Loonakkoorcl Nationale oplossing voor nationaal probleem Ir Lustoord" voor Verenigde Staten V eiligheidsraad roepen bijeen de Russisch-Japanse besprekingen over vredesverdrag vastgelopen Ook Tunesië nu onafhankelijk Vi j l tien jaar geëist tegen machinebankwerker Stalin's stoel N Min. Suurhoff over ouderdomswet: 11 W eer oiier zicht Wisseling bevel der zeestrijdMrachten Dit jaar erg dure Paaseieren Gaat Nasser naar Marokko Juist antwoord Y.S. achter Frans standpunt inzake Algerije ATS. DE SNEEUW SMELT, KOMT, RÖMMEL TÊ VOORSCHIJN ftyr mw WOENSDAG 21 MAART 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3339 Weerbericht Graaf Van Bylandt bij H.M. de Koningin Ai M H Verkeersonderwijs op lagere scholen verplicht In verband met toestand in Midden-Oosten Tien kartels opgeheven Cyprische bisschop gaat onderhandelen Nehroe naarEisenhower Nieuwe aanvraag voor luchtlijn op Rotterdam WEGENS POGING TOT DOODSLAG EN 225 ANDERE MISDRIJVEN Eiste Russische leger rehabilitatie? "N O O Zie verder pagina 3 M T J 'v If H' ggegSïlfl Wijziging L.O.-uet ?5> 'Cfi- K. J gratis tot 1 April 1956 4 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage. Huygenspletn 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Aam. TeL 114402 Klachtendienst 18 30—1930 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2«b Telefoon 67832 Abonnementsprns 52 cent per week. 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot donderdagavond: ZUIDELIJKE WIND Veranderlijke bewolking met nu en dan wat regen, maar ook enkele opklaringen. Matige tot krachtige wind tussen Zuid en Zuidoost, Dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. ZON EN MAAN. 22 maart zon op 6.40, onder 18.59. jnaan op 14 14. onder 4 23. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT A een periode van grote span ning, welke om en nabij zes we ken heeft geduurd, is ten slotte toch een akkoord over de lonen mogelijk gebleken. Dat de gevallen beslissing in het georganiseerde overleg nergens pijn achterlaat, is verheugend. De werk gevers achten het bereikte resultaat aanvaardbaar en onder de werkne mers heerst tevredenheid. Dat het hierop zou uitlopen, zal me nigeen op 10 februari jl., toen de „breuk" in de Stichting van de Ar beid ontstond, met hebben verwacht. De regering neeft echter een en an dermaal op gelukkige wijze bemid deld. Opvallend is immers, dat beide partijen spreken van een wijze beslis sing. De regeringssuggesties hebben er zelfs toe geleid, dat zowel de voorstel len van werkgevers als die van de werknemers een verbetering hebben ondergaan. Intussen diene men zich goed t<e rea liseren, dat het bereikte resultaat thans bedrijfstaksgewijzc moet wor den gerealiseerd. Ook dat is nog een veelomvattend en moeizaam werk, waarbij van de betrokkenen veel zal worden gevraagd. Wij hopen, dat dit overleg met zo wei nig mogelijk spanningen en onrust ge paard zal gaan. OVERZIET men, wat in 1956 op het gebied van de loonpolitiek moge lijk zal zijn, dan komt men tot het volgende resultaat: 1. Een uitkering ineens over 1955 van maximaal 3 pet. van het jaarloon. 2. Een uitbreiding van de secondai re arbeidsvoorwaarden met 3 pet. (uitbreiding van vakantie rechten, verdubbeling vakantie toeslag etc.). Hierover werd reedt in september 1955 overeenstem ming bereikt. 3. Geen verhoging van de richtlijn voor de loonpolitiek. Een loons verhoging tot 3 pet. zal evenwel geheel of gedeeltelijk mogen wor den doorberekend in de prijzen. Be noodzaak van deze doorbere kening zal echter ten overstaan van de ministers van Economi sche Zaken en van Landbouw dui delijk moeten worden gemoti veerd. 