Schoon Toernooi Duitse dienstplicht slechts een jaar Zoeken V.S. een middenweg Overeenstemming in de groot-metaal Ned. organisatie voor internat. Kustvaarder »Condor« gekapseisd Gein-tocht voor „dertigers VOORSTEL VAN BONDSRAAD: M Doel: winnen van kiezers? Weeroverzicht Protest Onderhandelingen over nieuive C.A.O Bemanning in veiligheid Trou w-marsen Niet in de eerste plaats prinses of jongste bediende, maar mensenkind ZATERDAG 24 MAART 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 334* Atoomproeven gaan door Eerste IKÖR-televisic- kerkdienst uit Overschie Nieuw-Zeelandse handels missie naar Nederland Bijeenkomst premiers van Syrië en Libanon m PRINS INSTALLEERT BESTUUR Bestuur Stichting van den Arbeid bijeen Nederlandse vlieger met straaljager verongelukt Ds. Kater in „Hervormd Amsterdam O O Nederlands matroos in Le Havre omgekomen Na het aannemen van het wetsontwerp Ouderdomspensioen door de Tweede Kamer, werd minister Suurhoff van alle zijden gelukgewenst. De foto werd genomen toen prof. Romme de minister de hand kwam drukken. 'A Advertentie Sen bigrip voor progresslev* damesuhttMi. Uitkering ineens Zaak-J ungschlager T unnelverbinding Engeland-Noord'ïerland D TEDER jaar opnieuw ko- men er méér wandelaars bij onze Trouwmarsen. Zon en weder dienende verwachten we dus voor on ze zesde tocht op 26 mei in de hoofdstad en onze, vierde op 16 jtlni in de residentie wederom een groter aantal blijmoedige voetgangers. De aantallen kilometers zijn in ieder geval reeds gro ter. Voor het eerst zullen dit jaar de „oude" 10,15, 20 en 30 km afstanden worden vervangen door 12, 18, 25 en 32 tam lange parcoursen. Dus twee, drie of vijf ki lometer verder door dat prachtige Amsterdamse bos of langs het Gein in de rich ting van Abcoude zonder dat de inschrijfgelden ook maar iets verhoogd zijn. Zie verder pagina 3 gratis tot 1 April 195G Rotterdam: Witte de Withstrant 30 Telef. 1157ÖO (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 1718 uur: Telefoon 115700 "s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. TeL 114402 Klaehtendienst 18 30—1930 u: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2,26 per maand. 6 75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks I 1 1111 i H II —II .1.1 |M||—.1 - Directeur: II. DE RUIG Weersverwachting tot zondagavond. VRIJ ZACHT Vannacht hier en daar mist. Morgen overdag op de meeste plaatsen droog weer met zonnige perioden. Zwakke tot matige zuidoostelijke wind en weinig ver andering In temperatuur. ZON EN MAAN. 25 maart zon op 8 33, onder 19 04. maan op 1814, onder 5.38. 26 maart zon op 6.31. onder 19.03. maan op 19 32, onder 559 (V.M.). Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT VERLEDEN donderdag beleefde de Tweede Kamer eigenlijk ge heel onverwacht een debat van grote allure. De hele week was er vredig gedis cussieerd over het ontwerp-Ouder- domswet en bijna iedereen had cr zijn ingenomenheid mee betuigd en de mi nister gecomplimenteerd en zo. Maar nu was men aan de amende menten bezig en met het befaamde art. 60 (nu art. 61). Daar waren meningsverschillen over Over de vraag of de wet aan passing van andere pensioenen aan het bodempensioen mogelijk zou moe ten maken. De regering was daar voor en de Tweede Kamer was er in meerder heid eigenlijk tegen. Het is o.i. niet goed duidelijk ge worden waarom de regering zo voor die aanpassing was en zeker niet waarom de regering zo hardnekkig voor die aanpassing was en haar zo van essentiele betekenis achtte. De tegenstanders van de aanpas sing stonden op het standpunt dat het bodempensioen een algemeen pensioen voor iedereen was. ongeacht zijn ver dere inkomsten. Waarom zou men nu aan iedereen het ongestoorde genot van bodempen sioen plus andere