De twee complexen BRIEF AAN PREMIER BEN GOERION Vermindering van de spanning DUITSE HERENIGING Bonn wil zelf met Moskou praten „PERSOONLIJKE REDENEN Gruenther gaat heen als NAVO-chef G GESPREK MET REBELLEN IN ALGERIJE VEERTIENDE JAARGANG No. 3358 Waarschuwing tegen ontwapening Eerste aardbeien 41 cent per stuk Disconto in Amerika verhoogd MET TROUW OP MARS „Traditionele aanmelding Opgevolgd door generaal Norstad Weeroverzicht Brug bij Nicosia werd opgeblazen ZATERDAG 14 APRIL 1956 Tito ontvangt Spaak Onbetaald overwerk JungscMaeger-comité richt zich tot burgemeesters Ontwapeningsbesprekingen in Londen Loonsverhoging in de confectie-industrie Gruenther democratisch prcsidentscandidaat Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L> Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—-18 uur: Telefoon 115700 ■s-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424857 Redactie: Tel. 111892 Adm Tel. 114402 Klachtendienst 18 3019.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementspnis 52 cent per week, f 2,26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot zondagavond. VRIJ KOUD. Zwaar bewolkt met hier en daar enige regen. Morgen ook enkele verspreide opklaringen. Matige, nu en dan vrij krachtige noordoostelijke wind. Vrij koud. ZON EN MAAN 15 april: zon op 5.46, onder 19.40; maan op 8 22, onder 0.10. 16 April: Zon op 5.43. onder 19.41. Maan op 9.29, onder 1.06. Directeur: H. DE RUIG O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT D4T de verkiezingen voor de Twee de Kamer op komst zijn begint men al aardig te merken. We hebben op bepaalde incidenten in het begin van deze week te dezei plaatse reeds de aandacht gevestigd Het verdient o.i. aanbeveling de grondproblemen die by de komende verkiezingen aan de orde zijn nog eens duideiiik uiteen te zetten Over die grondproblemen oestaan er nl. in de Nederlandse samenleving tegenstellin gen. die het bestaan der verschillen de partyen rechtvaardigen. En het is voor de kiezer derhalve noodzakelijk die goed te kennen De verkiezings propaganda, gelijk die van verschil lende partijen uitgaat is daartoe met altijd even dienstig Dat is uit de inci denten, waarnaar we in de eerste ali nea van dit artikel verwezen, wel ge bleken. MAAR onze mening is er ten aan zien van de zaken, die bij de ko mende verkiezingen aan de orde zijn allereerst deze onderscheiding te ma ken, dat het daarbij gaat om twee complexen van dingen Het gaat aller eerst om de concrete politiek voor de komende vier jaren. En het gaat ver volgens om de vraag wie de greep op de toekomst van ons land en volk in overwegende mate zal hebben. Het merkwaardige is de erva ring leert het dat de verschillende partijen als het om die concrete poli tiek voor de eerstkomende jaren gaat. elkaar wel weten te vinden in een voor ieder min of meer aanvaardbaar Ka binetsprogram. Maar zodra het gaat over de greep op de toekomst en dan gaat het dus om de idealen die men koestert dan lg er een felle tegenstelling zo geen uitgesproken vijandschap. Er is voor iedere partij natuurlijk verband tussen datgene wat men op korte en op lange termijn najaagt. Wat men op korte termijn najaagt is het nu praktisch verwerkelijkbare van hetgeen men uiteindelijk beoogt. Bij een samenwerking tussen meer dere partijen, gelijk dit in Nederland, wil er van een parlementair Kabinet sprake zijn, noodzakelijk ia, betekent zulks altijd dat elke partij ^onvoldaan is over wat men op korte termijn be reikt heeft en bereiken kan. Het betekent ook dat men zich in het najagen van zijn idealen moet breidelen. Voor vele orthodoxe protestanten be tekent dit b.v. dat men op het gebied van de zondagsrust niet die regeling kan verkrijgen, die men op zichzelf wenselijk zou oordelen. Voor de r.