NA DE NEDERLANDSE PROTESTEN Uitvoerig onderhoud met dr. Van Roy en „Amerika en Engeland kunnen zich niet afzijdig houden" Stalin schoot zelf zijn vrouw dood Droom van duizenden onvervuld gebleven Paasdagen teleurstellend voor natuurliefhebbers ALLEEN IN DE BOSSEN VIEL HET MEE Mollet heeft ernstige kritiek op de Y.S. Ontwapening dient het eerst aan de orde te komen V.S. geeft Israël geen wapens Vier Duitsers in vrijheid gesteld „Verzoenende rol van de V.S." Eisenhower en de rassenscheiding Vliegrampen eisen 45 mensenlevens BRIEF AAN PARTIJLEDEN: Onenigheid over zuiveringen Reeds voorspeld Vijfduizendste schip te Rotterdam W eeroverzicht DINSDAG 3 APRIL 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 334S W eerbericht Duits motorschip liep machineschade op Tankschepen botsten op Nieuwe Waterweg Mr. Van Empel over zaak-Jungschlager Beschuldigd van medeplichtigheid r Jungschlager-acties worden gecoördineerd Delfts student verongelukt in Duitsland Nieuwe Russische proef met atoomwapens Israëlisch verzoek in de Amerikaanse ijskast? V O Oorlogsmisdadigers IS aar Rotterdam gesleept DE Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles heeft de Nederlandse regering de verzekering gegeven dat zijn uitlatingen tijdens zijn bezoek aan Djakarta geenszins bedoeld waren om de traditionele vriendschap tussen Nederland en de Verenigde Staten te verzwakken, aldus een bericht van U.P. uit Washington. Dulles heeft gisteren de Nederlandse ambassadeur in Washington, dr. H. J. van Royen, ontvangen om deze kwestie te bespreken. Het bezoek duurde 55 minuten. Na afloop verklaarde dr. Van Royen, dat hij de teleurstelling en de verbazing van de Nederlandse regering over de opmerkingen van Dulles in Indonesië ter sprake had gebracht. Hij wenste geen mededelingen te doen over de reacties van Dulles daarop, voor hij verslag had uitgebracht aan de regering in Den Haag. Nauivere betrekkingen Journalist uit de Sowjet-Unie gewezen TWEE KINDEREN Op 1 April De kuststreek Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 <4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel 111892 - Adm, Tel 114402 Klachtendienst 18 30—1930 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Verwachting, geldig tot woensdagavond. KOUD WEER Wisselend bewolkt met enkele verspreide balen. Matige tot krachtige wind ruimend naar noordwest tot noord. Kond. ZON EN MAAN 4 april: zon op 6.10, onder 19 21: maan op 3.07. onder 12.11. Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Dulles betuigt zijn goede bedoelingen President Eisenhower heeft besloten het verzoek van Israël om Amerikaanse wa pens tot een waarde van 64 miljoen dollar af te wijzen, meldt United Press. De regering heeft niet de mogelijkheid uitgesloten dat later anders gereageerd zal worden op hei Israëlische verzoek om straaljagers en ander oorlogsmaterieel. Voorlopig'echter zal dit soort uitrusting geleverd worden door Engeland. Frankrijk, en misschien ook andere geallieerde mo gendheden. Uit die strafgevangenis te Breda zijn zaterdag vier Duitse oorlogs misdadigers vrijgelaten. Zij hebben tweederde van hun straftijd uitge zeten en zijn derhalve, zoals regel is, voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Het zijn: Jurgen Hinrichsen, Emil Ruehl, Bemhard Siebens en Fritz Viebahn. De vier vrijgelatenen zijn zater dagmiddag naar de NederJands- Duitse grens gebracht en bij Vaals aan de Duitse autoriteiten overge dragen. Na deze vrijlating bevinden zich in de gevangenis te Breda nog 35 Duitse oorlogsmisdadigers. Het Duitse motorschip „Bernard Ho- waldt" van de gelijknamige rederij uit Hamburg, metende 5893 ton, Is om half negen gisteravond, geassisteerd door de sleepboot „Maas", de Nieuwe Rotter damse Waterweg binnengelopen. Het schip had op de Noordzee ma chineschade gekregen. De sleepboot „Maas" heeft het schip voor de Neder landse kust in volle zee op sleeptouw genomen. Toen de sleep de pieren van Hoek van Holland naderde, is de sleep boot „Atlas" uit Vlaardingen vertrok ken om de „Maas" bij het manoeuvre ren'met het Duitse schip op de Water weg te helpen. Haven van bestemming was Rotter dam. Het 3.210 bruto registerton metende tankschip „San Velino" van de Eagle Oil Shipping Co Ltd. te Londen is zon dagmorgen op de Nieuwe Waterweg in botsing gekomen met het 15.586 bruto registerton metende Liberiaanse tank schip „Buikstar", toebehorende aan de „Univers Tankships". De „San Velino" liep aan stuurboordzijde een scheur bo ven de waterlijn van 10 meter lengte op. De „Buikstar" kwam geladen van zee en maakte aanstalten de Eerste Pe troleumhaven binnen te lopen, toen uit tegenovergestelde richting de „San Ve lino", die ledig was en op stroom had gelegen, kwam aanvaren, eveneens met de Eerste Petroleumhaven als bestem ming. Laatstgenoemd schip koerste naar de Zuidelijke oever en kwam in aan varing met de „Buikstar", die slechts een geringe snelheid had. Beide sche pen hebben daarna hun ligplaatsen in de Eerste Petroluemhaven ingenomen. nister Dalles ertoe zou bijdragen de Nederlandse ontstemming over de uit latingen van Dulles in Djakarta uit de weg te ruimen. „De ambassadeur en de minister hebben in het verleden uitste kende persoonlijke betrekkingen met el kaar onderhouden. Dit gevoegd bij dc traditionele vriendschap tussen beide landen zal ongetwijfeld bijdragen tot een verheldering van de situatie", al dus de zegslieden te Washington. De Nederlandse ambassadeur zeide o.m.: „Ik heb erop gewezen dat Dul les In Djakarta kennelijk alleen maar woorden van bemoediging voor de In donesiërs heeft gehad en dat hij blijk baar niet gewaarschuwd heeft of tot voorzichtigheid heeft gemaand wat be treft de unilaterale opzegging van de NederlandsIndonesische Unie, welke stap wij beschouwen als een schending van verdragen. Ook het feit, dat minister Dnlles In Djakarta niets te zeggen had over de dreigende rechtsverkrachting In de za'ak-Jnngschlaeger, is door dr. Van Royen ter sprake gebracht. Volgens bevoegde zegslieden in Wash ington, zou Dulles er tijdens het on derhoud met dr. Van" Royen de nadruk op hebben gelegd, dat de V.S, een verzoenende rol wensen te spelen in het geschil tussen Nederland en Indonesië. Deze zegslieden verklaarden dat het bezoek van DuHes aan Djakarta erop was gericht nauwere betrekkingen tus sen de V.S. en Indonesië aan te knopen. Dulles zou volgens hen van mening zijn, dat een spoedige bijlegging van het NederlandsIndonesische geschil in het belang zou zijn van de gehele vrije wereld. Bovendien meent men in Washington dat het thans meer dan ooit voor het Westen mogelijk is om vriendschappe lijke betrekkingen met Indonesië aan te knopen. Men wijst er in dat ver band op, dat het de communisten niet is gelukt een portefeuille te bemachti gen in het nieuwe Indonesische kabinet. Ook wordt er in Washington op gewe zen, dat president Soekarno de uitno diging voor een bezoek aan de V.S. heeft aanvaard, hetgeen een belofte voor een betere verstandhouding zou betekenen. De Amerikaanse zegslieden zeiden ten slotte er op te vertrouwen dat de ont moeting tussen dr. Van Royen en mi- Be mogelijkheid