Zonderlinge hoogleraars- benoemmg J V.S. wil proef terrein voor ontwapening AMENDEMENT-DE KORT AANGENOMEN Soenario blijft bij zijn eis tot doodstraf naar toch vanaf Rotterdam-Pernis? DISUCUSSIE IN DE TWEEDE KAMER GESCHORST NIEUW VOORSTEL IN LONDEN Minister niet tegen beperking van aanpassing Rijkspersoneel krijgt uitkering ineens Nieuw vuurgevecht Zciak-Junschlaeger Spanning in groot metaal Infiltratie dé Hervormde Kerk Tijdbom in kamer van Harding W eeroverzicht DONDERDAG 22 MAART 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3340 Weerbericht Gematigd optimisme in Indonesië ZONDAG IN AMSTERDAM Prinses Beatrix wordt bevestigd in Koningin en Prinses Wilhelmina op ..De Rnigenhoek" Fusie van Saarlandse Christen-democraten J Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teleï, 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gra\enhage: Huvgensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—39 30 u,: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementspriis 52 cent per week, f 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks - Weersverwachting:, geldig tot vrijdagavond. WISSELEND WEER Koude nacht met weinig bewolking. Morgen over dag van het Zuiden uit toenemende bewolking met later enige regen. Matige tot vry krachtige Zuidelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. O Hoofdredaeteuri Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Men schrijft ons rati hervormde ztjde. DE dagbladen hebben de/er dagen j wereldkundig gemaakt de benoe ming van dr. De Bruyn, lei aar in de Nederlandse taai en letterkunde, tot hoogleraar in de theologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden. De spe ciale opdracht aan dr. De Bruyn luidt: les te geven in de kerk- en dog- mengeschiedenis der middeleeuwen. Voor zover is na te gaan. heeft deze benoeming geen commentaar uitge lokt en dat is wel bij/onder opvallend als men nagaat hoe zonderling deze ministeriele daad is. Wat niet op de lagere school, nog veel minder bij het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs moge lijk is, is hier wel mogelijk. Kunt u zich indenken, dat er aan enig gymna sium of lyceum een vakman in de wis kunde benoemd wordt om er de Ne derlandse taal en letterkunde te onder wijzen en om er examens in af te nemen? Welnu, die onmogelijke sprong is gemaakt nu het zelfs die Universi teit geldt, die Prins Willem van Oran je aan Leiden geschonken heeft om er de gereformeerde religie te onder wijzen! Straks gliat een gekwalifi ceerde neerlandicus lessen geven in kerkgeschiedenis en dogmenge- schiedenis der middeleeuwen. Hij zal onderwijs moeten geven in de door vaktheologen al zo moeizaam na te speuren gedachtengangen in de Scho lastiek. Bij Anselmus, Abaclardus, Thomas, Duns Scotus en wie u maar *rtlt. Deze neerlandicus, over wiens ca paciteiten al* zodanig hier geen oor deel wordt uitgesproken, moet strak* theologen examineren en wellicht tot doctor promoveren., in een vak dat het zijne niet is. En dat alles in die faculteit, waaraan namen verbonden zijn als Acquoy, Pijper en Eekhof; specialisten van internationale faam op.het gebied van de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme. Men kan vragen: Was er wel keus onder de Nederlandse theologen van professie? Wij menen deze vraag stel lig bevestigend te moeten beantwoor den. Wij zijn in staat namen te noe men, zelf* van een doctor theologiae bij prof. Bakhuyzen van de Brink ge promoveerd, die alleszins in staat zijn het gevraagde vak volkomen verant woord te doceren. Waarom zijn deze vakmensen ge passeerd? WIJ kunnen de theologische weten schap in Nederland moeilijk mei deze aanwinst gelukwensen. Maar het is ook voor de Leidse aca demie geen verrijking. Van jaar tot jaar' vermindert het aantal