r H 8 it 'l s ff I! m Westeuropese verdediging ONDERWIJSCONGRES A.-R. PARTIJ Vrijheid van onderwijs primair V H M Mr, Roos jen op tweetal Kolen worden deze zomer geruisloos duurder Dag Hammarskjoeld te Beiroet aangekomen De conclusie van het A.-R. onderwijscongres Bewegingsvrijheid van dochter beperkt? Ook Gottwald in ongenade i II i II Verbetering van salarissen nodig Dit jaar geen voorjaarsprijs Malenkou) Koningin bezoekt Rotterdam Russen wijzen Brits- Frans plan af W eeroverzicht DINSDAG 10 APRIL 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 3354 W eerbericht II w m ft D H Egypte erkent bestaan zelfmoordcommando's MOEILIJKE VREDESOPDRACHT r v EOKA ACTIEF IN ENGELAND Zes Amerikaanse mariniers omgekomen bij oefening .tl im *L y fe 'Is JU- ;4 lil 'li' |r m al til f" O O l'i ï'4 tui iii Zou Rusland dus op dit moment (Va» onze speciale verslaggever) ET Onderwijscongres van de Antirevolution- naire Partij, dat gisteren in Utrecht werd gehouden, heeft geleid tot de aanvaarding van een aantal conclusies, waarin wordt uitgespro ken, dat de A.R. Partij de zelfstandigheid en het eigen karakter van de school tegenover overheid en maatschappij wenst te handhaven, waarbij de vrijheid van het onderwijs wordt voorop gesteld, als noodzakelijk voor .de vrije en onbelemmerde ontplooiing, overeenkomstig haar bestemming en doel. Belemmeringen, die aan de gezonde ontwik keling van het onderwijs in de weg staan, dienen te worden opgeruimd. ERBETERING van de opleiding van leraren, van de leerlingenschaal en beperking van de klassen-grootte wordt aanbevolen, evenals herziening van de wetgeving voor het Nijverheids onderwijs, waarbij tenvolle rekening wordt gehou den met de eisen, die de huidige industriële ont wikkeling stelt, het voorbereidend hoger en middel baar onderwijs en bet U.L.O. EER schoolgebouwen en ruimere oplei dingsmogelijkheid voor kleuterleidsters worden noodzakelijk geacht. Met name wordt aangedrongen op verbetering van de finan ciële positie van het onderwijzend personeel. Salarisverschillen, die een goede personeelsvoor ziening bij de verscheiden takken van onderwijs in de weg staan dienen te worden weggenomen. Klacht Zie verder pagina 3 Tweede voorzitter A.R. Partij De secretaris-generaal der Ver enigde Naties, Dag Hammar skjoeld, is vandaag per vliegtuig uit Rome in Beiroet gearriveerd en is daar onmiddellijk aan het TTET onderwijscongres van de A.-R. Partij stelde gisteren te tt Utrecht de volgende conclusies vast: werk gegaan. Hij heeft zijn hoofdkwartier opgezet in het luxueuze hotel Saint George's, dat aan de voet ligt van de met sneeuw bedekte berg Sannin en uitziet, op de Middellandse Zee. OP 16 MEI Ontwapeningsbesprekingen tl §sf l ■A "»rl .lil' ïAm. viï Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18 30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm Tel 114402 Klaehtendienst 18 30—19.30 u.: Tel 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot woensdagavond. REGEN Veel bewolking met nu en dan regen. Aanvankelijk vr|j krachtige zuidwestelijke wind. Later zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Lagere tem peraturen overdag. 11 april: ?on op 5 55. onder 19 33: maan op 5 33. onder 20 31 (N.M.). Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT l s '1 f ,E woorden, die de Neue Rhein Zeitung m de mond van generaal Gruenther heeft gelegd, later door SHAPE gecorrigeerd, hebben in de Eerste Kamer, waar men juist bezig was met de behandeling van de Oor logsbegroting, ontsteltenis verwekt. Vooral voor de KVP was het een kwa de dag. Want nauwelijks had haar woordvoerder van de minister de uit drukkelijke verklaring gevraagd, dat geheel Nederland dus ook het ge bied ten oosten van de IJsel zou worden verdedigd, of hij ontving daar op een antwoord van onverwachte zij