-k. betekent dit b.v. dat men van een regeling van het huwelijksrecht en van een processievrijheid, zoals men die op zichzelf wenselijk oordeelt zal moe ten afzien. En voor de socialisten be tekent dit dat zij van de doorvoering van hun maatschappijopvatting, met haar overmatige overheidsmacht zul len moeten afzien. ALS wij het goed zien is deze situa tie voor de socialisten het ergste. Want datgene waarin de socialisten door hun minderheidspolitiek worden geremd, heeft betrekking op de kern van hun beleid. Het socialisme is overwegend maat schappijbeschouwing en economische politiek. En op wat het op dit gebied eigenlijk op den duur wil, zegt de rest van het Nederlandse volk neen. Bij de andere partijen ligt dat an ders. Wat daardoor de meerderheid van het voik wordt afgewezen is de uitwerking van jen bepaalde princi piële opvatting in een bepaalde sector. Het rijn niet de kern en de hoofdzaak VON BRENTANO DE secretaris-generaal van de Ver. Naties, Dag Hammarskjoeld, heeft Israël laten weten, dat hij niet van oordeel is, dat de' jongste overval van Egypte in Paiestina enige twijfel moest wekken ten opzichte van de Egyptische belofte zich van oorlogsdaden te zullen onthouden. In een boodschap aan de premier van Israël, David Ben Goerion, vroeg Hammarskjoeld om verzekeringen van Israël, dat er aan dé troepen bevel zal worden gegeven, de vrede te handhaven. Ben Goerion had gevraagd om het bewijs, dat Cairo zo'n bevel aan de Egyptische strijdkrachten haa gegeven. De secretaris-generaal van de Ver. Naties heeft vrijdag besprekingen gevoerd met de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Fawzy. Deskundigen hebben vrijdag, ondanks het feit dat het de Mohammedaanse zondag was, van de vroege ochtend af met Egyptische functionarissen bespre kingen gevoerd over „technische" kwesties. In diplomatieke kringen in Caïro is verklaard, dat de Egyptenaren aandrln- gen op terugtrekking van alle Israë lische troepen, ook troepen in politie' uniform, uit de gedemilitariseerde zone van El Auja. TV/EST-DUITSLAND zal de kwestie van de Duitse hereniging binnenkort rechtstreeks met Moskou opnemen, mede omdat het Vreest, dat zijn Westerse bondgenoten voorrang geven aan het vraagstuk van de ontwape ning. Dit kan men opmaken, uit een verklaring, die de Westdnitse minister van Buitenlandse Zaken, von Brentano gisteren op een persconferentie in Bonn heeft afgelegd. De verklaring is in Bonn als een bom ingeslagen. Men vraagt zich af, of dit besluit misschien een radicale koerswijziging zal betekenen in het Westduitse buitenlandse beleid. Von Brentano koppelde aan zijn mededeling gen krachtige waarschuwing aan de grote, mogendheden, om. geen ontwapeningsovereenkomst te sluiten ten koste vpn Duitsland. van wat men wil, die afgewezen wor den. Daarom zijn bepaalde chr. sociale idealen in Nederland realiseerbaar, gelijk de historie bewijst. En daarom kunnen de opvattingen van de christe lijke partijen ook vaak aanspraak maken op de betiteling nationale poli tiek. JWj SN behoeft er niet over in twijfel te verkeren dat dit de wortel der bitterheid is, die de socialisten tn de verkiezingsstrijd dwars zit En daarom richt zich de socialis tische politiek en voor haar deel is het met de liberale politiek niet an ders op de uitroeiing van het stelsel der christelijke partijvorm. Zolang dat stelsel bestaat ligt er een onoverko melijke barrière op de weg der so cialistische en der liberale politiek. Zolang dit stelsel bestaat krijgen so cialisten en liberalen nooit de arm slag die zij wensen En daarom is veel belangrijker dan de hele actuele poiitiek van de naaste toekomst de greep op de 'oekomst, de vraag of het