theologi sche studenten dat zich in Leiden laat inschrijven. Dat moet een oorzaak heb ben. Wij menen dat de oorzaak gele gen is in de daar heersende opvatting van het onderwijs. Dat beweegt zich nl, veel meer in de letterkundige dan in de theologische lijn. Men meent die naren des "Woords op te leiden, door de studenten te onderrichten in een Wijsbegeerte van de godsdienst en de Zedekunde, de geschiedenis van de Israëlitische godsdienst en letterkun de, de geschiedenis der levende gods diensten buiten het christendom, de oud-christelijke letterkunde. Deze al te eenzijdige beklemtoning der letter kundige lijn is nog geaccentueerd door de laatste, onbegrijpelijke benoeming. Wij kunnen de r.-k. minister zijn belangstelling voor de middeleeuwen niet kwalijk ne men. Maar vragen ons af wat de Nederl. Herv. Kerk in deze, voor haar zo belangrijke aangelegenheid, ge daan heeft. Wij weten natuurlijk we." dat de rijkshoogleraren niet door de Kerk, d.i. door de synode benoemd worden. Wij weten, dat er een sinds 1876 vigerend Academisch Statuut be staat. Voor de Ned. Herv. Kerk in be weging kwam, vulde de Synode het staatsonderricht aan door haar kerke lijke hoogleraren. Het is in de geschie denis zelfs voorgekomen dat aan één der universiteiten een „Israëliet" be noemd werd om dienaren van de christelijke kerk op te leiden. SS MAAR nu, in 1956. Nu de kerk leeft en spreekt in herderlijk schrij ven en kanselafkondigingen! Nu zij het als haar roeping heeft uitgespro ken tegenover overheid en volk te getuigen van haar geloof en roeping. Wat heeft de kerk nu gedaan? Heeft zij de minister, desnoods ongevraagd, gewezen op het levensbelang der kerk, dat kan geschaad worden door deze zonderlinge benoeming? Heeft zij ter- wille van haar apostölaire taak in de wereld van nu, alles gedaan om het onderwijs van haar toekomstige die naren zo goed, zo verantwoord moge lijk te doen zijn? Wij hebben redenen er grondig aan te twijfelen. En daarom valt de ver antwoordelijkheid voor deze benoe ming voor een belangrijk deel op de synode der Nederl. Herv. Kerk. Eigenlijk is niemand met deze tries te gang van zaken gediend. De be noemde zelf evenmin. En hij Is de minst schuldige in dit zonderling be drijf. Huwelijksvoorwaarde Een Engelse rechter verklaarde, dat „de tong van een vrouw een van de risico's is, welke een man aanvaardt." Maar er zijn gren zen, aldus de rechter, en hij wees de eis van de man tot echtscheiding op grond van „geestelijke wreedheid" toe. TIJDENS het ontwapeningsoverleg in Londen heeft Harold E. Stassen, de speciale gemachtigde van president Eisenhower voor de ontwapening, een nieuw plan ingediend. Stassen stelde voor dat zowel de Sowjet-Unie als de Verenigde Staten een gebied van 20.000 tot 30.000 vierkante mijlen zullen vrijmaken voor,.bestudering ,van de mogelijkheden van "militaire waarborgen tegen aanvallen. Op die proefterreinen zouden een haven, een vliegveld, een spoor wegknooppunt en verscheidene militaire installaties moeten liggen, maar geen „geheime installaties," Het onderzoek zou moeten worden uitgevoerd door vertegen woordigers van de vijf landen die als leden van een subcommissie der Ver. Naties aan het ontwapeningsoverleg deelnemen; Amerika, Engpland, Frankrijk, Canada en de Sowjet-Unie. (Van onze parlementaire redacteur) DE Tweede Kamer heeft gistermiddag op verzoek \*an minister Suurhoff de beraadslagingen over de artikelen van het ontwerp Algemene Ouderdomswet die ovei de aanpassing van de bijzondere pensioenen aan het bodemper.sioen handelen, geschorst. De bewinds man deed dit verzoek toen de Tweede Kamer bij de artikelsgewijze behandeling van het wetsvoorstel aan deze artikelen zou beginnen. Minister Suurhoff wilde in velband met de vele amendementen, die waren ingediend en ter bevordering van een goede, "gang van zaken, eerst overleg plegen met de commissie van voorbereiding uit de Kamer. Ondanks het feit, dat de ministei van Sociale Zaken de aanvaarding ontraadde van het amendement-De Kort (K.V2P.), waarbij werd voorgesteld het premieplichtig inkomen van de kleine zelfstandigen te verminderen met het bedrag aan kinderbijslag dat zij zullen ontvangen wanneer de Algemene Kinderbijslagwet tot stand zal zijn gekomen, keurde de Kamer dit amende ment bij zitten en opstaan goed. Alleen de C.H.