de, rü. van SACEUR in hoogst eigen persoon. (Saceur, d.i. Supreme Allied Commander Europe, of het Geallieer de Oppercommando in Europa). Men mag dan diens uitlatingen in opportuun achten en de minister van Oorlog verzoeken er in de NAVO op aan te drmgen dat de generaals voort aan wat meer hun tong in bedwang houden, met een al te grote zwijg zaamheid, die bovendien juist in deze tijd kan leiden tot struisvogelpolitiek, is de westeuropese verdediging al evenmin gediend. Want indien gene raal Gruenther op de onmogelijkheid heeft gezinspeeld om de Rijn-IJsel- Imie onder de tegenwoordige omstan digheden te houden, dan getuigt deze uitlating van eerlijke realiteitszin en is zij bedoeld als een ernstige waar schuwing voor aet westeuropese pu bliek, dat zich onwillekeurig door het- Rtissisehe glimlachoffensief en de schijnbare Russische welwillendheid op het stuk van de algemene ontwape ning, al te graag in slaap laat wie gen. Gruenther nu heeft deze indompe ."ng op wrede wijze verstoord. Hij had daar reden toe. Wanneer men ziet dat bijna op hetzelfde ogenblik de woord voerder van de KVP zonder verho ging van het defensieplafond en met beknibbeling op het 5-divisieplan van minister Staf niet slechts de toch reeds moeilijke taak .van de IJselver- dediging wil uitvoeren, dóch dan nog liefst daarmede ook de oostelijke pro vincies wil verdedigen ook zonder. Duitse divisies dan blijkt wel onom stotelijk hieruit hoe, weinig realiteits zin zelfs een van de grootste politieke partijen in ons land heeft. En dan houdt men zijn nart^ast voor desug-, gestie van de heer tfixseboxse om de portefeuille van Oorlog en Marine in het nieuwe kabinet door een van de grote partijen te doen overnemen. Schoolstrijd ook in k 56 nog actueel OE liggen de nuchtere strategi- Voor de verdediging van de Rijn-IJsel is destijds een minimum aan land strijdkrachten, gesteund door een tac tische luchtmacht nodig geacht. Dit minimum zou bestaan uit 10 11 pa rate en snel mobilisabele divisies van de Benelux, 14 van Frankrijk, 4 van Engeland en 6 van Amerika, in totaal 34 35 divisies. Daarachter zou een mobilisabele reserve komen die tussen twee weken en een maand na mobilisatie te velde zou kunnen gaan en een sterkte zou hebben minstens gelijk aan het eer ste echelon hiervorengenoemd. Zou daarna de Duitse bijdrage komen dan zou de verdediging aan het IJzeren Gordijn kunnen beginnen en daarmede tevens onze oostelijke provincies gaan omvatten. Echter zeer besList geen moment eerder op straffe van de ge hele Ilse! verdediging in gevaar te brengen, zeker wanneer men op deze IJselverdediging nog divisies zou wil len bezuinigen. Hierop zijn dus de momentele SHAPE-plannen gebaseerd, welke dan echter nog slechts uitvoerbaar zijn bij toepassing van de tactische A-bom. Zou deze niet in de plannen zijn ver disconteerd dan zou ook deze verde diging met dit aantal troepen dubieus worden. Vanzelfsprekend moet SHAPE dus In haar operatieplannen rekening houden met het ongunstigste geval nl. dat het óf geen A-bommen mag gebruiken (een politieke beslissing) óf dat het om de een of andere reden met het minimaal vereiste aantal troe pen beschikbaar heeft. In dat geval hebben de SHAPE-plannen van huis uit (oprichting 'an de NAVO in 1949 met geringe troepenmacht) rekening gehouden met een verdergaande ont ruiming viin West-Europa en handha ving van een paar beperkte bastions in. Zuid- en West-Frankrijk, terwijl destijds ook ran het behoud van een Benelux-bastion ter dekking van En geland is gedacht. Het behoeft weinig fantasie om te oegrijpen dat SHAPE dit uiterste plan ris mogeliike realiteit In reserve heeft gehouden, om niet door de omstandigheden te worden verrast. „Leiden is vooruitzien", dat geldt ook voor militaire leiding, dus °«k voor generaal Gruenther, SACEUR, OP