De spijker op de kop Maar incidenten duren voort Ook moeilijkheden in Spaanse koloniën in Afrika Congres brengt Eisenhower in lastig parket Mevrouw Bouman begon dupliek met opzienbarende mededeling Britse ambassadeur verklaart: „geen wapendroppings" Ierse nationalisten namen in Londen schilderij iveg K.V.P.-leuzen verschenen op Vara TV-scherm VEERTIENDE JAARGANG No. 335Ï Hammarskjoeld meldt aan Veiligheidsraad: Fles eau de cologne ontploft: 7 doden Actie alleen ter „verdediging" GarantieWet Zaak-Jungschlaeger, 64ste zitting Geen pantserdivisie naar Midden-Oosten W eeroverzicht Nasser wordt niet uitgenodigd VRIJDAG 13 APRIL 1956 Weerbericht Stakingen in Spanje verlopen rustig Militair garnizoen te Ifni aangevallen Rechter Maengkom zal op 27 april vonnis wijzen Zes mei besprekingen over Midden-Oosten? Amerikaanse steun voor Pact v. Bagdad? Geen Amerikaanse mariniers naar Kreta KIJKERS ZAGEN POLITIEKE REL O O :4 - OPSTAND Tiveede gesprek Bemiddeling n E verdedigster, mevrouw Bouman, heeft heden dupliek gehouden in de zaak-Jungsehlaeger. Zij las daarbij een verklaring voor van de Britse ambassadeur in Indonesië, de heer O. E. Morlancf, waarin staat, dat er.nooit Britse vliegtuigen zijn gebruikt voor het afwerpen van wapens, mumtie of voorraden in Indonesië ten be hoeve van opstandelingen, zoals door getuigen a charge is beweerd. Mevrouw Bouman kondigde aan, dat zij een verklaring zal over leggen van de Amerikaanse schout-bij-nacht W. R. Sheely, waarin wordt aangetoond, dat tussen augustus 1951 en februari 1953 nooit een passagier genaamd Manoeh, aan boord van eèn Dakota van de Amerikaanse ambassade is geweest en dat evenmin een piloot Ken nedy dit toestel heeft gevlogen. De kroongetuigeManoch heeft nl. verklaard dat een Dakota van de Amerikaanse ambassade met als piloot Kennedy, gebruikt was vbor „droppings" ten behoeve van opstandelingen. 25 Zie verder pagina 5 AANSLAG OP TREIN Besprekingen Midden- Oosten Borden en spandoeken Rotterd*®* Witte de Wathstraat M Telef, 115700 <4 L) Postbus 1112 Pwtgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19.30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 "s-Gravenbage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adm. Tel. 114402 Klachtendienst 18.30—39.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks j Directeur: H. DE RUIG "S. Weersverwachting, geldig tot zaterdagavond. TIJDELIJK REGEN. Over het algemeen zwaar bewolkt met tydeiyk regen. Overwegend matige wind uit zuidelijke rich tingen. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. ZON EN MAAN 14 april: zon op 5.48 onder 19.38; maan op 7.26, onder Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Men schrijft ons van hervormde rijde." ONZE kritiek op de benoeming van dr. C. C. de Bruin tot hoogleraar in de theologie te Leiden, heeft een reactie uitgelokt in het Leidsch Dag blad van 22 maart jl. Een redacteur van genoemd blad is door prof. dr. J. N. Bakhuizen v. d. Brink overtuigd dat het door de literator De Bruin gelever de werk zich beweegt op het grensge bied der theologie eri dat er geen Ne derlands theoloog van professie be staat, die tot een dergelijke prestatie in staat zou zijn geweest. Dat is, moe ten wij zeggen, een zeldzaam merk waardig verweer! Elke literator of jurist die over de middeleeuwen schrijft kan niet anders dan zich op het grensgebied der theo logie bewegen. Hij vindt immers een periode, waarin de kerk de hele sa menleving doortrekt. Maar veel erger is de opmerking, dat er in heel Neder land geen vaktheoloog van professie zou zijn die in staat is 'de theologie der middeleeuwen te doceren. Dat werpt wel een heel schril licht op de blijkba re armoede'der Nederlandse theologie. Denk het u in. Alle hoogleraren in de kerk- en