4 Boven deze S pet. zal een ver dergaande loonsverhoging moge lijk zijn en wel tot maximaal 3 pet. Deze tweede 3 pet. zal eeh- ter-gooit .tot prijsstijging, mogen **- Ifcraêw.' De punten 3 en 4 kunnen niet ge combineerd worden. Zou men in een bedrijfstak het dus b.v. eens worden over 4 of 5 pet. loonsverhoging en daarvan een deel willen doorbereke nen in de pryzen, dan zal daar geen toestemming voor gegeven worden. Wie wil doorberekenen, zal nooit ho ger kunnen gaan dan 3 pet Gaat men hoger dan 3 pet., dan zal van geen enkele doorberekening sprake kunnen zijn. (Van onze parlementaire redacteur) "jl/TINISTER SUURHOFF wees gisteravond in de Tweede Kamer iVx op de grootsheid van het project van de algemene ouderdoms wet. Volgens de noodwet-ouderdomsvoorziening ontvingen op 1 januari jl. 369.000 personen een uitkering tot een bedrag van f 279 miljoen. In het eerste jaar, dat de nieuwe algemene ouderdomswet zal werken, zullen 712.000 personen een uitkering ontvangen, waar mee een bedrag van f 722 miljoen gemoeid zal zyn, dus 2.5 maal zoveel geld als onder de noodwet. Minister Suurhoff noemde deze nieuwe wet een forse stap naar de oplossing van het probleem „oud en arm," het schrikbeeld, dat tientallen jaren de levensvreugde van vele mensen kon vergallen. Vergeleken met de strijd, die aan het eind van de vorige eeuw ge voerd werd. is de huidige eensgezindheid over deze wet haast een wonder, aldus de minister. Er kon een werkelijk nieuwe heid op een hoger plan worden be reikt. Hier is geen sprake van een slap compromis, maar zoals de heer Sta pelkamp had gezegd, van een natio nale oplossing voor een nationaal probleem, aldus de minister. Geen partij mag zich het monopolie van deze zaak toeëigenen. Wel eiste de minister de verant woordelijkheid op voor vorm en in houd van deze wet. Maar hij stelde er prijs op te verklaren, dat hij er geen behoefte aan had wanneer er gezegd zou worden: Ik trek niet meer een- van Drees, maar van Suurhoff, „Dit laatste klinkt niet", aldus besloot de minister. ..v-A' v ET zou kunnen zijn. dat iemand aan de hand van bovenstaande ge gevens een eenvoudig rekensomme tje gaai maken en dan tot de conclu sie komt, dat hij dus 4 maal 3 of in totaal 12 pet. loons- of salarisverho ging zal krijgen. Zo eenvoudig ligt de zaak natuurlijk niet. De uitkering ineens over 1855 is na melijk onzeker. Daarover moet men het in de bedrijfstakken eens worden en het hangt ook a£ van de uitkom sten over 1955. Bovendien is deze uit kering een eenmalige zaak. De uitbreiding van de secundaire arbeidsvoorwaarden met 3 pet. staat ook nog niet overal vast. Het overleg is daarover in veie gevallen nog gaan de. De 3 pet. loonsverhoging, die geheel of gedeeltelijk mag worden doorbere kend, zal wel praktisch algemeen worden. De verdere differentiatie met 3 pet. hangt af van de rentabiliteit en de produktiviteit in de bedrijfstakken. Daar zal dus niet iedereen van kun nen profiteren. Viermaal drie is dus mogelijk, maar het hangt van de omstandigheden af, wat daarvan gerealiseerd kan worden. Het kan net zo goed op 3, 6 of 9 pet. uitdraaien. Van groot belang is, dat de minis terraad de prijsstabilisatiepolitiek der regering niet wezenlijk wenst aange tast te zien. In het overleg tussen werkgevers en werknemers is vooral het struikelblok geweest de voorgestelde richtlijnver hoging met 3 pet. •Het verleden heeft bewezen, dat een richtlijnverhoging in de regel uitdraait op een algemene loonronde met een automatische doorberekening in de prij zen. Zo'n ouderwetse algemene loonronde ging dan op één tijdstip dwars door alle contracten heen. In brede kringen van ons volk heeft dit systeem ern stige gevoelens van onbehagen gewekt. Zo'n ouderwetse loonronde komt er nu niet. De richtlijn gaat namelijk niet omhoog. Wel zal gespreid