Stembus overpeinzing Verhouding N ederla Chef van de Russische geheime politie in Londen REGERING GESCHOKT EN TELEURGESTELD Apen-consult bij de dokter Minister Suurhoff dreigde Kamer met aftreden Bij veriverping aanpassing" in ouderdomswet COMMUNISTISCHE SPIONNEN OVERSTROMEN EUROPA Kustvaarder aan de grond State-Department bestudeert Ned. klachten Londen paraat voor militair ingrijpen W eeroverzicht Snel tüerk M K.V.P., P.v.d.A. en C.H. zwichten voor ent VRIJDAG 23 MAART 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3341 Weerbericht D TREINONGELUK IN EGYPTE J Franse assemblee keurt hervormingen goed Eet schandaal der vierde republiek O O O (Van onze parlementaire redacteur) DE minister zonder portefeuille, mr. Luns heeft gistermiddag in de Tweede Kamer op mondei mge vragen die prof. Romme, de KVP-fractieleider, stelde, geantwoord, dat de Amerikaanse staatsse cretaris, Foster Dulles, bij gelegenheid van zijn recent bezoek aan Djakarta inderdaad ais zijn mening te kennen heeft gegeven, dat er een sterke overeenkomst valt waar te nemen t.a.v. de ontwikkeling van de Verenigde Staten en Indonesië van kolonie tot onafhankelijke staat. Ook heeft de Amerikaanse staatssecretaris zich niet willen uitspreken over het proces-Jungschlaeger en heeft de heer Foster Dulles op een persconferentie verklaard onder de indruk te zijn gekomen van het „bewonderenswaardig patriotisme" en de „wijs heid" van de Indonesische leiders Over de eenzijdige opzegging door Indonesië heeft de Amerikaanse staatssecretaris geen commentaar willen geven. Met sivare slagzij Dr. Van Roijen bracht bezoek MIDDEN-OOSTEN Teleurstelling Zie verder pagina 3 (Van onze parlementaire redacteur.) INISTER Suurhoff heeft gisteravond in de Tweede Kamer verklaard dat men van een bewindsman die in de periode van zyn ambtsvervulling als hoofddoel heeft gesteld de algemene ouderdomswet bij de kamers in te dienen, niet kan verlangen dat hjj een zo'n belangrijk onderdeel van deze wet als de aanpassingsartikelen laat vallen. Doet de Tweede Kamer dit toch dan zal de minister daaruit de consequentie trekken en aftreden. Minister Suurhoff kondigde aan dat hjj dit eveneens zou doen wanneer het kabinet, nadat de kamer tegen de aanpassmgsartikelen zou hebben gestemd, het wetsontwerp niet zou intrekken. De bewindsman kon dit dreigement gemakkelijk uitspreken, want de aanvaarding van deze artikelen stond gisteravond vast omdat de fracties van de K V.P., de Pv.d.A en de C.H.U. na het nader mondeling overleg van de minister met de commissie van voorberei ding uit de kamer, waarin de bewindsman van Sociale Zaken zijn „onaanvaardbaar" reeds had laten horen, zich bereid had verklaard voor dit dreigement van de minister te zwichten. (Van een bijzondere correspondent) Het is 18 september 1934. De Fransman Jean Dides, destijds hoofd van een der Franse inlich tingendiensten en thans chef van de knokploegder poujadisten voor wie hij tevens in de nationale vergadering zit, is op bezoek ge- toeest bij Fonchet op 't ministerie van Marokkaanse en Tunesische Zaken. Door een geheime uitgang toegang gevende op de Rue de Lille. gaat hij naar bxdten. Hij knippert tegen het felle zonlicht en wil de straat oversteken om eerst nog even in de, tegenover liggende bistro een kop koffie te gaan drinken. Maar plotseling ziet hij enige zware gestalten op zich afspringen. Bevreesd voor 'n aanval van rode spionnen besluit hij zich zo straf mogelijk te verdedigen. De eerste slaat hij knock out en de nummers tiuee en drie laai hij een dubbele salto maken om te demonstreren, dat de judosport ergens toe dient. Maar tegen de overmacht van vijf is Dides niet opgewassen. Men rukt hem zijn tas uit de handen en duwt hem in een auto - Ereschuld Zie verder