A.R. Deputatenvergadering te Utrecht Mr. A. B. Roosjen riep op tot bundeling van krachten Mr. Struycken verwacht spoedig oplossing Chroestsjew was boos op socialisten Nationalisten doen bloedbad ontstaan in Aloerië De eigen woning (IV) Secretaris-generaal van de Benelux Bespreking Antilliaanse kwestie W eeroverzicht Zwakke plek EINDE IN ZICHT.... NOG GEEN AKKOORD Russische kruiser gezonken Syrië bereid tot staakt-het-vuren WOENSDAG 25 APRIL 1956 VEERTIENDE JAARGANG No. 5567 Weerbericht 'H m VIER NEDERLANDERS SPOEDIG VOOR DE RECHTER De Chr. Middenstandsbond op Koninginnedai FRANS OFFENSIEF Vierduizend gasten MET TROUW OP MARS Inschrijfadressen O Baron Van Lynden benoemd „Onze partij is een volkspartij en geen klassepartij, omdat zij, die tot haar behoren, hun saamhorigheid ontlenen aan het gemeen schappelijk aanvaarden van een geestelijk beginsel: De gemeen schappelijke belijdenis, dat aan Jezus Christus gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Overheid en volk zijn geroepen Gods geboden voor het leven in de staat te gehoorzamen. Daarom ook wenst de a.r.-partij vertegenwoordigers af te vaardigen, die vanuit het geloof in Jezus Christus Zijn Koningschap en de heerschappij van Gods Woord tot gelding willen brengen in het staatkundig leven". - Lr 11% Ons antwoord Zie verder pagina 3 Keukenjongenvan Tsaar bereidt Soivjet'souper HET bezoek van Boelganin en Chroestsjew aan Engeland loopt ten einde in een atmosfeer die steeds killer schijnt te worden. De hoop op enig werkelijkresultaat bü de besprekingen is vèr- diYenen sedert pbroestsjew Amerika-en Engeland scherp heeft aan gevallen. Nieuwe verwachtingen zijn echter gewekt doordat de persconferentie, die de Russische (eiders vanmiddag zouden houden, plotseling tot vrijdagochtend is uitgesteld. Men vraagt zich af, of de Russen nog een onderhoud met Eden zullen aanvragen. De Russische gasten zullen Londen vrijdagmorgen om elf uur per trein verlaten. De Engelse pers reageerde gisteren scherp op de uitdagende taal die Chroestsjew in Birmingham heeft gesproken. In Londen schrijft men de starre houding van Chroestsjew toe aan een combinatie van geïrriteerdheid over de koele ontvangst, die hem en Boelganin is ten deel gevallen, en aan het feit dat het hun niet gelukt is de .Britse regemg ertJè ta bewegen soepeler te zijn met betrekking tot de handel in strategische goederen. ONDERHANDELEN Winkels in brand gestoken en ruiten ingegooid Dinsdag is het in de Cyprische Hoofd stad Nicosia opnieuw tot botsingen tus sen Grieken en Turken gekomen. De Cyprioten van Turkse afkomst staken verscheidene Griekse winkels in brand of gooiden de ruiten in. Zy namen wraak voor hel feit, dat maandag twee Turken door opstandelingen zjjn dood geschoten. Britse troepen slaagden er tenslotte ln de Turkse betogers te ver spreiden, Voor de Turkse wijk Is een uitgaansverbod ingesteld. Ex-kalief vermoord Onderdelen van land- en luchtmacht kurmen dit jaar op grond van legerorder no. L.L./14005/1 d.d. 10-2-56 deelnemen aan onze zesde Trouwmars op 26 mei in Am sterdam en onze vierde tocht in Den Haag op 16 juni. Wij verwachten dan ook onze militairen, evenals in voorgaande jaren, in groten getale op en langs onze par- coursen te zullen aantreffen. y Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 1830-1930 u. Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 115700 's-Gravenhage. Huygenspiein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 - Adtn Tel. 114402 Klachtendienst 18 30—19 30 u.: TeL 362569 Schiedam:' Lange Kerkstraat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 52 cent per week. f 2.26 per maand. 6.75 per kwartaal Losse nummers 13 cent Verschijnt dagelijks Directeur: II. DE RUIG Weersverwachting, geldig tot donderdagavond. VRIJ KOUD. Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien. Overwegend zwakke wind. Vrij koud. ZON EN MAAN 26 april: Zon op 5.22. onder 19.58. Maan op 22.00. onder S.44. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van een bijzondere medewerker) DE werkgroep vermeldt in haar -apport, dat alhoewel de door haar voorgestelde regeling ook voor een deel van de middengroep zal kun nen gelden de minder draagkrach- tigen toch het meest op deze regeling een beroep zullen doen. Maar juist voor die categorie van onze bevolking zal het besluit tot het laten bouwen van een eigen woning veelal een zware be slissing zijn. omdat meestentijds alle beschikbare spaargelden zullen moe ten dienen als eerste betaling, terwijl voor een niet onbelangrijk aantal jaren alle ter beschikking komende midde len zullen moeten worden aangewend als aflossing van de hypotheek. Nu moet dit laatste niet al te tragisch worden opgevat, omdat de ontworpen regeling inhoudt, dat de lasten van de eigen woning niet te veel boven de huur van een gelijksoortige huurwo ning mogen uitgaan. Ten einde echter te voorkomen, dat de regeling haar doel voorbijschiet en personen, die zich gezien hun per soonlijke omstandigheden niet de lasten van een eigen woning op de hals moeten halen, ook tot het bouwen van een eigen woning zouden beslui ten. wenst de werkgroep dat zgn. „be middelende organen" de geïnteres seerden voordat zij een besluit ne- mcn zowel in financieel al» ln technisch opzicht omstandig zullen kunnen inlichten. Deze organen zullen de voordelen van de eigen woning moeten bezien in het kader van de levensomstandigheden van ben die van de te treffen regeling gebruik wil len maken. De werkgroep acht deze bemiddeling niet alleen van belang voor de betrokkenen maar ook voor de overheid, die ter bevordering van het eigen woningbezit niet onbelangrijke offers zal brengen. DEZE bemiddelende organen zullen zelf de nodige hypotheken kunnen nemer., doch ook kunnen volstaan met het bemiddelen tot het verkrijgen van de hypotheek. Indien zijzelf deze gel den verstrekken blijft er gedurende de looptijd van de hypotheek een band tussen het bemiddelend orgaan en de belanghebbende, hetgeen van belang is in verband met financiële en tech nische voorlichting. De bemiddelende organen rullen voorts aan bepaalde voorwaarden moé ten voldoen, terwijl de werkgroep zich voorstelt dat de Verzekeringska met toezicht zal houden op de handelingen van deze organen. - Dit laatste is zeer belangrijk tei waarborging van een goede voorlich ting. Het laat zich aanzien dat ln het bij zonder de bonafide bouwkassen zich op dit terrein zullen gaan bewegen. Ook ziet de werkgroep hier een taak voor de woningbouwverenigingen, het zij individueel, hetzij in samenwerking met de federaties dezer organen. Wtj willen gaarne op de mogelijke inschakeling van de woningbouwver eniging de bijzondere aandacht vesti gen. Het verleden heeft bewezen, dat de bouw van goede volkswoningen na het totstandkomen van de Woningwet in niet geringe mate aan de activitei ten van de woningbouwverenigingen moet worden toegeschreven. Dat deze verenigingen in het verleden zich al leen hebben gericht op de bouw van huurwoningen moet worden toege schreven aan het feit, dat de Woning wet geen bijzondere voorzieningen voor de eigen woning kent. In het thans bij de Staten-Generaal aanhangig ge maakte ontwerp voor een nieuwe wo ningwet is hieromtrent wel een bepa ling opgenomen. De federaties van de woningbouw verenigingen hebben de beschikking over een eigen technische dienst, ter wijl zij als geen ander lichaam be schikken over een rijke ervaring bij de bouw van goede woningen, aange past aan de behoeften van de bewo ners. Wij durven stellen dat de ver hoging van het woonpeil ln ons land mede in belangrijke mate een gevolg is van de ontwikkeling