Scheuring zal moeilijk voorkomen zijn te Drie doden en acht gewonden bij verkeersongevallen Weer 137 doden in Algerije Vriendschappelijke verhouding met het Oosten en het Westen Na artillerieduel nu strijd op de grond Waarschuwing tegen opgelegde onderwijsvernieuwing Overheid scheppe slechts de voorwaarde voor reële vrijheid Caltex Pernis wordt tweemaal zo groot JV0G SLECHTS 300.000 LEDEN Houding der GGT beslissend „Nederland is te verdedigen' SPANNING IN ISRAËL I Hammarskjoeld in Rome aangekomen ONDERWIJSCONGRES A.R. PARTIJ - O Engelse bases op Ceylon bedreigd W eeroverzicht GROOT 400 MILJOEN GULDEN Koers 99 procent - Looptijd 30 jaar MAANDAG 9 APRIL 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3353 Weerbericht Nieuive Indonesische politiek SJAH VAN PERZIË NAAR MOSKOU Soekarno naar Moskou Koningin naar Gelderland Nieuive 31/2 procent staatslening Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef, 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 'S-Gravenhage: Huygensplem 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Adm TeL 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u.: TeL 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementspriis 52 cent per week. f 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR Droog weer met veranderlijke bewolking met voor al in het Zuiden van het land flinke opklaringen. Overwegend matige wind tussen West en Zuidwest. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 10 april: zon op 5.57, onder 19 31: maan op 5.15, onder 19.14. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT O J TJET gaat de Franse Communistische Partij niet voor de wind. Met iedere post regent het opzeggingen en de afgelopen drie weken schijnen ongeveer "40.0000 leden te hebben bedankt. Dit zou betekenen, dat nog slechts een goede 300.000 Fransen lid zijn van de C.P. Het communistische dagblad „l'Humanité" draait de laatste weken echter nog 45.000 exemplaren minder. Het is een openbaar geheim, dat de krant in moeilijke omstandigheden verkeert. In 1946 bezat de C.P. ongeveer 1,1 miljoen betalende leden, maar al in 1950 was hun aantal geslonken tot 680.000. Van 1 januari 1951 tot 1 januari 1956 daalde het verder tot ongeveer 350.000. Hierbij moet morden vastge steld, dat de basis 350.000 werd bereikt medio( 1954 en vrijwel constant bleef tot enige weken terug. Thans stromen in het hoofdkwartier nog steeds opzeggingen binnen. Duclos, leidende figuur in de Franse communistische partij. Wat is de oorzaak van deze achter uitgang? Verscheidene factoren spelen een rol. In de eerste plaats de twee dracht in de partu. die al begon met het uitstoten van de communistische Gistermiddag Is op de Zutphensestraat te Apeldoorn een Duitse personenauto met grote snelheid tegen een boom ge reden. Een der inzittenden, de 65-jarige G. E. Spreter uit Freiburg, werd gedood. De vier andere inzittenden (eveneens Duitsers) werden gewond. Omtrent de oorzaak van het ongeluk tast men nog in het duister. Er was namelijk verder geen verkeer op de weg. Men vermoedt, dat de 'bestuurster van de wagen, de 56-jarige mevr. E. A Gescher uit Freiburg, even van de rij baan ig'afgeraakt" en daardoor dê macht over het stuur verloor. Een tragische bijzonderheid is, dat twee van de inzittenden pas getrouwd en op de huwelijksreis waren. De commissaris van politie te Apel doorn verzoekt getuigen van dit onge val zich te 'villen melden aan het bu reau van de gemeentepolitie te Apel doorn afd. verkeer, tel. 4041 (K 6760). GESLIPT Op de Stationsstraat te Utrecht bots te vrijdagmiddag een militaire vracht