over een aantal maanden het algemeen loonni veau in Nederland met 3 pet kunnen •tijgen, maar voor zover deze moet worden doorberekend in de prijzen, aal de noodzaak daarvan moeten wor den aapgetoond. De bewijslast komt dus'Voor rekening van het bedrijfs leven. ,De verwachting is dat als gevolg van dit regeringstoezicht het prijsstij gingseffect tot minder dan 1 pet. zal kunnen worden beperkt. Hoewel wij liever een oplossing hadden gezien, waarbij ook deze prijs- De Nederlandse Hoge Commissa ris in Indonesië, mr. W. F.L. graaf van Bylandt, is gistermiddag ten Paleize Voorhout in Den Haag door H.M. de Koningin ontvangen. (Van een onzer verslaggevers) Binnenkort zal bij de Tweede Kamer worden ingediend een voorstel tot wij ziging van de L O.-wet 1920, door welke wijziging het mogelijk moet worden het verkeersonderwijs o» de lagere scholen verplichtend te stellen. Deze mededeling ded gistermiddag de minister van On derwijs, Kunsten en Wetenschappen tij dens de overhandiging van het rapport over het verkeersonderwijs voor de leer lingen van het voortgezet onderwijs. Het wetsvoorstel zal over enkele da gen het departement verlaten en het ligt m het voornemen te streven naar een parlementaire behandeling voor de ontbinding van de Kamers. De wijziging houdt in, dat het ver keersonderwijs een verplicht vak wordt op de scholen, waarop kinderen gaan, die nog onder de leerplicht vallen. aü&Ubt Met een Brits oorlogsschip kwam aartsbisschop Makarios van Cyprus aan op Mahe, een van de Seychellen- eilanden (rethts). Daar werd hem het landhuis „Sana Souci" van de Britse gouverneur als verblijfplaats aangewe zen. Het buiten lipt, ruim vijf mijl ver wijderd van de haven, verscholen tus sen heuvels en palmen. In de tuin heeft de bewaker zijn tent opgeslagen. De Verenigde Stalen hebben dinsdag avond verzocht da Veiligheidsraad bij een ie roepen in een poging, een even tuele strijd tussen Arabieren en Isra ëliërs te voorkomen. Intussen wordt gesproken over de mogelijkheid, dat de raad secretaris generaal Dag Hammerskjóld verzoekt naar Palestina te vliegen o» tor De Russisch-Japanse besprekingen over een vredesverdrag te Londen zijn, na negen maanden onderbandelen, ge heel vastgelopen en voor onbepaalde tijd verdaagd. In een gemeenschappelijk communi qué is dinsdag verklaard, dat een d*' turn voor hervatting van de besprekin gen pas zal kunnen worden vastgesteld na overleg tussen de belde landen. Japan eist teruggave van de eilanden Habomai, Sjikotan. Etorofoe en Koe- nasjiri ten Noorden van Japan en een conferentie met alle landen die te- gen Japan gestreden hebben over de toekomst van Zuid-Sachalin en de Koe- rillen, gebieden die eveneens door de Sowjets bezet zijn. De Sowjetunie wü slechts afstand doen van Habomai en Sjikotan. Een ander punt waarop de besprekin gen zijn vastgelopen, betreft de rechten Frankrijk heeft gisteren Tunesië vol ledige onafhankelijkheid geschonken. Dit gebeurde in afwachting van oen nadere regeling van de onderlinge ver houding op basis van vrijwilligheid. Tunesië zal eigen strijdkrachten en diplomatieke diensten krijgen, evenals Marokko, waaraan Frankrijk minder dan een maand geleden onafhankelijkheid heeft gegeven. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Christian Pmeau, en de premier van Tunesië, Tahar Ben Ammar, hebben de onafhankelijkheidsverklaring gisteren ondertekend. Daarmee kwam een einde aan het Franse bestuur in Tunesie na 75 jaar. Krachtens de onafhankelijkheidsver klaring is het protectoraatsverdrag van Barda van 1881 vervallen. Tunesië ver kreeg op 3 juni al binnenlands zelfbe stuur. Zondag zullen m Tunesie verkie- De minister van Economische Zaken schrfjft in zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer, dat falj niet zal schromen maatregelen te treffen om de prijzenpolitiek van de regering in het kader van het gehele economische be leid te beschermen, wanneer dat nood zakelijk zou zijn. De minister is tot de conclusie geko men, dat het bedrijfsleven steeds meer begrip gaat opbrengen voor zijn bezwa ren tegen prijsafspraken. In de laatste weken werden niet min der dan tien kartels opgeheven. Het onderzoek naar de praktijken van som mige kartels is nog lang niet afgesloten. Wel is de minister er van overtuigd, dat lang niet alle kartels winstbejag be ogen. Sommige hebben het karakter van verweer. Er zijn chter ook kartels, voor welker bestaan geen deugdelijke grond is aan ie voeren. Ook bestaan er kartels, die een kwa liteitsverbetering beogen. De minister is tot de conclusie gekomen, dat het be drijfsleven wel eens ,,te gemakkelijk grijpt naar de kartelleringsmethoden." risico's waren vermeden, hebben wij er begrip voor, dat de regering een zekere mate van soepelheid heeft betoond, waarbij ook wel een rol zal hebben gespeeld dat de betalingsba lans zich in het begin van dit jaar gunstig heeft ontwikkeld. Blijkbaar moet de vrijere loonvor ming zich in etappes ontwikkelen. Dit moge gepaard gaan met een sterk ge voel van verantwoordelijkheidsbesef bij alle betrokkenen, want daarvan zal afhangen of het nieuwe systeem slaagt. zingen gehouden worden voor een grond wetgevende vergadering. Algemeen verwacht men, dat Habib Boerguiba, de leider van de nationalis tische nieuwe-gromjwetsparti), die een grote rol bij de onderhandelingen heeft gespeeld, premier van de nieuwe Tune sische regering zal worden. Bisschop Photios van Paphos. de tweede in rang na aartsbisschop Maka rios in de Grieks-Orthodoxe kerkelijkt- hierarchie op Cyprus, is dinsdag uit Cairo in Athene aangekomen. Hij zei besprekingen te zuilen voeren met de Griekse regering over Cyprus. De bis schop verklaarde in Egypte te zijn ge weest met een „vertrouwelijke opdracht" en aan arrestatie te zijn ontkomen. Het belangrijkste doel van de Cyprioten en Grieken was thans, „de terugkeer van aartsbisschop Makarios en het voeren van onderhandelingen over zelfbeschik king voor de Cyprioten". De bisschop was van oordeel, dat niemand aartsbis schop Makarios zou kunnen vervangen, hetzij als geestelijke of als leider van de Cyprioten. van de s&é jf] Start door de' zeestraten die grenzen |*g" de Japanse Zee. Over de andere dele van het vredesverdrag had Matsoemdgl met Malik overeen stemming beraïSt. hoewel de paragraaf over de ha ndeSae trekkingen nog nader geregeld moesjÈworden. MatsoemotoJÉ »eft Malik dinsdag op nieuw gevraag. terugzending van de Japanners dieppg in de Sowjetunie ge vangen gehouden worden. Volgens Ma- lik verblijven •e*mog circa 1.300 Japan ners in de SoSgètunie. die veroordeeld zijn wegens oorlogsmisdaden. Zij zou den pas gerepatrieerd kunnen worden als een vredeverdrag ondertekend zou zijn. jr, V "t DE BILT, woensdag 10 uur. In de algemene luchtdöikverdelmg komt geen principiële verandering. Boven Rusland handhaaft zich een krachtig hogedruk- gebied, terwijl dtöuchtdruk op de Atlan tische Oceaan tefö Westen van de Britse eilanden laag blijft. De depressie nt deze omgeying is nog iets in diepte toegenomen, en verplaatst zich op het ogenblik in zuidoostelijke richting. Een randstoring ervan is van nacht boven Spnrtje en de Golf van Bis- caye tot ontwikkeling gekomen, en koerst nu in ongeveer shórdelijke richting. In de komende 24 uur zal de zuidelijke tot zuidoostelijke luchtstroming over ons land zich handhaven, maar een verdei stijgende temperatuur is niet waarschijn lijk, aangezien de lucht die nu naar ons toegebracht wordt van