Israël Succesvolle viie, proeven met nieuwe helikopter Grote operaties in A gerije Militaire helikopter neergestort op de elnwe NEDERLANDERS BOD WDEN Uitgerust met stuwstraalmotor, kan twee personen vervoeren Snelheid honderd km per uur PRINSES MARIJKE VERSIERDE TAFEL IN KINDERTEHUIS Nare Draag Weeroverzicht DRIE INZITTENDEN Technische storing oorzaak Weerbericht DONDERDAG 29 MAART 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3346 EDEN OVER MALTA Paasmaaltijd in de Oranjehof9 te Huizen Persconferentie van minister Lacoste Nieuw wetsontwerp inzake opheffing Unie Minister van justitie bezocht Bredase gevangenis Maienkow in het Lagerhuis Verdeeldheid over de Euratom in Frankrijk Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond, MIXDER SCHRAAL. Veranderlijke bewolking met slechts hier en daar een bul. Vr|j krachtige tot matige wind tussen oost en zuid. Iets zachter. Botterdam: Witte de With straat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115701/ •j.Gravenhage: Huygensnlein 1 Postgiro 424857 Redactie: Tel. 111892 Adm. TeL 114402 Klachtendienst 13 30—19 30 u,: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat Telefoon 67882 Abonnementsprns 52 cent per week. f 2,26 per maand. 675 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dageijjksj Directeur: H. DE RUIG O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT nN deze week bepaalt de heilsge schiedenis ens wel in zeer bijzon dere mate bij het land en het volk der Joden. De periode waarin wij leven bepaalt ons daarbij echter niet alleen uit heilshistorisch oogpunt, maar niet min der van algemeen-historisch gezichts punt uit. Want het is duidelijk dat de spanning om Israël toeneemt en dat de dreiging van wapengeweld daar actueel is. Egyptenaren en Israeli's betichten elkaar wederkerig een offensief in de zin te hebben. De een spreekt over het plan tot een lenteoffensief bij de ander. De ander spreekt van het plan tot een zomeroffensief bij de een. Het is duidelijk dat de Egyptenaren zich tot de krijg toerusten. Zij krijgen uit communistische landen moderne wapenen en vliegtuigen in een rftate als Israel ze niet bezit. En zij worden in het gebruik dier wapenen door de communisten geschoold. Het is duidelijk dat, welke missla gen er bij verschillende grensinciden ten ook aan Israëlische zijde mogen zijn gemaakt, Egypte het Westen vol ledig uit de hand loopt. Men moet er zich geen illusie over maken: Het is Egypte te doen om de vernietiging van Israël. Het wil de Israeli's in de Middellandse Zee drij ven en van geheel Palestina weer een zuiver Arabisch land maken. TOT die uitdagende en overmoedige houding is Egypte gekomen door de zwakke houding van het Westen en met name van Amerika en Engeland. Er zijn tekenen dat men dit aan Brit se zijde begint in te zien. En daaruit moet de hoop worden afgeleid dat En geland samen met Frankrijk, dat er la Algiers toe gedwongen is en dat zelfs aanvankelijk niet zonder succes tot een straffere politiek tegenover de Arabische aanmatiging zal komen. Want wij zien in Egypte waar de po litiek van westelijke welwillendheid toe leidt. Zij leidt tot de meest over spannen Egyptische eisen, eisen die in geen verhouding staan tot ietgeen Egypte werkelijk waard is. Waard is op zichzelf en waard is voor het wes ten. Egypte kan Israël alleen overwin nen indien de machtsverhoudingen van tevoren kunstmatig zijn scheefgetrok ken. M.a.w, als we te maken krijgen met een Egypte dat wel over moder ne bewapening, een tankmacht en een luchtmacht beschikt en een Israël, dat daarover in veel mindere mate be schikt. En zelfs dan zullen we het nog moeten zien! Maar als beide staten ge lijkelijk bewapend zouden zijn dan is Israël zonder enige twijfel