wagen met grote kracht op een per sonenauto, die bestuurd werd door de kapper M. D. Nieuborg uit Amersfoort. De 54-jarige mevr. Nieuborg, die naast haar echtgenoot zat, overleed tijdens het vervoer naar bet ziekenhuis. De heer Nieuborg, die ernstige verwondin gen opliep, is naar het ziekenhuis De Lichtenberg overgebracht. Zijn toe stand is bevredigend. m Het ongeval werd veroorzaakt door dat de militaire truck, die de Stations straat opreed, begon, te slippen. Hij greep de personenauto aan de voorzij de. De heer N. moest door personeel van de G.G. en G.D. worden bevrijd. De chauffeur van de militaire trupk en een militair, die naast hem zat, werden met een shock naar het hospi taal vervoerd. OISTERWIJK Zaterdagavond is op de Gemullehoe- kenweg te Oisterwijk een auto in volle vaart tegen een boom gevlogen. Tan Abd-el Krim wil Frankrijk algeheel boycotten Franse strijdkrachten, die gebruik maakten van vliegtuigen en helikopters hebben in de afgelopen 24 uur in Algerije twee grote afdelingen rebellen vernietigd. Tenminste 112 rebellen werden gedood. Het aantal aan Franse zijde was onge- veer 25. Abd-eï Krim, die in 1920 een opstand der RIF-Kabylen leidde en thans in Cairo verblijf houdt, heeft er bij de po litieke commissie van de Arabische Liga, dip in de Egyptische hoofdstad vergadert, op aangedrongen Frankrijks politiek, economisch en cultureel te boycotten, zulks vanwege de Franse houding t.a.v. Algerije. „Frankrijk poogt thans de spanning in Marokko en Tunesië te verminderen door voor te wenden, dat het deze landen po litieke vrijheid verleent. Het doet dit, om dat het zijn handen vrii wil hebben om tegen de Algerijnse nationalistische be weging te kunnen optreden", aldus Abd- el Krim. De bijeenkomst der commissie werd zaterdagochtend bijgewoond door de mi nisters van Buitenlandse Zaken der staten-leden van de Arabische Liga. met uitzondering van de Iraakse minister, die zaterdagmiddag werd verwacht. De Syrische regering heeft hetzelfde voorstel gedaan als Abd-el Krim. de vijf inzittende jongelui werd Th. van P. uit Haaren uit de wagen ge slingerd en gedood. De dames R, S. en T. van" der B. uit Oisterwijk liepen zware- verwondin gen op, evenals de heer W. D. uit Ber- kel-Enschot. De chauffeur A. van der S. uit Berkel-Enschot, die met eigen wagen reed. bleef de nacht onvindbaar, zodat nog werd gedregd in het nabije van Esseven. Zondagmorgen vroeg ver scheen hij op een geleende fiets bij ken nissen. Hij werd daarna ter onderzoek opgenomen in het ziekenhuis te Tilburg. professor Hervé. Deze riep het gewe ten van de leden wakker door er de leiding van te beschuldigen een aan slag te plegen op de menselijke vrij heid. De samenloop van omstandighe den wilde dat hij werd geschrapt als lid van de C.P. enige weken voor het partijcongres in Moskou Stalin ver loochende. Vele Hervé-aanhangers zegden toen hun lidmaatschap op. De klap kwam evenwol pas toen er na de nieuwe directieven uit Mos kou onenigheid' oriisiond in de top van de Franse C.P, Hei werd duidelijk, dat mep zich wilde ontdoen van de Sta linistische secretaris-generaal Mauri ce Thorei, Hei koorddansen van Du clos, die zich iijdens de jongste ver gadering van hei hoofdbestuur niet wilde bloot geven of hij wel of niet aan de zijde van Thorez stond, heeft er evenmin toe bijgedragen het ge schokte prestige te herstellen. Vele Thorez-vrienden stuurden hun lid maatschapskaarten op. Voor een ander groep, die eerder als niet-Stalistisch bekendstaat,, was de jongste ontwikkeling een bewijs voor het him toen blijkbaar nog niet bekende feit, dat de Franse communis ten