regering ongerust over landgenoten Bezorgdheid over processenin Djakarta De Koningin wilde alle kinderen zien Walvis vloot van Onassis in Rotterdam aan de ketting Stelden Russen een vredesplan voor ff i I 1 I „Waterman" naar Austratlië Wijzigingen in het Poolse kabinet Meisje kwam in vlammen om BEZOEK AAN PAEDOLOGISCH INSTITUUT Zeventig jongens en meisjes stroom den binnen Morgen kort geding voor de rechtbank Weeroverzicht Op theevisite bij de koningin Stoffelijk overschot van de heer Jungschlaeger naar Nederland Arabië en Jemen NU KRITIEK OP WISJINSKI EN ZIJN „PROCESRECHT" Legt Franco aantal functies neer i tl 1 i K mi li MAANDAG 23 APRIL 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 5565 Weerbericht Met 700 emigranten Brand in Wouw Noren sloegen ook in de Maasstad toe Nederland beschuldigd van steun aan R.M.S. BESPREKINGEN VOORTGEZET Dr. Wielenga heden verhoord Krachtiger Amerikaanse houding PI Ifï im m I l'l l| |i| M r;l hu tffz I'd O O Bezorgdheid Schuldverplichtingen Waakzaam li- Gesprek mogelijk DE Russische leiders hebben hun besprekingen ook zaterdag en zondag met de Engelse regeringsleiders voortgezet. De beide Russen brachten de nacht van zaterdag op zondag als gast van Eden op diens buitenverblijf Chequers door. Nog zaterdagavond werden na aankomst der Russen op hex buitenverblijf de besprekingen begonnen. Zie verder pagina 5 Loodgieter aangereden door autobus Ongeluk met dodelijke afloop mi i'i». t i ff! iiij il! l|| Ui .jïpj A?II a'MI f 3 h Ni1 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Klachtendienst abonnementen 18.30-1930 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 •s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Aam Tel 114402 Klachtendienst 18 30--393P u.: Tel. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Weersverwachting, geldig tot dinsdagavond. NOORDOOSTELIJKE WIND. Overwegend droog weer niet overdrijvende wolken velden. Zwakke tot matige noordoostelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. ZON EN MAAN 24 april: Zon op 5.26, onder 19.55. Maan op 19.43, onder 4.47. Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Menselijke vrijheden in Indonesië in gevaar Mei 700 passagiers 400 voor Ni«uw-Ze«land en 300 voor Australië is de Waterman vanmiddag uit Rot terdam vertrokken. Hoogstwaarschijn lijk sonder de familie De Wijs, die omstreeks het middaguur nog geen be slissing had genomen of zij al dan niet moe zo ugaan. De heer W. C. de Wijs doelde de Rollerdamsche Lloyd van morgen telefonisch mede, dat rijn vrouw eensklaps besloten had deze grote stap niet te wagen. Met een senuwaeandocning alles vanwege de emigratie lag zij in bed. Nos slechts twee dagen getrouwd is het echtpaar Geraets uit Limburg. De heer Geraets is reeds enkele jaren in Nieuw-Zceland in de landbouw werkzaam geweest. Hij was verloofd met de 23-jarige H. A. Kessels en kwam nu naar Nederland om zijn bruid te balen. Maar er bleek een speciale vergunn'ng vereist om als echtpaar Nicuw-Zeeland te betreden, Oo het laatste moment kwarr. de ver gunning af en zaterdag werd het hu welijk voltrokken. De 21-jarige Rotterdamse electro- menteur J. Quartel gaat in Dunedin (Australië! persoonlijk kennismaken met zijn correspondentio-vriendmnetie Ali van Ocveren die 19 lentes telt. Ruim een jaar geleden las hij in de courant het verzoek van Ali om een correspondentievriend. Hij schreef een briefje en uit dit contact is de emi gratie naar Australië voortgevloeid. Of hij al trouwplannen heeft? Ja. wat mij betreft nog dezelfde dag. zegt hij met veel enthousiasme, ofschoon hij