De eigen woning Terugroeping gouverneur Strüycken verzocht Raad van Europa vormt fonds voor vluchtelingenhulp i Alcohol-misbruik leidde tot vreselijk ongeluk Vijf jaar met aftrek geëist in zaak-Venestraat Bloedige gevechten in Algerië PREMIER JONCKHEER IN NEDERLAND „INBREUK OP AUTONOMIE" toegetreden Nieuw-Guinea weer voor de V.N. In stijgende lijn Dronken bestuurder reed op groep personen in W eeroverzicht 208 doden tijdens weekeinde Nieuwe briefjes van twintig J W O DINSDAG 17 APRIL 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 5fW Weerbericht "N EISENHOWER SPREEKT VETO OVER LANDBOUWWET UIT In de bloemetjes gezet M Soenarjo ambassadeur in Den Haag Britse vliegvelden bij Suez ontruimd Rotterdam: Witte de With straat 30 Telet. 115700 <4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30-19 30 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage; Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Adm TeL 114402 Klachtendienst 18 301930 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week, f 2.26 per maand, 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG O O Geldig tot woensdagavond: AANHOUDEND KOUD Overdrijvende wolkenvelden en overwegend droog weer. Matige Noordelijke wind. Hier en daar nacht vorst. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 18 april: Zon op 5.39, onder. 19.45. Maan op 12.02. onder 2.27 (E.K..), »- -S Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van een bij2ondere medewerker) IJ hebben enige tijd geleden (ons blad d.d. 6 januari 1956) reeds het een en ander gezegd over het eigen woningbezit en wij stelden daar bij in uitzicht op deze zaak terug te komen, zodra het rapport van de door de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting ingestelde „Werk groep Eigen Woningbezit" zou zijn ge publiceerd. In ons blad is de verschijning van dit rapport reeds aangekondigd en wij achten het nodig thans nader op de in houd van het rapport in te gaan. Alvorens de in het rapport voorge stelde regeling voor de bouw van eigen woningen in beschouwing te nemen verdient het aanbeveling aandacht te schenken aan de betekenis van het eigen woningbezit in het algemeen. In het rapport wordt hieromtrent opge merkt dat het eigen woningbezit moet worden gezien als een waardevolle in stitutionele factor in onze samenle ving, waarvan voor het individu grote vormende kracht kan uitgaan. Deze uitspraak onderschrijven wij gaarne. De particuliere bezitsvorming in welk kader wij ook de bevordering van het eigen woningbezit zien, staat in het centrum van de belangstelling en met drs. C. P. Hazenbosch zijn wü van me ning, dat het bevorderen van bezits vorming een wezenlijk christelijk so ciale bijdrage is aan 'de verbetering van de maatschappij (Referaat A.-R. Partijconferentie 28 oct. 1953). Vele anderen wijzen van bezitsvorming zijn denkbaar, doch' wij zijn van mening dat dè eigen woning als object van be zitsvorming in het bijzonder in aan merking komt. OK de minister van Wederopbouw zijn rede ter gelegenheid van de in stallatie van de Werkgroep hierop de aandacht, toen hij o.a. zeide dat hij de bevordering van het eigen woningbe zit tevens ziet in het licht van de wen selijkheid om tot grotere spreiding van de eigendom te geraken. Onze maat schappij stuurt in een richting van steeds grotere concentraties van bezit en macht, waardoor een evenwichtige maatschappij-opbouw in gevaar kan komen. Ons groeiend aantal inwoners maakt het. noodzakelijk dat in -de ko mende jaren belangrijke bedragen worden geïnvesteerd en deze investe ringen betekenen in vele gevallen ver meerdering van bezit. Indien dit bezit alleen accumuleert in. handen .van., gro te maatschappijen, van publiekrechte lijke lichamen en van enkele rijken, zal* de