superieur. Een nadeel voor Egypte is ook dat het Nasser, ondanks het geruchtma kende ontslag van Glubb-pasja, niet gelukt is koning Hoessein van Jordanië te bewegen zich met zijn Arabisch le gioen nog de enig werkelijk moder ne strijdmacht in de Arabische lan den voor het Egyptische karretje te spannen. MAAR de overmoed heeft kolonel Nasser te pakken. Het feit dat hem zoveel zonder slag of stoot ge lukt is, brengt hem in de verleiding din gen te gaan doen, die Egypte wezenlijk niet aankan. Dat is het gevaar dat suc cesvolle dictators altijd bedreigt. En daarom is het in het belang van ie vrede dat de westelijke mogendheden onverbloemde taal tegen Nasser gaan spreken en dat zij hem duidelijk aan het verstand brengen dat de garantie van Israels grenzen, die zij enige jaren geleden op zich genomen hebben, geen1 dode ietter is en dat Israels zaak de zaak van het westen is, waaraan geen gehengel naar Arabische sympathie door het westen iets zal veranderen- En dan zal het ook goed zijn dat dit niet alleen bij woorden blijft, maar dat er ook in-militaire zin uitdrukking aan wordt gegeven. B.v. door de be wapeningsongelijkheid die hoe langer hoe meer dreigt te ontstaan, op te hef fen, door Israël aan wapens te helpen. Wij begrijpen best dat de westelijke landen dan van Israël waarborgen wil len hebben tegen een eigenmachtig ge bruik maken daarvan voor agressieve doeleinden. Het zou ook van belang zijn dat de westelijke landen zelf troepenonderde len gingen concentreren om kolonel Nasser te waarschuwen. r SRAëL, zoals het thans als staat 1 fungeert, is een westers land. Het hoort bij ons en wij horen bij hem. Het zou daarom een dwaasheid zijn om dit land op te offeren aan zijn bu ren, die niet bij ons horen en ons vijan dig gezind zijn. Bovendien, Israël is als staat ontstaan als gevolg van de politiek der weste lijke staten. En in dat ontstaan is het op reguliere wijze volkenrechtelijk ge accepteerd door de rest van de we reld. Het zou derhalve niet slechts een dwaasheid, maar ook een regelrechte schanddaad zijn. indien het westen Is raël nu in de steek zou laten. Morgen, Goede Vrijdag, zal ons blad niet verschijnen. Onze kantoren zijn na 12 uur gesloten. De Britse regering: heeft woensdag in het Lagerhuis medegedeeld dat z(j bezig is met het ontwerpen van wetten, welke ten doel hebben het eiland Malta in de Middellandse Zee, tot nu toe een Britse kolonie, in het Verenigd Koninkrijk op te nemen. Premier Eden, die de mededeling deed, voegde hieraan toe dat in de ont werpen de aanbevelingen zouden wor den uitgewerkt, gedaan door een op Malta gehouden Ronde tafelconferentie, waaraan door vertegenwoordigers van alle Maltezer partijen is deelgenomen. Een der aanbevelingen was, dat Malta drie vertegenwoordigers in het Lager huis zal krijgen. Eden zei dat het gedeelte der wets ontwerpen, dat slsat op de vertegen woordiging van Malta in het Lagerhuis niet ten uitvoer zal worden gelegd ..voordat de bevolking van Malta haar wens hiertoe heeft geuit in algemene verkiezingen. In antwoord op vragen verklaarde Eden dat de regering voornemens is de wetsontwerpen alle stadia in de Britse volksvertegenwoordiging te doen door lopen, voordat algemene verkiezingen op Malta worden gehouden. Deze bijzonderheden zijn gistermid dag meegedeeld door ir. C. F. Verhage, een der directeuren van de_ eind 1955 opgerichte Nederlandse Helikopter In dustrie N.V., op de in het Groothandels- •- itJDr W fEDUKENDE enkele weken isri.De Kleine Totemkring" van de 'af deling Soest van het Nederlandse Pad vindstersgilde druk bezig, geweest me hét maken van paasversieringen om daarmee een feestelijke paastafel in een kindertehuis aan te richtenPrin-t ses Marijke, die in septembervan het vorig jaar