Meer dan materie Overdreven en gedeeltelijk verkeerd Eerste Kamerleden namen krachtig stelling Slap Ontmoeting tussen tweelingen Geen brief van Eden over midden-Oosten 86-jarige Amerikaan op bezoek bij Zweeds w^g dr. Felix Kersten i - - Geheim plan van Nasser? m Dr. Attemabenoemd tot hoogleraar V.U. Gevecht hij Gaza eist 3 levens „Indonesië zal zijn schulden betalen" W eeroverzicht Nederlander emigreerde 63 jaar geleden naar Verenigde Staten Rol van Bernadotte minder groot Stalin in Italië nog in ere V.S. is vreedzame H.-bom baas Sultan van Marokko in Madrid DONDERDAG 5 APRIL 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3350 Weerbericht Ontsnapte gedetineerden in Den Haag gegrepen m Militair complot op Cuba ontdekt Leraar wordt predikant in Berlijn EISENHOWER ONTKENT ONTVANGST Gesprek Moskou-Londen over Indo-China EEN woordvoerder van het N.A.V.O.-opperbevel heeft gisteravond mede gedeeld, dat de door de Neue Rhein Zeitung gepubliceerde verklaring van generaal Gruenlher over de strategie der geallieerden, „overdreven en gedeeltelijk verkeerd" is weergegeven. i MOHAMMED ROEM: Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telel 115700 (4 L) Postbus 1112 - Postgiro No. 424519 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-sfd Tel. 114402 Dordrecht Scheffersplein 3 Postgiro No. 424208 Telefoon 4570 Klachtendienst na 17.30 uur 7314. Gouda: Fluwelenslngei 104. Red. Tel. 2867. Adv. TeL 4735 Abonnementsprijs 52 cent per week. 1 -2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG AANHOUDEND KOUD Aanhoudend koud weer met wisselende bewolking en enkele regen-, hagel- of sneeuwbuien. Matige iot krachtige Noordwestelijke wind. ZON EN MAAN 6 april: zon op 8.06, onder 19.24: maan op 3.56, onder 14.25. O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SlOT VRLEDEN jaar heeft een studie groep onder leiding van drs. J G. Bavinck te Eindhoven een reis door de Verenigde Staten gemaakt en daai in een aantal grote ondernemingen kennis genomen van moderne opvat tingen inzake het personeelsbeleid. Enige tijd geleden is onder de titel „Appel tot Samenspel" het rapport van deze groep verschenen. Het is een zeer lezenswaardig geschrift gewor den. Tijdens de persconferentie, waar de uitgave van het boek werd aangekon digd, kwam ook ter sprake het bezoek, dat het team gebracht heeft aan enkele hoofdkwartieren van de Amerikaanse ^vakbeweging. Drs. Bavinck vertelde, dat aan de leiders van deze vakbeweging o.m, de vraag werd gesteld, welke politiek zij volgen. Het antwoord was: „We ask more and more". (We vragen meer en meer) „En als u meer hebt?" „We ask still more" (we vragen steeds meer). Het team als geheel toonde zich zeer gereserveerd ten aanzien van deze po litiek, die het voor ons land niet kan aanbevelen, ook als men beseft, dat in deze „vakbewegingsdruk" mede een stimulans kan worden gezien voor de opvoering van de produktiviteit in de ondernemingen. LIET zo juist geciteerde vraag- en -11 antwoordspel schoot ons weer te binnen^ toen wij dezer dagen kennis nanien 'van een enquête, die de So ciaal Economische raad heeft inge steld over de vraag, hoeveel onderne rtiingsraden er momenteel in ons land in het bedrijfsleven tot stand zijn gekomen. Zes jaar na de inwerkingtreding van de wet blijkt in 420 ondernemingen een ondernemingsraad te functione ren. Op een totaal van 4288 onder nemingen met meer dan 25 arbeiders, is dat nog geen 10 pet. Op 31 december 1955 was voor 757 ondernemingen het voorlopig regle ment voor een ondernemingsraad goedgekeurd. In 18 pet. van het totale aantal ondernemingen was dus toén de instelling van een ondernemings raad in voorbereiding. In de afzonderlijke bedrijfstakken lopen de vorderingen uiteen. De tex tielindustrie loopt vooraan een re sultaat waarop ook „Unitas", dat