Makan King os en Nog dit jaar begin van Gigantische sluis afsluitdam Haringvliet Deltawerk komt in Minister Suurhoff verwacht: O veral minstens 3% Kolder Spanning bij Gaza sterk gestegen van de Chr. in het leger ■af m >11 Uittocht van 500 bouwarbeiders Kilometer lengte, 17 openingen Slansky wordt niet in ere hersteld Weer overzicht NIEUWEBESCHIETINGEN Israël vraagt om Britse wapens Eerste deelnemers voor Trouwmarsen Minister overweegt maatregelen Sowjet-leger weg uit Midden- Duitsland? ZATERDAG 7 APRIL 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3352 "N Ned. expeditie wil naar de Himalaya LOONONDERHANDELINGEN Minister Suurhoff sprak met Stichting van den Arbeid mmm ifll IN BERGEN OP ZOOM (Van onze Haagse redacteur) N OG dit jaar of in de loop van het volgend jaar hoopt de Rijks waterstaat te kunnen beginnen met het maken van een bouwput in de mond van het Haringvliet. De bouwput, die 1400 meter lang moet worden is nodig om de grote sluis te kunnen bouwen die in de dam in het Haringvliet zal komen. Van de totale lengte van deze dam zal een kilometer in beslag worden genomen door deze gigantische sluis, die niet minder dan 17 openingen krijgt, elk van 60 meter. Door deze openingen zal ijs afgevoerd kunnen worden en zullen ook ijsbrekers kunnen worden doorgelaten. Het maken van de bouwput zal ongeveer twee jaar duren. Voor de bouw van de sluis wordt op vijf jaar gerekend. Wanneer dat werk gereed is zullen dammen gelegd worden, die de beide uiteinden van de sluis met de oevers zullen verbinden. Ook dat werk wordt op vijf jaar geschat. De gehele afsluiting van het Haringvliet, de eerste van de grote afsluitingei) in het-kader van het deltaplan, zal dus ongeveer twaalf "jaar in beslag nemen. (Van onze Haagse redacteur) Minister Suurhoff verwacht, dat een loonsverhoging, van 3 pet, misschienop enkele uitzonderingen na, wel overal tot stand zal komen, aangezien lóonsyernogingen tot 3 pet" in de prijzen mogen worden doorberekend, indien de onvermijdelijkheid daarvan wordt aangetoqftdïv7Deze vfeuw'.achting^spreekjt de minister van Socialé^Za-^ ken uit in'de Memorie van Antwoord op zijn begroting aan dè Eerste Kamer. De minister wijst erop, dat een schoksgewijze stijging van. de bestedingen voorkomen wordt, doordat de loonwijzigingen gebonden zijn aan de vernieuwing van de C.A.O., waardoor een zekere spreiding in de tijd tot stand komt. ENIG RISICO SPELREGELS Moerdijkkanaal F N Jeeps met witte vlaggen - reden waarnemers van de Ver. Naties F gisteren heen en weer in de strook-van Gaza. De spanning is door de bloedige- botsing- - van eergisterenaanzienlijk Aoegënomeju. "Glsiei' dag .Ue: i^tig^®aar.:Js;mórgen^-h^^n%:^en-nièuw' EgfyptiS'cn---lsrafejtisch aHiileriegevecht gewoed^ waarbfj /een Egyp tische soldaat zou zijn gedood. Aan de Israëlisch—Jordaanse grens zouden Israëlische- boeren berichten viel er één dode. zijn - beschoten. Volgens Israëlische ^Bij de Israëlische beschieting van eergisteren zijn 59 burgers en vier militairen gedood en werden 102 'personen gewond, zo is van Egptische zijde meegedeeld. MwmM mmm mm P 7 ifliP mSm. mm iüiii mm ZOALS anderen ^elkenjare t met belangsteÖ|ng uit- zien. naar het eerstè kievits ei; zijn wij ieder jaar bijzon dér geïnteresseerdïn (de eerste aanmeldingen yoór" i. onze Trouwmarsen. Welnu, de eerstè jajhyjp|$ net als het ei alweer ge registreerd, Mét de eerste post kwa- men de inschrijvingen van de heren C. H. Kerling uit> Schoonhoven, W. Piettiit Aalsmeèren dé;: :Koot>en AH^de^t^cAp^pns secretariaat Trouwmarsen^ Dagblad Trouw, Nieuwe Zijds Voorburgwal 225, Am sterdam C. v J Erkentelijk fëfl -■i Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. 'Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 *s-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2.26 per maand 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks V Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot zondagavond. MINDER KOUD Overdrijvende wolkenvelden en overwegend droog. Vannacht Iets minder koud, morgenmiddag hogere temperaturen. Aanvankelijk zwakke, later matige wind uit Zuidelijke richtingen. ZON EN MAAN 8 april: zon op 6.01, onder 19.28: maan op 4.35, onder 16.45. 9 aprfl: zon op 5.59, onder 19.29; maan op 4.55, onder 17.58. Hoofdredacteur: Dr. J. A. K. J. S. BRUINS SLOT WANNEER ook morgen in ons land, naar een oud en goed gebruik van de strijdende en lijdende Kerk, gebeden worden opgezonden voor al len, die vervolgd en verdrukt worden om het Koninkrijk van God, zullen niet velen daarbij denken aan Maka- rios, de door de Engelsen verbannen aartsbisschop van Cyprus. Het is ook onze bedoeling niet. ervoor te pleiten dat juist op dat moment speciaal aan hem gedacht zal worden. Het zou mis schien daarentegen wel heel goed zijn op dat moment te denken aan domi nee King, de negerpredikant van Montgomery, een stad in de Verenig de Staten; hij is nl. nog niet zo lang geleden veroordeeld tot 500 dollar boete en tot het betalen van nog eens 500 dollar, zijnde de kosten van het proces dat hem schuldig stelde voor de boycot van de negers in zijn stad tegen de plaatselijke autobusonderne- ming- Men bemerkt, dat wij nogal verschil maken-tussen die twee, tussen Maka- rios en King. Hoewel de ballingschap een veel moeilijker te verduren lot is dan het bijeenbrengen van 1000 dollar door deze predikant, denken ■wij bij de bisschop minder gemakke lijk aan een verdrukt worden om het Koninkrijk van God dan bij de neger dominee. Waarom? Omdat het ons voorkomt dat de zaak der negers in meer directe^ zin van doen heeft met het Koninkrijk van God dan die van de Cyprioten? Dat ook, maar vooral omdat de manier waarop men strijdt voor een rechtvaardige zaak en de situatie, die men zelf schept om zulk een strijd te ontketenen en tot victorie te voeren, onder de kritiek van het svangelie van het Koninkrijk staan. T NTUSSEN zou het niet; juist zijn 1 te denken, dat niet miljoenen christenen over de zaak van Makarios dan blijkbaar anders denken dan wij. De geestelijke leidsman van de Oos ters-orthodoxe christenen in Amerika, aartsbisschop Michael, heeft telegra fisch aan het secretariaat van de We reldraad van Kerken gevraagd om on verwijld in-actie te komen en iets voor Makarios te doen. De patriarchen van Alcxandrië en Jeruzalem en de aarts bisschop van Athene hebben eveneenJ geprotesteerd. Dat is ook wel te be grijpen. Ergens 'heeft de strijd van Makarics-iet^tematónmet-de'strijd tegen de Turken. En de zaak van het christendom staat uit- de aard der zaak niet buiten deze- strijd. Vorig jaar heeft de kwestie-Cyprus in Tur kije tot een ware beeldenstorm geleid. Er zijn berichten, die dc brand en vernieling van meer dan 60 van de in totaal 80 kerken in Istanboel en om geving meldden, waarbij ook bijbels, misgewaden, ikonen en crucifixen werden verontreinigd, gehavend en verbrand. Juist dat conflict tussen Kruis en Halve Maan op de achter grond maakt de zaak van Cyprus zo ongelofelijk ingewikkeld. AAR dat is het enige niet. Min-, stens even ingewikkeld wordt ns- melijk het conflict gemaakt door de manier, waarop de Oosters-orthodoxe bisschoppen menen, dat het moet wor den uitgevochten.. We hebben kunnen lezen van een wapendepot in het pa leis van Makarios. We begrijpen zo maar de complicaties, die dwingend ontstaan als kerkvorsten hun paleizen tot zo iets lenen. Toch is dit het eigen lijke nog niet, waarom we bij Maka rios aarzelen om te denken aan ver drukt worden om het Koninkrijk van God. Neen, we denken aan heel.