inkomsten laten, maar alleen de doodgewone gepen sioneerden niet. Juist zij, die het over het algemeen ioch al niet overmatig breed hebben, worden met die aanpassing geplaagd. Het was dus zouden we zo zeg gen een bij uitstek goed-sociale overweging, die tegen de aanpassing, waardoor verkregen rechten kunnen worden aangetast, pleitte. LIET Westduitse parlement heeft gisteren de eerste stap gezet op de weg naar vermindering van de verplichte diensttijd van achttien tot twaalf maanden. Een daartoe strekkend voorstel is in de Bondsraad (Eerste Kamer) met een overweldigende meerderheid bij handopsteken aangenomen. Enige van Adenauer's volgelingen lieten de regering in de steek en gaven hun steun aan het desbetreffende voorstel tot wijziging van het wetsontwerp over de dienstplicht. Het voorstel gaat nu naar de Bondsdag (Tweede Kamer) die het waar schijnlijk zal overnemen. Dan zal West-Duitsland, tezamen met Luxemburg, de kortste diensttijd van de landen van de Noordatlantische Verdragsorga nisatie hebben. AAR de regering was ten slotte slechts bereid tot een kleine ver zachting in de aanpassingsbepaling, maar loslaten wilde ze haar niet en de minister van Sociale Zaken ver bond er zijn ministeriele leven aan! En toen nu dat „onaanvaardbaar" geklonken had, of eigenlijk reeds daarvoor, verklaarden socialisten, Hoorns-Katholieken en Christelijk His- torischen, dat zij om de wet niet In gevaar te brengen de aanpassing zou den aanvaarden. En toen kreeg men natuurlijk een debat, waarin elk der partijen haar houding in dezen ging motiveren. Tegen degenen, die ondanks het „onaanvaardbaar" de aanpassing wil den verwerpen- (dat waren, liberalen en antirevolutionairen) werd gezegd: „Als u dat ernst is, betekent dit dat gij het ouderdomspensioen opoffert aan de afschaffing van de aanpassing. Gij wilt dus als het erop aankomt de wet niet. De heer Burger zeide het aldus: Als men op een of andere wijze de zaak wil torpederen dan eist men nog betere, maar onbereikbare dingen. Dat was natuurlijk niet aardig, want daarmee werd de politieke oprecht heid van hen die tegen de aanpassing waren in twijfel getrokken. E heren Oud, Romme, Burger O eb Schouten waren bij dit debat betrokken. En toen is in dr. Schou ten, bij de verdediging van het stand punt der niet-aanpassers, de oude par lementariër van formaat nog eens in volle omvang aan de dag getreden. We hadden hem zo in geen tijden meer meegemaakt. Zeer gevat ging hij op interrupties in. Toen de heer Romme de zaak simpel noemde, ant woordde de de neer Schouten: Als de heer Romme dat simpel noemt, komt hij in strijd met zijn hele verleden. De hele Kamer lachte, want niet al tijd is het simpele een overwegende eigenschap in de figuur van Romme. Toen de heer Schouten inging op de discussie Oud-Romme, zeide hij dat hij daar niet op inging, omdat men zich niet voortijdig in een gesprek tussen twee mensen mengen moet. Niet zon der enige zelfspot voegde hij eraan toe dat hij zich daar in zijn parlementaire loopbaan niet altijd aan gehouden hads Maar wat de „aak zelf betreft heeft dr. Schouten met grote beslistheid af gewezen de beschuldiging dat Kamer leden, die niet voor een onaanvaard baarverklaring willen zwichten, daar mee de volle verantwoordelijkheid voor het mislukken van een wet krij gen te dragen. Die verantwoordelijkheid wordt even zeer gedragen door de Kamerleden, die daarvoor zwichten en die door hun geneigdheid daartoe reeds bij voorbaat te tonen de verklaring als het ware u "lakken. En dit verantwoordelijkheid wordt in overwegende mate, in veel grotere mate dan door de Kamer, gedragen door de regering die de onaanvaard baar-verklaring uitspreekt. De heer Burger draaide de zaak pre cies om. Die praatte alleen maar over de