juist deze week 60 jaar bestaat, trots kan zijn dan volgen de vleeswaren- industrie, de handelsbanken en de suikerverwerkende industrie. Maar. in andere bedrijfstakken is men vaak met de voorbereidingen nog nauwe lijks gevorderd, Dat betekent intussen, nog niet dat men de moed, moet laten zakken. In 59 van de ruim 70 .bedrijfstakken zijn reeds bedrijfscommissies' 'inge steld, die de instelling van de onder nemingsraden moeten bevorderen en op het goed functioneren daarvan toezicht moeten' houden. Er zit dus wel schot in de zaak. Geleidelijk komen we wel verder. Wij zijn nimmer voorstanders geweest van een geforceerde invoering van 'de wet. Drang is beter dan dwang. Overleg in goede; sfeer moet groeien. VAN oudsher is door de. Chr. Socia le Beweging in ons land de na druk gelegd-op het dragen van mede verantwoordelijkheid door de werkne mer in onderneming en bedrijfstak. De oplossing van het sociale vraag stuk is immers geen zaak van de ma terie alleen. Zij ligt ook in het geeste lijke vlak, omdat de mens nu eenmaal naar lichaam èn ziel is geschapen. De tegenstelling met de Amerikaan se vakbewegingspolitiek springt hier bij onmiddellijk naar voren. In het al tijd maar „vragen om meer" komt een stuk geestelijke armoede naar voren. Een weinig of niet geïnteresseerd zijn voor de grote vraagstukken van gees telijke aard, die in de sociale strijd als geheel aan de orde zijn. Vandaar, dat wij in Nederland een andere weg volgen en Zoeken naar het dragen van medeverantwoordelijkheid van de werknemers niet alleen in so- .ciale, maar ook in economische zin. Wij hunkeren naar die verantwoorde lijkheid, hebben'wij eens een vooraan staand vakverenigingsbestuurder ho ren zeggen;- De wet op de (publiekrechtelijke) be drijfsorganisatie heeft de mogelijkhe den daartoe geopend. En in de ondernemingen zelf zijn de ondernemingsraden die vooralsog be perkte bevoegdheden hebben, een eer ste stap op die weg. Veel scholing en vorming zullen nog nodig zijn en de ervaring zal daar het rtodigè aan toe moeten voegen. Er is op dit gebied reeds veel ge daan, niet name door het CN.V. en de aangesloten organisaties/ maar de re sultaten van de S.E.R.-enquête ■waarom moest op het rapport weer het woord „vertrouwelijk" worden ge drukt? bewijst, dat hier in de toe komst nog een breed arbeidsterrein openligt. Gruenther zou volgens deze woordvoerder namelijk niet hebben gezegd dat in geval van oorlog Duitsland door de Russische strijdkrachten onder de voet zou worden gelopen, maar alleen hebben verklaard, dat de Weste lijke strijdkrachten thans nog niet sterk genoeg zijn om er zeker van te zijn, dat zij het hele Navo-gebied in geval van een Russische aanval zouden kunnen houden. Gruenther had zijn mededelingen niet gedaan in een privé-interview met de verslaggever van de Neue Rhein Zeitung, maar op een routine conferentie met Duitse journalisten en jeugdleiders. GENERAAL GRUENTHER Volgens dé Daily Telegraph heeft de Egyptische premier Nasser de vorige maand tijdens een bijeenkomst met ko ning Saoed van Saoedie-Arabië en presi dent Köewatly van Syrië in Cairo een geheim plan onthuld om de Arabische ■wereld te bevrijden van elke vorm van overheersing door de Imperialistische regeringen. Een voornaam punt van hei plan, al dus het blad, «is de Westelijke landen te verdrijven uit hun. strategische po sities aan de Rode zeé en de Indische Oceaan. Het blad zou in het bezit gekomen zijn van een volledig en authentiek ven» slag van deze opmerkelijke verklaring, die tot dusver nog niet is gepubliceerd." - - •£- '-V- De Haagse politie hééft vanochtend vroeg de twee gedetineerden, die eer- gistermiddag uit het huls van bewaring te Haarlem zijn ontsnapt, gegrepen. De mannen werden gearresteerd bij een in val in een woning in de De Kockstraat te