toetrad tot „De Kleine To temkring" en in november geïnstal leerd werd tot kabouter, ging gister middag met de IS kabouters tellende groep naar het kindertehuis voor licht debiele kinderen Oranjehof te Huizen. In alle stilte, zoals dat kabouters past, dekten ze voor een 40-tal kinderen, die op school waren, een feestelijke paastafel. Kartonnen bordjes, servetjes, alles was met door de kabouters geknipte haasjes versierd. Bij ieder bord kwam een geverfd paasei in een geknipt paashoudertje te staan; een bakje met paassnoepjes, slingers en zelf ge maakte bloemstukjes. fruit en kleine paasverrassingen sierden de tafel. Voor ieder kind werd een door de kabouters vervaardigde feestmuts klaargelegd. Nadat de kabouters met 17EN groep Nederlanders, die zoveel mogelijk in het geheim heeft gewerkt, J is er na jarenlange arbeid in geslaagd een helikopter te bouwen, die met succes vliegt. De nieuwe helikopter „Kolibrie' genoemd, s een zeer eenvoudig toestel, dat verscheidene Nederlandse vindingen in zich verenigt. Het heeft een zg. zelfinstelïende hefschrcref, die het toestel een voor helikopters ongekende stabiliteit geeft. Het heeft aan elk einde van de tweebladige hefschroef een stuwstraalmotor, die geen bewegende delen heeft; De Nederlandse groep werd aangevoerd door de heer T. van Hou- welingen, oud-directeur-generaal"van de P.T.T., oud-voorzitter van de Stichting Hefschroefvhegtuigen en voorzitter van de daaruit voortgekomen stichting voor de ontwikkeling en bouw van een experimenteel hefschroefvliegtuig. gebouw te Rotterdam gehouden eerste landbouwluchtvaartdag. Ir. Verhage somde op wat de „Koli brie" niet heeft: geen motor in de romp, wel een stuwstraalmotor aan het uiteinde van elk der twee bladen van de hefschroef, geen transmissie, geen vrijloop, geen cilinders, geen zuigers, geen kleppen, geen. carburator. Elke motor heeft maai één bougie en deze wordt alleen maar bij de start ge bruikt. Het toestel heeft een brandstof; pomp, maar ook deze wordt alleen bij de start gebruikt. De motoren lopen op huisbrandpetroleum. maar desgewenst ook op gasolie. kerosine en benzine. Het toestel kan twee personen en la ding vervoeren over korte afstanden. De snelheid is ongeveer honderd kilo. meter per uur. Het brandstofverbruik is. door de stuwstraalmotoren, hoog, maar de brandstof is goedkoop. De tweebladige hefschroef bestaat uit gelijmde, metalen bladen. Deze con structie is in samenwerking met Fokker ontwikkeld en door Fokker uitgevoerd. Men verwacht, dat het toestel een derde kost van de prijs van helikopters, die nu aan de markt «ijn en die een zelfde laadvermogen hebben. De moto ren zij» ook goedkoop. De vliegkosten van de „Kolibrie" zul len per uur, naar. men. aanneemt de helft bedragen van die van een helikop ter met zuigermotor en tweederde van die van een hefschroefvliegtuig met turbinestraalmotor. Doordat er zo weinig onderdelen aan de „Kolibrie" zijn, is het onderhoud ge ring Een motor kan in tien minuten worden verwisseld. Men verwacht, dat het toestel spoedig voer deproduktie geschikt zal wjriSen vir~*rian„injuni vliefiklaar zijn. Het is neU 'eerste hefschroefvliegtuig, dat m ons land het-produktiestadium bereikt. Tegenstanders Verdrag van Bagdad vrijgelaten Woensdag is in. Jordanië bekend ge maakt dat 115 personen, die enige maanden geleden gearresteerd werden na de demonstraties tegen het verdrag van Bagdad, thans op vrije voeten zul len worden gesteld. Op enige gevaarlijke communisten na zullen nu allen, die naar aanleiding van deze onlusten gearresteerd werden, wor den vrijgelaten. haar werk klaar waren, deden ze nog geruime tijd spelletjes met de (niet leerplichtige) kleuters die thuis waren. Franse autoriteiten hebben melding gemaakt van de