r Technisch Hoger Onderwijs Ontstellend nieuws uit Djakarta Grote verslagenheid in het gehele land Leon Jungschlaegerzeeman en marine-officier Anneke was de politie iets te vlug af Sowjet leiders door Eden begroet Was Stalin agent van Tsaristische politie de 1 Vlaggen halfstok Verdomen Toch bloemen voor de Koningin Duizenden nieuwsgierigen Toespraak op Victoriastation Claridge Hotel zwaar bewaakt Onthullingen in A'etu 1 ork W anordelijkheden in Spaans Marokko Weer over zicht Hammarskjoeld boekt enig succes bij Ben Goerion Zesduizendste schip te Rotterdam DONDERDAG 19 APRIL 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 5562 O ¥0 Jungschlaeger herdacht in Tweede Kamer Demonstratie afgelast VERANDERLIJKE BEWOLKING Veranderlijke bewolking en overwegend droog. Van nacht plaatselijk lichte nachtvorst. Morgenmiddag ongeveer dezelfde temperaturen als vanmiddag. Zwak ke tot matige wind uit noordelijke richtingen. O O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT De Universiteiten en Hogescholen krijgen rechtspersoonlijkheid. De cu ratoren worden de bestuurders. Tegen dit ontwerp is nog al wat be zwaar ingebracht, Een Voorlopig Ver slag is reeds in november '54 versche nen, maar nog niet gevolgd door een. Memorie van Antwoord. INMIDDELS heeft de regering nu een apart wetsontwerp ingediend tot herziening van het Technisch Ho ger Onderwijs. Dat wan nodig omdat men zo spoedig mogelijk een tweede Technische Hogeschool te Eindhoven wilde stichten. Maar de minister kon daarvoor alleen de nodige steun krij gen van bepaalde zijde, indien hij te gelijkertijd zorg droeg dat de Tech nische Hogescholen nieuw georgani seerd en bewerktuigd zouden worden Blijkens het "wetsontwerp geschiedt dat praktisch in hoofdzaak door de be ginselen reeds neergelegd in het ont werp tot herziening van de Hoger On derwijswet toe te passen op het Tech nisch Hoger Onderwijs. Tegen deze handelwijze moet groo' bezwaar worden gemaakt. Want nu dreigt het gevaar dat mer om de tweede Technische Hogeschob maar spoedig tot stand te brengen bals over kop ten aanzien van he Technisch Hoger Onderwijs een funda mentele structuurwijziging aanvaardt die een onloochenbaar precedent vormi en als zodanig prejudicieert op de toe komst van het gehele Hoger Onder wijs. Deelneming (Van onze parlementaire redacteur) Bij de aanvang van de vergadering van de Tweede Kamer verklaarde de voorzitter, dr. Kortenhorst, dat heden- worgen het ontstellend bericht is Ihnengekomen van het overlijden vaa de heer Jungschlaeger. Br. Kortenhorst vervolgde: „zwijgen v tfe beste welsprekendheid op dit agische moment". De voorzitter van 4 Kamer verzocht daarna de aan- j«igen om staande de heer Jung- enkele ogenblikken te her- va ken. Daarna schorste hij voor fep ogenblikken de vergadering. awSer de regeringstafel had plaats- imen de minister zonder porte re» mr. Luns. Proces Israël en de vermaand om elkander te Boelganin, en ,£hro£Stsje\v zijn gisteren in Londen aangekomen. Premier Eden was'óp het zwaar bewaakte Victoria Station aanwezig om de leiders 'te begroeten, terwijl duizenden nieuwsgierige Londe- naars in een soort carnavalsstemming dicht opeengepakt in de omliggende straten stonden. Een luid gejuich steeg op toen Boelganin en Chroestsjew uit de trein stapten, die hen van Portsmouth, waar zij aan wal gegaan waren, naar Londen gebracht had. Premier Boelganin stapte" het eerst uit. Met uitgestrekte hand trad hij op Eden toe op het perron, dat met een tapijt bedekt was. De twee staatslieden glimlachten en begroetten elkaar, voordat de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd, naar voren trad om Boelganin de hand te drukken. De twee