Den'Haag. Een politieman had in het huis gisteravond twee mannen zien binnengaan, die hem verdacht voorkwa men. Er werd verband gelegd met de ontsnapping te Haarlem en een inval beraamd. Bij de inval werden de ont snapten totaal verrast Zij boden geen tegenstand. Minister Staf gaf gistermiddag al de verzekering dat opvattingen, zoals in het interview met generaal Gruenther gepubliceerd, in de operatieplannen die door de NAVO-raad worden opgesteld, niet voorkomen. De minister zèi, ge tracht te hebben, te weten te komen, wat de generaal- precies gezegd en be doeld heeft, maar hij had de juiste tekst nog niet ontvangen. De Nederlandse vertegenwoordiger in Parijs had opdracht gekregen zich met generaal Gruenther in verbinding te stellen en nadere inlichtingen te vra gen en daarbij te wijzen op de indruk die de uitlatingen van de generaal in het Nederlandse parlement hebben ge maakt. Ophouden Het Eerste-Kamerlid, de heer Algra (a.r.) was, zo bleek tijdens de Kamer zitting. eveneens van mening, dat de uitlatingen van generaal Gruenther, zo als ze waren gepubliceerd, onmogelijk juist konden zijn, tenzij de generaal zijn werk radicaal verloochent. In ieder geval bevestigde deze kwestie nog eens de overtuiging van de heer Algra, dat hoge militaire autoriteiten moeten op houden met het afleggen van politieke en strategische verklaringen in het openbaar, waarbij zij .elkaar tegenspre ken en daardoor misverstanden verwek ken. De heer Sassen (KVP) was. van me ning, dat het gewraakte Duitse bericht naar zijn inhoud en naar de wijze waarop- hety-ter: kennis -van- -Ketj publiek is gebracht ontstellend moet worden ge noemd. Hij zei, dat indien het- juist was, men zich moest afvragen of geen pijnlijke heroriëntering van de Navo- defensie- noodzakelijk is. Afschrikivekkend Generaal Gruenther zelf heeft gisteren tijdens een bijeenkomst bij Parijs ter gelegenheid van het zevenjarig bestaan van de Noordatlantische Verdragsorga nisatie o.a. gezegd: De Navo is zo in omvang en militaire kracht gegroeid, dat haar strijdkrachten nu een belang- Ondanks de kou wordt toch overal de lente ingeluid: in de dierenparken wemelt het van nieuw leven. Dit plaatje werd in Rhenen in het Ouwe- hand's dierenpark genomen van een prille ontmoeting tussen twee jonge wasbeertjes en twee blonde meisjes beide tweelingen en beide even lief. De stafchef van het Cubaanse leger, generaal Tabernilla, heeft namens het .staatshoofd, generaal Batista, bekend gemaakt, dat een militair komplot tegen de regering is mislukt en dat alle betrok kenen zijn gearresteerd. Wij vernemen, dat dr. G. J. Woldin- ga, leraar oude talen aan hert. Graan van Prinstererlyceum te Vlaardingen, binnenkort als predikant naar Berlijn zal gaan. Tot hoogleraar aan de Vrije Univer siteit is benoemd dr, S. D. Attema, Gereformeerd predikant, te Huizen (NH) om onderwijs te geven in de Islam, het Syrisch, het Aramees en het Arabisch. De nieuwe hoogleraar, die reeds als lector in deze vakken aan de Vrije Uni versiteit werkzaam is sedert 1949, werd 19 december 1910 te Zwolle geboren. Aan de Vrije Universiteit studeerde hij theologie, en aan de Rijksuniversiteit te Leiden Semitische talen. In 1936 deed hij zijn doctoraal examen theologie en in 1941 zijn doctoraal examen in de Se mitische talen. Dr. Attema promoveer de in 1942 aan de Gemeentelijke Univer siteit te Amsterdam tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op een disser tatie over „De Mohammedaanse opvat tingen omtrent het tijdstip van de jong ste dag en zijn voortekenen". In 1944 werd hij predikant bij de Gereformeer de Kerk van Workum, welke standplaats hij in 1947 met Oosterbeek verwissel de, om 29 mei 1949 intrede te doen bij de kerk van Huizen. Dr. Attema was Qok leraar Chaldeeuws aan het Bar- laeus-gymnasium te