bestaat dat president Eisenhower speciale conferenties zal beleggen over rassenscheiding en bur gerrechten in de Ver. Staten, alshet Congres geen maatregelen neemt. De president heeft dit zaterdag verklaard in een brief aan de gouverneur van Florida Collins, in antwoord op een telegram van de gouverneur waarin de ze een conferentie van gouverneurs en procureurs-generaal van zuidelijke sta ten" voorstelde om de huidige vraag stukken op het gehele gebied van de betrekkingen tussen de verschillende rassen te bespreken. In zijn boodschap over de „Toestand van de Unie" in januari jl. deelde de president mede, dat hij de oprichting van een studiecommissie van democra ten cn republikeinen zou aanbevelen, die een onderzoek zou moeten instel len naar klachten over schending van' de burgerrechten. De regering heeft het congres nog niet haar aanbevelin gen op het gebied van de burgerrech ten toegezonden. Functionarissen van het ministerie van Justitie zouden be zig zijn met herziening van onderde len van het regeringsprogram. In de kassen op de „Keukenhof" was de belangstelling voor de bloeiende bolgewassen aanzienlijk. Vliegrampen hebben tydens het afgelo pen weekeinde ten minste 45 personen het leven gekost. 'n Vliegtuig van de Amerikaanse Trans- world Airlines is zondagavond enkele se conden na de start van het vliegveld van Pittsburgh tegen een berghelling gebotst en in brand gevlogen. Twee en twintig van de 36 inzittenden zijn om het leven ekomen. Bij Seattle is een stratosfeerkruiser van de „North West Airlines" vlak na het op stijgen in een rivier gestort. Van,.de 37 inzittenden konden er 32 worden gered. Zaterdag is een vliegtuig van de That- landse luchtmacht, kort na het opstijgen van een vliegveld 400 km ten noordoosten van Bangkok, neergestort. De achttien in zittenden vonden de dood. De correspondent van „Associated Press" in Moskou, K. O'Mallev, is uit de Sowjet-Unie gewezen „wegens het onwettige behandelen van valuta bepalingen", zo heeft de woordvoer der vSn het Sowjetrussisehe ministe rie van Buitenlandse Zaken mee gedeeld. De Sow jet-regering, aldus de woordvoerder, wenst niet verder hierop in te gaan en verzoekt de vertegenwoordiger daarom het land te verlaten. (Van een onaer verslaggevers) „Amerika en Engeland kunnen zich feilelijk niet afzijdig houden, want zij zitten er tot aan hun nek in. In zijn requisitoir tegen Jungschlager be- «cchuldigt Soenarjo hun ambassades in Djakarta regelrecht van medeplich tigheid aan hei droppen van wapens. Hij beweert namelijk dat daarbij ge bruik is gemaakt van de twee vlieg tuigen van de Amerikaanse en Engel se ambassade, die op het vliegveld Kemajoran bij Djakarta gesiatïoneezd staan. Het is dan ook volkomen onbe grijpelijk dat de verdediging tot nu toe geen inzage heeft kunnen krijgen in de logboeken van deze toestellen en vooral omdat deze bewijsmiddelen van vitaal belang zijn." Dit verklaarde mr, A. C. van Em- Pel, die vijf weken lang in Djakarta en daarna nog twee en een halve week in Singapore mevrouw M. Bou- tnan heeft bijgestaan en zaterdag avond op Schiphol terugkeerde. Hij zei dat de eis van de doodstraf.zeer onverwacht was gekomen. Tijdens het requisitoir was de situatie echter buitengewoon opgezweept in Djakar ta, maar bij mijn vertrek was de toestand weer rustig. Mevrouw Bou- man loopt momenteel dan ook geen gevaar, bovendien krijgt zij alle steun van het Nederlandse Hoge Commis sariaat. Over de reacties, die ten behoeve van Jungschlager in Nederland op touw zijn gezet, merkte, mr. Van Em pel op; „Persoonlijk ben