verantwoordelijkheid van de Ka mer. Het kwam niet eens in hem op dat de minister die onaanvaardbaar verklaart, het risico van een misluk king oproept. Het kwam niet in hem op om eens te onderzoeken of die on aanvaardbaar-verklaring redelijk en verantwoord was. De heer Burger, en hier was hij eensgeestes met de heer Romme, boog zich gewillig onder de verklaring. Wij hebben dat in de af gelopen jaren wel eens anders gezien! Er is geen sprake van dat degenen, die tegen de aanpassing stemden, eigenlijk de wet niet wilden. Met kan met evenveel recht zeggen, dat de minister, die de onaanvaard baar-verklaring uitspreekt en die daar door de wet in gevaar brengt, eigen lijk de wet met wil! Het is zeer merkwaardig dat noch van K.V.P.-zijde noch van P.v.d.A.- In de Bondsraad voerde de meerder heid der afgevaardigden aan, dat m het atoomtijdperk de dienstplichtigen in slechts achttien maanden toch het gebruik van de ingewikkelde wapens met kunnen leren, zodat zij slechts twaalf maanden behoeven te dienen voor een algemene militaire opleiding. Zeventien van de 38 afgevaardig den waren sterk gekant tegen enige vorm van dienstplicht. In deze kritiek kwam een sterke beweging tot uiting, die thans gaande is om de Westduitse bijdrage aan de NAVO te beperken tot een beroepsleger van slechts 250.000 man. Dit alios is gedeeltelijk geïnspireerd door de algemene verkiezingen van volgend jaar. De politieke partijen lijn niet van plan tich de verantwoorde lijkheid voor de invoering van de on populaire dienstplicht vlak voor de verkiesingen in da schoenen te laten schuiven. De Bondsdag heeft gisteren moties aangenomen waarin de regering ver- De Ver. Staten, hebben Japan doen weten, dat de Amerikaanse proeven met kernwapens in de Stille Oceaan doorgang moeten vinden, totdat er een -doeltreffend internationaal pro- gramftja voor de ontwapening is aan genomen. Dit is door de V. S. aan Japan mee gedeeld in een nota welke gisteravond werd vrijgegeven. DE BILT, zaterdag 10 uur. Tus sen een krachtig hogediukgebied waar van het centrum boven Rusland ligt en een diepe depressie ten Zuiden van Ierland, stroomt al enkele dagen var- me, uit de tropen afkomstige, lucht over de Alpen naar de .Noordzee. Tegen de Zuidelijke berghellingen, waar de lucht gedwongen wondt op te stij gen, valt in de Povlakte al geruime tijd regen. Zo werd in Locarno m drie dagen 190 mm afgetapt Het oceaan- front van de depressie bij Ierland drong de afgelopen nacht Frankrijk bmnen en verplaatste zich daarna m een lang zaam tempo in de richting van ons land. Hierdoor nam de bewolking tijdelijk toe. Van de depressie wordt verwacht dat zij langzaam in de richting van de Ierse Zee zal trekken en m diepte zal afnemen. Aan het genoemde front komt in de omgeving van Barcelona een sto ring tot ontwikkeling. Het is met on mogelijk dat deze storing morgen reeds het weer bij ons zal beïnvloeden. De temperaturen blijven ook morgen boven normaal. De wind neemt iets af, zodat m de komende nacht plaatselijk mist- vonmmg kan optreden. zocht wordt de uitwisseling van leer krachten tussen de landen van Euro pa te vergemakkelijken, mee te wer ken aan het oprichten van een inter nationaal fonds voor cultureel en we tenschappelijk onderzoek, en bij pas sende gelegenheden de Europese vlag te doen waaien. Tevoren waren reeds andere resolu ties aangenomen, waarin men zich voor een Europese atoomorganisatie, een gezamenlijke markt, lagere tarie ven, steun aan onderontwikkelde ge bieden in Zuid- en Zuidoost-Europa en het afschaffen van visa en reisdo cumenten uitspreekt. Het State Departement m Washington onthield zich gisteren nog steeds van commentaar op de verklaring van mi nister Luns dat door het bezoek van minister Dulles aan Djakarta de