Britse leiders begroetten daarna Chroestsjew, die een ogenblik na Boelganin uit de trein stapte. IN TRAM OVERLEDEN 9 Zie verder pagina 3 Op het Londense Victoria Station begroette premier Eden zijn Russische gasten. Tewaterlating ,„Stecnwijk" Vanochtend is het 6.000ste schip van dit jaar de Rotterdamse haven, binnengelopen. Het was het 692 brt. metende m.s. „Nieuwland", van de Scheepvaart en Steenkolen Maat schappij N.V. te Rotterdam. Het schip kwam met een lading kolen en stuk goed uit Grangemouth en koos lig plaats in de Menvehaven. Vorig jaar maakte het Engelse Melrose Abbey" op 24 april, dus vijf dagen later, de 6.000 vol. ^lllllllllllllllUlH111lllillllll!!I!i!lllllll!l!ll![llllllllllllIIIIIIIIII!lill!l!lltl!lllllf|[|l!!lilllll!ll||||||lll[||IIII|l!lllll|l|ll|[|||l|^ TlIER ben Nikkie ik dan! Ik heet en dit is mijn vriendje Kxoekkie Durf! Hij is ff erg knap, maar hij heeft soms f§ van die rare plannetjes, die mij een heleboel last bezorgen. Na- tuur lijk heb ik nog meer H vriendjes. Martie de Aap bij voorbeeld, met z'n leuke ogen; hij is mei erg gulzig, maar hij 1 mag niet weten, dat ik jullie g dat verteld heb, hoor! En dan E zijn er ook nog mijnheer en me- i vrouw Brombeer, die in de Gouden Zwaan wonen. Ze zijn ff erg aardig voor ons en wij hou- den ook héél veel van ze. Maar zoeten jullie wie mijn allergrootste vriend is? TO- H TOOTJE! Mijn kleine 'rode autootje! Zie je, hij is een heel |j bijzonder autootje, want hij kan praten. Ja heus, ECHT praten! IK kan hem alleen j§ maar verstaan. Maar dat hin- ff dert niets hoor, ik zal jullie ALLES vertellen wat hij tegen mij zegt. Wij wonen allemaal 1 in Krummeldorp, in het land 1 van Ik-Weet-Niet-Waar, Wij zijn altijd blij en nooit is er §f iema?id boos. Nou ja, misschien ff wordt mevrouw Brombeer wel g 'ns boos, als wij ondeugend s zijn, maar niet ERG boos! ff Mijn vriendjes en ik gaan heel wat avontuurtjes beleven. En dan kunnen jullie meedoen, H ivant morgen komen wij in de M krant. Vraag maar aan pappie ff of mammie, of ze jullie willen s voorlezen. DagTot morgen dus! liiililll!llIllliilll!!li!liill!llllllllllll!IIIIIIIIIIIIIII!lllinillilll!lll!l||l!l||l!il!ill|||||||jl||[j|!|[|j||||]|)|||)|||||||||]||j|jjjlUII^ Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacht "idienst abonnementen 18.30 19 30 u. Zater 17—18 uur; Telefoon 315700 's-Gravenh-ge: F ospletr 1 Postgiro 424867 Rer ..e: Tel. 111892 Aam. Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19.30 u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefocm 6788-' Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand* 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks s— Directeur: H. DE RUIG ZON EN MAAN 20 april: Zon op 5.35, onder 19 48. Maan op 14.40, onder 3.20. DE wet tot herziening van het Tech nisch Hoger Onderwijs heeft een zekere roering teweeggebracht in de studentenwereld. De beweging richt zich tegen een bepaald artikel in het wetsontwerp, dat de mogelijkheid schept om studenten die in hun eerste jaren niet tijdig de examens doen. die daarin gedaan behoren te worden, de toelating tot de examens te ontzeggen De achtergrond van dit artikel is niet helemaal helder. In de loop der tijden hebben geheel verschillende ar gumenten gediend om de strekking er van te verdedigen. Maar tegenwoordig betoogt men ter verdediging daarvan dat de studenten in hun eerste studie jaren te kort schieten in studierende ment. Om hierin verbetering te bren gen worden allerlei maatregelen ge troffen om de studenten beter bij hun werk te houden, daarbij meer leiding en voorlichting te geven enz. En nu meent men dat als sluitstuk daarop de mogelijkheid om een student van de