AU nog nooit van aangezicht tot aan gezicht heeft aanschouwd. Een concierge van een Rotterdamse ambachtschool gaat m Melbourne een baan zoeken in de tuinbouw. De heer H. C. Jansen (43) vond zijn werk uitermate eentonig rn besloot daarom me vrouw en 6 kinderen de grote stap te wagen en in een nieuw vaderland zijn oude beroep weer op te vatten. Aan boord bevindt zich ook de 75.000ste emigrant die na de oorlog naar Australië is geëmigreerd. Maar zijn (of haar) naar is niet bekend, om dat het Australische emigratie in Den Haag eerst aandacht zal schenker, aan de honderdduizendste emigrant. Met de geestelijke verzoring der protestant se opvarenden is deze reis belast is ds. H. de Wit. gereformeerd predikant te Leeuwarden. (Van onze Haagse redacteur) De Nederlandse regering deelt de verontrusting van degenen, die van mening zijn, dat de fundamentele menselijke rechten en vrij heden van Nederlanders in Indonesië niet buiten gevaar zijn. Alleen de Indonesische regering zelf kan de noodzakelijke rechtsbescherming geven; effectieve middelen om haar te dwingen bestaan niet. Dit schrijven de ministers Beyen en Luns in hun Memorie van Antwoord over de begroting van Buitenlandse Zaken aan de Eerste Kamer. De ministers herhalen in dit stuk de eerder afgelegde verklaring, dat de regering volstrekt overtuigd is van de onschuld van de heer Jungschlager. „Het feit, dat het door het vervolgingsapparaat gepleegde onrecht, voor zover zulks althans mogelijk zou zijn geweest, ^én tegenwicht meer zal kunnen vinden in een uitspraak van de Indonesische rechter, geeft aan het overlijden wel een diep tragisch karakter", aldus de bewindslieden. Zij ver klaren, dat de in Djakarta gevoerde politieke processen, waarbij Nederlanders betrokken zijn, de regering met grote bezorgdheid hebben vervuld. Radio-Warschau heeft zaterdagavond bekendgemaakt, dat twee leden van het Poolse kabinet van hun functies onthe ven zijn. Volgens de radio zijn dc minister van Justitie Henrik Swiatkowskl en de mi nister van Kunst en Cultuur Wlodzi- miekz Sokorski door de staatsraad ont slagen op voorstel van de ministerraad. „Het ontslag is onmiddellijk ingegaan", zo werd verklaard. Karol Kureluk, voormalig voorzitter van het Centraal Bureau voor de Uitgeve rij. Is tot minister van Kunst en Cul tuur benoemd. Voor Swiatkowski moet nog een opvolger worden gevonden. De voormalige minister van Kunst en Cul tuur is benoemd tot voorzitter van het bestuur der Poolse radio. Niet bekend gemaakt is of ook de voormalige minis ter van Justitie een nieuwe taak heeft gekregen. Westelijke waarnemers te Wenen zijn van mening, dat de minister van Jus- tjtle evenais de Poolse functionarissen, oio eerder in de week ontslagen wer den, verantwoordelijk gehouden wordt voor „schendingen van de socialistische wetten" tijdens de zuiveringscampagne onder de heerschappij van Stalin. Zij voegden hieraan toe, dat de minister van Kunst en Cultuur blijkbaar tevael lof voor Stalin heeft gehad. De regering is er zich steeds van bewust geweest dat er onder normale omstandigheden geen aanleiding zou zijn geweest van deze zorg te doen blijken, zolang de zaak nog sub judice was. Bij het vooronderzoek en tydens de terechtzittingen hebben zich echter feiten voorgedaan, die op zichzelf zo danig onrecht inhouden dat daar te gen. nog voordat het proce3 voltooid was. bij de Indonesische regering krachtig moest worden geprotesteerd. Ook elders in het buitenland moest de aandacht worden gevraagd voor het zeer onbevredigende verloop van deze strafprocessen waarbij aan de ver dachten zelfs een