oorsprong iets minder zacht is. Naast opklaringen zullen echter enkele bp|en voorkomen. Grote hoeveelheden neerslag worden echter niet verwacht. Premier Nehróeil,Yaft India gaat be gin juli naar W«ij»ngion voor bespre kingen met presidlijjt' Eisenhouwex. De uitnodiging Tirertoe was aan Neh roe overgebracht''dW de Amerikanase minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles. toeiLldeze eerder in de maand m New D&tei vertoefde. Deze invitatie beoogde 'kennelijk de Indisch- Amerikaanse betrekkingen, die de laatste tijd aanzienasjk slechter zijn ge worden, weer te verbeteren. -14 3aa- Op woensdag 28 maart om elf uur zal de bevelhebber der Zeestrijd krachten en chef marinestaf, vice- admiraal A. de Booy, aan boord van Hr Ms kruiser De Ruyter, zijn func tie van hevelhebber der Zeestrijd- krachten overdragen aan de com mandant dpr Zeemacht in Neder land, vice-admiraal F. T. Burghard, die dan de functie van bevelhebber der Zeestrijdkrachten en commandant der Zeemacht in Nederland in -'n persoon zal hebben verenigd. Zijn functie van chef marinestaf zal vice-admiraal De Booy de vol gende dag in het ministerie van Ma rine te 's-Gravenhage overdragen aan vice-admiraal H. H. L. Propper. Tijdens de plechtigheid te Rotter dam zal Hr Ms De Ruyter ligplaats nemen in de Parkhaven, terwijl aan de Parkkade gemeerd zullen liggen Hr Ms kruiser De Zeven Provinciën, Hr Ms fregat Van Ewijck en Hr Ms onderzeeboten Walrus en Zeeleeuw. De plechtigheid zal worden opge luisterd door de Marinierskapel der Koninklijke Marine en een gewapen de wacht van 45 man, bestaande uit een detachement v'ka Hr Ms kruiser De Ruyter en een .detachement Mari niers in ceremonieel tenue. Het is de eerste maal, dat; een detachement Mariniers in het nieuwe ceremoniële tenue bij een officiële plechtigheid optreedt. (Van een onzer verslaggevers). De Paaseieren worden dit jaar erg duur. De prijs ligt veel hoger dan die van het vorig jaar, heeft een Barne- veltse deskundige ons verzekerd. Voor de middensoort (klasse drie) zullen we tegen het einde van deze week naar alle waarsdhijnlijheid 20 cent op de toonbank moeten leggen, dat is zeven cent per ei meer dan we vor de paaseieren in 1955 betaalden. Klasse twee doet vermoedelijk 21 cent per stuk. terwijl grotere eieren (klasse 1 en-0) resp. 22 en 23 cent per stuk zullen kosten. Deze prijsstijging is een gevolg van -het feit. dat de eierproduktie is gestagneerd door de lange winter. plaatse pogingen te doen, tot een vredesregeling te komen. Hammerskjóld is onlangs terugge keerd van een reis door het Midden- Oosten. Hij verklaarde toen bemoedigd te zijn door zijn besprekingen met Arabische en Israëlischo staatslieden. De Amerikaanse hoofdgedelegeerde Henry Cabot Lodge J-. heeft om de zitting verzocht in een brief aan Sir Pierson Dixon, de Brit, die deze maand als voorzitter van de Veilig heidsraad fungeert. De Sowjet-Uciie, die de laatste weken een actiever rol m het Midden- Oosten speelt, werd onmiddeiiijk van de stap op de-hoogte gebracht.'Rus land heeft ook inzage gekregen van een Westelijk plan van actie met hét döeic -de Vbikereriofganfsatie" "krachti ger in het Midden-Oosten te kunnen laten optreden. Het Westen wenst, dat Rusland zich met dit plan verenigt, zodat het met algemene stemmen door de raad aan vaard kan worden. Naar verluidt is Hammerskjóld a missie naar het Midden-Oosten een van de punten van dit Westelijk plan. Israël zal .geen oorlog beginnen, maar als de Arabieren zulks wel doen zullen wij antwoorden met een poging lot vernietiging van de -leges# van de vijand, zo heeft premier David Ben Goerion van Israël verklaard in een rede voor hot congres van de Hist- raddroet (de vakbondsbeweging). Ben