dit moment zijn de strategische omstandigheden voor de westeuro Wse verdediging ongunstig. Frankrijk in steeds toenemende mate in Noord- Afrika gebonden en heeft hoe langer hoe meer troepen aan het Europese .front moeten onttrekken. Van het voor de Rijn-lJsel-verdediging noodzakelij- minimum van 14 Franse divisies waarschijnlijk nog maar een paar Aanwezig, zodat de zuidvleugel van «et Amerikaanseleger in de lucht komt te hangen en in stede van 34 divisies slechts 22 ter beschikking van 6ACEÜR staan. Maandagavond brachten H.M. de Koningin en H.K.H. prinses Irene een bezoek aan .Forgy and Bess" in het Gebouw voor K. en W, te Den Hang. Tijdens de pauze de Koningin en de Prinses in gesprek met Ethel Ayler (Bess), tweede van rechts, en Helen Tiqnen, derde van rechts, en enige andere artisten. Voor dc redevoeringen, die de heren H. Algra en prof. mr. A. M. Donner op het Onderwijscongres hielden, bestond grote instemming. Dat bleek uit de dis cussies. die op beide referaten volgden. Aan de discussie over het referaat van de heer Algra werd deelgenomen door de heren mr. K. Groen, prof. dr. J. Wa terink en het Eerste Kamerlid de heer Schipper. Mr. Groen was het eens met de heer Algra, dat de school geen instructie-lo kaal voor de maatschappij Is. doch hij wees de opvatting van de heer Algra, dat de schoo) moet worden gezien als verlengstuk. v?n -het school heeft een eigen structuur, er is ook hier souvereimteit in eigen knn-j, ten opzichte van de staat en van het gezin. In Bcnnebroek wordt morgen het „tin- nacushojgeopend, eert jraaie nieuwe ontiaiigstgelegcnheid ioor hen, die de bloembollenstreek bezoeken. Een aantal meisjes in uniformen, welke veel gelijke nis i er tonen met de K.LM.-stewardessen- kledin$F zullen de bezoekers inlichten over de namen van bomen, bloemen en andere gewassen. niet in toom worden gehouden door de nog steeds bestaande voorsprong in de A- en H-wapens en de over brengingsmiddelen daarvap, dan zou het stuiten van een. Russische opmars aan de Rijn-IJsel strategisch en tac tisch wel eens een te zware opdracht voor SACEUR kunnen zijn. Dat gene raal Gruenther, zich zijn verantwoor delijkheid voor deze verdediging be wust, voor deze mogelijkheid heeft ge waarschuwd getuigt van zijn openhar tigheid en eerlijkheid, doch tevens van zijn ongerustheid over de Westeurope se publieke opinie, die zich in een schijnveiligheid te ruste is gaan leggen en slechts droomt van een economi sche gouden eeuw en opvoering van de welvaart zonder voor de veiligstel ling van die welvaart de onmisbare defensiepremie te wilien betalen. West-Europa heeft troepen nodig, veel troepen, waaronder in de eerste plaats de Westduitse, doch tevens van de andere landen. Wat thans in Noord- Afrika gebeurt kan ook gebeuren als inleiding tot of gelijktijdig met een Russische agressie tegen West-Europa. Breekt dan tevens nog een conflict in het Nabije Oosten uit, dat eveneens Navo-krachten afzuigt, dan wordt West-Europa zelfs aan de Rijn-IJsel en zelfs met A-bommen onhoudbaar. Landstrijdkrachten gesteund door tac tische luchtstrijdkrachten tot zo groot mogelijke sterkte- dat Ls een waarschu wing, die uit Gruenther's woorden valt te beluisteren voor West-Europa en dus ook voor ons land.. In feite heeft deze grote legeraanvoerder nimmer iets anders gezegd voor wie strate gische taal kan verstaan en niet met oogkleppen rondloopt. Prof. Waterink sloot zich by dit be toog- aan. De school is een cultuurver schijnsel, dat geboren Is In de histori sche ontwikkeling. De Amsterdamse hoogleraar wees erop, dat onze onder wijspolitiek zich met de wetenschappe lijke ontwikkeling met name van de pedagogiek, heeft bezig te houden, wil len de Antirevolutionairen niet langs de tegenstanders van het Christelijk on derwijs heenpraten. Er moet een A.R.