verantwoordelijkheid die mét het bezit samengaat in te weinig han den geconcentreerd worden. Dit alles wijst op het grote -belang van de instandhouding en de bevorde ring van het eigen woningbezit. - In het rapport van de Werkgroep wordtuitvoerig stilgestaan bij de voor delen van de eigen woning. Samengevat kunnen deze als volgt worden opgesomd: De eigen woning bevordert de bezits vorming,-draagt bij tot demassificatie. tot 'n goede gezinsbeleving en tot yzt- hoging van het woonpeil, zij'bevordert de spaarzin en de geografische stabi liteit van de bevolking, terwijl zij ook een aantrekkelijk beleggingsobject is. Ook. aan de eigen woning kunnen be paalde nadelen verbonden zijn, doch zij wegen niet op tegen de genoemde voordelen. De belangrijkste hiervan zijn: be lemmering van de mobiliteit (iemand met een eigen woning zal minder ge makkelijk een werkkring in een ande re plaats, aanvaarden), de wisselende woonbehoefte van een gezin wordt in een éigen woning niet opgevangen, een economische verdeling van de woonruimte wordt verhinderd* de lang lopende financiële verplichtingen kun nen op den duur bezwaarlijk worden, de eigen woning wordt vroeg of laat •en slecht geëxploiteerde huurwoning. a AN de bovenstaande nadelen, die Jr\ zich kunnen voordoen, mogen wij geen gelijke waarde hechten,"maar zij kunnen in bepaalde gevallen toch wel beslissend zijn. Van groot belang is het dan ook dat alvorens^tot de bouw van een eigen woning te beslissen, het voor en tegen dat in ieder geval anders ligt, nauwkeurig tegen elkaar af te wegen. Juist om deze reden stemmen wij ge heel in met het voorstel van de Werk groep om te komen tot het in het le ven roepen van bemiddelende organen, welke de belanghebbenden in elk op zicht deskundig kunnen voorlichten. Op dit onderdeel komen wij in een volgend -artikel nader terug. Volgens gegevens van de woning- en gezinstelling 1947 werd in Nederland 28 procent van het aantal woningen door de eigenaars bewoond. Hierin zijn begrepen de bedrijfswoningen. Later wij deze buiten beschouwing dan is het 18 procent. Ons land staat blijkens het rapport van .de* -Werkgroep hierin belangrijk ten achter bij verschillende andere landen. Voor Zwitserland Is het 20 i 25 procent, voor Engeland en Italië 25 procent, voor België, Denemarken en Zweden 40 procent, voor Frankrijk en W,-Duitsland 45 procent en voor Finland 60 procent. .In de Verenigde Staten is het ca. 55 proeent. Nu zegt een vergelijking op grond van het vorenstaande niet alles, want verschillende andere factoren zouden hierbij ter verkrijging van een zuiver inzicht zeker ook m beschouwing moe ten worden genomen, o.a. de verdeling van de eigen woningen over stad en Platteland. Ook hier te lande is het aan tal eigen woningen op het platteland verhoudingsgewijs veel groter en wij taogen toch ook wel stellen dat zeker /"•EEN COMMENTAAR" zei de minister-president der Nederlandse Antil- „^len, de heer E. Jonckheer. gistermiddag op Schiphol, toen journalisten hem vroegen of hij naar ons land is gekomen om er bij minister Kernkamp op aan te dringen de gouverneur, inr. Strüycken, terug te roepen. „Ik ga besprekingen voeren met verschillende ministers. Misschien kan ik u meer vertellen als ik terugga", zei de heer Jonckheer verder. Tussen de Antilliaanse regering et. gouverneur Strüycken is een conflict gerezen over de verdeling der portefeuilles van het kabinet en over de be noeming van mr. S. W. van s er Meer tot minister van Justitie. Mr. Van der Meer wenst zijn particuliere advocatenpraktijk niet op te geven. E. JONCKHEER Politieke waarnemers waren van mening dat de regering van de Antil len de bemoeiingen van gouverneur Strüycken als een ernstige inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van het land beschouwt. Zij zou het optre den van de gouverneur zien ais een s~\ "I (goedkeuring aan de vorming vaa I flQlenI'll k" t hrllis j fonds gehecht Verwacht wordt, dat UölV/Il i. JtJJV maua dere naties aIs**og zullen toetreden. het an- De Raad van Europa heeft gisteren een fonds van 40 miljoen gulden ge vormd om zijn leden te helpen bij het oplossen van de problemen, welke zij op het gebied van vluchtelinge** en over bevolking hebben. -Aan het "idee is twee jaren gewerkt. Pierre Schnelter, oud-president van de Franse Natiacaty.