dogmenhistorie in geheel Ne derland in alle jaren van hun weten schappelijke arbeid zijn niet in staat geweest zelfs maar één enkele vak theoloog op te leiden tot een voldoende kennis van deze periode. Wil de redac teur van het Leidsch Dagblad ons dat nu werkelijk laten geloven? Intussen: Onze vraag bleef onbeantwoord, waar om er zoveel aandacht aan de middel eeuwse theologie moet worden ge schonken in ons gereformeerd protes tantisme. Zou dat misschien kunnen samenhangen met de grote liturgische belangstelling, die in bepaalde kringen der Hervormde Kerk gevonden wordt? De liturgische kring wil in zijn sacra mentsbeschouwing telkens weer terug tot achter de reformatie. Hier zou dus een verbinding kunnen liggen. 'remiers van Israël en e beloven vrede ET boek van dr. De Bruin, dat zo Jui hoog geroemd is, hebben wij ge heten. En wij willen niet achterblijven met het uitspreken van ons respect I voor het daarin gepubliceerde nauw- keurig onderzoek.Maar wij hebben ternauwernood één bladzijde kunnen l ontdekken die werkelijk van wezenlij- ke theologische waarde is. Het Leidsch i Dagblad probeert vervolgens met 1 voorbeelden" duidelijk te maken dat. het geen uitzondering is dat hooglera— ren lid van een faculteit zijn die ver schilt van die, waarin zij hun academi sche vorming genoten. Voor wat de! theologie betreft zijn er dan de drie namen genoemd van de hoogleraren, de Buck, Thierry en Jansma. Het zou wel zeer gewenst zijn als de redacteur1 van het Leidsch Dagblad, die wellicht' ook nog hoogleraren onder zijn lezers- heeft, om hunnentwil de zaak zou recht zetten. Want elk van de genoemde drie professoren heeft een theologische op-: leiding gehad. Vanuit hun theologische1 studiën hebben zij zich bijzondere ken nis verworven van een sterk aan de theologie gebonden vakstudie. Prof. dr. A. de Buck bij voorbeeld is een Egyptoloog van internationale faam geworden. Welnu, deze vaktheologen leiden voor 99 pet. a.s. theologische «tudenten op en examineren voor 99 pet. binnen liet raam der theologische propaedeuse. De genoemde drie hoog leraren zijn theologen, die praktisch li teratoren geworden zijn. terwijl van dr. De Bruin moet worden gezegd dat hij ook blijkens zijn laatste studie vol op literator is gebleven, zonder theo loog te worden. De genoemde voor heelden waren daarom niet bepaald gelukkig! Nu is er, zo onthult ons het Leidsch dagblad, van kerkelijke en politieke zijde aandrang uitgeoefend om een theoloog van professie benoemd te krijgen. Die aandrang mocht evenwel niet baten omdat er geen theologische hediaevist te vinden was. Op hoop van tegen voor de theologie is toen een li teraire mediaevist benoemd. Men zal ona begrijpen, als wij, zo weinig over tuigd van de waarde der aangevoerde ®otieven,van mening zijn dat men al te lichtvaardig deze aandrang heeft geëlimineerd. IJ kunnen ons ook moeilijk neer leggen bij de ons in de mond ge* 'egde tegenstelling tussen wetenschap- ïrijjke en kerkelijke theologie. Wi; •knlcen er niet aan het onderwijs, dai ^anwege de kerk door de kerkelijke hoogleraren gegeven wordt, niet we- teaschappeijjk te noemen. Nog minder gouden wij willen beweren dat hun on- e®wijs zou gaan ten koste van een teer wenselijke studieafsluiting. Het hl in het licht van ons vorig artikel Volkomen duidelijk zijn waarom de kerkelijke hoogleraren nog een uitvoe- studie vragen. De literaire lijn 'jacht immers een verarming van de geologische opleiding mee? En dit te- ln de bloembollenstreek beginnen nu de narcissen te bloeien. De bloemen- koningin 1955 Jopie Rijnveld uit Hillegom tussen de narcissen van 1956. Door het ontploffen van een grote fles eau de cologne is te Plasemcia in Spanje een huis van drie verdiepingen in brand gevlogen en ingestort. Zeven personen