- cultuurbeschouwing komen. Is het geen aanklacht tegen het Christelijk onder wijs, wanneer het gebed en de Bijbel op school het eigenlijke van het Chris telijk onderwijs zijn? Dat accent laten wij ons natuurlijk graag aanleunen, maar het is een belangrijke handicap, wanneer een Christelijke onderwijzer niet in alle vakken anders les geeft dan de onderwijzer van een openbare school. 11 'v t - *t Prof Waterinfc klaagde erover, dat het departement van. Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen zo traag werkt bij de oplsosmg van allerlei vraagstuk ken. Wat het middelbaar en voorberei dend hoger onderwijs betreft, is men tenslotte met een oplossing gekomen: de H.B.S. wordt een jaar langer ten koste van de universiteiten. Ten gevolge van het feit, dat de op leiding van kleuterleidsters ontbreekt en dat er een lerarentekort is bij het V.H.M.O. dreigt het gevaar te ontstaan, dat de stichting van compromisscholen in de hand wordt gewerkt. De tijd pas seert zonder, dat er iets gebeurt. Laat men in politieke kringen niet langer dulden, dat h"t zo gaat. Tot de volks vertegenwoordigers zou prof. Waterink willen zeggen: ..Probeer het departement een duw te geven, zodat er wat ge beurt." Mr. A. B. Roosjen is in een spoedver gadering van het Partij Convent van de Anti-Revolutionaire artij gisteravond op het tweetal geplaatst voor tweede voor zitter van de Anti-Revolutionaire Partij. Het moderamen van het Centraal Co mité stelde dit voor, omdat de heer J. van Eibergen had medegedeeld een even tuele benoeming tot tweede voorzitter van de partij niet te kunnen aanvaarden. Nummer 2 van het tweetal is mr. dr. D. P., Verkerk. Ook werd een nieuw tiVeetalvoor lid van het Centraal Comité opgemaakt, n.l. J. van Eybergen en C. van den Heuvel. (Van onze Haagse redacteur). Do thans geldende winterprijzen voor huisbrandkolen zullen naar alle waar schijnlijkheid per 1 mei a.s. gehandhaafd worden. Dit betekent, dat de gebruike lijke lagere voorjaarsprijzen dit jaar niet worden ingevoerd en dat de zomer- en najaarsprijzen resp. per 1 juli on 1 sep tember boven het niveau van de prijzen van de afgelopen winter komen te liggen. Een en ander is het gevolg van een voorgenomen verhoging van de groot- handelsprijzen van de Limburgse kolen, Nadat Radio-Cairo haar uitzendingen enige malen had onderbroken om „een belangrijk bericht" aan te kondigen, werd tenslotte meegedeeld, dat een groot aantal- „zelfmoordcommando's" op Israë lisch gebied opereert. Het was dc eerste maal, dat Egypte het bestaan van derge lyke groepen officieel erkende. j| Uit overweging, dat de school, afgezien van de verbanden, die voor haar innerlijke structuur bepalend zijn, niet alleen de taak heeft de jeugd op te leiden tot haar toekomstige plaats in een gezond ontwik kelende maatschappij, doch bovenal de opgroeiende mens in nauwe samenwerking met het gezin de ontwikkeling moet verschaffen, welke hij naar eigen aanleg en vermogens behoeft, dient de A.-R. Partij de zelfstandigheid en het eigen karakter der school tegenover de overheid en de maatschappij beide te handhaven. Het zelfstandig karakter van de school in voormelde zin veronder stelt de vrijheid van onderwijs, welke haar de mogelijkheid van vrije en onbelemmerde ontplooiing overeenkomstig haar bestemming en doel waarborgt. 