öude tradities in de. Oosters-orthodoxe ker ken, waardoor de geestelijke leidslie den meteen politieke leiders zijn ge worden. Dat is zo gegroeid door de eeuwen. De Turken hebben daaraan meegewerkt Zo is iets ontstaan, dat een veel groter en gevaarlijker euvel is dan de zogenaamde vereenzelviging van een' politiek program 'met het evangelie van Christus. Die gelukt na melijk nooit, omdat het evangelie zelf haar niet gedoogt. In de Oosters-orthodoxe traditie is echter gegroeid de vereenzelviging van de om heilige hoogwaardigheid ver eerde kerkelijke zaak met de politieke positie van de geestelijke onderdanen der kerkelijke leiders. De bisschop is op Cyprus ook ethnarch, politiek lei der van het Griekse volksdeel. Zulk een vereenzelviging is in elk geval niet meer geestelijk mee te beleven voor een christeh, die door de geest van de Reformatie is aangeraakt. LJ ET zal niet een eenvoudige zaak zijn in de Wereldraad van Ker ken het protest der Oosters-orthodoxe waardigheidsbekleders 'op te vangen. De aartsbisschop van Canterbury heeft in het Engelse Hogerhuis al iets voorgelezen uiteen briefwisse ling tussen hem en Makarios, waar uit volgens dr. Fisher blijkt, dat in de bisschop van Cyprus de politicus het gewonnen had van de kerkelijke ambtsdrager. Zo zal men hier wel niet uit ko men. Men zou immers kunnen vra gen, hoe déze aartsbisschop ing het Hogerhuis is gekomen! Wij betwijfelen dan ook of eruit le komen is zonder dat men de grond beginselen van de Reformatie vrucht baar maakt voor het christelijk hande len ook in politieke yaken; en in sociale verhoudingen eveneens. Tot deze grondbeginselen, behoort wat dit betreft dan wel in de eerste In Bergen op Zoom Is de laatste maanden een grote uittocht van bouw vakarbeiders waar te nemen. Van de 700 bouwvakarbeiders, die deze stad telt, hebben er 500 elders werk gevon den. De uittocht begon in de vorst periode, toen vele bouwvakarbeiders niet aan de slag konden komen in Ber gen op Zoom. De plaatsvervangend minister voor Buitenlandse Zaken van IIndia, Anil Chanda, verklaarde in het parlement, dat een Nederlandse .expeditie onder leiding van dr. Vermeulen een aan vraag heeft ingediend om in het ge bied van .de Himalaya bij Darjeeling en Sockim botanische onderzoekingen te doen. Deze aanvraag wordt nog"-door de regering van India in beraad ge houden. Deze mededelingen deed Ir. J. Vol kers, hoofdingenieur van de Rijkswater staat in een voordracht over het Del taplan. Ir. Volkers sprak voor het de partement 's-Gravenhage van de maat schappij voor Nijverheid en Handel. Doordat de dam in het Haringvliet voorzien wordt van een sluis, zal zich bij deze afsluiting het probleem van het sluitgat,, het dichten van de laat ste opening in de dam, niet voordoen.' Om dit probleem bij de andereafslui tingen te ondervangen zal gebruik ge maakt worden van betonnen caissons, die het water kunnen doorlaten tot op het moment dat de sluiting definitief wordt. De caissons worden zo geconstrueerd, dat de vloedstroom dan stalen kleppen dichtdrukt, die later door betonnen schotten worden vervangen zodat de nogal kostbare stalen kleppen weer voor andere caissons gebruikt kunnen wor den. Na de sluiting worden de caissons volgespoten met zand en klei en inge bouwd in het dijklichaam. Ir. Volkers' zeide,- dat de Rijks waterstaat contact met en sugges ties van het bedrijfsleven ten aan zien van de methode die