Amsterdam. In het gebied van Gaza is 'het woens dag opnieuw tot een incident gekomen, waarbij drie Israëlische militairen ge dood werden en een gewond. Dit heeft een Israëlische militaire woordvoerder meegedeeld. In de sector van Kissufim werd een Israëlische patrouille uit Egyptische stellingen met automatisch en mortier vuur beschoten. De patrouille beant woordde het vuur. Later kwam Israë lische artillerie in actie om de patrouil le te ondersteunen, zei de woordvoer der. De vuurwisseling duurde ongeveer vier uur. De eersie Indonesische vice-premier, Mohammed Roem, heeft verklaard dat hei eenzijdig opzeggen van de Unie niet befekent dat Indonesië zijn verplichtin gen volgens de RTCkpvereenkomsien, zoals de betaling van schulden niet meer zal nakomen. „De regering zal voort gaan .deze schulden tebetalen'', aldus Roem. rijk -afschrikwekkend element tegen agressie vormen. Daardoor kan zij zich nü actiever gaan bewegen om naast de militaire ook de economische en socia le kanten van het Noordatlantische ver drag te verwezenlijken. De Franse premier, Guy Mollet, dankte de Navo-mogendheden omdat zij hebben toegestaan dat Frankrijk Navo- strijdkrachten gebruikt om de opstand in Algerië te onderdrukken. „Ik hoef niet te herhalen dat Frankrijk zo spoedig mogelijk zijn bijdrage aan de gemeen schappelijke verdediging op het vaste land weer op volle sterkte zal bren gen," zei Mollet. Dementi Een woordvoerder van de N.A.V.O. zei dat generaal Gruenther had gezegd reeds dikwijls te hebben 'verklaard dat het geallieerde opperbevel met de hui dige troepensterkte niet de verdediging kan garanderen van het gehele Navo- gebied in Europa tegen een totale agres sie. Teneinde in een positie te komen dat zulk een garantie zou kunnen wor den gegeven, zo zei de generaal, zou den twee dingen nodig zijn: 1: Een Westduitse bijdrage welke pas na drie of vier'jaar volledig doel treffend zou kunnen zijn, en 2. De mogelijkheid atoom- en kernwa pens in de verdedigingsplannen op te nemen. Onder de huidige omstandigheden zou het misschien niet mogelijk zijn een dui delijke strategie te bepalen- waarbij al hot. gebied-rVan dé~N5AVO riót^aan-'.hét- IJzeren gordijn wordt -Verdedigd, zoals uiteraard wenselijk" zóu zijn. „Daarom zou het onder de', huidige omstan digheden misschien nodig zijn in het op stellen van plannen rekening te hou den met een meer op'een „dieptefront" gebaseerde strategie, aldus generaal Gruenther. De woordvoerder voegde hieraan toe dat generaal Gruenther nooit, op welke manier dan ook, de suggestie heeft ge opperd'de verdediging te baseren op Zuid- of West-Frankrijk of een der gelijk gebied In het achterland. Het ministerie van Buitenlandse Za ken deelde gisteravond mede, dat het aan generaal Gruenther toegeschreven interview, gepubliceerd in de „Neue Rheinzeitung",. blijkens inlichtingen, van het hoofdkwartier van de generaal niet bleek te berusten op een persge- sprek. Het relaas van de „Neue' Rhein zeitung" is een eenzijdige en een on juiste interpretatie" van een uiteenzet ting die generaal Gruenther aan groe pen bezoekers van zijn hoofdkwartier pleegt te geven. Uit de tekst van deze uiteenzetting, die is vastgelegd, blijkt duidelijk, dat generaal Gruenther over een verdediging van Europa uit West en Zuid-Frankrijk en over latere be vrijding van de Duitse bondsrepubliek in het geheel niet heeft gesproken. Aldus de verklaring van het Neder landse ministerie van Buitenlandse Za ken. Tijdeiis een coördinatiebijeenkomst: te Utrecht zijn gistermiddag de verschillende actiecomité''s, die zich bezig houden met de zaak-Jung- schlaeger samengebundeld. Het „Nationaal Contact Comité Jungschlaeger c.s." bestaat uit de volgende personen: v.l.n.r. zittend mevrouw J. C. SlaapJans, Amsterdam, E. Guillome, Venendaal, voorzitter, me vrouw