4J Onverminderd haar verantwoordelijkheid voor goed openbaar on derwijs, voorzover dit niet kan worden gemist, heeft de overheid in de eerste plaats de taak belemmeringen, die aan de gezonde ontwikke ling van het onderwijs in de weg staan, weg te nemen, terwijl zij daar naast die ontwikkeling, mede uit hoofde van haar zorg voor het alge meen volksbestand, heeft te dienen door op het onderwijsterrein rege len van orde te stellen, op de deugdelijkheid van het onderwijs toe te zien en aan de scholen naar recht en billijkheid de stoffelijke middelen te verschaffen, welke zij behoeven. Onder verwijzing naar haar taak belemmeringen voor een goede ont wikkeling van het onderwijs op te heffen moet voor het tegenwoor dige met klem van de overheid worden gevraagd: 1 Verbetering van de opleiding der leraren, met name voor de scholen van het VHMO en van het ULO. 2 Verbetering, zo nodig geleidelijk, van de leerlingenschalen en be perking van de klassengrootte, waar die niet van een leerlingenschaal afhankelijk is. 3 Herziening van de wetgeving betreffende het nijverheidsonderwijs, waarbij ten volle rekening gehouden wordt met de eisen, die de huidige industriële ontwikkeling stelt, herziening van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs en het ULO. 4 Een snellere voorziening In behoefte aan schoolgebouwen en de outillage daarvan. 5 Bevordering van het tot stand komen van een ruime opleidingsmoge lijkheid voor kleuterleidsters. 6 Verbetering van de financiële positie van het onderwijzend personeel, het wegnemen van salarisverschillen, die een goede personeelsvoorzie ning bij verscheiden takken van onderwijs in de weg staan. Bü het treffen van maatregelen zal de overheid rekening moeten houden met de toegenomen behoefte aan voortgezet onderwüs voor de jeugd boven de thans geldende leerplichtgrens. K De in wezen beperkte taak der overheid sluit de mogelijkheid uit om door middel van een gedetailleerd onderwi*.plan, door of in opdracht van de overheid samengesteld, de toekomstige ontwikkeling van het onderwijs op bindende wijze uit te stippelen. g Met inachtneming van het voorgaande zal de overheid derhalve in haar wetgeving en beleid op het gehele terrein van het onderwüs ruimte moeten scheppen voor opbouw van de onderscheiden school vormen door de in hun organisatorische verbanden samenwerkende ouders, leraren en onderwijzers op de grondslag van de door hen beleden beginselen. Slechts indien, voorzover en voorzolang deze verbanden kennelijk in gebreke blijven of niet In staat zijn die taak te vervullen, zal de overheid in de daardoor ontstane leemten moeten voorzien. Zijn komst naar het Midden-Oosten blijkt nog dringender te zijn dan men aanvankelijk wel vermoedde, daar de spanning tussen Israël en de Arabi sche staten met de dag toeneemt, in het bijzonder nu Radio Cairo heeft toegegeven, dat voortdurende Egyp tische zelfmoordcommando's op Is raëlisch grondgebied opereren. Hammarskjoeld verklaarde na zijn aankomst in Beiroet, dat het zijn eerste taak zou zijn te trachten een einde te maken aan de activiteiten van deze Egyptische commando troepen en aan het schieten van de Israëliërs op de Egyptenaren in het gebied van Gaza. Hammarskjoeld is minder dan vier uur in Beiroet gebleven. Na een con ferentie met zijn persoonlijke staf zond hij telegrammen aan de Egyp tische premier, Nasser, en de Egyp tische minister van Buitenlandse Za ken, Fawzy. Daarna vertrok hij in een witgeschilderd vliegtuig van de Ver. Naties naar Lydda in Israël. Onmiddellijk na aankomst in Israël is Hammarskjoeld besprekingen be gonnen met generaal Burns, de chef van de V.N.-bestandscommissie. Men verwacht, dat Burns Ham marskjoeld zal vergezellen als deze in de loop van de dag naar Caïro doorreist, waar hij mogelijk twee tot drie dagen blijven zal voor bespre kingen met de Egyptische regering. President Eisenhower en de Ameri kaanse minister van Buitenlandse Za ken, John Foster Dulles, hebben gis teren onverwachts op het Witte Huis een bespreking gehouden over de cri sis in het Midden-Oosten. De verklaring van president Eisen hower over het Midden-Oosten be tekent, aldus de perschef van het Witte Huis, dat indien de Ver. Naties een bepaald land in het Midden-Oos ten tot agressor bestempelen, de Ver. Staten vastbesloten zijn