bij de Del tawerken moet worden toegepast, zeer op prijs stelt. Op de vraag of onze economie de loonstijging die thans mogelijk ge- maakt is, kan dragen, is geen mathe matisch onaanvechtbaar antwoord te geven. Om die stelling te bewijzen verwijst de bewindsman naar de,' wat •het cijfermateriaal betreft sterk uit eenlopende conclusies waartoe de S.E.R. kwam. Ook na de sterke loonstijging van 1954 hebben zich in onze. economie geen verschijnselen voorgedaan, die er op zouden wijzen dat de loonkosten te sterk gestegen zijn. Ook na okto ber 1954 geeft onze economie een ver bazingwekkende verdere expansie te zien, terwijl sindsdien de loonsom slechts heel weinig gestegen is. Bij een niet te matige raming .van de produktiviteitsverbetering in 1956 lijkt er daaromruimte te zijn voor een loon stijging in de orde van grootte als thans mogelijk gemaakt is, aldus de minis ter. Daarbij dient men er rekening mee te houden dat ook in het buitenland de loonontwikkeling niet heeft stilgestaan en ook nu nog niet stilstaat. Minister Suurhoff voegt hier echter aan toe dat er niettemin énig risico schuilt in de genomen beslissing, nL het risico van een .conjunctuurterugslag, aangezien in 1957 niet onbelangrijke nieuwe lasten op het bedrijfsleven ge legd zullen worden in de vorm van compensatie voor de premie ingevolge de ouderdomswet en voor een huurver hoging. Het aanvaarden van enig risico is de regering echter gemakkelijk ge maakt door de verklaring van de drie werknemersvakcentralen, die bereid zijn ten overstaan van hun leden te ver dedigen, dat met het oog op het grote belang van de Wettelijke ouderdoms- verzekering een offer zal moeten wor den gebracht in de vorm van een niet volledige compensatie van de op te bréngen premie, indien dit op grond van de economische ontwikkeling nood zakelijk mocht blijken. Het niet toekennen van een loonsver- Canada heeft voorgesteld dat het Westen „de- Russische bluf", betreffen de de economische bijstand zal beant woorden met een aanbod om blauw drukken uit te wisselen op economisch gebied, zowel als op het gebied van de ontwapening. Dlaats dat de bisschop verdwijnt en plaats maakt voor de prediker van het Woord Gods. Bisschoppen met een hoog waardigheid en jurisdictie, zoals zij de-" ze hebben in de Oosters-orthodoxe en ook in de r.k.-kerk, zijn voor een rech te ontplooiing en bevrijding van het leven een hindernis, overal althans waar niet sterke reformatorische tradities.een goed klimaat-voor deze bevrijding en ontplooiing hebben gekweekt;^ en zelfs daar kunnen zij het voortbestaan van dit goede klimaat hinderen. Vermoedelijk ligt het ook daaraan, dat morgen in vele kerken in ons land bij het bidden voor de verdrukten iets eerder gedacht kan worden aan ds. King, dan aan bisschop Makarios. R. SCHIPPERS. hoging welke gelijkwaardig is aan de huidige situatie zou het risico van soci ale onrust in zich bergen. Vertrouwen de op de ernst van de verklaring die de werknemersvakcentralen hebben af gelegd, heeft de regering gemeend de verantwoordelijkheid voor de loonstij ging te kunnen aanvaarden. Minister Suurhoff verwacht een dezer dagen het advies van de Stichtingvan den Arbeid inzake de „spelregels" die bij het nieuwe loonbeleid gevolgd zul len moeten worden. In verband met de jongste beslissingen op het gebied van de ionen en andere arbeidsvoorwaarden acht hij het dringend nodig dat deze „spelregels" spoedig worden vastge steld. Op een vraag over de samenhang van het Deltaplan en het Moerdijkkanaal verklaarde ir. Volkers, dat het Delta plan dit kanaal niet geheel overbodig maakt maar dat de Rijkswaterstaat an derzijds niets