van de woning bouwverenigingen. Het zou te betreu ren zijn indien niet juist deze instel lingen nu tevens op het terrein van de eigen woning zouden gaan werken. EEN voorbeeld mogen zij vinden in de activiteit van de verenigingen ingevolge de Landarbeiderswet. Al hoewel in vele plaatsen, ten gevolge ■fan andere hier niet ter zake doende omstandigheden deze verenigingen rdet tot ontplooiing konden komen, hebben zij in bepaalde gemeenten tocb zegenrijk gewerkt, hetgeen moge blij ken uit het feit, dat na de oorlog nog wel op* een herziening in de Landar beiderswet is aangedrongen, ten einde dit stuk sociaal werk te kunnen voort zetten. Willen wij tn Nederland op het ge bied van de eigen woning het gewens- tè resultaat bereiken, dan is activiteit nodig op het terrein van de voorlich ting en zal de behulpzame hand bij het opstellen van bouwplannen moeten worden geboden. Nogmaals wij hopen dat de woningbouwverenigingen en hun federaties hier hun roeping zullen zien. Een goede ounrwoning is reeds een groot bezit, maar een goede eigen woning is in vele gevallen van meer waarde, zowel voor het gezin els voor de maatschappij. Wij hebben in het voorgaande ge tracht een inzicht te geven in de le vends gedachten omtrent de bevorde ring van het eigen woningbezit. Het Volkspartij, werkend tot welvaart van t wmeen Dr. C. D. A. baron van Lynden ic benoemd tot secretaris-generaal van de economische unie van de Benelux. Dit heeft het minislerscomiié van de Benelux gisteren in Brussel bekend gemaakt. Het ministerscomité heeft een ont- verpprotocol over de behandeling in elk land van de aanbesteding van wer ken en de aankoop van goederen ge parafeerd waarbij het beginsel van de nondiscriminatie binnen de Bene lux is vastgelegd. De ministers hebben de vergadering van de voorzitters der raden opgedra gen voorstellen -te doen om bepaalde problemen op te lossen die voortvloei en uit de bestaande ongelijkheid var. de omzetbelastingen bij overheidsop drachten. Ook is deze vergadering op gedragen praktische "oorstelien te doen ter uitvoering van de '.oorstel len van minister Larock op het gebied van een gemeenschappelijke commer ciële expansiepolitiek. De ministeriele werkgroep voor de harmonisatie van de landbouwpoli tiek zal op 31 mei in Den Haag ver gaderen. Deze woorden sprak mr, A. B. Roosjen, tijdelijk voorzitter van het Centraal Comité tijdens de ope ningsrede voor de Deputatenverga dering, die onder bijzonder grole be langstelling heden in Tivoli in Utrecht werd gehouden. Mr. Roosjen gewaagde in zijn rede uitvoerig van de reorganisatie van de partij, die thans zijn beslag heeft gekregen. Wij moeten er voor waken, dat wij niet vast roesten, ook niet aan een be paalde partij-organisatie. De tijd stelt zijn eisen. Dat belekent geen radicale breuk met het verleden. Al lerminst. Het eigen karakter onzer a.r. partij-organisatie zou de heer Roosjen stellig niet willen prijsgeven. r IHHk - 7 f5. "75n,\ t*j. i «i I w Ï3R3 «SM (Van een onzer verslaggevers) De gouverneur van de Nederlandse Antillen, mr. A. A. M. Struycken arri veerde gisteravond in een veer zonnig humeur op Schiphol, Nu er in de West moeilijkheden zijn gerezen met de be noeming van mr. Van der Meer tot mi nister van Justitie is de gouverneur door de regering naar Nederland ontbo den. „Uit de aard van de zaak kan ik niets zeggen over de komende bespre kingen. Ik verbaas mij eerlijk gezegd over deze grote belangstelling en vond het van de zijde van de Nederlandse kranten nog ai onbehoorlijk om iemand die niet kan antwoorden zoveel kwaad in zijn schoenen te schuiven", aldus mr. Struycken. „Ik hoop overigens weer spoedig te rug te keren naar de Antillen want er is geen enkele aanleiding om lang over deze zaak te spreken. Ik verwacht van de besprekingen alle goeds; waar een wil