In dezelfde HET ALGEMEEN GEEN prijsverhogingen lijn w Advies: uitkering (3 over 1955 in termijnen M. Ruppertover C.N.V. TEVREDEN OVER BEREIKTE RESULTAAT Hevige botsing tussen Turken en Grieken op Cyprus Indonesië wijst Ned. protest af Eisenhower wil uitbreiden hulp Dreischor vierde het feest van de (105-jarige) „Opa Kip m Loonsverhoging tot Ïndiseh-Pakistaans vuurgevecht W eeroverzicht Een laan R Heidebrand op de Hoge Veluwe KWEE DJIE HO OVERHANDIGT INDON. ANTWOORDNOTA Moskou's doel blijft wereld beheersen Soekarno in juni naar Amerika? DINSDAG 20 MAART 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3338 Weerbericht N zes procent KINDEREN GOOIDEN AJET STENEN OPZEGGING UNIE 4.9 MILJARD VOOR BUITENLAND Mej. Pin o wcndl zicli tol de Hoire Raad 'b <0* f -1 Deze uitkering is gebonden aan de voorwaarde, dat zij uit de^°lgfng^vomsteUenCn E Advertentie T\e Chr. Vakbeweging is over het algemeen genomen tevreden met VJ de beslissing die de regering genomen heeft met betrekking tot de verhoging van de lonen. Weliswaar is aanvankelijk een uitkering ineens over 1955 ge vraagd van 4(dat is nu 3% geworden), doch dat is feitelijk het enige punt waarop een concessie moest worden gedaan. pit verklaarde de voorzitter van het CNV, de heer Af. Ruppert. gisteravond te Utrecht tijdens een persconferentie, en hij voegde er aan toe dat de regering een wijze beslissing heeft genomen. In sommige opzichten is zij zelfs beter dan wat van werknemerszijde werd voorgesteld. Singel 184 Staking ten einde De algemene staking op Cyprus, die In het Cyprische dorp Vassilia. 20 km 9 maart de dag waarop aartsbis schop Makarios werd verbannen uitbrak, is maandag geëindigd. Het merendeel van de winkels was nog gesloten, maar dit hield verband met het feit. dat de maandag samenviel President Heuss ondertekent soldatemvet EEN PROCENT Turks protest P RESIDENT EISENHOWER heeft de goedkeuring van het Amerikaanse Congres ge vraagd voor een program voor huip aan het buitenland, dat in totaal bijna 4.9 miljard dollars zal omvatten. Van dit bedrag is eenderde bestemd voor militaire hulp aan het Midden-Oosten en Azië, waar „nog steeds een ern stig gevaar voor agressie bestaat". Zie verder pagina 3 Zie verder pagina 3 A Zie verder pagina 3 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtcndioiiit 18 30—1930 u Tel. 362569 Schiedam: Lange Keikstraat 2*b Telefoon 67882 Abonnementsprns 58 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Vw Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting- tot woensdagavond. VRIJ ZACHT Zwaarbewolkt met opklaringen en wat regen. Vrij zacht. Matige af en toe vrij krachtige wind tussen zuidoost en oost. ZON EN* MAAN. 21 maart ?on op 6.43. onder 18 37. ^maan op 12 53. onder 3.52. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT zelfs bekentenissen /nn onveilige bakens om op te zei! te gaan De bekentenis van Chroestsiew in een geheime zitting van het twintigste congres* der communistische parti] in de Sowjet-Unie. waarin afgerekend wordt met de Stalinmythc is een ty pisch Russisch verschijnsel Een staatsman in het Westen zou met een dergcliike bekentenis, die in zo sterke mate de betekenis van een /elfbeschuldiging draagt, zijn eigen ontslagbrief hebben getekend. Daai komt zelf heel wat minder voor in aanmerking. In Rusland is nat niet zo. Wij in het Westen hebben ook steeds het be kennen m de politieke ptoiessen te Moskou, ook in die piocessen, welke thans