eerste gecombineerde land-, zee- en luchtoperatie tegen de Algerijnse rebellie, die nu reeds zes tien maanden aan de gang is. De operatie tegen de rebellen, die zich schuil houden in een afgelegen en bebosto landtong bij Collo, duurt nog voort. Aan de operatie wordt deel genomen door de kruiser Georges Leygues, Franse mariniers, soldaten en hetschroefvliegtuigen. Ook elders worden de Franse zui veringsoperaties met steeds groter kracht ter hand genomen Dit is mo gelijk doordat steeds meer verster kingen per luchtbrug uit Frankrijk aankomen. Volgens de berichten zijn In het afgelopen etmaal 93 'rebellen gesneu veld en 32 gewond of gevangen geno men. Aan Franse zijde zijn de ver liezen vier doden, en verscheidene ge wonden. De in Algiers residerende Franse minister Lacoste heeft op een pers conferentie verklaard dat de kwestie van het "oproepen van reservisten om te voldoen aan zijn verzoek om nog 100.000 m&n' troepen- Voor Algerlë nog niet aan de' orde is, daar de Franse regering nog mannen overbracht, "die reeds onder de'wapenen zijn. Als dit afgelopen was zou men van een nieu we fase kunnen spreken, die dan ge makkelijk zou verlopen daar de sta ven reeds bevel gekregen hadden om het oproepen van reservisten voor te bereiden. Nationalistische vlugschriften in Marokko hebben een staking van het vuren in het Rifgebergte aangekon digd, waar nu al meer dan een week geen gevechten tussen Franse troepen en opstandelingen zijn geleverd. De in verscheidene steden verspreide ge schriften zeggen, dat „het bevrijdings leger" in zijn stellingen zai blijven De weigering van president Soekarno om het wetsontwerp betreffende de een zijdige opheffing van de Unie mei Nederland tc tekenen, heeft in politieke kringen in Djakaita beroering gewekt. Leiders van de PNI-Masjumi-NabdatuI Ularr.a-coalitie vertrouwen, dat de laat ste ontwikkeling niet de samenwerking tussen de partijen za! aantasten De voorzitter van de Masjumi, Natsir, ver klaarde, dat er voor de Masjurm- mmisters ir. het nieuwe kabinet geen andere keus was dan mede te werken aan het opstellen van een nieuw wets ontwerp, daar aangezien de presi dent weigerde het oude te tekenen dit niet bekrachtigd kan worden. Zoals bekend was het oude wetsontwerp inge diend door de vorige Masjumi-regering. Hes nieuwe wetsontwerp zal van terug werkende kracht zijn, daar de eenzijdige opzegging van de Unie door de vorige regering is gedaan. Gisteren heeft de minister van justi tie. prof. mr. J. C. van Oven in gezel schap van de secretaris-generaal van zijn ministerie mr. J. C. Tenking en. de di recteur-generaal van het gevangeniswe zen, mr. E. A. M. Lamers, een werk bezoek gebracht aan de gevangenis te Breda, De minister heeft zich zowel van de getroffen beveiligingsmaatregelen als van het behandelingsregime op de hoog te gesteld. totdat de Marokkaanse souvereiniteit volledig en zonder voorbehoud is be vrijd en ook zolang de Franse troepen het leger niet aanvallen. Abdel Halek Torres, die voor de jongste vereniging van de nationalistische partij in de Spaanse zone van Marokko met de Istiqlal leider van de partij was heeft echter in Rabat na een onderhoud met de sultan verklaard, dat niemand pre cies een datum kan vaststellen voor het einde van de vijandelijkheden. „Wjj moeten geduld hebben", Zinspe lend op de onderhandelingen om het Spaanse protectoraat met het onaf hankelijke Marokko te verenigen zei Torres er van overtuigd te zijn, dat geen enkel land zich tegen „deze wil van het Marokkaanse volk" zal ver zetten. 