pagina 3 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No, 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm, Tel. 114402 Klaehtendienst 18 30—19 30 u: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 2-*b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2,26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Verwachting, geldig tot zaterdagavond. WEINIG VERANDERING Veranderlijke bewolking en geen regen van be tekenis. Matige tot krachtige Zuidoostelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN. 24 maart zon op 6.36, onder 19.C2. maan op 16.55, onder 5.16. Directeur: H. DE RLTG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT BIJ het doen van zijn keuze bij de komende stembus zal de kiezer geneigd zijn daarbij zeer sterk te la ten meespreken zijn oordeel over het regeringsbeleid in de afgelopen perio de. Is dat oordeel uitgesproken ongun stig dan zal hij met zijn keuze spoedig klaar zijn, want dan komen de vier partijen waarop het kabinet steunde voor hem niet in aanmerking en dan gaat het om een keus uit de overblij vende partijen, die dan voor zulk een kiezer misschien niet zo moeilijk meer is. Is dat oordeel echter gunstig dan komt de kiezer eetst recht moeilijk voor de keus te staan. Want dan moet hij kiezen tussen partijen, die te za aien dat bepaalde gunstig beoordeel de regeringsbeleid hebben gedragen en •die elkaar bij de stembus niettemin duchtig bestrijden. HOE zit dal? Het regeringsbeleid in de nu bijna afgelopen periode is het resultaat van een voortdurend in tens overleg in het kabinet. Daar zul len natuurlijk in dat kabinet over ai- Ierlei aangelegenheden tegenstellingen zijn geweest. En ais men dan door of over die tegenstellingen heen tot een resultaat kwam dan was dat een ge-' volg van een compromis, van een met eikaar eyi elkanders opvattingen reke ning houden. In bet algemeen is het zo dat men In een kabinet van zeer gemengde samenstelling als het tegenwoordige geen besluiten kan nemen die in strijd zijn met wat de staatkundige beginse len van een der leden in een zeker ge val, hier en nu, bepaaldelijk zouden eisen. 1 In een kabinet van gemengde sa menstelling kan niemand zich princi pieel geheel uitleven. Maar niemand mag er ook in zijn beginselen worden gekrenkt. Een dergelijk kabinet heeft dus een beperkte spanwijdte. Er komen daarbij onderwerpen ter regeling aan de orde, waarbij niemand de zaak kan regelen zoals hij eigenlijk wel wilde. En er moet bij de regeling tegelijkertijd met iedereen gerekend worden. Principiële politiek is bij een dergelijk kabinet niet de sterkste kant. De sterke kant ligt hierin dat een politiek die tegen een bepaald princi pe ingaat wordt gestuit Het merkwaardige is dat er desniet temin in de afgelopen periode reëel en belangrijk werk is verricht, op niet on bevredigende wijze. Dat werk was dus de resultante van principieel zeer ver schillende stromingen. Het zou wel eens kunnen zijn dat dit bevredigende zijn oorzaak vindt in het feit dat er niet op basis van de kleinste maar op die van een zo groot mogelijke meer derheid is gewerkt. HET punt is echter bij de stembus dat de kiezer zijn stem nooit geeft aan een compromis, maar aan een ideaal of aan een beginsel. In de stembusstrijd speelt daarom het beleid uit de afgelopen periode veel minder een rol dan het op zich zelf beschouwd misschien waard zou zijn, omdat ieder der elkaar bestrij dende partijen daar schone woorden aan kan wijden. Bij de stembus speelt voor alles een rol de richting waarin men het beleid in de toekomst zou willen sturen. En dan is het duidelijk hoe de tegen stelling ligt. Ter verkrijging van wat zij een rechtvaardige orde achten stel len de socialisten een straf en ver gaand overheidsingrijpen in het leven als gewenst, terwijl de andere par tijen, ieder op hun wijze en met hun eigen nuances ter verkrijging van wat zij een rechtvaardige orde achten, de vrijheidsgedachte op de voorgrond plaatsen. Men kan zich dat zo voorstellen dat een socialist, als hij een dwangmaat regel van de overheid terecht aanvaardt, die dwangmaatregel ziet in zijn socialistisch perspectief, maar dat een a.