ik wel een beetje huiverig voor die van agitatie. Rechter Maengkom bevindt zich in een wel zeer moeiilijk parket. Hij een wel zeer moeilijk parket. Hij nergens steun. Hij moet het volkomen zelf uitzoeken. Nu kan hij steun zoe ken in de Nederlandse acties, maar ook kan hij redeneren: ik wil me niets gelegen laten liggen aan die kerels in Nederland. En tegenover zijn volks genoten zal hii nooit de indruk willen wekken dat hij onder de indruk is ge komen van de acties in Nederland. Aan de andere kant moet ik zeggen dat deze affaire inderdaad meer be kendheid moest krijgen in het buiten land. Die belangstelling hebben we hard nodig." Vanuit Amsterdam zal de heer Van Empel zich bezig blijven houden met het proces-Jungschlager en het pro ces Schmidt. Zover dat in zijn vermo gen ligt zal hij mevrouw Bouman met raad en daad bijstaan. Als rechter Maengkom zijn vonnis tegen Jung schlager eenmaal is uitgesproken, is er nog de mogelijkheid van revisie en cassatie. Zaterdag werd het stoffelijk overschot van de vice-president van de Raad van State, jhr. mr. F. Bcclaerls van en leden van de Blokland op Oud Eik en Duinen te Den Haag ter aarde besteld. Overzicht bij de groeve met rechts de ministers Raad van State. IN Rusland wordt op het ogenblik de onthulling verspreid dat Stalin in 1932 zelf zijn tweede vrouw, Nadia, heeft doodgeschoten. In Moskou zou verder het gerucht lopen dat familie van Stalin heeft verzocht, hem naast Nadia ter aarde te bestellen. Nadia ligt begraven op het Novo Devtcki-kerkhof in Moskou. m°Sriijk, dat het Kremlin op deze wijze een excuus zoekt om het stoffelijk overschot van Stalin te verwijderen uit het Lenin-mausoleum. De onthulling over de dood van Nadia is o.m. vervat in een brief die wordt voorgelezen op communistische partijvergaderingen in Moskou en andere grote steden. De voorlezing van de brief duurt drie uur. Nadia stierf in november 1932. Offici eel werd toen bekendgemaakt, dat zij was overleden „na een langdurige ziek te" Minstens één persoon uit de omge ving van Stalin heeft echter verklaard, dat Nadia de moorden op en zuiverin gen van vrienden door Stalin niet lan ger kon aanzien- Jarenlang liep hei gerucht dat zij zelfmoord had gepleegd na een felle ru zie met Stalin, ten huize van Kiementi Worosjilow. Nadia zou haar man verwijten hebben gemaakt over de hongersnood en onte vredenheid in het land. Stalin raakte buiten zichzelf en schold zijn vrouw uit voor alles wat lelijk was, waarop deze naar huis was gegaan en zelfmoord had gepleegd. Een woordvoerder van het Britse mi nisterie van Buitenlandse Zaken heeft bekendgemaakt, dat het ministerie be richten over deze geruchten uit Moskou ontvangen heeft. Stalin huwde zijn tweede vrouw haar volledige naam was Nadezhda Al- liloejeva tijdens de burgeroorlog, die op de revolutie van 1917 volgde. Zij was toen 19 jaar en hij 40. Uit Stalin's tweede huwelijk werden twee kinderen geboren: een zoon, Was- sili, die nu bijna 40 jaar is, en een doch ter, Svetlana, die 35 is. Uit zijn eerste huwelijk, met Kateri- na Swanidze, was een zoon, Jakob, ge boren. Deze zoon werd in 1941 door de Duitsers bij Smolensk gevangen geno men. Hij was toen 32 jaar. Hij is ver moedelijk in een kamp om het leven gekomen. De communistische partij in Tiflis, de hoofdstad van de republiek Georgië, waar studenten onlangs hebben gede monstreerd tegen de aanvallen op Sta lin. heeft op een bijeenkomst trouw be tuigd aan het centrale comité van de communistische partij der Sowjet-Unie. Dit heeft het officiële partijblad Praw- da meegedeeld. Op