stelsel van christelijke partijvorming zal kunnen Worden weggevaagd of althans in zijn ®og steeds overmachtige positie, in «et hart zal kunnen worden getroffen, Srote vraag bij deze verkiezingen. De verkiezingen zijn een strijd om toekomstige geestelijk politieke structuur van Nederland. Eaar gaat het om. Beroep. Om een glimp van het Wtaselyk paar in Monaco op te vangen, hJa soms rare acrobatische toeren nodig. liet een journalist zich onder een helikopter binden om de aankomst van "face Kelly in Monaco te verslaan. Tol de vijf mogendheden, die op het ogenblik ontwapeningsbesprekin- gen in Londen houden, zei de West duitse minister: „Wij zeggen niet, dat wij u verbieden een ontwapenings overeenkomst te sluiten, waarbij geen rekening gehouden wordt met de Duit se kwestie. Wij waarschuwen u ech ter dit niet te doen, omdat dit het zaad van nieuwe moeilijkheden in zich zou bergen." De minister ©af geen aanwijzing over de aard van het nieuwe Duitse voorstel aan Moskou. Wiihebn Haas, de vorig jaar benoemde Duitse am- bassadeur in Moskou, is op het ogen blik in Bonn om instructies te ont vangen. Von Brentano zei slechts, dat de regering via haar ambassadeur in Moskou „zeer spoedig het initiatief zal nemen in de kwestie van de her eniging van Duitsland." Dit besluit weerspiegelt de beweer de consternatie van de Westduitse leiders over wat zij beschouwen als een bedreiging ran de hereniging van Duitsland door de nieuwe nadruk, die gelegd wordt op de ontwapening. De politieke tegenstanders van bandskanselier Adenauer dringen reeds lang aan op rechtstreekse be sprekingen met Rusland over de her eniging. Tot nu toe had Adenauer zich ech ter op het standpunt gesteld, dat Advertentie daardoor de nauwe betrekkingen, met het Westen in gevaar gebracht zouden worden. Herhaaldelijk heeft hij* het Duitse volk verzekerd, dat de drie grote mogendheden bij besprekingen met de Russen de hereniging op de voorgrond zouden plaatsen. Waarnemers zijn van mening, dal de regering nu tot de rechtstreekse stap besloten heeft met het ocg op de volgend jaar te houden algemene ver kiezingen. Geallieerde diplomaten hebben West-Duitsland gisteren te verstaan gegeven, dat het volgens de akkoor den met het Westen niet zelf met Rusland mag onderhandelen over de hereniging van Oost- en West- Duitsland. Deze waarschuwing was een gevolg van de verklaring van de Westduitse minister van Buitenlandse Zaken Heinrich von Brentano te Bonn. De diplomaten hebben er echter op gewezen, dat het de regering te Bonn volkomen vrij staat haar standpunt met betrekking tot de hereniging van Duitsland aan de Sowjet-unie voor te leggen. Het Britse ministerie van Buiten landse Zaken heeft geen formeel com mentaar op de verklaring van Von Brentano willen leveren. President Tito van Zuid-Slavië heeft vrijdag te Brioxxi de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Spaak en leden van een Belgische socialistische delega tie ontvangen. Een begrip voor prooressieve damesschoenen Gisteren zijn op de groenteveiling te Roelofarendsveen de eerste glasaard beien aangevoerd nl. vier doosjes, ieder inhoudende ongeveer 150 gram aard beien, waarmee fruitteler Jac. de Jong ter veiling kwam. De firma Oudhof uit Amsterdam werd eigenaar van deze pri meur voor de som van 41 cent per aard bei. De Federal Reserve Board heeft elf districtban-ken toestemming gegeven haar discontotarief te verhogen. Met ingang van 13 april bedraagt het disconto van de Federal Reserve Banks te San Francisco en Minneapolis 3 terwijl dat van alle andere Federal Re serve Banks, behalve van die te Chicago, is verhoogd tot 2.75%. Het bestuur van de bank te Chicago is niet bijeengeweest. Het disconto van deze bank bedraagt