-r. wanneer hij een bepaal de dwangmaatregel van de overheid terecht aanvaardt, zulks als het wa re doet men een afgewend gelaat, omdat zijn hart zeer speciaal aan de vrijheid hangt. Het vraagstuk van gezag en vrijheid beheerst de maatschappelijke orde. Bij de socialisten is er een eenzijdige gezagsoverspanning, terwijl bij ons daar meer evenwicht tussen die beide is. Mr. LunsDulles bemoeilijkte l'pf'rtii'ti urm zal het Huü/iwhe tloom- schip .Krymoj" op de Schotse kust hij Aberdeen, voor het het sein vastgelopen gaf. Eerst werd een Engelssprekend lid tart de bemanning, Worollosjof Ejimen- koin een rubberboot aan land gezet, ivaar hij contact opnam met een ber- gingsofjicier en een official van een Russische handelsdelegatie. yp sets' toenad eri ng De Franse nationale vergadering heeft vrijdag met 477 tegen 99 stemmen haar goedkeuring gehecht aan het door de regering ingediende wetsontwerp op hervormingen in de overzeese rijksde len. De stemming kwam aan het eind van een zitting die de gehele nacht had ge duurd en waarin de leden over ieder hoofdstuk afzonderlijk hadden gestemd en vervolgens het gehele ontwerp goed keurden. Generaal Iwan Serof. chef van de Rus sische geheime politic, is gisteren In Londen aangekomen. Hij zal daar maat regelen treffen voor de veiligheid van Boelganin en Chroesjtsjef tijdens hun bezoek aan Groot-Brittannië, volgende maand. Toen hij uit het Russische straalvlieg tuig stapte, werd hij omringd door de Op de Nieuwe Rotterdamse Water weg ter hoogte van Maassluis heeft vanmiddag om vijf minuten voor een het Nederlandse kustvaartuig „Condor" van 364 ton zware lagzij gekregen- Van de oever af heeft men kunnen waarnemen, dat de opvaren den in moelijkheden verkeerden. Direct zijn de „Reporter" en de „Maassluis" uitgevaren. Teneinde de scheepvaart niet te belemmeren, is besloten, het gekapseisde vaartuig naar de Noordwal te slepen en het daar droog te zetten. Later is het gelukt, het schip aan de grond te zetten. De vrouw van de kapitein had inmiddels het vaartuig verlaten en was aan boord van een der sleepboten gegaan. De leden van de bemanning konden zonder groot gevaar aan boord blijven. Nader vernemen wij, dat om twee uur precies vier opvarenden van de ..Con dor" aan land gebracht zijn. Het zijn de echtgenote en een vijfjarig dochtertje van kapitein Koopmans en voorts de kok en een lid van het personeel van de machinekamer. De overige vijf op varenden zijn nog aan boord van het schip, dat inmiddels door de sleepboten is toereikt. Er hebben zich geen persoon lijke ongelukken voorgedaan. De eigenaar van het schip, de heer K. Kiel uit Delfzijl, is onderweg naar Maassluis. Vermoedelijk was een teveel aan deklast de oorzaak van het kap seizen. Tussen mensen en dieren zijn soms tegenstellingen soms overeenkom sten te constateren. Zo ontvangen ti'ij mensen nn en dan een uitno diging om ons. ter wille van onze gezondheid, röntgenologisch te la ten jotograjeren. Bij de apen in Blijdorp wordt een dergelijke uit nodiging niet ontvangen, doch op een dag neemt oppasser Chris één van zijn zorgekinderett in de arm, goed ingepakt in een deken en dan gaal het naar dierenarts Peters waar de aup evenals tvij met be hulp van röntgenstralen wordt ge fotografeerd. Nellie, die deze keer aan de beurt was, vond het maar nat griezelig, doch met behulp van de doktersassistente