de bijeenkomst werd een verbete ring geëist van de „ideo^^.sehe opvoe ding" op de hogere scholen in de stad. De openbare aanklager van Georgië heeft onthuld, dat een groot aantal par tij- en regeringsfunctionarissen, die hij „slachtoffers van willekeur en wetteloos heid" noemde, zijn vrijgelaten. Verschei dene lagere politiemannen v-n ambtena ren van het openbaar ministerie zijn ontslagen en uit de partij gezel- Na overleg tussen vertegenwoordigers tan diverse Jungschlaeger-comité's in Ne. derland is de wens naar voren gekomen de acties die op het ogenblik plaatselijk worden gevoerd, te coördineren. Hfet is namelijk gebleken, dat in verschillende plaatsen acties worden gevoerd die elkaar doorkruisen. Besloten werd, op 4 april om twee uur te Utrecht een bijeenkomst te houden, waar vertegenwoordigers van de verschil, lende comité's zich zullen beraden over de oprichting van een nationaal actie-comité en plannen zullen uitstippelen voor lande lijke acties. Hiervoor zal ook de commissie van zeven worden uitgenodigd. (Van onze speciale verslaggever). Dl droom van vele duizenden: zonnig lenteweer gedurende de paasdagen, is niet in vervulling gegaan. Vooral zij, wier paasvreugde inherent schijnt aan het beleven van toeristische genoegens werden wel diep teleurgesteld. Het weerbericht van zaterdag sprak van een „zonnetje dat af en toe even zou doorbreken", maar van die „doorbraak" is ook niets gekomen. Inzonderheid op Paasmaandag was het kil en somber. Groepjes moedige jongelui hebben zich nog wel aan een fietstocht gewaagd, er waren uiteraard meer vreemdelingen dan gewoonlijk gedurende een weekeinde en de spoorwegen kregen het iets drukker, maar over het algemeen genomen was van een echte paasexodus geen sprake, noch van een toeristische invasie. Een grote verrassing ïs dit eigenlijk niet want deskundigen op het gebied van het vreemdelingenverkeer hadden Het laatste schip dat op 1 april de Rotterdamse haven binnenkwam was tevens het ó.OOÖste van dit jaar. Het was het 2031 b.r.t. metende Franse ss „Circe", dat met een lading erts van Caen kwam en ligplaats koos in de Waalhaven. Het vorig jaar kwam op 6 april als 5.000e binnen het Nederlandse kustvaar tuig „Manta De „Circe" is eigendom van de So- eiété Navale Caennaise S.A. te Caen. Op de weg MünchenSalzburg is de zer dagen, tengevolge van een auto-onge luk, om het leven gekomen de Delftse student Louis Philip Laoh in de leeftijd van 23 jaar. De heer Laoh studeerde elektrotechniek aan de T.H. en was vier dejaars. Hij was lid van de r.k. studen tenvereniging „Sanctus Virgilius". De voorzitter van de Amerikaanse commissie voor atoom-energie heeft maandag bekend gemaakt dat de Sowjetunie enkele dagen geleden op nieuw een proef met kernwapens heeft uitgevoerd. Dit is de zesde maal in de afgelopen acht maanden dat de V.S. een dergelijke Russische proef vermelden. Er werd niet bij gezegd of het hier een waterstofbom betrof. Aan de rijkstuinboinvconsulent te Den Haag willen B. en W. over 1956 een subsi die verlenen van 167.60, zijnde de kosten van het gebruik van een schoollokaal, waar- In een cursus akte tuinbouwkunde I.o. wordt gegeven. DE BILT, dinsdag 10 uur. Tijdens de Paasdagen hebben zich gtote veianderingen in de dmkverdeling boven Eutopa voltrokken. Een deptessie, die zich op Eerste Paas dag tussen beland en Groenland ophield, is snel in diepte toenemend over Scan dinavië naar het Zuidoosten getrokken, waarna ze vanochtend de Finse Golf be reikte. Een gevolg van deze ontwikkeling was, dat het zondag nog ten Westen van