door Chroestsjew gelaakt 7ijn als behorend tot de dictatuur van de doodslag, als iets onwezenlijks be- Cabinet geeft fiat aan loonakkoord 1955 een beslis-1 voorstellen niet legering in septembei sing heeft genomen Slechts indien de verder gaan dan een verhoging der rechtens geldende lonen en andere ar beidsvoorwaarden met drie procent, kan maar uitsluitend indien aan de minister van Economische Zaken of aan de minister van Landbouw. Vis serij en Voedselvoorziening de nood zakelijkheid wordt aangetoond ge hele of gedeeltelijke doorberekening jQ K iiiini-terraad heeft gisteren op grond van de vrijdag in de Stiehiing van de Arbeid bereikte overeenstemming een beslissing genomen over bet ra.ig-tuk van de Ionen. De ministerraad i* er van uitgegaan, dat de'n (Je prijzen worden aanvaard. Door- i i i i berekening zal derhalve nimmer zijn prij»tal)ili-atiepdlitiek van <ie regering door een verboging der lonen en j toegestaan in geval de verhoging van «•••ii verbetering der andere arbeidsvoorwaarden niet wezenlijk mag worden de rechtens geldende lonen en andere 'i arbeidsvoorwaarden meer dan drie pro- .mngeia-t. cent bedraagt. De be.-lissing houdt m de eerste plaats in, dat door het college! Dt> ve,h,dei rechtens geldende vemogin schouvvd. De Russen hebben dit anders ran rijksbemiddeiaans de mogelijkheid zal worden geopend tot hetl ionen en andere aibeidsvoorwaaidcn moeten zien. Dat laat zich alleen al in i geven van een uitkering over 1955, welke een bedrag van driej coUectieve" arbefdsovei'eeiikonns^Hvoor I C A O.'s. welke niet vóór d« Russische literatuur, van voor het i procent van het jaarloon n:et mag overschrijden. communistische tijdvak nog, aflezen De Russische mens heeft in zich een zekere drang om zijn hart in een be kentenis uit te storten, en omgekeerd staat de bekentenis 111 het aureool van de loutering. De bekentenis is op zich zelf een daad. 1 septeniDcr die datum -goedge- wmst geschiedt. Zij mag dus niet tot prijsverhoging leiden. Waar van kcurd deze vergunning gebruik wordt gemaakt, zal in het bedrijfstaks- ne^oorvoobrs"eneSe vlm-dmfegofdgekeurd" gewijze overleg tevens de wijze waarop dit zal geschieden dienen te welke met vroeger ingaan aan een worden uitgewerkt. J",ar,. nad?1 <>e loonbepalmgen van ac icgelmg laatstelijk zijn gewijzigd, dan Het is zeer gewenst dat de uitkering niet ineens, doch in enkele wel vastgesteld. Indien deze datum na Men doet dus verkeerd om ten aan- i termijnen wordt verstrekt en wel zoveel mogelijk vóór 1 mei a.s. of vóór l september 1956 zou vallen, kunnen zien van de woorden van de heer 1 een in de bedrijfstak overeengekomen latere datum. ide yooistellen per 1 septembei worden goedgekeurd [men op een vernoging van de lonen en andere arbeidsvoorwaarden met in totaal meer dan zes procent van de 1 Chroestsjew gevolgtrekkingen te ma ken. die enkel voor de Westelijke maatschappij geiden. Anderzijds zou h*t ook onjuist zijn voorbij te zien. dat dit een bekennen op het hoogste niveau is en dat het dusdanig balan ceren in de top z.eker risico's met zich j O C thans rechtens geldende lonen, korr.en met voor goedkeuting in aanmerking. U zullen wij otalin weer een beurtI Militairen van India hebben zondag avond in het gebied van Ferozepore (Pendsjaab) met geweren en kanonnen geschoten op voorposten van de Paki staanse grenspolitie. Tien politiemannen werden gedood en 18 gewond. Dit heeft premier Mohammed AU van Pakistan in het parlement