werden haar longen met succes op de ge voelige film vastgelegd. strengste veiligheidsmaatregelen die ooit op het vliegveld van Londen zijn genomen. De Brtise bladen beschreven hem reeds voor zijn aankomst als „jakhals", „monster" en „Iwan de verschrikkelij ke". De verslaggevers en fotografen wer den op een afstand van 300 meter ge houden, maar Serof, die een donkere overjas en een groene hoed droeg, liep tot op ongeveer 15 meter afstand van hen, glimlachte en wees trots op het Russische vliegtuig. Het vliegtuig van de „Aeroflot", een Tu 104 vermoedelijk een ontwerp van de vermaard geworden Andrei Tupolev, heeft ongeveer de afmetingen van de Havilland „Cornet 3". De Tu 104 landde op London Airport, het is daar onder strenge bewaking geplaatst. Het toestel heeft de afstand Moskou-Londen (256G km) zonder tussenlanding afgelegd. Het kan vermoedelijk veertig passagiers ver voeren, Volgens het communistische blad .Daily Worker* nam de vliegtocht drie en een half uur in beslag. Het is voor het eerst dat een Russisch verkeersvlieg tuig met straalmotoren in West-Europa De Nederlandse ambassadeur in Was hington, dr. J. II. van Roijen, heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenland se Zaken op de hoogte gesteld van de Nederlandse bezorgdheid met betrek king tot het bezoek van Dulles aan Dja karta. Dr. Van Roijen heeft de laatste twee dagen bezoeken aan het departe ment gebracht. Dit vernam U.P. in Washington, Functionarissen van het ministerie deelden mee dat de klachten thans be studeerd worden. Zij hadden de indruk dat de kwestie onder de aandacht van Dulles gebracht zal worden. Verder ont hield men zich in Washington van com mentaar. Ook in officiële Britse kringen te Londen wilde men gisteren geen com mentaar verstrekken op de verklaring van minister Luns. Engeland heeft een plan gereed voor daadwerkelijke militaire actie binnen 24 uur nadat een oorlog tussen Israël en de Arabische landen zou uitbreken, meldt de New York Times. Volgens dit bericht zou het doel van zo'n actie zijn, te voorkomen dat de oorlog zich zou uitbreiden en zou voort duren. Engeland zou hiertoe militaire eenheden aanwenden, die op Cyprus en andere bases in het oostelijk Middel- ianöse-Zeegebied gestationeerd zijn. Een officiële Britse woordvoerder wei gerde commentaar te geven op dit be richt, maar voegde daaraan veelbeteke nend toe: „Ik wil niet de indruk ves tigen dat wij geen plannen gereed zou den hebben." De Bilt, vrijdag. 10.00 uur. Boven Rusland bevindt zich een hogedrukge- bied. dat in de afgelopen 24 uur nog iets in betekenis is toegenomen. Het strekt zich nu over de Balkan en het Oostelijke Middellandse-zeebekken uit. Aan de flank van dit hogedrukgebied staan tot op grote hoogte krachtige Zuidelijke winden, waarmee warme lucht uit Afrika naar Europa gevoerd wordt. Waar deze gedwongen wordt tegen de Aipen op te stijgen, vallen langdurige regens, terwijl aan de Noordzijde van de Alpen een droge föhnwind waait. In Tunis bevindt zich een tamelijk diepe depressie, die zand en stofstormen veroorzaakt en die langzaam in Noordoostelijke richting trekt. Over West-Europa staan even eens zuidelijke winden. Deze transpor teren polaire lucht, die om een de pressie ten Zuidwesten van de Britse eilanden aanstroomt Aan het front, dat de scheiding vormt van de Afri kaanse lucht met de polaire, bewoog zich vanmorgen een kleine storing naar het Noorden, die in Duitsland plaat selijk regen veroorzaakte. In onze om geving waren de wolkenschermen er van aanwezig. In de komende 24 uur blijft de wind in het Zuidoosten, zodat in het temperatuurverloop geen be langrijke verandering komt. De Nederlandse regering acht be doelde uitlatingen, evenals het geheel voorbijgaan van de anti-Nederlandse