-fractie en mejuffrouw Tendeloo (Arb.) stemden tegen. Het nieuwe kabinet De Indonesische bladen hebben de nieuwe coalitieregering met gematigd optimisme begroet. Zij waren het met president Soekarno eens, dat dit kabinet niet volmaakt was, maar achtten de sa menstelling gezien de huidige politieke constellatie in Indonesië de best mogelij ke oplossing. In de meeste hoofdartikelen werd het als, de belangrijkste prestatie van pre mier AU Sastroamidjojo beschouwd om de Mohammedaanse partijen samen met de nationalisten in een regering te bren gen. De bladen waren het er over eens. dat deze regering met veel goede wil en hard werken een aanzienlijke bijdrage voor het welzijn van het land kan leveren. Sommige bladen voorspelden een felle communistische oppositie, nu het de com munisten, zelfs ondanks druk op presi dent Soekarno niet gelukt is een partij loos maar links politicus in de regering te krijgen. De ploegen der vijf mogendheden zouden de bevoegdheid krijgen toezicht uit te oefenen op het havenverkeer, luchtfoto's te maken en verschillende soorten van inspecties te velde uit te oefenen. Zij zouden hun bevindingen aan de subcommissie moeten rapporte ren. Verder heeft Stassen voorgesteld dat de vijf landen, die m de subcommissie zitting hebben, technische missies uit wisselen ter bestudering van het toe zicht op de ontwapening en de inspec tiemethoden. Volgens het plan zouden de ploegen elk land bezoeken met het doel een afdoend controlestelsel voor de ontwapeningsprocedures te ontwer pen. De ploegen' zouden niet in gevoe lige of ..geheime" inlichtingen behoe ven te delven, zei hij. Naar verluidt hebben Groot-Btitannië Frankrijk en Canada de Amerikaanse voorsteden aanvaard tijdens informele gedachtenwisselingen buiten de confe rentiekamer., De Russische onderminis ter van Buitenlandse Zaken, Andrei A. Gromyko. heeft zich niet onmiddellijk uitgelaten over de voorstellen van Stas sen. Frankrijk en Engeland hadden tevo ren een ander ontwapeningsplan ter ta fel gebracht, dat in hoofdzaak het werk is van de Fransman Jules Moch. Voorzien is In de Instelling van een uitvoerende commissie van vijftien lan den, die het oniwapeningswerk zou moeten leiden en bevoegd is alle ont wapeningsmaatregelen te schorsen als zij van mening is dat de wereldvrede In gevaar is. Zelfs de Veiligheidsraad zou zo'n schorsingsbevel niet ongedaan kunnen maken. De proeven met kernwapens zouden worden beperkt en ook onder toezicht van de commissie staan. (Van een onzer verslaggevers) Naar wij uit goede bron vernemen dinsdagmiddag in de Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambte narenzaken overeenstemming bereikt over een uitkering ineens van 3 pro cent over de bruto-juarwedde. Deze uitkering zal in tiet begin van mei plaats vinden. Tevens zal dan de verhoogde vakantietoeslag van 4 pro cent worden uitbetaald. Voor de uitkei mg zullen in aanmerking komen ambtenalen, die op I mei 1956 in dienst zijn, ongeacht de vraag of zij ge durende geheel 1955 in dienst zijn geweest. Ambtenaren die de laatste tijd met pen sioen zijn gegaan, krijgen een uitkering naar evenredigheid. Voorts is in het overleg besloten om voor 1956 een tegemoetkoming in de ziekenkosten te betalen van 92,40 voor