hogeschool te verwijderen, niet kan worden gemist. Dat iaatste mist voor ons overtui gingskracht. Wij geloven dat de maatregelen tot verhoging van het studierendement precies even goed zullen werken, zon der deze dwangmaatregel. Algemeen is men van gevoeien, ook onder de voorstanders, dat de maatregel slechts zelden zal worden gehanteerd. Men erkent ook dat het percentsgewijze maar weinigen zijn, die te lang over hun studie doen. En dit percentage schijnt ook nog te verbeteren. Onder deze omstandigheden juichen wij een maatregel die op vele stu denten een psychische druk zou leggen dan ook niet toe. VEEL belangrijker echter dan dit artikel op zichzelf is het wets ontwerp als geheel. Enige jaren geleden heeft de rege ring een wetsontwerp Ingediend tot herziening van de Hoger Onderwijs wet. Dit wetsontwerp bevat een In grijpende structuurwijziging van het Rijks-Hoger Onderwijs, van de Rijks universiteiten en Hogescholen. In het ontwerp werd beoogd «en grote mate van interne autonomie aan de Rijksuniversiteiten en Hogescho len te geven. De macht van de minis ter vaa Onderwijs wordt sterk inge perkt. De begrotingen der instellingen vaa Hoger Onderwijs worded niet meer aan de goedkeuring van da Sta ten-Generaal onderworpen. Als men deze wet aanvaardt zal men niet meer vrij zijn in het oordeel over de algemene wijziging der Hoger Onderwijswet. Dat betekent dat men nu een struc tuurwijziging aanvaardt, zonder dat men over de beginselen daarvan in het licht van de problematiek van het Hoger Onderwijs in het algemeen een behoorlijke schriftelijke behandeling en oen volledig debat heelt gehad. Dit komt ons bij een zo gewichtig onderwerp als een geheel verkeerde aadelwijze voor. Leon Jungschlaeger in Djakarta overleden Vanmorgen kwam Leon Jungschlaeger, uit Djakarta het ontstellende bericht, dat de heer tegen wie enige weken geleden in één der meest geruchtmakende processen van de laatste jaren de doodstraf werd geëist, aldaar in het Tjikini-zïckenhuis was overleden. De heer Jungschlaeger werd zes dagen geleden opgenomen voor observatie, klaagde «ver vermoeidheid. De artsen constateerden een te hoge bloeddruk. Nog gisteren werd gemeld, dat zijn toestand niet ernstig w a.->. Vanmorgen, enkele minuten na vier plaatselijke tijd, kreeg de beer Jungschlaeger echter een beroerte. Onmiddellijk liet de behandelende geneesheer, dr. Wiclenga, de echtgenote van de zieke, alsmede een rooms- kathoiiek geestelijke waarschuwen. Nog vóór de heer Jungschlaeger door een tweede beroerte getroffen werd, kon de laatste hem de sacrementcn der stervende' toedienen. Na de tweede aanval is de hed Jungschlaeger niet meer bij bewustzijn geweest. Kort na de middag blies hij de laatste adem uit. Het bericht var. het overlijden maakte overal m ons land diepe indruk. Het nationale comité, dat tegen zaterdag een protcstbc-toging tegen de gang van zaken bij het proces-Jungschlaeger had georganiseerd, liet deze betoging on middellijk afgelasten. Het zond een communiqué uit, waarin de bevolking werd operoepen ais uiting van haar grote verslagenheid de vlaggen halfstok te hangen. Aan deze oproep werd op verschillende plaatsen in ons land ge- bor gegeven In Maastricht, waar Jungschlaeger geboren was, liet de burgemeester on middellijk van het gemeentehuis ae middellijk vanaf het gemeentehuis de driekleur halfstok, hangen. Direct na dat het telegram van het overlijden van de heer Jungschlaeger binnen was. begaf de burgemeester zich naar de schonvader van de overledene, de heer J. Geukens en betuigde namens het gemeentebestuur zijn. deelneming. Dor een woordvoerder liet de Neder landse regering vanmorgen verklaren, dat xfj dor bet