in Karatsji bekendge maakt. Pakistan heeft India een bespreking op hoog plan voorgesteld ter regeling van de grensgeschillen, heeft de Paki staanse minister van Buitenlandse Za ken zaterdag meegedeeld. Hij zei dat zich de laatste weken zinloze schietpar tijen aan de grens hebben voorgedaan Misschien waren zij wel op touw gezet om Pakistan in diskrediet te brengen. Officieel is nog niet op het Pakistaan se voorstel gereageerd aldus de minis ter maar volgens Indische persberich ten is het verworpen omdat het in de bedoeling van Pakistan zou liggen door het verwekken van grensincidenten de toestand rijp te maken voor het stel len van nieuwe gebiedseisen. De Pakistaanse premier. Moh. Ali. meent, dat India de incidenten uitlokt m de hoop, dat Amerika de wapenleve- ranties aan Pakistan zal stopz.etten. De Bilt dinsdag 10 uur: Boven Rusland bevindt zich nog steeds een bogedrukgebied, dat even wel langzaam in betekenis afneemt. De koude lucht, die afkomstig is uit dit hogedrukgebied, wordt nu geleide lijk naar het Oosten teruggedrongen, door zachtere lucht uit Zuidelijker streken. Een storing in de hogere luchtlagen, die gisteren boven Bel gië was gelegen, trok in de afgelopen 24 uur naar de Noordzee. Het regen- gebied van de storing, nam bij het passeren van ons land in omvang toe. Achter het regengebied komen ver spreide opklaringen voor. Een nieuwe regenzone van een de pressie die ten westen van Ierland is gelegen naderde vanmorgen de kust van Fiankrijk. Onder invloed van deee nieuwe storing zal de bewolking in ons land weer toenemen met latei opnieuw wat regen. De temperatulen zullen on geveer gelijk z.ijn aan die van vandaag of iets hoger. Nachtvorst wordt er voor de eerstkomende nachten niet verwacht. voorbeeld ontlenen aan de buitenland se politiek. Heeft niet ook Stalin in die jaren van collectieve leiding dej leuze van vreedzame coëxistentie ge-j voerd? Niets nieuws onder de sowjet- ster. Een consequentie van deze co-, existentie is nog zeer wel bekend: het Volksfront, de weg van de- uitholling van de democratieën En wie zou dur ven beweren, dat hiervan thans de te kenen ontbreken? Vele andere analogieën zouden wij naar voren kunnen brengen, om aan te tonen, dat de huidige sowjet-rege- ring tot dusver in haar daden op meer of minder subtiele wijze niet anders gedaan heeft dan oude wegen bewan delen, zij het met tactische variaties, die van grote betekenis zijn,, zonder nochtans het einddoel uit het oog te verliezen. Tactische variaties, natuur lijk, want ook hierin volgen de huidige leiders de weg van Stalin, die de grootmeester van de tactische ma noeuvres is geweest. De aanleiding tot de spectaculaire i variaties der laatste jaren, waartoe wij nu ook het „afschrijven" van Sta lin mogen tellen, dient, naar onze me ning, te worden gezocht in de aan zienlijke technische, economische, so ciale, politieke ontwikkelingen van de laatste kwarteeuw en in het opgroeien van nieuwe generaties, welke zowél op het binnenlands- als op het buiten lands-politieke front tot aanpassing noodzaken. Hun, die zich zouden willen verdie pen in een vergelijking van de huidige communistische leiding met het sta linisme, mogen wij aanbevelen de le zing van een juist in de eerste maan den van dit jaar uitgekomen Duitse uitgave van de eigenlijke „catechis mus" van Stalin „Ueber dialektischen und historisehen Materialismus", wel ke in volledige tekst, en met een be langrijke kritische