adequate verdedi ging wordt onthouden. De bewindslieden verklaren dat met volledige instemming van de Indonesi sche regering de keuze van een verde diger op mr. Van Empel viel. Dat hij niet als veidediger kon optreden was het gevolg van de weigering van de be trokkenen rechter om hem toe te laten, in strijd met ae geldende Indonesische wet ten. Het feit dat kort te voren mr. Stof fels wel 'A*erd toegestaan een aantal van deelneming aan dc zg. RMS-opstand be schuldigde verdachten te verdedigen, be wijst zonneklaar dat noch de vigerende wetten noch de algemene rechtsbeginse len zich in IndoncsiS'tegenJiet optreden van buitenlandse advocaten verzetten.. (Van onze correspondent) Een achtjarig meisje is zaterdag avond om het leven gekomen bij een brand aan de Roosendaalsestraat te Wouw. De heer M, was op het moment 'savonds halftien dat de brand uitbrak in een café verderop in de straat, waar een buurtvereniging een feest gaf. Zijn vrouw, die op de kin deren zou passen, was even wegge gaan naar een buurvrouw. Door onbekende oorzaak is toen brand uitgebroken in de vrij oude woning, die in een ommezien in lich terlaaie stond. Zeven van de jeugdige kinderen konden in nachtgewaad vluchten, maar het achtjarig dochterje Dientje moet door de rook bedwelmd zijn ge raakt. Dit werd in de verwarring niet opgemerkt. Het kind verbrandde. Toen de ouders op het alarm bij hun woning arriveerden, kwamen zij tot deze vreselijke ontdekking. Van de inboedel kon niets worden gered. Door de brand geraakte een electri- sche kabel voor de woning onklaar, waardoor een gedeelte van de straat zonder licht kwam te zitten. wordt door de regering ten volle on derschreven. Zij heeft dan ook geen gelegenheid verzuimd om er interna tionaal blijk van te geven dat met zodanig unilateraal optreden geenszins kan worden ingestemd. De ministers merken op dat de Indo nesische regering niet a priori heeft ge steld dat zij het complex van financiële schuldverplichtingen niet zou nakomen. Afgezien var. het feit dat dit internatio- naal-financieci een voor Indonesië hoogst bedenkelijke handelwijze zou zijn heeft Indonesië aan derde landen reeds doen weten, dat het zijn verplichtingen aan die crediteuren zal blijven nakomen. De niet-betahng van de op 1 april jl. door Indonesië aan de talrijke obligatie- houders verschuldigde rente op de Ne derlands-Indische lening 1937a is echter met een integrale nakoming in ieder ge val in strijd. Dit achten de ministers een zeer ernstig feit. Aangezien Neder land deze lening heeft gegarandeerd heeft de regering zich om inlichtingen tot de Indonesische regering gewend. Ook ten aanzien van de betaling van de betaling .yju» pensioenen en wacht gelden doen *ieh ontwikkelingen voor die verontrustend zijn en vragen doen rijzen omtrent «Is juiste betekenis van j de Indonesische bedoelingen, aldus de ministers. Het is nog niet duidelijk hoe de situatie is met betrekking tot de tinancleel-economische overeenkomst. Ook in Indonesië Is dit onderwerp nog in studie. „Men nam de politieke stap, doch beraadt zich nog over de gevolgen", zo merken de ministers op. In de St -Sertatiskerk f Maastricht werd saterdagochtend een plechtige requiem mis gecelebreerd ter nagedachtenis van wijlen ii» heer Leon Simians Hubert us Jungschlager. Deze foto werd gemaakt tijdens de plechtigheid in de kerk. V.l.n.r. de heer ff'. Jungschlager een broer van de overledene; mevroutv Van Kan Jungschlagereen zuster van de overle dene; mevrouw J. Verkade; de heer P. Jungschlager. eieneens een broer ran de overledene en de heer P. Tan Kan, rtea ger