Goerion verwees vervolgens naar de Syrische en Egyptische ver klaringen, dat de hervatting van de Jordaankanahsatie door Israël m de gedemilitariseerde zóne langs de Syrische grens van Casus Belli zou zijn, en naar de Israëlische vertogen, dat Israël het werk in het betrokken gebied ondanks deze dreigementen on middellijk zou hervatten. Sultan Salah Ben Joessef heeft een niet-officiele uitnodiging, gericht tot de Egyptische premier Gamal Nasser voor een bezoek aan Marokko. Een. offieeel bezoek van Nasser aan Marokko zou zeker niet nalaten grote ergernis op te wekken in Franse krin gen, waarin men Egypte beschouwt als het hoofdkwartier van velen der Alge rijnse rebellengroepen. t N het K.S.G.-parlement is geble- ken dat een Europese atoomge meenschap m Europa geen kans van slagen heeft, indien deze zou worden geschapen ten koste van een verkla ring van eenzijdige ontwapening op atoomgebied door de zes landen. De vraagi rs niet of men zich niet voor alles op de aanwending voor vreedzame doeleinden moet werpen. Maar de vraag is of men, Euratom aanvaardende, ook zou moeten belo ven: en nu zal de atoomenergie in Europa nimmer voor militaire doel einden worden aangemerkt. Op' die vraag heeft de meerderheid in het K.S.G.-parlement, terecht, neen ge zegd. De Amerikaanse ambassadeur in Frankrijk, C. Douglas Dillon, heeft giste ren gezegd dat „de Ver. Stalen Frankrijk volledig steunen bij de pogingen om in Algerije te komen tot een liberale en voor alle partijen redelijke oplossing van de problemen," Dillon, die sprak tijdens een lunch van Franse en buitenlandse verslaggevers, zei dat hij misverstanden over de houding van Amerika uit de weg wilde ruimen. Hij verklaarde dat de Amerikaanse rege ring zich verheugde over het feit dat aan Marokko onafhankelijkheid was ver leend en dat dat binnenkort eveneens het geval zou zijn met Tunesië. Maar hij zei dat Algerije „anders" is. De Britse charter-luchtvaartmaatschap pij „Mornon Air Services Ltd.", die ge vestigd is op het vliegveld Croydon bij Londen, heeft aan de Engelse instanties: vergunning gevraagd voor het onderhou den van een dienst tussen Londen (van Croydon en/of het vliegveld Gatwick) en Rotterdam. De maatschappij zal de dienst udtvoeren met de Havüland „Dove" vliegtuigen. Het is haar bedoeling twee tot vijf vluchten per dag te maken. Sfj vraagt de vergunning aan voor een tijd vak van tien jaar, be beginnen op X September 1956. DE systematische ontluistering van de eens verafgode Stalln heeft de gemiddelde Russische partyman verbijsterd, maar ook niet meer. Vol gens westerse waarnemers zijn de re cente gebeurtenissen in de Sowjet- Unie voor hem even overweldigend als voor anderen een aan de kaak stel len van de paus door een college van kardinalen zou zijn geweest. Een jonge Rus, ie op een partijbijeenkomst aan wezig .was, waarop de secretaris de mededeling over Stalin voorlas, zei, dat het nshbet voorlezen van het stuk een minuutlang stil was. Een andere Rus zei:„Als het gaat dooien, smelt de sneeuw én komt alle rommel te voorschijn". Dit is ongetwijfeld de eerste reactie van de meeste Russen, die In de aanbidding van Stalln zijn grootgebracht. Dat de Russische leiders de nood zakelijke overschakeling ernstig opne men, blijkt uit het feit dat hoge auto riteiten als de eerste plaatsvervan gende premier Mikojan en Perwoek- hin. persoonlijk de boer op zijn ge gaan om de nieuwe politiek te verklaren. Zo richtten zij bijv. het woord tot tienduizenden arbeiders van de Kasny Proletariaat fabriek en de "Waldimir Ilyitsjfabriek in Moskou. Dit zijn twee van de grootste fabrieken van de zware industrie in Rusland met elk ongeveer 50.000 arbeiders. Algemeen wordt in Moskou aange- BELGISCHE