nog 2.50 Onze wandelvriendinnen van de „Opleidingsschool voor Gereformeerde Gezins verzorgsters" te Amsterdam willen er blijkbaar een soort traditie van maken telken- jare als eerste groep in te schrijven voor de Amster damse Trouwmars op 26 mei. Ook dit jaar staat de oplei dingsschool weer als eerste wan delgroep (22 meisjes) bU ons secretariaat geboekstaafd. Maar ook in Den Haag, waar op 18 juni zal worden gelopen, zit men niet stil. De sportieve rivaliteit tussen beide plaatsen resulteerde de afgelopen week in een groot aantal aanmeldingen en de medewerking van maar liefst drie muziekkorpsen, nl. „De Hollandse Schotten", „Die Haghe" en „Oranje Nassau" voor de Haagse tocht. Amsterdam kreeg er ook weer twee korpsen bij: Het tamboer en pyperkorps van „Het Funen" en de drumband „Batavia" zul ten met koper en trom de voet tocht in de hoofdstad opluisteren Het inschriifadres is: Secreta riaat Trouwmarsen, Dssrbia' Trouw, Nieuwe Züds Vnorbnr* wal 225, Amsterdam-C. Het war deiboekje „Met Trouw op mar«" wordt op aanvraag graf'® '"er- zonden. De Israëliërs zouden het gebied alleen willen ontruimen als Egypte de, naai de Israëliërs zeggen, zware troepencon centraties in het kustgebied van Gaza en elders langs de grens over net schiereiland van Sinai, verminderen. Hammarskjoeld zou vandaag een tweede onderhoud met minister-presi dent Nasser hebben. Daarmee zal hi vijf dagen van moeilijke onderhandelin gen over een duurzame vermindering van de spanning aan de grens besluiten, Veiligheidsraac Na de besprekingen zal Ham marskjoeld zich naar Beiroet begevexv waar hij zijn hoofdkwartier in het Mid den-Oosten gevestigd heeft. Daar zal hi, twee dager» lang allerlei corresponden< tie enz. afdoen, alvorens zijn eerste for melere bezoek aan Israël te brengen. In Caïro is vernomen dat de Veilig heidsraad mogelijk buiten New York en waarschijnlijk in Europa, zal bijeen komen om het verslag van Ham marskjoeld over zijn bemiddelingsreis naar het Midden-Oosten aan te horen, Als de meest waarschijnlijke vergader plaats wordt Genève genoemd. Uit welingelichte kringen in New York is naderhand vernomen, dat de mogelijkheid van een bijeenkomst van de Veiligheidsraad in Europa uiterst ge ring is. - Churchill Sir Winston Churchill- heeft gisteren verklaard dat hij erop - vertrouwt, dat president Eisenhower tijdig de Ameri kaanse wilskracht in het Midden-Oosten zal doen voelen. De 81-jarige -staatsman zei dit in een toespraak voor 5000 leden van de „Primrose League", een conser vatieve vereniging In Londen. „Ik geloof dar wij er volkomen zeker van kunnen zijn, dat zowel de Verenig de Staten als Groot-Brittannië tjjdig tussenbeide zullen komen om agressie van een der beide zijden te voorkomen", verklaarde Churchill. „De noodzakelijk heid hiervoor zal waarschijnlijk niet komen, maar de mogelijkheid bestaat". HU zei voorts: „Indien wjj Israël er van doen afzien om het bloed van het Joodse volk te vernietigen voor het af weren van de Egyptenaren, totdat de Egyptenaren geleerd hebben de Rus- sfsche wapens, die zij gekregen hebben, te gebruiken, en indien Egypte Israël dan aanvalt, dan zal het niet alleen een kwestie van beleid, maar ook een ere zaak zijn om er voor te zorgen, dat zH die oorlog niet verliezen alleen omdat zU gewacht hebben". Sir Winston zei verder: „Ik heb het usste vertrouwendat de voortduren de nauwe samenwerking en het sa mengaan van het Britse Koninkrijk en Gemenebest en de Verenigde Sta ten de zekerste garantie geven voor de beveiliging van de gehele wereld tegen de verschrikkingen van de oorlogdie thans afschuwelijker zijn dan ooit. Dat is de wegdie onze twee landen moeten volgen". Rust Er komen steeds meer aanwijzin gen, dat Dag