van wijlen de heer Jungschlager; op de tweede rij v.l.n.r.: de heer L. Lenders en mevrouw -Lenden en de heer en meviouw TuinstraVwder de - heer, H. Geuskeh's, schoonvader van cfe overledene. ("Van een onzer verslaggevers) rrrAAR zijn de andere kinde- tV ren?" vroeg koningin Julia na toen zij zaterdagmiddag vijf tig minuten in het Paedologisch Instituut te Amsterdam had door gebracht en nog slechts een stuk of zes jongetjes en meisjes had gezien. „Die staan nog buiten", zei prof. dr. J. Waterink, de hoog leraar-directeur van het instituut. „Al die tijd al?" vroeg de Koningin zich herinnerend hoe zij bij haar aankomst door een luidruchtig, met papieren vlaggetjes zwaaiend troepje van zeven tig kinderen was verwelkomd „Kun nen ze niet binnenkomen? Ze wil- Verscheidene landen, die zowel met In donesië als met Nederland vriendschap pelijke betrekkingen onderhouden heb ben aan de Indonesische regering doen blijken van hun bezorgdheid over de rechtsbescherming die aan Nederlan ders in Indonesië w^idt verleend, ter wijl thans ook in het buitenland de pers in toenemende mate kritiek uitoefent op het onrecht waaraan deze Nederlanders zijn blootgesteld. De regering blijft steeds attent op mogelijke andere middelen die nog door haar zouden kunnen worden aangewend om aan dit onrecht een ein de te maken. Wat het beleid ten aanzien van In donesië betreft verklaren de ministers dat de regering meent voorshands al thans de mogelijkheid van een hervat ting van het Nederlands-Indonesische gesprek te moeten openhouden. Indien de houding van Indonesië een nieuw gesprek mogelijk zou maken, blijft de moeilijkheid dat de Indonesi sche benadering van zaken, naar thans wel duidelijk is gebleken, van de inter- nationaal-gebruikelijke in vele opzichten verschilt en dat de Indonesische rege ring daaraan onder nieuwe politieke verhoudingen meer dan voorheen zal willen vasthouden. Dit houdt meer in dan de aanvaarding van de ge dachte dat de verhouding tussen Nederland en Indonesië hetzelfde ka rakter zal moeten hebben als die tus sen Nederland en andere Aziatische lan den. Deze gedachte gaat blijkbaar de Indonesische regering nog niet ver ge noeg. hetgeen aangetoond is door de weigering van Indonesische kant om de normale figuur van een bruikbare ge schillenregeling te aanvaarden. De veroordeling van het eenzijdig opzeggen van de gesloten verdragen (Van een onzer verslaggevers) Het conflict tussen de Noorse walvisvaarders er de Grieks-Argentijnse ieder Aristoteles Onassis over de wijze waarop de laatste meent de inter nationale overeenkomst betreffende de walvisvaart te kunnen na^ven, heeft ertoe geleid, dat de gehele waivlsvloot van de Griek-Argentijn, welke Momenteel in Rotterdam en Schiedam verblijft voor reparatie, aan de Op verzoeken de maatschappij van Onassis, de „Austria! Financiera Comercial S.A. (Panama) heeft mr. W. Nolst Trenite, advocaat en procu- ieur te Rotterdam, nu bij de president van de Rotterdamse rechtbank een hort geding aanhangig gemaakt, teneinde het beslag opgeheven te «rijgen. Yoor de Vereniging van Noorse Walvisvaarders, waarin zeven Noorse maatschappijen zijn verenigd, zal optreden mr. G. de Groot, eveneens Rotterdam. l Naar wij vernemen is het beslag gelegd op grond van de motivering, dat Onassis öoor zijn practijken in het seizoen 1952 1953 aan de Noorse walvisvaarders ern- riige schade heeft aangebracht, j Onlangs werd op verzoek van de Noren Jo Hamburg een lading traan van 6600 ju «amDurg een lading iraan van ouw ton in beslag genomen, omdat de Noten meenden, dat de Griek in het seizoen 1954—1955 de hand had gelicht met de *Sh. „Whaling Convention", een inter nationaal verdrag, dat de walvisvaart aan allerlei bepalingen onderwerpt. De vloot van Onassis .die vijftien sche pen telt, is enige tijd geleden verkocht aan de Japanse Maatschappij voor de Walvisvaart voor 8.500.000 dollar. Het moederschip „Olympic Challenger" kwam donderdag in Rotterdam aan.'