werden gedood. ZOWEL Israël als Egypte hebben ermee ingestemd, zich te ont houden van vijandelijke daden jegens elkaar, tenzij het zelfver dediging betreft. Dit heeft de secretaris-generaal van de Ver. Naties, Dag Hammarskjoeld, gisteren vanuit Cairo aan de Veiligheidsraad meegedeeld. Intussen is langs de Israëlisch-Egyptische grens een onofficiële luchtoorlog ontbrand. Beide partijen zeggen een vijandelijk vliegtuig te hebben neergeschoten. Een Egyptische ),Vampire"-straaljager werd, zoals gisteren in een deel onzer edities werd gemeld, aangeschoten en moest een nood landing op Israëlisch grondgebied maken. De piloot van het toestel was zwaar gewond. Gisteravond laat beweerden de Egyptenaren, dat een Israëlisch toestel-boven de gedemilitariseerde zone van El Auja, die de twee landen scheidt, door een Egyptische jager was neergeschoten. Zowel de Israëlische premier David Ben Goerlon als de Egyptische premier Gamel Abdel Nasser hebben schriftelijk beloofd onvoorwaardelijk te voldoen aan de bepalingen van de Israëlisch-Egypti sche wapenstiJstandsGvereenkomst, waar bij vijandelijke daden en oorlogsdaden verboden zijn. De twee premiers beloof den dit in antwoord op een oproep van Hammarskjoeld. Hoewel de premiers zich het recht voorbehouden uit zelfverdediging op te treden, heeft Hammarskjoeld hun mee gedeeld, dat hun voorbehoud in geen De correspondent van A.F.P. schrijft uit Madrid, dat de staking in Noord-Spanje de eerste van haar soort is sinds het einde van de Spaan se revolutie. Zij heeft zich immers uitgebreid van Navarre naar de Bas- kische provincies Biscaya en Guipuz- cao en zo wordt thans in ver uiteen gelegen industriegebieden tegelijker tijd gestaakt uit protest tegen de stijging van de prijzen, kort na de loonsverhoging. Ook in de Catalaanse hoofdstad Barcelona wordt reeds gestaakt. Hier leidden in 1951 stakingen tot onge regeldheden. Deze werden toen ech ter pas twee maanden later door ver zet in de Baskische provincies gevolgd. Het is ook van betekenis, dat de huidige beweging haar oorsprong heeft in het conservatieve Navarre (Pamplona), waar tot nu toe geen arbeidsongeregeldheden tegen het regiem van Franco hebben geheerst. De meerderheid hier toonde zich in dertijd nationalistisch. Overigens ver loopt de staking volkomen rustig en de politie heeft nergens behoeven in te grijpen. President Eisenhower heeft van gene raal Franco een ezel ten- geschenke ge kregen. Op de foto ziet men het dier op het Parijse vliegveld vlak voor het vertrek. lort Woet worden ingehaald. Zeker 7®' tot onvermengd genoegen der sta ppen. Want als de redacteur van bet t^tdsch dagblad nog eens rustig de ge- 1 «agaat van het aantal studen- dan moet hij tot een andere con- a,'e komen dan: het ij ook elders in JJjfkad zo. De Leidse theologische fa- futcit had in het collegejaar '51/ 52 totaal 140 studenten. Een constan- •Meruggang over de volgende jaren •sten ons de getallen zien. Het daalde 140 °P 128, daarna op 118, later "Ven in '55/'56 totaal 96. Dat zit voor een belangrijk deel vast op ver minderde inschrijvingen van eerste jaars. De getallen zijn over de ge noemde jaren: 16, 13, 15, 12, 6. In Amsterdam waren er aan de stede lijke universiteit in 1951 120 studen ten en nu zijn er 119. Wel geven ook andere universiteiten schomme lingen te zien, maar in Leiden is er kennelijk een dalende lijn. En dat is het wat ons zeer ter harte gaat. Het gaat niet goed met onze Leidse hoge school, waaraan zoveel te danken is voor de Nederlandse theologie. Daarom dunkt ons dat wij niet de plank ver mis sloegen zoals ons werd. verweten, maar dat wij in tegendeel de spijker op de kop sloe gen. Waarmee wij helemaal niet zo blij "zijn. A.F.P. merkt nog op, dat een com muniqué, van de gouverneur van