commentaar van Irving Fetscher, is uitgegeven bij het Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt a. Main. De lezer zal hier nog heel wat meer parallellen tussen het stalinisme en het chroestsjewisme ontdekken. Op het terrein van de fundamentele poli- tiek Kl. (Vsn een onzer verslaggevers) Hierbij wordt buiten beschouwing ge-' Voorts heeft de regering het euilege laten dc voor 1956 geopende moge- rve TflDCWCIlIK moet brengen Het is- naar alle waar- iva,n njksbemiddelaais gemachtigd om. tykheid tot verruiming der secundaireüc lUKEWSUJia moei o engen. net is. naar anew aar jr(?f{emng houdend met het navolgende.; arbeidsvoorwaal den. waaromtient de1 jchijniijkheid. wel een vermetel spel, 'vooistciien tot verhoging van de rech-j dat het Kremlin opvoeit. [tens geldende lonen en andeie arbeids-i t I voorwaaiden goed te keuren, mits hier-| j uit geen prijsverhogingen vooitvioeien j DE tweede opmerking, die wij zou- Met de Stichting van de Arbeid zat: den willen maken, ia deze: de op koite lei mijn" nog nader oveiiee Inn woi den gepleegd over de veroere uit- •xplosieve verschijnselen m de top vve,kmg"van de hiermee beoogde meer van de communistische hierarchic j gedifferentieerde loonpolitiek, xfen wij alleen als momentopnamen, i De wijzigingen, weike in deze voor- Aan d# rede van Chroestsjew ziin ech- J»te'lt*n zqn verwerkt. zullen slechts tot een beperkte, uit de winst te betalen ter andere momentopnamen vooraf- |s<,jgjng van de loonkosten mogen lei- gegaan. In onze rubriek „Uit de wijde [den. Voorstellen, die z.ouden neeiko- wereld" wordt daarop nader inge- j gaan. Op de momentopname op het twintigste congres zullen ïekcr verde re. momentopnamen volgen, die beter! in staat zullen stellen oen aaneenge-t aehakeld verhaal van de ontwikkeling in de Sowjet-Unie samen te stellen, j Waar het nu op aankomt, is o.rn.* dit: hebben wij in Moskou, in het Kremlin, iets geheel anders dan het' stalinisme? Naar onze mening moet,! deze vraag ontkennend worden beant woord, waarbij wij op andere ver- achijnaeien dan woorden, leuzen, ex clamaties, bekentenissen willen af gaan, namelijk op feiten en gebeurte nissen. Vergissen wij ons niet: dc collectieve leiding te Moskou heeft nog niets an ders dan stalinisme gebracht, met uitzondering van één punt, van één manoeuvre op het slappe koord van de dictatuur van het proletariaat: een revolutie tegen een dode voorganger. •en vertraagde, en wat betreft reac tie» van de door de revolte getroffene, zeer veilige revolutie. Maar de regeringspraktijk aan de collectieve leiding van het Kremlin treedt griezelig precies in de voetspo ren van.. Stalin! Het heeft tot het midden van de jaren dertig geduurd, voordat Stalin dictator werd, niet m volle rechten (want waar is hier het recht?), maar in volle macht. Daar is een langdurig tijdvak van collectieve leiding aan voorafgegaan. In deze tijd heeft nie mand sterker tegen de tirannie van *«n eenhoofdig bewind, tegen de dic-| tatuur van de enkeling gefulmineerd j dan juist Josef Stalin. En wie juist j heeft doodnuchter de dictator als zo-j danig aanvaard, het eenhoofdig be wind, als uitdrukking van de dictatuur ven het proletariaat? Dat was Lenin,! die thans op dit punt door Moskou, tegen Stalin in bescherming wordt ge-' nomen. Men mag hier opmerken, dat de herschrijving van de sowjet-ge- achiedenis, die thans ondernomen wordt, zeker tot een deel van die ge schiedenis beperkt zal blijven, en