is, is nu eenmaal ook een weg. Ook al is het hier wat koeler dan in de West." Bij zijn aankomst word de gouverneur verwelkomd door mr. N. Debrot. direc teur van het kabinet van de gevolmach tigde minister der Antillen in Nederland en door drs. A. Jonker, chef directie Ned. Antillen en Suriname van het de partement voor Overzeese Rijksdelen. Ook de 12-jarige Michael Struycken die op een r.k. kostschool is, kwam zijn va der op Schiphol begroeten. is ons bekend, dat de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting aan het rapport van de werkgroep ernstige aandacht besteedt en het voornemen heeft een nieuwe regeling te treffen. Wij hopen dat deze rege ling.zal worden geënt op de voorstel len van de werkgroep, omdat naar onze overtuiging dan een belangrijke bijdrage zal worden geleverd tot het op een hoger plan brengen van de volkshuisvesting in Nederland. Onze beschouwing moest zich be perken tot de voor de lezers het meest naar voren springende punten van het rapport. Belangstellenden die zich breder wensen te oriënteren, geven wij in overweging het rapport van de werkgroep bij het Staatsdruk kerij- en Uitgeversbedrijf te 's-Gra- venhage te bestellen. Speciaal voor de bestuurders van de woningbouwver enigingen zal de kennisneming van dit rapport bijdragen tot een dieper inzicht in de met de bevordering van het eigen woningbezit samenhangende vraagstukken. De zaken van drie Nederlanders <>n een Indonesiër van Nederlandse af komst, die thans gevangen zitten op be schuldiging van subversieve acties, zul len spoedig voor de rechter aanhangig gemaakt %vordcn, aldus heeft de Officier van Justitie. Sunarjo. heden medege deeld. Het zijn: A. H. Doornik. F. G. Baden, H. de Braai en Ulmer. De Braai zal terechtstaan in Madjalengka, nabij Cheribon in West-Ja va, en de andere drie in Djakarta. Zij zijn allen meer dan 2 jaar gelede* gearresteerd, tegelijk met 37 andere Nederlanders en Indonesiërs, waaronder Jungschlaeger. Alle vier worden zij be schuldigd van subversieve acties, ter wijl Baden en Ulmer ook beschuldigd worden van het plegen van meineed, toen zij getuigden in het proces-Jung schlaeger, Baden en Ulmer hebben voor de rechter de verklaringen, die zij voor de politie hadden afgelegd, herroepen. Zij deelden de rechter mee, dat zij deze verklaringen hadden afgelegd, daar zij bedreigd werden. DE BILT, woensdag 10 uur: Op het Zuidelijk deel van de Oceaan treffen we vandaag een krach tig gebied van hoge druk aan, dat tot op grote hoogte is gevuld mei warme lucht. Het fungeert als sturend centrum voor een tweetal depressies. Het eerste is Labrador gepasseerd en nadert nu de Zuidpunt van Groenland. De twee de bevindt zich ten Zuiden van IJs land en beweegt zich in snel tempo naar het Zuidzuidoosten. Beide de pressies hebben voorlopig geen invloed op het weer in Nederland. Het voor onze omgeving belangrijkste örukeen- trum is een boven het Zuidelijk deel van de Noordzee gelegen lagedrukge bied, dat voorat in de hogere luchtla gen duidelijk uitgesproken is. Het is de afgelopen 24 uur iets dichter bij ons land komen te liggen en daar het bovendien geheel is gevuld met koude onstabiele lucht is de buiigheid sinds gisteren toegenomen. Het lagedrukgebied zal zich ook morgen nog in de buurt van ons land ophouden. Voortduren van vrij koud en enigszins- onbestendig weer is daar om waarschijnlijk. Wij weten allen dat wij er met re organisatie alleen niet «omen. Geest drift en bezieling zijn nodig en die ko men er slechts, wanneer wij klaar zien wat voor opdracht wij in het politieke leven hebben: De opdracht om te ge tuigen. Tot welvaart van 't gemeen. In deze geest is de ar-partij van kindse da gen werkzaam geweest. Die welvaart van 't gemeen brengt mede, dat wij voortdurend in het harnas zijn en dat heeft voor ons