Barcelona, volgens welke de staking geprovoceerd zou zijn door elemen ten, die orders van buiten af ontvan gen, ingetrokken is. De gouverneur heeft overigens toch de arrestatie van de aanstokers gelast. Inmiddels was men donderdag avond in de hoofdstad Madrid, nog niet officieel in kennis gesteld van de staking, noch van de arrestatie van studenten en evenmin van de moeilijkheden in de kolonie in Spaans- West-Afrika. De Spaanse minister van buiten landse zaken, Martin Artajo, die be sprekingen in Washington heeft ge voerd, heeft daar op een persconfe rentie verklaard, dat de stakende Spanjaarden geen gevaar voor hun leven lopen noch honger lijden, „zulks in tegenstelling tot de verklaring van een Amerikaanse vakbondsleider". Over de moeilijkheden in de Spaan se koloniën in Afrika, nl. in de enclave Ifni, ten Zuiden van Marokko meldt A.F.P., dat enkele stammen tegen het Spaanse gezag in opstand zijn gekomen. Volgens deze berichten staan op de Kanarische eilanden enkele troepen eenheden gereed om naar Ifni te ver trekken. Verder doen in Madrid ge ruchten de ronde van soortgelijke moeilijkheden in de Spaanse kolonie Rio de Oro aan de Afrikaanse west kust. Volgens onbevestigde berichten zijn Spaanse militaire garnizoenen te Sidi Ifni, een kleine Spaanse kolonie in West-Afrika, door stammen aangeval len. Elf Spaanse officieren zouden door de Berbers gedood zijn. Volgens A.F.P. willen onbevestigde berichten, dat de binnenlandse vluch ten in Spanje donderdag zijn afge last, opdat de militaire autoriteiten over zo veel mogelijk vliegtuigen kunnen beschikken, mocht de toe stand in de kolonie zulks eisen. De regering-Eisenhower heeft een be langrijke nederlaag geleden. Het Con gres heeft namelijk de omstreden land- bouwwet goedgekeurd, welke in dit ver kiezingsjaar de boeren bjjna drie mil jard dollar aan nieuwe voordelen geeft. Het wetsontwerp, dat op sterke tegen stand van president Eisenhower stuit, is door de Senaat met 50 tegen 35 stem men goedgekeurd, nadat het Huis van Afgevaardigden het tevoren met 237 te gen 181 stemmen had aanvaard. Het wetsontwerp is thans naar het Witte Huis gezonden en president Eisen hower zal er een beslissing over moeten nemen, welke van vérstrekkende bete kenis zal kunnen zijn op de houding van de boeren bij de komende verkiezingen in november. Vele republikeinse leiders voorspelden, dat president Eisenhower zijn veto? o.vcr de wet zou uitspreken, maar de democraten en de republikei nen uit het landbouwgebied hebben een even sterk vertrouwen, dat de president de wet zal ondertekenen. INDERTIJD voerde de heer Hazen- bosch een vergeefse strijd met mi nister Luns over de Garantiewet voor KNIL-militairen. De heer Hazenbosch had er bezwaar tegen een wetsartikel te wijzigen, ter wijl er een. procedure over dat artikel by de rechter aanhangig was. Maar de Tweede Kamer volgde de heer Hazenbosch niet. De Eerste Kamer echter heeft in. overgrote meerderheid bezwaar tegen de wijziging, nu over de kwestie een rechtsgeding aanhangig is. Het ziet er dus naar uit, dat de Eerste Kamer niet minister Luns, maar de heer Hazen bosch gelijk zal geven. En hoe belangrijk dat kan zijn blijkt wel hieruit, dat de rechtbank de vor dering van een officier tegen de staat op grond van het ongewijzigde artikel heeft toegewezen! Die zaak komt nu natuurlijk in hoger beroep. Maar dan moet de wet op dit punt ook ongewijzigd blijven! Grace Kelly tcerd bij het betreden van haar nieuwe vaderland door kinderen verrast' met bloemen. enkel opzicht afbreuk doet aan hun toezegging de wapenstilstandsovereen komst na te komen. Hammarskjoeld en Nasser hebben gis teren in Kairo hun tweede ontmoeting gehad. Het gesprek duurde twee-en-een- half uur. Tot zaterdag zal er nu een pauzezijn in de