ONDERSCHEIDING Koning .Boudewijn van Belgie heeft de onderscheiding van ridder in de orde van Leopold II- verleend aan de heer H. Kohn. directeur van de N.V. Indola te Voorburg en Rijswijk. De onderschei ding is hem dezer dagen te Brussel over handigd. nomen, dat Mikojan, te zamen met Chroestsjew en de minister" van De fensie, maarschalk Zjoekow, de lei dende figuren zijn van de beweging om een eind te maken aan de fabel over de alwetendheid van Stalln. Een der meest gefotografeerde stoelen in de Sowjet-Unie is van zyn plaats in de tuin van het huis van Lenin, in de buurt van Moskouverdwenen. Het is de stoel, waarin Josef Stalin zat toen hij samen met Lenin in de tuin van diens wo ning poseerde voor de befaam de foto van 1920, die alom werd verspreid. Een Westerse corres pondent die het huis bezocht, merkte op, dat de stoel van Sta- 1 in er niet meer was. Een gids met een uitgestreken gezicht vertelde de reporter, dat „de stoel in reparatie was". De ka mer, waarin Stalin sliep als hij Lenin bezocht, heeft een nietaoe benaming gekregen en wel: „lo geerkamer". Als het zo doorgaat, zal het Russische volk over een halve eeuw niet meer weten, wie Sta lin was. (Van onze correspondent) Wegens poging tot doodslag en 225 andere misdrijven is voor de Arnhem se rechtbank 15 jaar gevangenisstraf en daarna terbeschikkingstelling van de regering geëist tegen de 32-ja- rige machine-bankwerker G. M. A. v T. uit Nijmegen. Verdachte bekende zijn in de loop van de jaren '52 '5* gepleegde mis drijven, waaronder ook poging tot dood slag op de 23-jarige studente E. ML M„ gepleegd op 5 mei 1952 op Dekkers- wald te Groesbeek, en op de 24-jarige dienstbode M. M. uit Amsterdam, ge pleegd te Heumen op 17 juni 1954. In beide gevallen werden de meisjes ernstig gewond, echter niet dodelijk. Verder heeft verdachte op 9 februa ri 1952 te Nijmegen twee zusjes v. D. met een mes gestoken en op 5 okto ber 1954 te Valburg de dames M. W. L. en D. C. P. zonder enige aanleiding van de fiets getrokken en in een sloot gegooid. Tot de overige processen-ver baal behoorden 65 inbraken te Nijme gen, 12 te Eist, 10 te Heerlen, 30 in Groesbeek, 9 in Arnhem en een of meer inbraken in verschillende ande re plaatsen. Tot de buit behoorden geld en vele andere zaken. Behalve deze inbraken stal ver dachte 54 fietsen in verschillende plaatsen in het land. De fietsen ver kocht hij op het Waterlooplein te Amsterdam. De totale waarde van de buit van verdachte, die er trots op gaat alle criminele records te hebben gebroken, bedraagt naar schatting tenminste een ton. Leiders ran het Sowjet-leger hebben een belangrijke rol achter da schermen gespeeld bij de koersverandering in de Sowjet-Unie ten aanzien van de verering van Stalins nagedachtenis schrijft Harri son Salisbury, expert op het gebied van Sowjet-zaken van de New York Time*. Hij haalt hierbij „bevoegde Amerikaanse kringen" aan. Salisbury is correspondent in Moskou geweest. Amerikaanse deskundigen bestuderen thans gegevens, waaruit zou blijken, dat maarschalk Zjoekow en andere Russische bevelhebbers geëist hebben, dat „de eer van het Russische leger" hersteld wordt. Dit zou de prijs zijn geweest voor de steun Van het leger bij de eliminering van Beria in 1953. Er wordt verder op gewezen, dat Choestjew Stalin in het bijzonder heeft aangevallen, waar het militaire aangelegenheden betrof, aldus Salisbury. N'aatn Straat Woonplaats neust het dagblad Trouw tot 1 april 1956 gratis te ontvangen en zich te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kwartaal 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan: Administratie „Trouuf', JF. de Withsttaat 30, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1