toena dering tussen Nederland en Indonesië bemoeilijkt is. Verondersteld werd dat de Ver. Staten een diplomatieke midden weg zoeken, die rekening houdt met de ontstemming an Nederland en toch de betrekkingen met Indonesië met m ge vaar brengt Over het bezoek van de Nederlandse ambassadeur, dr. J. H van Roijen, aan het Amerikaanse ministerie van Buiten landse Zaken werd van Nederlandse zijde nog vernomen, dat dr. Van Roijen erop 1 gewezen heeft dat voor een bondgenoot schappelijke verhouding „wederzijdse lo yaliteit" vereist is. De Indonesische ambassade heeft ver- klaaid, dat zij ervan overtuigd is, dat de Nederlandse protesten de verhoudin gen tussen de V S. en Indonesië niet zul len verstoren. Een Indonesische woord voerder. Gams Harsono. zei: „Wat de Nederlanders ook mogen doen, het zijn slechts speldepnkken. die wy kunnen verdragen". Volgens de woordvoerder zal het bezoek van president Soekarno aan Amerika de reeds goede betrekkingen met de V S. nog verbeteren. De Britse regering heeft bekendge maakt, dat zij gedurende 195S1957 een bedrag van ongeveer 125 miljoen gulden beschikbaar 7 stellen om de strijdkrach ten van Jofdanië in stand ie houden en de economische toestand van het Arabi sche koninkrijk te verbeteren. De eerste televisiekerkdienst van het IKOR zal op 22 apnl worden uitge zonden uit de Dorpskerk van Over schie. Hij zal worden geleid door ds. P. v. d. Vloed, hervormd predikant te Vlaardmgen. De dienst staat m het teken van „het dorp dat tot een stads wijk is uitgegroeid." De Nederlandse 25-jarige matroos Jo- han Rynvis is in Le Havre om het le ven gekomen door een val, waarbij hij zyn nek brak. Hu kwam te vallen, toen hij zich aan boord van zijn schip, de „Sloterdyk" wilde begeven Een handelsmissie bestaande uit Ren vooruifetaande importeur* alt Niemv- £eebunT zal in mei aanstaande een vflf- 4mtm hetoek **n Nederland brengen als gast van de Stichting Nederlandse Exportcombinatie (N.E.C.) te Utrecht. Ofschoon de delegatie aanvankelijk het plan had alleen Duitsland, Engeland en Zweden te bezoeken, heeft men thans het bezoek aan Zweden geannuleerd ten einde kennis te kunnen maken met de Nederlandse exportindustrie. De leider van de delegatie de heer J. Frew, heeft aan de N.E.C. medege deeld, dat de Nieuw Zeelanders aange^ naam verrast zijn door de bijzonder grote service welke door de N.E.C. aan buitenlandse zakenlieden geboden wordt en welke hij uniek noemde voor de ge hele wereld. De exportservice welke geboden wordt in Nederland, bestaat uit een auto voor elk lid der delegatie gedurende diens verblijf in Nederland, een tolk, een se cretaris en een bureau, terwijl de bui tenlander in contact wordt gebracht met elke fabrikant die hij wenst te spreken. De premiers van Syrié en Libanon, die te Beiroet Arabische problemen bespraken, hebben besloten tot gemeen schappelijke stappen om de geschillen tussen de Arabische staten te verklei nen, voordat enige beslissende actie ten aanzien van het Palestijnse probleem wordt ondernomen, aldus wordt in wel- ngelichte kringen in de Libanese hoofd stad meegedeeld De premiers werden het er ook over eens, dat gemeenschappelijke stappen moeten worden gedaan om „Jordanië geleidelijk van alle buitenlandse bindin gen te bevrijden". President Syngman Rhee van Zuid Korea heeft meegedeeld, dat hij van mening veranderd is en zich toch op nieuw kandidaat voor het presidentschap zal stellen. De nieuwe presidentsverkie zingen moeten vóór 14 juli van dit jaar worden gehouden. >*A!