Hammarskjoeld er in geslaagd is de rust aan de Israëlisch- Egyptische grens te herstellen en dat hij er in zal slagen die rust blijvend te doen zijn. IN Tsjechoslowakije zullen de ar beiders voortaan overwerk niet meer betaald krijgen, zo meldt Ass. Press uit Wenen. Het besluit is genomen, omdat er niet efficiënt genoeg wordt gewerkt. Intussen is dit land er wel voort durend als de kippen bij om naar bet Midden-Oosten en Zuidoost-Azië tegen verminderde prijzen allerlei produkten, waaronder wapens, te leveren. Deze goedkope export wordt dus op de ruggen der arbeiders verhaald. Zonder dat zij er zelf ook maar aan te pas komen, lezen zij in hun eigen vakblad, dat hun rechten zijn beknot. BU u, over u, zonder u, zo gaat het in de communistische volksdemocratie. In de vooravond waren te Kairo sinds donderdagmiddag geen berich ten over grensmoeilij kheden binnen gekomen, sinds woensdagavond zijn geen klachten ontvangen over over vallen van Egyptische commando's in Israël. Nu de Egyptenaren beginnen met de Ramadan-vasten, welke een maand duurt, en Israël voorbereidin gen treft voor de maandag te vieren Onafhankelijkheidsdag, is er een op merkelijke vermindering van de spanning ingetreden, welke vermin dering een groot contrast vormt met de oorlogsdreiging van een week geleden. ENERAAL Alfred M. Gruen ther zal tegen het "eind van dit jaar heengaan als opperbevel hebber van de geallieerde (Na- vo)strijdkrachten in Europa. Hij wordt opgevolgd door generaal Lauris Norstad, die thans opper bevelhebber van de geallieerde luchtstrijdkrachten in Europa is. Dit heeft president Eisenhower bekend laten maken. In Parijs is bekendgemaakt, dat veldmaarschalk Lord Montgomery heeft aangeboden aan te blyven als onderbevelhebber van de NAVO- strijdkrachten in Europa. Gruenther verlaat tevens het Ame rikaanse leger. Hij is 57 jaar oud. Norstad is 49. De perssecretaris van het Witte Huis heeft meegedeeld, dat Gruen ther om „persoonlijke redenen" af treedt. Gruenther heeft op een persconfe rentie in Parijs zijn aftreden èen van de best bewaarde geheimen van Washington genoemd. Hij had in no vember van het vorig jaar Eisenho wer meegedeeld, dat hij met pensioen wilde gaan. In januari had de presi dent met dit verzoek ingestemd. Bij het nemen van zijn beslissing had hij eraan gedacht, hoe hij zelf na te zijn afgestudeerd aan de militaire academie van West Point zestien jaar GRUENTHER NORSTAD Scheepsbotsing in Kanaal Vanmorgen vroeg zijn op het door mist overdekte Kanaal ter hoogte van Portsmouth twee schepen, het Duitse vrachtschip „Ophelia" en het Zweedse tankschip „Bel Mare", licht met elkaar in botsing gekomen. Beide vaartuigen konden hun reis vervolgen en seinden, dat zij geen assistentie nodig hadden. Ook het Finse vrachtschip „Leila" is in dezelfde omgeving in moeilijk heden geweest. De oorzaak is echter nog niet bekend. Volgens sommige berichten zou het eveneens met de „Ophelia" in botsing zijn geweest. De „Ophelia" was op weg van Hali fax naar Bremen. luitenant had moeten blyven. Hij had zich toen afgevraagd waarom top officieren niet aftreden. Toen hij kort geleden veertien jaar een generaals- rang had bekleed, was hij tot de slotsom gekomen, dat hij met pen sioen moest gaan. Met nadruk verklaarde Gruenther, dat zijn aftreden zuiver een routine kwestie was en niet het gevolg van moeilijkheden met de NAVO. Ook liet zijn gezondheid niets te wensen over. Generaal Lauris Norstad is de jong ste generaal van de Amerikaanse luchtmacht. Hij werd iets langer dan 49 jaar geleden geboren te Minnea polis in Minnesota. In 1930 verliet Norstad de militaire academie van Westpoint. Het begin van zijn carrière was weinig spectaculair. De Bilt, zaterdag 10 uur. Een