Schotland gelegen hogedrukgebied werd aangetast en zich in Zuidwaartse richting verplaatste. Vanochtend vinden we het terug als een rug van hoge luchtdruk, die zich van het Engelse Kanaal naar de Alpen uitstrekt. De wind draaide hierdoor naar West tot Zuidwest, zodat vandaag iets minder koude lucht wordt aangevoerd, waarin flinke opklaringen voorkomen. De ver betering is echter slechts van korte duur, want een boven Groenland gelegen gebied van hoge luchtdruk heeft in het zeegebied tussen Noorwegen en IJsland opnieuw een polaire storing doen ontstaan. Het front, dat deze koude lucht aan de voorkant begrenst, kan de ko mende nacht ons land bereiken. Het weer verkrijgt dus wederom een koud en ditmaal bovendien onbestendig karak ter. reeds minder drukte voorspeld niet in de laatste plaats omdat er in de bollen streek nog maar weinig te zien is. De meeste hotels waren-niet volgeboekt en de dagjesmensen bleven nu ook uit. Am sterdam verwachtte eert grote drukte vooral van individuele reizigers maar men kon het hier gemakkelijk af. Za terdag was er in het hoofdkantoor van de V.V.V. aan het Rokin wel enige hoog spanning maar op Tweede Paasdag bij voorbeeld bleek in de middag een be zetting van het kantoor al niet meer no dig. Het omgekeerde deed zich zaterdag voor in Arnhem waar de V.V.V. hon derden Duitsers zag passeren naar het westen. Vandaar dat men hier weinig moeite had met het plaatsen van gas ten in de hotels. In de omstreken van Arnhem daarentegen waren de hotels goed bezet maar toen zondag vele gasten uit het westen terugkeerden, afgeschrikt als zij waren door het kille weer, had de Arnhemse V.V.V. weer de handen voL De zo pas in werking gestelde telex- verbinding op het V.V.V.-kantoor met bureaus in het westen bewees goede diensten. Aan de grenspost Elten- had de douane zaterdag de handen vol maar tofch ook weer niet zo als andere jaren. Onze Arnhemse correspondent meldde dat het openluchtmuseum minstens ze venhonderd bezoekers minder telde dan vorig jaar en ook het bezoek aan de bezienswaardigheden in stad en omge ving was aanzienlijk kleiner. Enkele buitenlanders (voornamelijk Duitsers) met auto's en.bussen, meldde onze Haarlemse correspondent, hielden, zich op in IJmuiden bij de sluizen en-in Zahdvoort maar ,zij .maakten de. indruk vaiüTeen groep verdwaalden: In de bol lenstreek genoten wat mensen van de waterpartijen en het landschap maar van een kleurenfeest was nog geen spra ke. Heel dit gebied lag als een grauw veld, slechts hier en daar wat opgefleurd door kleine tapijtjes krokussen. Maar dat was dan ook alles. Wie werkelijk van de tulpen wilde genieten ging naar de Keukenhof, het „zaalfeest der bloem bollen". Daar wandelde men tenminste be schut. In een interview dat gepubliceerd is in het Amerikaanse blad „U.S. News and World Report", heeft de Franse premier Guy Mollet gezegd, dat de houding van de „Grote Drie" (en die van de V.S. in het bijzonder) ten opzichte van de Sowjet-Unie niet geheel juist is geweest. Bovendien zei hij dat de Amerikaanse openbare opinie gebrek aan begrip voor Frankrijks moeilijkheden in Noord-Afrika toonde en dat de houding van sommige Amerikaanse autoriteiten in Frankrijk verantwoordelijk is voor veel anti- Amerikaanse kritiek in Frankrijk, dat ieder van de „Grote Drie" (en de V.S. in het bijzonder) te weinig gevoel voor samenwerking toont in de slag die in het Midden-Oosten en Azië op economische gebied met Rusland ge leverd wordt, en dat zij elkaar op dit gebied zelfs beconcurreren en tenslotte dat de gemiddelde Fransman niets