-Vergadering.,- is er-:det geestelijke vader van. - V Schneiter is herbenoemd tot .buiten gewoon afgevaardigde naar de Raad van Europa, om leiding te geven aan het hulpprogramma voor vluchtelingen en overbevolking. België, Frankrijk, - West-Duitsiand, Griekenland, IJsland, Italië, Luxemburg en Turkije hebben onmiddellijk' hun Advertentie HAZETFABRIEKEN TE ZEVENBERGEN niet 55procent van de woningen in bijv. New York door de eigenaars wordt bewoond. Maar wel dienen wij er op zijn minst voor te zorgen, dat het percentage eigen woningen in ons land niet -daalt. En dat is de laatste jaren het geval, omdat niet ca 28procent van het aan tal nieuw gebouwde woningen- door de eigenaars wordt bewoond. De Premie- en Bijdrageregeling-1953 heeft gelukkig reeds de bouw van eigen woningen enigszins gestimuleerd. Aan genomen mag worden dat tot op he den ca. 17.000 eigen woningen op de voet van deae regeling zijn gebouwd Aangezien in de jaren 1953 t.m. 1955 ca. 190.000 woningen gereedkwamen, blijkt wel, dat het getal eigen woningen bij de nieuwbouw ver beneden het gemiddelde (28 procent) van 1947 ligt. Deze cijfers tonen dan ook duidelijk dat een rege ling, welke het eigen woningbezit ver der tot ontplooiing kan brengen, noodza kelijk is. Ook willen wij nog wijzen op de Land- arbeiderswet, welke het mógelijk maak te de landarbeiders in het bezit van een eigen woning te brengen. Ca. 5800 landarbeiderswoningen (zgn. plaatsjes) zijn in het verleden met behulp van de ze wet gebouwd. Aangezien het rnaxi- mumvoorschot hetwelk voor >een plaats je van rijkswege wordt verstrekt 4000) niet aan de naoorlogse verhoudingen is aangepast, is de toepassing van deze wet onmogelijk geworden. In onze volgende beschouwingen zul len wij aan het aspect van de land arbeiderswoning ook nadere aandacht schenken. VOORTS bestaat nog om woningwetwoningen -mogelijkheid in eigen dom aan de bewoners over te dragen. D~ze regeling heeft echter m de prak tijk geen grote vlucht genomen, hetgeen wij wel betieuren. Anderzijds hebben wij ook oog voor de vele hieraan ver bonden praktische moeilijkheden voor do woningbouwverenigingen. Het is na melijk niet zo eenvoudig om uit een bepaald complex woningen, dat in be heer is bij de woningbouwverenigingen, een of enkele woningen te lichten en deze in particulier beheer over te dra gen. De meeste kans van slagen zal men hebben bij losstaande woningen. Ook in het kader van de krotoprui ming zijn voor de oorlog maatregelen genomen om het eigen woningbezit zo veel mogelijk instand te houden. De zgn, E.W.P-regeling (Eigen Woningen ten Plattelande) voorzag in het verle nen van een financiële bijdrage, indien men tot afbraak van een krotwoning en tot het bouwen van een nieuwe woning overging. Ook deze regeling heeft ech ter geen grote vlucht genomen, getuige reeds het thans nog schrikbarend grote aantal krotwoningen in ons land. Het fonds zal worden gebruikt om le ningen te verstrekken aan landen, die kampen'met problemen op het gebied van vluchtelingen en overbevolking. In het oorspronkelijke rapport van Schnei ter werden als zodanig in het bijzonder genoemd Nederland, West-Duitsland, Griekenland, Italië en Turkije. In som mige van deze