E. M. C. OomensDe Haas, Amsterdam, J. W. Mols, Maastricht. Staande: mr. T. C. Dekker, Leiden, A. A. Ch. Bakker, Groningen en majoor b.d. J. E. van Buuren uit Voorburg President Eisenhower heeft gisteren op zijn wekelijkse persconferentie ver klaard geen schrijven van de Britse premier Eden te hebben ontvangen, waarin Eden heeft aangedrongen op een gemeenschappelijke Brits-Ameri kaanse politiek voor het Midden-Oosten, zoals in de pers gemeld was. Eisenhower verklaarde ook niets te weten van „druk", die Groot-Brittannië op de Verenigde Staten zou hebben uit geoefend om een krachtiger houding in het Midden-Oosten, en speciaal tegen over de Egyptische premier Nasser, aan te nemen. „Indien de Engelsen druk hebben uitgeoefend, is het niet op mij geweest", zei de Amerikaanse pre sident. In Londen is geen officiële commen taar geleverd op het feit, dat president Eisenhower ontkend heeft een „brief" van premier Eden over de toestand in het Midden-Oosten te hebben ontvangen. Er was niet officieel bekendgemaakt dat Eden zo'n brief aan de president ge zonden zou hebben, zoals in dé pers was. bericht-.- -Wel' heeft "Eden onlang?: een mondelinge boodschap overgebracht aan de Amerikaanse gevolmachtigde in Londen, Walworth Barber, over een her waardering van de Britse houding ten opzichte van het Midden-Oosten- Het rapport, waarin deze herwaardering is %mm vastgelegd, is naar Washington gezon den aa door het Britse kabinet goedge keurd te zijn. Het wordt door de Ame rikaanse minister van Buitenlandse Za ken, Foster Dulles, bestudeerd in over leg met president Eisenhower. (Ons artikel „Eden trekt aan de bel" in de rubriek „Uit de Wijde Wereld op pag. 'j werd geschreven vóór Eisen hower de ontvangst "van een brief te gensprak. -—Red.). Eisenhower zei verder dat hij nooit zonder ^de goedkeuring van het Congres Amerikaanse troepen in een actie zal sturen, die als een oorlog uitgelegd zou kunnen worden. .Als uitzondering "op deze regel noemde Eisenhower het .ge val, dat "Amerikaanse troepen in - een plaatselijke actie zichzelf zouden moe ten verdedigen. De democratische voorzitter van de P\ E heer H. Algra heeft tijdens da behandeling van de oorlogsbegro ting m de Eerste Kamer aanmerking gemaakt op de 'namen, die sommige marineschepen tegenwoordig krijgen. Namen als „Onverdroten" en „On vermoeid" geven inderdaad blijk van een zekere armoede aan gedachten. Er zou weJ eens een schip kunnen komen* dat de naam „Onbehouwen" krijgt of misschien wel en nu maken we even een grapje „Onvermogen". Wij moeten niet voort op die weg. Krachtige zelfstandige naamwoorden, verdienen de voorkeur. Zij zijn ook meer in overeenstem ming met het roemrijk verleden van onze Marine. m Aan slappe naamgeving bestaat al lerminst behoefte. DE BILT, donderdag 10 uur. In de polaire lucht, die gisteren naar ons land werd gevoerd kwamen tegen de avond flinke opklaringen voor, waardoor de. temperatuur snel daalde. Verschillende stations in Nederland meldden vannacht minimumtemperaturen van 2 graden on der nul. Later in de nacht ham de be wolking weer toe onder de invloed van een depressie, die via Engeland in de richting van België koerste. Vanmorgen veroorzaakte de depressie óp vele plaat sen, vopral in het Westen van het land," regen 'of sneeuw. Morgen komen weer opklaringen voor, maar er zullen ook nog enkele buien vallen. Op de Oceaan handhaaft zich een om vangrijk hogedrukgebied terwijl de lucht-' druk boven Scandinavië laag blijft. Daar door blijft ook de aanvoer van koude polaire lucht gehandhaafd .zodat in het temperatuurverioop maar 'weinig ver andering komt. Bij de Zuidpunt van Groenland is een nieuwe storing versché-? nen, die via IJsland in de richting van West-Europa zal koersen, maar ze zal morgen het weer in ons land nog niet