gehuwden en van 46,20 voor ongehuwden. Uiteraard geldt dit voor ambtenaren, die vrijwillig verzekerd zijn bij een zieken fonds, De tot nu toe geldende overgangs termijn van zes weken bezoldiging voor weduwen van overleden ambtenaren zal gebracht worden op 13 weken. Het tijd stip, waarop deze regeling zal ingaan, staat nog niet vast. Het FransBritse plan wil interna tionale ontwapening in drie etappen. De uitvoering zal afhankelijk zijn van de vorderingen, die gemaakt worden bij het oplossen van de grote internationale vraagstukken van politiek karakter, zo als de eenmaking van Duiisland. Het amendement-Van Lier (arb.) om de vrouwelijke kostwlnster, die gehuwd is met een invalide man heneden de 65 jaar, geljjk te stellen voor deze Wet met gehuwden, dus het bodempensioen van 1338.toe te kennen, werd met 68 stemmen voor en 10 tegen aangenomen. Tegen, stemden de AR fractie, de heer Schmal (CH.) en de heer Groen (K.VP,), Minister Suurhoff raadde ook hier aan het amendement niet aan te nemen, om dat de regeling van dit vraagstuk tal van soortgelijke gevallen buiten beschou. wing laat, hetgeen tot onbillijkheden zou leiden. Mmistejr' Suurhoff liet hier echter niet het onaanvaardbaar horen. De heer Stanelkarnp.CAR) was -het.eens. met-de argumenten van d^minisfer/ 1 Een amendement-De Kort (K.V.P.) om een weduwnaar of weduwe met invalide kinderen voor deze Wet te beschouwen als een gezin en gelijk te 9tellen met gehuwden, dus het bodempensioen van 1338.toe te kennen, werd met zitten en opstaan verworpen. Alleen de K.V.F. en de C.P.N. stemden voor. Alle voorstellen uit de Kamer o.a. van de heer Kikkert (C.H.) om de pensioen bedragen van 804 en 1338 gulden in het wetsontwerp te verhogen werden door de minister van de hand gewezen en daarna weer ingetrokken of verworpen. Ook met vele andere amendementen was dit trou wens het geval. Zie verder pagina 3 De regering van Pakistan heeft ver klaard dat Indiase troepen opnieuw de grens van Pakistan, hebben overschre den en dat vandaag nog steeds werd gevuurd. Volgens de bekendmaking zouden de Indiase troepen de grens hebben overschreden bij Padhana, op 1< mijl van Lahore. t ErTY?ren noS geen berichten over slachtoffers binnengekomen. Donderdag is de behandeling van de zaak-Jungschlaeger voor het Landgerecht te Djakarta voortgezet. In zijn repliek persisteerde de offi cier van Justitie, Soenario bij zijn eis tot doodstraf. De dupliek van mevrouw Bouman is vastgesteld op vrijdag 13 april. Rechter Maengkom zal waarschijn lijk eind april uitspraak doen. Er was vrij veel publiek. Het bleef rustig. Soenario zei, dat de eis tot dood straf hoog was in vergelijking met de vonnissen van Sultan Hamid en Andi Aziz, maar hun acties hadden niet zoveel dodsn tol gevolg als de acties, die geleid werden door beklaagde, waarbij honderden en duizenden om kwamen. Hij begon zijn repliek met de mede deling, dat hij een wijziging in de tenlastelegging wilde aanbrengen, namelijk de toevoeging van de woor den: „met opzet". Mevrouw Bouman had hiertegen bezwaren. De rechter besliste, dat zij die m haar dupliek ter sprake zou moeten brengen. De officier van Justitie betoogde dat de verklaringen van overste Soe- toko, van de politie le Djambi en van De Bont (van de Luchtmacht) dat hun geen subversieve acties gebleken waren niet willen zeggen, dat er geen sub versieve acties gepleegd zijn. Hij bestreed de stelling van de ver dediging, dat de verklaringen van horen zeggen geen bewijskracht had den aan de hand van een arrest van de hoge raad in 1926, dat zulke verklaringen dienstig zijn als middel tot bevestiging van de overtuiging van rechter. Verder bestreed hij dat, één getuige géén getuige is aan de hand van een betoog van prof. Van Bemmeien en het Herziene Inlands