inderdaad door Moskou worden be. volen, hetgeen eveneens tot gevolg had dat enige tienduizenden van het lid maatschap afzagen. Zie verder pagina 5 Premier Ali Sastroamidjojo heeft, toen h|j vandaag de door z(jn regering te volgen politiek aan het -parlement uiteenzette, verklaard, dat Indonesië zowel mot Westerss ais met commu nistische landen wil samenwerken. De Indonesische premier zei, dat de regering een nieuw wetsontwerp aan gaande de opzegging van de Neder lands-Indonesische Unte aan het parle ment zal voorleggen ter vervanging van het oude wetsontwerp, dat door het vorige, voorlopige parlement met 29 tegen twee stemmen is aangenomen. Premier Ali' Sastroarn&djojo verklaar de voorts, dat de regering van plan is zo spoedig mogelijk een „Provincie Westelijk Nieuw Guinea" te vormen teneinde Indonesië sterker te maken. Djakarta (Associated Press). Met betrekking tot Indonesië's„onafhanke lijke actieve -buitenlandse politiek" zei de premier, dat de regering „middelen zal vinden om Indonesia's goede betrek kingen met de Verenigde Staten te handhaven, die in staat en bereid zijn andere hulp te bieden." Hij voegde bier aan toe: „In dezelfde geest zijn wij ook bereid om van het vermogen en de bereidheid der com munistische landen om ljulp te verlenen gebruik te ma'ken." De premier zei. dat Indonesië zijn internationale betrekkingen baseerde op de -beginselen van wederzijds respect en soevereine gelijkheid, vrij van poli tieke of militaire banden. De Aziatisch5-Afrikaanse conferentie, die een jaar geleden -in Bandoeng 'is gehouden, had volgens Sastroamidjojo een waardevol orgaan en kanaal voor 99 De Sjah van Perzië zal zich op uitno diging van maarschalk Worosjilof naar Moskou begeven, in aansluiting op zijn bezoek aan Turkije in de tweede helft van mei, zo wordt in kringen die tn nauw contact staan met het hof te Teheran verklaard. De juiste datum is nog niet vastgesteld. Het Russische staatshoofd deed zijn uitnodiging in juni van het vorige jaar. Generaal Gruenther: „Onze troepen zijn beslist in staat Nederland, te verdedigen", zo heeft generaal 'Grunther, opperbevelhebber van de strijdkrachten van de Noord- ailantische Verdragsorganisaiie (NAVO) in een interview mei United Press verklaard. Hij sprak de bewering tegen als zou hij van mening zijn dal zijn troepen slechts tot een „achlerhoede"- defensie in staat zouden zijn. „Ons doel is een voorhoede-strategie te hebben. Hetgeen betekent dat wij het gehele NAVO-grondgebied langs de Elbe zöuden kunnen verdedigen. Bin nen drie of vier jaar, als de twaali Duitse divisies, gereed zijn, kunnen wij die voorhoedestrategie verwezenlijken. Op het ogenblik moet ik zeggen, zijn wij niet sterk genoeg om zulk een ga rantie te geven. Maar onze troepen zullen zo Ver mogelijk naar voren zicsh verdedigen. Wii zijn nu reeds beslist in staat Nederland te verdedigen", al dus Grunther. Bejaarde man verdronken De" 73-iarige rustende schipper H. <allenkoot, die op een schip woonde dat in Zwolle ligplaats heeft, is om het leven gekomen. Vermoedelijk doordat hij in het donker te water geraakte. Zaterdag werd zijn stoffelijk overschot drijvende in het Almelose kanaal bij Zwolle gevonden. de uitvoering" der internationale politiek geschapen. De Indonesische premier zei verder, dat de besprekingen van de republiek met Nederland in een dergelijk stadium zijn geraakt, dat alle op de ronde-tafel conferentie in 1949 te Den Haag ge sloten overeenkomsten thans eenzijdig worden opgezegd. ,,De regering, die heeft geconstateerd, dat geen enkele groepering in Indonesië zich tegen het opzeggen van