be- invloeden. Amerikaanse senaatscommissie voor? buitenlandse betrekkingen, Walter Geor ge, heeft verklaard, dat Eisenhower,'dé', Amerikaanse lucht- en'vlootstrijökrach-." ten in het Midden-Oosten bevel zou kun-: nen geven tot optreden als hij dit nodig,: zou oordelen bij een onverwachte crisis.;» De president zou echter goedkeuring van het Congres moeten krijgen alvo rens gebruik te kunnen maken van Amerikaanse landstrijdkrachten. MINISTER STAF is in 1950 benoemd tot grootofficier in de orde van Oranje-Nassau voor zijn in de oorlog aan het Nederlandse volk bewezen diensten. Hij zou een plan van' Hitler om het gehele Nederlandse volk in 1941 naar Polen te deportéren ver hinderd hebben. „Is de Koningin thuis?" vroeg in 1949 de toen 79-jarige C. van Duren aan een schildwacht van Paleis Soestdijk. Nee, de koningin was niet thuis, die verbleef op dat ogenblik in Engeland. Het was een hele teleurstelling voor mijnheer Van Duren. Tijdens zijn korte bezoek aan ons land. had deze tot Amerikaan genaturali seerde Nederlander ook kennis willen maken met koningin Juliana. Op 23-jarige leeftijd emigreerde hij naar de Verenigde Staten als tuinman, een beroep dat hij ook in zijn geboor teplaats Groede (West-Zeeuws-Viaande- ren) had uitgeoefend. Dat was in het jaar 1892. Drie jaar daarvoor had hij in het leger gediend onderkoning Willem III. In Amerika zocht en vond hij werd op een farm. die hij na der tig jaar in eigendom kreeg. Maar op een dag spoelde het water de farm weg en stond deze ondernemende Nederlan der als een berooid man op straat. Bij een bank in New Jersey is hij toen nachtwaker geworden. Tot zijn 78ste jaar heeft hij gewerkt, toen vond hij het welletjes en ging met pensioen. Zijn hart trok nog steeds naar Holland, ook al was hij dan al vele jaren Ame rikaans staatsburger. Voor de vijfde maal bezoekt hij nu ons land, zonder zijn (derde) Amerikaanse vrouw die niets voor al dat reizen voelt. Vanmor gen arriveerde (Je 86-jarige met de Nieuw Amsterdam in Rotterdam- In Groede heeft de heer Van Duren een neef en een nicht wonen. Die gaat hij nu weer eens opzoeken en ook Vo- lendam en Marken staan ditmaal op zijn programma. Maar de voornaamste reden van zijn bezoek aan het oude va derland is wel, dat hij nu persoonlijk wil kennismaken met koningin Juliana, om uiting te geven .aan zijn waardering voor haar beleid. Hij hoopt nu meer succes te hebben dan zeven jaar gele den en mocht het hem nu weer niet lukken, och, misschien komt de heer Van Duren dan over enkele jaren nog eens naar Nederland De Zweedse regering zal over enkele weken een witboek uitgeven over de beroemde actie van Bernadotte, welke ten doel had om in de iaatste dagen van het Derde Rijk gevangenen uit de .nazi-kampen te redden. Van goed ingelichte zijde verneemt Associated Press, dat het witboek in zoverre nieuw licht op de zaak zal werpen, dat aan dr. Felix Kersten, de gewezen persoonlijke masseur van Himmler, meer officiële eer voor dit reddingswerk zal worden toegekend dan tot nu toe is gebeurd en dat dit zal gaan ten koste van graaf Folke Bernadotte. „Maar", zo voegde een hoog geplaatste zegsman hieraan toe, „de eer die het witboek Kersten schenkt is niet zo groot als hij zichzelf heeft toebedacht". In het witboek zal beschreven wor den, dat het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken het initiatief voor de reddingsactie had genomen en van dag tot dag de leiding had. De bevrij de kampbewoners, voor het grootste deel joden, werden in bussen naar neutrale landen vervoerd hetgeen door de SS oogluikend werd toegelaten. Graaf Bernadotte wist na bespre kingen met Himmler en diens plaats vervanger Walter- Schellenberg de be vrijding van bijna 20.000 kampbewo ners van 27 verschillende nationali teiten te bewerkstelligen. In het ver slag dat hij