Reglement, dat de onderlinge samenhang van ver klaringen van zulke getuigen tot het staven van een bepaald feit strekt. Ten aanzien van de getuigen 5 décharge zei hij, dat het geen geheim was, dat vele Nederlanders er niet mee ingenomen waren, dat Indonesië een vrij geordend land zou worden. Daar om werden subversieve acties ge pleegd. Het is het belang van die in het geheim Indonesië kan verlaten door te herinneren aan het illegaal vertrek van een tot gevangenisstraf veroordeelde Nederlander nog in november van het vorig jaar. In antwoord op hetgeen mevr. Bouman had aangevoerd tegen de betrouwbaarheid van de verklaringen van getuigen a charge zei Soenario dat „wijzigingen, die de grote lijli niet aantasten in getuigenverklaringen gewoon zijn en dagelijks in de rechtszaal voorkomen, omdat de mens geen machine is". „Men kan zich goed herinneren wat er is gebeurd, maar niet meer wanneer". Hij voegde hieraan toe, geen redenen te zien om minder vertrouwen in Manoch en Harris te stellen, omdat zij hun ver klaringen tijdens de zitting hebben gewijzigd. De officier van justitie noemde het voorts een vaststaand feit, dat beklaagde Indonesië weer kon bin nenkomen met een dienstpaspoort, nadat de Indonesische regering hem een visum had geweigerd. Maar toen is er een list gezocht, aldus Soenario, die vervolgde: Jungschlaeger werd benoemd tot lid van de Nederlandse delegatie naar de International Labour Organisation, zodat er een reden was hem een dienstpaspoort te geven en hij Indonesië weer kon binnenkomen. Maar het vreemde was, dat hij toen bij de K.P.M. ging werken. Soenario citeerde vervolgens een brief van het Indonesische ministerie van Buiten landse Zaken aan het Nederlandse Hoge Commissariaat van februari 1954, waarin wordt geconstateerd, dat Jungschiaeger- in augustus 1953 geen „re-entrypermit" heeft gekregen en dat het ministerie zeer verbaasd was, dat de Nederlands^ regering aan iémand, die niet mocht terugkomen in Indonesië een officiële functie als delgatie-adviseur had gegeven en het hem door een dienstpaspoort mogelijk had gemaakt via een andere weg Indonesië binnen te komen, terwijl hij in Indonesië bij een particuliere maatschappij werkte. Over de opmerkingen van mevrouw* Bonman over hei verbiiif van in (Van een onzer verslaggevers) In de grootmetaalindustrie, is ..span mnz ontstaan over de uitwerking van de loonsverhoging van 6 procent,,waar toe de regering deze week toettermning heeft reriéehd- hoeverre van deze 6procent kunnen worden afgetrokken bepaalde, verbete ringen van de secundaire arbeidsvoor waarden, waarover de laatste maanden reeds "overeenstemming was bereikt De verlenging van de vakantie en de verhoging van de vakantietoeslag - is hierbij evenwel niet in gevaar. Vrijdag middag om vier uur zal de vakraad weer bijeenkomen teneinde een oplos sing te vinden voor de gerezen moei lijkheden. P NKELE dagen geleden is de heer A. Vanistendael, secretaris-gene raal van het Intern. Chr. Vakverbond, teruggekeerd van een tweemaandelijk se studiereis door midden-Afrika. De ervaring die hij opdeed was dat in alle Afrikaanse gebieden een com munistische infiltratie plaatsvindt. Er wordt in de communistische landen een agitatorisch kader voor Afrika opgekweekt, over Afrika zelf wordt een stroom van propagandama teriaal uitgestort en er is ook allerwe gen activiteit van openlijke of verkap- Ie organisaties. Hier dreigen grote gevaren. Het Westen heeft in Afrika een werelddeel te verliezen. Slechts het christendom zal tegen de rode vloed een hechte dam kunnen opwerpen. Terecht heeft de heer Vanistendael o.a. gewezen op de noodzaak van ster ke christelijk-sociale organisaties, die een belangrijk middel kunnen zijn om deze zich ontplooiende samenleving ia het rechte spoor te houden. Ark