wil doen om de aanleg van het kanaal meerdan noodzakelijk is te pousseren. De vraag werd gesteld naar aanleiding, van een. opmerking van ir. Volkers,dat. een .dam in de Greve- lingen de voorkeur verdient, boven een dam in het Zijpê, omdat daardoor een extra, belemmering;^an -de scheepvaart, ra de vorm van-^^dyis^zyu "ontstaan: - v '"TrfeV-itL-LgZ-'f AAu Fierlinger, de president van de Tsieo-hische nationale vergadering, heeft gisteren op een persconferentie in Mos kou gezegd, dat Rudolph Slansky en Wladimir Clementis niet in eer hersteld zullen worden. Slansky (een jood en eerste secretaris van de Tsjechische communistische par tij), Clementis, oud-minister van Bui tenlandse Zaken en negen anderen werden in 1952 terechtgesteld wegens titoïsme en spionnage voor het Westen. Officieus werd vorige week uit Praag vernomen, dat drie beklaagden uit het proces Slansky-Clementis, die tot levens lange gevangenisstraf waren veroor deeld, zijn vrijgelaten. Gistermiddag heeft de Stichting van den Arbeid zich opnieuw bezig gehou den met de vraag hoe de regerjngs- beslissing van 19 maart jl. moet wor den uitgelegd met betrekking tot de zes procent loonsverhoging. Hierover was meningsverschil gerezen. Het ging over de vraag of kleine verbe teringen die werknemers en werkge vers in de diverse bedrijfstakken bij de vernieuwing van een C.A.O. ple gen overeen te komen wel of niet moeten worden afgetrokken van de toegestane loonsverhoging van 6 pet. De bespreking die gistermiddag door de Stichting 'van den Arbeid is gehou den, werd bijgewoond door minister Suurhoff die enkele dagen geleden reeds als. zijn mening heeft te kennen gege ven, dat het regeringscommuniqué dui delijk was gesteld (niet meer- dan zes procent) en dat overigens de partijen het overeengekomene ter goedkeuring aan het College van Rijksbemiddelaars moesten voorleggen. In de Stichting van DE BILT, 7 a'pril. Zaterdag' 10 uur: De afgelopen nacht waren de omstan digheden weer bijzonder gunstig voor een- sterke afkoeling van het aardopper vlak. De lucht was zeer droog, de wind zwak en bijna overal kwamen lang durige" opklaringen voor. Op het vlieg veld Deelen werd een minimumtempe ratuur gemeten van 7 graden onder nul. Op andere stations kwam 1 tot 5 graden vorst voor. Alleen hier en daar langs de. kust bleef de temperatuur boven het vriespunt. Intussen is boven een groot deel van Europa de luchtdruk be langrijk gestegen. Het hogedrukgebied, dat gisteren nog op de Oceaan was gelegen verplaatst zich daardoor naar West-Europa. Vanmorgen lag het centrum boven Frankrijk. Een depressie die gistermorgen tussen IJsland en Groenland werd aan getroffen trok in Oostelijke richting en diepte zich nog verder uit. Daardoor den Arbeid zijn gistermiddag, de stand punten over en weer uiteengezet. Aan genomenmag worden dat aan het be leid van het College van Rijksbemidde laars zal worden overgelaten hoe van geval tot geval te handeten. Dit bete kent gezien ook hetgeen er is voorge vallen rondom de afsluiting van het con tract in de metaalindustrie, dat met een zekere soepelheid zal worden opgetre den. Gaan dus bepaalde bedrijfstakken iets boven de zes procent in totaal uit, (doch hierbij valt dan in tienden van procenten te rekenen) dan zal aan de goedkeuring van het contract geen be lemmering in de weg worden gelegd. Britse troepen hijsen met behulp van een zware takel een. oude safe in een vrachtwagen tijdens een huiszoeking in een klooster bij Nicosia. In de brand- verwijderdP* moest worden. kast bevonden zich S3 staven dynamiet en een aantal .documenten. De safe stond achter een gesloten deur, die, om dat er geen