4- Malenkow heeft woensdag een ver gadering van het Lagerhui: bijgewoond. Hij verliet deze echter, mogelijk opzette lijk, voordat aan Eden vragen -werden gesteld over zijn gesprek met Malenkow, een week geleden. Eden zei dat de ontmoeting zuiver formeel was. Een Labourafge - -iardigde vroeg, of Ederi „de gebruikelijke doos chocolade en de - vredesmedaille" had gekregen. Malenkowjjbad tevoren in het Lager huis deelgenomen, aan een maaltijd, als gast van het'- Brits-Russische comité van de Labourpar-tij. „Wij geloven", zei 'hij, „dat de Brits-Russische vriendschap de basis der wereldvrede is." De Sowjetunde was niet van plan een wig te drijven tussen Engeland en enig ander land. Ruslands geloof in een vreedzaam naast elkaar bestaan was niet iets tijdelijks of toevalligs. Het was het grondbeginsel van Ruslands politiek bij de betrekkingen met andere landen. Als Engeland en Rusland deze politiek toepasten, zou er geen nieuwe wereld oorlog komen. Malenkow lachte hartelijk toen de Laibouraf ge vaardigde Silverman zeide: „Wij keuren niet al uw politieke metho den goed, evenmin als wij verwachten dat u al de onze goedkeurt. TJ vernie tigt uw politieke afgoden, wij begraven ze in het Hogerhuis," De Russische minister heeft ook bet woord gevoerd in de commissie voor brandstof en energie van de Labour- fractie. Hij rei dat de Sowjetunie in 1960 op één (Amerika) na de grootste elektriciteitsprcduktie zou hebben. BIJ het korte in vragen en ant woorden vervatte debat in de Tweede Kamer over de houding der Amerikaanse regering bij de tegen woordige controverse Nederland Indonesië heeft het P.v.dA.-kamerlid de heer De Kadt aan minister Luns de volgende vraag gesteld: „Is de Minister niet van mening, dat, hoe belangrijk de verhouding ten aanzien van Indonesië ook is, onze verhouding tot de Verenigde Staten van Noord-Amerika uiteindelijk be paald moet worden door andere, voor ons bestaan vitale overwegingen?" De heer De Kadt heeft met deze vraag in feite geprobeerd de veront waardiging over de Amerikaanse hou ding van haar kracht te beroven. Im mers de enige zin van deze vraag in dit debatje kon niets anders zijn dan deze: We staan ons hier nu wel op te winden over de houding van Ameri ka, maar als het erop aankomt speelt onze verontwaardiging geen rol in onze politiek. Terecht heeft de Minister zich van deze opvatting van de heer De Kadt gedistantieerd. Hierin ontbrak te zeer het gevoel voor recht en gerechtigheid. De Bilt, donderdag 2S maart 10 uur: Boven Zuidscandmavië handhaafde zich de afgelopen 24 uur een aogedmk- gebied, dat de algemene luchtcirculatio in een groot deel van Europa beheerst. Langs de Noordzijde van het hogedruk- gebied trekken storingen van - het zee gebied bij Jan Mayer; via Scandinavië ,j* naar Rusland, waar zij sneeuw brengen. r er komt daar ook nog op vrij uitgebrei de schaal vorst voor. Zelfs in Zuid- F Rusland is de lente nog niet gearriveerd. Een depressie die gisteren boven Span- je lag, trok langzaam naar de Golf van Biskaye. Tussen deze depressie en het eerder genoemde hogedrukgebied hand- haafde "zich over onze omgeving een K vrij krachtige Oostelijke luchtstroming. Een zwakke storing die met de depressie -vn boven Biskaye samenhangt trok van morgen over Frankrijk naar het - Noorden] vergezeld van veel /bewolking v en een smalle regenzone. Wolkenvelden - ervan dreven met Zuidelijke bovenwin- dén ons land binnen. Ook morgen zullen storing s in vlo e de n uit het Zuiden, tot be; wolking aanleiding geven, waaruit ,hier en daar een bui kan vallen. De wind t zal echter afnemen en omdat bovendien. de vochtigheidsgraad van de' htehte,gtp- "'rio ter zal worden, wordt het - weer min- der schraal. DAKOTA NEERGESTORT Bij Largs in Ayrshire (Schotland) is gisteravond een dakota neergestort. Het tweemotorïge vliegtuig was eigen dom van een particuliere luchtvaart maatschappij. De driekoppige beman ning is om het leven gekomen. Volgens de politie