bericht van overlijden van het oud-hofd van de Nederlands- Indische Inlichtingen Dienst diep ge- sohotk was. Onmiddellijk nadat zij over het overlijden was ingelicht, heeft zij aan mevrouw Jungschlaeger In Djakar ta haar deelneming laten betuigen. De radio-programma's over beide zen ders werden onderbroken vor een ex tra-uitzending van het A.N.P. De N.C. R V.. die het Te Deurn Laudamus uit zond. kon haar uitzending vervolgen de A.V.R.O. brak haar uitzending af en vervolgde met treurmuziek. De Amerikaanse ambassadeur in de Residentie, de heer Freeman Matthews verzond ogenblikkelijk een telegram, waarin hij mede namens zijn regering aan de zuster van de overledene zijn deelneming betuigde. Hoewel geen enkele officiële uitspraak is gedaan, neemt men in Djakarta aan, dta rechter Macngkom volgende week vrjjdag geen uitspraak zal doen in het proces, waarin Jungschlaeger als hoofd verdachte terecht stond. De laatste wooiden van de heer Jung schlager in het openbaar werden vorige week bij de replieken gesproken, toen hij na het pleidooi van zijn verdedigster, mevr. Bonman, in een persoonlijk woord tot rechter Maengkom zijn onschuld be tuigde. HU zeide toen: „Ik, Léon Nico- laas Hubert Jungschlager. vechtend voor mUn leven en mijn vrijheid, verklaar, met God als getuige, onschuldig te zijn aan alle mil ten laste gelegde feiten". Niemand had kunnen bevroeden, dat dit de laatste woorden zouden zijn. yan de beklaagde, die in 64 zittingen gedu rende ruim twee jaar zich tegen de beschuldigingen van allerlei duistere figuren -had te verantwoorden. Het proces heeft in de gehele wereld veel belangstelling gehad en met name Het Nationaal Contactcomité Jung schlaeger heeft een communijqué uitge geven, waarin het het Nederlandse volk oproept de vlaggen halfstok te hangen ais teken van rouw over het plotseling overlijden van de hoer Leon Jung schlaeger. in ons land een storm van verontwaar diging ontketend. De Nederlandse pu blieke oprme keeide zich niet zo zeer tegen de Indonesiscne autoriteiten, om dat zij Junsschiager beschuldigde, maar tegen de wijze, waaiop het proces werd gevoerd. Zqn verdediging, mr. H. Bou man en mej. mr. Narn Razak. moest nalverwege het proces haar taak neer leggen. omdat het haar onmogelijk werd gemaakt de zaken van de heer Jung schlager te behartigen. Toen de Indo nesische autoriteiten geen toestemming gaven een buitenlandse advocaat ais pleiter voor Jungschlager te laten op treden. drukte de gehele verantwoorde lijkheid van diens belangen op de echt genote van mr. Bouman. mevrouw Bou- man, die voor haar moedig optreden de bewondering var. de gehele wereld ver wierf. Nog vanmorgen liet mevrouw Bouman aan rechter Maengkom een aantal docu menten toekomen van de Amerikaanse Schout bij Nacht Sheely, waaruit over duidelijk kwam vast. te staan, dat Jung schlager nooit kan hebben deelgenomen aan subversieve acties met een Ameri kaans vliegtuig, zoals door de kroon getuige Manoch was verklaard, daar uit het logboek van dit vliegtuig kan worden vastgesteld, dat m de gemelde periode slechts driemaal een vlucht is gemaakt, waarvan twee buiten het grondgebied van Indonesië. Ook andere bewijsstukken van Jung- schlagers onschuld liet mevr. Bouman heden per speciale koerier bij rechter Maengkom bezorgen. TVE tienjarige Anneke Piersma, die in de vierde klas van de Emmausschool in Slotermeer zit, had van haar zakgeld een bosje narcissen gekocht om dit aan de Koningin aan te bieden, toen deze gisteren een bezoek aan dit nieuwe Am sterdamse stadsdeel bracht. Bijna was haar plannetje mislukt, want toen Anne ke aan een agent vroeg of zjj de bloe men mocht geven, antwoordde deze kort af: Nee.' Toen