landen is de situatie sinds de in 1954 door Schneiter gemaakte stu die beter geworden of veranderd. Daar niet alle leden van de Raad van "Europa aan'«-het-fonds deelnemen' be staat de ,kans; dat grote landen' zoals Frankrijk en 'West-Duitsland 8 miljoen gulden zullen moeten bijdragen. Deze bijdragen zullen worden gebaseerd op de contributies, welke aan de Raad van Eu ropa worden betaald. Verwacht wordt, dat de landen, die gelden voor het fonds bijdragen, deze later zullen terugontvangen, daar alleen leningen zullen worden verstrekt. Alleen landen, welke aan het fonds bijdragen, zullen er van kunnen profiteren. Voor het debat had de assemblee ge luisterd naar een rede van -de Oosten rijkse minister van Buitenlandse Zaken Leopold Figl, Deze ging daarbij in op de verplichting tot neutraliteit, welke Oostenrijk had aanvaard in de wet van 27 oktober 1955. Daarin heeft Oostenrijk zijn soevereine wil vastgelegd om nooit tot enig militair bondgenootschap toe te treden en geen enkele mogendheid mili taire steunpunten op zijn gebied te ge ven, zei Figl. Maar, zo ging hij verder, wij zien. geen tegenspraak tussen de ver plichtingen die uit deze neutraliteit voortvloeien en de intergouvernementele en interparlementaire samenwerking op niet-militair gebied. „Artikel een van het statuut van de Raad van Europa ver klaart uitdrukkelijk, dat de militaire aan gelegenheden buiten de competentie van de Raad blijven", aldus Figl. „En daar door is voor het neutrale Oostenrijk de mogelijkheid' ontstaan aan het werk in Straatsburg in volle omvang deel te ne men". Bij de behandeling van de werkzaam heden van het bureau en de permanen te commissie van de assemblée werd tenslotte nog bekend gemaakt, dat een delegatie van de Raad van Europa in november a.s. een gemeenschappelijke vergadering zal houden met de delega tie van het Amerikaanse congres, die dan naar Europa komt voor de bijeen komst van parlementariërs uit de lan den van de NAVO. Die gemeenschappe lijke zitting zal onmiddellijk na de ver gadering der Navo-parlementariërs in Parijs worden gehouden. De Indonesische minister-president. Ali Sastroamidjojo, heeft heden op een persconferentie in Djakarta verklaard, dat Indonesië de kwestie-Nieuw-Guinea voor de derde keer voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties zal brengen. Hy voegde hieraan toe. dat de kwestie nog dit jaar voorgelegd kon worden. Voorts zei de premier, dat Indonesië iedere stap zou steunen, die bij de Ver enigde Naties zou worden genomen om het embargo op de uitvoer van strate- Soederen naar communistisci China op te heffen. inbreuk op de autonomie, die op 29 de cember '54 aan Suriname en de Antil len gegeven is. Gouverneur Strüycken zou ernstig be zwaar gemaakt hebben tegen de benoe ming tot minister van Justitie 'van mr. Van der Meer. die tot nog toe de por tefeuille van Sociale Zaken beheerde. Deze laatste portefeuille zou overgedra gen worden aan premier Jonckheer, ter wijl minister Van der Meer behalve minister van Justitie, ook vice-premier zou worden. De gouverneur zou zich met deze nieuwe positie van de heer Van der Meer niet'kunnen verenigen De verhouding tussen het kabinet en de gouverneur zou bovendien reeds denlang slecht zijn. Vorige week is de gevolmachtigde mi nister van de Ned. Antillen in Neder land, de heer W. F. M. Lampe, reeds in ons land teruggekeerd. De heer Jonckheer sprak gistermiddag echter met beslistheid het bericht tegen dat er verschil van mening zou zijn gerezen tussen hem en de heer Lampe. De heer Lampe was, samen met de directeur van zijn bureau, mr. N. de Brot, en drs. A. Jonkers, hoofd der di rectie West-Indië van het ministerie van Overzeese rijksdelen, aanwezig om de heer Jonckheer te begroeten. Over het