om bijstand te verlenen aan het land of de lan den die het slachtoffer zijn van zulk een agressie. De Amerikaanse rege ring vertrouwt er op, dat andere lan den in het belang van de vrede evenzo zullen handelen. Eisenhower heeft in zijn verklaring de situatie in het Midden-Oosten „uiterst ernstig" genoemd. Het wordt mogelijk geacht, dat Eisenhower alsnog machtiging zal vragen aan het Congres voor optreden van Amerika in het Midden-Oosten, evenals hij dat destijds gevraagd heeft voor Formosa. die waarschijnlijk veertig cent per mud zal bedragen en van het feit dat de Euro pese Gemeenschap voor Kolen en Staal de maximumprijzen van de Roerkolen heeft vrijgelaten. De prijsverhogingen, die hieruit voor de brandstoffenhandel zullen voortvloei en, wil men „geruisloos" opvangen door geen voorjaarsprijzen in te voeren en de hogere zomer- en najaarsprijzen te base ren op de prijzen, van het afgelopen sei zoen. Intussen staat nog geenszins vast. welke prijzen voor huisbrandkolen per 1 mei precies zullen gelden. Gisteren is hierover langdurig vergaderd door de prijsadviescommissie van de Federatie van Brandstoffenhandelaren en door het federatiebestuur, waarbij het echter nog niet tot een beslissing is gekomen. Bij de prijsvaststelling zal de invloed van de loonsverhoging en van de verbe tering van de secundaire arbeidsvoor waarden voor de werknemers in deze branche een belangrijke rol spelen. De organisaties Wn de werknemers hebben er by de federatie op aangedrongen dat hierover op korte termijn een beslissing zal worden genomen. De brandsioffenhandelaren slaan cfa hel standpunt dal hun winstmarges geen ver laging kunnen Vjden en dal een loons verhoging in de prijzen doorberekend moei worden. Hieruit kan men de con clusie trekken, dal in deze branche de loonsverhoging indien de doorbereke ning wordt toegestaan niet meer zal bedragen dan drie procent, aangezien een hoger percentage m geen geval in de prijzen mag worden doorberekend. De Federatie van brandstoffenhandela- ren zal voor het einde van deze maand haar definitieve standpunt inzake prijzen en lonen bepalen, na voorafgaand over leg met het ministerie van Economische Zaken te hebben gepleegd. Volgens een artikel in het Britse dag blad The Evening News is de Grieks- Cypriotische terroristenorganisatie Eoka ook in Engeland actief. De speciale afdeling van Scotland Yard die zich met politieke activiteiten bezig houdt. vreest dat binnenkort ook in En geland bomaanslagen zullen worden ge pleegd. Men heeft al herhaalde malen de letters Eoka op muren gezien. De Eoka zou werken onder de duizen den Cyprioteji. die in Groot-Brittannië wonen, om geld m te zamelen voor wa pens en deze via Spanje naar Cyprus te smokkelen. l\/TALENKOW is na zijn trip door En- geland opgetogen in Moskou te ruggekeerd. „Pver. resultaten van zijn reis heeft hij stellig niet te klagen. De Russische machthebbers weten hun nieuwste glimlachoffensief voortref felijk te spelen. Reeds lazen wij ergens dat het Westen zich moet hoeden voor de „dodelijke kus van het communisme." De glimlach van Chroestsjew c.s. is gevaarlijker dan de grijns van Staiin ooit geweest is. Op woensdag 16 mei zal H.M. de Koningin een werkbezoek aan Rotter dam brengen. Zij bezichtigt in de mor genuren de installaties van de B.P.M. te Pernis en maakt daarna een korte vaartocht welke eindigt bij de Kon. Roei- en Zeilvereniging „De Maas", 's Middags staat een bezoek aan het R.K. Zeemanstehuis „Stella Maris" en het Bouwcentrum op het programma. Een instructeur van het Amerikaan se Marinierskorps heeft 75 recruten bij de grote opleidingsbasis Parris Island een moeras laten inmarcheren. Zes der recruten keerden niet terug van deze mars, die wellicht ais disci plinaire maatregel bedoeld was. Vijf lijken zijn geborgen, naar het zesde wordt