Nog altijd doet de vraag opgeld, of de beslissing af en tn havenkringen is de pijpleiding die olie naar het Ruhr- gebied zal. voeren, in Rotterdam-Femis zal 'beginnen, dan wel ia Wilhelmsha- ven. .In Rotterdam wacht men gelaten Op zondag 25 maart zal ds. H. J. Kater, Nederlands Hervormd predi kant te Amsterdam, in de Nieuwe Zijdskapel te Amsterdam een beves- tigingsdienst leiden, waarin ongeveer In de slaapkamer van de Britse gou verneur van Cyprus, Sir John Harding, is gisteren een tijdbom gevonden. De bom is verwijderd en onschadelijk ge maakt. De bom werd aangetroffen in de ambtswoning van Harding in Nicosia. De gouverneur bevond zich op dat ogen blik in Famagusta. Een Cypriotische bediende, die een half jaar geleden in dienst was gekomen, wordt vermist. Terroristen wierpen gisteren in Fama gusta twee bommen naar een Engelse legerpatrouille en doorzeefden een jeep met kogels. Twee Britse soldaten wer den gewond en een derde overleed la ter m een ziekenhuis. (Van een onzer verslaggevers H.M. de Koningin verblijft deze week op „De Ruigenhoek" m het duingebied bij Scheveningen. waar momenteel ook Prinses Wilhelmina haar intrek genomen heeft. en de Prinses de wekelijkse pauzedionst in de Dooppsgezinde Kerk aan de Pa leisstraat bij. Voorganger was ds. J. C. Jonkers, gereformeerd predikant te Delft. Het onderwerp vr.il zijn toespraak in deze dienst, welke bijgewoond werd door ve len, die op kantoren en bedrijven in de omgeving werkzaam zijn, was „De solda ten bij het kruis, de onverschilligen". Gisteravond bezocht de Koningin de Ko ninklijke Schouwburg, waar zij de voor stelling van „Van de brug af gezien" door de Haagse Comedie, bijwoonde. Nederlandera, dat deze acties onbokena Vcrierlaml in een blijven en daarom is alles in het weikj gesteld om de bewijzen te niet te bepaalde periode merkte de nf icier doen, I van justitie op, dat de immigratie- Hij bestreed de stelling, dat menj dienst en de politie in 1955 heel wat beter werkten dan in 1950, toen deze diensten nog verre van volmaakt waren en de leiding ervan nog in banden was van Nederlanders. „Men kan dus begrijpen, dat beklaagde tussen mei 1950 en januari 1951 ïn Nederland kon zijn en ook op enige rdaatsen in Indonesië, zoals de ge tuigen hebben verklaard". De repliek van Soenario besloeg 26 getikte pagina's. De zitting duurde van half tien tot half elf. Onder de veto belangstellenden waren studen- 'in (to nnlitto academie. P< 'i'l'tv w'w1 voort® bijgewoond ioo* -wo,» Amerikaanse ion»naltotop een van Time and Life en eer. van de New York Times. 40 van zijn catechisanten als lidmaten van de Ned. Hervormde Kerk zuilen worden bevestigd. Tot deze catechisanten behoren ook H.K.H. Prinses Beatrix en enkele van haar klasgenoten. Een gedeelte van deze kerkdienst, die in de morgenuren zal worden ge houden, wordt van 18,30 uur tot ca. 19.15 uur door het IKOR uitgezonden, hiertoe in staat gestela door de VPFO, die zijn zendtijd op Palmzondag voor dit doel aan het IKOR heeft afgestaan. De Bilt, donderdag 10 uur: De veranderingen in de algemene luchtdrukverdeling boven Europa blijven in een uitermate tempo zich voltrekken. Een hogedrukgebied boven Rusland handhaaft zich en breidt zich in Zuidelijke richting uit. Een lage drukgebied op de Atlantische Oceaan ten Zuidwesten van de Britse eilanden heeft zieh weer iets verder in Oost- zuidoostelijke richting verplaatst en is wat in diepte afgenomen. Een van Amerika afkomstige de pressie bereikte vannacht het zeege bied ten Noorden van de Azoren en koerst met vrij grote snelheid in de richting van het Iberisch schiereiland. In de komende 24 uur zal de depres sieinvloed in West-Europa toenemen. Er wordt lucht aangevoerd, waarin de vorming van buien mogelijk is. Ook op iets langere termijn