antirevolutionairen deze betekenis, dat wij spreken en leven uit het rijke evangelie van Gods genade ir. Christus Jezus, onze Verlosser en dat wij ons volk op het hart binden te luis teren naar dat evangelie, dat ongeken de perspectieven biedt, ook voor staat en maatschappij. Het geloof in Jezus Christus en Zijn Koningschap is het cement, dat ons in de A.R.P. samenbindt. En daarin schuilt nu juist de voortdurende erger nis van liberaal en socialist. De libe raal zegt: Bij ons is ieder welkom, wel ke godsdienstige overtuiging hij ook mocht bezitten. Op geen enkele wijze zullen wij iemand in zijn overtuiging kwetsen, maar de diepere levensover tuiging heeft niets met staatkunde van doen. De socialist zegt: Wij erkennen 't ver band tussen politiek inzicht en levens overtuiging. maar wij verwerpen prin cipieel de organisatie van het politieke partijleven op de grondslag der gods dienstige belijdenis. En dan staat men in de partij werkgemeenschappen voor gelijkgezinden toe en in haar politiek van de dag zoekt men naar het compro mis. Ons antwoord daarop Is dit: Het komt niemand toe, ook niet aan een politieke organisatie, de els van Gods Woord voor het openbare leven te negeren of naar een compromis te zoeken tussen deze eis en de verlangens van huma nisme en ongeloof. Wij mogen niet toe laten dat in de staatkunde Gods Woord op het dode spoor wordt gereden. Daar gaat het nu bij deze verkiezin gen om. Houdt dat in 't oog. Men zal proberen dc op een principieel stand punt staande politieke partijen zo niet uit elkander te slaan, dan althans te rug te dwingen. Mr. Burger heeft bij de algemene beschouwingen over dc- Rijksbegroting betoogd, dat het bij de stembus van 1956 zal gaan tussen res tauratie van het oude en voortgaan de progressiviteit, tussen herstel van het oude en vernieuwing. Ik zeg u. neen, neen, en nog eens neen. De strijd gaat niet tussen progressieven en con servatieven. Trouwens, dan zouden wij eerst eens moeten uitmaken waar de conservatieven eigenlijk zitten. De ver kiezingen zijn een strijd om de toekom stige geestelijke politieke structuur Aran Nederland. Daar gaat het bij de stemibus van 1956 om: De christelijke politieke par tijen moeten geëlimineerd worden. De socialist Voskuil schreef in het Vrije Volk, dat hij als democratisch socialist een antipathie heeft tegen wegvagen, maar zijn antipathie nam een einde als het confessionele partijen betreft. In tussen ligt de beslissing over dat al of niet wegvagen allerminst bij de heer Voskuil. Daar spreken anderen ook nog een woordje in mee. Aan ons de taak te zorgen, dat het een stevig woordje is... - u. >v> <A' /,vw Donderdagavond is op Schiphol een groep Russische toeristen aangekomen in het kader van de ruimere uitwisseling van toeristen tussen Oost en IVest. Onder hen betonden zich de bekende Russische 0 schaakmeester en mevrouw lAlienthal. Op de foto ziet men een deel i an de groep toeristen in de onti angsthal van het vliegt eld. Vierde van links is mevrouw Lilienthal. Het dagelijks bestuur van de Christe lijke Middenstandsbond heeft in zijn gisteren gehouden vergadering beslo ten de middenstand te adviseren zijn personeel op Koninginnedag 30 april vrijaf te geven. DE uitslag van de A.C.S.i.S.