ï HET Is goed geweest dat minister Luns, naar aanleiding van de vragen van de heer Romme, op een waardige, maar onverbloemde wijze in de Kamer de houding van Ameri ka jegens ons land met betrekking tot Indonesië heeft gelaakt. Wij hebben ons daarover de vorige week een- en andermaal in gelijke zin uitgelaten. Wij hebben nu vernomen dat onze regering over deze zaak meer dan eens bij de Amerikaanse regering heeft geprotesteerd en wij zijn ver heugd dat daar nu aan toegevoegd is deze manifestatie in de Tweede Ka mer. (Van een onzer verslaggevers) In de Vakraad voor de Metaal industrie is behoudens goedkeuring door de ledenvergaderingen van par tijen in principe volledige overeen stemming bereikt over een herziening van de C.A.O. in de metaalindustrie. De mate waarin de lonen resp. de overige arbeidsvoorwaarden zullen worden herzien is afhankelijk van een bepaalde nadere interpretatie van het regeringscommuniqué van jl. •TT', - Print Btm heeft gistermiddag op de in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam gehouden oprichtingsvegradering van de stichting „Nederlandse organisatie voor inter nationale bijstand" het bestuur van deze organisatie geïnstalleerd en aan prof. dr, E. de Vries de voorzittersha mer overgedragen. Prins Bemhard zal zelf als algemeen voorzitter van het stichtingsbestuur optreden. Nadat de heer H. Oosterhuis, voor zitter van de werkcommissie tot voor bereiding van de organisatie, een inlei dend woord had gesproken, sprak prins Bemhard de Installatierede uit. De Prins zei, dat elke organisatie, die zich bezig wil houden met het vraagstuk van de hulpverlening aan onderontwikkelde gebieden, zal moe ten uitgaan van enkele zeer bepaalde grondstellingen. Allereerst dient men te beseffen, dat het hier niet om een soort liefdadig heid op grote schaal gaat. De westerse wereld is met het feit, dat zij hulp kan verlenen precies zo gebaat als de ge- De kapitein en livee leden tan de bemanning op de gekapseisde „Condor". bitv lelie hulp krijgen. Voorts mag it sprake zijn van een oplegi van hulp hoe goed ook bedoeld. ?gen Het bestuur van de Stichting van de Arbeid is gisteren een goed deel van de dag bijeen geweest. Men is er nog niet m geslaagd een advies aan de re gering vast te stellen over de proce dure, welke dient te woiden gevolgd bij de vrijere loonpolitiek, waartoe de regering heeft besloten. zijde deze kant van de zaak belicht werd. De begeerte om zichzelf te ontlasten speelde hun hier parten en leidde er toe om anderen ten onrechts te be lasten. Maar al met al was het een schoon toernooi. Zoals wij reeds in een deel onzer edities gemeld hebben, is gistermiddag om vijf minuten voor een in de Nieu we Rotterdamse Waterweg de Neder landse kustvaarder „Condor'' gekap seisd. Het ongeluk gebeurde ongeveer twee kilometer boven Maassluis. Vanaf de wal meent men waargeno men te hebben, dat het schip door de snelle stromingen op die plaats moei lijkheden met het roer kreeg, waardoor het enigszins is gaan gieren. Hierdoor is de deklading gaan werken, met het noodlottige gevolg, dat het schip naar bakboord begon over te hellen. Deze slagzij verdween niet, maar nam ge leidelijk toe, vermoedelijk door de wijze van belading. Door openstaande patrijspoorten in de machinekamer en in de verblijven voor de bemanning in „Een fout, die door ons mensen van het Westen is gemaakt," aldus de Prins, „is het verbinden aan te ver lenen hulp van voorwaarden van mi litaire of andere aard ter bevoorde ling van de gevers, waardoor de voor hulp in aanmerking komende landen of deze hulp weigerden of deze met wantrouwen bleven bekijken, het geen een nuttige samenwerking ten zeerste heeft geschaad. Ons dient bij ons werk te drijven het Goddelijk gebod van de naasten liefde, gepaard aan een gezond en op recht zakelijk inzicht teneinde de be schikbare middelen zo goed mogelijk tot Iieil en zegen van de hele wereld te besteden", aldus prins Bernhard. Na de Prins sprak de voorzitter van het bestuur, prof.dr