. De Duitse bemanning werd toen in een spe ciale trein naar Duitsland teruggebracht. De Japanners zouden de vloot in de Maas stad overnemen. Deze overdracht heeft nog niet plaats gehad. Zie verAer pagina 5 len me vast graag zien het is na tuurlijk een teleurstelling voor hen dat ik niet in een open rijtuig wegrijd." Prof. Waiezink gaf een seintje, en daar kwamen ze binnengestormd, de zeventiq jongens en meisjes. Ze wa ren meer dan enthousiast: de leidsters konden hen niet in' bedwang houden. Ze verdrongen elkaar op de trap naar de hal, waar het koninklijk paar en de andere hoge gasten op het punt stonden afscheid te nemen van de staf van het instituut, en één jongetje riep over zijn schouders naar een achterge bleven vrindje: „Ik zie de prins!" Drie, vier meisjes en jongetjes ruk ten zich los van hun leidsters en hol den op de Koningin toe, wie zij de hand drukten. „Dag, Koningin," zei één van de meisjes. Zie verder pagina 3 DE BILT, maandag 10 uur. Een hogedrukgebied» dat zich zaterdag boven het Noordzeegebied bevond trok in be tekenis afnemend naar Scandinavië. Tege lijkertijd breidde een depressie zich van het westelijk deel van de Middellandse Zee naar het Alpengebied en, de Balkan uit. Dit veroorzaakte daar op vele plaat sen langdurige regenval. In ons land had dit tot gevolg dat de Noordoostelijke win den zondag wat in kracht toenamen. Daarbij werd droge lucht aangevoerd, waarin weinig bewolking voorkwam. Overdag steeg de temperatuur op de meeste plaatsen in het binnenland tot omstreeks 13 graden. Alleen langs de kust bleef het wat kouder bij aanvoer van lucht overzee. In de nacht daalt de tem peratuur opnieuw sterk en komt nog steeds op verschillende - plaatsen nacht vorst voor. De veranderingen in de algemene luchtdrukverdeling voltrekken zich overi gens maar uiterst langzaam zodat in het nu heersende weertype ook maar geringe veranderingen zullen voorkomen. In een communiqué heeft het leger- commando in Makassar zaterdag Ne derland beschuldigd van steun aan de onafhankelijkheidsbeweging in de Zuid- Molukken. In het communique wordt gezegd, dat aanhangers van de R.M.S., die uit Ce- ram naar Nieuw-Guinea zijn gevlucht, worden gesteund door de Nederlandse autoriteiten en door de Ned. Nieuw-Gui nea Oliemaatschappij. „Het is duidelijk, dat Nederland van het begin af aan de ruggesteun is geweest van de beweging", aldus het communique. Voorts wordt ontkend, dat er nog steeds 1200 aanhan gers van de R.M.S op Ceram zijn. Vol gens het legercommando in Makassar zijn er nog 200 over, van wie een hon derdtal over geweren beschikt. Het stoffelijk overschot van de heer Jungschlaeger zal naar wij vernemen ingevolge de wens van de nabestaanden naar Nederland worden overgebracht. De Nederlandse regering heeft hier toe de familieleden in staat gesteld. Het stoffelijk overschot van de heer Junschlaeger zal naar Nederland wor den overgebracht om in zijn geboorte grond te worden begraven. Dit is door de weduwe van Jungschlaeger besloten, nadat zij hierover het afgelopen week end met de naaste bloedverwanten van de overledene in Nederland en de Ver enigde Staten overleg heeft gepleegd. Inmiddels is het nog steeds geheim, waar het stoffelijk