ge dragingen van de Indonesische rege ring niet in overeenstemming met de bondgenootschappelijke verhouding van do Verenigde Staten tot Nederland. Minister Lurjs deelde de bezorgdheid die in de vragen van prof, Roinme tot uiting is gekomen. De Nederlandse regering had ver wacht dat de Amerikaanse staats secretaris. die geheel op de hoogte was van het moeilijke verloop van de onder handelingen. gevoerd tussen de Neder landse en Indonesische delegaties, en van de grote tegemoetkoming daarbij door Nederland betoond, van de een zijdige opzegging door Indonesië van de Nederlands-Indonesische Unie en de daarmede verband houdende akkoorden, die met medewerking van de Verenigde Staten tot stand zjjn gekomen, en van al de bijzonderheden over het schrijnen de onrecht dat ""de Nederlandse arres tanten in hèt algemeen en de heer Jungschlaeger in het bijzonder wordt aangedaan, althans getracht zou heb ben een matigende'invloed uit te oefe nen. Zij .is geschokt en teleurgesteld dat DE ambtenaren krijgen begin mei de uitkering ineens van 3 pet. over 1955. Een dag na de regeringsbeslissing over de lonen was dat ai voor elkaar. Ook de veröuobeling van de vakan tietoeslag staat al een paar maanden vast. t Het laatste jaar is de overheid meer dan eens verweten dat zij als werk geefster verzuimt het goede voor beeld te geven. Dat verwijt Kan men haar thans stellig niet maken. door deze publieke uitlatingen de heer Foster Dulles de indruk heeft gewekt als zou de Amerikaanse regering het optreden der Indonesische regering te genover Nederland en het eenzijdig ver breken van plechtig gesloten verdragen, billijken. In plaats van een bijdrage te leveren tot een Nederlands-Indonesische toenadering, heeft de staatssecretaris zodanige toenadering naar gevreesd moet worden, slechts bemoeilijkt. Een en ander heeft de regering aanleiding gegeven zowel bij een on derhoud met de Amerikaanse ambas sadeur hier te 's-Gravenhage als door H.M.'s ambassadeur te Washington uiting te geven aan haar diepe 'te leurstelling over voornoemde uitla tingen. In de bestaande bondgenoot schappelijke verhouding, waarin Ne derland steeds loyale samenwerking aan de Verenigde Staten verleent, ten te mógen "vervrachten voor essen tiële Nederlandse belangen, zowel in als buiten Europa. In het mondeling .overleg had de minister reeds' medegedeeld, dat ook aanvaarding van de amendementen van de heren De Kort (KVP) en Parijs zo lek als een zeef Dat alles gebeurt bliksemsnel. De hoofdrolspelers hebben het publiek geen tijd gegeven voor een boeiend schouwspel, zodat weer eens te meer is gebleken, dat in Parijs iedereen ge kidnapt kan worden. Maar voor Dides komt de grote verrassing pas in de auto. Hij is gearresteerd door een concurrerende Franse inlichtingen dienst. waarmee de burgeroorlog van de geheime politie een hoogtepunt heeft bereikt. gelijk u, maar voor één keer wil ik m'n man wel noemen. Het is een journalist. Hij heet Baranès en werkt voor „Libération". Hij is één van mijn knapste koppen...." Op deze wijze komt het schandaal ten slotte in het publiek en als de „knappe kop" poogt te vluchten, wordt duidelijk, dat men op het goede spoor is. Frankrijk en de wereld staan op stelten als ze ten slotte de treurige waarheid vernemen, dat de grootste geheimen in handen van de commu nisten vielen; dat er in Indo-China duizenden en duizenden zijn gesneu veld, omdat er in Parijs verraad werd gepleegd; dat Bidault tijdens de con ferentie van Genève met zijn rug te gen de muur stond omdat de Viet- minhs op de hoogte waren van zijn IDES schatert als hij in de Rue tier van de „Défense de la sécurité du territoire" bij monde van Wybot hoort, dat hij verdacht wordt van spionage. In zijn tas hebben de medewerkers