de Koningin aankwam dook Anneke echter onder de arm van de agent door en zij rende op de Konin gin toe. De vorstin nam de narcissen aan en zij drukte stevig het handje van het doortastende meisje. Leon Nicolaas Huberius Jungschlae ger werd op 31 januari 1904 in Maas tricht geboren. Na de H.B.S, in zijn geboorteplaats ie hebben gevolgd ver trok hij naar Amsterdam, waar hij op de Kweekschool voor de Zeevaart een opleiding voor koopvaardijofficier volgde. Als stuurmansleerling voer hij daarna voor de Stoomvaartmaatschap pij' Nederland. Na deze periode trad hij als stuurman in dienst van de Ko ninklijke Paketvaart Maatschappij. Na alle rangen te hebben doorlopen volg de tenslotte zijn benoeming lot gezag voerder bij deze maatschappij. Bij het uitbreken van de oorlog met Japan was hij luitenant ter zee II bij tie Marine-luchtmacht in Nederlands- Indie. Na de slag in de Jqvazee, waar aan ook hij deelnam, en de overgave aan Japan week hii met liet overge bleven deel van de luchtmacht uit naar Australië. Tijdens de oorlogsjaren kreeg hij een opdracht naar de Verenigde Sta ten te gaan, waar hij de functie be kleedde van hoofdinstructeur voor na vigatie in Jacckson (Mississippi), een kamp voor de opleiding van ooriogs- vliegers. Na enige tijd werd hij be noemd tot commandant van dit oplei dingsinstituut. Leon Jungschlaeger was toen inmiddels bevorderd tot kapitein-luitenant ter zee. Na vervolgens in opdracht van de Nederlandse regering in Londen e-'n cursus te hebben gevolgd aan de schi»ol voor officieren van de inlichtingendienst in New York werd hij commandant-na vigator van een eskader van de Neder landse luchtmacht. Met dit eskader stak hij nog tijdens de oorlog over naar Australië. Van hieruit nam hij met de Engelse en Amerikaanse luchtmacht deel aan vele bombardementen. Nog voor de Japanse overgave kwam Leon Jungschlager bij de Nederlandse inlichtingendienst Bij het einde van de oorlog met Japan was hij met de Engelse generaal Christeson in Batavia, nog voordat de Nederlandse troepen daar aankwamen. Toen generaal Spoor de inlichtingendienst de NEFIS verliet, werd Jungschlager in zijn plaats tot hoofd benoemd. Na de overdracht van de souvereiniteit aan Indonesië werd hij in Nederland gedemobiliseerd. e 50-jarige bijrijder M. Vreeswijk, die in de Hudsonstraat te Rotterdam gewoond heeft is gisteravond in een tramwagen van lijn 9, die in de Oran jeboomstraat reed, plotseling in elkaar gezakt. De man werd naar het Cool- singelziekenhuis vervoerd, waar fcij aankomst bleek, dat de mart was over leden. Sprekend via een luidsprekernei, ver klaarde Eden voor de Russische leiders en de menigte die zich buiten het slation verzameld had: Als burger keerde hij daarna naar Indonesië terug, waar hij werd opge nomen in de directiestaf van de K.P.M, als chef van de nautische dienst. Leon Jungschlager droeg naast een hoge Nederlandse onderscheiding hij was officier in de Orde van Oranje-Nas- sau met de Zwaarden een Amer:- kaanse en een Engelse onderscheiding, ger mede. In verband met het overlijden van de heer Jungschlaeger wordt de aangekon digde betoging op 21 april 1956 te la-3" uur in 's-Gravenhage afgelast, aldus deelt hel Nationale Comité Jungschïae- Een vroegere generaal van het Rode Leger, Alexander Orloff, heeft woens dag op een persconferentie in de kan toren van het Amerikaanse tijdschrift „Life" te New York de sensationele onthulling gedaan, dat wijlen Josef Sta lin vroeger agent is geweest van de Tsaristische geheime politie. Orloff, die levens een hoge functiona ris van de N'.K.V.D. de geheime dienst van Sovvjet-Rusland 1 is ge weest zei, dat dit „vreselijke geheim de oorzaak is geweest