algemeen achtte de heer Jonckheer het prematuur inlichtingen te geven over wat hij met de ministers gaat bespreken. Hij hoopte zo spoedig mogelijk naar Willemstad terug te kun nen keren, maar hij kon nog niet zeg gen wanneer dit zou kunnen gebeuren. President Elsenhower beeft zijn veto uitgesproken over de landbouwwet, welke de vorige week door "het Ameri kaanse Congres werd goedgekeurd. Waarnemers te Washington zijn van mening, dat Eisenhowers veto van be slissende betekenis kan zijn voor de uit slag van de in november te houden pre sidentsverkiezingen. Sommige republikeinen zeggen, dat de democraten het wetsontwerp door het congres hebben gejaagd om de presi dent te dwingen er zijn veto over uit te spreken en persoonlijk de verantwoorde lijkheid te nemen voor de daling van de inkomsten der landbouwers. Het huis van mevrouw Bouman was vandaag vol met bloemen uit Holland, die gestuurd waren door het bestuur van de „Linneushof" te Bennekom. Mevrouw Bouman zei, dat zij dit zeer waardeerde. Grote bossen seringen en anjers zijn per vliegtuig naar haar verzonden. Tijdens haar dupliek in.de zaak- Jungschlaeger te Djakarta over handigde mevrouw Bouman een aantal documenten aan rechter T Maengkom (links). De documen- y ten werden door de rechter niet erkend als bewijsmateriaal, doch hij aanvaardde ze ter informatie. ET de Unie-collecte voor de Scho* len met de Bij bei blijft het goed' gaan. Ondanks het feit dat het be staansrecht van deze scholen, in dé na oorlogse jaren meer da*, eens is be twist, gaat de collecte steeds omhoog. Bedroeg volgens het laatste jaar boek van de Unie dé opbrengst van. 1954 t 325,356. het bedrag over 1955 dat in de Paasweek (1956) op de jaarvergadering van de Unie ge noemd werd, bedraagt reeds 349.878.24. En dan moet nog bedacht worden, dat 89 lokale comit'és, die de vorige maai meer dar f 30.000 inden, thans nog niet op het appel versche nen zijn. Verheugend is voorts, dat 45 lokale comité's, die in 1954 niet collecteer den, dit thans wél deden en samen een bedrag van meer dan 15.000 no teerden. Wij verblijden ons over deze gang van zaken. Niet allereerst over de grootte van het bedrag, maar .veel meer nog over de ondubbelzinnige waardering van het christelijk onder wijs, die in dit bedrag openbaar wordt. Men denkt er in brede lagen van ons volk blijkbaar nog niet over dit erf goed der vaderen prijs te geven! Ieder, die christelijke volksopvoeding •waardeert en liefheeft, zal daarom dankbaar van deze cijfers nota nemen» (Van één onzer verslaggevers) Langdurig heeft de rechtbank te Den Haag zich vanmorgen beziggehou den met het dramatische gebeuren, dat zich op de late avond van zaterdag 24 september 1955 in de Venestraat te Den Haag voltrok. Een licht-groene auto, bestuurd door de 22-jarige Rotterdamse behanger A. M. L., reed in verboden richting op een grote groep Hagenaars, die juist uit een bioscoop kwam, en de gevclgen hiervan waren verschrikkelijk. Twee dames, de ge zusiers Otten, overdeden vrij spoedig aan de opgelopen verwondingen en 19 andere personen liepen jmin.q£ .meer ernstige verwondingen-jop- De bestuurder "van *dé" auto wfst koTi na het ö>igé%TaU~hadat"hij^h"arriret^^HttebTir«.Lï~lce- brachf was, te ontvluchten. Zijl. mede-inzittende, D. A., kon verhoord ,woF- den. Hij deelde mede, dat de bestuurder in erge mate onder invloed-van sterke drank verkeerde. De substituut-officier van Justitie, mr. Kemper, requireerde aan het slot van zijn requisitoir tegen verdachte een gevangenisstraf van vijf jaar, met aftrek van voorarrest. De dagvaarding, -welke de Officier van Justitie, mr. J. H. Kemper. aan het be- fin van de zitting voorlas, legde de erdachte primair ten laste opzettelijke doodslag en het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, door