dan geplaatst zal worden in een geheel eigen belichting. Lenin bestreed een, collective leiding als een „democra tisch centralisme", noemde het Cen traal Comité oligarchie (bewind van weinigen) en gaf zichzelf de naa.n dictator. KEUZE UIT 1000 NAAIMACHINES Naaimachinehuis BH DE DAM TEL. 43337 A "DAM AD (li- llnarlfinse bloemenmeisjes gaan intzii ernirn om in /.aid- ederhind vu If vst-Dttihliiiul propaganda i» eaim maken i oor <li' 5 vilvrlandse bloemen- i vldrii. betekent ilu dot de lente getirrit eerd is. Reeds hebben zij een xerzook ion de Amerikaanse strijd- brut bleu om bel bezoek ook tot hunkfurt nil te breiden. komt aan deze provocerende en onmen selijke uitbarstingen" aldus het protest van dr. Kutxhuk. Dit laatste sloee met name op wat er in 1956 met de tonen *al raan ge beuren en op het feit dat de richtlijn voor de loonpolitiek niet wordt ver hoogd. Van groot belang is dat de priis- stabilisatiepolitiek der regering niet wezenlijk mag worden aangetast, het geen niet alleen in het belang Is van De president \an de Duitse Bondsre publiek, Theodor Heuss, heeft maandag zijn handtekening gezet onder de Sol datemvet en de grondwetswijzigingen met betrekking tot de Duitse herbewapening, die reeds door de Bondsraad en de Bondsdag waren goedgekeurd. de loontrekkende»!, maar ook van de vergeten groepen en van heel het volk. Bij het aflopen van een CAO zal m de naaste toekomst een loonsverhoging tot stand worden gebracht. De rege ring neemt echter niet bij voorbaat aan, dat deze loonsverhoging in de prijzen wordt doorberekend. Slechts wanneer de verhoging niet groter is dan 3%, kan in gehele o£ gedeeltelijke doorberekening worden berust. Aan de ministers van Econo mische Zaken of van Landbouw zal dan moeten worden aangetoond dat zonder doorberekening de loonsver hoging beslist onmogelijk is. Gaan de voorstellen tot loonsverho ging verder dan 3% dan zal de loon stijging gehéél uit de winst moeten worden betaald; de loonsverhoging zal dan dus tot geen enkele prijsstijging mogen leiden. In de praktijk betekent een en an der dat de eerste praktisch al gemeen zal worden, aldus de heer Ruppert, die hiervan overigens wei nig prijsstijging duchtte. Vermoede lijk xal deze nauwelijks 1% bedra gen over de rehele linie. De regeringsbeslissing betekent dat de „richtlijnen" voor de loonpolitiek niet worden verhoogd. Zulk een richt lijnverhoging pleegt tot een automa tische doorberekening van de gestegen loonkosten in prijzen te leiden. For meel vindt dus geen riehtlijnverhogina plaats, wel zal in werkelijkheid het algemene loonpeil met 3Tc stijgen. Deze oplossing is eer beter dan slechter dan de werknemersvoorstellen. aldus de heer Ruppert. Immers, nu ten vesten van Kyrenia, zijn Cyprische Grieken en Turken maandag slaags ge raakt. Vierentwintig personen werden gewond. Tien Grieken en negen Turken zijn in een ziekenhuis opgenomen. Er is een uitgaansverbod afgekondigd en Brit se militairen patrouilleren door de stra ten. Twee maanden geleden is door onbe kenden brand gesticht op een Turks kerkhof in Vassilia. De gevechten begonnen toen kinderen van beide zijden eikaar begonnen te schoppen en met stenen te gooien. Ou deren mengden zich daaiop m het ge- \eeht dat zich vei volgens snel uitoieid- de. In Nicosia verzamelden woedende Tur ken zich voor '<fe woning van dr. Fazul Kutsehuk voorzitter van de partij Cy prus is Turks". Zij cisten onmiddellijke hulp voor de Turken in