overschot zich be vindt. Autoriteiten zeiden hedenmorgen, dat een mededeling over het vervoer eerst kon worden ge/even, nadat de lijkkist buiten Indonesisch grondge bied is. De Nederlandse arts, dr. D. K. Wie- linga, die Jungschlaeger gedurende de zes dagen, dat hij in het ziekenhuis heeft doorgebracht, heeft behandeld, is heden morgen op het bureau van de procu reur-generaal verhoord. Gedurende een uur werd dr. Wielinga in aanwezigheid van de procureur-generaal, Suprapto. en de officier van justitie, Sunarjo, ver hoord over het verloop van de ziekte van de overledene. Na dit verhoor verklaarde Sunarjo aan journalisten, dat Jungschlaeger een na tuurlijke dood was gestorven. Gevraagd, of er enige verdenking was over de oor zaak van de dood, zei Sunarjo: Nee. nee. Enkele kranten hebben gesugge reerd, dat de dood van Jungschlaeger opzettelijk was teweeggebracht en heb ben een beroep gedaan op de regering om een nauwkeurig onderzoek naar de doodsoorzaak in te stellen. De Indonesische arts, die Jungschlaeger de laatste dagen heeft behandeld, prof. Slamet Imam Santoso, zal dinsdag door de procureur-generaal worden gehoord. Hij heeft reeds een overlijdensattest overlegd, waarin wordt verklaard, dat Jungschlaeeer ic overleden als gevolg van een her«~"i'-' eding. Inmiddels heeft rechter Maengkom medegedeeld, dat de zitting van het proces-Jungschlaeger van vrijdag a.s. waarop hij uitspraak' zou doen, niet zal worden afgelast. Op deze zitting zal nu de officier van justitie, Sunarjo. een of ficieel rapport uitbrengen over het overlijden van Jungschlaeger en een overlijdensattest overleggen van de arts. die hem heeft behandeld. Rechter Maengkom zeide voorts, dat hij gereed was met het formuleren van de uitspraak, voordat hij het overlijden van Jungschlaeger vernam. Het zou in strijd zijn met de wet de inhoud daar van bekend te maken, nu de beklaagde is overleden, voegde hij hier aan toe. Egypte, Saoedi-Arabië en Jemen heb ben zaterdag in Djeddah een militair pact getekend, aldus meldt radio-Cairo. Voor Saoedi-Arabië tekende koning Saoed, koning Ahmed voor Jemen en de Egyptische premier, kolonel Nasser voor Egypte, h Zondagmorgen na de lunch werden de besprekingen voortgezet. Behalve de regeringsleiders waren leidende figuren uit de Labouroppositie aanwezig. Uit Russische bron stamt het bericht dat de- beide Sowjetlelders er prys op zou den stellen de Ver. Staten te bezoeken na de presidentsverkiezingen. Het zon dagsblad „People" wist te melden, dat Rusland een vredesplan heeft voorge steld op basis van een duurzaam ge deeld Duitsland doch dat Eden dit voor stel heeft verworpen. De Russische leiders hebben naar Londen een aanbod meegebracht voor de verkoop van grote hoeveelheden goud, als Engeland bereid zou zijn het verbod van export van strategische goederen te verzachten. Zij zouden voor die goederen in goud willen betalen aan Engeland, dat zo dringend dollars en goud nodig heeft. Hun aanbod werd bekend, toen zij zaterdagavond hun besprekingen „aan de top" weer hervatten. Het goudaanbod is niet formeel aan Eden gedaan, maar er is op gezin speeld. Het. komt op een moment, waar op de Engelse economie zich in moei lijkheden bevindt, door het verlies van markten en omdat de concurrentie scherper is geworden. Het vooraanstaande Sowjetrussische juridische tijdschrift „Sowjet Staat en Recht" heeft scheipe kritiek geleveui op Andrej Wisjinski, die gold als een der prominenste juristen van de Sow- '"'V i'V In het Westland duurt het niet lang meer of de rijpe druiven gaan naar de veilin gen. De foto toont een