van dit werk gegeven heeft in zijn boek, „Het Sloty, heeft Bernadotte het aandeel dat dr. Ker sten en anderen in - de besprekingen hebben gehad volkomen weggelaten. Kersten heeft hiertegen zijn stem verheven en beweert dat hij het in feite is geweest die de openstelling van de kampen heeft verkregen. De ver schijning van het Witboek moet dan ook gezien worden als het resultaat van de publikaties van - Kersten over zijn eigen rol. Dr. Felix Kersten die voor de oor log lange tijd in Nederland heeft ge woond (hij behandelde ook wijlen Z.K.H. prins Hendrik met massage), Het communistische partijcongres te. Ro me verraste deze week de bezoekers met een enorm portret van de „ontluisterde" Josef Stalin te midden van afbeeldingen van Marx, Engels, Lenin en de Italiaanse communistische grootheden. De leider van de Italiaanse communis ten, Palmiro Togliatti, heëft tijdens zijn. redevoering niet eenmaal een directe toe speling gemaakt op de aanvallen, op Stalin of op andere besluiten van het recente, partijcongres te Moskou. Voor de komende verkiezingen voor de Italiaanse gemeentebesturen liet Togliatti het parool horen: de macht verkrijgen met parlementaire middelen. Aan het Italiaan se volk moet duidelijk gemaakt worden, dét de communistische partij de strijd om de macht zal voeren zonder intriges, met niets dan het aanbod van een betere toe.- komst voor de man op de straat. In een Amerikaans laboratorium is men er onlangs in geslaagd de kern fysische versmeltingsreaclie in de hand te houden, meldt La Tribuna de Genève uil „welingelichte bron". Volgens het blad zal het proces binnen tien jaar in de Amerikaanse industrie worden toe gepast. Kernfysische versmelting is de reactie die ook wordt veroorzaakt bij de ont ploffing van een waterstofbom. Volgens het blacT is men er nu in geslaagd deze reactie, waarbij geweldige krachten vrij komen. langzamer te doen verlopen. Op de vorig jaar in Genève gehouden atoomconferentie waren de meest opti mistische geleerden Van mening, dat het nog twintig jaar zou duren voordat men de kernfysische versmelting in de hand zou kunnen houden. „Natuurkundigen weten, dat de ont dekking een einde maakt aan de onge rustheid van de mensheid over de ener gievoorziening. Zij zal uranium en de huidige atoomzuilen naar de achtergrond dringen," zegt het blad. Het .Indonesische kabinet heeft dins dagavond het nieuwe wetsontwerp tot eenzijdige opzegging der Unie goedge keurd. Sultan Mohammed Ben Joessef van Marokko is gisteren in Spanje aange komen voor een bezoek dat een bekro ning is van zjjn strijd voor de onaf hankelijkheid en eenheid van Marokko. De sultan werd begroet door generaal Franco en zijn voltallige kabinet. Vrij wel iedereen in Madrid had een halve vrije dag gekregen en duizenden stonden langs de straten geschaard, wuivend met Spaanse en Marokkaanse vlaggetjes. De Spaanse regering heeft de beëin diging van het protectoraat over Spaans Marokko goedgekeurd en de onafhanke lijkheid en eenheid van geheel Marok ko erkend. Maar Spanje is eveneens be sloten de nauwste vriendschapsbetrek kingen met de nieuwe natie te onderhout- den. Vandaar het schitterende welkom. De Russische plaatsvervangende minis ter van Buitenlandse Zaken, GromykOj zal In de loop van deze maand met de Brits' minister van Buitenlandse Zaken.' Selwyn Lloyd, confereren over de kwestie Indo-China, verneemt United Press In Londen. De Russen hebben slechts schoorvoetend! met dit overleg ingestemd. Zij hadden ge vuld dat de conferentie van Genève zou worden heropend, omdat premier Diem van Zuid-Vietnam heeft bekendgemaakt dat hij geen verkiezingen zal laten hou den over eenheid met het communistischs noorden. r "uenther dementeert perspublicaties -iJ-v» V rit ui - -• j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1