de unie heeft verzet", aldus Sastroamidjojo, „dient derhalve bij het parlement het wetsontwerp tot opzegging van de unie in en hoopt, dat de afgevaardigden aan de behandeling ervan voorrang zulien geven.,. De premier verklaarde voorts, dat Indonesië de kwestie Nieuw-Guinea al tijd zal beschouwen als „koloniale over heersing door het Koninkrijk der Neder landen over grondgebied van de Repu bliek Indonesië". Hij beschuldigde Nederland ervan zijn troepen op Nieuw-Guinea geleidelijk te hebben versterkt teneinde zijn positie daar te consolideren. Op de terreinen bij Hof te Boekelo zijn zaterdag de Nederlandse kampioenschap pen terreinrijden 1956 te paard gehouden welke in opdracht van de Nationale Bond voor Ruit er wed strijden waren georgani seerd door de Twentse Jachtvereniging. Op de foto ziet men de winnaar, de heer fT. A. Linthorst, van de Twentse Jacht vereniging, op „Libresco" tijdens het nemen van een hindernis. De heer Lint- - horst behaalde 225]/z punten. Naar A.P. verneemt is president Soe karno door het Kremlin uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland, De president wil dit bezoek afleggen na zijn terug keer uit de Ver. Staten. De Opperste Sowjet heeft ook een In donesische parlementaire missie uitge nodigd voor een bezoek aan de Sowjet- Unie. De uitnodiging zal op 19 april worden besproken in het Indonesische parlement SRAËL maakt verbeten jacht op Egyptische „doodt-of-sterf"- pelotons, die in de nacht van zaterdag op zondag zeventien aan vallen binnen Israëlisch gebied zouden hebben uitgevoerd. Volgens Israëlische autoriteiten werden bij deze aanvallen vier Israëliërs gedood en vijftien gewond. Het was de eerste actie op de grond sedert zes dagen geleden de artillerieduels begonnen. De Egyptenaren wierpen door het raam van een huis te Migdal Aghkelon drie granaten, waardoor een slapende vrouw werd gedood. De andere doden vielen bij aanvallen op het verkeer langs de weg in de westelijke Negeb.. Bij een overval op de stad Ashkalon, op 40 km ten zuiden van Tel Aviv, hebben Egyptische patrouilles mensen in de straten neergeschoten. Van de zijde van het Arabische Legioen is meegedeeld, dat b(j een. treffen met een Israëlische patrouille, die tot 15 km in Jordaans gebied doordrong, twee Israëli sche soldaten en twee leden van de Jor daanse burgerwacht zijn gedood. Het Israëlische kabinet heeft premier David Ben Goerion gemachtigd speciale P het onderwïjscongres van de Anti-Revolutionaire Partij, dat heden in Tivoli te Utrecht gehouden wordt, hield prof. mr. A. M. Donner, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in de middagvergadering een rede, waarin hij een samenvatting gaf van de taak van de wetgever op het terrein van het onderwijs en ernstig waarschuwde tegen onderwijsvernieuwing, die door de overheid wordt opgelegd en niet voortkomt uit het onderwijs zelf. De overheid heeft de voorwaarden t voor een reële onderwijsvrijheid te «chepper» en-ihief'houd.haar taak op. Prof, Donner sprak als zijn oordeei uit, dat de oorzaak van het feit, dat het onderwijs zich thans niet kan ontplooien meer te wijten is aan het ge brek aan leerkrachten en schoolgebouwen dan aan achterstand in de wet geving. Prof. Donner. begon zijn rede met op te merken, dat de parlementariërs uit de ^Tweede Kamer, de socialisten voorop, van de regering Indertijd nota's hebben gevorderd over de onderwijsvernieuwing. Nadat er aan dat verlangen was voldaan met de nota's van. de ministers Rutten en Cals èn deze werkstukken eerst als voorbeelden van een brede èn visionaire onderwijspolitiek waren gehuldigd en