E. ds Vries, eco nomisch adviseur en hoofd van de landbouwkundige afdeling van de in ternationale bank te Washington. Prof. De Vries besprak o.m. de ge varen, die het werk van de organisa tie kunnen bedreigen en waartegen men zal moeten strijden. „Het komt rmj voor aldus spr. dat verder overleg met de staf van de organen der Ver. Naties noodzakelijk is, alvo rens w\j ons op enige actie kunnen vastleggen. Dat kost tijd, maar dit betekent niet dat de stichting voorlo pig niets tot Nederland, en met name tot de door u vertegenwoordigde or ganisaties. heeft te zeggen. Er zal ook binnen eigen kring een bezinning no dig zijn op de taak die u vrijwillig op u'heêft 'genomen." Gisterochtend omstreeks half elf is, naar men ons van de zijde der Kon Luchtmacht mededeelt, te Nordhorn (Did) de 23-jarige ongehuwde sergeant- vlieger G. J. H. uit Haarlem bij schiet oefeningen met een „Thunderjet"-straal- jager om het leven gekomen. De vlie ger was 's morgens mef het toestel van de vliegbasis Eindhoven opgestegen. Zowel Reuter**als D.P.A. berichten, dat het vliegtuig tijdens schietoefenin gen in duikvlucht de grond raakte en daarna in brand vloog. De vlieger was reeds overleden toen voorbijgangers hem uit de brandende resten van het toestel haalden Het vliegtuig werd ver meld maandagavond, waaromtrent in de Stichting van de Arbeid gisteren nog geen overeenstemming kon worden bereikt. Van de zijde van de Chr. Metaalbe- drijfsbond vernemen wij hierover na der, dat met de werkgevers volledige overeenstemming is bereikt over een verhoging van de lonen in de C.A.O. met 6 procent. Bovendien zal er een kleine looncompensatie worden gegeven voor de procent meerpremie die de werknemers gaan betalen voor de ver betering van de wachtdagen- en zieken gelduitkering Voorts zullen verschei dene andere arbeidsvoorwaarden niet onbelangrijk worden verbeterd. Het be treft hier een verlenging van de vakan tie met drie dagen, de verdubbeling van de vakantietoeslag, een verhoging van de jeugdlonen, een inkrimping van het gemeenteklasse verschil van 8 op 7 cent, een verbetering van de vrouwen- lonen, verhoging van het weduwenpen- sioen, uitbetaling van twee aanvullmgs- uren voor degenen, die in ploegendienst werken. Er is alleen nog een meningsverschil -over - de uitleg van het- regeringscom- muniqué waarbij de vraag in het ge> dmg is in hoeverre een verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden van de loonsverhoging van 6 procent mag worden afgetrokken. Met de werkgevers is voorts over eenstemming bereikt over de uitbe taling van een uitkering ineens van 3 procent over 1955. De werkgevers zullen deze bij hun leden krachtig aanbevelen. De uitkering ineens zal gegeven worden aan alle werknemers die op 1 april 1956 in dienst zijn en wel over de diensttijd in 1955. De uitkering zullen ook krijgen degenen, die in 1955 zijn gepensioneerd. De ondernemingen, die hun werknemers reeds laten delen in de winst zullen indien zij over 1955 meer winst uit keren dan over 1954 dat meerdere van de uitkering van 3 procent in mindering mogen brengen. De Stichting Staatkundig Nieuw-Gui- nea Verbond Nederland, heeft, naar aan leiding van haar telegram aan de re gering, thans van minister Luns be richt ontvangen, dat de Nederlandse re gering alles doet wat in haair vermogen ligt ten behoeve van een onpartijdige rechtsbedeling m het proces tegen Jung- schlaeger. In het Britse Lagerhuis is vrijdag een voorstel ingediend door een conserva tief lid uit Belfast voor een tunnel on der de Ierse Zee, die Noord-Ierland met Engeland zou verbinden. Van re geringszijde is overleg tussen het mi nisterie van Vervoer en Binnenlandse Zaken toegezegd. De regering weigerde echter een commissie te benoemen om het