-eollec- te. bestemd voor de christelijke scholen in Indonesië en Suriname, is verheugend te noemen. Uit de kerken kwam binnen een bedrag van 658.261.98 en vanui de scholen 81.699.58. Reeds nu is men op de zendingster- relnen bezig na te gaan, welke scho len geholpen Kunnen worden Helaas zal vermoedelijk nog niet aan alle aanvragen kunnen worden vol daan. In verband niermee willen we er nog eens op wijzen, dat de scholen nog wat goed kunnen maken. Van de 3500 aangeschreven scholen met de Bijbel nier te lande deden na melijk aan de actie slechts 650 mee, Of wel ruim 18 pet. Dit ts voor het chr onderwijs toch wei een beschamend cijfer. Er waren meer zwakke plekken in de actie. Maar net chr. onderwijs heeft voorlopig genoeg aan de con frontatie met deze 18 pet. Laat men zien van deze zijde haas ten het verzuim te herstellen. Nog steeds staat het Acsis-jongetje op gif ten te wachten Zijn gironummer is: 6312 t.n.v. A.C.S.l.S. Baarn. Laat leder, die hier tets doen kan, helpen om deze zaak. die voor het chr. onderwiis een erezaak behoort te zijn, zo snel mogelijk af te werken. Killer atmosfeer rond bezoek van Russen Een 74-jarige kok die vroeger keukenjongen van Tsaar Alexan der de Derde van Rusland (18451894) is geweest, zal van daag een souper voor Boelganin en Chroesjtsjef klaarmaken. De Sow jet-leiders zullen het souper nuttigen in de pauze van de voorstelling van het Sadlers Wells Ballet in de 'Koninklijke Opera in Londen. De kok, George Poulsen, die indertijd voor het eten van de wolfshonden van de Tsaar moest zorgenheeft een aantal speciale gerechten voor de Sowjet- bezoekers samengesteld, met o.a. gerookte zalm, kaviaar, eend, kastanjes en ijs. Een met verantwoordelijkheid be klede zegsman heeft volgens Ass. Press onthuld, dat onlangs een Sowjet-krui- sar met groot verlies aan mensenlevens in een vergeten mijnenveld in de haven van Kaliningrad (het vroegere Konings bergen) is gezonken. Deze ramp heeft sen geschil in de boezem van de rege ring verscherpt en geleid tot het ont slag van admiraal Koeznetsow als op perbevelhebber van de Russische ma rine, aldus de zegsman. Het schip zou „Novis Yibersk" gehe ten hebben en had een bemanning van 560 koppen. De kruiser voer in een vergeten mij nenveld. een explosie volgde en het schip begon te zinken. De kapitein wei gerde zijn mannen in de boten te laten gaan. Het bevel daartoe kwam ten slotte te laat, met het gevolg dat velen om het leven kwamen. Koeznetsow raakte verwikkeld in een geschil toen hij de kapitein verdedigde. Hij had echter al moeilijkheden met de nieuwe Sowjet-leiders over het bouw programma der marine. Nationalistische rebellen zijn dorpen in Noord-Algerije binnengevallen en hebben meer dan 100 mohammedanen, die Frankrijk trouw waren, afgeslacht. Dit hebben Franse autoriteiten bekend gemaakt. Duizenden dodelijk beangste dorpe lingen, van wie velen er getuige van zijn geweest, dat „verraders" op afschu welijke wijze werden vermoord, zijn hun woningen in de Soumman Djebel- vallei ontvlucht, om bij Franse militaire posten bescherming te zoeken. Stamhoofden in deze vallei, gelegen ten zuidwesten van de havenplaats Bougie in het departement Constantine, hebben dringend om bescherming ver zocht voor hun 300.000 mensen die halve nomaden zijn. Er zijn slechts 3.600 Franse militairen Ln die streek. De Fransen, die talloze verzoeken om wapens hebben ontvangen, zijn in de vallei van de Soumman een groot offensief tegen de opstandelingen be gonnen. Intussen heeft de voorzitter van de defensieeommissie van de Assemblée der Franse Unie, Jean de Gouyon, dins dag te Parijs verklaard dat leiders van de Algerijnse rebellen op een speciale school nabij Praag een opleiding heb ben ontvangen in revolutionaire taktiek. Hij zei op een lunch aangeboden door de Brits-Amerikaanse pers dat de op standelingen ook wapens ontvangen uit Tsjechoslowakije. De Gouyon deed een beroep op Engeland en de Verenigde Staten om hun invloed aan te wenden teneinde een eind te maken aan het binnensmokkelen van wapens via de grens met Libië. De Tunesische premier Habib Bour- guiba heeft in een vraaggesprek mei een correspondent van het Franse blad „Figaro" verklaard, dat Frankrijk met de opstandelingen in Algerië moet on derhandelen, wil het niet uit Noord- Afrika worden gegooid zoals dat in Indo-China het geval is gi «veest. Syrië is bereid een