it|gehaald, worden deze nota's door die zelfde parlementariërs ais tijdverspilling in de hoek geduwd. Prof. Donner typeerde dit optreden als een voorbeeld van die opperste onbillijk heid, waarvan parlementariërs en vrou wen het geheim schijnen te bevatten. En toch, ook hier ging het met de Ka mer als met het vrouwelijk geslacht: Het mocht dan onlogisch en tegenstrij dig zijn, zij sloeg de spijker op de kop. Hoewel prof. Donner toegaf, dat deze nota's verhelderend hebben gewerkt, was hij van mening, dat men de gegeven be schouwingen beter had kunnen vervatten in een Memorie van Toelichting bij tege lijkertijd ingediende wetsontwerpen. Wanneer de achtereenvolgende ministers van onderwijs, de heren Rutten en Cals minder tijd en energie hadden gespen deerd aan het opstellen van dergelijke nota's, was er wellicht meer wetgevende arbeid tot stand gekomen. Er is nog LINKSE KOERS De nieuwe sterke man van Ceylon, Bandaranaika, die waarschijnlijk pre mier zal worden, heeft te" kennen gege ven dat het zijn bedoeling is de Britse militaire bases van het eiland te ver wijderen. Verder wii hij de Britse thee- en rubberplantages nationaliseren en di plomatieke betrekkingen aanknopen met de Sow jet-Unie en het rode China. Bandaranaika heeft verder verklaard dat hij zijn land vrij wil houden van elk machtsblok. De kwestie van uittre ding van Ceylon uit het Britse gemene best of uitroeping van Ceylon tot repu- pliek zal hij "met zijn kabinet bespre- hen, omdat daarvoor een wijziging van de grondwet nodig is. „Ik ben tegen .het afstaan van bases in dit land", zei Bandaranaika in een DE BILT, maandag 10 uur. Bij de Aluen bevindt zich een hpgedrukgebied dat ook in ons land het weer beïnvloedt Hier omheen wordt langs het Iberisch Schiereiland door- Zuidelijke winden lucht uit de subtropen gevoerd welke boven Engeland naar het Oosten om buigt en dan over Nederland stroomt. Tussen IJsland en Noorwegen ligt een centrum van een oude Oceaan depressie, aan welker achterzijde koude poollucht over IJsland naar het Zuiden wordt getransporteerd. Boven Schotland buigt deze stroming om naar het Oosten Het front dat de scheiding tussen poiaire en subtropische lucht markeert, loopt over Schotland en de Noordzee naar Zuid-Scandinavië. Het gaat vergezeld van een neerslagzone. De wolkenvelden ervan reikten vanmorgen tot over een deel van ons land. Het front zal zich in de komende 24 uur langzaam naar het Zuiden ver plaatsen. Er blijft vrij veel bewolking de wind blijft tussen West en Zuidwest In het- temperatuurverloop komt geen belangrijke verandering. interview. Hij voegde daar aan toe, dat de positie van de Engelse vloot- en luchtmachtinstallaties „aan een zeer ernstig onderzoek" zou worden onder worpen. Bandaranaika is een uitgesproken „neutralist en anti-koloniaal". Het is zo goed als zeker dat hij Sir John Kotela- wala als hoofd van de regering zal ver vangen als gevolg van zijn succes bij de verkiezingen. v De Caltex Petroleum Maatschappij (Nederland) N.V heeft besloten haar aanvrage bij de gemeente Rotter dam voor terreinen in de 3e Petro leumhaven te Rotterdam te verhogen van 80.5 tot 100 ha. Dit betekent dat de totale oppervlakte, die Caltex in de komende 5 a 10 jaren op Pernis in beslag neemt, ruim twee keer zo groot is ais de 92 ha. waarop de raf finaderij thans is gevestigd. De plannen tot uitbreiding houden uiteraard verband met het feit. dat de wereldvraag naar petroleumprodukten snel groter wordt Speciaal in West- Europa is deze vraag door de economi sche expansie na de oorlog ten zeerste toegenomen. De toekomstige Caltex installaties