgemeenschap in Den Haag te houden, is gisteren door het bureau van dat parlement verworpen. Deze beslissing is genomen omdat het tijdens de Brusselse zitting van deze week onmogelijk is geweest, de techni sche diensten van de hoge autoriteit in Brussel te laten functioneren, zoals het altijd tijdens de zittingen "in Straatsburg gebeurt. Bij deze zittingen beschikt de hoge autoriteit steeds over ongeveer 24 kamers voor haar afdeling directeuren en hun diensten. Deze ruimte was in Brussel met beschikbaar en zou ver moedelijk ook in Den Haag moeilijk in de gebouwen van het Binnenhof te vin den zijn geweest. Chroestsjew nam geen blad voor zijn mond bij de bespreking van gebeur tenissen rond de dood van Lenin in 1924, de grote zuiveringen in de der tiger jaren en Stalins laatste jaren. De partijleider zei dat zijn voorganger in zijn laatste jaren „niet zichzelf" was geweest. Stalin, zo betoogde hij, werd achtervolgd door zijn ziekelijke vrees over het veronderstelde verraad door zijn medewerkers. Chroestsjew beschreef Moskou in de laatste stalinistische jaren als een hoofdstad „beheerst door samenzwe ringen, tegenlisten en intriges, waar in niemand wist, wie het volgende slachtoffer zou kunnen zijn. Vele van de naaste medewerkers van Stalin waren onkundig van het lot van in tieme vrienden en medewerkers. Zelfs de leden van het politburo van Stalin werden dikwijls onkundig ge houden van wat er gaande was." Chroestsjew betoogde dat de be schuldigingen van hoogverraad, waar op maarschalk Maikhail Toekhat- sjewsky en zeven andere opperofficie- ren van het rode leger in 1937 te rechtgesteld werden, verzonnen wa ren. HU beschreef dit als een „ver schrikkelijke fout", omdat Rusland daardoor beroofd werd van zijn hoog ste militaire leiding en in 1941 bii de Duitse invasie het rode leger bijna onder de voet is gelopen. Ofschoon nooit officieel een uiteen zetting is gegeven van de tegen Toek- hatsjewsky c.s. ingebrachte beschul digingen. werd algemeen in het Wes ten aangenomen, dat zij met Duitsland en Japan hadden samengespannen om zich van Stalin te ontdoen. Salisbury zegt in zijn verhaal, dat de communistische partijafgevaar- digden nu mondeling de voornaam ste inhoud van de rede van Chroest sjew verspreiden. Men veronder stelt dat na deze voorbereiding het volledige beeld, dat Chroestsjew van Stalin heeft opgehangen, openbaar zal worden gemaakt. Salisbury voegt hieraan toe, dat sommige deskundigen in de nadruk, die Chroestsjew op de zaak-Teekhat- sjevvsky legt. een aanwifzing zien van de invloed van het leger, en in het bijzonder van de minister van Defen sie, maarschalk Zjoekow. in de hui dige Sowjetregerïng. a Te Apeldoorn is het acht maanden oude jongetje uit het gezir. G. Baert aan de Sprengenparklaan gestikt in 'n dekentje van de wieg. DE BILT, 17 maart In de onderste luchtlagen wordt in het grootste deel van Europa nog een Zuidoostelijke luchtbeweging in stand gehouden door een krachtig hogedrukgebied. waarvan het centrum boven Noord-Rusland is gelegen. In de hogere luchtlagen daar entegen. is met Zuidwestelijke boven winden bewolking van een storing, die vanmorgen boven Ierland werd aange troffen. tot onze omgeving doorgedron gen. In de voornacht daalde de tempe- ratuur in het midden en Noorden van het land bij nagenoeg heldere hemel nog tot om of enkelo graden beneden het vriespunt. Later in de nacht steeg de temperatuur weer langzaam; in het Zuiden van het land kwam door de bewolking de afgelopen nacht geen nachtvorst meer voor, In midden- en Zuid-Duitsland en in Polen en Scandi navië hield de vorst onverminderd aan. De storing in de hogere luchtlagen trekt langzaam naar het Oosten. In verband daarmede kan aanvankelijk hier en daar een regenbuitje vallen maar morgen worden ook zonnige perioden verwacht met in de middag normale voorj aars- temperaturen. Veldmaarschalk Sir John Harding, de gouverneur van Cyprus, heeft gisteren bevel gegeven dat tien gezinnen -de ..terreurwijk" van Nicosia moeten ver iaten en dat twintig zaken daar geslo ten moeten worden. Deze strafmaatregelen werden be kendgemaakt door Martin Clements, de Britse commissaris voor Nicosia, tij dens een zitting in de openlucht van een onderzoeksrechtbank. Vijf en zeventig inwoners van de wijk waren gedwon gen deze zitting bij te wonen. De kleine prins Hendrik, zoon van groot-hertog jan en prinses Josephine Charlotte van Luxemburg, wordt volgende maand een jaar. Op de foto ziet men het prinsje met xijn zusje Maria Astrtd, die onlangs twee jaar tverd. De officier van Justitie bij de Haagse Rechtbank heeft heden aan mej. Pino te Utrecht medegedeeld, dat hij geen termen aanwezig acht om tot een straf vervolging tegen de burgemeester van Den Haag, mr. Schokking over te gaan. De brief, waarin de officier van Justitie zijn besluit mededeelde, heeft de volgende inhoud: „In antwoord op uw verzoek van 7 maart 1956 tot het instellen van een strafvervolging tegen mr. F. M. A. Schokking, heb ik de eer u te berich ten, dat naar mij is gebleken de pro cureur-fiscaal bij het Bijzondere Ge rechtshof alhier, welk gerechtshof op 1 juli ,1949 werd opgeheven, destijds na kennisneming der stukken, geen termen aanwezig heeft bevonden oin een strafzaak tegen mr. Schokking aanhangig te maken. Een briefkaart aan Secreta riaat Tromvmars, Dagblad Trouw. Nieuwe Züds Voorburg wal 225, Amsterdam-C. Is reeds voldoende om gratis deze keurig verzorgde wandelglds ta uw be zit te krijgen. U vindt er meer gegevens over onze voettochten in dan wij in deze enkele regels kunnen vertellen. Die eerste stappen ook de Inschrijving wordt 1 april ge opend ziin dus al heel gemak kelijk Al die andere, op 26 mei in de hoofdstad en op 16 juni in de residentie, volgen dan van zelf.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1