voorstel terstond te bestuderen. Deze ziin evenals voorgaande jaren: Deelnemers tan. 14 jaar 10,50; deelnemers boven 14 jaar fl,Militairen f0,25 redactie. Van begin april kunt n ov in schrijvingen richten aan het secretariaat Tronwmarscn, Dag blad Trouw. Nieuwe Zijds Voor burgwal 225, Amsterdam C.» waar men ook het wandelboekje „Met Trouw op mars" per brief kaart kan aanvragen. Tic II T XTn4n« J. J- VV— J het achterschip begon al spoedig water naar binnen te stromen. Daarna ^er- ergerde de toestand van het schip snel. De bemanning heeft de deklast be staande uit balen katoen of wol nog losgesneden, in de hoop, dat het schip zich misschien weer zou oprichten, maar het door de patrijspoorten bin nenstromende water maakte dit on mogelijk. Onmiddellijk na het ongeluk zijn de „Reporter" en de „Maassluis" uitgevaren. Teneinde de scheepvaart niet te belem meren, besloot men, het gekapseisde vaartuig naar de Noordwal te slepen, en het daar aan de grond te zetten. De „Condor" kon nog op eigen kracht bijdraaien voordat zij aan de grond werd gezet. De „Rapporteur" van Dirkzwager haal de de echtgenote van de kapitein, .mevr Koopmans-Bartels en haar dochtertje Alie van boord, benevens de kok W. A. van Waalwijk uit Rotterdam en de 16-jarige lichtmatroos R. H. Brandes uit Almelo. Bij de „Condor" waren inmiddels ook gearriveerd de sleepboten „Maas" en „Argus" van Smit en Co. en de bergings vaartuigen „Buffel" en „Dolfijn" van an den Taks Bergingsmaatschappjj. Ds. H. J. Kater, de Nederlands Her vormde predikant, die morgenochtend de dienst in de Nieuwe Zijds Kapel in de hoofdstad zal leiden, waar Prinses Beatrix, tezamen met een veertigtal catechisanten openbare belijdenis des ge- loofs zal afleggen, schrijft naar aanlei ding van deze gebeurtenis in „Hervormd Amsterdam" het volgende: „Onder de namen der nieuwe leden staat er dit jaar een, die ook buiten de gemeente wel enige aandacht zal trekken. Toch staat deze naam gewoon tussen de andere namen m. Bij een belijdenis staan wij immers voor God. En bij zo'n gelegenheid worden de on derlinge verschillen ineens onbelangrijk. Dan ben je niet meer in de eerste plaats prinses of jongste bediende, maar een mensenkind dat zich door God geroepen weet om van het leven iets te maken. Het spreekt vanzelf, dat wij ons een beetje bevoorrecht voelen, dat Prinses Beatrix het lidmaatschap van de Her-, vormde Kerk in onze kring komt aan vaarden. Maar dit voorrecht zullen wij ons alleen waardig kunnen maken, door hierover, speciaal op de Palmzondag, zo „gewoon" mogelijk te doen. Wij rekenen op aller bescheidenheid. Een openbare belijdenis is geen kijkspel, maar een geloofsdaad. Daarbij is geen publiek aanwezig, daarbij is alleen de gemeente tegenwoordig, die op z'n ogenblik haar eigen beludenis vernieuwt en die dus direct en persoonlijk bij dit alles be trokken is. Er zyn maatregelen getrof fen, dat de wijding van de dienst geen schade ondervindt door overvolte. Dit betekent, dat praktisch niemand zonder toegangskaarten kan worden toegelaten." Tot zover ds. Kater. In „Hervormd Amsterdam" worden de namen vermeld van de personen die zich bij deze predikant hebben voorbe reid op hun belijdenis. Halverwege deze lijst, tussen Marie Adelaide Hasseiey Kirchner en Renee Elisabeth Röell, tref fen we de namen: HK.H, Prinses Bea trix, Wilhelmma Armgard van Oranle- Nassau, van Lippe-Biesterfeld. Naam Straat Woonplaats wenst hel dagblad Trouw tot 1 april 1956 gratis te ontvangen en zich te abonneren. Betaling zal geschieden per week (52 cent) per kwartaal (f 6.75). Doorhalen wat niet gewenst wordt. U wordt verzocht deze bon toe te zenden aan: Administratie „Trouw", W. de With straat 30, Rotterdam. X

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1