gezocht. De instructeur-ser geant-majoor Matthew C. Mckeon, en oudstrijder uit de Koreaanse oorlog, is in hechtenis genomen in afwachting van de resultaten van een onderzoek, dat ingesteld wordt onder leiding van kolo nel John V. Heles, inlichtingenofficier van het depot. De commandant van het Mariniers- korps, generaal Randolph Pate, is on middellijk voor een persoonlijk onder zoek uit Washington naar Parris Is land gevlogen. Hij werd vergezeld door de inspecteur-generaal van het Korps, brigade-generaal Carson Roberts. Rusland heeft gisteren een Anglo- Frans plan tot inkrimping van de be wapening van de-hand gewezen? omdat het een onaanvaardbare weg naar we reldontwapening zou zijn. .Diplomatieke zegslieden hebben ver klaard, dat Andrei Gromyko, Russisch gedelegeerde hij de ontwapeningsbespre kingen, die op het ogenblik te Londen gevoerd worden, zijn collega medege deeld heeft van oordeel ie zijn, dat het Anglo-Franse plan niet tot overeenstem ming over een inkrimping van de arse nalen der wereld zai kunnen lelden. De Bilt, dinsdag 10 uur. Het hogedrukgebied bij de Alpen, cfat enkele dagen het weer in ons land beheerste, heeft zich naar de Middel landse Zee teruggetrokken. Arctische luchtmassa's die langs de achterzijde van een oude oceaandepressie voor de kust van Noorwegen naar het Zuiden stromen, krijgen daardoor de gelegen heid verder naar onze omgeving op te dringen. Het koufront, dat deze Arcti sche lucht begrenst, verliep vanmorgen over Neord-Ierland, Schotland en de Noordzee naar Denemarken. Het wordt vergezeld door een gebied met veel bewolking, waaruit enige regen valt. Dit front zal vannacht het Noorden van ons land bereiken. Terwijl in de afgelopen dagen de temperatuur geleidelijk kon stijgen tot iets boven het normale voor deze tijd van het jaar, zal in het komende et maal een flinke temperatuurdaling op treden, gepaard gaande met regen. Betrouwbare bronnen hebben in Wenen onthuld dat de bewegingsvrij heid van de dochter van Stahn, Svet- lana, tot Moskou beperkt is. Men zegt dat Svetlana Stalin van de Russische autoriteiten de waar schuwing heeft ontvangen, tot nader order de stad Moskou niet te veria- Dertien april is het 25 jaar geleden, dat de vlieger-instructeur J. F. W. Meyer te Hilversum op het vroegere Waalhavenz"n brevet haalde. Staan de op een lesvliegtuig geeft de heer Meyer de laatste aanwijzingen voor een solovlucht feu. Over haar lot zijn geen verdere bijzonderheden bekend. Svetlana, Stahns enige dochter, trouwde m 1951 met Michael Kagano- vitsj, zoen van de tegenwoordige plaatsvervangend premier Lasar Mois- sejewitsj Kaganowitsj. Haar moeder was- Stalins tweede vrouw, Nadja, een joodse, die naar oeweerd wordt door Stalin zelf zou zijn doodgeschoten. Dezelfde bronnen melden eveneens, dat vroegere plannen om het stoffelijk overschot van Stalin uit het mauso leum m Moskou over te brengen naar zyn geboorteplaats Gori in Georgië, zyn opgeheven vanwege de „thans in Georg.è heersende stemming". Het communistische Tsjechoslowakife is begonnen wijlen president Klement Val? z''n voetstuk te stoten, «acuo-Paag heeft een scherpe aanval uitgezonden, die op Gottwald gedaan Is door de eerste partij-secretaris Antonln .Novolny in een rede voor het centrale comité van de Tsjechoslowaakse com munistische party. dat de vroegere president „neihaaldelijk sevierd was voor daden, die niet zyn eigen daden waren, maar door de party en de massa van het volk tot stand gebracht". Gottwalds personen-cultus-maakte van nem een „onaantastbare, die alles wist erU d,e.ed ,°P een onwraakbare manier". Gottwaid, die in 1953 stierf, was een van Stalins favorieten. flptl iüg jMta V f, i 4 "I- f "ii S Vf V, 1 1 K /.V' ibV» I? i i'J' f \ti t I i4 h i "t «.CA èii T

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1