schuld en zwaar lichamelijk letsel -door schuld bij gelegenheid van een aanrijding. Hieraan was nog toegevoegd, dat het feit gepleegd werd door invloed van alcohol. Zeër uitvoerig was de president, mr. Van Gelein Vitringa, bij het verhoor van verdachte over het gebeurde op de zaterdagavond en de -nacht. De vader van L. waarschuwde de jongeman, toen hij hem op de vroege avond 10 zakgeld 'BILT, dinsdag 10.00 uur. In de luchtdrukverdehng boven West-Europa komen slechts langzaam enkele kleine wijzigingen voor. Een depressie, die gis- teren het Alpengebied vanuit hot Zuiden naderde, was vanmorgen tol Tsjecho- slowakye gevorderd en trekt nu verder in de richting van de randstaten. In Scandinavië, op de Noordzee en de Britse eilanden stijgt de luchtdruk. On der deze omstandigheden blijft de wind in de Noordhoek en houdt de aanvoer van koude lucht uit Scandinavië, waar het 's nachts matig vriest, aan. Het front van deze koude lucht lag vanmorgen bij de Alpen. Het ging vergezeld van een neerslaggebied, dat in Duitsland ••"ge breide sneeuw veroorzaakt heeft FRANSE vfeldcommandanten hebben maandag rapport uitgebracht bij hun legerhoofdkwartier over de gevechten tjjdcns het afgelopen weekeinde, welke 208 'doden- eisten. Uit de berichten, die uit het gehele land binnenstroomden was pp te maken, dat dit weekeinde het bloedigste is sinds de strijd in Algerië begon, Rü drie scher mutselingen was de omvang dusdanig, dat van veldslagen gesproken kon wor den. Aan de kustgebieden gesteund door oorlogsschepen en overal elders met vliegtuigen, slaagden de Fransen erin in totaal 188 rebellen te doden en 75 ge vangen te nemen. Franse verliezen werdenniet bekend gemaakt. maar aangenomen wordt, dat er niet meer dan 10 Fransen gedood of ge wond werden. Zaterdag en zondag kwamen 13 scher mutselingen voor tussen de Franse troe pen en benden, waarvan de sterkte varieerde van een tiental manschappen tot goed gedisciplineerde en goedbewa pende eenheden. Ondanks hun zware verliezen worden de rebellen hoe langer hoe stoutmoediger. Naar in Algiers bericht werd is een groep gevangen genomen rebellen in de gevangenis van Cherchell aan het muiten geslagen en heeft weten te ontsnappen na eerst een cipier en de echtgenote van de gevangenisdirecteur doodgestoken te hebben. In gewoonlijk betrouwbare Indonesi sche kringen verluidt, dat Soenarjo. de vroegere Indonesische minister van Bui tenlandse Zaken, tot Indonesisch ambas sadeur m Nederland zal worden benoemd, wanneer beide ianden een besluit hebben genomen over de diplomatieke status van hun wederzijdse vertegenwoordigers. De Britse luchtmacht heeft zaterdag haar laatste vliegveld in de zone van het Suezkanaal ontruimd. Slechts een kleine groep van de R.A.F. zal in Fort Said bljjven om toe te zien op de laatste fase van de terugtrekking van R.A.F.- personeel en uitrusting. jöft Nï<ÖKlIXANÏJ$CfI£ BAKE De Nederlandsche Bank zal binnenkort, naast de thans circulerende, nieuwe bil jetten van twintig gulden in omloop brengen. De biljetten zijn 82 bij 151 mm groot en zijn gedateerd: Amsterdam 8 november 1955. Op de voorzijde (met als voornaam ste kleuren paars, bruin en groen) staat aan de rechterzijde een portret van Boer- haave. uitgevoerd in paarse kleur. In het midden staat een rozet m de kleuren groen en paars En voorts voor een aes- culaapstaf en een bladertak, symbolen resp. van de geneeskunde en van de botanie. De achterzijde vertoont, tegen een achtergrond van concentrische kransen van bruine, paarse en goede lusvormige lijnen, het symbool van de artsenijbereid- kunde (een slanE die zich om een beker kronkelt) in de kleuren groen en paars. gaf dit niet om te zetten in drank. President: „Gedurende de voorgaande zes