van Wybot een resumé gevonden van de laatste zitting van de nationale verdedigingsraad en desgevraagd zegt hij: „In feite gaat het u nims aan hoe ik aan het verslag kom. Ik ben op- perspion gelijk u en ik héb het recht mijn verbindingen geheim te houden, instructies; dat de bevelhebbers van de Vietminhs nauwkeurig werden in gelicht op welke punten de Franse troepen te verslaan waren; dat ze eveneens wisten in welke richting Frankrijk wilde aanvallen of terug' trekken. OM het proces, dat thans in Parijs wordt gevoerd, goed te kunnen volgen, moeten we teruggaan tot 1953. De regering-Laniel zat tot over de oren in de zorgen: de nederlaag in Indo-China werd met het uur dui delijker. In de hoop nog te redden wat te redden is, vliegt generaal Navarre, bevelvoerder van de Franse troepen in Indo-China, naar Parijs. Hij ont moet president Auriol, Laniel, de mi nisters van Defensie en Marine, maar schalk Juin en de secretarissen-gene raal Jean Frangois Mons en Ségalat in de op 23 juli gehouden vergadering van de nationale verdedigingsraad. Verder is er niemand aanwezig. De aristocratische generaal mag dus ver trouwelijk spreken. Hij spreidt een grote stafkaart uit en wijst met een lin'aal de posities aan. er en hier en hier en daar zijn posities onhoudbaar. We kunnen sis bidden, dat de Viets ons er niet aanvallen. Anders zün we verlo ren.... Ik wil met de troepen, die ginds liggen, aanvallen in deze rich ting in de hoop de vijand bezig te houden tot we versterkingen hebben gekregen". De zitting duurt bijna drie uur. De generaal heeft lang en ernstig gespro-] ken over de meest geheime zaken. Alle aanwezigen zijn zich bewust van de ernst der situatie. Het zweet pa relt de opperbevelhebber op het voor hoofd. Vincent Auriol is diep onder de indruk. Laniel, groot, log en ner veus, trommelt onophoudelijk en irri terend met zijn vingers op tafel. De sfeer is gespannen, de oorlog is ver loren. GEHEEL volgens de voorschriften mogen slechts twee der aanwezi gen notities maken van het gespro kene: de beide secretarissen-generaal, daar zij immers voor het verslag moeten zorgen. Dit verslag wordt ver vaardigd in drie exemplaren, resp. voor de president van de republiek, de voorzitter van de ministerraad en de minister van Defensie. Maar twee dagen later staat er in „L'Observateur" een lang en beang stigend nauwkeurig relaas van de geheime zitting, ondertekend door Ro ger Stéphane, pseudoniem voor de communistische journalist Worms. Worms, een intieme vriend van de heer Nguyegem Van Chi, chef van de Vietminh-persdienst in Parijs, zoeken we nu tevergeefs op de beklaagden bank. Nguyegem Van Chi is beleefd geïnviteerd in Parijs te willen komen getuigen, maar zal hij er zijn vrien den in het zonnetje gaan zetten? Hij kan ze straks ook nog nodig hebben, want Vietnam moet immers ook nog gewonnen worden. Maar wie zal dan de zware beschuldiging van Ba ranès ontzenuwen? Hij zei woordelijk: „Het is niet mijn schuld, dat Pierre Mèndes-France in de tijd, toen Bidault te Genève onderhandelde, in relatie stond met deze heer Nguyegem Van Chi. Mijne heren, het was deze heer, die de verbinding Farijs-Genève-Viet- minh onderhield. WAAR is Worms nu? Wel, in vrij heid. Hij schrijft nog iedere dag zijn verhaaltje en de verantwoorde lijke communistische leiders, hoewel nu al vaststaat dat zij superspionnen zijn, eten ook nog thuis. Maar de publieke opinie is nog meer verontwaardigd over het feit, dat dus al op 25 juli 1953 bleek, dat er een lek was in de hoogste kringen en dat er desalniettemin niets, hele maal niets werd gedaan om het te stoppen. Indien men toen onmiddellijk had gereageerd, had erger kunnen worden voorkomen en zou het in Indo- China misschien nog anders zijn ge gaan. Maar het