te Largs stortte de Dakota op circa anderhalve km van het „Camp Hill Reservoir" neer op een open veld. Starways^ een particuliere luchtvaart maatschappij. die een vloot van Dakota's bezit, onderhoudt diensten op het ge bied van het vliegveld van Liverpool uit. Prof. mr. P. S. Gerbrandy, minister van Staat, zal spreken op een grote de monstratieve bijeenkomst in verband met de zaak Jungschlaeger. Deze bij eenkomst zal 1 mei worden gehouden in het Concertgebouw te Amsterdam. Dit deelde mr. dr. A. Zeegers gister mede op de vergadering van het plaat selijk actiecomité Jungschlaeger. Libië aan de zijde van het Westen Volgens' diplomatieke kringen te Wash ington heeft Libië een Russisch aan bod van economische hulp geweigerd. De premier van dit koninkrijk in de woestijn zou in een geheime zitting van. de Volksvertegenwoordiging gezegd hebben dat Libië aan de zijde van het Westen staat en geen Sowjetrussische economische hulp wenst, Groot-Britannië en de V.S. hebben militaire bases in het land en van het eerste land ontvangt Libië reeds econo mische hulp. Volgens Amerikaanse zegs lieden zou als gevolg _yan de bovenver melde weigeririg, Libië thans ook Ame rikaanse ecoriomische hulp krijgen. De Franse ministerraad heeft woens dag geen overeenstemming bereikt over de vraag of Frankrijk het recht om atoombommen tc vervaardigen moet op geven en toetreden tot de „Euratom", de Europese Gemeenschap vivorAtoom- energie, met als leden Frankrijk, West- Duitsland, Italië en de Benelux. Donderdag zal het kabinet opnieuw spreken over deze kwestie, die Frank rijk evenzeer dreigt te verdelen als twee jaar geleden de vraag of de mili taire souvereiniteit opgeheven moest worden ten gunste van een Europees leger. Premier Mollet heeft in zijn regerings program de belofte opgenomen om Frankrijk aan te sluiten bij de „Eura tom". die de atoomenergie slechts voor vreedzame doelen zai gebruiken. Doch de minister var; Buitenlandse Zaken, Pineau. Mendès-France, de minister van Defensie, Bourges Maunoury, en de Gaullistische minister van Staat, Del- mas, verzetten zich tegen het plan voor de atoomgemeenschap. YjriOENSDAGMIDDAG is een militane helikopter van de vliegbasis Deeïen neergestort langs de Harskamperweg, die het station van Stroe met het dorp Harskamp op de Veiuwe verbindt. Het toestel, een Hiller H 23 van de Kon. Landmacht, werd geheel vernield en de drie inzittenden zijn om het leven gekomen. De slachtoffers zijn de 45-jar-ge gehuwde majoor J. G. van Streenbrugge uit Den Haag, de 49-jarige ongehuwde majoor M. Albeda uit Den Haag en de 49-jarige gehuwde adjudant onderofficier J. Roos uit Amsterdam. De beide omgekomen gehuwde militairen laten geen kinderen na. De helikopter werd bestuurd dooi adjudant onderofficier J. Roos. Het toestel stortte omstreeks halfdrie neer op een akker, ongeveer tien meter van de weg bij een woonwagenkamp. De helikopter werd geheel vernield De staart was gebroken en de pro peller lag enige tientallen meters van de plaats, waar het toestel neerkwam. De motor lag geheel bloot. Vermoedelijk is het ongeluk veroor zaakt door een technische storing, Dc stuurschroef schijnt te zijn afgeslagen doordat de antenne van de boordradio ermee in aanraking is gekomen. De rijkspolitie uit Kootwijkerbroek en de Kon Marechaussee uit Harskamp waren na het ongeval ter plaatse, even als de burgemeester van Barnevejd, mr. C. E. E. Kuntze en de Bameveldse politie. Van een persfotograaf die op de plaats van het ongeval aankwam, werd een fototoestel in beslag genomen. ZON' EN MAAN'. 3D maart zon op 6 22, onder 19.12. maan op 0. onder 7.47. 31 maart ton op 6 20, onder 19,14, maan op 0.15, onder 8.27, f® 8 'SxwH,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1