staakt-het-vuren in acht te nemen, als Israël de verze kering geeft dat de resoluties van de Veiligheidsraad nageleefd zullen wor den. Ook moet Israël beloven dat het de loop van de rivier de Jordaan niet zal wijzigen. De Syrische belofte is voortgekomen uit de besprekingen die de secretaris generaal van de Ver. Naties, Dag Ham- marskjoeid, in Damascus heeft ge voerd. Hammarskjoeld heeft vorige week een soortgelijk bestand tussen Is raël en Egypte tot stand gebracht. Door schoten uit een hinderlaag zijn maandagavond vier Israëlische man nen van de waterleidingwerken in de Negebwoestijn op enkele honderden meters van de Jordaanse grens gedood. Hierdoor is de spanning gestegen. Tijdens een luxueuze diplomatieke receptie, die Boelganin en Croes- tsjew gisteravond in hotel Claridges gaven, liep de leider van de Russi sche communistische partij met een ontevreden gezicht rond. Hij verkondigde voortdurend luid tegen Russische vrienden, dat ver scheidene Brit'en hem zeer onbeschoft hadden behandeld. Hoewel de wodka en. de Russische rode wijn rijkelijk vloeiden, was de bekende gezelligheid van Chroestsjew ver te zoeken. Er waren bijna vierduizend gasten. Toen het gedrang te groot werd, brachten hotelbedienden de Sowjet- leiders naar een apart vertrek en sloten de deuren. Chroestsjew heeft een uur gespro ken met Harold Stassen, de voor naamste adviseur van president Eisen hower voor ontwapeningskwesties. A.F.P. meldt dat maarschalk Boel ganin en Nikita Chroestsjew Charlie Chaplin hebben uitgenodigd tot een bezoek aan Rusland. Het diner dat de leiders der Britse Labourpartij maandagavond in het La gerhuis aan Boelganin en Chroestsjew hebben aangeboden, Is volgens oog getuigen geëindigd als een rumoerige verkiezingsbijeenkomst. Chroestsjew heeft zich ontzettend kwaad gemaakt. Hij verklaarde dat het gemakkelijker is om met de con servatieve regering te spreken dan met de Labourpartij. Chroestsjew werd bijzonder boos toen Aneurin Bevan, leider van de linkervleugel der Labourpartij, het verzoek van de Labourleider Gaitskell steunde om 200 socialistische leiders die in de Sowj et-Unie en Oosteurope- se landen gevangen zitten, vrij te laten. In een bloedige „afrekening" in de vroegere Spaanse zone van Marokko is de onlangs afgezette kalief van Alca- Zarquivir doodgeschoten aan de rand van de stad waar h(j eens geheerst heeft. Het inschrijfgeld voor de dienst plichtigen beneden de rang van wachtmeester/sergeant bedraagt 0.75. Voor de „burgers" zijn de inschrijfgelden voor onze voet tochten resp. 0.50 voor deel nemers tot en met 14 jaar en ƒ1.voor deelnemers van 15 jaar en ouder. Volledigheidshalve geven wij hieronder alle adressen waar persoonlijk kan worden inge schreven: Dagblad Trouw, N.Z. Voor burgwal 225, Amsterdam; Ged. Oude Gracht 84, Haarlem; Huy- gensplein 1, 's-Gravenhage; Witte de Withstraat 30, Rotterdam; Scheffersplein 3, Dordrecht; Ganzenmarkt 16, Utrecht; Hoofd straat 102, Apeldoorn; Melk markt 34, Zwolle; Westersintel 25, Groningen. Dhr. E. v. d. Stal, Hoofdweg 416 I, Amsterdam W.; dhr. J. G. van As, Hyaclntweg 18, 's-Gra- venhage; dhr. K. Pieters, Albr. Rndenbachpl. 3, Amsterdam W„ (Stotermeer). Ook kan worden ingeschreven door het inschrijfgeld over te maken aan „Dagblad Trouw Amsterdam" per postwissel of per giro op postgiro No. 412739 of op gemeente giro A'dam T 500. Op de postwissel of de giro- strook dient te worden vermeld: a. Inschrijfgeld Trouw-mart, Amsterdam; b. Of ingeschreven wordt voor 12, 18. 25 of 32 km; c. Voor de hoeveelste maal aan de Trouw-mars wordt deel genomen. Men kan tot 22 mei gireren. Daarna kan nog uitsluitend worden ingeschreven aan onze kantoren en aan de start. Na 23 mei wordt het inschrijf geld met 10 cent verhoogd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1956 | | pagina 1