van de liquidatie van maarschalk Toekharrsjefsky er zijn vrienden en uiteindelijk ook de aanlei ding* is van de huidige anti-Stalim&u- sche campagne in Rusland. Volgens Orloff is uit oude Tsaristi sche documenten, die door de N.K.y,B. zijn gevonden, gebleken, dat Stalm lang voor de revolutie inlichtingen over de activiteit van de bolsjewisten ver strekte aan de Tsaristische geheime dienst, de „Okhrana". Van deze vondst zou. volgens Orloff, mededeling zijn gedaan aan een van de belangrijkste communistische leiders in de Oekrai- ne Stanislas Kossior, en aan generaal jakir. Maarschalk Toekharrsjefsky. zou, na de inhoud van deze documen ten te hebben vernomen, een komplot hebben gesmeed om Stalin te arreste ren en te liquideren. De ontdekking van dit komplot zou, volgens Orloff, voor Stalin aanleiding zijn geweest om zich te ontdoen van allen die dit geheim kenden. Orloff zei dit „geheim" nooit te heb ben durven onthullen doch nu wel te durven spreken omdat de Russische leiders een anti-Stalinistische campagne zijn begonnen. De huidige campagne Is, volgens ur loff, het gevolg van het feit dat «Chroesjtsjei ea zijn volgelingen van het geheim" op de hoogte zijn gebracht, waarschijnlijk door generaal Zoekof. Deze iaatste zou dit geheim sinds de grote zuivering van 1937 angstvallig hebben bewaard en het nu hebben ont huld om de huidige Russische leiders te dwingen hun zienswijze te verande- deren. De huidige anti-Stalinistische campag ne heeft, volgens Orloff, slechts een doel: de Russische openbare mening voor te bereiden op de onthulling van dit „geheim" betreffende het werkelijk verleden van Stalin. „Dit is de eerste maal dat de Sovjet leiders dit land bezoeken en ik hoop. dat de beirekkingen tussen onze landen en onze volkeren er door verbeterd zullen worden. Tn de straten sp'tsfen duizenden elkaar verdringende Londen aren hun oren om hetgeen via de luidsprekers gezegd werd te volgen. De toeschouwers stonden 100 meter diep achter de afsluitbomen in het station terwijl demonstranten met spandoeken, verkopers van strooibiljetten en lieden die leuzen riepen, voorbijtrokken voor het station en in de straten. Tijdens hun tiendaags verblijf zullen de leiders thee drinken met koningin Eli zabeth in het statige Windsor Castle. De Lord Major van 'Londen zal een banket aanbieden en belangwekkende msteiïin gen zullen bezichtigd worden,-waaronder het Britse atoomcentrum. Boelganin en Chroestsjew bleven ge durende ongeveer 20 minuten op Victoria Station, alvorens naar het Clandge hotel te vertrekken, waar zij hun hoofdkwar tier zullen opslaan tijdens hun verblijf van tien dagen in Engeland. Ongeveer 200 leden van de Russische ambassade, met vrouwen en kinderen, hadden zich verzameld in een zijstraat bij het station, om te wui»en en te juichen toen de Russische leiders voorbijreden naar hun hotel, dat zo goed als in een versterking herschapen is, om de Rt «en te besehermen tegen mogelijke demon straties van anti-communisten, In Engeland bevinden zich honderd duizenden vluchtelingen uit Oosteuropese landen, die de Sowjetleiders haten. Op het Victoriastation ontstond een plotselinge stilte, toen Boelganin naar de microfoon stapte, met twee blaadjes aan- Majesteit en het Britse volk de groeten tekeningen m zijn hand. Ij- Reuter verneemt dat na ongeregeld heden in Spaans Marokko Pasja el Reisoeni naar Tanger is ontsnapt. Mo hammed el Melali heeft de functie van Pasja overgenomen en hem zijn inheem se troepen ter beschikking gesteld om de orde te handhaven. Volgens nadere berichten zijn de on geregeldheden begonnen in het stadje Telata de Raidana, ongeveer 20 kilome ter van Larache. Pasja c' Raisoeni ar