ten Noordwesten van de Azoreti gelegen depressie verplaatste zich in het afgelopen etmaal naar de Golf van Bisca-je. Verschillende regenfronten van. de depressie bewogen snel over Frank rijk. naar het Noorden waar ze in ons land bij de grote rivieren tot stilstand kwamen. Dit had tot gevolg dat het afwisselend in het Noorden en Zuiden van het land langdurig regende. Tussen vrijdagavond zeven uur en za terdagochtend 7 uur werd plaatselijk vooral langs de Hollandse kust meer dan 10 m<m afgetapt. Omdat de zachte oceaanlucht alleen tot het midden van het land wist door te dringen waren de minimumtemperaturen in de Noordelij ke provincies een vijftal graden lager dan in de Zui-delij-ke. Verwacht kan wor den dat de hoofdkern van de cceaaa- depressie morgen in Frankrijk terecht komt en dat het boven ons land gelegen front in een langzaam tempo naar het Zuidoosten wordt gedreven, waardoor de koude lucht ook over Brabant, Zee land en Limburg gaat uitstromen. Het kan aanvankelijk nog op tal van pïaat- sen regenen, maar morgen zal de bewol king langzaam wat minder worden en, kunnen in het uiterste Noorden enkele opklaringen voorkomen. In het aige- meen zal het en dit geldt vooral voor het Zuidelijk deel van ons land, wat kouder zyn dan vandaag Het Nationaal Contactcomité Jung- schlaeger heeft een schrijven tot de burgemeesters van alle Nederlandse ge meenten gericht met het verzoek in hun woonplaats de oprichting van een plaat selijk actiecomité Jungschlaeger te be vorderen. De burgemeesters is ver zocht, ingeval zij zelf verhinderd zijn aan het oprichten van zulk een comité mede te, werken, een andere figuur in hun gemeente - daartoe uit te nodigen. - De burgemeesters hebben tegelijkertijd de beginselverklaring van het-Nationaal Contactcomité Jungschlaeger toegezon den gekregen. In de subcommissie voor ontwapening, der V.N. die te Londen vergadert, heeft de Amerikaanse vertegenwoordiger, Stassen, vrijdag de Sowjexunie verzekerd, dat de uitwisseling van gegevens, waarin het nieuwe Amerikaanse plan voorziet, alleen'bedoeld is om een einde te maken aan de bewapeningswedloop. Voorts werd het woord gevoerd door de Britse afgevaardigde Nutting, die verscheidene aspecten van de vraag, hoe ontwapening internationaal gecon troleerd kan worden, belichtte. De subcommissie, die drie voorstel len een Frans-Brits, een Russisch en een Amerikaans te bestuderen heeft, komt maandag weer bijeen. De Franse regering zaL haar troepen eenheden in Algerije bevoegdheid geven rechtstreeks met de opstandelingenlei ders te onderhandelen om sneller tot een staking der vijandelijkheden te komen. Dit heeft premier Guy Mollet in een toespraak tot de Franse persvereniging bekendgemaakt. kwam tot een kort maar heftig treffen tussen de rebellen en de commandotroe pen. bij wie zich infanterie-eeaheden haaden aangesloten. Bij een Franse razzia m een voorstad van Constantine zijn vijf rebellen neer geschoten. De regering is bereid de opstandelin-De Franse verliezen werden opgege- gen die de wapens neerleggen, zekere ven als een militair gesneuveld en twee gewond. garanties te geven. Dit geldt alleen voor hen die zich niet 'aan misdaden hebben schuldig gemaakt. Eenheden van de Franse marine, luchtmacht en de landmacht "hebben gisterenavond gezamenlijk een aanval ondernomen op een Mohammedaans dorp. waar zich rebellen schuil hielden. Twee escortevaartuigen namen deel aan de aanval, welke plaatsvond langs echter niet naar aanleiding van de de zeekust bij Bone in het oosten van spanning in het Midden-Oosten, zo heeft Algerije. Een eenheid commandotroepen aan boord van het escortevaartuig Ho- va werd op ongeveer 3 km van het dorp aan land gezet. Het dorp werd snel omsingeld en