onderhandelingen tus sen Hammarskjoeld en Nasser, zo is in Kairo meegedeeld. Het se mi-officiële Egyptische pers bureau voor het Midden-Oosten heeft bekendgemaakt, dat Israël zich in begin sel akkoord verklaard heeft met het voorstel van Dag Hammarskjoeld om de troepen tot op 500 meter van de Israë lisch-Egyptische demarcatielijn terug te trekken. Hammarskjoelds perschef had op dit bericht geen commentaar. •De aanvallen door Egyptische com mandotroepen hebben, volgens gegevens van het Israëlische ministerie van Bui tenlandse Zaken, sinds zaterdag aan dertien personen het leven gekost, ter wijl er 33 werden gewond. De twee opperrabijnen van Israël hebben donderdag een beroep gedaan op alle religieuze autoriteiten en andere geestelijke leiders van,.-de gehele we reld „teneinde hun aandacht er op' te vestigen dat de terroristische aanslagen in Israël tegen vrouwen en kinderen opzettelijk het karakter hebben gekre gen van midaden tegen de mensheid". President Eisenhower heeft maandag de Egyptische en Israëlische leiders per soonlijke boodschappen gezonden, zo is donderdag bekend gemaakt door Eisen howers perssecretaris Hagerty, Hij voeg de er aan toe, dat ook afschriften waren verzonden van de verklaring van de pre sident, dat de Verenigde Staten voor nemens zijn elk slachtoffer van agressie in het Middenoosten met „grondwette lijke middelen" te steunen. Spanje zou desverzocht bereid zijn, zijn goede diensten aan te bieden bij de oplossing van de crisis in het Midden oosten, zo heeft de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Artajo, te Washing ton op een persconferentie verklaard. Hij wees in dit verband op het in okto ber verwachte bezoek aan Spanje van de Egyptische regeringsleider, Nasser, en op de eerder verwachte bezoeken van koning Faisal van Irak, koning Saoed van Saoedi-Arabië, en president Camille Sjamoen van Libanon, Toen mevrouw Bouman de verklaring van de Britse ambassadeur voorlas, maakte de rechter hiertegen bezwaar, zeggende, dat in deze fase van" het pro ces geen nieuw bewijsmiddel kan worden aangevoerd. Maar hU aanvaardde de verklaring van de ambassadeur als in lichting. Na haar dupliek overhandigde me vrouw Bouman nog een document aan de rechter, waarin een Nederlandse hor logemaker verklaart, dat h(j voor be klaagde een horloge heeft gerepareerd, in de tijd, dat hy volgens de getuigen a charge In Indonesië is geweest. Een schilderij ter waarde van 100.000 gulden is op klaarlichte dag uit de be roemde Tate Gallery in Londen verdwe nen. Ierse nationalisten hebben meege deeld dat zij het gestolen hebben, om een einde te maken aan een oude grief tegen de Britten. Het schilderij is „Jour d'été" van de Franse impressioniste Berthe Morisot. Het is een van de 39 doeken die tijdens de eerste wereldoorlog naar Tate kwa men door de omstreden laatste wil van een Ierse verzamelaar. Sir Hugh Lane, die in 1935 omkwam toen de Duitsers de Lusitania tot zinken brachten. De Ieren beweren dat de schilderijen aan Ierland toebehoren. Het Ierse nieuwsagentschap in Londen werd gisteren telefonisch gewaarschuwd dat de overval gepleegd was. Degene die dit bericht doorgaf, noemde zich een lid van de Ierse nationale studentenraad. Het Ierse nieuwsagentschap belde Scot land Yard op en de Yard legde een cordon om het museum, mahr te laat. De directeur van het stedelijk museum van Dublin heeft intussen verklaard dat het schilderij niet door het museum zou worden geweigerd, als het zou worden Het Amerikaanse ministerie voor het Leger heeft verklaard, dat er geen waarheid schuilt in het bericht dat de tweede gepantserde divisie, die nu in Europa gestationeerd is, bevel heeft gekregen naar het Midden- Oosten te gaan. Er zijn evenmin plannen voor een wijziging in de plaats van