riveerde daar in een koionne van zeven jeeps. Kort na aankomst kwam het tot een verhit debat met léden van de nationalistische Istiqlal partij irt; Telata en spoedig kwam., het tot een gevecht. Een lid van de istiqlal-; -werd gedood en 15 liepen verwondingen op. Een lid van de lijfwacht van de Pasja kwam om het leven. Toen het nieuws over dit gevecht Larache gisteravond bereik te verzamelde zich een menigte voor het paleis van Raisoeni om te protes teren tegen het incident. Vanuit het pa leis werd op de menigte geschoten, waardoor een persoon werd gedood en drie personen werden gewond. De woe dende menigte bestormde vervolgens het paleis, sleepte drie leden van. de lijfwacht naar buiten en verbrandde ze levend. Ook de meubelen in het paleis en de huizen van enkele volgelingen van de Pasja werden door de menigte in brand gestoken. Leiders van de Istiqlal partij slaagden erin enkele van de ach tervolgden het leven te redden, onder wie twee leden van de Joodse gemeen schap. Vrijdagmiddag 20 april omstreeks half vijf zal meviouw A. Voetelink- Riemers-ma, echtgenote van de burge meester van Steenwijk, op de werf van de N.V. Haarlemsche Scheepsbouw Maatschappij te Haarlem, de aldaar voor de Kon. Marine in aanbouw zijnde kustmijnenveger „Steenwijk" te water laten. DE Russen hebben Arabische Staten vooral vrede onder jhouden. Nu moet men zich even Indenken dat de Russen de laatste jaren niets anders gedaan hebben dan het vuurtje tussen Israël en de Arabische staten aan te wakkeren. Zij hebben Egypte bewapend en een overwicht tegen Israël verschaft. Zij scholen Egyptische militairen in het gebruik van die bewapening, die met name tegen Israël gericht is. En na dergelijk duivelswerk vol bracht te hebben, trekken zij het ge zicht van een vredesengel en zeggen: Niet vechten jongens! En dan zegt de heer Foster Dulles dat hij erg blij is met deze stap van Rusland! Wat een diplomatie! Boven Engeland handhaaft zich een hogedrukgebied onder invloed waarvan de wind in onze omgeving uit Noordelijke richtingen blijft waaien. In de boven lucht draaide de wind naar het Oosten, waardoor de temperatuur in de hogere niveaus door aanvoer van wat war mere lucht uit Oost-Europa iets is ge stegen. Daarmede samenhangend nam ook de stabiliteit toe, hetgeen de ont wikkeling van buion thans onderdrukt. Met de Oostelijke bovenwind dreef ho gere bewolking het land binnen. De komende nacht zal daardoor ook de af koeling wat worden getemperd, zodat over het algemeen slechts lichte nacht vorst zal optreden. Om het hogedrukge bied boven Engeland stroomt thans in de onderste luchtlagen iets vochtiger lucht naar het Noorden van de Noordzee. Met de Noordelijke wind kan deze voch tiger oceaanlucht morgen later op de dag ons land bereiken hetgeen met toe nemende bewolking gepaard zal gaan. Een depressie, die vanmorgen voor de kust van Noorwegen was gelegen, koerst in de richting van Finland. Deze storing heeft echter geen directe invloed op het weer in onze streken. Uit betrouwbare bron wordt vernomen dat de secretaris-generaal der VN» Hammarskjoeld, erin geslaagd is "pre mier Ben Góerion over te - halerr de lijdelijke terugtrekking der Israëlische patroeljes van de Gaza-grena permanent te maken. Waarnemers zeggen, dat deze concessie van de Israëlische premier het verst gaande gebaar is dat hij tot dusverre jegens Hammarskjoeld gemaakt heeft. De overeenkomst, welke formeel zal worden gemaakt wanneer Egypte tot soortgelijke maatregelen besloten zal hebben, geldt niet voor de vitale veilig- heidspunten aan de grens van de Gaza- strook, verklaren genoemde kringen. HiUlae- S3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1