Vassilia. Kut sehuk wist hen tot bedaren te brengen. Latei op de avond zond dr. Kutsehuk een telegram aan de gouverneur Sir John Harding waarin hij namens de Turkse gemeenschap krachtig protes teerde tegen de barbaarse aanval door Grieken op Turken in Vassilia". Di. Kutsehuk zei. dat de Turken rede- tien hebben om aan te nemen dat soort gelijke incidenten zich op andere plaat sen zullen voordoen. Wij dringen er bij de regering op aan voorzorgsmaat regelen te nemen zodat er een einde met een traditionele feestdag. EGEREN is vooruitzien. Daarom willen wij hier een tip geven, die misschien tot een vooruit ziend beleid kan leiden. Wij denken aan de Stalinlaan en het gemeentebestuur van Amsterdam. Zou het, voor de zaken zich nog meer ten ongunste van de dode Stalin mochten keren, niet van wijs beleid getuigen, de naam van deze laan onder de loep te nemen? B. en W. zouden hiermede een mo tie van de fractie der C. P. N. in de Raad kunnen voorkomen. Van Stalinlaan nu een Stalimoep te maken is al een verouderd grapje. Daarom stellen wij de variant voor Allé(e)-Stalin. Gistermiddag omstreeks half vier Is op de Hoge Veïuwe, nabij de Hertemvei- de bij Oud-Reemst, een heidebrand uit gebroken. Het vuur werd bestreden door de brandweer van Oosterbeek, Arnhem en Ede cn bosbrandweren uit omliggen de plaatsen. Een uur later is ook braild uitgebro ken op de heide bij het zweefviiegeen- trum Teriet. Daar bestreden de brand- weren van Arnhem en Velp het vuur. De brand op de Hoge Veiuwe schijnt te zijn ontstaan, doordat men een Stuk* van de zogenaamde Hertenweide aan het afbranden was ten behoeve van de voe? dering der herten. Op een gegeven xno-4, ment is het vuur verder gegaan dan de bedoeling was. Men heeft toen in het dichtbijzinde hertwachtershuis alarm geslagen, waarop de brandweren van Arnhem, Ede, Oosterbeek. Schaarsber- gen en Otterlo zich naar de brandhaard spoedden. Zij wisten het vuur na een paar uur te bedwingen met behulp van veel brandblusmateriaal, waaronder ne velblussers en tankauto's. De vcrbran-_.. de oppervlakte wordt geschat op 30 tot 35 hectare. De heidebrand in de buurt van Ter- let had een kleinere omvang. Een op pervlakte van circa 2500 vierkante me ter heide verbrandde hier. De oorzaak is nog niet bekend. „De Indonesische regering kan tot haar leedwezen de mening van de Nederland se regering niet aanvaarden, dat de een zijdige verbreking van de tijdens de Ter wille van de bestendigheid van de economische hulpverlening vroeg de president het Congres ten hoogste 1 mil jard dollar voor de komende tien jaar uit te trekken, waarvan per jaar maxi maal 100 miljoen dollar gebruikt zou mogen, worden. Men verwacht dat dit voorstel op krachtig verzet in het Con gres zal stuiten. De Amerikaanse president verklaarde dat een veelomvattend cn soepeler be leid bij de hulpverlening gewenst is, omdat de Russische politiek een nieuwe tactiek volgt met nadruk op de eco nomie. Mr. Ter Laan heeft thans van mej. Pmo volmacht sekiegen om namens haai die maatregelen te treffen die nog openstaan om de zaak van haar over leden broer en familie tot een voor de behoudt de regering een wapen in de i nabestaanden bevredigend einde te bre.n- hantï om zich tegen de doorberekening ie verzeilen. De bewijslast van een eventuele doorberekening komt te lig- gen. Dit houdt in dat als eerste maat regel een beklag als bedoeld in artikel 12 Wetboek \an Stiafverordering zal v, orden gedaan bij' dc