de andere gepantserde divisies van het leger. De Amerikaanse marine heeft mee gedeeld, dat amfibiestrijdkrachten van de Amerikaanse zesde vloot be gin volgende maand het Griekse eiland Kreta zullen bezoeken. Dit, aldus de marine, kan aanleiding ge weest zijn tot de in Athene gepubli ceerde berichten, dat mariniers op het eiland zullen gaan oefenen. aangeboden, omdat het „moreel het ei gendom van de gemeente Dublin" is. De Britse politie keek.donderdagavond bij alle havens en vliegvelden uit in de hoop de studenten aan te houden, voor dat zij Dublin bereikten. In het begin van de avond waren er geen tekenen, die erop wezen dat het schilderij al bui ten Engeland wasgebracht. Bij ongeregeldheden, die in een café in een negerwijk van .Johannesburg be gonnen, zijn zeven blanken, onder wie twee vrouwen en een kind, door stenen gewond. Trams en auto's werden door de na turellen met stenen bekogeld. Ten slotte opende de politie liet vuur op de menig te. Ongeveer twintig negérs moesten in een ziekenhuis worden Opgenomen. Eni ge van hen hadden kogelwonden. DE BILT, vrijdag 10 uur: Op de Atlantische oceaan ten noorden van de Azoren ligt een uitgebreide de pressie, waarvan de fronten de afge lopen 24 uur West-Europa binnendron gen. Door de luchtdrukdalingen die daarmee gepaard gingen, kwam ook de grens tussen koude en zachte, vochtige lucht die ten zuiden1 van ons land lag weer in beweging. Deze grens drong gisteravond begeleid door. een regen zone ons land binnen. Omdat deze zone maar langzaam bewoog viel er tamelijk langdurige regen, vooral in het noorden van het land waar de luchtsoortengrens tot stilstand kwam. Daarbij kwamen vanmorgen vrij grote temperatuurver schillen voor tussen noord en zuid, tegenover temperaturen van 4 graden in het noorden stonden temperaturen van 10 graden in'het zuiden. De regenzone1 van het volgende bceaanfront kwam'intussen alweer snel naderbij. Bovendien naderde de hoofd kern van de oceaandepressie West- Europa. Daarom wordt ook voor de ko mende 24 uur wisselvallig weer met wat regen verwacht. Daarbij zal de temperatuur in het noorden van het land wat hoger worden. In geheel Noord-Europa blijft hetin tussen nog volop winter, met matige tot strenge vorst en flinke sneeuwval. De grens van vorst en sneeuw ligt enkele hondenden km ten noorden van ons land. Beklaagde Jungschiaeger voelde zich heden op de zitting kennelijk niet goed. Hij zal tmongen een dokter raadplegen daar hij te hoge bloeddruk heelt. Er was voor de zitting van heden weinig belangstelling. Rechter Maengkom heeft medegedeeld, dat hy in de zaak-Jungschlaeger 27 april vonnis zal wyzen. De zitting werd bijgewoond door de politieke adviseur van het hoge com missariaat, ft. C. Kwantes en door de Italiaanse consul G. Mariani en de direc teur van de K.P.M. Naar AFP van welingelichte Ameri kaanse zijde te Washington verneemt Is men van oordeel, dat 6 mei de door Frankryk voorgestelde besprekingen tus sen Frankrijk, Groot-Brittannic en Ame rika over het Middenoosten zullen begin nen. Overigens heeft Frankrijk nog geen officieel antwoord van Amerika op de uitnodiging ontvangen. In Amerikaanse kringen wijst men er op, dat het rapport van de secreta ris-generaal der Verenigde Naties van grote invloed op de voorgestelde be sprekingen "zal zijn. Op de Rijnbrug Karlsruhe—Maxau, die Baden—Wuerttemberg met de Palz ver bindt, is een aanslag op een trein ge pleegd, die echter zonder ernstige gevol gen is gebleven. Onbekenden hadden op het midden van de brug twee olievaten tussen de rails gelegd en zes dwarsliggers ver wijderd. Een sneltrein, die de brug pas seerde, nam de beide vaten van 200 liter in zijn vaart mee. De locomotief en de spoorbaan werden licht beschadigd. Het Engelse Foreign Office heeft