sleutel voorhanden was, Pt B Indonesische ambassade t« Washington heeft Nederland er van beschuldigd in november 1955 na geheime terechtzittingen acht Indone siërs ter dood te nebben, gebracht. Zes tien anderen hebben gevangenisstraf gekregen en omtrent zeven anderen zouden alle inlichtingen ontbreken. Dit is natuurlijk kolder. Den Haag heeft dan ook onmiddellijk gereageerd en m het licht gesteld, dat de Indone siërs kort of onmiddellijk na de infil tratie in de omgeving van de Etnabaai in 1954 zijn gesneuveld. En wat de beschuldiging betreft, dat Nederland een visum aan een Indone? siche advocaat zou hebben geweigerd, wordt herinnerd aan de nota van de; Nederlandse Hoge Commissaris in Djakarta aan de Indonesische rege ring. In deze nota heeft de Nederlandse regering destijds volledige vrijheid en veiligheid gewaarborgd van de Indone sische advocaat, die door de Indonesi sche regering voor rechtskundige bij stand van de infiltranten zou worden aangewezen. Op deze nota is van Indonesische zij - de nooit taal of teken ontvangen, Commentaar djkt ons hier verder overbodig. Indonesië gaat zich blijk-, baar minder behaaglijk gevoelen bij;' de reacties in de wereldpers inzake het proces Jungschlaeger. De thans geuite beschuldigingen aan het adres vin Nederland zijn al t« doorzichtig om werkelijk serieus .te worden genomen. Tniidnn Isiflclischc Vt/vn*>n«t TCT-,1 L. T—- De Egyptische woordvoerder, zei dat de Israëlische artillerie Britse en Egyptische ziekenhuizen in; Gaza trof en vooral het marktplein van Gaza teisterde, terwijl het juist een drukke koopdag was. Volgens de woordvoer der was er niet op militaire posities gevuurd, hoewel de Israëliërs wisten, waar die zich bevonden. Israël heeft gisteren -een beroep op Engeland gedaan om met spoed een aantal reeds geruime tijd geleden door Israël gedane wapenbestellingen uitte voeren wegens het „toenemende ge vaar van een Arabische aanval". De Israëlische ambassadeur in Londen, Eljahu Elath, heeft het ver zoek tijdens een onderhoud met de minister van Buitenlandse Zaken, Sel- wyn Lloyd, overgebracht. Dag Hammarskjoeld, de secretaris generaal van de Ver. Naties, heeft gisteren in New York een laatste reeks spoedbesprekingen gevoerd al vorens hij met zijn vredesmissie naar het Midden-Oosten vertrok. Ondanks ■msmm i nam de Zuidwestelijke wind op het Noordelijke gedeelte van de oceaan in kracht toe. Deze Zuidwestelijke lucht stroming voerde zachtere lucht naar de Britse eilanden. Morgen zal deze zach tere lucht heel langzaam ook ons land gaan binnenstromen. Het binnendringen van de zachtere lucht gaat echter ge paard1 met bewolking. De kans op regen is eyenwel gering.. Vrijdag vond in Dèn Haag dc staats begrafenis van de plotseling overleden gezant van Oostenrijk, de heer Karl Wildmann plaats. Een overzicht van de stoet in de Parkstraat, naast de baar herkent men minister Luns en de Canadese ambassadeur Thomas A. Stone, die als slippendragers in de stoet .meeliepen. de bloedige gevechten van eergisteren blijft Hammarskjoeld bij zijn plan om eerst drie dagen In Rome te con fereren en dan pas naar Beiroet en andere Arabische hoofdsteden te ver trekken. Generaal Burns, het hoofd van de bestandscommissie der Ver. Naties in Palestina, zal ook naar Rome reizen. Hij heeft zijn vertrek gisteren echter uitgesteld wegens de nieuwe moeilijk heden in het gebied van Gaza. De generaal zal Hammarskjoeld zondag in de Italiaanse hoofdstad ontmoeten en samen met hem naar het Midden-Oosten reizen. De Britse minister van Buitenlandse Laat het daar on ons 'seereta- riaat gerust aanmeldingen véor de tochten op 26 mei in Amster dam en 16 juni in Den Haag en aanvragen' voor ons wandel- boekje „Met Trouw op mars" regenen.