druivenkrenlstcr in actie in een druivenkas te Kwinisheul. jet-Unie en die openbare aanklager is geweest bij de grote zuiveringsproces sen in de jaren dertig. Wisjinski is In november 1954 in New York overleden en zijn stoffelijk overschot is bijgezet in de muur van het Kremlin. Het tijdschrift verklaart, dat het ver oordelen van beklaagden op grond van hun eigen bekentenissen een „grove schending" van het Sowjet-recht was. Het veroordeelt Wisjinski's „foutieve theorieën", in het bijzonder die, welke ..de noodzaak loochent, dal een ge rechtshof in elk geval .de absolute waar heid moet vaststellen" en welke „do mogelijkheid toelaat, dat iemand wordt schuldig bevonden uitsluitend op grond van de waarschijnlijkheid" van bepaal de feiten. Toegegeven wordt, dat er een „blin de verering" van Wisjinski's werk is geweest, waardoor dit ondanks „ernsti ge fouten" een „onaantastbaar dogma" was geworden. De nadruk wordt gelegd op het belang van toezicht op de vei ligheidsorganen en gerechtelijke uitspra ken. Hierdoor moet de „socialistische •vettigheid" worden verzekerd. Volgens waarnemers >n Moskou is het duidelijk, dat in het artikel indirect de verantwoordelijkheid var. de zuiveringen van 19361938 op Stalin wo-dt gelegd Het tijdschrift „Sowjet-Staat en Recht" wordt uitgegeven door het naar Wis jinski genoemde instituut vou het -echt, van de Sowjet-acade.xie van wetenschap pen. Wisjinski is onder meer minister van Buitenlandse Zaken en vertegenwoor diger der Sowjet-Unie bij de Verenigde Naties geweest. Volgens de correspondent van de „Sundaytimes" in Madrid is generaal Franco van plan binnenkort zijn func ties van leider van de regering, wetge vende macht en de Falanx neer te leg gen. Hij zou slechts staatshoofd en op perbevelhebber blijven. Over een jaar zou een volksstemming worden gehou den voor dc grondwetswijziging, die daarvoor nodig is. De correspondent schrijft, dat de hui dige minister van Binnenlandse Zaken, Gonzaies, waarschijnlijk Franco zal.op volgen als hoofd van de regering, ter- wij! de onlangs benoemde secretaris van de Falanx, Arrese, leider van de par tij zou worden. Op het kruispunt viaduct Rozenlaan- Gordelweg-Rodenrijsestraat te Rotter dam werd vanmorgen te plm. 8.15 uur de 60-jarige loodgieter J. Schiesser, uit de le Middellandstraat, met zijn fiets aangereden door een autobus van lijn 4o In ernstige toestand werd hij naar net Coolsingelziekenhuis vervoerd, wa&r hij korte tijd later overleed. Naar verluidt overweegt president Eisenhower het volgen van een andere koers bij de hulpverlening aan het bui tenland, waarbij het voor de landen uit het Midden-Oosten en voor andere staten moeilijker zou worden gemaakt deze hulp te verkrijgen, indien zij te vens steun der communistische staten aanvaarden. Deze koerswijziging naar zijn inge geven door de waarschuwing van de Egyptische premier, luitenant-kolonel Nasserdat hij, indien Groot-Brittannie en de Verenigde Staten zijn eisen om nulp bij het bouwen van do dam van. Assoean niet wilden inwilligen, nog al tijd een Sowjetrussisch aanbod kon aan vaarden. James Richards, de democratische voorzitter van de commissie voor bui tenlandse aangelegenheden van het Huls van Afgevaardigden, verklaarde zater dag- „De Verenigd» Staten moeten zich met als onnozele hals laten gebruiken door landen, die erop uit zijn de sta ten. die hen willen helpen, tegen elkaar uit te spelen". ail V/t 4 tt* i i>; tipi t\ Mff -Af, Jf'51 it 4 ïJk f-fS ht iSjif fiiT "4 Uil 4 l1" 5 t •ri r -- i Ir*l I ctil t 4-f 1:\,4_ sits

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1