gisteren een suggestie om de Egypti sche premier Gamal Nasser naar Enge-- land uit te nodigen voor besprekingen over het Midden-Oosten kü van de band gewezen. De suggesüe werd toegeschreven aan Nasser zelf door R. Barton Williams- Thompson, die leider is van een firma, die de perszaken voor Egypte behan delt. William Thompson deelde aan -zijn blad, de Daily Sketch, mee, dat Nasser erop gezinspeeld had dat hij een offi ciële Uitnodiging om Engéland té 'be zoeken zou.'aanvaarden. Een woordvoerder van het Foreign Office' heeft de "pers op een dagelijkse persconferentie meegedeeld: „Ik weet niets van plannen om kolonel Nasser uit te nodigen een bezoek aan Enge-' land té brengen". Loy Henderson, plaatsvervangend Amerikaans onderminister van Buiten landse Zaken, is gisteren per vliegtuig uit Washington te Londen aangekomen met een belofte voor grootscheepse hnlp aan de landen van het Pact van Bag dad. Henderson verklaarde op het vliegveld, dat de Verenigde Staten bereid zijn de vijf staten in het Midden-Oosten finan ciële en militaire hulp te verlenen. Henderson vertrekt vrijdag naar Te heran, waar hij als Amerikaans waarne mer zal deelnemen aan de vergadering van de ministerraad van het Pact van Bagdad, welke daar op 16 april zal be ginnen. Een woordvoerder van het Amerikaan se ministerie van Buitenlandse Zaken heeft donderdag officieel ontkend dat de Verenigde Staten Griekenland toestem ming verzocht hebben mariniers naar het eiland Kreta te mogen .zenden. Volgens deze woordvoerder zijn de mariniers naar het Middellandse-zeege- bied gestuurd voor opleiding en om aan eventuele plaatselijke manoeuvres mee te doen. Hij verklaarde: „Dit houdt natuurlijk in dat zij van tijd tot tijd amfibische landingen zullen uitvoeren", maar voor zover hem bekend was bestonden er geen plannen de mariniers op welk punt dan ook voor lange tijd aan land te laten gaan. (Van een onzer verslaggevers) Tijdens de VARA TV-uitzending van gisteravond, waarvoor de camera's wa ren opgesteld op de markt ie Bergen opZoom, teneinde een rechtstreekse reportage te geven van de kermis aldaar, verscheen plotseling een aantal 'figuren met verkiezingspropagandabiljetlen van do KVP in het schermbeeld. Nadat de propagandisten enige tijd hadden getracht om zo suggestief moge lijk voor-de lenzen te opereren verscheen de politie die de demonstranten gelastte te verdwijnen. Een'groot deel van deze politieke TV-rel konden de kijkers thuis volgen, hetgeen de uitzending uiteraard een ge heel onverwacht maar zeer spannend accent gaf. Onmiddellijk sa hel infliisen vas het beeld zag men de politie. Daarna trok minuien lang een défilé van jongeren voorbij, die gewapend waren met grote, borden waarop verkiezingsleuzen waren geschilderd. Sommigen droegen para- pluies waarop aan de bovenzijde propa ganda was geschilderd. Ook verschenen' kolossale spandoeken op het scherm. De politie probeerde het propaganda materiaal in handen te krijgen, maar men kreeg niet de indruk dat dit spoe dig gelukte. Tenslotte heeft de omroep- ster aan het einde van de uitzending de excuses van de VARA aangeboden voor deze ongewilde verkiezingspropa ganda Het is nog niet bekend of er proces- verbaai zal worden opgemaakt tegen de K.V.P.-propagandisten. Deze aange legenheid zal nog worden bezien,, zeide de inspecteur van politie in Bergen op Zoom, die verder geen inlichtingen zeide te kunnen verstrekken. Tot nu toé is geen proces-verbaal opgemaakt. Twee Belgische soldaten zijn gisteren om het leven gekomen, toen de vracht wagen, waarmede zij en 17 andere man schappen van hun bij Keulen gelegerd onderdeel vervoerd werden, in botsing kwam met een tegenligger. Drie andere soldaten werden zwaar gewond.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1