administratieve appa raat maakte onmiddellijk ingrijpen vermoedelijk onmogelijk. Nog sterker: het grootste lek was het administra tieve apparaat. Tijger (s)taal Hat absenteisme op de staalfabriek in de staat Orissa (In dia) wordt geweten aan een tijger, die de omgeving onveilig maakt. Het dier zou sinds 1954 reeds 54 mensen heb ben verslonden. Van Leeuwen (VVD), die de aan passingsmogelijkheid willen beper ken, voor de regering onaanvaard baar zal .zijn. Dit was hem duidelijk geworden .uit overlegmet enige van hij hetwetsontwerp introkken ambt genoten. De heren Schouten (AJR.) en prof. Oud 1V.V.D.) maakten in de openbare ver gadering van gistermiddag ernstig be zwaar tegen de gang van zaken. Zjj wa ren van mening, dat uit het verslag van het nader mondeling overleg niet is ko men vast te staan, dat de regering over de eventuele schrapping van de aanpas singsartikelen en de aanvaarding vsua de amendementen van de heren De Kort en Van Leeuwen inderdaad haar „onaan vaardbaar1* zal uitspreken. Dr. Schouten merkte op, dat de mi nister op geen enkele wjjze de redelijk heid van een -eventueel onaanvaardbaar heeft aangetoond en prof. Oud wees er op, dat de minister niet het hele kabi net maar enkele ministers had geraad pleegd. De fracties van de KVP, de Par ty van de Arbeid en van de Chr, Histo rische Unie waren echter bereid voor dit onaanvaardbaar van de minister te zwichten. Zij verklaarden zich akkoord met de voorwaarden, die de minister stelde ten aanzien van het amendement-De Kort, nl. dat, wil het voor de regering aan vaardbaar zijn, dit amendement wordt gewijzigd in die zin ten eerste, dat de vermindering van de bedryfspensioenen, die volgens de statuten eu reglementen van de pensioenfondsen mogen worden aangepast, niet meer bedraagt dan 1% procent van het bodempensioen per pre miejaar, dat voor de inwerkingtreding van de A.O.W. is verstreken en ten tweede, dat de minister,bevoegd is vrij stelling hierop te verlenen ten aanzien van de pensioenvoorzieningen die gelijk waardig zijn aan de overheidspensioenen. Het amendement-Van Lier (Arb.), dat de korting van de pensioenen wil beperken tot 80 procent van het bodem pensioen by de aanpassing biyft dus 20 procent van het bodempensioen, dus 268 voor gehuwden en 161 voor on- gehuwden, buiten beschouwing werd zonder hoofdelijke stemming goedge keurd, ondanks het feit, dat de minister hiertegen bezwaar bleef maken. Minis ter Suurhoff liet het oordeel over dit amendement echter aan de Kamer over. Bij de behandeling van de amende menten van de heren Van Leeuwen CV.VJ5.) en De Kort (K.V.P.) ontspon zich een uitvoerig debat, dat in de avondvergadering werd voortgezet. De heer Van Leeuwen verdedigde zijn amendement, dat geen korting wenst van de reeds ingegane pensioenen. Hij was van mening dat tegenover de ge- pensionneerden een ereschuld diende te worden ingelost, omdat deze groep het meeste te lijden heeft gehad van de waardevermindering van het geld. De heer De Kort (K.V.P.) bleef het door hem ingediende amendement, dat de mogelijkheid van aanpassing zodanig wilde beperken, dat de vermindering niet meer bedraagt dan 1% procent van het bodempensioen voor elk premie jaar, dat voor de inwerkingtreding van de Wet verstreken is, veel gunstiger vinden dan de 1% procent vermindering per premiejaar, die voor de minister acceptabel zou zijn. Bij het treinongeluk in Maghagha, 300 km ten Zuiden van Cairo, zijn zeker acht personen om het leven gekomen. Dit is door de Egyptische spoorwegen bekend gemaakt. Tot de doden behoren mgr. Anba Thomas, bisschop van Ghar- bia en secretaris van de heilige synode van de koptische kerk en een kop- tische priester, die de bisschop verge zelde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1