Hoge Raad der Nederlanden. £7£iY feestelijk vlaggend Dreischor heeft maandag de ver jaardag van de oudste tnannelijke inwoner in Neder land, de heer Jan Kip, gevierd, die zondag 105 jaar is geworden. Na een defile van de schoolkinderen en alle Dreischorse verenigingen, waaronder de voltallige Schouwse ruiterij, werden namens de dorpsgemeenschap een speciaal vervaardigde leunstoel en een radiotoestel aangeboden. Na een toespraak van burgemeester A. H. Vermeiden, begaf de 105-jarige zich in een druilerige regen naar de ring bij de kerk. Hier las de burgemeester een besluit van de gemeenteraad voor. waarbij een nieuwe straat in Dreischor genoemd zal ivorden Jan Kipstraat. Onder de vrolijke muziek van de dorpsfanfare ontindde de heer Kip het naambordje. Nog was het feest niet voorbij, want in het bij de rand van alle groen ont luisterde dorp plantte de jange dc eerste van een vijftig tal bomen, waarbij het Zeeuwse volkslied ten gehore ge bracht werd. De ticeede boom in Dreischor werd geplant door de 95-jarige Leen Heyboer. De gehele dag bleef het feest in het dorp, met vollcsspelcn. een lampionoptocht en een kampvuur. Uit Zienkzee was een autobus gekomen met een veertigtal personen, allen boven de 80. De zusters van het Rode Knus boden een kist sigaren aan, die de jarige nog best smaken. RTC in 1949 aangegane overeenkomsten in strjjd is met het volkenrecht". Dit wordt naar wij van de woordvoer der van de Indonesische diplomatieke vertegenwoordiging in Den Haag verne men verklaard in een nota, die de Indonesische zaakgelastigde, de heer Kwee Djie Ho, gistermiddag in Den Haag op het ministerie van Buitenland se zaken heeft overhandigd. Deze nota is een antwoord op de Nederlandse nota van 3 maart jl. over het Indonesische be sluit uit de Nederlands-Indonesische Unie te treden. In de door de heer Kwee Djie Ho overhandigde nota herinnert de Indone sische regering er aan dat alle RTC- overeenkomsten en in het bijzonder het Uniestatuut zijn aangegaan op een basis van vrijwilligheid, gelijkheid en. volledi ge onafhankelijkheid der partijen. Ook bevatten deze overeenkomsten aldus de nota geen bepalingen over de gel digheidsduur, terwijl zij ook geen rege ling inhouden over de wijze van uittre ding van een der partijen uit de Unie en de wijze van opzegging van deze overeenkomsten. „Op grond hiervan kan de Indonesische regering het protest van de Nederlandse regering tegen de stap pen, die door de Indonesische regering eenzijdig zijn en alsnog zullen worden genomen, met aanvaarden, aangezien de Indonesische regering zich niet meer ge bonden acht aan het Uniestatuut". tw'k VA MSIWMW i oor no,: gomt lijltig dollar huil mm zich in Amerika een bouudoos min.■.chul ien, die. na enige uren teriiord knutselen een complete helicopter opiexerl. Het dingetje is niet bij\tei luxueus uitgeroerd cn men zit er in tceer cn uind onbeschermd op. Mocht tengel olgc van een foutje de motor afslaan, dan zorgt de rotor cr voor, dal men zoetjes dalend neer met beide benen op dc grond komt te staan. Hel geuichl i an bet machientje is 250 Engelseponden. Het is volgens welingelichte kringen in Djakarta mogelijk, dat president Soekarno in juni een bezoek aan de Verenigde Staten.zal brengen. Tijdens zijn bezoek aan Indonesië heeft minis ter Dulles de vorige week president Soe karno namens president Eisenhower of ficieel voor een bezoek uitgenodigd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1