over de Verenigde Staten weet omdat de Amerikaanse en Franse pers te kort schieten in hun taak om hun lezers iq te lichten over eikaars land. Mollet verklaarde dat zijn minister van Buitenlandse Zaken onlangs reeds in het openbaar opgewekt had tot een diep gaande verandering in de geallieerde politiek, maar dat deze oproep zowel in Frankrijk als in het buitenland onopge merkt was gebleven. Over deze nieuwe richting in de bui tenlandse politiek zei Mollet: „De grond principes van onze buitenlandse politiek blijven hetzelfde. Het blijft onze vaste wil de vrijheid te verdedigen waar die ook bedreigd wordt, onze bijdrage voor die verdediging te leveren, en wij blijven hopen dat anderen met ons zullen sa menwerken in die verdediging. Maar wij trachten onze partners in de Atlantische wereld er toe te brengen hun houding te veranderen". Als voorbeeld gaf hij dc laatste confe rentie van Geneve, in november, waarbij de vier ministers van Buitenlandse Zaken de verhouding Oost-West in slechts drie problemen zagen; in de eerste plaats de hereniging van Duitsland, dan Europese veiligheid, en pas op de derde plaats de ontwapening. De Franse regering wenst ontwapening op de eerste plaats te zien, zei Mollet en hij voegde hier aan toe dat de Raad van Europa reeds eerder een resolutie van die strekking had aangenomen. „Een ding is zeker", zei hij, „de inte gratie van een al-dan-niei herenigd Duits land in Europa, op economisch, sociaal, en misschien zelfs op politiek gebied, zal gemakkelijker zijn indien deze kwes tie gezien wordt in samenhang mei de ontwapening". Over de hulp aan het Midden-Oosten en Azie zei Mollet het volgende: „Onze Angelsaksische vrienden in het alge meen, en de Amerikanen in het bijzonder kennen ons spreekwoord de manier van geven is beter dan de gift zelve niet en daarom hebben zij het klaargespeeld om zich in die streken, evenals in de rest van de wereld, zichzelf verafschuwd te maken zo vaak zij iets weggeven". Als voorbeeld hiervoor haalde Mollet de Amerikaanse hulp aan Oostenrijk en Ita lië aan. Vlak na de bevrijding zouden velen van de honger omgekomen zijn als er geen Amerikaanse hulp gekomen was. Maar door de wijze waarop die hulp werd begonnen zijn sommige Oosten rijkse en Italiaanse kringen de Amerika nen bijna gaan haten. Men maakt geen vrienden door bij ieder geschenk een preek af te steken en voor te schrijven hoe die gift besteed moet worden", waarschuwde Mollet. In vervolg hierop zei hij dat de Sow jet-Unie thans tracht het Verre Oosten voor zich te winnen, dan daarop het Midden Oosten en ook Afrika volgen zullen, „terwijl wij elkaar beconcureren op het gebied van hulp aan deze ge bieden". Foster Dulles thans vastbesloten is, het verzoek van Israël om Amerikaanse wa pens tot een bedrag van .24.000.000 gul den voor onbepaalde tijd in de ijskast op te bergen en dit verzoek dus noch in te willigen noch te weigeren, maar wel al het mogelijke te doer, om te trachten een oorlog in het Midden-Oos ten te voorkomen. Zo hebben de Ver enigde Staten de Verenigde Naties bijv; voorgesteld secretaris-generaal Dag Hammarskjoeld met een vredesopdracht naar het onrustige gebied te zenden. Welingelichte woordvoerders in Jeru zalem hebben verklaard, dat de Ame rikaanse regering de rsraëiische rege ring heeft meegedeeld, niet bereid te zijn wapens te leveren. De Amerikaan se regering heeft hieraan toegevoegd echter geen stappen te zullen doen; in dien Israël zou pogen wapens van an dere Westelöke landen te Stopen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1