maanden was u iedere zaterdag- en zondagavond dronken?" Verdachte: „ja". Die avond bezocht verdachte verschillende café's nabij en aan de West-Kruiskade te Rotterdam, en toen het 10 uur was. had hij ongeveer 10 glazen cognac (dat hij die avond voor de eerste maal dronk) en ongeveer glazen bier gedronken. Pres.: „Kunt u goed tegen drank?" Verd.: „Soms wel". Pres.: „Voelde u zich dronken, met onvaste benen?" Verd.: „Behoorlijk". Pres.: „U bedoelt onbehoorlijk". Omstreeks tien uur ging verdachte naar de Rochussenstraat en hij nam daar een geparkeerdstaande Opel-Re- kord weg; Pres.: „Wilde u de wagen alleen ge bruiken voor een plezierritje of wilde u hem stelen? U bent immers reeds meer wegens diefstal veroordeeld?'.' Verd.: „Ik wilde alleen een ritje maken." Nadat verdachte enkele straten door gereden was ging hij met de auto terug naar één der café's en daar stapte een kameraad, D. A. in. Daarna ging het naar Den Haag. Pres.: „U heeft met een vaart van 100 km over de grote weg gereden, ondanks het feit dat u een grote hoeveelheid alcohol achter de kiezen had." Verd.: „Ja." „Ik weet niets'' De verdachte ontkende tijdens het ver hoor, dat A. hem gewaarschuwd heeft de auto bij het station in Den Haag neer te zetten. Hij herinnerde zich wel de eerste botsing op de hoek van de Wagen straat en de Gedempte Gracht, waar hij reed, omdat als einddoel van de tocht Scheveningen gekozen was. Pres„U bemerkte, dat u brokken ge maakt had, maar waarom is u door gereden?" Verd.: „Ik weet het niet." Pres.: ,U herinnert u verder niets meer tot de wagen tot stilstand kwam?" Verd.: „Helemaal niets." L. weerspiak niet, dat het mogelijk is. dat A. hem steeds waarschuwde tijdens de rit door de Wagenstraat en de Vene straat en dat de claxon werkte. Pres.: „Herinnert u zich. dat u na de ramp uit de auto stapte en omringd werd door een begrijpelijk woedende menigte?" Verd.: „Neen." Hy wist wel weer. dat Taa£ P°htiebureau gebracht werd en dat hij daar wegliep, om by de Hoorn brug in Rijswijk een lift naar Rotterdam te krijgen. In de Maasstad zwierf hy een uur rond, dronk om 5 uur in een cafe enkele koppen koffie en hoorde toen. dat (de politie hem zocht. Hierna meldde hij zich by een rechercheur, die stond in de straat waar hij woonde. Het getuigenverhoor bracht nog meer. dan het verhoor van de verdachte, het vreseiyke van het gebeuren naar voren. Getuigen H. Simon is en J. Lodder, die op de kruising van de Wagenstraat en de Grote Marktstraat waren aangereden, hadden veel leed ondervonden. Getuige Lodder deelde mede, dat zijn gebroken rechterarm wellicht niet beter wordt. Getuige D. A„ 22 jaar. korporaal van de Luchtstrijdkrachten, die op 2 mei terecht zal staan voor de Krijgsraad te Velde- west was, evenals L., niet positief in zyn verklaringen omtrent het gebeurde tn de Venestraat. Hij herinnerde zich weinig. Hij vertelde die avond ook be schonken te zijn geweest. Pres.: ,,U stapt, de auto, alhoewel u wist* dat Aatje? met op een eerlijke wyze aan de wagen kwam?" Getuige: „Ik heb er niet by doorge dacht". Hij vertelde, dat hij onderweg L. verschillende malen waarchmvde en na de eerste botsing claxoneerde. Pres.: „W aarom bent -u"; niet' krachti ger opgetreden dan had misschien' véél,' leed en ellende bespaard gebleven". „Get.: „Ik weet het niet". „Pres.: „Wat heeft L. na het Inrijden' op de groep personen in de Venestraat gezegd?" Get.: „Nou Jopen!" Zowel de president, als de Officier van Justitie en de verdediger van L., mr. ,D. de Haas uit Leiden, tonden zich veront-. waardigd over de passieve houding, van deze getuige. zodatI.de Indruk-veriaegen werd dat hij allé schuld van zich tracht te af te schuiven. - Toch cognac Een ^vriendin van de overleden dames* mevrouw»"M. A. Wijn-Engel en J. H.