op de nieuwe' terreinen zijn nodig met het oog op produktieverbetering, de ver vaardiging van nieuwe produkten en uitbreiding van het afzetgebied. Het nieuwe centrale research-laboratorium met 1500 medewerkers zal ten dienste komen van de gehele Caltex groep. steeds geen oplossing gevonden voor het probleem voor de 11- tot 15-jarigen en de regeling van het voorbereidend en middelbaar onderwijs is thans eigenlijk niet minder ver van de genezing dan vier of acht jaar geleden. Ook het buitengewoon lager onderwijs is nog steeds niet wettelijk geregeld en het Nijverheidsonderwijs werkt onder een volkomen verouderde regeling. Het voornaamste bezwaar van prof. Donner richtte-zich echter tegen het maken van onderwijsplannen door de regering, om dat deze per saldo niet anders zijn dan een van buiten opgelegd kleed. Hier schuilen gevaren van eenvormigheid, ver starring en bedilzucht. Het onderwijs, de school heeft echter haar souvereiniteit in eigen kring, die door de overheid moet worden gerespec teerd. Terecht stelde minister Cals in het jongste onderwijsdebat in de Tweede Kamer, dat de primaire taak bij de on derwijsvernieuwing aan het onderwijs zelf toekomt. Nieuive methoden Nieuwe methoden en nieuwe initiatie ven moeten in het onderwijs zelf opko men en zich ontwikkelen. De overheid kan niet meer doen, dan er een organi satorisch jasje voor klaar maken. "Uiter aard is een goede organisatie en een goe de wetgeving nodig, maar dat betekent niet, dat de overheid zich vrijwel over alle vragen een oordeel vormt, en dat oordeel oplegt. Bij het v.h.m.o. is de prak tijk, dat een wetsontwerp hiervoor veel te lang en te breed voorbereid wordt en dat het departement uitmaakt welke proefnemingen verantwoord zijn en waar zij moeten plaatsvinden. Prof. Donner noemde dit een overschatting van de taak en de mogelijkheden van de over heid. H.b.s. en lyceum ontwikkelden zich heel anders dan de wetgever het zich had voorgesteld. De ui.o.-school heeft een vlucht genomen, die niet was te voor zien. Het onderwijsplan waar zovelen om roepen is een mythe, die de energie wegzuigt, de veerkracht schaadt en de groei belemmert. In het staatkundige is beperking nodig. Laten wij ons beper ken tot hetgeen thans vooral nodig is: De onderwijswetgeving. Dat het onderwijs zich thans niet ont plooien kan, ligt op het ogenblik minder aan de achterstand in de wetgeving, dan aan andere factoren: Gebrek aan leer krachten en aan schoolruimte. Dezelfde stroming, die nu roept van een onder- wijsramp en gebrek aan visie, is in de hoogste mate er voor verantwoordelijk, dat de rgmp van de woningnood over ons gekomen is. Men had meer zorg voor de werkloosheid in het verre verschiet, dan over het tekort aan arbeiders op het ogenblik. Geert hoge sprongen Wat de onderwijswetgeving betreft, wees prof. Donner er op. dat het nu wel duidelijk is. dat er zeker voor 1960 geen hoge sprongen kunnen wor den gemaakt. De nood bij het voortge zet onderwijs zal eerlang groter wor den dan kleiner. Zodra wij weer een veer van de mond kunnen blazen, zal de wettelijke garantie klaar moeten zijn. die aan het onderwijs de zo heet be geerde nieuwe mogelykheden in ruimp mate biedt. Wij mogen van de wet ver wachten, dat zij voldoende mogelijk heid biedt tot het ontvangen van dat onderwijs, waaraan de natie behoefte heeft, hetzij door stichting van open bare scholen, hetzij door de subsidie van bijzondere scholen. Er moet een goed ineensluitend stelsel van scholen komen. Voldoet het lager onderwijs nog het meest aan de eis. dat de scho len voldoende over het hele grondge bied van het