gezien moet op een stijgende regenkans ge rekend worden. Slagroom Het Hotel de Paris, in Monaco, dat de bruiloftstaart van 100 kilo voor het prinselijk paar bakt. heeft aan timmerlieden opdracht gegeven een karretje te maken waarop de taart ver voerd kan worden. men in het algemeen van oordeel, dat indien niet de nationale gevoelens van de Duitsers de doorslaggevende factor worden, maar het economische Inzicht, zonder twijfel de keuze op Rotterdam zal vallen. Volgens de jongste berichten kan reeds als vaststaand worden aangeno men. dat de grote olieraffinaderij voor de Duitse Bondsrepubliek door de Esso A G uit Hamburg aan de Noordkant van Keulen zal verrijzen, tegenover de Farbenfabrieken van Leverkusen. Het zou een project zijn van ongeveer 500 miljoen- Rijksmark. De financiering zou in handen zijn van de Standard Oil Cy te New Yersey, in samenwerking met een achttal andere oliemaatschappijen en aangezien dan o.m. het Amerikaan se kapitaal gen woordje mee gaat spre ken. kan men wel aannemen, dat de exploitatiemogelijkheden een groot ge wicht in de schaal zullen leggen. In de eerste plaats wijst men, hier op het feit, dat Rotterdam ongeveer 50 km dichterbij ligt, hetgeen op de aan leg al een besparing van ongeveer 50 miljoen mark zou betekenen. In de tweede plaats is men van oordeel, dat men ongetwijfeld rekening zal houden met de 250 zeemijlen, die de route naar Wilhelmshaven langer is, hetgeen heea en terug voor de tankschapen-een tijd- en kostenverlies van bijna twee da gen kan betekenen, waar bij een eventueel gewapend conflict nog bij komt ongeveer twee dagen langer het gevaar van aanvallen op zee. Voorts blijft dan nog de vraag, of de „grote supertankers", die de Nieuwe Waterweg kunnen binnenvaren, even veilig in Wilhelmshaven kunnen komen. Het varen met minder grote tanksche pen wordt economisch bezwaarlijker. Dat Nederland invoerrechten zou hef fen. indien Rotterdam zou worden ge kozen, wordt ontkend, want transitogoe deren zijn, ook bij tijdelijke opslag, in Rotterdam vrij van belasting. De twee christendemocratische par tijen in het Saargebied, de pro-Duitse C.D.U. van dr. Ney en de christelijke volkspartij van oud-premier Hoggmann, hebben besloten voorbereidingen te tref fen om één partij te vormen. fji'utis tot I April 1956 ZON* EN* MAAN*. 23 maart ion op 6 38, onder 19.00. maan op 15.33. onder 453. Directeur: H. DK KTMG Nader beraad over aanpassing (ieorgi MalenkotV, de I aormalige premier i an He Sou jet-Unie. ontstond Hoor Engelse fabrieksmeisjes tijdens een bezoik aan Birmingham. Een man steekt een arm uit om de Itussiuhe gast een dimt je te geien.... Toen Mul enk me gisteren met zijn gezelschap onderweg teas naar Stafford, zei hij plotseling: ,Jk heb uat frisse Licht nodig". Alle auto's slopten eu Malenkou stapte uit. Hij wandelde daarna onderhalte kilometer in He richting i an Staffordterwijl de auto's als een begrafenisstoet achter hem aan kropen. Tenslotte stapte de Soujet- minister neer in en werd de tocht in een snellere i aart i oortgezrt. der pensioenen Woensdagochtend heeft de commandant tan de Marva-ajdrling Den Haag tuarva eerste klasse K. M. Dommering te Schei eningeit vier officieren mart a derde, klasse kmr beëdigd. Óp de foto ziet men mej. G. Sibering die juist-de eed aflegt. Naast haar staan resp. "de dames P. A. M. 'Uassrlbach,T. A. Bol-, man en T. C. A. Hack. Geheel rechts staat de commandant. Naam Straat Woonplaats ttensl het dagblad Trouw tot l april 1956 gratis te onlinngen en zich te nbunneten. Betiding zal geschieden pet nook '52 nulpel kuarluat tf <>.75 J. 'httfihtilfti ti at niet seuvttsi nat ill. I tandt "rzfK'ht deze bon toe te zenden aan: Administratie „Trouw", IPdo Withstraat M Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1