< G. Méraer"sverhaalden van 'de consternatie,1 nadat-de wagen op het publiek was- in gereden.-- Getuige M. kon vijf maanden-* niet weiken. Kellner H. W. van der Putten uit Rot terdam 'sèhonk verdachte die avond ver-, chillende glazen cognac in. t Getuige:. „L. dronk regelmatig bier- end cograe". i - Pres. tot (verd.: „Hort u deze getuige? u heeft ge'cgd, dat u op deze "zaterdag avond vor/*t eerst cognac dronk". Verd. „Ik blijf bij de verklaring". Pres.: „Getuige heeft er geen belang bij iets in (strijd met de waarheid te ver klaren." - Verdachte wok hierop zijn verklaring-' m efi zeide, döt^hij een- of tweemaal eerder cognac drolfc. vy" "v j-. Deskundigen-verhoor De rechtbank ondervroeg vervolgens vier deskundigen. Deze waren, profes sor W. Froentjes, directeur van het, ge-* rechtelijk laboratorium in. Den Haag:' dr. J. C. Collenteur, assistent patholoog-ana toom bij het gemeentelijk ziekenhuis in Den Haag, dr. F. J. ToLsma en dr. Ag P. Ketel, respectievelijk directeur en ge neesheer van de psychiatrische inrich ting „Maasoord" te Poortugaal <ZH). fir. Collenteur had schouwing verricht op de stoffelijke omhulsels van de'da-, mes Otten en hierover sectie-rapporten, opgemaakt. Tezamen met dr. Tolsma en dr. Ketel had prof. Froentjes de verdachte onder zocht. In de psychiatrische inrichting .Maasoord" had men L. dezelfde hoe veelheid en soort drank gegeven als deze had gedronken op de bewuste avond. De ochtend om acht uur na het on geluk had men geen alcohol in het bloed van verdachte aangetroffen. Pro fessor Froentjes. die het scheikundig- fysiologisch deel van de proef leidde, had berekend dat L. omstreeks twaalf uur op 24 september 1.5 pet. tot 1.6 pet- al cohol in zijn bloed moet hebben gehad.-* B ijde proef in „Maasoord" was de volgende dag omstreeks tien uur de al cohol uit het bloed van L. verdwenen. ,Maar'\ zo zeide professor Froentjes, ,L. was de drank bij de proefneming ontwend. Het verschil is niet zo groot dat het niet verklaarbaar is. De verbrani dmg kan sneller gaan tengevolge van de chrik en veel beweging". Requisitoir Dg officier ving zijn requisitoir aaiP met een woord van medeleven tot de slachtoffers en hun familiebetrekkingèn.\ De omvang van de ramp kwalificeerde N hy als zeer ernstig „de afschuw van verdachte, welke allerwege merkbaar was en is", aldus mr. Krmper, „mag er niet toe leiden, dat verdachte een teken aan de wand wordt, dat hij gebruikt wordt om gevoelens af te reageren. Hij mag niet gestraft worden voor de daden van anderen op het gebied van drank misbruik." Het gebeuren op de noodlottige avond nagaande, zeide de officier, dat het moei lijk is uit te maken, wat zich in de geest van L. heeft afgespeeld. „Deze verdachte is vanaf zyn eerste schooljaren bekend als een jongen, die snel impulsen volgt zonder zich de consequenties in te denken eri die graag anderen benadeelt. ,!S Rijven doen, ook op de avona van de 24ste september, na veel ge- fte hebben. De officier van justitie meende, dat L. op die zaterdaê- avond wiide iaten zien wat hij kon, .toen hy rtchter het stuur van de auto. weg- tfL-ht van kj* tweetal nagaande, ♦fi, ^r' kamper, dat de opzet van het ten laste gelegde aanwezig was. L. hèeft risico s aanvaard, want toen hij ging ryden, heeft hij geweten wat hy deed. De opzettelijke doodslag en het opzette- yk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel achtte de officier bewezen, everi* als het subsidiaire terdaste gelegde» - Kemper eiste een gevangenisstraf van vijf jaar met aftrek van voorarrest" D?. verdediger, mr De Haas, bepleitte in zyn uitvoerige rede een lichtere strat Ernstige moeilijkheden op Nederlandse Antillen t Uj i tT* t ««Vrte*!, J f* ..Tl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1