land verspreid zijn, bjj het voortgezet onderwijs is het dikwijls anders. De toegenomen behoefte aan middelbaar erf voorbereidend en voor- hereidend hoger onderwijs maakt, ook op het voormalige „platteland" een snelle uitbreiding nodig. Prof, Donner vroeg zich af of geen wijziging van systeem nodig is. Tot dus ver berusttte de beslissing over nieuwe schoolstichtingen tamelijk sterk in één hand- het departement. Overwogen moet worden of men niet tot een vorm van zogenaamd automatiseren dient over te gaan, ook bij het nijverheidsonderwijs, dat mede door de industrialisatie-poli tiek z-o'n grote vlucht heeft genomen. Het stelsel, dat 25 jaar geleden werd aanvaard, is volkomen verouderd.' Ordening en vrijheid Ordening is ook nodig ten aanzien van de verschillende schooltypen, De wetgè ver-koos Tot nu toe Vrijwel steeds de openbare school als uitgangspunt. Bijzondere scholen die zich naar dit voorbeeld richtten, worden gesubsidieerd ®n als volwaardig erkend. Dit systeem heeft gefaald. Het lyceum is als school type buiten de wet om opgegroeid en vajt pussen de- wettelijke typen van gym nasium en h.b.s. in. Er zal moeten wor den gestreefd naar een grotere open heid van het stelsel. Bestaande typen moeten zich aan de veranderde omstan digheden kunnen aanpassen. Het huidige systeem, waarbijde oude kleren Tel kens worden bijgelapt en opgeflikt, moet worden verlaten. Het evenwicht tussen ordening en vrijheid mag men niet kwijtraken. De overheid heeft alleen reeds van wege het feit, dat het onderwijs mt de overheidskassen wordt betaald, de plicht, te zorgen, dat er eveneens deug delijk onderwijs wordt gegeven. Die deugdelijkheid hangt in de eerste plaats af van de onderwijzer. De ver heffing van het onderwijzers- en leraars- ambt is een van de belangrijkste mid delen. Met een simpele salarisverhoging is men er niet. De afschaffing van de toelage voor aktenbezit noemde prof. Donner een grote fout, die zich nu wreekt in de drooglegging van het u.l.o. op het stuk van dé bevoegde leerkrachten. Men moet echter verder gaan, en ook hen, die zich voor de ver betering van het ortderwijs verdienste lijk maken een toelage geven. Dat prik kelt de wedijver. Hier ligt volgens prof. Donner voor de paedagogische centra een taak, nog veel meer dan voor de inspectie. Deze centra zijn de motor van de verfrissing en de verbe tering van ons onderwijs. Ten aanzien van de deugdelijkheid van het onder wijs behoren minister, inspectie en on derwijsraad de regulateurs te zijn, maar de veer van het uurwerk vormt de onderwijzer, gesteund en voorgelicht door de uit het onderwijs elf opge komen centra. Dat de functie van regulateur de over heid moeilijk valt, blijkt bij het VJH. M.O., waar_ men door de deugdelijk- heidseisen in het slop van de over lading van het onderwijs is geraakt. Het onderwijs zelf zal dit euvel beter kun nen bestrijden dan de wetgever. Zie verder pagina 3 Koningin Juliana heeft het voornemen op 3 mei een werkbezoek te brengen aan het Gelderse rivierengebied, om zich op de hoogte te stellen van de toe stand en het werk in de komgronden. bevelen uit te vaardigen voor de hand having dér openbare veiligheid. De mach tiging houdt de bevoegdheid in om tijde lijk particuliere auto's en vrachtauto's iri beslag te nemen en voor te schrijven, dat alle burgers boven de vijftien jaar een persoonsbewijs bij zich moeten hebben, zodat z(j in geval van oorlog kunnen worden opgeroepen. Ben Goerion-Burhs Dr. Ben Goerion ontmoette gisteravond generaal Edson Burns, het hoofd van de bestandscommissie der Ver. Naties. De generaal heeft zijn reis