de indentiteitspapieren van de bewoners gecontroleerd. Het Vier Amerikaanse torpedo jagers naar Middell. Zee Amerika zendt vier torpedobootjagers naar de Middellandse Zee. Dit geschiedt een woordvoerder verklaard. De eenhe den worden toegevoegd aan de Zesde Vloot, teneinde haar oefenmogelijkhe den te vergroten en tochten in de Rode Zee en de Indische Oceaan mogelijk te maken. In 1942 werd generaal Norstad adjunctstafchef van het 12e eskader van de luchtmacht. Hierna kreeg hjj het bevel van de operaties van het hoofdkwartier van de geallieerde luchtmacht in Algiers. In 1944 werd hij stafchef van het 20e eskader van de luchtmacht. Na de oorlog, in 1947, werd Norstad adjunct van generaal Vanden Berg In 1950 kreeg generaal Norstad het bevel over de Amerikaanse Lucht strijdkrachten in Europa. In 1951 kreeg hij op net geallieerde hoofd kwartier in Europa, Shape, de leiding van de luchtmacht in de sector- Midden-Europa. Daarna werd hij stafchef van generaal Gruenther voor de luchtmacht. De minister van Oorlog en van Marine, ir. C. Staf, heeft het A.N.P. desgevraagd het volgende medege deeld naar aanleiding van het heen gaan van generaal Gruenther: „De Nederlandse regering was ge heel op de hoogte van het feit, dat generaal Gruenther zou aftreden. De Nederlandse regering betreurt zeer dat generaal Gruenther zyn functie opgeeft, maar acht het ge lukkig dat hü in leder geval nog tot het einde van dit jaar op zijn post blijft. Zij heeft ten volle vertrouwen in generaal Lauris Norstad, die reeds gedurende vijf jaren deel uitmaak van het geallieerde opperbevel in Europa." Werkgevers- en werknemersorgani saties in de confectie-industrie heb ben overeenstemming bereikt over verbetering van de secundaire ar beidsvoorwaarden met 3 pet. (uitbrei ding vakantierechten), over een uit kering ineens van 3 pet. over 1955 en over een loonsverhoging van 6 pet. met ingang van 1 juli. In de textielindustrie worden a.s. donderdag de onderhandelingen voortgezet. De Amerikaanse democratische af gevaardigde Thurmond Chatham heeft verklaard, dat generaal Gruenther, wiens aftreden als NAVO-opperbevel- hebber in Europa vrijdag bekendge maakt werd, „geheel beschikbaar" is voor benoeming tot kandidaat van de democratische partij voor het presi dentschap. Volgens Chatham zou Gruenther een „compromis-kandidaat" kunnen zijn, ais de democraten op hun party- conventie geen keuze zouden kunnen maken tussen Adlai Stevenson en senator Esftes Kefauver. t-hatham is lid van de commissie van Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden. Enige weken ge leden heeft generaal Gruenther nog voor deze commissie getuigd. TOESTAND OP CYPRUS Vrijdagmiddag zijn in de bergen ten ZuidAVesten van Nicosia een Britse militair doodgeschoten en twee gewond toen een brug waarover zjj in hun jeep reden in de lucht vloog en z|j bovendien beschoten werden. Een maand geleden Is dezelfde brug door verzetslieden op geblazen toen er een legerauto over reed. De gouverneur van Cyprus, Sir John Harding, heeft zijn goedkeuring gehecht aan het opleggen van een collectieve boete van duizend pond sterling aan het dorp Kalopsida, waar drie dagen geleden een Britse sergeant werd ge-* dood. Er zal een uitgaansverbod in het dorp van kracht blijven zolang de boete niet is betaald. Duizend Britse militairen hebben alle huizen van het plaatsje doorzocht. Britse troepen hebben vrijdag het havengebied van Famagusta afgesloten en doorzocht in verband met de ont dekking dat een kist munitie voor de Britsche luchtmacht op Cyprus was opengebroken en de inhoud gestolen. Het gestolene is niet achterhaald. K. Hammarskjoeld bouwt op Egyptische belofte J)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1