- A,;..,; 'A\f77';r;'V Dat prefereren we verre bo ven peerslag tijdens de voet tochten... v Zaken, Selwyn Lloyd, zou Hammar skjoeld vandaag tijdens een kort op onthoud op het Londense vliegveld spreken. President Eisenhower en zijn minis-: ter van Buitenlandse Zaken, Dulles, hebben gisteren geruime tijd over de crisis in het Midden-Oosten geconfe reerd.' Van onze Haagse redacteur De minister van Oorlog en van Marine, ir. C.Staf heeft gistermid dag tijdens een audiëntie van een deputatie van een aantal kerkge nootschappen en van de Nat. Chris ten Onderofficieren Vereniging toe gezegd maatregelen te overwegen die tot een verdere verbetering van de christelijke levensstijl in het ieger kunnen leiden. De minister toonde zich ook bereid zo mogelijk maatregelen te nemen ter verbetering van de ver lofregeling van recruten. De audiëntie had plaats naar aanlei ding van het memorandum over de chris telijke levensstijl in het leger, dat de NCOOV ui november 1954 het licht heeft doen zien. De bezwaren die in dit stuk werden ontwikkeld hadden hoofdzakelijk betrekking op het reizen op zondag, het S?i5*ar*a systeerni waardoor het rustig bidden en danken voor en na de maal tijden in het gedrang komt en het deel nemen aan internationale oefeningen op zondag. Afgevaardigden van een aantal kerkgenootschappen hebben enige we ken geleden onder leiding van de chr. gevet, hoogleraar prof. J. J. van der Schuit in Rotterdam over deze zaak vergaderd en zich daarbij achter het memorandum gesteld. De deputatie heeft er bij de minis ter met kracht op aangedrongen aan de bezwaren die in het memorandum ontwikkeld werden tegemoet te ko men, te meer daar deze bezwaren ook in het leger zelf leven. Men heeft betoogd dat het goddelijk gebod zondagsheiliging en zondagsrust eist en dat dit gebod ook geldt voor de overheid als dienaresse Gods. De over heid dient hierin een voorbeeld te zijn. De minister toonde veel begrip te heb ben voor de bezwaren die door de depu tatie naarvorea. werden gebracht. Na het verschijnen van het memorandum heeft minister Staf 'reeds een aantal maatregelen genomen om aan dé be zwaren tegemoet te komen en hij zegde thans verdere verbeteringen toe. De au diëntie duurde ruim 1% uur en de depu tatie was zeer erkentelijk voor: de toe zeggingen die d. minister heeft gedaan. De deputatie bestond uit ds. D. Hen stra van Oud Beijerland namens de Chr. Gerei kerken, D. Kodde, burge meester van Zoutelande namens de Ge- ref. Gemeenten in Nederland (syno daal). de heer J. Vermeulen te Alblas- serdam namens de Geref. Gemeenten in Nederland, de heer J. Vogel te Alblas- serdam namens de Oud Geref. Gemeen ten in Nederland, de heer J. van Prooy- en te Ede namens üe Ned. Vereniging, tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging en de adjudant onder officier J. Zegers, hoofdbestuurslid van de NCOOV. De deputatie sprak ook namens de Ge ref. Bond in de Ned. Herv. Kerk. De „Frankfurter Allgemelne" heeft in Oost-Berlijri vernomen, dat nog In de loop van dit jaar begonnen zal won den met de geleidelijke terugtrekking van de Russische troepen uit Midden- Duitsland. In verband daarmee zou: de opbouw van het „nationale volksleger" versneld worden. Volgens waarnemers zou dit allés ten doel hebben de toenadering tussen beide delen van Duitsland te bevorde ren. Na het vertrek van de Sowjet- troepen zou de Oostelijke zone door het Westen immers niet meer als be- zet gebied zonder soevereiniteit tauj»' nen .worden, beschouwd. •AAS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1