naar Rome afgelast na een verzoek van de secretaris generaal van de Ver. Naties, Hammar skjoeld, te hebben ontvangen om in Jeru zalem op hem te blijven wachten. In een communiqué van de organisatie der V.N. is medegedeeld, dat generaal Burns met premier Ben Goerion de mid delen besproken heeft om een vererge ring van de toestand langs de demarcatie lijn om de kuststrook van Gaza te voor komen en middelen om de veiligheid in het gebied te herstellen. Agressor Volgens welingelichte kringen te Jeru zalem heeft Burns Ben Goerion mede gedeeld dat als het bewijs geleverd is, dat do jongste incidenten bij Gaza op last van de Egyptische regering zijn uitge lokt, Egypte zich. in de positie van agres sor zal plaatsen. In afwachting van de afloop van het. onderzoek, dat is inge steld om de verantwoordelijkheid voor de incidenten vast te stellen, had gene raal Burns de hoop uitgesproken, «jdat Israël geen enkele offensieve actie zou ondernemen. Premier Ben Goerion had in zijn hoedanigheid van 'minister van Defensie verklaard, dat Israël zich zijn vrijheid van handelen voorbehoudt tot dat Egypte ondubbelzinnig en onvoor waardelijk de verzekering zou hebben gegeven, dathet, overeenkomstig de wapenstilstandsovereenkomst, geen en kele vijandige daad zal begaan. Hammarskjoeld heeft zijn vertrek van Rome. naar het Midden-Oosten- met 24 uur. .vervroegd.. Ren én ander, .staat-" In verband met berichten" over"" stijgende spanning aan de Israël isch-Egyptische grens. Hammarskjoeld vertrekt vanavond per vliegtuig - van Rome naar Beiroet, de hoofdstad van Libanon. Tevoren zal paus Pius hem ontvangen voor een bespreking van de toestand in het Midden-Oosten.' De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Christian Pineau, heeft zijn voor genomen bézoek -aan het Midden-Oosten in verband met de ernstige toestand daar uitgesteld. Dag Hammarskjoeld (links), de secre taris-generaal van de Ver. Naties, loopt hier arm in arm met Selwyn Lloyd, de Britse minister ran Buiten landse Zaken. De twee politici ont moetten elkaar op London Airport,' waar Hammarskljoeld aankwam op doorreis van New York naar het Midden-Oosten. Blijkens mededeling van het ministerie van Financiën Is de minister voornemens over te gaan tot de uitgifte van een SU pet. 30-jarige staatslening groot f 400 miljoen, waarvan reeds bij rijks- fondsen zal zijn geplaatst f 100 miljoen. De lening zal worden uitgegeven tegen een koers van 99 pet. Onder voorbehoud van versterkte of algehele delging zal de lening, te begin nen op 1 mei 1957, worden afgelost in 30 jaarlijkse termijnen en wel afwisselend 3 pet., 4 pet, en 3 pet. per jaar, zodat tel kens in drie opeenvolgende jaren 10 pet. der lening wordt gedelgd. De rente gaat in op 1 mei 1956. De coupons zullen verschijnen halfjaarlijks op 1 mei en 1 november. De storting op de toegewezen schuldbewijzen zal moe ten geschieden op 1 mei 1956. Schuldbewijzen in de nieuwe lening zullen worden afgegeven in stukken van f 1.000.-— terwijl deelneming in de lening in de vorm van schuldregisterinschxjj- vingen zal kunnen geschieden tot bedra gen van ten minste f 100.000. Het ligt in de bedoeling de inschrij ving open te stellen op donderdag 19 april 1956 van 9 tot 16 uur. bij het agentschap van het ministerie van Finan ciën te Amsterdam. De opneming van deze lening in' de' notering ter beurze van Amsterdam en Rotterdam zal worden bevorderd. Het prospectus van deze lening zal binnenkort, vermoedelijk op 13 april a.s." verschijnen. I Franse communistische partij takelt snel af iy.V.O

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1